HOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Afweerslag in Italië neemt in hevigfieid toe. Tweede phase van den s^ag in Italië. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 26 MEI 1944. SCBAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 122, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie - t> r I ef Prijs der gewone advertenties In dcte Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting, Taripven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Een eereplicht te vervullen I Schr. Voor de toegangspoorten van Europa staat het alles vernielende bols jewisme gereed om zich met een laatste geweldigs poging een entrée te ver schaffen, teneinde zich meester te kun nen maken van onze levensruimte. Wat dit beteékent, ook voor ons Volk. is met geen pen te beschrijven. Godsdienst en cultuur, arbeidsvreug de, gezinsgeluk zouden verdwijnen en plaats maken voor de gruwzaamste sla vernij, waarbij de mensch als M e n s c h geen rol meer speelt, doch nog slechts als werktuig zal moeten dienen, ter bevordering der wereldrevolutie, zoo als Stal in zich deze denkt. Met alle. door den Aziatischen geest uitgedachte middelen (die meer sadis tisch. dan humaan zijn) zou ons be staan als Volk eveneens vernietigd worden. QELUKKIG zijn velen in Europa op het critieke moment de oogen open gegaan en hebben zij zich ge schaard in de gelederen der Duitsche Weermacht, vrijwillig, ten einde de toegangspoort van Europa gesloten te houden voor de aanstormende destruc- lieve-horden. Onder deze duizenden en duizenden bevindt zich een respectabel aantal Nederlandsche mannen (40.000), die dag en nacht hun harden zwaren plicht ver vullen. opdat wij in Europa, wij in Nederland, kunnen blijven leven naar onzen eigen Volksaard en een toekomst, zooals boven geschetst, nimmer ons deel zal worden. In modder en slijk, in een tropische hitte of in een barre kou. vuil en ver moeid zien zij dagelijks den dood in de oogen. Doch niet alleen op het slag- veld, maar ook in de lazaretten liggen mannen van ons Volk en moeten soms opnieuw het gevecht tegen den „Maai er" aanbinden. j^EDERLANDSCHE Vrouwen, als Uw zoon zich onder deze mannen bgvond, zoudt U dan niet alles doen om hem. waar mogelijk, verlichting te brengen in zijn zwaren gang? Nederlandsche Mannen, als Uw zoon zich onder hen bevond, zou er dan niet 'een vuur van trotsch in U oplaaien en zoudt gij niet alles doen om Uw zoon in den strijd te sterken? Ik weet het. Uw zoon staat er niet, maar dat neemt niet weg dat U dat zelfde toch leunt doen voor jongens van andera ouders, want zij staan daar óók voor UI WAT is den soldaat welkom en brengt hem vreugde? Post, lectuur uit z'n vaderland, pakjes met een gevarieerden inhoud, vooral sigaretten, zeep, nagel borstels, kaarsen, scheermesjes, scheer zeep en lucifers zijn gewilde artikelen. Teneinde den Nedcrlandschen front strijder dit te verschaffen is Frontzorg opgericht. Deze organisatie vervult zoo goed mogelijk de wenschen der man nen, of zij nu in het Oosten of in 4iet Westen, dan wel op zee 2ijn. of in de Zuidelijke sectoren van Europa. Met allen heeft zij contact. ^JODE zij dank hebben onze vrijwil ligers geen aalmoezen noodig, doch stellen alléén prijs op een spontaan en sprekend medeleven uit het Vader land, ook van diegenen, die nu nog volkomen afwijzend staan tegenover de motieven, die hen naar het front deden trekken. Onder de leuze: Het Front voor het Vaderland Het Vaderland voor het Front heeft Frontzorg gemeend, dat morgen, Zaterdag 27 Mei. een beroep mag en kan worden gedaan op het geheele Nederlandsche Volk. teneinde haar de verdere zorg voor de Nederlandsche vrij willigers mogelijk te maken, waartoe een landelijke collecte zal worden gehouden. J^EDERLANDERS, hier is een eere- plicht te vervullen! Niet wat ons verdeelt is belangrijk, doch wat ons vereent. En wat ons ver eent is het wèl en wee van ons Land en ons Volk, waarvoor 40.000 Neder landsche mannen mede op de bres staan. 1 Moge dit Uw aandacht hebben als de collectebus U voorgehouden wordt. Geen bijzonderheden van het Oostfront. Terreuraanvallen op Berlijn, Weenen en Aken. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Italië neemt de grootc afweer slag door toenemend gebruik van vijandelijke pantserformaties aan hevigheid toe. Op den uitersten wes telijken vleugel van het landings- hoofd van N'ettuno werden aanval len afgeslagen en werd een achter ons front gelande vijandelijke ge vechtsgroep in een tegenaanval ver nietigd. Ten zuidoosten van April ia zijn nog altijd zware gevechten aan den gang. In het gebied aan weers kanten van Cisterna gelukte het de vijandelijke penetraties na ver bitterden strijd voor de artillerie stellingen op te vangen en af te grendelen. Sterke aanvallen van overmach tige vijandelijke strijdkrachten op Cisterna zelf werden ten deele in een tegenaanval afgeslagen, waarbij 17 pantserwagens werden stukge schoten. Uit hel gebied van Littoria heb ben onze troepen zich. volgens be vel. in noordoostelijke richting naar de bergranden gedistancieerd, om zich daar met de formaties, die uit den sector van Terracina naar het noorden waren teruggenomen, te vereenigen. De bewegingen ver- loopen, ondanks sterk vijandelijk opdringen, volgens de plannen. In d^n sector aan weerskanten van de Liri bleef de vijand met overmachtige strijdkrachten aan vallen, ondersteund door onafge broken aanvallen van jachtbommen werpers en sterke pantserforma ties. Onze troepen boden hem ver bitterden tegenstand en vingen de vijandelijke aanval^spitsen in het gebied ten zuidwesten van San Gio- vanni en Roccasecca op. Vijftig vij andelijke pantser gevecht swagens werden daarbij stukgeschoten. Nieuwe door pantserwagens onder steunde vijandelijke aanvallen op de plaats Piedimonle stortten met zware verliezen ineen. Escorte-vaartuigep en gevechtsveer- booten der marine hebben in den nacht •an 23 op 24 Mei in de wateren van Livorno oen vijandelijke torpedomotor- beot in den grond geboord. Uit het Oosten komen geen berichten over bijzondere gebeurtenissen. Terreuraanvallen. Britsch-Amerikaansche formaties vlieg tuigen ondernamen gisteren in den loop van den dag en in den afgeloopen nacht verscheidene terreuraanvallen. Onze luchtverdedigingsstriidkrachten vernie tigden 139 vijandelijke vliegtuigen, SPIONNAGE IN ZWEEDSCHE KOGELLAGFRFABRIEKEN. STOCKHOLM. Mei (DNB). Met betrekking tot de eenigen tijd geleden verrichte arrestatie van twee Zweden cn één buitenlander te Gótenburg wordt thans in een bericht van het Zweed- sche telegraafagentschap T.T. openlijk toegegeven, dat het hier een handels- spionnage in de Zweedsche kogellager- fabrieken in opdracht van Amerika be treft. De spionnen hadden tot taak den omvang van den export van Zweedsche kogellagers naar Duitschland vast te stellen. DUITSCH HOSPITAALVLIEGTUIG NEERGESCHOTEN. BERLIJN, 25 Mei (DNB). Naar aan het DNB wordt gemeld hebben Engel- sche jachtbommenwerpers op 22 Mei, met schending van het Volkenrecht, een Fieseler-Storchtoestel, dat duidelijk de kenteekenen van hospitaalvliegtui* droeg, boven Kroatië in de nabijheid van Bihac neergeschoten. De inzitten den van het toestel kwamen om het leven. Churchill's politieke rede. In zijn rede in het T.agcrhui's deeld" Churchill nog mede. d3t Engeland geen oorlogsmaterioal meer aan generaal Mi- hallowltsj zal zenden, maar voor ..maar schalk" Tito heeft gekozen. Tito zal in toekomst, een militairen vertegen woordiger te Londen benoemen, opdat een nauw contact verzekerd Is, De Poolsche kwestie. Ten aanzien van de Poolsche kwestie verklaarde Churchill, dat Eden en hij sinds geruimen tijd alles doen om een hervatting der betrekkingen tusschen de Sovjetregeering en de uitgeweken Poolsche regeering te Londen te bewer ken. Alle pogingen zijn echter zonder es gebleven. ,.Wij betreuren dit ten zeerste en moeten er naar streven hiets te zeggen, wat een toenadering in de toekomst nog moeilijker zou kunnen :en." Een belangrijk onderdeel van een eventueele overeenkomst is de re geling van de Poolsche oostgrens. Tn ieder geval moet Polen als compensatie f gebiedsafstand gebied ten koste Duitschland- krijgen Elke overren- komst tusschen i de Sovjet-Unie en Po len moet worden toegejuicht, aldus ver volgde Churchill, onverschillig op welke wijze zij tot stand wordt gebracht, in den tusachentljd blijven de betrekkingen met de Sovjet-Unie en met de uitgewe ken Poolsche regeering onveranderd. De Gaulle naar Londen. Churchill verklaarde voorts, dat de Britsche regeering nog niet kan beslis sen of het comité te Algiers beschouwd zal worden als wettige vertegenwoordi ging der Fransche republiek. In volledi ge overeenstemming met Roosevelt. heeft hij De Gaulle uitgenoodigd bin nenkort naar Londen te komen. Uit een telegram van Duff Cooper te Algiers blijkt, dat De Gaulle ,,zlch op dit be zoek verheugt". Churchill zeide te ver wachten. dat De Gaulle ëenige leden „van zijn regeering" zou medebrengen, opdat de geheele aangelegenheid nog eens bestudeerd kan wordeiE Over de betrekkingen tusschen Enge land en de Sovjet-Unie zeide Churchill dat er tot dusverre niets is voor gevallen, op grond waarvan Engeland het sluiten van een 20-jarig bondgenoot schap met de Sovjets zou moeten be treuren. Dit bondgenootschapsverdrag zal de domineerende factor in de toe komstige betrekkingen tusschen belde landen zijn. waaronder 115 vier-motorige bommen werpers. Zestien andere vliegtuigen werden boven het Italiaansche grond gebied en de bezette Westelijke gebie den neergeschoten. Door deze bij dag onder krachtige bescherming van ja gers ondernomen aanvallen werden Berlijn, Wiener-Neustadt en verschei dene plaatsen in het gebied van Weenen getroffen. Des nachts was Aken het doel van een Britschen terreuraanval. Vooral in de woonwijken der Rijks hoofdstad en in Aken ontstond schade en gingen menschenlevens verloren Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op het stadgebied van Berlijn. .Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen heden in de vroege ochtenduren wederom afzonderlijke doelen in Oost- Engeland met goed. resultaat aan. De luchtaanvallen op België. LUIK. 25 Mei. (Belgapress). Dins dagavond hebben Brijseh-Amerikaan- sche vliegtuigen bommen geworpen op een arbeiderswijk van een gemeente nabii Verviers. Totdusver werden 9 dooden en 12 gewonden geborgen. Er liggen nog talrijke slachtoffers onJer het. puin. Tijdens den aanval, die Maandag avond door Anglo-Amerikaansche vliegtuigen op Luik werd ondernomen, hebben de vliegers mitrailleurvuur ge richt op een queue voor een bakkerij in een stadje in de omgeving van Luik. Daarbij werden 21 personen gedood of gewond. Quisling over het socialis tische Noorwegen. OSLO, 25 Mei (DNB). Een delega tie der Noorsche arbeidersbonden heeft jegens minister-president Quisling den dank uitgesproken van de arbeiders voor zijn verklaring van 1 Mei j.1., waarin hij, zooals bekend, de oprichting van een verbond der arbeiders aan kondigde. Bij deze gelegenheid hield minister president Quisling een toespraak, waar in hij wees op de socialistische doel stelling van het nieuwe Noorwegen. Daarbij ging hij uit van het beginsel, dat zoowel het At clo-Amerikaansche kapitalisme als het bolsjewisme geen vruchtbare stelsels voor de gemeen schap vormen. Daartegenover, aldus Quisling, zal in Noorwegen een socia listische volksstaat op nationale basis ontstaan. Deze staat zal alle werken den omvatten en zoo het karakter dra gen van een waren arbeidsstaat, waar in de arbeiders van hoofd en hand zu ,len samenwerken. WILT GIJ ACHTERBLIJVEN. WANNEER voor de tienduizenden, die be reid zijn het hoogste offer te bren gen, opdat uw kinderen mensch- waardig zullen leven, op 27 Mei a.s. bij de landelijke collecte voor Frontzorg uwerzijds een offer wordt gevraagd? U kunt uw bijdrage ook storten op girorekening 106 156 ten name van Frontzorg, Rotterdam. Meldt U aan als collectant bij het betrokken buurtschapshoofd van den Nederlandschcn Volksdienst. Verbinding tusschen bruggenhoofden het doel. Nieuwe landingen te wachten Het in de vroege ochtenduren van den 23en Mei begonnen Geallieerde offensief in het bruggenhoofd van Nettuno. meldt dc Berlijns'che ANP- correspondent, is voor de Duitsche legerleiding niet als een verrassing gekomen. Reeds lang had men ge constateerd. dat groote hoeveelheden materiaal naar dit strijdtoóneel wer den overgebracht cn nadat eenmaal de strijd aan het Zuid-Italiaansche front was begonnen, waren Duitsche militaire kringen er zich van bewust, dat dc gevechtspauze aan bet front van Nettuno den langsten tijd ge duurd had. Het Geallieerde doel. De aanvallen, die door een zeer in tens trommelvuur, o.a. van het geschut der 'voor de kust liggende Britsche oor logsschepen. werden voorafgegaan, richtten zich tegen den oostelijken vieu- gel tusschen Littorio en Cisterna. als mede tegen den noordelijken vleugel bij Aprilia. Hoewel de Geallieerden uiteraard zullen streven naar hct'vtot stand brengen van een verbinding tus schen de bruggenhoofden aan het Zuid- Italiaansche front, ligt het zwaartepunt, hunner aanvallen vooralsnog in hèt noordwesten, noorden en noordoosten van het bruggenhoofd, waarbij klaar- vk': lijk cie bedoeling voorzit, de in de richting Rome loopende belangrijke Duitsche verbindingswegen af te snij den. Blijkbaar als afleidingsmanoeuvre hebben Geallieerde troepen gisteren even ten noorden van het bruggen- •ofd 'een 1 indin";poging ondernomen. nwel werd verijdeld. Op het Mik zijn verbitterde gevechten aan den gang. die aan de Duitsche verdediging zware eischen stellen en in den loop waarvan de .Geallieerden enige bressen in de Duitsche linies 'hebben geslagen. De hervatting v :n 'het Geallieerde offensief kenmerkt men in Berlijn- sche militaire kringen als den aar- vang van de tweede phase van den slag in Italië. Met de mogelijkheid, dat de omvang van den slag zich door nieuwe landingen aan de Italiaansche kust nog verder zal uitbreiden, wordt van Duitsche zijde ernstig rekening ge houden. De kortste afstand tusschen het brug genhoofd en het zuidelijke Italiaansche front, bedraagt ongeveer 35 km., name lijk tusschen Littorio en het gebied van Terracina. Tusschen beide plaatsen lig gen evenwel de Pontijnkche moeras sen. die zich minder goed voor groote operaties léenen. Midden door de moe rassen loopt dc Via Appia. die van Terracina naar Cisterna leidt, een af stand van omstreeks 50 km. De Stem der SS. Luistert op Zondag 28 Mei van 11.30—11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 m.. 'naar de Stem der SS. Onderwerp: „De Jeugd en het Rijk". Varen, varen, over de baren Varen, varen, over de zee! GEEN BETERE MARINEKLANT DAN KEES OF PIET UIT NEDERLAND ndienattreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander usschen 17-45 jaar Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- „tclle West. Plompelorengracht 24. Utrecht: alle Hafen- en Ortskomman- danturen en de verschillende -Meldestellen in Nederland. Eén operatief geheel. Terwijl bij vroegere Geallieerde of fensieven het zwaartepunt, hetzij in het bruggenhoofd, hetzij aan het zui delijke front lag. concentreerden dc Engelschen en Amerikanen ditmaal hun krachten op beide strijdtooneelen. die dan ook wel als één operatief geheel moeten worden beschouwd. Aan het Zuid-Italiaansche front heeft de strijd tegelijk met de hervatting van het of fensief in het bruggenhoofd nog een verdere intensiveering ondergaan. Op den westelijken vleugel zijn Ge allieerde strijdkrachten thans het Au- soni-gebergte binnengedrongen en tus schen Sonnino en Vallecorsa wordt verwoed gevochten. Den grootsten druk oefenden de Geallieerden uit tusschen Pico en Pontecorvo. Nadat zij een cind- vvgegs verder het Liridal /waren bin nengedrongen. zijn zij door Duitsche tegenaanvallen tot staan gebracht. VIER ITALIAANSCHE ADMIRAALS TER DOOD VEROORDEELD. Uit Milaan wordt gemeld, dat de ad miraals Camplonl, Masehei na, Lionardi en Pevesi ter dood veroordeeld zijn. Het vonnis is aan de beide eerstgenoemden reeds voltrokken. N.S.B. en S.S. in Bferlijn. BERLIJN, 24 Mei. De B-corres pondent van 'het ANP meldt: In .een gemeenschappelijke bijeen komst hebben de NSB en de SS te Berlijn Zondagmorgen de problemen besproken, die voor beide bewegingen op het oogenblik het belangrijkst zijn. In een feestelijk"' versierde zaal wa ren vele leden van de NSB en SS op gekomen om naar de woorden van hun voormannen te luisteren. Naast de bruine hemden der SS-mannen., zag men de zwarte en blauwe hemden van partij en Jeugdstorm, wier standaards en vaandels naast die der Germaansche SS op het podium rondom het portret van den Leider waren opgesteld. De SS erkent in Mussert en zijn partij de leidende politieke kracht in Nederland, aldus de heer 'W. J. Heu- bel. het is de taak der Beweging de politieke propaganda te voeren en het volk voor het nationaal-socialisme te winnen. De taak der SS zal het zijn, speciale opdrachten te vervullen, waar toe zij zich dan ook bedient van uit gezochte manschappen, die tezamen e»n op leven en dood strijdende schare vor men. Tenslotte besprak de heer Heubel nog vraagstukken, de jeugd en de Ger maansche gedachte betreffende. De heer Van der Veen meende de voornaamste taak der Nationaal-Socia- listische Beweging in Duitschland in dén strijd voor de overwinning te moe ten zien. De Nederlanders kunnen de Duit^chers helpen door hard' te wer ken. Uitvoerig besprak Van der Veen de problemen waarvoor de Neder landsche arbeiders ziah geplaatst zien. Spreker meende dat de Nederland sche arbeiders door hard te werken hun levensomstandigheden aanzienlijk zou den verbeteren en hun reputatie als goede vakarbeiders in het Rijk kunnen versterken. Nienws in 't kort. Londen geeft verlies van 28 vliegtuigen toe. Naar de Engelsche nieuwsdienst, meldt, geeft het Britsche ministerie van luchtvaart toe, dat bij de aanvallen op Aken en Berlijn In den afgeloopen nacht 28 Britsche vliegtuigen zijn verloren ge gaan. Ken millioen liter alcohol verbrand. In een suikerfabriek te Marle sur Ser re is door hel ontploffen van een pro jectiel brand ontstaan in de kuipen, die een millioen liter alcohol bevatten, be stemd voor de algemeene rantsoenee ring. Gouden tientjes verhandeld. Het Haagsche gerechtshof heeft C. B. uit Oost- en West-Souburg die In eerste in stantie door de Middelburgsche recht bank is -veroordeeld tot f 2000 boete we gens het verhandelen van gouden tien tjes. tot. dezelfde straf veroordeeld. f 2200 gevonden. Dezer dagen werd op den Neuweg te Hilversum een zeem- leeren zakje met f 2200 gevonden, waar van de eigenaar nog niet bij dc politie was komen opdagen De eigenaresse bleek thans te zijn 'n 76-.1arlge bewoon ster van den Neuweg. mej. B., die haar bezit steeds in een zecmleeren zakje bij zich droeg, doch dit tijdens een wande ling verloren had. Politieman Het zich omkoopen. Dp rechtbank te Amsterdam heeft een on geveer 50-Jarigen opperwachtmeester van de staatspolitie te Amsterdam, die zich had laten omkoopen door %een caféhou der. die clandestien vlbesch, vet en je never ln huis had, veroordeeld tot twee laar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest., overeenkomstig den eisch. Verduisteren v. 21.455.30 27 Mei: Zon op 5.28, onder 21.47 uur. Maan onder 1.32, op 10.11 uur. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknipfpen en bewaren). V^n 28 Mei tot en met 10 Juni. Brood: 23A en 24A. elk 4 rants.; 2SB en 24B, elk 1 rants. Beschuit: 23 en -24, elk 1 rants. beschuit. Bloem: 139 en 140, elk 1 rantsoen bloem, gebak of brood. Gort: 138, D 45 250 gr. gort en 250 gr. gort; Kinder voedselE 45, 250 gr. kinder meel of voedingssuiker. Boter: 23A en 23B, elk rants. boter. Kaas: 137, 100 gr. 20+ of mag. kaas. Melk: 23 en 24 (1 3/4 1.). Taptemelk: 23 en 24 (1 3/4 1.) Vleesch: 23A en 24A. elk 1 rants.; 23B en 24B, elk 1/4 rans. Aardappelen: 23 en 24, elk 2 kg. Toeslag 23 en 24, elk 1 kg. (23 Aard. en 23 Toeslag 'geldig t.m. 3 Juni Suiker: 135 en 136, elk 500 gr. Jam: 134, 250 gr. Koffiesurrogaat: 133, 250 gr. koffie- surrogaat. Vervangingsmiddelen: 132, 1 rant. Kinderdrankpoeder: C 46, D 46, E 46, 300 gr. kinderdrankpoeder. Versnaperingen: 23, 150 gr. versn. Tabak: 23 en 24. elk 1 rants. siga ren. tabak of sigaretten. Op alle bonnen mag reeds op 26 Mei worden gekocht, uitgezon derd vleèsch en aardappelen. Alle bonnen zijn geldig tot en met 10 Juni. behalve voor zoover hier boven een andere datum is vermeld. Reeds aangewezen bonnen, welke nog geldig zijn: 129 Algemeen (voor eenh. toilet zeep) 14 Mei tot en met 10 Juni. 130 Algemeen, C 42, D 42, E 42, Re serve (voor waschpoeder) 14 Mei tot en met 10 Juni. E 43 Reserve (voor toiletzeep) 14 Mei tot en met 10 Juni. R 05 Tabak (voor 45 gram scheer zeep) 30 April t. e. m. 2 September TOELICHTING OP DE BONNENLIJST Op Vrijdag 26 Mei kan reeds op de nieuwe bonnen worden gekocht. In verband met de Pinksterdagen zal me" reeds op Vrijdag 26 Mei en Zater dag 27 Mei a.s. op de voor het tijdvak Van 2 Mei tot en met 10 Juni a.s. aan gewezen bonnen mogen koopen. Gedurende dit tijdvak geven de bon nen ..algemeen 135" en „algemeen 136" elk recht op het koopen van 500 gram suiker. Nogmaals wordt erop gewezen, dat men een deel van deze suiker zal moeten bewaren tot de maand Septem ber of October, wanneer geen bon voor suiker zal worden aangewezen. Voorts geven gedurende bovenge noemd tijdvak de boterbonnen 23A en 23B recht op 125 gram boter. Op de vleesehbonnen 23 en 24 zijn reeds op Dinsdag 30 Mei vleesch en vleeschwaren verkrijgbaar. Boter voor personen beneden 21 jaar. Voor personen beneden den leeftijd van 21 jaar geeft van 28 Mei tot en met 8 Juli a.s. dc bon „boter 24A" recht op het koopen van 125 gram boter. Aannemer gefusilleerd. Het bureau van den Weermachtsbevel- hebber in Nederland deelt mede: De 48-jarige aannemer Jan Flier heeft als aannemer bij het uitvoeren van aan hem opgedragen bouwwerkzaamheden de bezettende macht door bedrlegelijke kuiperijen voor verscheidene honderd duizenden guldens benadeeld. Hij liet n.1. door zijn werkbazen onjuiste opga ven en boekingen verrichten over ge maakte weekuren en het aantal arbei ders. Bovendien gebruikte hij in groo- ten omvang geleverd hout. cement en steenen ten eigen bate. Hij deinsde er om zijn doel te bereiken ook, niet voor. terug, om andere personen om te koo pen. Door zijn onverzadigbare zucht naar geldelijk gewin werd hij tot zón misdadige handelingen aangezet. Hij was het type van den meedoogenloozen. groven winstmaker. Dergelijke misdadi gers moeten met de zwaarste straffen worden gestraft. Flier is derhalve wegens het schade toebrengen aan defensiemiddelen, be drog, valschheid in geschrifte en om- kooperij door het Feldlcricgsgericht als oorlogsmisdadiger ter dood veroordeeld Het vonnis is met den kogel voltrokken. Het doen herleven van onze volksche liederen is een der grootste taken die deze tijd meebrengt. Tn hoofdzaak rust dit op de schouders van hen. die aan den zang lading ge ven. De dienst muziek van de hoofdafdee- ling vorming der nat.-soc. beweging or ganiseert daartoe een opleidingscursus van 10—17 Juni, dit keer alleen voor zangleidslcr, in de vorminpsschool „De Schele Berg" te Lunteren. De deelname is zonder kosten. Zangleiders(sters) zijn noodig en er ko- mejt cr velen te kort. Allen, die zich geroepen gevoelen hieraan deel te ne men zijn van harte welkom. Aanmel dingen vódr 1 Juni, Maliebaan 41. Utrecht. Het doen herleven van onze volksche liederen zal zijn hoogste punt moeten vinden ln het komende nationale zang feest. De dienst "Perszaken van het Néd. Oost-Instituut deelt mede- Evenals dit met Paschen het geval was. wordt thans met de Pinksterdagen een extra-bon aangewezen, waarop één pakje Ukralne-sigaretten kan worden gekocht. Hiertoe wordt van de blauwe kaart bon no. 22 en van de roode kaart bon no. 35 aangewezen. Tn afwijking van tot op heden gepu bliceerde berichten zijn dus thans voor de maand Mei aangewezen de bonnen 22 en 32 van de blauwe kaart en 32 tot en met 35 van de roode kaart. Naar reeds werd medegedeeld zijn de bonnen 22 tot en met 31 van de roode kaart en 12 tot en met 21 van de blau we kaart ongeldig verklaard. Op de reeds eerder aangewezen bon nen 1 tot en met 2i van de roode kaart en 1 t.m. 11 van de blauwe kaart kun nen echter tot nadere mededeellng nog sigaretten worden gekocht. GROOTE PINKSTERPRIJSVRAAG VAN DEN NED. OMROEP. „Waar bevinden wU ons?" De persdienst van den Nederlandschen Omroep meldt: Op den Tweeden Pinksterdag. Maan dag 23 Mei zal over den zender Hilver sum i van 14.00—14,50 uur een luister- prijsvraag onder den duidelijken titel ..Waar bevinden wij ons?" worden uil- gezonden. welke talloozen luisteraars on getwijfeld een prettigen spannenden middag zal bezorgen. Deze luisterprijs vraag is gebaseerd op een 24-tal Neder landsche plaatsen en plaatsjes. De eerste prijs bedraagt f 100. de twee- *■- f 50 _en de derde f25; voorts is er een aantal kleinere prijzen. SCHAGEN. SCHILDERIJENTENTOONSTELLING IN „DE SCHOUW". Wij penseelden: de hoele wereld. Grootsch of geestig, al naar het viel; Alles klaar; maar doorgloeid en doorspeekl Van een licht dat èn licht was èn ziel. Twee jaar geleden vestigde de jeug dige, artistieke Frits Kruit, in een per ceel aan -de Laagzijde te Schagcn, waar in voorheen een groentezaak gevestigd was. een nijverheidskunsthandel. Vele ouderen schudden het wijze hoofd en achtten het uitgesloten, dat in het lan delijke Schagen een dergelijke zaak bestaansrecht kon vinden. Frits pakte desondanks flink aan cn gaf zijn zaak een exclusief aanzien. Als jongen wist hij. dat het Landbouw Huishoudonder- wijs en de landelijke boerinnenbonden reeds jaren in Schagen en omgeving cultuurwerk hadden verricht, waardoor er een kern was gevormd, die goede nijverheidskunst op prijs wist te stel len. Hij bleek goed te hebben gezien, want de zaak'bloeide. Ook op het ge bied van de .schilderkunst verlangde hij er naar, in zijn zaak voorlichtend werk te verrichten. Achter den winkel liet hij een expositielokaal tot stand bren gen en dank zij zijn relaties in de kun stenaarswereld slaagde hij er iq tot en met 4 Juni in Schagen een tentoonstel ling van werken van kunstenaars te brengen, die er zijn mag. Wie de laatste jaren verschillende kunsttentoonstellingen heeft bezocht, moet het zijn opgevallen, dat vele kun stenaars door het dure leven tot over haast werken zijn gebracht. De ver hoogde koopmogelijkheid van dezen tijd had tengevolge, dat over het algemeen de kwaliteit van het werk daaronder leed. Wij trokken dan ook eenigszins ge reserveerd naar Schagen. omdat wij om bovengenoemde reden teleurstelling niet uitgesloten achtten. Reeds bij het be treden van het expositiezaaltje werden wij evenwel aangenaam verrast. Hier geen werk, dat evengoed voor den bazar vervaardigd kon zijn. Het hier geëx poseerde werk vereischt integendeel eenig cultureel inzicht. Slechts men- schen, die in een schilderij het innér- lijk van een kunstenaar weten te er- ke'nnen, zullen ervaren, dat hier ge schilderd is om schoonheid te scheppen. Toen wij de landschappen van Tine van Doornik, een Amsterdamsche schil deres die vele r imervacanties in Cal- lantsoog doorbracht en dus met de om geving bekend was, zagen, schoten ons bovenstaande versregels van Albert Ver- weij te binnen. Haar sterke teekenin- gen „Boerderij" en „Boomgaard" be wijzen, dat deze kunstenares door de schoonheid van het land is getroffen en zich door de romantiek er van voelt aangetrokken. Frisch van kleur en ver- Want aan het werk van Germ de Jong is haar schilderij van het Limburgschc landschap. Mooi van compositie is het stilleven „Kruik met appels" met op den achtergrond een landschap. Dit werk schenkt de overtuiging, dat deze kunstenares haar doekvulling be- heerscht. Coos van IJsselstein blijkt een zeer verdienstelijk bloemenschilder. Hij is een fijn colorist, die de verf leven weet te geven. Men zie het doek „Gedroogde bloemen". Pietcr Purmer streeft er naar door eenvoud het hoogste te bereiken. Zijn werk herinnert ons aan dat van Kees Boendermaker. Hij weet de voorwer pen los in de ruimte te plaatsen en het hoogere in zijn kleuren vast te leggen. Zijn rijpste werk van het hier geëxposeerde is het „Stilleven met Ap pels". dat in de étalage staat;. J. C. Rummenie Heeck zoekt het nog in de bruine donkere kleuren. Dat schoonheid overal te vinden is, bewijst zijn doek „Mand met gebroken fles- schen", een werk, dat zeker een plaats in een kunstverzameling verdient Frits Kruit heeft zich voor Schagen door het organiseeren van deze ten toonstelling 'eker verdienstelijk ge maakt. D. A. Klomp. HENGSTENHOUDERSVEREENIGING „SCHAGEN EN OMSTREKEN". De hengstenhoudersvereeniging „Scha gen en Omstreken" vergaderde Donder dagmorgen in café Peetoom o. 1. v. den heer K. Reijne Kz., die in zijn openings rede de ruim dertig aanwezige leden hartelijk verwelkomde en den secretaris, een heer H. C. Kooij. feliciteerde met zijn herstel. De voorzitter deelde mede dat de Statuten in overleg met den heer van Ammers van de Zuivelbank iets ge wijzigd zijn. Zoo is de naam veranderd in „Vereeniging tot het houden van hengsten Schagen en Omstreken," zoo dat ook Ovidius gerust kan zijn. Met de voorgestelde wijzigingen der Statuten ging de vergadering accoord. Hierna werd het dekgeld besproken. Dit zal niet hooger mogen zijn dan f 60 volgens den Prijzencommissaris. Men besloot de begrooting op dit dekgeld te baseeren. -Voor afschrijving op den hengst is f 2000 geraamd. De begrooting 1944 werd vastgesteld op een totaal van f 6000. De post voor onvoorzien is f 180. terwijl er nog een bedrag van f 500 over is voor het een of ander. De be grooting is gebaseerd op een aantal dek kingen van 100. Er werd een vrij uit voerige bespreking gevoerd over de wenschelijkheid van het aannemen van nieuwe leden, omdat van niet-leden geen hooger dekgeld kan worden gevraagd. Men gevoelde er echter niet veel voor, om zoo veel nieuwe leden aan te nemen. Deze begrooting, welke natuurlijk eenigs zins een slag in de lucht is, omdat men nog geen ervaring heeft wat de kosten zullen zijn, werd op dit bedrag vastge steld. Medegedeeld werd, dat op de aankoopsom van den hengst' f 8150,32 terugbetaald zal worden, zoodat de hengst nu f 17600,78 heeft gekost. Na eenige besprekingen besloot men met 16 tegen 15 stemmen op de aandee- len niets terug te betalen en het terug ontvangen bedrag als kasgeld te houden om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn. De voorzitter dankte de leden voor dit bewijs van vertrouwen in het bestuur. De aanwezigen ontvingen hier na een tweetal foto's Van den hengst Felix der vereeniging. Naaf aanleiding van een opmerking bij de rondvraag deelde de voorzitter mede, dat degenen die aandeelen over hebben, hiervan op gave kunnen doen aan het bestuur opdat anderen daarmee geholpen kunnen wor den. Medegedeeld werd dat de hengst der vereeniging bij de premiekeuring te Haarlem op de eerste plaats stond. De voorzitter las een stukje voor uit „De Paardenkrant" en naar aanleiding daar van zeide hij het zeer toe te zullen juichen, als ook hier veulens zouden worden ingevoard. Daarna sluiting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1