NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Cassino zonder slag of stoot ontruimd. Longa zorgt voor eert verrassing! Saboteurs ter dood veroordeeld. Slikker (D.A.W.) klopt Smitshuizen Sr.! Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie' Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 19 MEI 1944. SCHAGER EDITIE Jaargang, No. 113, 2 pagina's. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per ra.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Heldhaftig verzef legen groote vijandelijke overmacht UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 MEI (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Italiaansche zuidelijke front gelukte het den vyand gisteren na verbitterde gevechten, waarby hy uiterst zware bloedige verliezen leed, ten noorden van Formla in onze stellingen binnen te dringen. Tegen maatregelen zyn aan den gang. In het gebied van Esperia werden alle vtjandeiyke aanvallen, die met het sterkste gebruik van artillerie en pantserjagers werden ondernomen, afgeslagen. Cassino, waarop de Engelschen en Amerikanen sinds maanden met gebruikmaking van sterke strijdkrachten tevergeefs hadden stormgeloo- pen, werd in den afgeloopen nacht ten gunste eener verder achterwaarts gelegen grendelstelling, die krachten bespaart, zonder slag of stoot ont ruimd. Aan het landingslioofd van Nettuno werden bij oplevende gevechts activiteit sterke aanvallen van den vyand ten zuiden van Cisterna en ten zuiden van Littoria afgeslagen. Een sterke formatie Duitsche ge vechtsvliegtuigen viel in den afgeloopen nacht met waargenomen goede uitwerking vijandelijke concentraties en aanvoerwegen in het gevechts- gebied Minturno aan. de:, afgeloopen nacht bolsjewistische concentraties en troepenonderkomens ten zuidqosten van Ostrof en in het ge bied van Pleskau met waargenomen goede uitwerking aan. In de Finsche Golf werden dertien bolsjewistische bommenwerpers door bewakingsvaartuigen der marine en door jagers neergeschoten. Duitsche torpedomotorbooten be schadigden bij een nachtelijken aanval op bolsjewistische bewakingsstrijd krachten in het oostelijke deel van de Finsche Golf verscheidene vijandelijke vaartuigen. Bij een aanvalspoging van Sovjet bommenwerpers op een Duitsch con- vooi voor de kust van noordelijk Noor wegen werden door escorteerende strijdkrachten en door boordafweerge- schut 3, door jagers nog 21 vliegtuigen vernietigd. In den afgeloopen nacht lieten eeni- 2 Britsche vliegtuigen bommen vallen op hef stadsgebied van Berlijn. Duitsche luchtaanval op Smolensk. Amerikaansche bommenwerpers richt ten aanvallen op verscheidene haven steden aan de Italiaansche westkust en op het eiland Elba. Daarbij werden door luchtdoelartilerie en in luchtge vechten 17 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Aan het oostelijke front wordt buiten levendige plaatselijke gevechten aan den benedenloop van den Dnjestr en in het voorterrein van de Karpathen geen melding gemaakt van gevechts handelingen van beteekenis. In de Zwarte Zee heeft een Duitsche duikbootjager een Sovjetrussische duikboot tot zinken gebracht en een andere zóó zwaar beschadigd, dat haar vernietiging waarschijnlijk geacht moet worden. Sterke formaties zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen ondernamen in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aanval op het stationsemplacement van Smolensk. Door het massale uitwer pen van brisant- en brandbommen ont stonden in de doelgebieden verschei dene groote branden en explosies. Bij een aanvalspoging van Sovjet russische bommenwerpers op een Zuidfinsche haven werden tien vijan delijke vliegtuigen door Finsche jagers neergeschoten. De bestrijding van communistische benden op den Balkan werd met suc ces voortgezet. In den tijd van 1 tot 15 Mei verloren de communisten meer dan 5000 dooden, 1300 gevangenen en verscheidene honderden overloopers. Talrijke stukken geschut, wapens en oorlogstuig van allerlei aard. alsmede 34 ravitailleeringskampen werden buit gemaakt of vernietigd. Bij den afweer van een vijandelijke actie tegen het voor de kust van Dal- matië gelegen eiland Solta heelt hel tweede bataljon van een Hannove- raansch regiment grenadiers onder be vel van den kapitein der reserve Nohrmann zich bijzonder onderschei den. Legerbericht van Woensdag. Het legerbericht van Woensdag luidt: In het bergachtige terrein van het Italiaansche zuidelijke front woedt over een breedte van 35 km een ruateriaalslag van de grootste afmeting. Onafgebroken trommel vuur met een geweldig gebruik van munitie, de sterkste luchtaanvallen, het gebruik van de pantserwagens als mobiele artillerie, een verbit terde worsteling om elk steunpunt en elke hoogte, die vaak binnen korten tijd meermalen van eigenaar wisselen, dit alles geeft aan deze gevechten het kenmerk van de groote afweerslagen van den vori- gen wereldoorlog. Tegenover een groote vijandelijke overmacht bie den onze troepen thans sinds zes dagen een heldhaftig verzet. De in liet kader der gevechten voltrokken uitwijkbewegïngen verloopen vol gens plan. De uiterst zware bloe dige verliezen van den vijand staan in geen verhouding tot de zuiver tactische terreinwinst die hij kon behalen. Aan het landingshoofd van Nettuno vonden gisteren geen gevechten van beteekenis plaats. Sinds dagen in he vigheid toenemend vijandelijk artille rievuur doet evenwel ook daar spoedig een grooten aanval verwachten. Aan het oostelijke front ontstonden ook gisteren buiten hevige plaatselijke gevechten aan den benedenloop van den Dnjestr en in het voorterrein van de Karpathen geen gevechtshandelin gen van beteekenis. Sterke formaties gevechts- en slagvliegtuigen vielen in Beperking rijwielvervoer. De directie der Nederlandsche Spoor wegen heeft zich, gezien de overstel pende drukte bij het vervoer van rij wielen, genoodzaakt gezien, gedurende de Pinksterdrukte en den komende: vacantietijd het vervoer van alle soor ten rijwielen met treinen naar keuze van den reiziger, over afstanden van meer dan 40 km stop te zetten. Dit houdt in, dat het van 25 t/m 31 Mei en van 29 Juni t/m 2 September a.s. niet meer mogelijk is gewone rijwielen met rijwielkaarten van 1.30 of tandems en driewielers te vervoeren met trei nen, die de reiz»; >-s zelf aanwijzen, voor zoover het afstanden betreft grooter dan 40 km. Ten einde echter het ongerief, dat deze maatregel voor de reizigers met zich brengt, zooveel mogelijk te beperken, zullen speciale rij wiel treinen worden ingelegd. Wil een reiziger de kans hebben, dat zijn fiets op een bepaalden dag met zoo'n rijwieltrein naar de plaats van be stemming wordt vervoerd, dan is het noodig, dat zij den dag tevoren vroeg in den namiddag, in elk geval vóór 17 uur, wordt aangeboden. Hel vervoer van rijwielen met rijwielkaarten van 40 ct. zal zooveel mogelijk geschieden als gewoonlijk, dus met treinen, diede reizigers zelf bepalen.De directie vestigt er nogmaals de aandacht op. dat van 15 Mei af rijwielen alleen ten vervoer werden aangenomen, indien zij voor zien zijn van naam en volledig adres van den eigenaar. Verduisteren v. 21.305.45. 20 Mei. Zon op 5.37 u., onder 21.36 u. Maan op 5.18 u., onder 19.13 u. Volewijckers mei 1-2 geslagen. In Amsterdam valt de beslissing. Een basis voor zijn toekomst. Hy wist met zich zelf geen raad. Wat moest hy worden? Wat zou het beste voor zyn toekomst zyn? Wel, hy meldde zich als vry- williger voor de Waffen ff. Nu was zyn toekomst verzekerd. Doe als hy en meldt U voor één der keuringen, die iedere maand plaatsvinden en in de dagbladen bekend worden ge maakt. U krygt daar alle In lichtingen. NAAM ADRES WOONPLAATS Uitknippen cn inzenden aan Enatz-kommando Niederlande. Korte Vijverberg 5, Deo Haag. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 21 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum op golflengte 415 m naar de stem der SS. Onderwerp: „De jeugd en het Rijk". BEKENDMAKING. Dc Höhcre SS- und Polizeifüher „Noröwest" deelt mede: Het Polizeigericht te Amsterdam heeft de Nederlanders Lute Thys d e Haan, geboren 8 November 1914, student; Ferdinand Alfons Maria van der Ham, geboren 20 November 1916, houthandelaar; Hendrikus Johannes Antonius W i 11 e b o 1 d, geboren 8 Januari 1920, gemeenteambte naar; Marten L y n e m a, geboren 16 Maart 1910, landbouwer, als sabo teurs ter dood veroordeeld. De veroordeelden hadden zich aangesloten bij een verzetbeweging. Zji hebben voortdurend personen gesteund, die zich als delinquenten wisten te onttrekken aan éen vervolging door de Duitsche autoriteiten. De Haan heeft een leidend aandeel gehad in een roofoverval op het postkantoor te Wassenaar op den avond van 11 Mei 1944. Den daders waren aanzienlijke bedragen in handen gevallen. Van der Ham was in het bezit van een verdedigingswapen. By ee.n controle van de persoonsbewijzen op het station Utrecht pleegde hy een moordaanslag op de hun dienst verrichtende ambtenaren van dc Sicherheispolizei. De poging mislukte. L ij n e m a stond in zeer nauw contact met mannen van de verzetbewe ging. Hy was in het bezit van een schietwapen met de benoodigde munitie. Dit wapen heeft hy bewust aan een medeplichtige gegeven, die besloten was van. dit wapen gebruik te maken. W i 11 e b o 1 d heeft van zyn functie als ambtenaar misbruik gemaakt. Hy heeft aan mannen van de verzetbeweging officieele formulieren en het gemeentezegel, alsmede levensmiddelenbonnen ter beschikking gesteld. Hy wist van een voorgenomen roofoverval op het gemeentehuis. Om dezen overval te begunstigen heeft hy den misdadigers, die besloten waren deze daad te volvoeren, den sleutel van de brandkast gegeven, welken sleutel hy in bewaring had, zoodat hiervan een duplicaat gemaakt kon worden. Dezen duplicaatsleutel heeft hy zelf op de brandkast geprobeerd. De vonnissen zyn, nadat de kwestie van gratieverleejiing is onderzocht, voltrokken. Uit het proces is gebleken, dat de veroordeelden eerst na hun arrestatie hebben vernomen, dat hun opdrachtgevers Joden en communisten waren. Zij waren door deze ophitsers achter de schermen in verregaande mate opgehitst. Nog een doodvonnis. Het Polizeistandgericht Arnhem heeft op 15 Mei den student Julius Moormann uit Nymegen. geboren 12 April 1924 te Nymegen, ter dood veroordeeld, omdat hy op 10 April 1944 in Nymegen tezamen met den student Georg M u s k e n s geprobeerd heeft een Ryksduitschen Polizei- oberinspektor te berooven en te vermoorden. Hy was in het bezit van een knuppel, terwijl de door het verzet van den Polizeioberinspektor doodgeschoten student Georg Muskens een pistool gebruikt had, waarmede hy den Duitschen ambtenaar verwondde. Het op grond van de .Ordnungsschutzverordnung en dc Gewaltverbrecher- vcrordnung gevelde doodvonnis is na onderzoek van de gratïekwestie vol trokken. w. g. RAUTER, SS-Obergruppenführer und General d. P. Athletiek. Twee wereldrecords verbeterd Dc Nederlandsche dames-esta fetteploeg, bestaande uit mevr. F. BlankersKoen, Wil Adenia, Nclly Timmer en Gerda Koudijs, heeft Donderdag bij de in het Olympisch Stadion gehouden wedstrijden kans gezien het wereldrecord vier maal 110 yards, dat op naam van Enge land stond, met 49.8 seoglansrijk te verbeteren. De eerste poging gaf weliswaar geen scherpe wissels te zien bij de eerste twee wisselpun- ten, maar niettemin maakte de ploeg een tijd van 48.8 sec, zoodat het we reldrecord met een volle seconde verbeterd werd. De tweede poging aan het einde der wedstrijden had heel wat betere wissels, doch het tempo was iets langzamer, waar door de tijd op precies 49 sec. kwam te staan. Mevr. BlankersKoen had inmiddels kans gezien het wereldrecord 100 yards, dat met 11 sec. op naam van haar en nog drie andere athletes stond, te ver beteren en te brengen op 10.8 sec. Gerde Koudijs werd bij dezen fraaien strijd tweede in 11 sec. Ned. record verbeterd. Slijkhuis gaf op de 2 Eng. mijl we derom een demonstratie van uithou dingsvermogen en snelheid. Zijn te genstanders konden zijn tempo niet volgen en met een tijd van 9.16.6 haal de hij het Nederlandsch record van Jan Ztgers (9.41.4) belangrijk omlaag. Interessant was voorts de 100 meter klasse A. waarvoor zich in den eind strijd hadden geplaatst: Van Osta. Zwaan. De Vries, Nusse, Muller (Ensch. Boys) en Klein van Trekvogels. Tegen de verwachting in. moest Zwaan in dc finale de meerderheid van Van Osta erkennen, al was het verschil uiterst miniem. Beide loopers noteer den een tijd van 10.8 sec.. De Vries van A.V. '23 werd derde in 10.9. terwijl Nusse als vierde binnenkwam. Bouman kon zich op de 800 meier i eveneens goed handhaven, doch zijn oude rivaal. Frits de Ruyter, gaf uit stekenden strijd, waardoor dit num mer een zeer spannend verloop kreeg, te meer daar Van Olffen aan den kop liep. Bouman wist eerst in de laatste bocht de overwinning vast te leggen met een tijd van 1 min. 58 sec,, voor De Ruyter werd 1.59.5 genoteerd. Van Olffen werd derde in 2.02. Courses te Duindigt. Donderdagmiddag werden op Duin digt draverijen en rennen gehouden. De uitslagen luiden: Prijs van Geldermalsen: 1. Clyde d'Anvil (J. de Vlieger), tijd 2.35. km-tijd 1.39.4, winnend f3.90, p. f 1.80; 2. Hand some Scott f 1.50. Mr. Romeo-prijs: 1. Belle d'Or (F. Dc- coster), tijd 2.17.2, winnend f3.90, pl. f 1.90; 2. Rimini f 3.50. Prijs van Culemborg: 1. Buziau KW (L. Doopertijd 3.25, km-tijd 1.40.5, winnend f 15.40, pl. f4.70; 2. Norbert Guy f4.30; 3. Douglas f3.50. Prijs van Kesteren. Ie heat: 1. Cap tain Norton (J. M. v. d. Berg), tijd 2.26.9, km-tijd 1.31.9, w. f 19.50. pl. f2.70; 2. Evclijn Hanover f 1-50; 3. Douglas H f2.80; 4. Elisabeth I'5.50. 2e heat: Evelijn Hanover (J. Kruithof)' tijd 2.27.4, km-tijd 1.32.1, winnend 12.— 3e heat: Douglas H (J. de Vlieger), lijd 2.35.2, km-tijd 1.35.8, w. f3.10. 4e heat: Evelijn Hanover, tijd 2.41, km- tijd 1.40.6, w. f 1.90. Toto definitief: Evelijn Hanover win nend f2.10, pl. f 1.80; Douglas H plaats f4.70 Prijs van Haarzuilen: 1. Le Ghef (R. Lockj, tijd 1.58, in stalverband met Young Phalaris, winnend f 1.10. pl. f 1.20; 3. Plaisir de France f 1.80. Het Criterium van Duindigt: 1. Oura- gan IX (J. Kruithof), tijd 5.08, km-tijd 1.33.9, winnend f3.40, pl. f 1.40; 2. Neme- tor f 1.80; 3. Oeagre f 1.30. Matchem-prijs: 1. Beaux Arts (Fontai- ne). tijd 2.48, winnend f2.—, pl. f 1.30; 2. Moutardier f 1.60. Prijs van Tiel: 1. Edel Scott (J. H. Bes tijd 3.21.1, km-tijd 1.34, w. f 12.—, pl. fl.9Ó; 2. Gonny D f 1.50; 3. Casindra f 1.20, De eenige wedstrijd, welke Don derdag voor het nationale kampioen schap werd gespeeld, heeft een groote verrassing opgeleverd: Longa, dat toch heusch niet zoo'n daverend figuur sloeg, zag kans om de Vole wijckers een nederlaag toe te bren gen. Niet alleen nam ze daardoor revanche op de Zondag j.1. in Am sterdam geleden nederlaag, doch ze zorgde er meteen voor, dat de be slissing pas in den laatsten wedstrijd valt: VolewijckersHeerenveen, wel ke ontmoeting Tweeden Pinksterdag gespeeld wordt. Het was waarlijk een prachtig ge speelde wedstrijd sn het in zeer hoog tempo gespeelde spel was in ieder op zicht kampioensvoetbal waardig. Beide ploegen speelden met een stoppersp'1 en verplaatsten het spel met forscne en verre trappen, waardoor aan beide zijden mooie kansen werden gescha pen. De Amsterdamsche middenvoor De Jongh moest in v. d. Bogaer! e.en uitstekende partij gespeeld h-.v:'t. zoo vaak zijn meerdere erkennen Jat hij na de rust zijn plaats verwisselde met De Ruiter en toen gelegenheid kreeg zich vrij te spelen! Overigens speelden de Volewijckers een van hun beste wedstrijden, zonder dat er bepaald uit blinkers waren of fouten werden ge maakt. Opvallend was de goede verstand houding waarin de wedstrijd werd ge speeld. Scheidsrechter Van der Meer uit Den Haag leidde rustig en zeker. Direct na het begin kwamen beide doelen reeds onder vuur. Bij de Am sterdammers moest de paal na 5 minu ten al redding brengen. Aan de over zijde ontstonden kort daarna gevaar lijke momenten, doch de Tilburgsche verdediging was bij machte het gevaar keeren. Een mooie aanval van Longa werd na 35 minuten besloten met een keihard schot van Van Roes- sel dat echter tegen den paal ging. Even later moest Saurd redding brengen toen doelman Bruist der gasten .zijn doel had verlaten. Kort daarna be landde een goed schot van De Jongh tegen de lat. Hoewel beide doelen nog beurtelings in gevaar werden ge bracht, kwam de rust met blanken stand, hetgeen de verhouding wel het beste weergaf. In de tweede helft zat Longa direct fel op den bal en het doel van Vole wijckers ontsnapte enkele malen aan een groot gevaar. Linksbuiten Sterke profiteerde tenslotte van ie hem ge boden kans en gaf Longa met een goed schot de leiding (1—0). Onder luid ge juich van de talr'jke supporters bleef Longa daarna steeds in den aanval, doch de Amsterdammers herstelden zich prachtig en het was PelPkaar., die bij een doelworsteling een bijna zeker doelpunt moest voorkomen. In deze periode van Amsterdamsch overwicht ondernam deze speler een prachtige solo-ren, passeerde de geheele midden linie en verdediging om met een afge meten schot den voorsprong te ver- grooten. (20). Een juweel van eer doelpunt! In de 28ste minuut brachten de Vo lewijckers den bal goed op -en Busser kreeg toen gelegenheid met een mooien kopbal doelman Luytelaar te passeeren (2—1). De Tilburgers gingen daarna met man en macht aan het verdedigen en wat de Volewijckers ook probeer den, de muur van Longa-spelers bleek ondoordringbaar. De stand is th Volewijckers VUC Longa Heerenveen Heracles LSVV—VRONE 8—2. Vrone heeft haar tweeden wedstrijd om den Start-beker met groote cijfers verloren. LSVV speelde een wedstrijd zooals we den laatsten tijd niet van haar gezien hebben. Na een weder - zijdsch verkannen ondernam LSVV eeni ge gevaarlijke aanvallen. Bij een dezer aanvallen loste Bet een harden schui ver en het was 10. De verdediging van LSVV wist daarna een snellen aanval van Vrone te onderscheppen en meteen ging de bal naar den l.-buiten. Een schot en het was 2—0! Niet ont moedigd speelde Vrone verder, haar verdediging was wel wat uit haar evenwicht geraakt. Bij een goeden aanval van LSVV doelpuntte Bet nog maals en voordat de eerste helft ver streken was, stond het al 50 voor de thuisclub. Direct na de rust wist Vrone uit een strafschop een tegenpunt te maken er nog geen minuut later werd het zoo waar 52. LSVV herstelde zich ech ter, weer opnieuw en toen van Leeuwen den stand op 62 bracht, gaf Vrone zich gewonnen. Nog twee keer doelpuntte LSVV en zoo kwam het einde met een verdiende LSVV-zege. D.T.S. IIDirkshorn 21. Een goed gespeelde wedstrijd met soms aardige momenten. Vóór de rust kon geen der partijen het doel vinden. Na de thee veroverde D.T.S. de leiding en vergrootte die door een fout van den Dirkshorn-doelman tot 20. De spil van Dirkshorn wist er nog 21 van te ma ken met een ver en hard schot en daar bij bleef het. BERDOS—SCHOORL 1—1. Deze kampioenen '43 en '44 ontmoetten elkaar op Hemelvaartsdag op het voet balterrein te Warmenhuizen. In de eerste helft was Schoorl het meest in den aan val, maar doelpunten bleven uit. Het plaatsen liet bij Schoorl echter nog al eens te wenschen over. Na 35 minuten nam Berdos de leiding met een onverwacht schot van J. Noort (10). Vóór de rust kwam geen verande ring meer. Na de hervatting was Schoorl weer onmiddellijk in den aanval; een mooi schot van Jb. Tuin wist de doelverdedi- ger te houden. Maar na 5 minuten kwam toch de gelijkmaker: Jb. Klop redde zijn club met een prachtig, onhoudbaar schot, 1—1. Snel ging het spel toen heen en weer met kansen voor beide elftallen, maa: kwam in den stand geen verandering meer. e volgende ontmoeting tusschen beide kampioenen zal plaats vinden op den 2den Pinksterdag te Schoorl. VOETBALUITSLAGEN. Kampioenschap van Nederland: Longa- De Volewijckers 21. Tweede klasse A: WFC—ZFC 0—2; Santpoort—KFC 1—1; RCH—De Kenne- mers 0—1. N.V.B.-beker. Vierderonde: UVV- Go ahead 30: Groene SterSpechten DHCPSV 2—3: DWV—Terras vogels 40; Blauw WitMeteoor 51; LSCAGOVV 2—1. SchoorlBerdos 11. Handbal. D. T. S.—WINKEL 1—1 Het is Winkel gelukt om D. T. S. een gelijk spel af te dwingen. Vóór de rust D. T. S. steeds sterker. No 12 min. was het Chattillon, die D. T. S. de lei ding gaf. Na de rust speelde D. T. S. iets min der sterk en Winkel wist den stand ge lijk te maken, 11. Er werd' toen fel om het winnende punt gestreden, maar geen der partijen kon het doel meer vinden. Scheidsrech ter B. Droste leidde correct. aldus geworden: 5 0 2 10 27—10 4 2 2 10 17—15 3 1 3 7 13—15 2 2 3 6 15—19 0 3 4 3 7—20 De sprong Gisteren was ik verdwaald naar de Alkmaarsche Overdekte, waar de Nationale Zwemwedstrijden ge houden werden. Daar waren ook jongedames, die van de hooge veerplank schoon- sprongen. Ik kan niet beoordeelen of het alles technisch in de puntjes was voor deze bezigheid zat mevrouw De DoodKoenen, die overigens naar mijn leekensmaak altijd een paar puntjes te weinig gaf maar ik vond het, onder ons gezegd en gezwegen, van een gra cieus en aanbiddelijk heldendom. Kijk, wanneer zoo'n schoonspring- ster op de plank staat, honderden blikken op haar gericht zijn en het rumoer tot doodstilte slinkt, dan is zij daar in de hoogte een héél klein en héén eenzaam figuurtje, maar toch op dat oogenblik het hart van het ademloos geworden gebouw. In de seconden van verzonken berekening, vóórdat zij de groote buiteling waagt, heeft zij stellig al les wat niets met den sprong te maken heeft, vergeten. Dan be staan er voor haar geen zorgen, geen blijdschap, geen verdriet, geen geliefde. Dan zijn haar ziel en haar hart onbeschreven als die van den pe*-"eboren mensch. de veerende teenen, aan den sten rand van de plank, daagt zij de wet van de zwaartekracht uit tot. een tweegevecht en een oogen blik schijnt de wereld aan haar twee kleine, naakte voeten te hangen. En dan de sprong, als een jubel van beweging, als een jubel van moed, als een jubel van overwin ning! De stugge Aarde heeft het onderspit gedolven, haar loop scheen een tel gewijzigd te worden door den schoonen wil van een sierlijk en sterk lichaam. Wat zullen deze kinderen ook moedig den sprong in de moeilijk heden van het leven doen, zoo die sprong eens van hen geëischt mocht worden! En hij wordt vroeg of laat van ons allen geëischt! OVIDIUS. V.y Willy Haverlag wint de 200 m. schoolslag. 't Was aldus: de jonge Alkmaar der Slikker, die dit seizoen gelei delijk was opgeklommen tot de allerbeste klasse van onze Neder- lansche zwemmers, zou nu voor het eerst voor het Alkmaarsche publiek uitkomen tegen zyn allergrootste tegenstanders. En dus was het eventjes muisstil in de groote zwem- zaal, toen hy met Smitshuizen en van Merkensteyn naast de start blokken plaats nam. Het „Op uw plaatsen!" klonk, even later een schril fluitje en Slikker nam meteen de leiding. Met forsehe slagen gleed hy door het water, keerde als nummer één en toen de 50 M. rugslag voorbij was, had hij een kleinen voor sprong De 50 M. schoolslag volgde en de ge routineerde Smitshuizen spurtte Slik ker achterna, kwam gelijk met hem te liggen en keerde tegelijk met den Alkmaarder! Een vinnig, kort spurtje van Slikker bezorgde dezen weer een kleinen voorsprong en toen de 50 M. borstcrawl begon, lag de jonge Alk maarder misschien een halven meter voor. En bleef vóór gedurende de eer ste baan. Doch toen zette Smitshuizen er een lange spurt in, passeerde Slikker en Het daverde in de Overdekte, want Slikker beantwoordde de spurt even krachtig en kwam gelijk, ging Smits huizen voorbij en Smitshuizen, de groote Smitshuizen door een Alkmaarder geklopt in den zeer fraaien tijd van 1.59.1. Met een verschil van een of twee decimeters! Zóó verliep de adembenemende serie van de 3 x 50 M. wisselslag heeren. Daarvóór was de uitverkochte zaal al in extase geraakt door een prachtige overwinning van Willy Haverlag op de 200 Meter schoolslag. Het Robbenmeis- je lag in een serie met haar clubge- noote J. v. Vliet en de H.Z.C.-ster Ton- ny Bijland. De eerste 50 M. gingen vrijwel ge lijk op, maar toen nam Haverlag re soluut de leiding en het was reeds na 100 M. duidelijk, dat niemand haar ernstig bedreigen kon. Steeds zwom ze uit., om tenslotte geheel alleen nog een spurt te slaan: 2.58.4 werd voor haar genoteerd; de allerbeste tijd, sinds lan gen tijd en heel dicht bij het wereld record. Met iets meer tegenstand was dit record in groot gevaar gekomen. Ten slotte noemen wij de 100 meter rugslag voor dames. Fier ging het na tuurlijk uitsluitend tusschen de dames Galliard en Veldhuyzen. De eerste vijf tig meter gingen vrijwel gelijk op, doch daarna zwom mej. Galliard snel weg en won onbedreigd met 1 min. 17.2 sec. Schaken. CORTLEVER WINNAAR TE BAARN. Het schaaktournooi te Baarn is Don derdag beëindigd. In de eeregroep der achtkampen zegevierde Cortlever, die in de laatste ronde tegen Van Schelf hout geen fout maakte. De tweede prijs was voor den Amsterdammer Da Vinto. De eindstand in de eeregroep was: 1 Cortlever 5'h p.; 2 Da Vinto, Am sterdam 4'/2 p.; 3 (na loting) v. d. Tol. Leeuwarden, 4 p,; 4 Van Scheltinga, Amsterdam. 4 p.; 5 Van Doesburg. Bussum, 3'/s p. In de groepen der achtkampen wer den resp. winnaar: Henneberke, Am sterdam; v. d. Eerden. Utrecht; Meijer, Amsterdam; Ambt, Baarn. In die der zeskampen waren de eersie prijzen voor: E. L. Jansen, Rotterdam; v. d. Woude, Rotterdam; Timmer. Soest; Wieman, Hilversum. Extra-keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede Wegens de zeer vele aanmeldingen zal er nog een extra keuring worden gehou den op Dinsdag 23 Mei te Amsterdam van 9 tot 14 uur, Nebenstelle der Waffen-SS, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 9 tot 14 nut, in een der zalen van liet gebouw Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon ln Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegs- marinc en de Germaansche SS in Neder land. Tüdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zyn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijg baar bü de volgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen. Heerestraat 46: Enschede. Ilengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5. Den Haag. En dan voor het eerst wist de 13- jarige Cobi Floor op het nummer schoonspringen haar clubgenoote M. Muytjens te kloppen. Met de verplich te sprongen veroverde het jonge meisje zoo'n voorsprong, dat mej. Muytjens voor een bijna onbegonnen taak stond toen de drie vrije sprongen aan de beurt kwamen. Zij wist weliswaar ruim twee punten in te loopen, maar de eerste plaats bleef buiten haar bereik. De voornaamste uitslagen waren: 100 meter rugslag heeren: 1. J. Krö- ber (Robben) 1.15.6; 2. F. Maus (Haar lem) 1.15.7; 3. A. Slikker (DAW) 1.16.8. 100 meter borstcrawl heeren: 1. M. Boon (HVGB) 1.4.7; 2. J. Schopman (Het IJ) 1.6.5; 3. A. v. d. Bogaerde (DWR) 1.7. 200 meter schoolslag heeren: 1. H. Smitshuizen (HZ '70) 2.53.9; 2. G. Ger- kens (De Ham) 3.0.5; 3. W. Wanrooy (HVGB) 3.1. 3 x 50 meter wisselslag heeren: 1. A. Slikker (DAW) 1.59.1; 2. H. Smitshui zen (HZ '70) 1.59.2; 3. J. Rühl (Nep- tunus, Amersfoort) 2.6. 100 meter rugslag dames: 1. A. Galliard (ADZ) 1.17.2; 2. A. Veldhuyzen (Rob ben) 1.19.8; 3. A. Wagemaker (De Meeuwen) 1.23.7. 200 meter schoolslag dames: 1. W. Haverlag (Robben) 2.58.4; 2. A Bijlanci (HZC) 3.5.7; 3. J. van Vliet (Robben^ 3.9. 3 x 50 meter wisselslag dames: 1. A. Veldhuyzen (Robben) 2.6.2; 2. Bep van Schaik (Meeuwen) 2 13 8; 3. Th. Snoeks (HDZ) 2.15.3. 4 x 100 meter borstcrawl estafette heeren: 1. Haarlem 4.29.6; 2 DAW 4 32; 3. PHC 4.47.5. 3 x 50 meter wisselslag dames: 1. Robben 1.47.2; 2. ADZ 1.49.1; 3. Meeu wen 1.52.6. Schoonspringen: 1. C. Floor (ADZ) 70.3 punten; 2. M. Muytjens (ADZ) 69 20 pnt.; 3. Th. van Dongen (Nijmegen) 68.74 pnt. Wielrennen. Schultev. d. Voort winnen in Wieringen. Voor een in grooten getale opgeko men publiek (de baan was uitverkocht) werden op Hemelvaartsdag te Wierin gen wielerwedstrijden gehouden. Zeer zeker hebben de bezoekers genoten van de groote activiteit, welke de ren ners aan den dag legden. Niet het minst hebben de nieuwelingen en amateurs hun kunnen laten zien. In den koppel wedstrijd over 60 km werd al spoedig een geweldig jachten ontwikkeld, zoo dat het veld dikwijls totaal uit elkaar lag, vooral toen een premie van f 100 werd uitgeloofd voor het koppel, dat een ronde zou uitloopen. Eerst na 236 ronden viel dit geluk aan het koppel Schulte—v. d. Voort ten deel. waarna zij kort voor het einde nog een ronde uitliepen. Arie van Vliet won bijna al le klassementen; zijn koppelgenont Bakker was tegenover hem echter te zwak. De uitslagen luiden: 1. Omnium in drie deelen: le rit (achtervolging over 5 km): 1 Klink— Pronk, 2 Groenewegen—Remkes op 10 meter, tijd 6 min. 5 sec. Tweede rit (klassementswedstrijd over 4 km met vijf klassementen): 1 Klink—Pronk 2 pnt., 2 Remkes—Groenewegen 1 pnt. Derde rit (sprint over drie baanron- den): 1 Remkes—Groenewegen en 2 Klink—Pronk. Totale uitslag: 1 Klink—Pronk 5 pnt 2 Remkes—Groenewegen 4 pnt. Klassementswedstrijd over 5 km met vier klassementen voor nieuwelingen en amateurs: 1 J. Hennink (Alkmaar). 2 J. v. d. Vooren. Wedstrijd op eigen kracht over 10 km 1 Arie van Vliet. 13 min. 32 sec 2 C. Bakker, 3 T. Ooms. Wedstrijd op eigen kracht voor nieuwelingen en amateurs over 4 km: 1 J. J. van Rijn 6 min. 19 sec2 J. Hennink. Afvalwedstrijd voor profs: 1 Schulte, tijd 5 min. 26 sec.. 2 v. d. Voort. 3 Bak ker. Koppelwedstrijd over 60 km (300 ron den): 1 Schulte—v. d. Voort 5 pnt., 1 uur 24 min. 25 sec.; 2 Bakker—Van Vliet 14 pnt. Op twee ronden 3 Groe newegen—Remkes 10 pnt.; 4 Evers— Ooms 8 pnt.; 5 Pronk—Hooft 7 poL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1