NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR BALANS. Materiaalslag van ongekenden omvang. Engeland en Amerika willen nog eens hun geluk probeeren. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 20 MEI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 117, 4 pagina's. Advertentie - t a r I ef Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Schr. Over enkele dagen is het vier jaar geleden, dat Rijksminister dr. Seyss-Inquart door den Führer belast werd met de bestuursleiding van ons land en daarbij den titel kreeg van Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied. Veel is er 'n ons land gedurende de afgeloopen bestuursperiode van den Rijkscommissaris gebeurd en wel zoo veel, dat het wenschelijk is over de gepasseerde vier jaren de balans op te maken. Wil een balans een zuiver beeld ge ven, dan is het echter zaak credit- en debetzijde aan een critisch onderzoek te onderwerpen. HAAR is dan allooserst het feit der bezetting. Op zichzelf voor ieder Ne derlander een ongewenschte situatie. Men is nu eenmaal graag baas in eigen huis. Bezien wij echter het gebeuren in Nederland in het licht der algemee- ne wereldordening, dan waren er twee mogelijkheden in 1940. Eenerzijds een bezetting der Engelschen, later aange vuld met Amerikanen, anderzijds een bezetting der Duitsehers. - In het eerste geval was Nederland op het moment, dat, ik dit schrijf, een puinhoop geweest, Geen normaal den kende Nederlander, zelfs de „heel goede Nederlander", zal kunnen betwis ten dat er op ons grondgebied een strijd tuschen de Duilsche- en Engel- óche troepen zou zijn onstaan om het bezit van ons grondgebied, die ons land groote en diepe wonden zou hebben toegebracht, waarbij het leed der be volking onbeschrijfbaar zou zijn ge weest. De Führer nam den voor Duitschland eenig juisten maatregel en bezette Ne derland terwille van zijn eigen veilig heid. Ons land was daarmede een scha kel geworden in de verdediging van Europa. Nu echter ons land in Duitsche han den is gekomen, is het voor de tegen partij practisch uitgesloten om zich op eenvoudige wijze een doortocht naar Duitschland te banen. De bezetting is dus zuiver een mili taire aangelegenheid geworden geba seerd op strategische- en tactische gronden, waartoe elk oorlogvoerend volk niet alleen het recht doch veel meer nog den duren plicht heeft. Gewekt uit z'n diepen slaap werd op 10 Mei 1940 ons land plotseling gedom peld in het oorlogsrumoer en werden wij van een ietwat, t.a.v. het Euro- peesche bestel, gedesinteresseerde hou ding plotseling tot een der bolwerken van het Europeesche fx-ont. Uitgaande van de eenige juiste stel ling dat Europa zich totaal diende in te zetten tegen de machten die het op zijn leven gemunt hebben, is het be grijpelijk, dat dit niet alleen plaats kon vinden door een reorganisatie naar buiten, die een militaire verdediging mogelijk maakte, maar ook door een reorganisatie naar binnen. Duitschland, als verdediger van het kultuurgoed van het Avondland, gaf hier terecht de richtlijnen aan, daar het beschikte over de grootste ervaringen, die het gevolg waren van de groote kentering, welke daar te lande sedert 1918 zich begon te volti'ekken en die in 1933 haar be slag kreeg. Van een neergeslagen, ver deeld en ten doode opgeschreven volk groeide langzaam maar staag en stug een door één en dezelfde wereldbe schouwing gedragen volk. dat zich aan de wereld liet zien als een Ge meenschap in staat om alle stormen te trotseeren. Ook Europa moet deze stormen trot seeren kunnen en derhalve gestaald worden door een nieuwe idee. Dit werd reeds in 1931 begrepen door Ir. Mussert, toen hij zijn Nationaal-So cialistische Beweging oprichtte. Men wilde er echter niet aan in Nederland. Een ieder kent den strijd der N.S.B. in de jaren vóór 1940. TOEN nu eenmaal de bezetting een feit was pn ons land zijn Rijkscom missaris kreeg, werd geleidelijk hier datgene verwezenlijkt, waarvoor ons land rijp was. Op sociaal gebied en t. a.v. de verkrijging van de Volkséén heid werden maatregelen genomen die wij. nu zij doorgewerkt hebben, allen als juist moeten erkennen. Ik denk b.v. aan den Arbeidsdienst. De opvoeding van de jeugd is hierme de in banen geleid die wij reeds vóór 1940 als de eenig juiste ex-kenden, doch die wij niet konden invoeren omdat wij in wezen het er nog niet over eens waren of wij nu een R.K.A.D. of een A.D. op hersteld Apostolische basis moesten oprichten. De plannen voor een Arbeidsdienst wax-en reeds toentertijd in een vrij ver gevorderd stadium. En het nut van den A.D.? Er is reeds zoo vaak over geschreven en gesproken. Onze jonge kerels leeren hier elkaar kennen en waardeeren en vergeten datgene wat hen vroeger van elkaar scheidde, zooals milieu, geld, opleiding enz. Zij vormen een geheel dat werkt in Neerlands grond ten bate van het eigen volk. Liefde voor Land en Volk wordt hun bijgebracht, kame raadschapszin en gemeenschapszin 't Resultaat is, dat onze Arbeids dienst populair is geworden. Wie hier aan mocht twijfelen, steke zijn licht eens op in en rond de geïnundeerde gebieden. Wij zagen komen den Landstand, die boer en tuinder vereenigde in een ge meenschappelijk streven naar een inten- siveering van landbouw en veeteelt t.b.v. het eigen Volk. De landarbeiders zagen hun positie verbeterd, omdat voor hen het Ned. Arbeidsfront op de bres ging staan. Het N A.F. kwam de vakbonden vervangen. Nog zijn velen gekant tegen deze nieuwe inste'ling. ondanks de .tastbare voordee'en voor velen juist. Denken wij even aan den kinderbijslag, een der naar mijn mee ning beste uitingen der sociale recht vaardigheid en denken wij verder aan de vele regelingen die de arbeids vreugde tot haar recht lieten komen Slechts het be'anc van den werkenden mensch is het N A.F. tot richtsnoer. De oprichting van de Kultuurkamer bracht ordening in ons kunstleven, een ordening die ook hier zoo bitter noodig was, niet alleen in het belang van den kunstenaar maar ook met betrekking tot enze Nederlandschc kuituur, die van zoo onschatbare waarde is en een zeer groote plaats in de Europeesche kui tuur inneemt. Wij zagen een reorganisatie ko men op het gebied der Politie, die niet. alleen het apparaat als zoo danig vereenvoudigde en versterkte, maar die tevens voor de lagere amb tenaren stoffelijke winsten boekte. Ons gemeentelijk- en provinciaal- bestuur onderging een enorme wijzi ging. De verantwoordelijkheid hiervoor kwam eindelijk vast te liggen. Met één slag was hiermede het Nederlandsche WIE ZIJN VADERLAND WIL DIENEN VAART THANS UIT MET DE KRIEGSMARINEf Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlandei tusschen 17 45 jaar, Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- stelle West, Plompetorengracht 24, Utrecht: alle Hafen- en Ortskomman- danturen en de verschillende ff-Meldestellen in Nederland. volk verlost van de onheilzame par- lijcnpolitiek. die slechts persoonlijke en groepsbelangen kende, maar zoo zelden het algemeen belang der burge rij. QOK op economisch terrein werden vérstrekkende maatregelen genomen ter bescherming der bevolking. Helaas zijn er op dit gebied niet al- ieen wenschen. maar ook klachten. Eén der grootste grieven is de voort woekering van den zwarten handel, waardoor dikwijls in de eenvoudigste le vensbehoeften niet kan worden voor zien. Hier dient de overheid met har de hand in te grijpen. En ik denk hier niet aan een half pond clandestiene boter of die paar kilo's groenten die de huisvrouw tracht machtig te wor den, maar ik -t- si.il bij de schobbers. die b.v. 30000 eieren in enkele uren aan de markt onttrekken, die op groo te schaal de groenten, het fruit, het vleesch. verbandstoffen etc. uit de nor- male circulatie halen om er grof geld mee te verdienen. Hier is geen s'raf meer op haar plaats als geldboete en uitsluiting voor een bepaalden tijdsduur. Hard toeslaan is hier ciscli! j? VENEENS op het gebied der politiek kwamen groote veranderingen tot stand. Mussert werd Leider van het Nederlandsche Volk. In tal van regee- ringsaangelegenheden spreekt de NS. B. een woordje mee. Een zeer belang rijk besluit overigens, omdat hiermede aan ons volk een begin van zelfstan digheid is gegeven. En dat de bezettende overheid het ernstig meent met onze zelfstandigheid in het kader der Europeesche gemeen schap, moge nogmaals blijken uit de hier aangehaalde woorden van den Rijkscommissaris, die door hem tijdens de herdenking van den geboortedag van den Führer te Nijmegen werden uitgesproken. „Het zou ons liever zijn, aldus de Rijkscommissaris, als het geheclc Nederlandsche volk onze militaire bondgenoot was. Als hier dozijnen voortreffelijk uitgeruste Neder landsche divisies stonden. Dan had den wij een zorg minder en wij al len, zooals wij hier zijn, zouden in het oosten onze taak kunnen ver vullen. Zoo ver zijn wij nog niet. Daardoor verkeeren wij hier niet alleen in de situatie van den poli tiek gelijkdenkende en den kame raad, maar ook nog in de rol van bezettende mogendheid. Maar U moogt d-'en toestand niet zien als den toestand dien wij ons voor de toe komst voorstellen. De toekomstige verhouding moet een verhouding van vertrouwen zijn. "Wie vertrouwen wil ontmoeten, meet vertrouwen geven en wie vertrouwen wil geven moet het zelf ontmoeten. Dit alles wordt echter slechts verkregen door de prestatie. Naarmate het Nederland sche volk prestaties levert, niel voor de Duitsehers, maar voor zijn eigen toekomst, groeit het ver trouwen en daarmede de rechtsge lijkheid en de vrijheid der Neder landers". QP deze balans mag zeker niet ont breken de arbeid in Duitschland. Ik geloof niet. dat er één volk ter we reld is, dat zoo „uithuizig" is als het Nederlandsche volk. Wereldzeeën be varen, land ontdekkefi. ko'onisecren waren dingen, die ons Neder'anders ver van honk lokten. Maar ik ge'oof evenmin dat er een volk is dat. zoo ver van huis zijnde, zoo naar het lieve vaderland verlangde als juist de zwer vende Nederlander. En nu gaan wij in groote groepen naar Duitschland, vrijwil'ig en gedwon gen. En het is eenmaa' zoo in de we reld. dat datgene wat men gedwongen moet doen over het algemeen niet pret tig is. Zoo is ook het werken in Duitschland voor velen niet prettig. Talrijke problemen dagen daarbii op waarbij vooral do opvoeding van de jeugd, die den sterken arm va" den vader mist, niet to' de onbelangrijkste be hoort. Maar laten wij hierbij heden- !*en, dat daar waar Duitschland zich de •acht? teneinde niet doch da* van geheel Europa te red 'en het niet meer dan billijk is. dat Mc- dor'and hiertoe het zijn" bijdraagt Dit neemt niet weg. dat de Neder lander in Duitsch'and op een behoor lijke behandeling aanspraak mag ma ken, zijn verzorging onder de huidige omstandigheden zoo goed mogelijk N en dat vooral zijn achterblijvend gezin zoo min mogelijk moeilijkheden onder vindt. Hier valt echter nog wel iets te ver ren, Ik denk alleen maar n" uitbetaling door de Krankenkasse. Wat meer spoed zou wel gewenscht zijn, Keulen en Aken zijn echter niet op één dag gebouwd en waar wij op het moment in een tijd van vernieuwing en wording leven, zal alles zijn tijd moe ten hebben om tot z'n recht te komen. De bezetting, verpersoonlijkt in den Rijkscommissaris, doet wat mogelijk is, Aan ons Nederlanders is het om de mogelijkheden uit te breiden. De tijd van afwachten is voorbij. Zware verliezen voor den vijand. Alle aanvallen in Italië afgeslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 Mei (DNB). Het Opperbe vel van de Weermacht deelt mede: Aan het Italiaansclie Zuide'ijke front duren de hevige gevechUu, vooral in den sector ten Westen en ten Noordwesten van Esperia en bjj Pontecorvo voort. De vijand, die met zeer krachtigen steun van pantserwagens en slagvliegtuigen na een artillerie-trommelvuur van verscheidene uren aanviel, werd met zeer zware verliezen voor hem afgeslagen. Een plaatselijke pene tratie bü S. Oliva werd na een verbitterd gevecht afgegrendeld. In het Oosten mislukten herhaalde aanvallen der bolsjewisten aan den Beneden Dnjestr, in het voorterrein der Karpathen, alsmede ten Zuidoosten van Witebsk en ten Westen van Newé! Sterke formaties Duitsche gevechip- vliegtuigen vielen in den afgeloopén nacht de stations Rowno, Sarny en Sdolbunowo met goede uitwerking aan. Door het werpen van talrijke brisant- en brandbommen ontstonden op de stationsemplacementen en in stilstaan de treinen groote branden en ver nielingen. Amerikaansche bommenwerpers on dernamen gisteren overdag terreur- aanvallen op verscheidene plaatsen in Zuidoost Europa. Vooral in de steden Belgrado en Ploesti ontstonden schade an vei'liezen onder de bevolking. Door Duitsche en Roemeensche luehtverde- digingsstrijdkrachten, alsmede door ma- rine-luchtdoelartillerie werden 35 vlieg tuigen neergeschoten. Nieuws in 't kort. Aan de gevolgen overleden. De 78- jarige krantenbezorger J. H. uit. Den Haag, die Maandagmorgen op het Bui tenhof op een rijdende lijn 3 sprong en door een tramwagen werd overreden, is gisternacht in het ziekenhuis aan de be- 'tomen verwondingen overleden. Moreele verwildering in Zuid-Italië. In alle steden van de Italiaansche pro vincie Bari is een decreet uitgevaar digd. volgens hetwelk vrouwelijke per sonen beneden de IC jaar zich 's avonds na 5 uur niet op straat mogen verton nen. zulks met het oog op de moreele gevaren, voortspruitende uit de aanwe zigheid der bezettingstroepen. Invasie-koorts bij geallieerden. Naar de Londensche radio heeft mede gedeeld. heelt de invasiekoorts in En geland geleid tot de beschieting van een kleine marktstad in Sussex. waarbij ver schillende personen werden gedood of gewond. „Associated Press" heeft in Buenos Aires het bericht verspreid, dat de invasie reeds zou zijn begonnen. Dit persbureau deelde later mede, dat dit bericht valsch was en uit Londen zou De strijd in Italië. Duitsche reserves nog niet in den strijd geworpen. Langzamerhand wordt het mogelijk, zich een nauwkeuriger beeld te vormen van het verloop van den strijd aan het Zuid-Italiaansche front. Aldus begint de Berlijnsche correspondent van het ANP zijn verslag over het offensief der geallieerden in Italië. Het verleden week Vrijdag door de geallieerden ontketende offensief in Italië als zoodanig wordt het thans ook van Duitsche zijde betiteld, nadat men aanvankelijk niet zoover wilde gaan richtte zich in den aan vang tegen den gcheelcn westelijken fx-ontscctor van de kust tot Cassino, een lengte van ongeveer 50 km. Op den westelijken vleugel van dit strijd- tooncel, dat voor tweederden uit moeilijk begaanbaar bergterrcin bestaat, is het 5e Amerikaansche leger van generaal Clarck, waarbij ook Fransche troepen zijn ingedeeld, opgerukt langs den straatweg, die langs de kust loopt, doch tusschen de zee en het kustgebergtc, ongeveer ter hoogte van Esperia, is de opmarsch dank zij de gunstige verdedigingsmogelijkheden, betrekkelijk gemakkelijk tot staan gebracht- Vijandelijke formaties bij Pincurato afgesneden. In den naar het oosten aansluitenden sector opereert het Britsche achtste le ger onder generaal Alexander, waarvan ook Polen en vooral veel Indiëx-s deel uitmaken. Voor operaties op grootere schaal komt in de eerste plaats het vrij breede dal van de Liri een rivier, die van het noorden naar het zuiden stroomt en in de Guariglianc uitmondt in aanmerking'. In dit dal kunnen tanks gebruikt worden.iets wat elders in verband met het bergachtige karak ter van het terrein niet mogelijk is. Etappegewijze teruggetrokken. Na hardnekkigen tegenstand op de ongeveer noord-zuid loopende linie Spigno-Ausonio-Caslelnuovo-San Gior- gio hebben de Duitsehers zich etappe gewijze, meestal des nachts op nieuwe stellingen teruggetrokken, die in door snee ongeveer 15 km meer naar achte ren liggen. De frontlinie loopt hier thans ongeveer van Esperia naar Cas sino en wordt door gebergten geflan keerd. De geallieerden concentreeren thans al hun aanvallen op dit niet meer dan 30 km breede front. Zij hebben het Liri-dal bereikt, doch liggen onder het; vuur van krachtige Duitsche borgstel lingen. Een geallieerde formatie, die in het dal was doox-gedx-ongen, is volgens Duitsche berichten bij Pincurato afge sneden. Een poging van generaal Alexander van San Giox-gio naar de Liri op tc rukken, is ten westen van deze plaats op hardnekkigen Duitschen tegenstand gestuit. De strijd heeft een hard ka rakter. De massa's materiaal, artillerie, tanks en vliegtuigen, die door de ge allieerden in den strijd worden gewor pen, zijn zelfs voor het Italiaansche strijdtooneel van een ongekenden om vang. Slechts frontale aanvallen zijn mogelijk en daardoor krijgt de strijd een materiaalslag in den waarsten zin des woords een buitengewoon hard karakter. De geallieerden beschikken over een geweldige overmacht, doch in verhouding tot het door hen in den strijd geworpen materiaal is de terrein winst gering en naar Duitsche militaire kringen verklaren, spelen de gevechten zich nog steeds in het voorterrein af. Sportkleeding voor krijgs gevangenen. De Nederl. Voetbalbond heeft in ^en circulaire de voetbalclubs opge wekt om propaganda te maken on der haar leden met het doel het verwerven van sportkleeding voor onze krijgsgevangenen. De competities zijn reeds in elkaar gezet, alleen de ballen en kleeding, alsmede schoeisel ontbreken. Het ballenvraagstuk schijnt echter al ondervangen te zijn, doch aan schoenen en kleeding bestaat nog steeds gebrek. Wij zijxx er van over tuigd. dat, wanneer er oud-spelers zijn, die nog iets hebben liggen, zij dit gaarne zullen afstaan voor dit doel. Laten wij hen in deze moeilijke periode helpen! Men kan zijn steun vcrieencn door het benoodigde bij zijn eigen vereenigingsbestuur te be zorgen. waarna het automatisch op de plaats van bestemming komt. Tot operatieve veranderingen is het nog niet gekomen. Dezelfde kringen zeggen ten aanzien van de geallieerde berichten, dat de Gustav-linie doorbroken en de Hitler- linie ingedeukt is, dat deze linies niet bestaan. De Duitsche verdediging ba- staat uit een samenstel van steunpun ten. waarbij van het bergachtige, door diepe kloven doorsneden, terrein een zoo nuttig mogelijk gebruik is gemaakt. Van linies kan men volgens Duitsche verklaringen niet spreken. Wanneer dit noodig is, wordt het geheele front teruggenomen, zooals sedert den aan vang van het offensief thans een paar maal over kleinen afstand is geschied. Terwijl de Engelschen en Amerika nen nog steeds versterkingen aanvoe ren, verklaart inen van Duitsche zijde nog geen gebruik te hebben moeten maken van reserves, zoodat deze be schikbaar zijn voor het geval de geal lieerden in andere sectoren tot den aanval zouden overgaan, hetgeen van Duitsche zijde met name in het brug genhoofd van Nettuno wordt ver wacht. Ook houdt men rekening met de mogelijkheid, dat de geallieerden op andere punten van de Italiaansche kust zullen trachten te landen, Mislukte luchtaanval op Oost-Java. De plaatselijke Japaixsche leger- autoriteiten te Djakai-ta hebben Donderdag meegedeeld, dat een formatie van vijftig vijandelijke bommenwerpers Woensdagochtend gepoogd heeft een aanval te doen op Oostelijk Java uit de richting van den Indischen Oceaan. Tien der vijandelijke machines probeerden Soerabaya aan tc vallen, maar de ze poging faalde, aangezien dc Ja- panschc luchtafweer drie toestellen neerschoot en de overige machines op de vlucht "reef. Er werd slechts onaanzienlijke schade berokkend aan de Japansche installa ties op den bcganen grond. De aanval lende toestellen waren blijkbaar af komstig van vijandelijke vliegkamp schepen, die in den Indischen Oceaan op den loer liggen om aanvallen ondei-nemen. De Japansche leger- en vlootstrijdkx-aehten, zoc werd aan de mededeeling toegevoegd, zijn echter volkomen paraat om hun een warme ontvangst te bereiden. Kort na 'deze aanvalspoging ver schenen weer drie vijandelijke vlieg tuigen van het type „Consolidated" boven Soerabaya. Zij werden door een hevig spervuur van den Japanschen afweer ontvangen. Twee toestellen werden beschadigd en geraakten in brand. Kleine kenmerken Gemotoriseerde compagnie te Amerfoort. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Voor iederCn gezonden Nederlander in den 'eeftijd van 1740 jaar is het mogelijk dienst te nemen in een geheel gemotoriseerde compagnie bij het SS- Wachtbataljon te Amersfoort. Oplei ding en eventueelc inzet geschieden in Nederland. Rijbewijs is niet noodzake lijk. De opleiding voorziet hierin. Voor nadere bijzonderheden omtrent extra levensmiddelen en kolen, familie- onderhoud enz. wordt verwezen naar de mededeeling over de extra-keurin gen voor de Waffcn-SS, waar men zich tevens kan melden. Dr. Göbbels in „Das Reich" Twee werelden tegenover elkaar voor de de laatste beslissing. „De Nemesis der historie". „De historie is van een indruk wekkende rechtvaardigheid, welke alle mensche'ijke doen en hande en overschaduwt", zoo constateert Rijksminister dr Göbbels in zijn nieuwe artikel in het weekblad Das Reich", dat hij „De Nemesis der historie." heeft genoemd. Deze eeuwige rechtvaardigheid, volgens welker ijzeren principes het lot zijn loop neemt, laat menigmaal weliswaar lang op zich wachten, maar is nog nooit uitgebleven. De minister toont dit aan de hand van het voorbeeld van Engeland aan. Wanneer wij. zoo schrijft hij o.a.. de opkomst en den ondergang van groote wereldrijken opmerkzaam volgen, zul len wij steeds weer moeten constatee- ren, dat de één even zakelijk gemoti veerd was als de ander. Terugziend constateeren wij nauwkeurig waar de sterke en de zwakke momenten van dergelijke ontwikkelingsprocessen lig gen en door welke oorzaken de monu- mentaalste instellingen der mensche- lijke maatschappelijke orde tenslotte mislukt zijn. Een dergelijk proces nemen wij thans bij het Britsche wereldrijk waar. Het valt niet tegen te spreken, dat het stichten van dezen kolos en de hand having daarvan gedurende verschei dene eeuwen een historische prestatie is. De minister \vijst ex-op, dal de En gelschen zich bij de vero erins en be- heersching van hun imperium hebben schuldig gemaakt aan tallooze wreed heden. doch aan den anderen kant tel kens weer trachtten zich tot moreele beoordeelaars over andere volken te werpen. Hun huichelarij is on twijfel ei weerzinwekkender dan I brutaliteit. Hoe hel ook zij, het Britsche impe rium moet als een historisch feit gezien worden. De vraag is slechts, hoe lang het dat nog zal blijven. Want er is geen twijfel mogelijk. <p den duur zul len slechts die krachten, waardoor het Britsche wereldrijk werd veroverd en opgebouwd, in staat zijn het te behou den. Daarover kan Engeland thans echter niet meer in voldoende mate beschikken. Zijn handelskenmerken zijn meer op den voorgrond getreden, zijn soldateske verzwakt. Engeland ge draagt zich momenteel bij zijn oorlog voering zoodanig, dat op het moment der komende ineenstorting, het af scheid geen enkel volk, het moge En geland op het oogenblik gunstig of vij andig gezind zijn. zwaar zal vallen. Het vernielt de steden van vrienden en vijanden en motiveert dit amokloopcn tegen de Europeesche cultuur met een cynisme dat ten hemel schreit. Eenmaal komt voor ons allen de tijd, dat de overmoed uit onze har ten verdwijnt, onze stem stiller en onze passen bedachtzamer worden, Dan hebben wij de grens overschre den van "t pad, dat langzaam maar zeker naar den ouderdom voert. Ouder worden Men kan het op verschillende ma nieren merken. De één wordt wat kortademiger, de tweede krijgt een buikje of last van slapelooze nach ten. een derde Maar er zijn ook andere sympto- nen. Ik beleefde eens een merk waardig. Er was een tijd. dat ik een enkelen keer, bij bijzondere gelegen heden, het een glorie vond met een hoogen hoed te loopen. En ik liep dan ook met een hoogen hoed en de menschen keken mij prompt glim lachend aan en de jeugd riep mij zinnen na. waarin het woord „kachel pijp" voorkwam. Later begreep ik, dat 'n jong gezicht onder den plech- tigen hoogen hoed iets vreemds had. Toen kwam een dag, dat ik wéér met een hoogen hoed over dc straat moest. Niemand nam notitie van mij. ook de kinderen niet. En ik begreep, dal ik de grens overschreden had. V OVIDIUS. J Een bijzonder rantsoen vette kaas. 's-GRAVENHAGE, 19 Mei. Het ligt in de bedoeling gedurende de periode van 11 tot en met 24 Juni a.s. een bij zonder rantsoen van 100 gram vette kaas beschikbaar te stellen. Om voor dit bijzondere rantsoen in aanmerking te komen, moet men den bon Algemeen 131 vóór of op Zaterdag 27 Mei a.s. bij den leverancier, van wien men ge woonlijk kaas betrekt, inleveren. Des- gewenscht tegen ontvangstbewijs. In het tijdvak van 11 tot en met. 24 Juni a.s. zullen de handelaren op dezen bon 100 gram vette kaas per bon afleveren. Aflevering vóór 11 Juni a.s. is niet geoorloofd. Wat is voedingssuiker? Nu voortaan voor kinderen van 0 en 1 jaar op den kinderbon uitsluitend kindermeel en voedingssuiker beschik baar worden gesteld, in plaats van, zooals tot dusver, rijst, kindermeel, gert of voedingssuikei-, is er verhoog de belangstelling voor voedingssuiker te constateeren, welk product, naast andere artikelen, als keuze-artikel ook op den beschuitbon verkrijgbaar is. Men dient echter te weten, dat het product slechts in beperkte mate en dan nog in speciale zaken voor kinder voeding te koop is. Voedingssuiker is namelijk een speci fiek voedsel voor zieke en zwakke kleine kinderen en minder geschikt voor normale consumpliedoeïeinden. Het is geen suiker, in den huishoude- lijken zin van het woord, zooals velen schijnen te meenc-n, Voedingssuiker bestaat uit zetmeel van aardappelen of graan, omgezet tot koolhydraatverbindingen. Het product wordt gebruikt om stoornissen bij dc spijsvertering van zuigelingen en klei ne kinderen, ontstaan door overmatige gisting, te voorkomen of te vêrlfflh-"' deren. RIJKSPOSTSPAARBANK. Bij de Rijkspostspaarbank werd over de eerste vier maanden van het jaar ruim 74 millioen gulden meer ingelegd dan terugbetaald. Het tegoed op alle boekjes is daardoor gestegen tot ruim 867 millioen gulden (vorig jaar bijna 618 millioen). Engeland's overmoed. Een historische schuld, zoo vervolgt do minister, begint zich te wreken. F.ngeland heeft dezen oorlog uit over moed ontketend, maar het kan in de zen oorlog niet meer overwinnen. En geland volgt een weg, die regelrecht naar den afgrond leidt. Zijn schuldre kening is zóó groot, dat het deze nau welijks nog door tegenprestaties kan compenseeren. Er zijn dön ook nog slechts weinig denkende Engelschen. die dat niet weten. Er zal een tijd ko men, dat het Britsche volk zijn leiders in dezen onzaligen oorlog zal vervloe ken. Engeland en de Vereenigde Staten willen in een nieuwen stormloop tegen het westen van ons continent nog eens hut geluk beproeven Wij zijn daarop voorbereid. Hier staan twee werelden tegenover elkaar voor de laatste be slissing Dan zal moeten blijken of vooral Engeland is opgewassen tegen den modernen oorlog dien het totdusr "orre in hoofdzaak deor andere volken voeren Onze so'deten zullen niet alleen hun eigen leven, doch ook het 'pven van hun volk moeten verdedi gen Dat weten zij al'en. Overigens vechten zij voor de eenheid en de vrij heid van hun continent, die eeuwen- ang slechts door één mogendheid be dreigd werden; door Engeland. In deze botsing van menschen en wapenen wordt dus niet alleen een slag. doch ook een continentaal lot beslist. Het is goed. dat het zoo is en het is nog beter, dat niemand onzer daar omtrent eenigen twijfel koestert De trilling, die gepaard pleegt te gaan met de culminatiepunten van een groote historische ontwikkeling, na dert haar hoogtepunt Weer is een his- 'orisch oogenblik gekomen waarop de menschheid den adem inhoudt. Wij zien het zonder vrees onder oogen. Enge land moet kleur bekennen, voor de eerste maal in dezen oorlog. De maat van zijn zonden is vol. Frontzorgcollecte op 27 Mei. De toekomst van Nederland ligt in dc handen van onze frontsoldaten. Zij vechten ook voor xx. Bedenkt dat, wan neer op 27 Mei de bus van Frontzorg u wordt voorgehouden. UITBREIDING VERPLICHTE ZIEKENFONDSVERZEKERING 's-GRAVENHAGE, 15 Mei. Bij be sluit van den Secretaris-Generaal van het Dep. van Sociale Zaken zijn op nieuw enkele groepen van personen on der de vex-plichte ziekenfondsverzeke ring gebracht, die tot dusver hiervan verstoken bleven, daar zij, ofschoon hun vast loon niet meer dan f 3000 bedraagt, toch niet verplicht verzekerd zijn in gevolge de ziektewet. Het gaat hier voornamelijk om werknemers die op ax-beidsovereenkomst werkzaam zijn bij het bureau Voedselvoorziening in Oor logstijd en de daaronder ressorteerende diensten, het Nedex-landsche °learing- en het Deviezen-instituut. Voorts bx-engt het besluit nog onder de verplichte ziekenfondsverzekering de personen in loondienst werkzaam van of aan inx-ichtingen, staande onder be heer van instellingen van weldadigheid of maatschappelijk nut. welke voor de ziekengeldvex-zekering van haar pei"- soneel zijn aangesloten bij de Invaliditeits-Coöperatie, te 's-Gravenha- ge, of de Vereeniging voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering ten behoeve van personen, in dienst van kath.-maat schappelijke instellingen, te Utrecht. Het besluit van den Secr.-Gen. treedt 22 Mei a.s. in werkin en het is uiter aard in het welbegrepen eigen belang der betrokkenen, dat zij voor hun on verwijlde aanmelding bij een algemeen ziekenfonds zorg dragen. Luchtgevechten boven Duitschland. Formaties Amerikaansche terreur- vliegtuigen. die Vrijdagmiddag tot Ber lijn waren doorgedrongen. werden, naar het DNB verneemt ook tijdens de x-etourvlucht door strijdkrachten der Duitsche luchtverdediging met succes aangevallen. Tusschen "de formaties jachtvliegtuigen van beide partijen ont stonden bijzonder hevige luchtgevech ten. I uchtaanval op Belgrado. Donderdagochtend hebben sterke formaties Britsch-Amerikaansche bom men 'erpers, naar het DNB verneemt, na een vrij lange onderbreking weer een aanval op Belgrado gedaan. We derom vielen talrijke brisant- en brandbommen op de woonwijken en c,> den rand der stad. waar degenen, die door de vorige aanvallen hun woning hadden verloren, een onderdak hadden •revonden. De in verscheidene golven aa vallende vijandelijke formatie: werden door het hevige Duitsche af- weervuur verstrooid en op don terug weg door Duitsche jagers aangevallen. Daarbij werden verscheidene viermo torige bommenwerpers neergeschoten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1