NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Laatste stadium vóór den grooten strijd Unie van Sovjet-republieken op den Balkan. Leuven getroffen door de luchtterreur Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnreau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 17 MEI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 115, 2 pagina's. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties ln doae Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Dmc Courant verschijnt dagelijks. I1 Ter overdenking. Schr. Als men vandaag den dag zijn oor te luisteren legt, dan komt men tot de conclusie, dat het Nederlandsche Volk zich in een impasse bevindt, waar uit bet zich niet weet te bevrijden. Met Duitschland aan een nieu\ye Europee- sche ordening bouwen, dat nooit! Mei de Anglo-Amerikanen na afloop van den oorlog aan het werk gaan, is ook niet alles. Aanknoopen aan 9 Mei 1940, liever niet, want toen was er veel dat' niet deugde. Den bolsjewisten dan een kans geven. Och, toen de Duitschers nog in de omstreken van Moskou ope reerden, was er wel iets voor te zeg gen, maar nu de roode horden van den heer Stalin zoo vervelend dichtbij ko men, is dat toch ook niet de oplossing. Zuid-Italië mag in dit verband als een zeer belangrijk baken in zee worden gezien. Wat wil de Nederlander dan eigen lijk wel? Afgezien van z'n sigaartje met een Deli-dekblad, z'n buitenhuisje, onver- valschte thee en koffie en nog zoo'n paar van die dingen, schijnt hij verder niets te willen. Z'n kuituur, z'n goede naam op velerlei gebied, 't schijnt hem koud te laten. Een ietwat vreemde geesteshouding voor een Nederlander, gezien z'n ver leden. Toch zal hij uit de impasse moeten komen, omdat Nederland eenmaal een deel van Europa is vandaag den dag in Europa geschiede nis wordt gemaakt. En wel geschiedenis die beslist over het „zijn of niet zijn". De ondergang van Europa beteekent met evenzooveel woorden de ondergang van Nederland. [K vraag mij af of de weg,'die zich ran den afgrond begeeft, voor den Nederlander inderdaad zoo onbegaan baar is als hij gelooft. Is er iets tegen,dat dit land- voor z'n zedelijk en lichame lijk welzijn een krachtig staatsbestuur krijgt? Neen, daartegen kan- geen mensch bezwaren hebben. Een chaos willen wij niet. wij willen tucht, orde en bovenal zelfrespect. Een solidariteit van alle bevolkingsklassen, is dat iets wat zonder meer moet worden afgewe zen? Neen, want de klassestrijd heeft ook in ons land slachtoffers bij de vleet gemaakt. En is het niet juist, dat het algemeen belang onder alle omstan- dighedan vóór dient te gaan bij dat van een groep? En dat het persoonlijk be lang zich steeds ondergeschikt maakt aan dat van een groep? Wat is er tegen dat het Nederland sche Volk in eerste instantie het Euro- pecsch belang stelt boven dat van Ne derland? Wat is er tegen dat het belang van een bepaalde groep niet, zooals voorheen toch merkwaardig dikwijls gebeurde, vóór gaat boven het belang van het Land, en dat het persoonlijke belang van dezen of genen niet naar voren wordt gehaald ten koste van een bepaalde groep? Hierin is niets spitvondigs, noch mis- leidends. Integendeel, indien de massa begrijpen wil, dat de hierboven ge noemde waarden niet geboren zijn uit een politiek compromis, doch gegeven zijn In het belang van de Europee- Bchen mensch, waarom dan in een im passe blijven kronkelen, die geen an deren uitweg biedt? WIJ Nederlanders gaan er prat op, dat wij nuchter zijn.Nu, laten wij dat dan ook zijn en onze oogen niet sluiten voor datgene wat thans om ons heen plaats grijpt. Er is geen oorlog aan den gang in de beteekenis die wij er voor 1940 aan gaven. Twee wereldbeschou wingen zijn in een worsteling op leven en dood gewikkeld. Eenerzijds het Na- tionaal-socialisme. Anderzijds het libe ralisme gekoppeld aan het communis me. Gekoppeld omdat het uitgediende liberalisme (daarvan getuigt o.a. veler verzuchting, dat het anders dan vroe ger moet worden) zich hoopt staande te houden door behulp van het com munisme. Het liberalisme is uitgediend •Communisme moge in een kuituurloos land. dat alleen de beschaving van den knoet kent, de schoonste vorm van leven zijn, in Europa, met z'n ontel bare schatten die uiting zijn van wat een kuituur van beschaafde volkeren vermag, is het de dood. En daarom moeten wij Nederlanders de politiek van den struisvogel opge ven en kiezen. Zetten wij ons in om op te bouwen of laten wij om ons heen afbreken, totdat wij zelf afgebroken worden? Als nuchter Nederlander ziel men onmiddellijk waar de plaats is die moet worden ingenomen. Met „uitgestrekte handen" wil het oude zich over ons ontfermen. Laten wij dankbaar zijn dat tien duizenden Nederlanders schouder aan schouder mqt Duitschland en zijn verbondenen zich tusschen ons en die „uitgestrekte handen" heb ben geplaatst. IK kan mij indenken, dat er menschen zijn. wien vandaag den dag de gal overloopt, en die kankeren. Kankeren is de stoelgang voor de ziel, zooals dr. Göbbels het uitdrukte. Er is weinig op bouw, er is weinig ordening. Eerst mnefc Europa klaar komen met zijn vijanden. Dan komt de tijd voor op bouw, voor ordening, vooral voor zui vering. De Führer heeft dit duidelijk te kennen gegeven, toen hij zeide, dat hij na dezen oorlog als nog feller na- tionaal-socialist terug zou keeren. Groote groepen van ons Volk. de ar beiders, de klein gepensionneerden, de lagere ambtenaren, ondervinden bij voortduring de zwaarte van den oorlog en voor deze groep-. zal het eerst ge zorgd moeten worden. Maar eerst moet do vrede bevochten zijn, en het gevaar voor nieuwe oorlogen uitgeroeid. Furopa moet, koste wat het kost, be vrijd worden uit de klem waarin men het' Avondland tracht te wringen. En is dit bereikt, dan zal zeker de vraag worden gesteld: „Wat deed Nederland voor de zaak van Europa?" Gelukkig doen wij reeds veel. d w.z die Nederlanders die aan de fronten staan en die Nederlanders die in Duitschland werken. Maar wat doen die andere Nederlanders, die het geluk hebben thuis te mogen zijn? Spannen die zich ook in voor de Nederlandsche zaak in Europa? Juist die groep Nederlanders en dal is de groote meerderheid van ons Volle zou ik op 't hart willen drukken, dai het gaat om „te 2ijn of niet te zijn" Wij sjaan aan den vo'oravond van groote gebeurtenissen, die misschien voor ons Volk groote moeilijkheden met zich mee zullen brengen. Deze weer staan kunnen wij alleen dan wanneer Duitschland zal van het Westen, Oosten en Zuiden worden aangevallen Russisch offensief tegelijk met een invasie. De ondubbelzinnige verklaring van het opperbevel der %veermacht, dat de Anglo-Amerikaanscbe luchtaan vallen op het gebied aan de Kanaal kast als voorbereiding tot een In vasie kunnen worden beschouwd, heeft de aandacht van de Duitsche openbare meening meer nog dan tot dusver op de komende militaire gebeurtenissen gevestigd, aldus de Berlijnsche ANP-correspondent, In voorgaande jaren heeft de maand Mei het begin van groott offensie ven gebracht en de waarschijnlijk heid is groot, dat zulks ook dit jaar het geval zal zijn. De voorbe reidingen, die Duitschlands tegen standers voor het door hen aan gekondigde algemeene offensief troffen, schijnen in het laatste sta dium te zijn getreden. Zooals zij reeds na de conferentie van Teheran hebben verklaard, is hun plan, Duitschland van het westen, oosten en zuiden uit aan te vallen en van Duitsche zijde is men geneigd, deze aankondiging als ernst op te ne men. Het beeld van den oorlog in Europa is derhalve meer dan ooit als één geheel te beschouwen en alles wat zich aan de verschillende fronten voordoet kan thans naar het oordeel van Duitsche militaire kringen gezien worden als phazen in het voorstadium van <Jen grooten strijd. Dit geldt voor den sterk geactiveerden luchtoorlog zoowel als voor den strijd in Italië. Ook het oostelijke front vormt een integreerend deel van de plannen van Duitschlands tegenstanders en ook hier verwacht men een hervatting van het Sovjetfusslsche offensief uiterlijk Portsmouth zwaar gebombardeerd. Vijand blijft in Italië aanvallen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 16 Mei. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie aan den benedenloop van den Pnjestr en in het voorterrein van de Karpathen gemeld. Fórmaties van de luchtdoelartillerie van het leger schoten sinds het begin van den veldtocht in het oosten 2000 vijandelijke vliegtuigen omlaag. Daar van .hebben de luchtdoelafdeelingen .van het leger 275 en 279 alleen 300 toe stellen neergehaald. Aan het ItaÜaanscbc zuidelijke front zette de vijand zijn aanval len met gebruikmaking van nieuwe divisies infanterie en pantserjagers op ons vcrdedigingsstelsel met zwaartepunt ten zuiden van Cassi- no voort. Na verbitterde wisselval lige gevechten gingen eenige heu velstellingen verloren. In andere sectoren werden plaatselijke pene traties in tegenaanvallen gezuiverd of afgegrendeld. Een sterke formatie gevechtsvliegers bombardeerde in de late avonduren van 15 Mei vijandelijke steunpunten in het gevechtsgebied van Cassino met goede uitwerking. Er ontstonden bran den en explosies. Bij aanvallen van enkele Britsche stoorvliegtuigen op het gebied van Keulen en Mannheim, alsmede bij vluchten boven de Kieler Bocht wer den in den afgeloopen nacht vier vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. In de eerste ochtenduren van 16 Mei vielen sterke formaties zware Duitsche gevechtsvliegtuigen de Britsche ha venstad Portsmouth met een groot aantal brisant- en brandbommen aan. Communistische benden op den Balkan in het nauw. De communistische benden in Cen traal Oost-Bosnië, die naar 't DNB ver neemt, sedert geruimen tijd door vrij willigers der Waffen-SS tezamen met plaatselijke zelfbeschermingsformaties zeer in het nauw gedreven en ernstig geteisterd werden, hebben door Duit sche slagvliegtuigen opnieuw groote verliezen geleden. Zij pogen thans ordeloos naar verschillende kanten te vluchten, doch worden telkens weer tot den strijd gedwongen. In de nabij heid van een klein plaatsje werden alleen 108 gesneuvelde bandieten ge teld, terwijl op èen andere plek een vluchteftde bende 90 dooden, 180 ge wonden en 30 gevangenen achterliet. Nieuws in 't kort. Past, op Uw telefoontoestel! Er ope reert ln Hilversum een man, die een pet van de P.T.T. draagt en zich reeds aan verschillende adressen heeft vervoegd om het telefoontoestel te halen, daar de be trokkene toch is afgesloten. In enkele ge vallen kreeg hij het toestel mee, maar bij Informatie bij de P.T.T. bleek dan. dat de dienst er niets van afwist. De politie waarschuwt tegen dezen oplichter. Stelende spoorwegambtenaren gearres teerd. Reeds maandenlang werden vóór de goederenloods der N.S. |e Hilversum en uit wagons, welke aldaar passeerden, vermissingen geconstateerd. De plaatse lijke recherche is er thans in geslaagd aan deze diefstallen een einde te maken door de arrestatie van vijf werklieden, die op het Hilversumsche spoorwegem- nlacement werkzaam waren. De mannen zijn ingesloten. Tienduizend chocoladereepcn gestolen. Uit een te Amsterdam gevestigde choco ladefabriek zijn in den afgeloopen nacht 10,000 gevulde chocoladereepen ont vreemd, verpakt ln 100 cartonnen doozen Reepen en verpakking zijn gemerkt Van Houten De buit is vermoedelijk met een auto vervoerd. het Nederlandsche Vólk weer een Volk is, een Gemeenschap, die strijdt voor haar plaats in de rij der Europeesche naties. Dit ter overdenking! het tijdstip, waarop de geallieerden zich met het volle gewicht hunner oor logsmachine in den strijd zullen wer pen. hetgeen, naar het oordeel van in gewijde militaire kringen in Berlijn, wel eens een kwestie van dagen zou kunnen zijn. De voornaamste aandacht in verband met de verwachte gebeur tenissen is gericht op de West-Euro- peesche gebieden. Legerleiding In goede handen. De Duitsche troepen, die aan de Kanaalkust de wacht houden, staan onder bevel van generaal-veldmaar- schalk Von Rundstedt, den opperbevel hebber West, en generaal-veldmaar- schalk Rommel, die als opperbevelheb ber varr een legergroep betiteld wordt. Van de militaire leiding in dit gebied maken voorts deel uit generaal-veld- maarschalk Sperle als commandant der luchtstrijdkrachten, kolonel-gene raal Blaskowitz, opperbevelhebber van een legergroep, admiraal Krancke en generaal der pantsertroepen Freiherr Geyr von Schweppenburg. Wat de krijgsoperaties zelf betreft, deze beperken zich op het oogenblik vrijwel uitsluitend tot het Zuid-Ita- liaansche front. Wanneer. naar men van Duitsche zijde aanneemt, de tegenstander met zijn Vrijdag begon nen aanval, beoogt, reserves te binden om voor operaties elders de handen vrij te hebben, dan stelt men te Berlijn daartegenover, dat het strijdtooneel in Midden-Italië zich weinig leent voor het binden van troepen op groote schaal, daar wegéns de geringe lengte van het front en het bergachtige ka rakter van het terrein het aantal troe pen, dat aan den strijd deelneemt, steeds alleen maar beperkt kan zijn. NÊOEPLANDSCHEl l VOLKS DIENST Hoe dikwijls gebeurt het niet vooral in dezen tijd dat huismoeders de verzuchting slaken: „ik wilde wel, dat ik iemand had, die op mijn kinderen kon passen!" Dat geschiedt, als de huismoeder het volhandig heeft en de kinderen haar voor de voeten loopen. Ook komt het dikwijls voor, dat een moeder van één spruit, denkt: „het is voor mijn kleine toch niet goed, dat hij altijd zoo alleen is; kon ik mijn kleuter maar bij andere kleintjes bren gen." Deze overwegingen hebben den Nederlandschcn Volksdienst die tot taak heeft onze volwaardige volksge- nooten in hun moeilijkheden bij te staan ertoe geleid kleuterver blij ven op te richten. In deze alleraardigst ingerichte verblij ven worden de kleuters in kleine groepjes toevertrouwd aan de zorgen van speciaal opgeleide kinderverzorg sters. Moeders, die deze kleuterverblij- ven kennen, spreken er met warmte over. C.N.F./Pax Eenige Engclsche dagbladen hebben een verdrag gepubliceerd, dat tus schen Bulgaarsche en Griekscjie communisten eenerz|jds en dc Sovjet-Unie anderzijds is gesloten. In dit verdrag wordt gezegd, dut dt> Iïalkan-Unie Griekenland, Macedonië, Bulgarije en Servië zal omvatten. De communisti sche partjjen van Griekenland en .Bulgarije mogen voor het bereiken van dit doel een tactiek volgen, die hnn goed dunkt. Beide partijen, zoo wordt verder gezegd, zullen werken voor de veilig heid van de noordelijke grenB der Unie, en wel met het doel. den Donau te bereiken, die als grens van Bulgarije cn Servië wordt be stempeld. Deze grens zou ten noorden van Fiumc aan de Adriatische Zee moeten eindigen. Bulgarije zou een toegang naar de Egcïschc Zee ver krijgen. Punt 5 behelst het plan voor de stichting van een autonome republiek onder Sovjet-Russische controle, die de Dardanellen met Istanboel zou omvatten, Scherpe aanval op Turkije's integriteit. Een document van sensationeele be teekenis noemt men in de Wilhelin- strasse het hierboven aangehaalde ver drag. De correspondenten van de Dai ly Herald en de Daily Mail, die den inhoud van dit verdrag uitvoerig aan hun bladen meiden, hebben, zoo ver klaart men in diplomatieke kringen van de Wilhelmstrasse. daarmede een onthulling van de allergrootste betee- kennis gedaan. Want het verdrag be vat niet alleen een plan tot vorming van een Zuid-Oost-Europeesche unie van socialistische Sovjet-republieken, een radengroep, welke haar noordelijk ste grenzen aan den Donau en benoor den Fiume wil leggen, maar "het plan bevat tevens een scherpen aanval op dc Turksche integriteit, daar de ver dragsluitenden Istanboel én de Darda nellen tot een autonome Sovjetrepu bliek willen uitroepen en de controle vgn dit gebied aan Moskou willen overlaten. De interpretant der Rijksregeering verklaarde ten aanzien van het plan, dat de Russische aspiraties in de rich ting van Bosporus en Dardanellen niet nieuw zijn. Bij zijn laatste bezoek aan minister Von Ribbentrop verklaarde Molotof indertijd woordelijk tot zijn tolk: „Zegt U deh Rijksminister, dat Sovjet-Rusland nog een appeltje met Turkije te schillen heeft" en in het zelfde gesprek zeide de bolsjewistische volkscommissaris, dat de Sovjetunie niet zonder belangstelling het lot van Skagerrak en Groote Belt gadeslaat. Reeds vele jaren hebben de bolsje wisten de hoop eens een haven aan een „warme" zee te krijgen. Meer en meer blijkt thans, dat zij door Enge land en de Vereenigde Staten in dit streven ondersteund worden. GOED GEDRESSEERD. (Teekening Schröder/Orbis/Holland Pax). Eerste tweeling in Noordoostpolder. Dezer dagen is in het ziekenhuis te Vol lenhoven de eerste tweeling van den Noordoostpolder geboren, twee zoons van den beheerder van het kamp De Voorst, den heer Vondevan. Ontslag burgemeesters. 's-GRAVENHAGE, 16 Mei. Bij be sluit van den Commissaris-generaal voor Bestuur cn Justitie is, met Ingang van 25 April 1944, eervol ontslag ver leend aan: A. Becking als burgemeester van Zuid-Beijerland; J. L. Brinkerink als burgemeester van Oude en Nieuwe Tonge; F. W. van Driel als burgemees ter van Nieuw-Helvoet; F. Nieborg als burgemeester van Stad aan 't Haring vliet Is, onmiddellijk ingaand, ontslagen: mr. K. Hoekzema als burgemeester van Oostburg; A. P. Kostense als burge meester van Biervliet; A. H. S. Stemer- ding als burgemeester van Oost- en West-Souburg; J. A. Martijn als burge meester van Veere; F. A. van Rose- velt als burgemeester van Schoondijke; jhr. L. E. D. S. van Bönninghausen tot Heringhaven, als burgemeester van IJzendijke. Frontzorgcollecte op 27 Mei. Beter één gulden in de bas dan dui zend ln uw beurs. Denkt daaraan bij de groote landelijke collecte voor Front- zorg op 27 Mei a.s. NEDERLANDSCHE JONGENS. Opgelet! 's-GRAVENHAGE, 11 Mei. - Donder dag 18 Mei zal in Den Haag op Plein 1813 nr. 3 nog een keuring worden ge houden voor de eerstvolgende weer- sportkampen. Iedere Nederlandsche jongen heeft gelegenheid om tezamen met kameraden uit andere Germaan- sche landen vier mooie voorjaarsweken door. te brengen. Ook dezen keer zijn hieraan geen onkosten verbonden, zoo dat ook minder bedeelde jongens van deze gelegenheid kunnen profiteeren, Het bureau voor weersportkampen Is geopend van 9 tot 14 uur. Mensch en Kikvorsch Het leven heeft tallooze toevallige aspecten. Den éém.i dag heeft men belangstelling hier- en den an deren dag weer daar voor. Zoo Interesseert mij thans, als bevlie ging of duurzaamheid, de zwem- sport. En zie, in een degelijk boek, geschreven door een professor wat overigens nog niet altijd een waarborg voor degelijkheid is la* ik deze verrassende zinsnede: „Voor de thans bijna algemeen toegepaste zwemmethode heeft men het zwem men van den kikvorsch als voor beeld genomen." De kikker den mensch ten voor beeld bij één zijner nuttigste, schoon ste en sierlijkste levensverrichtingen 1 Ik ben er even stil van geworden en heb toen met goedmoedige ironie gedacht aan de „Majesteit" van den mensch. De Majesteit had een kikker noodig! Uitmuntend I Wat zou de wereld er stukken beter op worden als de „Majesteit" mensch het dier in het algemeen eens wat meer ten voorbeeld koos. Want waarLijk, maar al te vaak is het redelooze dier redelijker dan de met rede begaafde mensch. Maar de naleving van het dieren- voorbeeld is moeilijk. Ik ondervind het zelf dagelijks. Ik zou zoo graag een goede kikker willen zijn en ik oennog heelemóól geen kik ker. helaas! oviprus. J Verduisteren v. 21.305.45. 18 Mei. Zon op 5.40 u., onder 21.33 u- Maan op 4.31 u., onder 16.31 n. SPORTREVUE VAN DE WEEK. Zwemmen, voetballen, wandelen. Morgen is het Hemelvaartsdag. En waar we dit jaar geen studentenroei- wedstrijden hebben, is de hoop ge rechtvaardigd, dat deze Donderdag er een zijn zal van zonneschijn en warmte De sportliefhebber kan dezen dag te kust en te keur gaan. Voorzoover hij zelf geen beoefenaar is, kan hij kiezen tusschen een voetbalwedstrijd en een zwemwedstrijd en hij kan eenige uren verwijlen bij het edele tennisspel, dat thans weer in de volle belangstelling staat. Voetballen! Allereerst is daar de wedstrijd tusschenLonga en de Vole- wijtkers. Men weet het.: zelfs bij een gelijk spel zijn de Amsterdammers al nationaal kampioen en men mag aan nemen, dat dit gelijke spel zeker te be halen is. Toch zou het voor de span ning aardig zijn, als de beslissing pas zou vallen in den laatsten wedstrijd tusschen Volewijckers en Heerenveen op tweeden Pinksterdag Voetballen! We gaan morgen met zijn allen naar de Zaan. Ddar zullen de oudjes van onze clubs elkaar ont moeten in een veteranentournooi en onderlinge wedstrijdjes spelen van een half uur. Niet minder dan dertig elf tallen hebben ingeschreven uit geheel Noord-Holland. Alleen de clubs uit West-Friesland ontbreken. En dan vriendschap" elijke ontmoe tingen. Voor ons is alleen de ontmoe ting tusschen Alcmaria en Xerxes van belang. De Rotterdammers komen naar Alkmaar met hun volledig elftal dat is dus o.a. met Lagendaal! en Alcmaria verschijnt met haar sterkste elftal, waarin twee nieuwe spelers zijn opgesteld, die de volgende competitie voor de withemden zullen spelen. Slechts Maassen onbreekt op het appèl, maar w*e hebben Zondag gezien, dar zijn plaatsvervanger zijn maniletje staat. Zwemmen Ln de Overdekte. En dan gaan we zwemmen. DAW, de bekende Alkmaarsche zwemvereeniging, houd. morgenmiddag ir. de Overdekte haar nationale zwem wedstrijden, waaraan, zooals reeds eer der gemeld, de beste Nederlandsche zwemmers en zwemsters deelnemen. De indeeling der series is- zoo. dat ver- Binnenstad letterlijk met bommen bezaaid. Waar de stilte van den dood heerscht Leuven is zonder twijfel de stad, die het zwaarst getroffen werd door de Anglo-Amerikaanschc luchtterreur. Na twee zAvare aan vallen door Anglo-Amerikaanschc bommenwerpers in dc nachten van Donderdag op Vrijdag en van Vrij dag op Zaterdag, welke voorafge gaan werden door verscheidene aanvallen overdag, kan men zon der eenige overdrijving de verwoes tingen te Leuven vergelijken met die van dc zwaarst getroffen ste den van Duitschland. Wanneer men de troostelooze ellende en den om vang van de vernielingen in de Leuvcnschc stadswijken ziet, kan men zich niet van den indruk los maken, dat de Anglo-Amerikaan schc bommenwerpers werkelijk geen ander doel hebben dan ter reur te zaaien onder de burgerbe volking. Zelfs in de veronderstel ling, dat op een stad van middel bare grootte zooals Leuven, geen bombardementen kunnen worden uitgevoerd zonder de burgerbevol king te treffen, dan heeft men toch bij het beschouwen van wat er overgebleven I* van het cen trum der stad Leuven den onwecr- legbaren Indruk, dat een dergelij ke terreur vermeden had kunnen worden. De binnenstad werd letterlijk met bommen bezaaid.- Zoodra men door de buitenwijken van de stad. die relatief weinig hebben geleden en waar uog eenig leven heerscht. achter zich gela ten heeft, komt men in een woestijn van puin, waar de stilte van den dood heerscht en waar slechts hier en daar een paar menschen als schimmen ge- ruischloos verdwijnen. Slechts hoopen steen en puin. In het centrum van de stad was een plein, waar het verkeer zeer druk was. Het was omgeven door winkelgebou- 200 dooden in Leuven. De Belgische stad Leuven is in de nachten van Donderdag op Vrij dag en van Vrijdag op Zaterdag het doelwit geweest van de Anglo- Amerikaansche luchtaanvallen. Dc verwoestingen zijn enorm en tal van monumentale gebouwen wer den deels vernield, deels, zwaar be schadigd. Het aantal dooden zal vermoede lijk meer' dan 200 bedragen; reeds werden 100 lijken geborgen, doch men vermoedt, dat nog minstens 100 slachtoffers onder het puin liggen. Zaterdagmidag werd Hersnthals zwaar gebombardeerd. Ook hier vielen slachtoffers- en werden tal looze huizen verwoest of zwaar be schadigd. wen en kantoren. Na de verwoesting door de bommenwerpers ziet men overal slechts hoopen steen en puin van ingestorte gebouwen. Op één plaats ligt een reusachtige puinhoop. Het is al wat er overbleef van een rij van tien huizen, die door zeer zware voltreffers werden weggevaagd. Wat niet ten offer viel aan de scherfbom- men is volledig uitgebrand. Aan den noordelijken uitgang van het plein staat het heerlijke gothische 6tadhuis met daar tegenover de laat-gothlsche St.-Pieterskerk, Tusschen beide ge bouwen sloegen verscheidene bommen in. De voorgevel van het stadhuis werd zwaar beschadigd. Het fijn beeldhouw werk is vernield. Wat er overbleef, is bedekt met een grijze stofmassa, Alle ramen in de muren 'an de St.-Pieters kerk aan den kant van het plein zijn vernield. Maar hel is nog erger gesteld aan de andere zijde. Daar heeft een voltreffer een geheele zijbeuk wegge slagen, met het gevolg dat zuilen, poorten, ijzeren dwarsbalken nu een huizenhoogen puinhoop vormen. Door de reusachtige bres, welke in de kerk werd geslagen, ziet men. dat enkel de gothische spitsbogen ongeschonden bleven. Kerkgebouwen verwoest. Nauwelijks 200 m verder staat de prachtige St.-Michielskerk in barok stijl met daarnaast het Jezuïtencollege. Alsof zij hun doelwitten met een dui- velsche zorgvuldigheid hebben gekozen, hebben de Anglo-Amerikaansche lucht- terroristen hier de verschrikkelijkste verwoestingen aangericht, die men zich kan voorstellen. Een voltreffer kwam midden in de hoofdbeuk van de kerk neer. De gescheurde muren drei gen in te storten. De talrijke gebou wen van het Jezuïetencollege vormen nog één reusachtigen puinhoop. De ge heele straat is met brokken muur be- dgkt. In den letterlijken zin van het woord moet men er over bergen van steen en puin klauteren. In een andere wijk van de stad werd de St.-Gertrudiskerk voor driekwart vernietigd. Ook de moderne kerk, O.L. Middelares, die na den eersten wereld oorlog werd gebouwd, is haast volle dig verwoest. Wanneer men ziet, wat er met de stevige kerkgebouwen, die eeuwen ge trotseerd hebben, is gebeurd, kan men zich een gedachte vormen van wat er overgebleven is van de woonhuizen dezer verwoeste wijken. Men zou ver scheidene dagen noodig hebben bij een bezoek aan de geteisterde stad Leuven om 'al de kleinere, voor de kunstge schiedenis waardevolle gebouwen, de patriciërs-huizen, de talrijke geclas- seerde gebouwen, welke verwoest wer den. op te sommen. Er zijn natuurlijk enkele dezer prachtige gebouwen over gebleven, maar zelfs indien men er in slaagt ze te behouden voor de toe komst, zullen zij slechts voor latere generaties zeer zeldzame getuigen zijn van den rijkdom van Leuven aan laat- iniddeleeuwsche- en barokmonumen- ten. Het aantal slachtoffers, die bij deze terreuraanvallen het leven hebben ge- 'aten. zal waarschijnlijk de 200 berei ken. daar er reeds een honderdtal lij ken werden geborgen. Men vermoedt, dat nog minstens 100 slachtoffers onder het puin liggen. De opruimingswerken moesten voorloooig worden stopgezet, daar men alle dagen nog den terug keer Van de luebtterroristen schillende zeer spannende nummers verwacht mogen worden en dat de tijden buitengewoon scherp zullen zijn. Over de Overdekte gesproken, deze inrichting is verleden week geheel na gekeken, Er was namelijk een kijkglas in het zwembassin gebroken en daar door stroomde er een 300.000 liter wa ter weg. De directie heeft toen de heele kuip maar leeg laten loopen, om van deze onverwachte breuk te profi teeren: de heele zwemkuip werd gron dig gereinigd, de groote schoonmaak werd verder voortgezet in de inrichting en thans kan men weer zwemmen in helder water, dat natuurlijk weer rit misch gereinigd is -en aan alle eischen voldoet. Niet minder dan 550.000 liter water werd weer in het zwembassin ge pompt en op temperatuur gebracht! Moge dat heldere water de zwemmer* inspireeren tot grootsche prestaties! "Wandelt mee met S. A. V. En dan is het gauw Pinksteren. En met Pinksteren gaan we wandelen met de Alkmaarsche sportvereeniging S.A. V. We hebben er reeds het een en an der over geschreven, maar we mogen toch wel even vermelden, dat het aan tal inschrijvingen meer dan 1200 be draagt. Wandelaars uit het heele land komen beide Pinksterdagen naar Alk- rfiaar en zullen de omgeving van de kaasstad leeren kennen. En daarnaast zullen zij kennis maken met Alk maarsche prestaties op revuegebied. Immers, S.A.V. is óók een amusements- vereeniging en heeft gemeend, de wan delaars na den marsch esn revuevoor stelling te moeten aanbieden. Van daar, dat verscheidene honderden wan delaars teleurgesteld moesten worden. De organisatoren met Konijn aan het hoofd hebben alles gedaan, om de tochten naar wensch te laten verloo- nen en Guus Verhoeven en de zijnen hebben alle zorg besteed aan de revue, zoodat de gasten van S.A.V. ongetwij feld met den besten indruk Alkmaar weer zullen verlaten. HEMELVAARTSDAG WIELRENNEN TE WIERINGEN, Op Hemelvaartsdag zullen op de wie lerbaan te Wieringen groote wielerwed strijden gehouden worden, waarvan de hoofdschotel wordt gevormd door een koppel wedstrijd, waarin uitkomen: Schulte—Boeyen. Van VlietKees Bak ker, KlinkJan Pronk, Groenewegen Remkes, Piet EversOoms en v. d. Wal Hooft. Verder staan eigenkracht- en af val wedstrijden op het programma. KlinkPronk rijden een koppelomnium tegen GroenewegenRemkes, bestaande uit ploegachtervolging, klassementwed strijd en sprint. Verder zullen enkele jongè renners uit. Noord-Holland nog 'n paar voorwedstrijden rijden, 't Zijn: J. Henning, Alkmaar; J. J. v. Wachen- dorf v Rijn, Wieringen: J. E. de Bruyn, Schagerbrug; R. Molenaar, Hoorn «n J. H. v. d. Voorn, Koog aan de Zaan. KW ISCHAGEN I 1—2. Ook dezen bekerwedstrijd wist Scha gen te winnen, zij het minder overtui gend dan de vorige wedstrijden. Vóór de rust was het vertoonde spel maar matig en de fust kwam dan ook met blanken stand. Na de rust pakte Scha gen de zaak energieker aan. Het spel werd toen meer open gehouden en de Schagenarefl kregen een veldmeerder- heid en werden steeds gevaarlijker. Uit een der vele aanvallen schoot Boontjes ineens in; 01. KW kwam toen meer opzetten, maar dar.k zij de achterhoede, die ln goede conditie was. bleef de stand voorloopig onge wijzigd. Toch maakte KW gelijk met een mooi doelpunt, door haar links binnen; 1—1. 10 minuten vóór ?t ein de viel de beslissing, "toen Peetoom in het strafschopgebied ongeoorloofd aan gevallen werd. De terecht toegestane strafschop werd door Van der Ten in een doelpunt omgezet; 12. KW trachtte nog gelijk te maken, maar Grootes, Von Til cn De Wit. die alle drie een prima wedstrijd speelden, ga ven geen kamp. Scheidsrechter Wit leidde uitstekend. SCHAGEN-NIEUWS. Programma Hemelvaartsdag: Schagen bSucces a. Doel: K. Kansen. Achter: W. de Jong, H. Schoorl. Midden. P. Anneveldt, A. Delver. II. Voorthuyzen. Voor: L, v. d, Kuytr, P. de Boer, K. Rol, G. t. d. Kuyt, K. Domper. Alcm. V. j—-Schagen d. Doel: C. Tuinman. Achter: D. Bake- laar, D. Bakker. Midden: J. K., Bak ker, D. 'Verduin, C. Kossen. Voor: Joh. Sijnesaal, A. v, d. Oord, J. Munt- jewerf, C* Spaao. U. DfiV.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1