NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Aan de Anoniemen. Telegramwisseling Führer-Duce. WOENSDAG 24 MEI 1944. SCHAGER EDITIE. t Jaargang, No. 120, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties' in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gchccle oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. Schr. Wanneer men regelmatig gedachten toevertrouwt' aan kranten-- papier, dan is het zeef wel mogelijk, dat men op een gegeven moment van de zij do van den lezer een schriftelijke reactie krijgt op deze gedachten. En dit is ook |oed. omdat hierdoor een con tact tusschen den journalist en 'zijn lezers tot stand komt en het niet blijft bij een eenzijdige kennismaking, waar bij de schrijver een bekende is bij zijn lezers, maar de lezers den schrijver vol komen onbekend blijven. MU moet ik eerlijk zeggen, dat ik van sommigen van mijn lezers een ietwat- vreemden indruk heb gekregen. Wel iswaar wisselen zij met mij van ge dachten over de problemen van dezen tijd en over mijn visie op de dingen die ons Nederlanders aan het hart lig gen, maarzij hullen zich daarbij in nevelen t.a.v. van hun persoon. Zwaar gecamoufleerd richten zij zich tot mij, schrijven nu en dan in orakel taal en hebben daarbij blijkbaar groote liefde voor ongekuischte zinsneden. Gelukkig zijn mijn ooren iets ge wend. hetgeen niet wegneemt, dat ik het een pijnlijke aangelegenheid vind te moeten constateeren, dat sommige lezers van dit blad zichzelf vergeten. Dat iemand scheldt in het alge meen en op mij scheldt in het bijzon der, neem ik hem niet in het minst kwalijk. Scholden, ik heb het op deze plaats als eens betoogd, is de stoel gang voor de ziel. aldus dr. Göbbels. Maar wat ik hoogst kwalijk neem, is het feit, dat men te laf is om royaal zijn hart te luchten ondér ^igen vlag. Dit zijn streken, die een fatsoenlijk Nederlander, en daar wil men toch zoo graag voor doorgaan, niet passen. MEN zal mij nu onmiddellijk tegen werpen, dat men vandaag den dag niet meer vrij is om nu eens ongezou ten in een brief te vertellen, hoe men over één en ander denkt. Ik ben het hier niet mee eens; wan neer de toon behoorlijk is en de argu menten steekhoudend, is er geen enkel bezwaar, dat men uitgebreid zijn hart lucht. Lieden, die echter een wilde scheld partij op touw zetten en op papier met bijlen en andere gevaarlijke dingen dreigen, zijn geen menschen, die hun hart luchten, maar individuen die. ge dreven blijkbaar doo.r een dierlijk in stinct, hun angst vóór het nieuwe, het onbekende toonen. en zich daartegen gelijk een dier met opstaande haren, ontbloote tanden en nagels te weer stel len. Hun vreese'ijke angst laat tevens niet toe, dat zij hun naam aan het papier toevertrouwen. Zij mogerh dan hier voor goed bnoren. ^at hun brieven ongelezen in de' prulle nmand verdwijnen. f Ik neem graag den handschoen op, maar dan met open vizier. LIET is mij bekend,, dat in verschil lende lagen van ons Vólk moeilijke tij-'en worden doorgemaakt. En waar het even mogelijk is, staan de kolom men van dit blad open om te pleiten voor de opheffing, althans voor de ver zachting ervan. Men bedenke echter goed. dat wij leven in een abnormalen tijd, die ab normale eischen stelt waaraan zelfs een voorde belangen van zijn lezers opkomend blad niets kan veranderen, omdat de belangen van dezen oorlog ver uitgaan boven de belangen van een groep. En aangezien deze strijd een' strijd om Europa is, is het een harde, maar daarom niet onbillijke wet. dat deze groepsbelangen ondergeschikt ge maakt moeten worden aan het alge meen belang, in dit geval dus aan den oorlog. CEN ieder van ons heeft moeilijk heden te dragen, moeilijkheden, die soms te zwaar dreigen te Worden. En hier wreekt zich nu onze opvoeding der laatste vijftig'- jaar, want helaas zijn wij opgevoed in een zuiver egocen trische richting, die het principe hul digde: „Ieder voor zichzelf en God voor ons allen." Daardoor zijn wij als Volk niet meer in staat de verhoudingen van onze moeilijkheden te zien tot die van andere Volken en onze moeilijk heden als persoon in verhouding tot die van andere personen. En daarom voelen wij onze belasting in deze oorlogsjaren als een pijnigend drukkenden last. Konden wi.i echter de veel en- veel 'zwaardere belasting zien die anderen dan ons Volk te dragen hebben, dan zou. wanneer wij daartoe de zedelijke en moreele kracht beza ten. het gekreun achterwege blijven en zouden wij ons moediger onder den last bukken dan thans het geval is. Dat dit niet zoo is. is niet de schuld van de huidige generatie, doch de schuld- van voorgaande geslachten. Dat is ons eenig excuus. WIJ zullen op den duur echter tot een dergelijke levenshouding moeten komen, waarhij wij elkander gezamen lijk tot steun zijn. Dat dan echter eerst de anonimiteit verdwijne en plaats make voor een eerlijk en oprecht gevoel van ver trouwen. Slechts een dergelijk gezuiverde grond biedt plaats voor vruchtbaren groei der godachtenwisseling en onder- lingen steun. Sturmgescbülze aan de Kanaalkust Een ïi anspo't nieuwe Sturmgeichützen is uit bet vaderland gearriveerd- In den kortst mogelijken tijd zijn ze ilgeladen en gaan zij naar de plaat: van bestemming PK Hahle/We/CNF/P i» De beteekenis van de gevechten in Italië. BERLIJN, 23 Mei. (DNB). - De mili taire spreker van den groot-Duitschen omroep, luitenant-generaal Dittmar, be twijfelde in ziji) rede van hedenavond of de Anglo-Amerikaansche strijdkrachten in Italië het beoogde operatieve succes zullen behalen. Het doel van den vijand bestaat in het gedwongen in den strijd brengen der Duitsche reserves. Wanneer men dit in Italië niet bereikt, blijft de slag daar slechts een bloedig voorge vecht. Met zekerheid kan worden aangeno men, dat de concentrisch tegen Europa gerichte aanval vormt het principe, dat in de huidige phase van den oorlog de aigeheele strategie der Engelschcn, Ame rikanen en bolsjewisten bepaalt-en be palen zal. Het schijnt of de Anglo-Amcrikanen zifh nauwkeurig bewust, zijn, welk risico zij aangaan met een offensief in zeer grooten stijl, zooals dat hun eri hun vol ken te wachten staat. liet leidende mo tief dat hen tot. hervatting dei gevechten in Italië dreef, zal in de eerste olaats wel het streven geweeft zijn opheldering te verkrijgen omtrent fje omstandighe den aan Duitsche zijde. Hun hier in den strijd geworpen troepen zullen dus de rol van voorhoede moeten vervullen, in zooverre hun strijd gunstige verhoudin- gen moet scheppen voor de latere aan vallen der hoofdstrijdkraehleri In dit op zicht vormt de slag in Italië, welke tot afleiding en binding dient, ongetwijfeld een onderdeel van den strijd tegen de Duitsche reserves, die de Anglo-Ameri- kanen voeren en voeren moeten, aange zien zij in de door de Duitsche leiding achtergehouden-weerbare formaties de grootste belemmering zien hunner plün- nen, die een beslissing ten doel hebben. Vanuit dit gezichtspunt moeten succes en tegenslag in den thans woedenden strijd beoordeeld worden, doch op geen enkele plaats is het den Anglo-Ameri- kanen tot dusver gelukt, belangrijke Duitsche strijdkrachten af te snijden. Alleen een zoodanig succes zou dc -groote aanvalsonderneming rechtvaardigen, daar hierdoor het doel, belangrijke Duit sche reserves naar het Z.-front te dwin gen, in vervulling zou gr an. Wanneer in de Engelsch—Amerikaan- sche berichten herhaaldelijk gesproken wordt van een bijzonder versterkte Unie, die thans doorbroken is. dan moet daarin ongetwijfeld een ophemeling .van de totdusver behaalde successen worden gezien. Deie z.g. Hitler-linie is een zui ver fantasieproduct. Denkt men in Enge land en de Ver. Staten werkelijk, dat het in overeenstemming zou zijn met het Duitsche mil. gebruik, dat men aan een versterkingsgrendel van uitsluitend tac tische beteekenis, dicht achter een front waar hard om gestreden wordt en dus met weinig kans tot vergrooting, juist door dezen den naam van den oppersten Leidei-'te geven, een unieke beteekenis zou toekennen? De vijanden kunnen er zeker van zijn: wat zij Hitler-linie noe men. is slechts een stelling onder de talrijke andere. Gezien den hevigen Duitschen tegenstand, die vooral in dc aanhoudende vaak succesvolle tegenaan vallen tot uitdrukking komt, schijnt een groot succes van den vijand, dat opera tief kan wórden uitgebuit, weinig waar schijnlijk. Het gevechtsterrein. De ANP-correspondent meldt: De strijd aan het Zuid-Italiaansche front heeft thans de zóne bereikt, die ongeveer gemarkeerd wordt door de lijn Terracina. Fondi, Pico, Pontecorvo, Aquino. Het front, heeft sedert den aan vang van het Engelsch—Amerikaanschc offensief een zwenking ondergaan, door dat de aanvallers op den linker Duit schen vleugel, dat. wil dus zeggen, langs de kust, over een grootere diepte heb ben kunnen oprukken dan verder land inwaarts Het tot dusver door de geal lieerden veroverde gebied mei het Au- runci-gebergte als grootste hindernis, wordt van Duitsche zijde als het voor terrein "de: Duitsche verdedigingsstellir - gen gekenmerkt en men mag aannemen dat de Anglo-Amerikaansche troepen thans de Duitsche hoofdverdedigings- zöne hebben bereikt Hier is het vooral het Ausoni-gebei'gte, met zijn tot 1000 meter hoog'e toppen, dat een moeilijk te nemen hindernis vormt. De strijd om de nieuwe Duitsche stellingen is reeds ih alle hevigheid ontbrand. In den kust- sector rukken de Amerikanen op in de richting van Monte San Biagic dat ge legen is op den weg. die van Fondi 'naar Terracina leidt. In het Liri-dal concen treerden zich de aanvallen vooral op Pontecorvo. Twee colonnes, die aanvan kelijk afzonderlijk oprukten, de eene over Esperia, de andere over Pignaiaro, hebben zich vereenigd en zijn tot N.W. van Pontecorvo opgerukt, waar zij heb ben getracht, de Liri te overschrijden. Een op den noordelijken oever van deze rivier gevormd bruggenhoofd werd even wel door de Duitsche verdedigers inge drukt. Zoowel door flankeerende als door frontale aanvóllen trachten de geallieer den sedert dagen den Duitschen tegen stand aan de linie PontecorvoAquino te overwinnen, doch tot dusver hebben zij hierbij geen succes gehad. De sterke strijdkrachten, die na de verovering van Campodimele langs den naar Pontecorvo leidenden weg opruk ken. hébben Pico bereikt. Uit deze stad zijn zij, na aanvankelijk te zijn binnen gedrongen, door een Duitschen tegen aanval weder verdreven. Max Blokzijl over de onderduikers. 'S-GRAVENHAGE. 23 Mei Naar aanleiding van een desbetreffende vraag in de jeugdvergadering op 23 Mei te Enschede deelde Max Blokzijl hel volgende mede: In heb onlangs in een volksvergade ring in Maastricht bekend gemaakt, dat onderduikers, die overigens een zuiver geweten hebben, maar zich hadden la ten overhalen tot het ziëh onttrekken aan tewerkstelling of eenigen anderen vorm van positieve medewerking, in do. veronderstelling daarmee een patriotti sche daad te verrichten, ongestraft weer kunnen opduiken, mits zij zich bereid verklaarden, onmiddellijk weer inge schakeld te worden. Dus bijv. bij de wecrmachtsonderdeelen. de Waffen SS, de Organisation Toclt, de industrie in Duitschland, enz. Een en ander natuur lijk door de bezettende overheid vast te stellen. Ik heb de verantwoordelijk heid voor de straffeloosheid dezer be rouwvolle categorie van misleide on derduikers toen aanvaard en had na tuurlijk daartoe de oificieele machti ging. Het kan zijn voorgekomen, dat in enkele gevallen de Arbejtsamter niet tijdig deze machtiging bevestigd hebben gekregen en dat in die uitzonderings gevallen tijdelijke doorzending der be trokkenen naar het Doorgangskamp te Amersfoort heeft plaats gehad. Intus- schen zijn echter alle Arbeitsamter op de hoogte gesteld en zullen nog slechts die zich meldende onderduikers via Amersfoort aan het werk worden ge zet, die als contract brekers te beschou wen zijn. Verder is van belang er op te wijzen, dat Nederlanders beneden de 19 jaren herhaaldelijk zijn ondergedoken in de verkeerde meening. dat ook zij voor tewerkstelling in aanmerking komen, wat echter niet het geval is ik wil 'daarop nog cens.de aandacht vestigen, omdat het is voorgekomen, dat zulke jonge menschen als onderduiker;., door opsporingsambtenaren gewond zijn bij pogingenom te ontvluchten. Zij had den zich ni'et aan zulke gevaren be hoeven bloot te stellen. Ten slotte nog een zeer ernstige waarschuwing, vooral aan het adres van alle categorieën van onderduikers. Dc pers heeft onlangs de .strenge be palingen van een eventueel door den Rijkscommissaris in verband met een mogelijkheid van een invasie te procla- meeren staat van beleg bekend ge maakt. Uit den aard der zaak kan elk oogenblin deze slaat van beleg in wer king treden. Wie dan niet volkomen geldige identiteitsbewijzen bij zich draagt, komt zonder verder proces voor het vuurpeloton, DE OVERVAL TE HOOGKARSPEL. Twee doodvonnissen voltrokken. Officieel wordt medegedeeld: Het Duitsche Obergericht in de bezette Nederlandsche gebieden heeft de Nederlanders Anton Kra nenburg en Dirk Eliza W i e - r i n g a wegens sabotage ter dood veroordeeld. De veroordeelden heb ben in den nacht van 31 Augustus op 1 September. 1943 te namen met andere mededaders, voorzien van maskers en vuurwapens, een aan slag gepleegd op een ge meentehuis, de bewakers met doodschieten bedreigd en geboeid en een wegens valschheid in geschrifte met geweld bevrijd. Het vonnis is voltrokken. De overval, die de veroordeelden Kra nenburg en Wieringa hebben gepleegd, herinnert aan Amerikaansche gangster methoden en zou zich in Chicago hebben kunnen afspelen. Te zamen met andere mededaders drongen de misdadigers ge maskerd en voorzien van twee pistolen in den nacht van 3.1 Augustus óp 1 Sep tember 1943 het Gemeentehuis van Hoog- karspel binnen om met geweld een man te bevrijden, die daar in arrest werd gehouden op de beschuldiging persoons bewijzen te hebben vervalscht. De da ders overweldigden de aanwezige lucht- beschermingswacht, braken de deur naar de cel van den gevangene open en be vrijdden hem. Volgens het tot in alle bijzonderheden van tevoren nauwkeurig uitgewerkte plan kregen de veroordeel den Kranenburg en Wieringa tot taak. de uit 3 personen bestaande luchtbe- schermingswachl onschadelijk te maken Kranenburg en een onbekende bedreig den de mannen van de luchtbescherming met opgeheven pistolen. Intusschen wer den door Wieringa en (jen andere mede dader de-mannen der luehtbeschermings- wacht met de handen op denrug ge boeid .en zittend op hun stoelen vast gebonden. Intusschen bevrijdde een tweede groep daders den gevangene. Toen Kranenburg en Wieringa ver namen, dat, de bevrijding gelukt was, maakten /ij 'zich met hun mededaders uit de voeten. De mannen van de luchtbescherming lieten zij geboeid ^chter, nadat zij van tevoren nog de lelêfoonleiding onbruik baar hadden gemaakt. Wegens deze toedracht werden Kranenburg en Wie ringa als saboteurs onlangs ter dood veroordeeld. (ijwielstallingperikelen Men kan het in het. leven den menschen makkelijk en moeilijk maken. De menschlievenden doen bij voorkeur het eerste. Zoolang de mensch lc-utt en werkt, zal hij verzuimen en fouten begaan. Ook ten aanzien van een rijwiel stalling. Hij kan bijvoorbeeld de misdaad op zijn geweten laden om zijn regutje, dat hij ontving, toen hij zijn rijwiel in bewaring gaf, te ver liezen. En dan kan hij kennis ma ken met een man, die het. hem mak kelijk of moeilijk wil maken. Hij kan een rijwielstalling-exploi tant treffen, die hem zegt, dat hij maar drie dagen wachten moet. vóórdat, hij de fiets, waarvan hij beweert, dat het zijn eigendom is, mag meenemen, wantde kans bestaat, dat hij een dief is en dat hij zich op onrechtmatige wijze in het bezit van een rijwiel wil stel len. Hij kan ook een rijwielexploi- cant treffen, die van hem een vol ledige legitimatie elscht of desnoods een waarborgsom gedurende een zekeren tijd. Neen, clan de heer C. Albers, rij- wielstaller, aan den Stationsweg te Alkmaar. Die moet van al dien last niets hebben. Die is den zon digen klant terwille. Hij zegt: ..Zoek je rijwiel maar uit., neem het mee, doch betaal mij een rijksdaalder voor het verloren gegane vodje regu." Dót is een man, die begrijpt wat zijn klant toekomt. Die maakt geen moeilijkheden, doch laa£ alles met I zegge en schrijve twee gulden en vijftig cent weer op ^zijn pootjes terecht komen. De heer Albers is een nobel man en zijn klanten zullen hem llef- V hebben. OVIDIUS 1 Circus Mandera. Men verzoekt ons het volgende on der de aandacht te brengen: Ten behoeve- van de Nederlandsche frontstrijders en hun naaste verwan ten wordt regelmatig door de W.A. een aantal kaarten overgenomen voor het bezoeken van uitvoeringen, concerten enz. door bekende orkesten, ge zelschappen, circussen enz. Deze kaar ten worden dan gratis ter beschikking gesteld voor bovengenoemden. Dit, is ook het geval met het beken de circus Mandera, hetwelk op het oogenblik een rondreis maakt door Ne-' derland. Abusievelijk Is in de pers medege deeld, dat dit circus voor Frontzorg een tournee zou maken. Er wordt echter nadrukkelijk op ge wezen. dat het circus Mandera geen tournee voor Frontzorg maakt en noch met de W.A., noch met Frontzorg Iets uitstaande heeft. NIEUWE BONAANWIJZING OEKRAINE-SIGARETTEN. Voor de eervolgende distributiopc- riode der Oekraine-sigavetten zijn op 19 Mei van de roode bonkaart de bon nen 32. 33 en 34 en van de blauwe bon kaart bon 32 geldig verklaard. De bonnen 22 t/m 31 van de roode bon kaart' en 12 t/m 21 van de fclauwe bon kaart worden dus overgeslagen en ver liezen'thans hun geldigheid. Ze kunnen zonder meer vernietigd worden. Dc reeds eerder aangewezen bonnen 1 t/m 11 (blauw) behouden echter tot nader order hun geldigheid. Luguber misdrijf. In den avond van den 30sten Maart 1944 is in een sloot achter het gebouw van de voormalige coöperatie ..De Hoop" aan den Noord-West-Buitensin gel te 's-Gravenhage. het bovenstuk van den romp van het lijk eener jon ge tengere vrouw gevonden, waarvan het hoofd, .de armen en het onderste gedeelte blijkbaar waren afgezaagd, ter wijl een der borsten bleek te zijn af gesneden: tevens was de borstkas van onder tot boven doorgezaagd. Het gevondene was gewikkeld in een grooten papieren kolenzak, waar om heen een groot stuk donkerroode voe-, ringstof en touw. Op Zaterdag 1 April 1944 werd in de zelfde sloot het onderste gedeelte van den romp van dat vrouwenlijk gevon den. gewikkeld in een grooten papieren kolenzak. waaromheen een regenman tel en een groot stuk geelachtige stof. In verband met het bovenstaande looft de Officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank le 's-Gra- venhage een belooning uit van f 1000 (éénduizend gulden) voor hen, die zóó danige aanwijzingen geven, dat deze leiden tot opsporing van de(n) dader(s). Inlichtingen worden ingewacht aan C/ommissariaat 2 der Staals-Recherche, Alexanderplein 16 te 's-Gravcnhage. ONVOORZICHTIGHEID MET PROJECTIEL. Ondanks allo afschrikwekkende voor beelden blijven cr nog steeds onvoorztch- tïgen, die op roekelooze wijze omgaan met gevonden projectielen. Zoo vond thans te Someren de 2I-Ja- rige boerenknecht P. tijdens grondwerk zaamheden een verroest projectiel, waarschijnlijk een granaat van een hou witser uit de oorlogsdagen van Mei 1940 P. beproefde zijn krachten op dit, projec tiel met behulp van een beitel, waarop het ontplofte. Dc 9-jarige jongen V., die in de nabijheid stond, werd op slag gedood: P. werd zwaar gewond aan han den en gelaat, terwijl twee andere jon-, gens lichte-verwondingen opliepen. Nadat eerste hulp was verleend werden de drie gewonden overgebracht naar hei St. Anthonlusgasthuis te Helmond, waar P. een hand moest worden geamputeerd. WAT AAN HET FRONT WORDT GEEISCHT vragen wij niet van U. Wij vragen echter wél, dat gij op 27 Mei - Bloeimaand 1944, een w e r k e 1 ij k offer brengt voor Frontzorg bij de groote landelijke collecte, of door storting op giro rekening 106.156 ten name van Frontzorg, Rotterdam. Meldt U aan als collectant bij het betrokken buurtschapshoofd van den Nederlandschen Volksdienst. Verduisteren v. 21.455.30 25 Mei: Zon op 5.30. onder 21.43 uur. Maan op 8.16 uur, onder 26 Mei: Zon op 5.29, onder 21.15 uur. Maan onder 0.51, op 9.11 uur. Verbitterde gevechten bij Pontecorvo Piedimonte. en Talrijke doorbraakpogingen door Duitsche troepen,verijdeld. Terreuraanvallen op vele Duitsche steden. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHREft, .23 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt beleend: Aan het landingshoofd van Nct- tuno heeft de vijand in de vroege ochtenduren van heden de activi teit van zijn artillerie tot trommel vuur doen toenemen. Gebruik ma kend van slagvliegers, alsmede van sterke infanterie- en pantsêrstrijd- krachtcn, ging hij vervolgens ten zuidwesten en westen van Aprilia en in den sector CistcrnaLittoria tot den aanval over. Dc gevechten zijn in vollen gang. Aan het Zuidelijke front werd een poging van den vijand, zich ï'n een ver rassenden aanval in het bezit te stejlen van Terracina, verijdeld. Ten noord oosten van Terracina kon de vijand zich in het bezit stellen van een hoogte, Het zwaartepunt van den grooten aanval lag ook gisteren in den sec tor Lenola—Pontecorvo en bij Pie dimonte. Onze dappere troepen ver dreven den met sterke infanterie- en pantserstrijdUrachten, na hevige voorbereiding door artillerie en jachtbommenwerpers aanvallenden vijand in harde gevechten, en brachten hem zware verliezen toe. Waar hen) op enkele plekken plaat selijke penetraties gelukten, wer den deze afgegrendeld of in een tegenaanval opgeheven. Bijzonder verbitterd woedden de gevechten bij Pontecorvo en bij Piedimonte. Alle doorbraakpogingen van den vijand, die door uiterst krachtig artillerievuur en onafgebroken op treden van vliegers, werden onder steund, werden daar in het gecon centreerde vuur van granaatwer pers en artillerie verijdeld. De in dezen sector opgestelde troepen onder het bevel van den generaal der bergtroepen Feurstein, hebben zich in de dagenlange ,zware gevechten voor treffelijk geweerd en hijzonder onder scheiden. Aan het Oostfront. In het. Oosten is de dag bij geringe plaatselijke gevechtsactiviteit kalm verloopen. Na zuivering van de rivier bocht aan den benedenloop van den Dnjestr werden de gevechten ten zui den van Dubosari beëindigd. For maties infanterie en pantserstrijdkrach ten hebben hier, door Duitsch—Roe- meensche gevechts- en slagvliegers uit muntend ondersteund, verscheidene Sovjet-Russische divisies infanterie en een brigade pantserstrijdkrachten ver slagen. De vijand leed zware bloedige verlie zen en verloor bovendien 2000 gevan genen. 47 pantserwagens. 71 stukken geschut en omvangrijk oorlogsmate riaal. Een formatie gevechtsvliegers onder nam in den afgeloopen nacht een aan val op het station Dshankoi op den noordelijken Krirn. die branden en ex plosies verwekte. Terreuraanvallen. Amerikaansche bommenwerpers on dernamen gisteren een terreuraanval op het stadgebied van Kiel. Er werd vooi'al in woonwijken schade aange richt en cr ontstonden verliezen onder de bevolking. Onder moeilijke afweer- omstandigheden werden 22 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht vielen Brit- sche bommenwerpers verscheidene Duitsche steden aan. Vooral in Dort- mund en Brunswijk werd schade aan gericht in woonwijken en ontstonden verliezen onder de bevolking. Strijd krachten der luchtverdediging vernie tigden 46 viermotorige bommenwerpers. Sterke formaties zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen vielen in den afge loopen nacht opnieuw de Britsche ha ven Portsmouth aan. Uitgebreide bran den en verwoestingen werden in de doelgebieden waargenomen. Snelle ge vechtsvliegtuigen zetten den strijd te gen afzonderlijke doelen in Oost-En- geland voort. Zware luchtaanval op Portsmouth. Naar het Internationale Informations- büro verneemt, hebben zware Duitsche gevechtsvliegtuigen in aanzienlijke sterkte in den afgeloopen nacht de havenwerken en andere voor den oor log belangrijke installaties in de Zuid- En gel sche haven Portsmouth tijdens een geconcentreerden aanval zwaar getrof fen. Ongeveer een half uur na midder nacht opende de leidende groep met gunstig zicht den aanval, die reeds na enkele minuten door voltreffers tot uit gestrekte branden leidde. Ongeveer '.'.0 minuten lang wierpen Duitsche ge vechtsvliegtuigen groote hoeveelheden brisant- en brandbommen op Ports mouth. Volgens de gevechtsrapporten van de bemanningen- dezer vliegtuigen, wer den de belangrijkste installaties van Portsmouth waargenomen en door een groot aantal bommen van zwaar ka liber getroffen. In de haven en in de andere met bommen bestookte doelen zijn omvangrijke verwoestingen aan gericht. Gevecht tusschen Duitsch convooi en Britsche artillerie booten. BERLIJN. 23 Mei (Interinf). He denochtend is in het Kanaal tusschen Dieppe en Boulogne. ongeveer ter hoogte van Berc sur Mer. gevcchtscon- tact ontstaan tusschen de escorte- strijdkrachten van een Duitsch convooi en Britsche artilleriebooten. De vijan delijke booten, die op de loer lagen, werden opgejaagd en ca. 15 minuten iang doeltreffend beschoten. Aange nomen mag worden, dat de bemannin gen der booten door het doeltreffende vuren aanzienlijke verliezen hebben ge leden. Hetzelfde convooi was reeds 2 uren eerder door vijandelijke torpedomotor- booten en vliegtuigen zonder succes aangevallen. Het convooi heeft heden ochtend met onbelangrijke schade en twee gewonden aan boórd zijn haven van bestemming bereikt. IN ZWEDEN EEN RIJWIEL OP IF.DF.RE TWEE INWONERS. STOCKHOLM, 23 Mei (ANP). - Uit de jongste statistische cijfers blijkt, dat in verhouding tot het aantal in woners, Zweden het grootste aantal rijwielen telt, waardoor dit land thans de eerste plaats in de wereld in neemt als ,'ijwielland, terwijl voojj* den oorlog Nederland en Denemar ken de eerste plaats hadden ingeno men. Terwijl in 1J35 het aantal rij wielen in Zwedenx ongeveer 1 .mil- lioen bedroeg, steeg' dit aantal in 1939 tot 2 millioën 'en bedraagt, thans 3 millioen, waardoor Zweden één rijwiel op iedere twee' ipwoners telt. Het Duitsch-Italiaansche vriendschaps- en bond genootschapspact bestaat vijf jaar. Ter gelegenheid van den vijfden ver jaardag van de onderteekening van het Duitsch-Italiaansche vriendschaps- en bondgenootschapspact hebben de Fiih- icr en de Duce telegrammen gewisseld. Het telegram van den Führer aan den Duce luidt als volgt: Duce. In het vijf jaar geleden ge- slGten vriendschaps- en bondgenoot schapspact hehben onze beide volken hun wil tot uitdrukking gebracht om voor alle tijden voor de handhaving en beveiliging van hun levensrech ten vriendschappelijk en eendrachtig aaneengesloten te blijven staan. Bij de herdenking van dit historische uur zend ik U, ook namens het geheelc Duitsche volk, mijn oprechte en har telijkste groeten en gelukvvenschen. Tevens geef ik uiting aan mijn on wrikbare zekerheid, dat, ongeacht allo moeilijkheden, die overwonnen moeten worden, aan het einde van dezen lotsbeslissenden strijd de over winning van de mogendheden aan gesloten bij het Pact van Drie zal staan, als veiligste waarborg voor een gelukkige en vrije toekomst van onze volken. (w.g.) Adolf Hitier. Het telegram van den Duce ana den Führer luidt: Op den verjaardag van de onder teekening van het vriendschaps- en bondgenoolschapspact tusschen het nationaal-socialistïsche Duitschland en het fascistische Italic, door ge meenschappelijke idealen vereenigd en door den wil. om den hun door liet lot aangewezen weg,tot het einde te gaan, verbonden, zou ik U, Füh rer, opnieuw ook namens de Italiaan sche sociale republiek het diepge wortelde vertrouwen in de overwin ning van de wapens van het Duit sche Rijk en zijn bondgenooten wil len uitspreken, terwijl de nieuwe formaties van het republikcinsohe Italic op het punt staan zich voor de gemeenschappelijke zaak in den strijd te werpen. Voorts heeft de Rijksminister van Buitenlandsche Zaken; Ven Ribbcn- trop. e<y» telegram gezonden aan den Duce cu aan den onder-staatssecre taris Mazzolini. De Duce en Mazzo- lini hebben beiden telegrafisch be dankt. PLECHTIGHEID DER HERDENKING. Ter gelegenheid van den vijfden ver jaardag van het Duitsch-Italiaansche vriendschaps- en bondgenoolschapspact is een plechtigheid gehouden, waaraan als vertegenwoordiger van den Rijks minister van Buitenlandsche Zaken Von Ribbentrop. de staatssecretaris van het Auswartige Amt, Von Steengracht, de Italiaansche ambassadeur Filippo PETROLEUM VOOR KOOK- DOELEINDEN. Van 2S Mei tot en met 18 Juni 1944, geel't elk der bonnen „5" en .,6" van. do bonkaart U 403 voor kookdoeleinden recht op het koopen van één liter petroleum. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR DEN WINTER 1944'45. Huisbrandverbruikers uit de groepen B, C of D, die om een of andere reden hun aanvraag voor hun brandstoffenrant- soen voor 1944-45 niet hebben kunnen In dienen, dienen zich van heden af ter stond tot de distributiediensten te wen den. Om misverstand te voorkomen, wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd, dat onder B-, C- of D-verbruikers wor den verstaan: 1 Vérbruikers, die een gebouw of per ceel in gebruik hebben, waarvan niet te vens een gedeelte dient voor bewoning. 2. Verbruikers, die een gebouw of per ceel In gebruik hebben, waarvan wél een gedeelte voor bewoning dient, doch van welk gebouw of perceel de totale In houd, bestemd voor de uitoefening van beroep, bedrijf of dienst groo^r* is dan de totale inhoud van de voor bewoning bestemde ruimte. De Ingevulde formulieren ,MD 393-02 die nen zoo spoedig mogelijk bij de distribu- tledienstcn te worden ingeleverd. Anfuso, talrijke vertegenwoordigers i de fascistische organisaties, alsmede van staat, partij en weermacht deel namen. In een toespraak zeide de voorzitter van de Duitsc'n-Ilaliaansehe vereeni- ging. staatsminister, dr. Messner. dat het Duitsch-Italiaansche pact van bond genootschap van 22 Mei 1939 ook thans levendige politieke werkelijkheid daar hel. op een historische nood zakelijkheid en op den revolutionnairen levenswil van twee jonge volkeren be rust. De sterkste garantie van deze strijdgemeenschap is de beproefde vriendschap van den' Führer en den Duce. De leider van de cultuurpolitieke af- .deeling van het Auswartige Amt, prof dr. Six. schilderde in groote lijnen de geschiedenis t'an de Duitsch-Italiaan- sch' cultureele betrekkingen, die voor de Europeesche cultuur van beslissende' beteekenis zijn. Ambassadeur Anfuso betoogde, dat de beste krachten van Italië na de door het verraad van Badoglio ontstane e stige crisis, thans meer dan ooit be sloten zi.in. de verplichtingen na kernen, die zij door het 5 jaar geleden gesloten pact van vriendschap en bond genootschap hebben aanvaard, ook te gen die krachten in Italië, die thans aan deze verplichtingen niet meer her innerd willen worden. Maximum snelheid motor rijtuigen. Dc hoofdingenieur van den Rijks waterstaat, belast' met de inschrijving van motorrijtuigen en aanhangwagens, te 's-Gravcnhage, vestigt de aandacht van eigenaren en houders van vracht- automobielen, autobussen en aanhang wagens oty het; besluit dd. 6 Mei 1944 van den Secretaris-generaal van het Depar tement van Waterstaat tot wijziging van de art. 43ter en 55 van het motor- rijwielreglement. afgekondigd in het Verordeningenblad van 8 Mei 1944, af levering 7 i Eerstgenoemd artikel is'in dier voege gewijzigd, dat met ingang van 18 Mei 1944 voor motorrijtuigen en aanhangwa gens de volgende maximumsnclheden zijn vastgesteld: 30 km. per uur. indien één of meer wielen zijn vóórzien van luchtbanden van een grootere maat dan 9.75 x 24,1 hetzij van luchtbanden van overeen komstig draagvermogen (hieronder val len banden, grooter dan de maten 2.70 x 20 of 40 x 8.5). 35 km. per uur. indien één of mee.r wielen zijn voorzien van luchtbanden van de maat 7.50x 20 of grooter. hetzij van luchtbanden van overeenkomstig draagvermogen (hieronder, vallen ban den van de maat 3 x 2.5 of grooter). 50 km. per uur. indien het voertuig geen personenauto Is en één of meer wielen zijn voorzien van luchtbanden van de maat (5.00 x 20 of grooter, hetzij van luchtbanden van overeenkomstig draagvermogen (hieronder vallen ban den van de maten 15 x 50. 10 x 5 tf, 160 x 18, 835 x 35 en cd- 4 of grooter). Dc snelheidsbeperking dient op de voor- en dchl.erzi.ide van het motorrij tuig, c.q. op de achterzijde van den aan hangwagen. te worden aangegeven in zwarte 6 cm. hooge cijfers en letters op een rond wit bord 'met een middellijn van 24 cm., waarop een roode band ter breedte van 3 cm., terwijl zij na 20 Augustus 1944 eveneens in het eventueel voor het betrokken voertuig afgege ven' inschrijvingsbewijs moet zijn aan-- geteekend. In verband hiermede noodigt genoem de hoofdingenieur belanghebbenden uit de daarvoor in aanmerking komende inschrijvingsbewijzen bij zijn bureau b.i.m.a. Juliana van Stolberglaan 14 te 's-Gravenhoge in te zenden, tenein de van de voorgeschreven aanteeke- ning te worden voorzien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1