NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Groote aanval op W. vleugel van het Italiaansche front. NOORD VERLOOR SLECHTS MET 0-1 VAN WEST. Draverijen te Alkmaar Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - V'oordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 301. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 22 MEI 1944. SCBAGER EDITIE. ESe Jaargang, No. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in dese Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Geen gevechtshandelingen van beteekenis in het Oosten. Vijandelijke penetratie na harden strijd opgeruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Nadat de vijand in den ochtend van den 20en Mei met onze nieuwe stellingen aan den westelijken vleu gel van liet Italiaansche zuidelijke front slechts door vrij zwakke ver- kenningsaanvallen contact had ge zocht, ging hij in de middaguren opnieuw met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten tot den groo- ten aanval over. Om de plaats Fondi entstonden verbitterde gevechten. In den sector Pico-Pontecorvo bracht de vijand een plaatselijke penetratie tot stand. Tegenmaat regelen tot afgrendeling worden genomen. Bijzonder hevige vijan delijke aanvallen werden aan de randen der stad Pontecorvo tot staan gebracht. In den sector van Piedimonte werden sterke vijande lijke aanvalsgroepen door geconcen treerd vuur van artillerie en wer pers uiteengeslagen en een pene tratie in het zuidoostelijk deel van de stad na harden strijd in een tegenaanval weder opgeruimd. Bii de zwarev afweergevechten der laatste dagen heeft zich de comman dant van een gevechtsgroep, kolonel Na gel, door bijzondere dapperheid onder scheiden. Op het landingshoofd van Nettuno werden vrij krachtige vijandelijke ver- kenningsaanvallen ten zuidoosten van Aprilia en ten zuiden van Cisterna af geslagen. In het Oosten vonden geen gevechts handelingen van beteekenis plaats. Krachtige formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen vielen in den afge- loopen nacht de spoorwegknooppunten Sjepetowka en Sdolbunowo met tal rijke brisant- en brandbommen aan. Er ontstonden groote branden en ver nielingen. Kustbatterijen der marine namen Sovjetstellingen op het schiereiland Magerburg in de baai van Narwa met goed effect onder vuur en brachten een vijandelijk ravitailleeringsvaartuig tot zinken. Bewakingsvaartuigen der ma rine schoten boven de Finsche Golf vier Sovjetbommenwerpers neer. Bij vluchten naar de bezette gebieden in het Westen en naar het Westduitsche grensgebied verloor de vijand 6 vlieg tuigen. In den afgeloopen nacht wierpen eenige Britsche vliegtuigen bommen in het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied. Legerbericht van Zaterdag. Het legerbericht van Zaterdag luidt: Aan het Italiaansche zuidelijke front duurt de groote afweerslag ^afgebroken voort. Onze troepen (rekken in den sector tusschen :eta en Pontecorvo in verbitterde ccvechten met sterk overmachtige ijandelijke strijdkrachten infanterie en pantserwagens al vechtende nieuwe stellingen. De vooruitsprin gende frentboog van Gaeta werd ontruimd. Eenige hoogten ten noor den van Itri en de plaats Campodi- mele vielen na harden strijd in 's vijands handen. In andere sectoren brachten onze pantsergrenadiers in vastberaden te genaanvallen de vijandelijke aanvals- spitsen tot staan. Aan weerskanten van Pontecorvo werden alle aanvallen van den vijand, ondanks urenlang, trom melvuur van de artillerie en het mas saal gebruik van pantserwagens, afge slagen. In het gebied ten zuidoosten van Aquino stortten de vijandelijke aan vallen, die door krachtige artillerie en talrijke pantsergevechtswagens werden ondersteund, in het geconcentreerde vuur van onze wapens ten deele in ge vechten op korten afstand ineen. Vij andelijke infanterie met pantserwagens, die het noordelijke dpel van de plaats was binnengedrongen, werd in een te genaanval verdreven. De vijand verloor hierbij 30 pantserwagens. De le divisie valschermjagers heeft sinds het begin van den slag op 12 Mei 100 pantser wagens stukgeschoten. In de Adnatische Zee beschadigden escortevaartpigen der Duitsche marine 2 vijandelijke torpedo-motorbooten. Van het Oostelijke front worden slechts plaatselijke gevechten aan den benedenloop van den Dnjestr, in het voorterrein der Karpathen en ten zuid- Amerikaansche jagers boven Duitschland. BERLIJN. 21 Mei (DNB). - Naar het DNB verneemt, verschenen Zondag middag vrij zwakke formaties vijan delijke jagers boven Duitsch gebied die met succes door lichte Duitsche af- weerbatterijen bestreden werden. Uit een der afweersectoren is tot dusverre het neerschieten van zes Amerikaan sche jagers gemeld. Vernomen wordt, dat do Amerikaansche jagers bij deze actie wederom vele niet-militaire doe len in scheervlucht met de boordwa- pens hebben bestookt. In West-Fomme- ren werd een trein met geëvacueerde kinderen van geringe hoogte bescho ten, waarbij verscheidene kinderen tusschen 8 en 13 iaar zwaar gewond werden. Dezer dagen verlrok uit Den Haag >en aantal Nederlandsche verpleeg- ers voor de verzorging van de Nede ie Vrijwilligers CNF/Cino/Pax m oosten van Witebsk gemeld. Bewakings vaartuigen der marine schoten boven de Finsche Golf 5 bolsjewistische bom menwerpers omlaag. Een Finsche for matie gevechtsvliegers viel in den af geloopen nacht een vijandelijk ravi- tailleeringssteunpunt achter het front van de Swir met goed gevolg aan. Amerikaansche bommenwerpers dron gen gisteren, onder krachtige bescher ming van jagers, het Rijksgebied bin nen en veroorzaakten door het op goed geluk uitgooien van bommen op ver schillende woonwijken der Rijkshoofd stad, alsmede op Brunswijk, schade aan gebouwen en verliezen onder de bevol king. Jagers, luchtdoelartillerie van de luchtmacht, alsmede eenheden en es cortevaartuigen van de marine, schoten 71 vijandelijke vliegtuigen, meerendeels viermotorige bommenwerpers, neer In den afgeloopen nacht lieten en kele Britsche vliegtuigen bommen val len op het gebied van Keulen. Geallieerden bereikten het doel niet. De Anglo-Amerikaansche aanval in den smallen zuidwestelijken hoek van het Italiatensche front is. aldus de „Deutsche Allgemeine Zeitung", de vierde groote actie, die de Anglo-Ame- rikanen in het gebied van Cassino tegen het Duitsche afweerfront ten zuiden van Rome ondernemen. De nieuwe poging om langs den kustweg en in het dal van de Liri den weg naar Rome te forceeren, viel te verwachten. In dit stadium van den oorlog heeft de nieuwe Italiaansche actie der Geallieerden niet zoozeer het bedwingen van de Appenij- nen ten doel, dan wel door middel van enorme massa's wapens, materiaal en menschen de Duitsche verdediging er toe te dwingen, vrij groote troepencon tingenten van andere mogelijke ge vechtsterreinen naar dit operatieterrein over te brengen. Na bijna tien dagen kan worden ge constateerd, dat den vijand wel stukken terrein en enkele plaatsen moesten worden overgelaten, doch dat de Ge allieerde legers een zelfs voor de ver houdingen van Cassino enormen prijs aan menschenlevens moesten betalen. Cassino is daarbij ontruimd, omdat ge neraal Alexander, na de bittere erva ringen der afgeloopen maanden, dit maal rond Cassino trachtte te trekken. Deze omsingelingsmanoeuvre is door de betrekkelijk van geringe beteekenis zijnde distancieeringsbewegingen mis lukt. Waargenomen kan worden, hoe de Duitsche leiding ook tegenover dezen bindingsaanval in grooten stijl kalm en vastberaden haar maatregelen treft. Van het oostelijke front. BERLIJN, 20 Mei. - Het Internatio nale Informationsbüro meldt omtrent den toestand aan het Oostelijke front: Op den zuidelijken vleugel van het oostelijke front herhaalden de bolsjewie ken hun aanvallen op de zwaartepun ten, zonder dat het hun daarbij ge lukte, de Duitsche stellingen te over rompelen. Ten W. van Buto stortten verscheidene Sovjet-Russische aanval len ter sterkte van een regiment reeds in het afweervuur der zware Duitsche batterijen ineen. Ten westen van Gri- goriopol vernieuwden de bolsjewieken met versehe pantserformaties hun aan* vallen op de Duitsche stellingen, ten einde contact te krijgen met de inge sloten bolsjewistische formaties. Ook deze aanvallen konden met succes wor den afgeslagen. 6 pantserwagens wer den in brand geschoten, 8 andere ble ven defect voor de Duitsche stellingen liggen. De bloedige verliezen der bolsjewieken waren in dit gebied bij zonder zwaar. In het voorterrein der Karpathen ondernamen Hongaarsche troepen met succes een plaatselijke actie en brachten daarbij weer gevan genen binnen. Ten zuidoosten van Witebsk mislukten verscheidene bolsje wistische aanvallen reeds in het voor terrein. Luchtaanvallen op Frankrijk. PARIJS, 21 Mei (DNB). In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft de Anglo-Amerikaansche luchtmacht een aanval gedaan op een buitenwijk van Orleans en op een naburig dorp. Honderden woonhuizen werden geheel vernield. Tot dusverre zijn meer dan honderd dooden uit de puinhoopen te voorschijn gehaald. Volgens een officieele mededeeling zijn te Tours 79 menschen om het leven gekomen en 59 zwaar gewond. Dr. Göbbels spreekt tot frontoflicieren. BERLIJN, 20 Mei. - Rijksminister dr. Göbbels heeft Vrijdag het woord ge voerd tot een vrij groot gezelschap be proefde frontofficieren. De minister gaf in zijn toespraak een overzicht van de algemeene militaire situatie. Er bestaat geen voorbeeld, zoo zeide dr Göbbels, dat een volk. dat zijn be staan met grimmige traiheid en hard heid verdedigd heeft, ooit in de ge schiedenis het onderspit heeft moeten delven. Immers, de beslissino over zijn of niet-zijn van een volk wordt niet be paald door geweld en gebruik van materiaal, doch door uithoudingsver mogen en sterke zenuwen, door de standvastigheid der harten en vooral door het stellige voornemen, nooit te versagen. Deze strijd, zoo zeide-hij, is geworden tot een oorlog der wereldbe schouwingen, waarin slechts dat volk zich kan handhaven, dat beschikt over de beste politieke idee en over de grootste kracht der politieke overtui ging. Wij verdedigen in dezen strijd om de wereldbeschouwing niet alleen ons volksche bestaan, doch in totaai onzen levensaard en onze geestelijke, cultureele, sociale en economische wereld, welker behoud ons in staat zal stellen om weer op te bouwen en weer nieuwe cultureele waarden te schep pen. Verduisteren v. 21.45-5.30 23 Mei: Zon op 5.33, onder 21.40 uur. Maan op 6.47, onder 22.56 uur. Kroatisch kustgebied onder militair bestuur. AGRAM, 20 Mei. - Near officieel wordt medegedeeld, heeft de Poglavnik zeven groote comiteiten, die het ge heele Kroatische kustgebied omvatten, onder militair bestuur geplaatst. Deze gebieden ressorteeren onder de gene raals Begitsj en Tomasjewitsj. Tevens is de minister voor de bevrijde Dalma- tijnsche gebieden dr. Edo Bulat van zijn functie ontheven en benoemd tot minister van staat bij het minister presidium. Naar van bevoegde zijde verluidt, ziet men in het invoeren van het mili taire bestuur in de bijzonder gevaar loopende gebieden den veiligstsn en snelsten weg om aan iedere mogelijke eventualiteit het hoofd te bieden en de belangen van de bevolking en den staat in deze gebieden het beste te beharti gen. De Finsche Heldengedenkdag. HELSINKI. 21 Mei (DNB). Bij de plechtigheden van den Heldengedenk dag iq de Karelische plaats Lappeen- ranta, in tegenwoordigheid van presi dent Ryti en maarschalk Mannerheim, heeft minister Salovaare een rede ge houden, waarin hij zeide, dat Finland geen belangstelling heeft voor de Ge allieerde vredesagitatie. „Toen de vijand onlangs weer de uit levering van Karelië eischte", zoo zeide hij, „was het consequent, dat wij dien eisch afwezen. Dit bewees opnieuw de overtuiging van alle Finnen, dat Kare lië een onafscheidelijk deel van Fin land vormt. Het buitenland schijnt dat niet steeds te begrijpen of te willen begrijpen, maar wij weten en gevoelen, dat de afscheiding van Karelië het be gin van onzen ondergang zou zijn. Daarom kunnen wij die nooit toelaten, maar zullen wij onzen strijd onwrik baar voortzetten. De secretaris-generaal van den Fin- schen wapenbroedersbond zeide onder meer: „Het groote probleem van ons volk is nog precies hetzelfde als in 1939. Het is nog steeds niet opgelost. De bedoelingen van onze vijanden zijn het zelfde. het doel van onzen strijd is hetzelfde: blijvende veiligheid voor ons nationale bestaan, voor onze vrijheid en onze onafhankelijkheid." Zweedsche sociaal democraten bijeen. STOCKHOLM. 20 Mei (DNB). Het congres van de Zweedsche Sociaal- Democratische Partij, dat hier op het oogenblik vergadert, heeft het ontwerp van een nieuw partijprogram besloten aan te nemen. Het nieuwe program is in feite een herziening van het 24 jaar geleden reeds herziene program der partij. In tegenstelling tot het ontwerp besloot het congres, in het nieuwe po litieke program den eisch te handha ven, in Zweden den republikeinschen staatsvorm in te voeren. Ministerpresi dent Per Albin Hansson verklaarde hier over, dat er wel nauwelijks iemand zal zijn, die op het oogenblik den eisch tot invoering van de republiek actueel wil maken. VERKLARING VAN MINISTER PRESIDENT TOJO. TOKIO. 21 Mei (DNB). „Japan heeft door zijn aanhoudende bemoei ingen in de beide laatste jaren zijn ge vechtskracht op een zoodanig peil ge bracht, dat het thans gereed is om de eerste gelegenheid, die zich voordoet aan te grijpen om den vijandelijken troepen een beslissenden slag toe te brengen en het plan van den vijand tot voortzetting van den oorlog te verijde len", zoo verklaarde minister-president Tojo Zaterdag in een rede in de Staats- cadettenschool. Men hecht hier bijzondere beteekenis aan deze verklaring van Tojo en acht haar een bewijs, dat de „verbloedings- tactiek". die Japan sedert het Ameri kaansche tegenoffensief op Guadalcanar heeft gevolgd, haar einde nadert en dat de dag van een groot opgezet offensief der Japansehe troepen dichterbij komt. Men wijst er op. dat de correcties van de frontlijn en de verhooging van dc oorlogsproductie in de beide laatste jaren vrucht dragen en Tojo in staat stellen deze belangrijke verklaring af te leggen. KLAUS DöNITZ GESNEUVELD. BERLIJN. 20 Mei (DNB). Klaus Dönitz, eerste luitenant ter zee. de oudste en laatste zoon van groot-admi raal Dönitz. is in een zeegevecht voor de Engelsche kust gesneuveld. Pas onlangs verloor groot-admiraal Dönitz zijn jongsten zoon. die eveneens officier dienst deed bij de Duitsche marine. Doodvonnissen voltrokken. Officieel wordt bekend gemaakt: Het Deutsche Obergericht in het bezette Nederlandsche gebied heeft de com munisten Johan Hissink, Johannes Hoogendoorn en Jan van der Zwaag wegens sabotage ter dood veroordeeld. Hissink en van der Zwaag zyn jarenlang opgetreden als communistische functionarissen en hebben in aanzienlijken omvang communistische pamfletten verspreid. De veroordeelde Hoogendoorn heeft als drukker deze pamfletten vervaardigd. Het vonnis is voltrokken. Met de voltrekking van het doodvonnis tegen Hissink, Hoogendoorn en van der Zwaag is de communistische woelarbeid van deze drie veroordeelden bestraft. Hissink en van der Zwaag waren volgens hetgeen tijdens het proces gebleken is, verscheidene jaren in buitengewoon grooten omvang in leidende functie voor de verboden C.P.N. (Communistische Partij Nederland) illegaal werkzaam geweest en hadden daarbij ophitsende communistische agitatie ge pleegd. Als leidende functionarissen hebben zij zich vooral bezig gehouden met het verspreiden van communistische geschriften, terwijl de veroordeelde Hoogendoorn van 1941 tot 1943 in duizenden exemplaren het communistische vlugschrift „De Vonk," alsmede andere pamfletten en plakkaten van de C.P.N. gedrukt heeft. Wegens dezen woelarbeid zijn Hissink, Hoogendoorn en van der Zwaag ter dood veroordeeld. Saboteur ter dood veroordeeld. Officieel wordt bekend gemaakt: De beklaagde Jan Zeeuw uit Vclsen is by vonnis van het Deutsche Ober- gericht als saboteur ter dood veroordeeld. Hy heeft illegale ophitsende communistische geschriften verspreid en deelgenomen aan verscheidene daden van sabotage tegen inrichtingen van de Duitsche weermacht. Het vonnis is voltrokken. Zeeuw, die tot dusver niet gestraft is, en vroeger tot geen enkele politieke vereeniging heeft behoord, heeft zich, naar hij tijdens het proces uiteenzette, in 1943 door een kennis ertoe laten verleiden, regelmatig een illegaal ophit send communistisch vlugschrift te betrekken. Nadat hij zich hierdoor een maal had vergrepen aan de beschikking van de bezettende macht, geraakte hij steeds meer in de klauwen Van de communistische ophitsers. Deze ver leidden hem ertoe, zelf te gaan werkten voor de verspreiding van het illegale ophitsende vlugschrift en wisten hem ten slotte er toe te brengen, dat hij in zes gevallen deelnam aan daden van sabotage tegen eigendom van de weermacht. Zeeuw verklaarde tijdens de procesvoering, dat hij zich uitslui tend onder den druk van communistische ophitsers er toe had laten dwingen, aan de daden van sabotage deel te nemen. De verdediger van den beklaagde, de advocaat mr. van Ravenswaay, zeide. dat de beklaagde zonder twijfel communistische actie had bedreven. De beklaagde is geen typische saboteur, maar heeft een zwak karakter, dat bezweken is voor de verleiding van geraffineerde ophitsers. Op voorstel van het O.M. veroordeelde het Deutfcche Obergericht den be klaagde Zeeuw wegens sabotage ter dood. De president verklaarde bij de motiveering van het vonnis, dal de beklaagde het verbod overtreden had om lid te zijn van een ontbonden partij en dat hij zich schuldig gemaakt had aan het verspreiden van ophitsende vlugschriften. Voorts heeft hij als mede plichtige deelgenomen aan pogingen tot brandstichting en tot verstoringen van het transport, die gevaar opleverden voor het. algemeen belang. Door deze strafbare handelingen heeft hij zich schuldig gemaakt aan sabotage daar de strafbare feiten bestemd en geschikt waren om de openbare orde en de veiligheid van het openbare leven in Nederland in gevaar te brengen. Dientengevolge is alleen de zwaarste straf op haar plaats. Extra keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: wegens de zeer vele aanmeldingen zal neg een extra keuring worden gehou den op Dinsdag 23 Mei te Amsterdam van 9—14 uur, Nebenstelle der VVaffen- SS, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 914 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor dc Waffen-SS, SS-wacht- bataillon in Amersfoort, Landstorm Ne derland. Kriegsmarine en dc Germaan- sche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste cén jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de of ficiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reisbiljet ten voor de heen- en terugreis zijn ver krijgbaar bij de volgende Nebenstellen der Waffen-SS. Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langcstraat 56: Heerlen, Sa- roleastraat 25; Groningen. Hcerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. POLITIEK WEEKPRAATJE. 's-GRAVENHAGE, 20 Mei. Het po litieke weekpraatje van Max Blokzijl, uit te zenden op Maandag 22 Mei 1944 over Hilversum I om 18.45 uur, draagt tot titel: „Van goede getuigen voor zien." Gemotoriseerde compagnie te Amerfoort. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Voor iederen gezonden Nederlander in den leeftijd van 1740 jaar is het mogelyk dienst te nemen in een geheel gemotoriseerde compagnie by het SS- Wachtbataljon te Amersfoort. Oplei ding en eventueelc inzet geschieden in Nederland. Rybewys is niet noodzake lijk. De opleiding voorziet hierin. Voor nadere bijzonderheden omtrent extra levensmiddelen cn kolen, familie- onderhoud enz. wordt verwezen naar dc mededeeling over de extra-keurin- gen voor de Waflen-SS, waar men zich tevens kan melden. ARBEIDSDIENST VERPLICHT VOOR NEDERLANDERS. DIE IN DUITSCH LAND WILLEN STUDEEREN. "s-GRAVENHAGE. 20 Mei. Naar de Deutsche Akademische Austauschdienst, filiaal Den Haag, mededeelt, moeten krachtens ministerieel besluit alle Ne derlanders van beiderlei kunne, die aan een Duitsche hoogeschool willen studeeren. tevoren Nederlandschen Ar beidsdienst vervullen, voor zoover zij volgens medisch oordeel daartoe ge schikt bevonden worden. Prof. dr. Nicuwenhuis. Prof. dr. A. W. Nieuwenhuis, oud-hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit in de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, wordt heden 80 jaar. Verbetering in Gandhi's toestand. Naar de Britsche berichtendienst meldt, vertoont de gezondheidstoestand van Gandhl een èanzienlijke verbetering. ADO '20 promoveert naar de 3e klasse. 't Was slechts een klein voetbal- programma. dat Zondag afgewerkt werd. En zoo heel erg belangrijk was het ook al niet, uitzonderingen daargelaten. Tot die uitzondering-n bchooren natuurljjk de proiin >-dstr|jden. Zoo is in ons district het Heems- kerksche ADO '20 naar de derde klasse gepromoveerd en heel Heemskerk heeft Zondagavond feest gevierd óm die promotic. ADO '20 was inderdaad de sterkste van het trio ADO—MFC—Wlerln- gewaard en verdient deze promotie ten volle. De Hecmskerksche club won den beslissenden wedstrijd van Wieringerwaard met 31. Dan speelde Borne uit tegen Vitesse. Voor Borne was deze ontmoeting totaal zender belang, maar voor Vitesse was het anders. Wel staat Be Quick thans bovenaan, maar Vitesse heeft een protest loopen tegen den uitslag Be QuickVitesse (10), zoodat de moge lijkheid bestaat, dat deze stand nog verandert in een gelijk spel. In dat geval zou Vitesse door een beter doel- gemiddelde promoveeren. 't Wil ons voorkomen, dat Vitesse de sterkste van het drietal was. De stand is hier: Be Quick 4 3 0 1 6 8—6 Vitesse 4 2 0 2 4 10— 6 Borne 4 1 0 3 2 6—12 In het Zuiden verloor TSC van VW met 2—5, zoodat VVV nog steeds een goede kans heeft op promotie. De situatie is thans: Sittardsche Boys 7 4 2 1 10 26—14 Limburgia 7 4 2 1 10 19—12 VVV 7 4 1 2 9 19—10 Goes 7 2 2 3 6 10— 8 TSC 8 0 17 1 8—38 Tenslotte speelden de Alkm. Boys reserves hun eersten promotiewedstrijd tegen WA II. Op eigen terrein werd een 44 gelijk spel geboekt, wat eigen lijk iets te weinig is. Maar er zijn vier candidaten voor één plaats in de res. 2e klasse, zoodat de weg naar promotie lang is. Eenige competitierestanten werden afgewerkt, zooals KennemereZFC (2—1) en KFCW.-Frisia (5—0). Van belang waren deze ontmoetingen niet meer, hoogstens kan een enkele club nog iets klimmen of dalen op de rang lijst. We verwijzen overigens naar de uit slagen. En eindelijk was daar de districts wedstrijd NoordWest. De Noordelijke ploeg hield zich uitstekend en verloor met. slechts 0—1 vaft het Westen. Een verslag hiervan vindt men hieronder. Noord verloor met 01. In de ontmoeting NoordWest is van een westelijke suprematie niets geble ken. In techniek waren de westerlin gen hun tegenstanders wel iets de baas. maar van de westelijke voorhoede, waarin Daudey van Hermes DVS op de plaats van Dumortier speelde, ging ge durende den geheelen wedstrijd wei nig uit. De westelijke ploeg kan met déze 10 zege dubbel en dwars tevre den zijn, want nadat de westerlingen uit enkele hoekschoppen waren gestart kwamen de wit-hemden onmiddellijk volop in actie, zoodat Kraak gelegen heid kreeg zijn talent te toonen. De noordelijke middenlinie werkte hard en wist geregeld haar voorhoede aan hit werk te zetten. De afwerking der wes telijke aanvallen was bepaald slordig en in dit opzicht gaf Abe Lenstra zijn tegenstanders een lesje, door een zeer fraai schot te lossen, dat Kraag nog juist over de lat stompte. Aan den an deren kant voorkwam Marcus een doel punt door het leder van de doellijn te trappen, toen Kolthoff reeds was ge passeerd. terwijl Kick Smit even later bij een gevaarlijke doelworsteling naast schoot. Zes minuten voor de rust werd Fischer vrij spel gcla'en en fou tief dekken in de Friesche achterhoede was oorzaak, dat rechtsbinnen Daudey kalm kon inschieten. Na de rust draaide de westelijke ma chine eenigen tijd op volle toeren, doch al spoedig kwam Noord ook weer aan bod, waarna een vrijwel gelijk opgaan de strijd volgde. Een geweldig hard schot van Fischer verwerkte Kolthoff met moeite. De noordelijke middenvoor van Beek werkte zich vervolgens eens alleen door de roode achterhoede, voor Kraak gekomen, schoot hij echter naast. Noord had daarna pech. toen de paal bij een schot van Wuyts Kraak te hulp kwam. Kraak werd vocral tegen het laatst nog eens geducht op de proef gesteld, en het was vooral aan hem te danken, dat de o.l. alleszins verdiende gelijkmaker voor Noord uit bleef. zoodat met 0—1 het einde kwam. Uitstekende prestaties van High- wayman. Gonni Z, Darius G, Do mino en Geraldine. Voor de draverijen Zaterdagmiddag op het Sportterrein gehouden en uitgeschre ven door het comité „Vooruit" bestond flinke belsngstelling De opkomst der paarden was vrij goed en er waren span nende en verrassende nummers. In het Openingsnummer wist Van Wieringen met Geraldine een verrassende overwin ning te behalen. Een drietal paarden, waaronder Ina Bascom werden uitge schakeld. Fcrida werd een goed uitbeta lende tweede.. De Madeliefprijs was interessant, eerst door den strijd tusschen Douglas H en Y Kennel, waarbij de laatste de leiding hield, doch in de belde laatste rechte einden toonde Highwayman, gereden door J. Kruithof zijn klasse. Van de derde plaats wist hij in snel tempo naar voren te komen en fraai te winnen. De he« tdraverij toonde weer. dat Do mino een uitstekend paard is. In de eer ste heat won zij fraai uit het achterste gelid alle andere zeven concurrenten passeerend. In de tweede heat had zij maar drie tegenstanders en won nu Iets gemakkelijker. Een goede prestatie. Darius G won op verrrssende wijze de heerrijderscourse en de kortebaandrave- rij met 13 deelnemers bracht in de fi nale de groote verrassing, dat Gonni Z definitief een uitkeering van f 27.70 op bracht. Jan de Vlieger scheen met Pleetness VOETBALUITSLAGEN. Distr.wedstrijd: NoordWest 01 Promotie 2e kl.: VitesseBorne 5—0; TSC—VVV 2—5. Promotie 4e kl.: ADO '20W.waard 31 (A. promoveert). Promotie res. 3e kl.: Alkm. Boys 2— WA 2 4—4. kompetitie 2e kl.: KennemerZFC Hilversum kampioen. Eindelijk is het gevecht om den na- tionalen hockeytitel geëindigd! Nadat in den gewonen kampioenswedstrijd P.W. en Hilversum gelijk geëindigd waren, moest gisteren de beslissingswedstrijd gespeeld worden. Op het terrein van Deventer vond deze ontmoeting plaats Hilversum was over 't algemeen iets beter, veroverde in de eerste helft een 1—0 voorsprong en toen het in de twee de helft 2—0 werd, was het pleit be slecht. Hilversum wqrd kampioen van Nederland! Bij de Toto. „Er worden geen tickets verkocht, noch verzilverd aan jeugdige perso nen". Dat werd Zaterdagmiddag op de Alkmaarsche courses omgeroepen en tevens werd verzocht aan de ouderen, om niet als tusschenpersoon op te treden voor de jeugdige gokliefheb- bers. Een standpunt, dat wij volkomen deelen, een besluit, dat we geheel toejuichen. Helaas, de practijk was anders. We zagen wél tusschenpersonen, die tickets inwisselden. En we zagen jongens van 14 tot 16 jaar, die een zeer wei-gevulde portefeuille hadden. Ze lachen om een ticket van een gulden, halen hun schouders op voor iemand, die een rijksdaaldertje waagt. Zelf spelen ze minstens een tientje. Want geld hebben ze genoeg. O— De jeugd moet beschermd worden! Vandaar, dat jeugdige personen niet tot 11 uur 's avonds op straat mogen. Vandaar, dat er voor hen beperkende bepalingen zijn t.o.v. het café- en theaterbezoek. Er is niets op tegen, dat de jeugd beschermd wordt. Maar naar de courses kunnen ze allen gaan. En daar is het gevaar grooter dan elders. Daar leert de schooljongen gokken. Een slechte dag! zei er een, die met zijn vriendje in onze nabijheid stond. Hij had dezen Zaterdagmiddag bijna veertig gulden verloren. En snél haalde hij uit zijn zak een nieuw pakje sigaretten te voorschijn. Niks verdiend! merkte een an der even later op (lezer, leg uw oor eens te luisteren achter de tribune en ge hóórt wat!), maar dat belette hem niet, om nog gauw een pondje paling te koopen. De jeugd gokt en gokt over 't alge meen hooger dan de gemiddelde be zoeker. Maar wordt het niet tijd, niet hoog tijd, dat ook deze jeugd be schermd wordt tegen zichzelf? Of zou het kwaad al te diep wortel geschoten hebben? O— Spanning heerschte er bij de toto, toen het laatste nummer verreden was. Gonni Z had gewonnen en niet Bobichon en zelfs niet de snelle Fleetness. die na het winnen van de tweede serie favoriet geworden was. Gonni Z won en ze was min of meer oitsider geweest. Dat voorspelde dus een hooge uitkeering. Elf gulden was de noteering en zij, die een tientje gezet hadden, wonnen dus honderd gulden. Maar zij. die Gonni Z definitief gespeeld hadden, kregen voor elk guldentje f 27.70 terug! Toch aardig, als men zoo'n gokje gewaagd heeft. T dc aangewezen winnaar. Hij had er zelfs AUouez voor in den steek gelaten. Maar Jan Vergay wist in den eindstrijd Gonni Z ter overwinning te voeren, al was de zege vlak voor de finish nog even in gevaar. De gedetailleerde uitslagen volgen hieronder: I. Meidoornprös voor paarden, die nog geen f 2000 hebben gewonnen. Inge schreven 12 paarden. Opgekomen 9. Af stand 2040 m. 1 Geraldine. 2040 m., van P. J. Bruin, rijder R. v. Wieringen. tijd 3.20 (1.38): 2. Faridf: 3. Dyschylos; 4. Elvira. Toto: winnend f2.70. pl. f 1.70: Farida pl. f5.80: Dyschylos pl. f3.30. Uitgeschakeld- H. Fozetti, Gratie Ha- nover en Ina Bascom. n. Madeliefprijs voor paarden. die f 9000 of meer hebben gewonnen. Inge schreven en opgekomen 6 paarden. Af stand 2020 m. I. Highwayman, 2040 m., van P. Albers. rijder J. Kruithof, tijd 3.05.5 (1.31); 2. Y Kennel: 3. Darius G 4. Toto: winnend f 1.60, pl. fl.50; Y Ken nel pl. f2.50. III. Margrietprljs. heatprijzendraverij voor paarden die f 2000. maar nog geen f 9000 hebben gewonnen. Ingeschreven 9 paarden, opgekomen 8. le heat. 8 paarden: 1. Domina. 1780 m.. an p. Dekker, rijder A. R. Nottelman. tijd 2.41.3 (1.30.7); 2. Bastinus: 3. Don Brewer. Uitgeschakeld Fiat V en Bleriot. Gedistanceerd: Fleetness T en Gonni Z. Toto: winnend fl.80, pi. l.lö: Bastinus pl. fl.80: Don Brewer pl. f2.10. 2e heat: 4 paarden (besl.): l. Domi na. tijd 2. 41.8 (1.30.9): 2. Don Brewer. 3. Bastinus: 4. Donnl M. Toto: winnend f 1.30. pl. f 1.30: Don Brewer pl. f2.40. Toto definitief: Domina winnend fl.20. pl. f 1.30; Don Brewer pl. f 2: Bastinus pl. f 1.60. IV. MistelprUs. mateurrijdersdraverij voor paarden, die f5000 of meer hebben gewonnen. Afstand 2000 m. Ingeschreven 6 paarden. Opgekomen 5. 1. Darius G, 2040 m. van J. Scheer, rij der J. Klarenbeek. tijd 3.119 (1.34.1): 2. Bobichon: 3. Xaverius; 4 Bastinus. Toto: winnend fl.70, pl. f l .30: Bobi chon fl.80. V. Muurbloemprils, prijzendraverij kor- tebaan. Afstand 690800 m. Ingeschreven 15 paarden. Opgekomen 13. le serie: 1. Dromeleaeue. tijd 1.08 9 toto f5.20: 2e serie: 1. Fleetness T. tiid 1.10.2, toto fl.20: 3e serie: 1. Gonni z, tijd 1.09.4, toto f3.20: 4e serie: 1. AUouez, tijd 1.07.4. toto fl.50. Finale: j. Gonni z 720 m.. van J. Pijl. rijder J. Vergaal, tijd 1.07: 2. Fleetness T: 3. Allouez: 4. Dromeleague. Toto: finale Gonni z. winnend f 11 Toto: lcortebaan definitief: Gonnt Z. winnend f27.70. pl f2: Fleetness T, r". fi.30: Allouez pl. fl.60; Dromeleague pl. f 3.50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1