NOORD-HOLLAND ,HET RIJK EN EUROPA". Verbitterde strijd bij Pico-Pontecorvo. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. rfurcau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 441 (2 lijnen). Postrekening 66189, DONDERDAG 25 MEI 1941. DAGELAD VOOR SCHAGER EDITIE. i Jaargang, No. 121, 2 pagina's. Hoofdredacteur: II. M. C. SCIIRÖDER, Alkmaar. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Reichsminister Rosenberg spreekt te Amsterdam. AMSTERDAM, 21 Mei. - Reichsminister, Reiohsleitcr Rosenberg heeft dezer dagen een bezoek aan ons land gebracht en in een groote bijeenkomst, welke gisteravond in het Concertgebouw te Amsterdam is gehouden, een rede uitgesproken. De bijeenkomst werd bijgewoond door tal van vertegenwoordigers van Staat, Partij, Weermacht en Beweging en verder door eenige duizenden uit Duitsche en Nederlandsche Nationaal-Soclallstische formaties De entourage. Met esn machtige draperie over de volle hoogte van het gebouw was de achtergrond van het podium in een vlammend rood gezet. onderbroken door -hakenkruis en N.S.B.-eitiblemen en bekroond door een groot gulden Hoheits-abzeichen. Op het podium, dat met een rand van seringen en tulpen was afgezet, stond sn een orkest van de Duitsche politie en formaties van Hitier Jugend en Jeugdstorm opgesteld. Nadat Reichsleiter Rosenberg, verge zeld door den Rijkscommissaris, Rijks minister Seyss Inquart en door Mus- sert, onder luide toejuichingen de zaal had betreden en de eeregasten, onder wie SS. Obergruppenführer und Gene ral der Polizei Rauter had begroet, leidde het orkest de bijeenkomst in met den vaandelmarsch. Oberdienstleiter Ritterbusch verwel komde vervolgens den Rijksminister als verkondiger en beschermer der Na- tionaal-Socialistische idee, noemde .het een bijzonder vooi'recht voor de aan wezigen hem te mogen aanhooren, en verleende den Reichsleiter daarop het woord. Reichsleiter Rosenberg ving zijn rede aan met vast te stellen, dat er tijden van vrede zijn en tijden van strijd. Niet beslissend echter Is de tijd, waarin iemand geboren wordt: beslissend is al leen hoe hij zich in zijn tijd gedraagt. Is men in perloden van vrede en wel stand week geworden en lui. dan zal men in tijden van strijd de benoodigde krachten niet kunnen opbrengen, en ze ker niet in een strijd, waarin het gaat om het bestaan zelf. Zulk een strijd is ons gèslacht opgelegd. Spreker wilde dezen niet zien als een op zichzelf staand feit. Hij is een voortzetting onder andere vormen van den vortgen wereldoorlog. Beschouwt men de houding, welke het Duitsche volk in de afgeloopen 25 jaar daartegenover heeft aangenomen, dan kan men slechts vaststellen, dat het de zen strijd eerlijk onder oogen heeft ge zien en aanvaard. Volgens een Engelsche these moeten de oorzaken voor dezen strijd worden gezocht in het ontstaan van Pruisen. De Engelsehen vergeten echter één ding, namelijk dat er al spra ke was van een Duitsch rijk voordat er ooit van een Britsch gesproken werd. Een historische beschouwing. Ter illustratie van deze stelling deed de Reichsleiter eenige grepen uit da ge schiedenis en liet hij zijn gehoor, in êroo- te trekken de ontwikkeling volgen, wel ke het Duitsche Rijk heeft doorge maakt sinds 't H. Roomsche Rijk ineen stortte. Germaapsche krachten gaven toen het aanzien aan verschillende sta ten, wier onderlinge strubbelingen wer den afgesloten met den 30-jarigen oorlog en uitliepen op een volkomen versplinte ring. Een ander volk scheen geroepen leiding te geven aan Europa. Het Frank rijk van Lodewijk tot Napoleon heeft hiernaar gestreefd, doch het. experiment faalde, doordat Frankrijk biologisch niet krachtig genoeg was. Het heeft zich slechts kunnen, handhaven, ondersteund door andere machten. Het Jaan 1940 be wees dit opnieuw. Eind 18e begin 19e eeuw, duikt het Britsche Rijk op, nadat het zijn concur renten, Spanje. Frankïijk en ook Neder land van de zeeën heeft verdreven. En geland dat niet meer is dan een splinter van Europa, richtte zijn blik niet op het continent, doch overzee. Daaraan heeft het zijn imperiale ontwikkeling te dan- Jccn. Nimmer heeft het in zich een roe ping of zending gevoeld, die vervuld moest worden ten bate van Europa, nim mer 'n Èuropeesche idee gekend. Steeds wanneer de Engelschen het woord Euro pa in den mond namen, was Europa geen doel.»doch slechts de inzet. Terugkeerend naar 1918, het jaar waar in Dultsehland ineenstortte, schetste Reichsleiter Rosenberg vervolgens de po litiek. welke een joodsche volkerenbond met Europa bedreef en de bemoeienissen van het Amerikaansche kapitalisme. Het bolsjewisme stak den kop op en ging streven naar de beheersching van Euro pa: overal ontstond een onrust, welke maal in de geschiedenis werd het pro bleem „Europa" gesteld. Adolf Ilitler zag het gevaar. De beweging van Adolf Hitier heeft als eerste de Europa-ondermijnende krach ten onderkend en zich daartegen ge keerd. Zij verwierf zich in den strijd "n nieuwe beschouwing van staat en leven, protesteerde tegen de eischen van Wal- ther Rathenau bij het verdrag van Ra- pallo, veroordeelde dat Èuropeesche sta ten hun technici naar de Sovjet-Unie stuurden, omdat zij. wist, dat het bolsje wisme hen slechts zou gebruiken om 't de wapenen ln handen te geven, waar mee Europa moest worden, overrompeld. Spreker, die na dertig jaar weer ln de gelegenheid was geweest Russische ste den te zien. waaraan hij destijds reeds een bezoek had gebracht, kon niet nala ten zijn gehoor zijn indrukken daarvan te schetsen. De huizen zijn vervallen en rampzalig geworden. De bevolking is door het bolsjewistisch bewind gedeci meerd en willoos gemaakt. Van duizen den kilometers ver worden deze men- schen thans samengesleept om hen. na rt.,t men hun fantasie tot in het perverse heeft, opgezweept, te laten stormloopen op Europa. Wie dit alles van nabij heeft K'vlen', weet dit alleen de Duitsche muur in het oosten Europa nóg zal kunnen be hoeden voor ondergang. Het bestaan van Europa. Zijn conclusies trekkend uit het verle- rt"n. stelde de Reichsleiter vast, dat het ineenstorten van het Duitsche Rijk de v.u snttntering van 1 -opa inleidde. De wereldgeschiedenis leert, dat Europa al leen kan bestaan, wanneer een krachtige en sterke kern daartoe de garanties biedt, Is de*ze niet aanwezig dan moet Europa ortdergaan of kan het hoogstens nog een financieel-politieke kolonie wor den Van andere machten. Dultsehland heeft derhalve geen andere taak dan die van hef oude Duitsche rijk te beschou wen als een wettelijk erfdeel en de Duit sche rijksidee ln al haar grootheid te doen uitgroeien tot een idee voor „Duitschland en Europa". De Duitsche RUksldee. De -Duitsche Rijksidee nog aan een na dere analyse onderwerpend, merkte spreker op. dat men het wel eens zoo heeft voorgesteld alsof in het verleden 'leen de invloeden van de Antiekon. C rieken en Romeinen en die van hel Christendom de scheppende zijn geweest J voor de Èuropeesche cultuur en -t Ger- manendom den ontvangenden factor zou hebben gevormd. Daartegen wilde hij ten sterkste opkomen Of zou men zich soms kunnen voorstellen, dat christelijke hot- tentotten ooit Gothlsche domkerken zou den hebben gebouwd Na te hebben gereleveerd, dat de Duit sche Rijksidee voor het eer3t onder Theodorik de Grobte bewust het karak- 1 1 ter kreeg van een Groot-Germaansche Rijksidèe, en nadat hij den weg van het Kleln-Duitschc Rijk naar het Groot- Duitsche Rijk had geschetst, concludeer de de Reichsleiter, dat de Ingeslagen weg blijkbaar de historisch eenig moge lijke is geweest. Wanneer men zich dan afvraagt, zoo vervolgde hij. waarom het Duitsche Rijk in den eersten wereldoorlog ineen stortte, moet men er toe komen de oor zaak te wijten aan het ontbreken van een bindende wereldbeschouwing. Die ineenstorting is zeker geen militaire ge weest. Hierin nu ligt het groote wonder, dat het Duitsche volk, juist toen het ter neer geslagen lag, zijn ware levensbron en kracht ontdekte Dit moment betee- kent de groote wende. Ditmaal beroemt Duitschland zich niet op de prestaties van "deze of geene klasse of categorie, maar op die der gansche natie. Drager van de Rijksidee kan iedere man en iedere vrouw zijn. In dezen geest kent het Duitsche Ritterkreuz slechts Duitsche menschen. Waarom Duitschland strijdt. Het Duitsche Rijk heeft dan thans de zen beslissenden strijd op zich genömen, ten eerste omdat er geen andere weg is, en ten tweede omdat anders alle eer der gebrachte offers tevergeefsch zouden zijn geweest. Deze strijd heeft geleld tot versterking, versteviging en verdieping van- ons inzicht. Het nationaal-socialisme heeft zich tot taak gesteld draagster te zijn van de Rijksidee. Het is haar die nares geworden. Eens zullen .zijn ver diensten wortlen beoordeeld naar de ma te waarop het die idee heeft gediend. Niet altijd beseffen wij allen den die pen historischen zin van ieder gebeuren. Dikwijls wordt die eerst aan het einde der worsteling duidelijk. Al meten wij thans met andere maten, ook de kle-.ne schermutselingen uit vroeger dagen heb ben hun feln en beteekeriis gehad. Spr. verwachtte dat ook eerst aan het einde van den huidigen strijd ieder duidelijk zal kunnen zien wat daarbij op het spel heeft gestaan. Volgens hem zal blijken, dat dit de 2000-jarige cultuur van het Avondland en haar wedergeboorte zijn geweest. In dit licht b.ezien moet men alle kleine misverstanden terzijde stellen. Eens zal blijken, dat deze strijd ook voor de kleine naties en ook voor die genen. die Duitschland nu nog vijandig gezind zijn. is gevoerd. Het is ons conti nent herhaaldelijk aangezegd: - het wordt met de biologische vernietiging bedreigd. Het is goed zoo. aldus ongeveer besloot de Reichsleiter zijn rede. dat er geen ne venwegen meer zijn en alle bruggen achter ons zijn afgebroken. Den eenlgen en juisten weg voor zich ziende, verza melt» de natie al-haar kracfften. Voor deze eeuw zij ons parool: „Das Reich und Europa". - De rede van den Reichsleiter werd herhaaldelijk door bijval onderbroken, Met een kort dankwoord van Oberdiensl- leiter Ritterbusch, het zingen der volks liederen en den afmarsch der vaandels, werd de plechtigheid besloten. DE P.T.T.-DIENST MET PINKSTEREN. De P.T.T.-dienst op de kantoren zal op den tweeden Pinksterdag geheel als op Zondag worden uitgevoerd, voor den postdienst zullen deze derhalve, evenals op lsten Pinksterdag, ge- ten zijn. NIEUWS IN 'T KORT. Jongen doodgeschoten. Het 15-jarlg zoontje van de familie L. te Kamper land (Zeeland) is door een schot van een ^nglo-Amerikaanschen jager doode- lijk getroffen. Zoutzuur gedronken. Te Rotterdam heeft de 40-jarige L. Riksman bij vergis sing uit een fleschje zoutzuur gedron ken. Onder hevige pijnen werd hij dooi den G. D. naar het Zuiderziekenhuis vervoerd, waar hü is overleden. Van stoel gevallen en overleden. Tiet 2-jarig zoontje van don heer Ko lenbrander te Bornerbroek, dat op een stoel was geklommen, en daar afviel, werd hierbij zóó ernstig gewond, dat het aan de bekomen verwondingen is over leden. Verduisteren v. 21.455.30 26 Mei: Zon op 5.29, onder 21.45 uur. Maan onder 0.51, op 9.11 uur. Nieuwe terreuraanval op Berlijn. BERLIJN. 24 Mei (DNB). Forma- ties Amerikaansche bommenwerpers ondernamen in de middaguren van xien 24sten Mei een terreuraanval op de Rijkshoofdstad, gebruikmakend van de bewolking cn beschermd door contin genten jachtvliegtuigen met grooten ac tieradius. Door uitgeworpen brisant- en brandbqmmen ontstonden in woon wijken en randgebieden van Berlijn vernielingen. De bevolking leed ver liezen. De Duitsche luchtverdediging viel de Amerikaansche vliegtuigen bij de na dering en op den terugweg met goed effect aan. Door het vuur der bat terijen luchtdoelartillerie werden bo ven Berlijn, verscheidene viermotorige Amerikaansche bommenwerpers neer geschoten. Het Berlijnsche luchtafweergeschut heeft Woensdagmiddag een allerhevigst en vernielend vuur gericht op de for maties Amerikaansche vliegtuigen. Toen een der Amerikaansche bommen werpers. na getroffen te zijn, in de- lucht ontplofte, kwamen de wrakstuk ken vèr-verspreid in de binnenstad te recht. Een belangrijk deel «van de la ding bestond uit vlugschriften. Na de ontploffing van den bommenwerper was de hemel bijna verduisterd door papiersnippers. Japans offensief in China. TOKIO, 24 Mei (DNB). - Hei Kei zerlijk Hoofdkwartier deelt mede; 1. De eenheden van het Japanschê leger in den sector Honan hebben in nauwe samenwerking met sterke Ja panschê eenheden, die van den sector Sjansi uit een nieuwen aanval in zui delijke richting hebben ondernomen, reeds de hoofdmacht van de Tsjoengki- neesche eenheden in de eerste oorlogs zone vernietigd, en zetten op het oogenblik haar operaties voort. 2. Een deel der Japanschê eenheden neemt op het oogenblik de bewegingen Waar van de Tsjoengkineesche strijd krachten in Loyang. De sterkte van de Tsjoengkineesche strijdkrachten, die in hetzelfde gebied reeds geïsoleerd wer den. wordt op ongeveer 3 divisies ge schat. 3. De resultaten, die sedert het begin van de huidige operaties tot en met 21 Mei zijn behaald, luiden als volgt: 34.800 dooden zijn op de slagvelden ge teld en het aantal Tsjoengkineesche gevangenen beloopt ongeveer 9400 man. Achttien vijandelijke vliegtuigen wer den neergeschoten, waaronder 3 waar schijnlijk. De oorlogsbuit omvat 206 stukken geschut van verschillende soort, 725 zware en lichte mitrailleurs, 11.000 geweren. 108 motorvoertuigen: 6 locomotieven, 123 spoorwegwagons. De Japanschê verliezen bedragen 808 man. die in den strijd zijn gesneuveli^ Talrijke gevechten tusschen kleinere oorlogs vaartuigen in het Kanaal. TERREURAANVALLEN OP DUITSCH GEBIED. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Mei (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: De vijand zette zijn grooten aan val uit het landingshoofd va. Net- tuno met toenemende hevigheid voort. Met gebruikmaking van zeer sterke artillerie- en pantserstrijd krachten, alsmede met steun van talrijke formaties slagvliegtuigen slaagde hij in verscheidene secto ren er in, vrij diepe penetraties in ons front tot sl and te brengen. Vooral aan weerszijden van Cister- na woeden zware gevechten. Aan den westelijken vleugel 'van het zuidelijk front cn in het doorkloofde bcrgtcrrcin tusschen Sonnino en Vallecorsa wordt verbitterd gestre den, Het zwaartepunt der gevech ten van gisteren lag wederom in het gebied PicoPontecorvo. Onze dap pere troepen wierpen zich in de brandpunton der gevechten op den over een breed front aanvallenden vijand en brachten hem tot staan. Daarbij werden 51 vijandelijke pant serwagens vernietigd. In den sector Piedimonte deed de vijand gisteren slechts vrij zwakke aanvallen, die zon der succes bleven. Aan het Oostelijke front. Aan het Oostelijke front kwam het gisteren, afgezien'van succesvolle eigen stoottroep-ondernemingen, slechts tot geringe gevechtshandelingen., Sterke eskaders Duitsche gevechts vliegtuigen ondernamen in den afge loopen nacht een geconcentreerden aan val op het spoorwegknooppunt .Sjepe- towlca. Groote branden en explosies werden waargenomen. Amerikaansche bommenwerpers vie len gisteren verscheidene plaatsen in de bezette gebieden in het Westen en in Zuidwest-Duitschland aan. In het stadsgebied van Saarbrüclcen ontstoqden schade aan gebouwen en verliezen ban personen. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bom men op Berlijn en in het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied. In den nacht van 22 öp 23 Mei kwam het in verschillende deelen van hSt Kanaal tot talrijke gevechten tusschen fcewakingsvaartuigen der marine en Britsche motortorpedobooten, waarbij verscheidene vijandelijke booten be schadigd werden. In de middaguren van gisteren bracht een vijandelijke duikboot in de Spaan- sche haven Salta Caballos nabij Bilbao onder schending van het Volkenrecht een daar liggend Duitsch stoomschip tot zinken. ORLEANS VERWOEST. In een tijdspanne van drie dagen heb ben twee vreeselijke bombardementen Orleans verwoest. Zaterdag waren er 180 slachtoffers. Dinsdag 150, waarbij nog een zes tigtal gewonden en verscheidene per sonen, die nog onder het puin bedolven liggen, komen. Door het laatste bom bardement werden 2.500 personen ge teisterd en werd bovendien de heer lijke kathedraal der stad, een juweel der Gothische bouwkunst, zwaar be schadigd. Göbbels vol vertrouwen in den afloop van den strijd. BERLIJN. 24 Mei (DNB). - Rijksmtnis- ter dr. Göbbels heeft de leiders der Rijkspropagandabureaux voor een werk vergadering bijeengeroepen. Deze vond Maandag en Dinsdag »n Berlijn plaats en had ten doel den leiders grondslagen en richtlijnen te verschaffen voor hun ar beid in de gouwen. In verschillende re feraten werden de belangrijkste kwesties der militaire en politieke oorlogvoering besproken. In het middelpunt der bijeenkomst stond een rede van Rijksminister dr. Göbbels, die allereerst verklaarde, dat de oorlog met enorme intensiteit naar de beslissing gaat. Beide kam pen der oorlogvoerenden concentree- ren hun krachten voor deze beslis sing. Bij dergelijke langdurige, ver bitterde conflicten, toonde dr. Göb bels aan de hand van talrijke histo rische voorbeelden aan. beslissen niet slechts de techniek der wapens en van het materiaal, doch in de eerste plaats de geestelijke hardheid, het fanatieke uithoudingsvermogen en het onvoorwaardelijk geloof in de idee .en in de overwinning. Na een overzicht over den toestand aaii de fronten en een duidelijke analyse van de aanstaande militaire en poli tieke ontwikkelingen, gaf de minis ter uitdrukking aan zyn vaste over tuiging. dat Duitschland dezen oor log zal doorstaan, niet alleen omdat het tegenover den stormloop der vijanden de gesloten afweerkracht der wapens kan stellen, maar omdat het Duitsche volk in de eerste plaats beschikt over een moreelc sterkte, die gebleken en verhard is onder de barbaarsche luchtterreur van den vüand en over een onwankelbaar geloof in den Führer en in de groote toekomst van Duitschland. Rede van Mussert in Den Haag. ÖE NAT.-SOCIALISTEN STRIJDEN VOOR DE OPSTANDING VAN ONS VOLK. In een door het district 's-Graven- hage der N.S.B. georganiseerde volks vergadering in den Haagschen Dieren tuin heeft Mussert gistermorgen het woord gevoerd. Na de vlaggenparade en nadat, -onder leiding» van Melchert Schuurman, strijd liederen waren gezongen, was het woord aan ir. Mussert. In ademlooze .spanning, aldus de lei der. wacht de geheele wereld het ant woord op de vraag, of Europa zal her leven dan wel ten onder gaan. Er is een groote verwarring des geestes en in deze moeilijke omstandigheden moe ten wij als pioniers voor ons volk den wil hebben, ons met al onze kracht voor Europa in te zetten, dat door het hols- CHURCHILL SPREEKT IN HET LAGERHUIS. Victor Emanuel zal zich na de jnneming van Rome terugtrekken. WAAR BLIJFT HET GELD? Het geld. dat op 27 Mei ten bate van Frontzorg wordt ingezameld, wordt besteed om hun, die alles offeren voor U en voor ons, te too- nen, dat het Vaderland hen niet. vérgeet. Meldt U aan als collectant bij.het betrokken buurtschapshoofd van den Nederlandschen Volksdienst. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. In de serie Brandende Kwesties, u te zenden heden, 25 Mei 1944, over Hilversum I, om 18.45 uur, spreekt Max Blokzijl. De titel van het praatje is: „De stuurlui aan wal." HET ZEEGAT UIT. DAAR. OP DE BAREN GAAT NEERLANDS JEUGD WEER ROEM VERGARENI Indiensttreding bij de Kriegsmarinc is mogelijk voor iedcren Nederlander tusschen 17-45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- stelle West, Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Hafen- en Ortskomman- d&nluren en de verschillende -Meldestellen in Nederland. GENèVE, 24 Mei (DNB). - Churchill heeft vandaag in het Lagerhuis de de batten over de buitenlandsche politiek geopend- Hij gaf toe, dat de conferentie van de ministers der Dominions „niet tot vaste besluiten of nauwkeurige beslissingen' heeft geleid. Toch is „een groot aantal vraagstukken besproken" en is men tot „nauwkeuriger punten van overeenstem ming" gekomen. Men is thans in staat „met andere landen besprekingen te voeren binnen dè grens, die men zichzelf heeft gesteld". Churchill verklaarde, dat de Dominion conferentie tegenover zijn waarden vriend Eden het vertrouwen in diens buitenlandsche politiek heeft uit gesproken. Churchill besprak vraagstukken der Middellandsche Zee- en Balkanpolitiek. Hij gaf toe, dat hem in October van het afgeloopen jaar „een 'groote teleurstel ling" was bereid, doordat hij niet ir staat was geweest „de noodige strijd krachten op de been te brengen voor het veroveren van de heerschappij in de Aegeïsche Zee". Deze teleurstelling ging vergezeld van een „overdreven voorzichtige houding van Turkije". De geallieerden hadden gehoopt, dat Turkije in Februari of Maart „moedig" in den oorlog zou gaan, of dat het den geallieerden op zijn minst „de voor de acties van den luchtoorlog der geallieerden noodzakelijke steunpun ten zou hebben toegestaan". De^e hoop is thans vervlogen. Men heeft daarom opgehouden Turkije Britsche en Ameri kaansche wapens te leveren. Men heeft ook opgehouden Turkije te bezweren zich aan de zijde der geallieerden te plaatsen. Churchill was van meening, dat Turkije eigen gevaren heeft over schat. Overgaande op Italië zeide Churchill in zijn rede in fyet Lagerhuis, dat de geallieerden na den val van Mussolini „sneller of stoutmoediger" hadden moe ten handelen. Churchill vermeed een verklaring af te leggen, dat de geallieer den Rome als open stad zouden behan delen. Hij zeide slechts, dat de geallieer den hopen, „dat Rome geen kennis zal maken met den strijd der geallieerde legers". HÜ wees cr op, dat Victor Emanuel heeft besloten, zich na dc inneming van Rome in het particuliere leven terug te trekken ten gunste van zijn zoon, den prins van Piemonte. Sprekende over de SpaanschEngelsche betrekkingen zeide Churchill, dat er in Engeland een meening is, volgens welke de Britsche buitenlandsche politiek je gens Spanje „het best tot uiting gebracht wordt in komische of onhebbelijke ca- ricaturen van generaal Franco". Churchill verklaarde van meening te zijn, dat de Britsche politiek jegens Spanje meer dan dat beteekent. Hij maakte voorts gewag van de overeen komst met Spanje over de in Spaansche havens gevluchte Italiaansche schepen en over de beperking der wolframleve ranties aan Duitschland. Over dc crisis in de uitgeweken Griekschc regeering en de muiterijen onder de Griekschc troepen in Engel schen dienst heeft Churchill de vol gende verklaringen afgelegd: Een Grieksche brigade en een groot deel der Grieksche marine hebben eenigen tijd geleden gemuit en zich uitgesproken voor een nieuwe organi satie. die afwijzend staat tegenover den koning cn zijn regeering. De toe stand was toen uiterst gespannen. De Grieksche brigade was op 30 mijl van Alexandrië door Britsche troepen omsingeld en de Grieksche schepen, die in de haven van Alexandrië gemuit hadden, werden binnen het bereik van het geschut van sterkere Britsche vlootstrijdkrachten gebracht, die daar snel" waren geconcentreerd. Na drie weken werd de muiterij on derdrukt, de muitende schepen bezet en ongeveer 50 muiters gedood of ge wond. De anderen werden opeengedre ven en naar wal gebracht. Dè muiten de brigade in de woestijn werd aange vallen door sterke Britsche strijdkrach ten. die zich meester maakten van de personen, die het kamp commandeer den, waarna 4000 man capituleerden. De Wilhelmstrasse over de rede. De "Woensdag door den Engelschen minister-president Churchill gehouden redevoering, die totdusver te Berlijn slechts in uittreksels bekend is, trekt in de Wilhelmstrasse in zooverre bijzonder de aandacht, dat zij gelijk kan worden gesteld met een bekentenis van het. mis lukken der imperiale conferentie. Chur chill. zoo verklaart men, die bij het be gin van deze bijeenkomst een nauwere aaneensluiting van het Britsche Impe rium en Gemeenebest den dringendsten eisch heeft genoemd, heeft vandaag indi rect het mislukken van zijn üverige pogingen om tot - een< nauwere aaneen sluiting te komen toegegeven, doordat hij thans over deze geheele kwestie niet meer spreekt, doch het er alleen nog over heeft, dat het Imperium en het Gempenebest met andere staten tot groo- tere organisaties zouden moeten komen. Opmerkelijk acht men te Berlijn verder het deel van zijn verklarin gen, dat zich met Turkije bezighoudt. Daaruit spreekt openlijk de groote teleurstelling die Churchill wegens de houding van dezen staat in de ncutralitcitsbwestie gevoelt. Nu Churchill zegt dat de overdreven voorzichtige houding van Turkije de hoop op een „moedig in den oorlog gaan" van dit land te niet heeft gedaan, meent men te Berlijn naar Joego-Slavië en Griekenland te moeten verwijzen, om op treffende wijze de typische Engelsche laagheid te karakteriseeren. welke an dere staten in den oorlog verwikkelt, zondig dezen in geval van ernst de noo dige hulp te verleenen. Ock irrf het geval van Turkije zou het. Groot-Brittannië uiteindelijk onverschillig geweest zijn, zoo verklaart men tenslotte, of wanneer dit land in den oorlog zou gaan. bijv. in de groote Turksche steden de luchtbe scherming voldoende zou zijn geweest of niet. De opvatting in Berlijnsche politieke kringen. In Berlijnsche politieke kringen be perkt. men zich voorloopig tot een alge- meene karakteriseering van de rede. De Britsche premier blijft, aldus zegt men, trouw aan zijn cynisme bij de behande ling van vraagstukken van buitenland sche politiek. Uit zijn verklaringen be treffende Turkije blijkt bijzonder duide lijk. dat Engeland, zonder acht te slaan op de gevolgen, er naar blijft streven anderen voor zich in het vuur te zenden. Voor de gevolgen, zooals die in Italië zich hebben voorgedaan, heeft hij in den grond niets anders dan woorden van leedwezen, waarin een ondertoon van, "ronie en sarcasme is waar te nemen Spanje is door Churchill bedacht met compromitteerende lofprijzingen. Een volgeladen banketbakster In ons blad van Vrijdag 1.1. was het volgende merkwaardige bericht te lezen: Woensdagmorgen is er op den Stationsweg een ernstig on geluk gebeurd, Bij de vrachtgocfie- renloods der Nederiandschc Spoor wegen was men bezig met het in laden van een partij kaas in een patissière Het paard, vermeldt verder het bericht, dat voor deze „patissière" gespannen stond, sloeg op een ge geven oogenblik op hol. Wat ik overigens het paard niet kwalijk neem, want als ik paard was en voor een „patissière" (vrouwelijke banketbakker) gespannen was, die bovendien nog volgeladen wera met kaas, zou ik óók op hol slaan. Moraal van het verhaal: in het gebruik van vreemde lalen liggen voetangels -en klemmen en zoo kon het gebeuren, dat men overeen komst ontdekte in een „tapissière" (verhuiswagen) en de vrouw van een banketbakker (patissière). OVIDIUS. jewisme wordt bedreigd. Honderddui zenden Nederlanders, die altijd trouw te* kerke gingen, hebben 20 jaren hoo- ren waarschuwen tegen het bolsjewis me. doch in de laatste jaren houden zij zich stil. sedert de heeren in Lon den tot hen hebben gezegd: „Strijdt niet meer tegen het bolsjewisme, want Hare Majesteit is zijn bondgenoot ge worden." Na de gruwelijke daden te hebben gehekeld van de Anglo-Amerikaansche bommenwerpers, wees spreker op de beteekenis van het Noordras met zijn scheppend vermogen. Het zijn de bronnen van het natio naal-socialisme: ons godsvertrouwen, onze liefde voor volk en vaderland en onze eerbied voor den arbeid, waaruit wij telkens nieuwe krachten putten voor onzen strijd. Wij hopen ons volk te brengen op hooger peil dan waarop het zich ooit heeft bevonden. Zonder het nationaal-socialisme. dat onder de geniale leiding van Adolf Hitier een dam tegen het bolsjewisme heeft opgeworpen, zou Europa thans reeds aan het bolsjewisme ten prooi zijn gevallen. Spreker wijdde verder eenige woor den van sympathie aan de in Indië sedert jaren in concentratiekampen op gesloten kameraden en hij eindigde-met de verklaring, dat de nationaal-socia- listen in Nederland willen leven en strijden voor de opstanding van ons volk. TUCHTRECHTER ALKMAAR. Starnmeerder boer leverde geen melk af. 7500 gulden boeie geëischt. Toen in het laatst- van dezen winter verschillende polders onder water ge zet moesten worden, beteekende dat ernstige moeilijkheden voor de boeren. Daar was speciaal het vraagstuk van de evaouatie van het vee. dat ernstige zorgen baarde. Verschillende boeren waren gedwongen hun vee voorloopig nog op stal te houden, wat op dat oogenblik op zichzelf niet zoo erg was, omdat het hooi nog altijd in voldoende hoeveelheid aanwezig was. Maar wat moest er dan met de melk gebeuren? De melkauto's konden niet meer bij de boerderijen komen en de boeren kregen dus veelal bericht dat zij zelf de melk aan den rijweg moesten zet ten. Hetgeen beteekende. dat de boe ren langs een smallen dijk o.i.d. hun melkbussen moesten vervoeren. Maar ziet. daar was in de Starnmeer een boer, W. Schermerhorn, die geen enkele oplossing wist. Zijn boerderij lag zeer laag en stond rondom in het wa ter, en hij zag geen kans. om de melk ook maar een meter te vervoeren. En dusbehield hij de melk voor zich zelf! Dat was geen kleinigheid, want deze boer had 24 koeien. En zoo geschiedde het. dat van 11 Maart tot 28 April de melkfabriek geen litertje van het kostbare vocht krees Nu zou alles misschien nog terecht gekomen zijn. als de boer geen grove fout had gemaakt. Misschien had hij duidelijk kunnen maken, dat hij de melk inderdaad niet had kunnen ver voeren, maar toen de koeien naar de Schermer geëvacueerd werden, zag onze vriend wel kans, om dè melk uit de Schermer naar zijn boerderij te brengen, maar öm ze daarna weer ver der te transporteeren, dat was en bleef een ohqplosbare puzzel Er kwam een knecht op de plaats, een vroegere kazer. Hij kwam er half Maart en moest kazenEiken dag werden er goudgele Edammers ge maakt en eiken dag werd er boter ge karnd. En de kazen en boter verdwe nen in snel tempo, want er waren af nemers genoeg en er werden zeer loo- nende prijzen betaald. Totdat de controleura ingrepen. Met als gevolg, dat de Tuchtrechter een flinke zaak in handen kreeg. En daar op de zitting van den Tucht rechter kwam allereerst ter sprake, hoeveel melk er wel verdwenen was op clandestiene wijze. Er waren twee ge tuigen, die echter geen nauwkeurige schatting konden doen. maar tenslotte meende mr. Meijer, de tuchtrechter, dat een schatting van 125 litér per dag wel aan den zeer lagen kant was. Maar wat altijd nog neerkomt op een 6000 liter volle melk. Verdef bleek, dat de controleurs twee keer een bezoek aan de boerderij ge bracht hadden, doch dat den tweeden keer bleek, dat de boer niets geleerd had: immers, er werd toen nog een hoeveelheid van 80 liter room gevonden in den kelder. De ambtenaar, die na het verhoor der-getuigen het woord kreeg, meende, dat de boer op groote schaal geknoeid had. Wel begreep hij de moeilijkheden, waarin de boeren thans verkeeren en zeker, waarin zij in de bewuste periode verkeerden, maar als de boeren de in undatie misbruikten zooals hier ge schied is. dan zou dat een ramp voor ons land beteekenen. Spreker elschte daarom dan ook een geldboete van ƒ7500,met verbeurd verklaring van het ln beslaggenomene, Mr. Meijer wilde, voordat hij uit spraak deed, eerst nog den boer zelf verhooren en hield dep zaak aan tot Juni. Alsdan zal hij tevens uilspr...

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1