NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Herderlijke brief van kardinaal Van Roey. BEELD VAN DE INVASIE. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Sehagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 23 MEI 1944. SCHAGER EDITIE. «-><• Jaargang, No. 119, 2 pagina's. Advertentie - t a r I et PrU* der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.m. BU contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gchecle oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Proiest tegen de luchtaanvallen. BRUSSEL. 22 Mei. (Belga-Press). Zondagmorgen is in alle kerken van het land een herderlijke brief van kardi naal Van Roey. primaat van België, voorgelezen. Deze brief is een dringend verzoek, tevens een protest, met betrekking tot de luchtbombardementen, die dood en verwoesting zaaien in België. De kardinaal zegt. dat hij zich zou willen richten tot de regeeringen van het Britsche Koninkrijk en van de Ver. Staten van Amerika en tot de openbare meening van de verbonden mogendheden, in het bijzonder vooral tot de Belgen in Engeland en in de Ver. Staten. Als getuige van de bombardementen in België en van de uitwerkingen, die zij teweeg brengen. In de onmogelijk heid na te gaan wat er buiten de grenzen geschiedt, kan en wil hij slechts spreken van zijn land. De kardinaal wil de waarheid in alle openhartigheid en loyaliteit zeggen, om dat bij er zich van bewust is de levens belangen van het Belgische volk te dienen en zijn gevoelens te vertolken. Sedert ongeveer één maand is België dag en nacht het voorwerp van voort durende luchtaanvallen en als gevolg van de wijze waarop zij uitgevoerd worden, doen deze aanvallen iederen keer stroomen bloed vloeien en veroor zaken zij ongehoorde en onherstelbare verwoestingen in de stedelijke landelijke agglomeraties. Duizenden landgenooten vonden een vreeselijken dood onder de puinhöopen. Reeds ver- toonen de bijzonderste steden van Bel gië in gansche wijken nog slechts puin- hoopen. Aloude steden, b.v. Meche- Icn en Leuven, zijn voor een derde of voor de helft vernietigd, met inbegrip van verschillende kostbaarste monu menten. Over bijna de gansche oppervlakte van het land heerschen dood en ver slagenheid. Men zegt, dat dit. alles ten doel heeft de door den vijand gebruikte verkeers middelen en fabrieken te vernielen, maar met uitzondering van zeldzame gevallen worden brisant- en zelfs brand bommen blindelings, lukraak, zonder eenig onderscheid op verscheidene vier kante kilometers van bebouwde agglo meraties neergeworpen. Is het noodig, dat formaties vliegtui gen in groote zwermen, in het bijzon- des 's nachts, duizenden bommen op gansch de stad doen neerkomen om spoorweginstallaties, gelegen aan den rand van een stad, te treffen? Hoe kan deze handelwijze voor het \rerstand en het menschelijk geweten gerechtvaardigd worden? Men zegt ons: vertoeft niet in de nabijheid van stations en van vertak kingen der spoorwegen. Maar men ziet dat bommen slachtoffers maken tot op verscheidene kilometers afstand van deze objecten. Onze medeburgers, zegt de kardi naal, leven dan ook in een toestand van volkomen en voortdurende onzekerheid. Overal heerscht. een doodelijke paniek stemming. In deze uiterst benarde oogenblikken doe ik een dringend be roep op het verstand en het geweten der verantwoordelijke leiders. In naam van België verzoek in hun, have en goed van de burgers te ont zien. daar anders de beschaafde wereld zich eens met afschuw rekenschap zal geven van de ontzettende behandeling, die een onschuldig en loyaal land heeft moeten verduren. De kardinaal verwacht, dat zij die begrijpen, dat de tragische gebeurtenis sen ons beter moeten maken, zich met edelmoedigheid en een totale overgave aan de tallooze geteisterden zullen wijden. Hij wij9t op de priesters en geeste lijken, jonge mannen en meisjes, mannen en vrouwen, voor wie geen en kele opoffering en geen enkel gevaar te groot is om hulp tc brengen aan slachtoffers. Wij allen staan bloot aan hetzelfde gevaar, allen zijn wij reeds, getroffen of kunnen morgen getroffen worden, niet alleen op stoffelijk gebied, doch ook in hen, die ons dierbaar zijn en zelfs in ons eigen leven. Weigert dus niet uw hulp aan de ongelukkigen, die alles verloren hebben en profiteert niet van hun ongelukkigen toestand door hen te exploiteeren. De kardinaal zegt ten slotte: het is te hopen, dat deze gebeurtenissen u zullen losmaken van de ijdelheden cn nietigheden dezer wereld en u zullen dwingen de essentieele belangen van uw ziel én zaligheid te overwegen en u terug zullen brengen tot God. ofwel u nauwer met Hem zullen verbinden. Want dan, hoe smartelijk deze gebeur tenissen ook mogen zijn. zullen zij voor u vrucht hebben gedragen en aan uw bestaan de hoogste beteekenis en de schitterendste verdiensten hebben ge geven. De herderlijke brief is onderteekend door J. E. Kardinaal van Roey, aarts bisschop van Mechelcn. Gemotoriseerde compagnie te Amerfoort. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Voor iederen gezonden Nederlander in den leeftöd van 1740 jaar is 1 mogelijk dienst te nemen In een gehi gemotoriseerde compagnie bij het SS- Wacbtbataljon te Amersfoort. Oplei ding en cventiieelc inzet geschieden in Nederland. Rijbewijs is niet noodzake lijk. De opleiding voorziet hierin. Voor nadere bijzonderheden omtrent extra levensmiddelen en kolen, familie- onderhoud enz. wordt verwezen naar de mededeeling over de txtra-keurin- gen voor de Waffen-SS, waar men zich tevens kan melden. Extra keuringen. Het SS-Ersa(zkommando deelt mede: wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gehou den op Dinsdag 23 Mei te Amsterdam van 914 uur. Nebenstelle der Waffen- SS, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Don Haag van 914 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia. Westeinde 15. waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd tc worden voor de Waffen-SS. SS-wacht- hataillon in Amersfoort, Landstorm Ne derland, Kriegsmarinc en de Germaan- sche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor dc of ficiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reisbiljet ten voor de heen- en terugreis zijn ver krijgbaar bij dc volgende Nebenstellen der Waffen-SS. Amsterdam, Dam Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Sa- roleastraat 25; Groningen Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij bet SS-Ersatzkommando. Korte Vijverberg 5, Den Haag. Aanvallen en tegenaanvallen aan het Zuid- Italiaansche front. VERBITTERDE STRIJD OM PONTECORVO. Terreuraanvallen op Rijn- Ni uwe aanvalsmethode der Amer. jachtvliegtuigen. JAGERS NEMEN AAN DEN TERRELROORLOG DEEL. BERLIJN, 22 Mei (DNB). De Ame- rikaansche jachtvliegtuigen, die gister middag boven het noordelijke gebied van het Düitsche Rijk verschenen, heb ben een nieuwe aanvalsmethode toege past, waarop men vandaag van be voegde Berlijnsche zijde nadrukkelijk de aandacht vestigt. De formaties Amerikaansche jachtvliegtuigen zijn er op ondubbelzinnige wijze toe overge gaan in scheervlucht jacht op burgers te maken en hebben hun taak van be geleidende bescherming opgegeven. Noch militaire objecten, noch bewa- peningslabrieken. trocpenverblijfplaat- scn of iets van dien aard vormden hun doel, doch zij richtten hun aanvallen met de boordwapens op de landelijke bevolking in de dorpen, die zich op het moment van den aanval meestal op weg naar de kerk bevond of wande lingen maakte. Daarbij werden door de Amerikaansche vliegers ook kinde ren beschoten, die langs de wegen of op speelplaatsen aan het spelen waren. Ook boeren op de akkers of het vee in de weide werden als doel hunner boordwapens gebruikt. In de Mark Brandenburg werd een vrouw met een kinderwagen bescho ten. De vrouw en het kind van een half jaar vonden den dood.. Volgens de tot- dusver beschikbare berichten zijn in de Mark Brandenburg zes burgers, onder wie twee kinderen, aangevallen en zwaar gewond of gedood. In Thiiringen schoten de jachtvliegtuigen op voet gangers in de steden, vooral in Jena, waar een persoon door een schot in het hoofd gedood werd. De politie had dc grootste moeite de inzittenden der neergeschoten vliegtuigen, die zich met het valscherm in veiligheid hadden ge bracht. uit handen der bevolking te houden. In militaire kringen in de Rijks hoofdstad verklaart men, dat niets be ter het onmilitaire karakter van de vijandelijke methoden in den luchtoor log kan aantoonen. dan dit gebruik van de jachtvliegtuigen. Klaarblijkelijk is het manoeuvreeren met de bommen werpers bij de terreuracties zoo ge vaarlijk voor de Anglo-Amerikanen geworden, dat zij er thans toe overgaan ook hifn jagers aan den terreuroorlog te doen deelnemen. Tijdens de gevechten in den Zuide lijken sector von het Oostelijk front f/r^r-pantsergrenadiers trekken door een brandend dorp, om den wijkenden vijand op de hielen te blijven PK Geller/O/H/P m landsch-Westfaalsch gebied. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 22 Mei. (DNB). - Het opperbevel van de weermacht maakt be kend: „Aan liet Iialiaanschc zuidelijke front bleven sterke vijandelijke in fanterie- en pantserstrijdkrachten met het zwaartepunt in den sector LenolaPontecorvo aanvallen. De vijand, die herhaaldelijk de plaats Pico was binnengedrongen, werd in een nn verwijl den tegenaanval weer verdreven. Ook in het gebied ten noordwesten van Pontecorvo dreven tegenaanvallen den vijand naar het zuiden en ruimden zijn gister-n ver kregen bruggenhoofden over den Liri op. Om Pontccorvc wordt ver bitterd gestreden, waarbij de vijand zware bloedige verliezen leed zonder dat hij resultaten behaalde. Een formatie Duitsche gevechtsvlie gers heeft in den afgeloopen nacht ge motoriseerde colonnes van den vijand in het gebied van Fondi, met goed resul taat aangevallen. Bij de zware gevech ten der laatste dagen heeft zich een luchtdoelbatterij der luchtmacht onder bevel van eersten luitenant Barg door bijzondere dapperheid onderscheiden. Aan het Oostelijk front. Van het Oostelijke front wordt slechts melding gemaakt van plaatselijke ge vechten. Aan den benedenloop van den Dnjestr werd ten zuiden van Dubosari een rivierbocht vrijgevochten en werd de daar ingesloten bolsjewistische ge vechtsgroep vernietigd. Formalies Amerikaansche jachtvlic- gers ondernamen gisteren aanvallen op plaatsen en personentreinen in noord en midden-Duitsehland. Er ontstonden verliezen onder de bevolking. Lichte batterijen luchtdoelgeschut van de lucht macht en marineluchtdoelgeschut scho ten 32 vijandelijke vliegtuigen omlaag. In den afgeloopen nacht richtten Brit sche bommenwerpers zonde dat er uit zicht was op de aarde, een terreuraanva' op het stadgebied van Duisburg en ver scheidene andere plaatsen in het Rijn- landschWestfaalsche gebied. Er werd schade aangericht. De bevolking leed verliezen. Ondanks moeilijke afweerom- standigheden werden 33 viermotorige terreurbommenverpers vernietigd. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen afzonderlijke doelen in oost- F.ngeland aan". EEN STEUN IN DEN RUG. kunt gij aan de Nederlandsche front strijders geven, door uw plicht te doen bij de collecte voor Frontzorg, op 27 Mei a.s., of door storting op girorekening 106156 ten name van Frontzorg Rotterdam. Meldt u aan als collectant bij het betrokken buurtschapshoofd van den Nederlandschen Volksdienst. DUITSCH GESCHENK AAN FINLAND. HELSINKI, 22 Mei. (ANF). - Namens het Duitsche ministerie /an buitenland- sche zaken en den Duitschen dienst der volksgezondheid is een waardevolle col lectie boeken overhandigd aan den rec tor der universiteit van Turku. Deze collectie omvat vele honderden werken op elk gebied der medische wetenschap, leer- en handboeken en levens standaard werken bijv. op het gebied der geschie denis van de medicijnen. Deze voor Fin land unieke medische bibliotheejt met een winkelwaarde van meer dan 600.000 Finsche marken is bestemd voor de me dische faculteit der universiteit van Turku, welke faculteit begin van dit jaar is opgericht. Tevens is aan het Duitsche instituut van deze universiteit, dat zoowel bestemd is voor studenten als voor anderen, die hun .tennis van de Duitsche taal en cultuur willen verdie pen, een bibliotheek van duizend deelen Duitsche literatuur en filosofie ten ge schenke gegeven. Nieuws in 't kort. Jongen verdronken. Zaterdagmiddag is op het 's-Gravelandschcveer een '7-ja- rlg jongetje, wonende in de Utrechlsche Dwarsstraat te Amsterdam, bij het vis- schen te water geraakt en verdronken. Personeel van de polltteboot heeft later hel lijkje opgehaald. Luchtaanval op Boulogne. Boulogne was Zaterdag opnieuw het voorwerp van een hevig Britsch-Amerikaansch bom bardement. Tot nog toe werden 30 dooden en f>0 gewonden uit dc puinhoopen ge haald. Meer dan 600 woningen zijn ver nield. TWEEDE DISTRIBUTIE-STAM KAARTEN VOOR SCHIPPERS EN WOONWAGENBEWONERS. ■s-GRAVENHAGE, 22 Mei. Schip pers die in het Centraal Bevolking register zijn opgenomen, dienen zich ter verkrijging van nieuwe tweede distributie-stamkaarten en Inlegvellen te wenden tol den burgemeester van de gemeente, waar zij verblijf houden. Zij ontvangen daar een lormulier voor de aanvrage van de kaarten voor zich en hun gezinsloden. Drie weken na de inlevering van dit formulier dienen de schippers hun verblijfplaats schrifte lijk te melden aan de Rijksinspectie van dc Bevolkingsregisters, ZO. Bui tensingel 138 te 's-Gravenhage. Zij kun nen zelf den distributiedienst bepalen, waar zij en hun gezinsleden dan per soonlijk do nieuwe tweede distributie- stamkaarten in ontvangst zullen nemen. De met C gemerkte tweede distributie- stamkaarten, welke reeds aan schip pers zijn uitgereikt, zullen niet geldig worden verklaard en bij de uitreiking der nieuwe exemplaren weer door den distributiedienst in ontvangst, worden genomen. Het nieuwe, aan de schip pers te verstrekken, inlegvel, zal hen in de gelegenheid stellen bij den distribu tiedienst van hun ligplaats elke vier weken de bonkaarten in ontvangst te nemen. Woonwagenbewoners cn alle andere personen, die in het Centraal Bevol kingsregister zijn opgenomen (met uit zondering van schippers), kunnen zich in den vervolge ter verkrijging van hun tweede distributie-stamkaarten, wenden tot hot Bevolkingsregister van non der volgende gemeenten: Arnhem. Eindhoven. Emmen, Enschede. 's-Gra- "enhage. Groningen. Maastricht of Utrecht:. Zij zullen ook in die gemeente do bonkaarten, welke bij het in wer king stellen van de tweede distributie stamkaarten daarop verstrekt worden, in ontvangst moeten nemen. DRESDNER KRFU/.CHOR. 's-GRAVENHAGE. 22 Mei. Het Dresdner Kreuzchor zal niet. zooals aanvankelijk gemold, op 31 Mei te 's-Gravenhage in de Groote Kerk. maar in het Gebouw voor Kunsten en We- tenschaonen rotheden. Zeven doodvonnissen tegen saboteurs. 's-GRAVENHAGE. 22 Mei. Officieel wordt medegedeeld: De beklaagden Tsaak Hendrik Rup- pert, Willem Jorritsma, Gerrit. Josepli Roukens. Wonter Jaspers, Petrus Ge- rardus Frederik Snelleman en Abra ham de Kriek, allen uit Rotterdam. zUn als saboteurs door hot Duitsche Obergericht ter dood veroordeeld. 7.1.1 hebben opruiende communistische oamfleUen vervaardigd en verspreid en contributies geïnd voor de Illegale C.P.N. Het vonnis ls voltrokken. De boekhouder Cornells Spitters uit Waalwijk ls door het Duitsche Ober gericht in dc bezette Nederlandschi- gebieden ter dood veroordeeld, om dat hl) in het ongeoorloofde bezit was van munitie en getracht heert een lid van de Duitsche weermacht te- verleiden hem twee pistolen te ver* koopen. Het vonnis Is voltrokken. Het proces tegen de zes beklaagden, dat drie dagen heeft geduurd, gaf een in drukwekkend beeld van de geraffineerde techniek, die de leidende functionnarls- sen van het communisme, overeenkomstig de aanwijzingen uit Moskou, loepassen voor het omwentelen van de Europeeschc orde. Met uitzondering van Ruppert er Jorritsma zijn de beklaagden reeds ge- ruimen tijd voor de ontbinding van df. C.P.N. lid geweest van de communistische partij en hebben zij in het partij-appa raat gewerkt. Moskousche agitators zijn er in geslaagd de beklaagden eerst er toe te verleiden, nu en dan en later voort durend contributie cn steungelden te bo- lélen. Toen de beklaagden door c' strafbare handeling -in hun net waren geraakt, werden zij er toe aangezet zelf illegale bijdragen te Incasseeren en op ruiende tijdschriften te verspreiden. Ruppert werd. doordat hij kennis maak te met jonge communisten, voor de conv munistische omwentelingspogingen ge wonnen. Hij toonde zich bij den commu- nistlsehcn woelarbeid zóó actief, dat hij tenslotte opklom tot een van de leidende posities in het illegale partli-apparaa Rotterdam. Jorritsma. die afkomstig is uit een ordelijk burgerlijk milieu, leerde de Rotterd. hoogeschool 'n ouderen Jood- sehen student kennen, die hem onder voorwendsel samen tiationaal-economische privaatstudies te willen verrichten, voor de dwaalleer van het communisme won Op aandrang van Ruppert liet Jorritsm; zich later er toe verleiden gedurende vri. langen tijd opruiende communistische pamfletten op een stencilmachine te ver vaardigen. De beklaaEden hebben tijdens het pro ces, overeenkomstig dc door Moskou ge geven aanwijzingen, zooveel mogelijk te ontkennen en alléén dal te bekennen wa? niet ontkend kan worden met alle middelen getracht de toedracht te ver doezelen of hun aandeel hieraan tenmin ste te verkleinen. Slechts onder den druk van de getuigenverklaringen a charge hebben zi1 hun deelneming aan de com munistische plannen toegegeven. Het Obergericht heeft de 6 beklaagden wegens sabotage ter dood veroordeeld. De president heeft bij het uitspreken van het vonnis verklaard, dat dc C.P.N.even als de communistische partij In andere landen, van hét begin af aan het heeft nagestreefd dc bestaande sta; en maatschappelijke orde met geweld ten val te brengen cn in plaats hiervan een dictatuur van het proletariaat naar Sov jetmodel in te stellen Als middel om d doel- te bereiken, n.1. het ondermijnen van de orde en vernietigen van het Euro peesehe staatsbestel, ruide zij de volks massa op en bracht haar tot zedelijk be derf door onscrupuleuze onderaardsche woelingen en in het bijzonder door op ruiende propaganda iti woord en ge schrift. De communistische partif deins' hierbij niet terug voor moord en brand stichting. Voor het communisme is elk nvddel. ook al is het nog zoo verwerpe lijk, voor het bereiken van zijn doel goed Het parool luidt: sabotage tegen iederen prijs.- Derhalve maakt Iedereen, die in den een of anderen vorm deelneemt aan de illegale communistische activiteit, zich schuldig aan sabotage. Er ls niet alleen dan sprake van sabotage wanneer daden an geweld en aanslagen op mensehen en •oorwerpen ziin gepleegd, doch ook wan- rteer het streven van de verboden com munistische oart.H door het betalen van solidariteitsbijdragen en contributies, als mede door bet verspreiden van opruiende pamfletten wordt gesteund. De 34-jarige Spitters nam In den herfst an 1843 het besluit om zich een wapen e verschaffen, om zoo op politieke te enstanders wrrak te kunnen uitoefenen, n October 1943 ontmoette hij op straat In zijn geboortedorp een hem onbekenden Duitschen soldaat. Hij sprak hem aan en vroeg hem of hij niet een burger- costuum zou willen koopen. Tijdens de dere besprekingen verklaarde Spit.ters den' soldaat, dat hij hem ook zonder geld aan een costuum zou kunnen hel pen. wanneer hij hem daarvoor een le gerpistool met minstens 30 patronen gaf Overeengekomen werd. dat de soldaat den volgenden dag het wspen en de mu nitie zou meebrengen Toen zij elkaar den volgenden dag ontmoetten, zeide het lid van de weermacht dat hij het pistool niet bij zich had. Hij zou het echter 'S nachts kunnen brengen wanneer de compagnie voor een oefening zou zijn uitgerukt. Bij deze gelegenheid zeide Spitters, dat hij toch moest zien nog een tweede pisool en zooveel mogelijk mu- nitle te kunnen bpzorgen Hiervoor zou hij een znmerjas krijgen. Bil een andere ontmoeting met den Duitschen soldaat, die zijn superieuren van het gebeurde in kennis had gesteld, werd Spitters gear resteerd. Tijdens een huiszoeking vond men daarop in de woning van Spitters in een kleine kssl een kistje. Hierin be waarde Spitters 25 pistooloatronen. Den sleutel van dc .kast had hij voortdurend bli zich Als een bijenzwerm bedreigt zij Europa's kusten. Talrijke acties te verwachfen. De vraag, wanneer de invasie komt, is reeds aanleiding tot talrijke specu laties geweest, aldus de BerlUnsthe A.N.P.-correspornlent. Hierbij zweeft den meesten menschen het beeld voor oogen van een grootseheepsche opera tie, die eensklaps op een of meer pun ten van het Eurooeesche vasteland zal inzetten. De militaire schrijver luite nant-kolonel Von Olberg is van mee- nlng. dat deze voorstelling onjuist is. De komende invasie, zoo betoogt hll lil de Berliner Börsenzeitung, zal er ge heel ar.ders uitzien. Als een bijen zwerm bedreigt zU de kusten van Europa. Nu eens hier, dan weer daar kan een steek worden toegebracht. Commando troepen kunnen, zooals bij st. Nazalre. alleen ln veel grootere sterkte, aan de Zuid-Fransche kust of in Noorwegen, in de Duitsche Bocht, bij Salonlki of in Portugal landingspogingen ondernemen wellicht zelfs een bruggenhoofd vormen, zooals dit bij Nettuno gelukte. Luchtlan dingstroepen, wellicht ter sterkte van verscheidene divisies, kunnen op een punt achter de Duitsche afweerfronten landen, doch dit alles is volgens den schrijver nog geen invasie. Pas uit het geheel zal zich deze ontwikkelen en elke afzonderlijke soeldeprik kan tot het groo te offensief uitgroeien. Wij moeten er rekening mede hou den. aldus de schrijver. dat onze te genstanders op talrijke plaatsen tcge- lljk of in snelle opeenvolging aanval len ondernemen. Zij zullen trachten door afleidingsmanoeuvres op groote schaal te bewerkstelligen, dat Dultsrlv troepen worden verplaatst, zoodat zij op punten van beslissende beteekenis ontbreken. Zoo zal de invasie het beeld oplever n van talrijke acties, nu eens met sterke, dan weer met zwakke strijdkrachten. Doch één hiervan kan ten slotte slechts den op de beslissing gertchten grootcn slag brengen Deze echter speelt zich vol gens den schrijver zonder eenlgen twij fel aan den Atlantikwall af. Iedere in vasie, die tot de beslissing moet leiden, verelscht oen voortdurend gewaarborgden voor weken e.n maanden In gereedheid gebracht.en toevoer van troepen, munitie levensmiddelen en ander oorlogsmateriaal Noch van Afrika, noch van Klein-Azië uit kan derhalve nauwelijks een op een beslissing gerichte groote operatie door de geallieerden worden begonnen, wan neer zij eenige zekerheid willen hebben, dat zü slagen Enkel en alleen de Brit sche eilanden zijn étappegebied en vlleg- tulgmoederschip voor een zoo geweldige onderneming, als de groote strijd onte genzeggelijk verelscht. wanneer hij ten gunste der geallieerden moet worden be slist. Gevechten van langen duur. De Duitsche leiding, zoo besluit Von Olberg. is er zich van bewust,' dat de invasie niet ln één dag. niet in één week afgeloopen zal zijn, doch zich wellicht over maanden zal uitstrekken en dat waarschijnlijk pas na lange en harde ge vechten duidelijk zal worden, waar in werkelijkheid de beslissende slag is be gonnen. Etalagegoederen moeten geprijsd. Zooals dezer dagen bekend ls- ge maakt, moeten met ingang van 25 Mei 1944 alle uitgestalde goederen op voor het publick duidelijk zichtbare wijze zijn geprijsd. Dit geldt voor alle tak ken van handel, dus ook voor den kunsthandel, den handel ln antiek, schilderijen. kunstnijverheidsvoorwer- pen cn alle andere ten verkoop aan geboden waren. Overtreding van deze beschikking kan worden opgevat als een poging tot prijsopdrijving. Te dure tweedehandsgoedereu. Reeds In Juni 1942 werd een prijsrege ling voor gebruikte goederen bekend ge maakt, waarin werd bepaald, dat voor deze goederen maximaal 75 pet. van de nicuwwaarde mag worden gevraagd. Dit geldt dus voor die goederen, die ln ge bruikswaarde practiseh niet voor nieuwe onderdoen. Is de toestand echter minder goed. dan dient ook dc prijs ln even redigheid te worden verlaagd. Wanneer men thans de prijzen begiet, die voor tweedehandsgoederen ln tal van zaken worden gevraagd, wanneer men ziet hoe op veilingen de prijzen omhoog springen, dan beseft men, dat ingrijpen thans dringend noodzakelijk is. D't zal binnenkort dtn ook rigoureus geschieden. Den handelaren wordt In hun eigen be lang aangeraden de prijzen van hun goe deren te herzien IN INDIë GEÏNTERNEERDE N.S.B.-LEDEN. UTRECHT. 22 Mei. De persdienst van dc N.SB. meldt: Dc in den laatsten tijd van het Ne derlandsche Roode Kruis uitgegane dagbladberichten en kennisgevingen aan familieleden, wettigen de conclusie dat vele (wellicht alle) eereleden der Be weging dat zijn zij die in Mei 1940, alleen op grond hunner nationaal- socialistische overtuiging, door de voor malige Indische regeering werden ge vangen gezet ook n a de bezetting van Indië, tegen de steilige verwach ting. in inlerneeringskampen opgesloten gebleven zijn. Ouders. echtgenoot-en en kinderen dezer eereleden wordt verzocht voor zoover dit nog niet is geschied, hunne materieele en moreele zorgen toe tc vertrouwen aan den Gemach tigde yan den Leider voor Indische Zaken, adres Fioris Grijpstraat 31 te Den Haag. De volledige lijst der eere- ledcn komt voor in den Nationaal- Socialistischen Almanak 1943. BILJARTEN', Hier volgt de uitslag vnn dc onderlin ge competitie van de afdeellng Holland* Noorderkwartier van den Ncdcrlandschan Biljartbond, welke competitie In rt<- Post hoorn SCHAGEN. LEZING VAN JAN P. STRÏJBOS. Vrijdagavond hield de. heer Jan P. StrtJ- bos voor de Commissie voor Heemkunde „Sehagen en Omstreken" zijn tweede le zing over Spitsbergen in Hotel Igesz al- Evenals de eerste maal was de zaal in alle hoeken 'gevuld. De heer Strij- bos leek ons beter gedisponeerd dan de eerste maal. Zijn voordracht, lichtbeel den en film ooestten een daverend ap plaus De Voorzitter der Commissie, d< heer Westenberg, zeide in zijn sluitings- woord, dat verir.oedeliik In het najnai nog een Strijbos-nvond zal worden ge organiseerd. waarbij de populaire natuur- •orscher een lezing zal houden over Texel en het Zwanonwater. De daverende hiival bewees, dat het publiek een derge lijk streven zeer op prijs stelt. Binnen kort hopen wij ln staat te zijn nadere nlannen der Commissie, die ln voorberei ing zijd, te publlceeren. HANDELSREGISTER. Bestuurswijzigingen: Schoorl: Coöp. Boerenleenbank. Groet A 112. Zijpe: Coöp. Boerenleenbank „Schager- brue". Wijk E no. 92a. Andere wijzigingen: Anna Paulowna: Jac. Borst, Burg. Lo- vlnkstraat 3. café, vrachtrijdcrii: de afd cafébedrijf is overgegaan aan C. P Va der, Anna Paulowna: V. Langedijk. Molen- vaart 339. brandstoffenhandel, kruideniers winkel. de afd. brandstoffenhandel wordt ■oortgezet door de fa J Vlaming en ln. de kruidenierswinkel is opgeheven. St. Pancras: "Fa. Bruin en Zn.: Bencdcn- weg 125, metaalbewerking, timmerbedr enz..de afd. timmerbedr. wordt voort gezet door D Bruin Kz van dc afd me- islbewerklng is de rechtsvorm gewijzigd. Zijpe: Joh Cz. Bruin. Burgerbrug A veehouders- on landbouwbedrijf, rechtsvorm gewijzigd. Schoorl: N.V Ned. Brandverz.mij. van 161. Voorweg C 131 uit- en toetreding handelsagent. SPORTDAG TE SCHAGEN. Zondagmiddag vond te Sehagen een iropaganda-korfbalwedstrijd plaats tus- ehen 't Noordholiandseh 12-tal der. N.K 3 en een Koog-Zaandijk Comb'inatle. Wegens het snelen van een eompetltio- vedstrijd In hun eigen «^fdeellng. moest t Haarlomsehe 12-tal verstek laten, gaan ie wedstrijd werd geleid door den Bonds- 'oorzitter. den beer Gorter die vanzelf sprekend uitmuntend floot Na een kwar- ier nam KZ de leiding Noord-Holland 'lel nu-herhaaldelijk fraai aan en wist den 0 achterstand nog vóór. de rust in een I voorsprong om te zetten. Werd er roór rip rust steeds zeer goed gespeeld, ook na de rust viel er van uitstekend korfbalsoel te genieten. KZ werd gelei delijk sterker cn maakte spoedig met een ■htigen worp eeltik, 2—2. Er werd nu vlug gespeeld, goed gecombineerd en hef talrijke publiek waardeerde een en ander dan ook ten zeerste Noord-Hol land betrok zijn dames tc kort In het ■amenspel. terwijl In deze portode KZ eenige malen veel neeh had met doelen roede aanval bracht echter een oo- 3de kans. die onberispelijk werd be nut, 23. Met een zeer verdiende KZ- overwinning kwam liet eind*4 van dezen innncnden wedstrijd, die geheel aan zijn doel van propagandn-wedstrijd beant woordde, Gaarne brengen wij de PPC Kop va" Noord-Holland en den beer Lllcker dank voor "t organiseer en van deze mooie ont moeting. Wij hopen nog eens on een dereclijken uitstekenden wedstrijd ver gast te worden. Deze wedstrijd stak wel scherp af bij en voorbaanden Van belde zijden werd et- maar- zeer matig spel vertoond. Vooral het sdc! van Sehagen stak scherp af bij datgene wat we den laatsten tijd van haar gewend waren. Sehagen nam spoedig de leidine door een bijzonder fraai schot van D. Schoorl, 1—0 en toen even later Boontjes 'n uitstekenden aanval opzette en Sonne- veldt van dichtbij doelpuntte. 2—9, leek "t of Sehagen een gemakkelijke overwin ing ging behalen. Het spelpeil daalde echter ziender- apen Door een blunder in de Schagen- verdediglng kwam TTBC gemakkelijk aan oen tecenpunt 2—1. Na de rust was de edstrijd het aankijken nauwelijks waard, Ondanks goede voorzetten van Schoorl wist de Schapen-voorhoede niet e doelounten. terwijl HRC den verdien den gelijkmaker wist te zetten, 2—2 Met onveranderden stand kwam het einde van dezen door Schapen futloos gespeelden wedstrijd. Scheidsrechter L(lt- -ms leidde zeer goed Verduisteren v. 21.455.30 Roggeveen Smit Boekei Stikkelman Peetoom Stammes Zijlstra Prins Swler Sprenkeling Van der Ben Dissel Anneveldt Huysman De cijfers geven caramboles, beurten, 1222 2896 1161 14.59 1118 179 7.07 174 7.02 184 15,73 219 5,30 .3 3 14 580 274 2.04 M 13 513 218 3.37 13 12 538 276 1.95 18 10 1181 147 4.78 22 II» 516 290 1.43 IS 10 1243 272 4.56 32 gem.. Handbal. (Dames). SCnAGEN—WINKEL 3—0. S verscheen volledig, W. daarentegen met 10 dames, waarvan twee invalsters. Deze overwinning is volkomen verdiend, want zoowel vóór als na de rust was S in de meerderheid. Beide doelpunten ontstonden uit goed opgezette aanvallen, die besloten werden met twee verre schoten, welke te machtig bleken voor de W.-keepster. De heele S-ploeg speelde keurig. De voorhoedespeelsters speelden iets te veel alleen. Dit is wel aardig, maar erg onproductief. Samen spelen, uitkijken, vrij loopen en niet te hoog schieten. Laat men daar in den volgen den wedstrijd eens aan denken. Dit zal zeker meer doelpunten opleveren Door deze kleinigheden te veronachtzamen werd wel eens een wedstrijd onnoodig verloren. Broek op l.aneendiik. sn jaar getrouwd. Morgen, Woens dag, hoopt het echtpaar Jb. van Die en G. van DieGoudsblom alhier, den dag te herdenken, waarop zij 50 Jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Het. zal het gouden echtpaar dien dag zeer zeker niet aan belangstelling ontbreken. Noordscharwoade. Politie. - Gevonden: twee heeren- portemonnaies met inhoud, waarvan één met een aanzienlijk bedrag; één bankbiljet en één zllverbon Inlichtin gen bij den heer Van der Mars. Uitvoering „Vita Aceordeonlstica." Het Accordeonorkest ..Vita Aceordeonls tica" uit Heer-Hugowaard gaf Zondag avond in Concordia voor een uitverkoch- le zaal een uitvoering onder leiding van den heer R. Wassenaar. Het publiek was enthousiast over het gebodende. Vooral do heel goede vertol king van „Die Lustige Wltwe" van Lé- har vond lulden bijval en dit nummer werd aan het einde van de uitvoering herhaald. Over 't algemeen waren de gespeelde ummers niet zoo bekend. Wat meer be kende operettemuziek zou het succes der vereeniging zeker nog ten goede komen. Het programma na de pauze voldeed het meest. Eenige leden traden als solist op. Met. Stam, de heer A. Rootjes en het duo Bèrano toonden over ccn vlotte tech niek te beschikken. Zij hadden veel succes met hun spel. Voor den heer P Beers was „Leiehte Kavalerie van F. von Sup- né klaarblijkelijk veel te zware kost. Een eenvoudiger nummer, maar goed ge speeld, is voor een uitvoering beter. Het door ziekte tot vier leden ingekrom pen Jeugdgroepje „Jong Vita" speelde ter afwisseling een drietal nummertjes. Ook zij werden luide toegejuicht, zoodat het een heel goed geslaagde avond is ge worden. M. Kuiper. Ondhwrtnel. Bekerwedstrijd DTS—Vrone. Woens dagavond a.s. zal de revanche-wedstrijd DTS—Vrone op het DTS-veld worden ge speeld. De uitwedstrijd werd voor DTS oen 1—0 nederlaag en als DTS als derde klasser nog een woordje zal willen mee spreken dan zal zij uit een ander vaatje moeten tappen, temeer daar Zondag oek van LSVV werd verloren met 1—0. Dit keer rekenen wij dus eens op een DTS- zege. De wedstrijd begin kwart voor 8. Winkel Uw wil geschiede. - Zondagmiddag gaf dc tooneelver. „Jong Leven" van Lange dijk een opvoering van het schitterende stuk in 4 hodrijveh van Henk Bakker cn r. M. Tertingen „Uw wil geschiede". Het was zooals we van „Jong Leven" gewend zijn tot in de puntjes verzorgd. -n deden hun uiterste best on slaag den er dan ook wel in het publiek door hun prima verzorgd spel te boeien. In bijzonder een woord van hulde aan den heer Jac. Prijs, regisseur van „Jong Leven," mevr. A. dc GrootVos als Pleuntje. mevr. van DortNioman als haar moeder en aan den heer G. Deute- kom als Tjeerd Tjiedema, haar vader. Laten we den wensch uitspreken dat Tong Leven" weer gauw met een derge lijk stuk in Winkel komt. Dirkshorn. Politie. - Verloren een portemonnaie met plus minus f 150 Een portemon naie met inhoud varieerem' van t 10 f 17. Te Tuitjenhorn gevonden ccn zak met inhoud (twee kussensloopen). Vierkamp schaken. - De gehouden schaakwedstrijden welke door dc schaak- vereen. „Dirkshorn" op den Hemel vaartsdag waren georganiseerd zijn een groot succes geworden. Voorzitter P. Slotemaker kon in zijn openingswoord niet minder dan 64 deelnemers van deze edeie sport het welkom toeroepen. Ge speeld werd in groepen van vier, zoodat er In totaal 16 groepen waren gevormd. Voor iedere groep was één prijs beschik baar gesteld. De groepenuitslagen luid den als volgt: Groep 1: 1. W. Kaan, Noord-Scharwoude 2 p. (prijs); 2. W. G. Bakkum. Dirkshorn 2 p. Groep 2: 1. Jan Levendig, Dirkshorn, 3 p. (prijs). Groep 3: 1. C. Gutker, Warmenhuizen 2 p. (prijs); 2. G. Taylor, Sehagen, 2 p 3. D. Koorn, Noord-Scharwoude, 2 p. Groep 1. W. Koordes, St. Maarten, 3 p. (prijs) Groep 5: 1. C. Krijgsman. St. Maarten 21/» p. (prijs); 2. P. Tijscn. Dirkshorn, 2Va p. Groep 6: 1. C. van Splunter, Middenmeer, 3 p. (prijs). Groep J. Stevens, Middenmeer, 3 p. (prijs) Groep 8: 1. K. de Vries, Noord-Schar woude, 3 p. (prijs). Groep 9: 1. De Lange, Den Helder. 3 p. (prijs). Groep 10: 1. D. Tol, Tuitjenhorn, 2 p. (prijs); 2. Joh Le vendig .Tbz., Dirkshorn, 2 p.; 3. P. Rus tenburg, Noord-Scharwoude 2 p. Groep 1. C. Langedijk, No» rd-Scharwoudc, 3 p. (prijs). Groep 12: K. van Geelber- gen, St. Maarten. 3 p. (prijs). Groep 13: A. vhn Dijk, Dirkshorn, 2 p. (prijs)' 2. J. Jonker. St. Maarten, 2 p.; 3. G. van Loenen, Noord-Scharwoude, 2 p. Groep 14: 1. C. Dullemond, Noord-Scharwoude, 3 p. (prijs). Groep 15: 1. B. Wiersma. St. Maarten, 3 p. (prijs). Groep 16. 1. Jac. de Geus. Dirkshorn, 3 p. (prijs). Komen en gaan. - De heer M. de Pee heeft per 1 Juni a.s. ontslag gevraagd als koster der Ned. Herv. Kerk. De heer Pee heeft deze betrekkin- ruim 33 jaren vervuld tot groot genoegen van kerkeraad en kerkbestuur Tot opvolger is benoemd de Ijaax C. Schuit Ai

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1