NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Vier jaren Rijkscommissariaat in Nederland. Verwoede gevechten aan het Italiaansche front. Vaart voor Europa! Frontverkorting in Italië. Veertien doodvonnissen voltrokken Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 27 MEI 1944. SCHAGER EDITIE. t Jaargang, No. 123, 4 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie-tarief Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per ra.rn. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. De N. S. B. is een door en door Nederlandsche aangelegenheid 's-GRAVENHAGE, 26 Mei. - Op 29 Mei a.s. zal het vier jaar geleden zijn. dat Rijksminister dr. A. Seyss-Inquart als Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied zijn ambt aanvaardde. Naar aanlei ding hiervan heeft dr. Seyss-Inquart aan den vertegenwoordiger van het DNB te 's-Gravenhage, Otto Raible, een interview toegestaan, waarin hij vragen over de ontwikkeling in zijn arbeidsressort beantwoordde. hij over het algemeen zeer weinig van politieke dingen. Welke ervaringen hebt u. mijnheer de Rijksminister, opgedaan ten aanzien van het standpunt der bevolking tegen- /er de nieuwe ontwikkeling? Hierop antwoordde de Rijkscommis saris o.a.: Zeer voortreffelijk is de hou ding van de Nederlandsche vrijwil ligers in hun optreden aan de fron ten. vooral in de Waffen—SS. De SS-pantsergrenadierdiVisie „Wi king" en de SS-Brigade „Neder land" werden meer dan eens in het weermachtbericht vermeld. Ook bij de marine, luchtmacht en het NSKK hebben Nederlandsche vrijwilligers zich voortreffelijk gehouden. Een bepaald aantal Nederlanders is ook in Stalingrad geweest en daar ge sneuveld. Deze mannen hebben zich goede soldaten en betrouwbare kamera den getoond, en daarin ligt de bij zondere waarde van hun optreden voor het Nederlandsche volk. Im mers, zij hebben het bewijs gele verd, dat bij den komenden ge- meenschappelijken opbouw van Europa op de Nederlanders kan worden gerekend, dat bij hen de vereischte kwaliteiten en karakter trekken aanwezig zijn, dat het dus slechts aankomt op het krijgen van nieuwe inzichten en een nieuwe houding. De werkelijke verbitterde vijanden van Duitschland en het nationaal- socialisme vindt men slechts in een betrekkelijk kleinen kring. Het gros van de Nederlandei's neemt een af wachtende houding aan. De belangstel ling voor uiteenzettingen van politie- ken aard neemt toe. Het zoeken naar een vorm, die met de nieuwe ontwik- ke'"ng in overeenstemming is. is een thans reeds merkbare geestelijke be weging. die wij ondersteunen door waar het slechts mogelijk is de wegen voor dergelijke uiteenzettingen te openen. Zoo ziet men b.v. in de pers heel open lijke besprekingen. Pas het zich gees telijk bewust, worden, het inzien van de situatie, schept, de voorwaarden, om ook in Nederland een wil te vormen en wegen op te gaan zooals het lot zulks vereischt. De positie van de N.S.B. Vraag: Vier jaar geleden bood het politieke beeld van Nederland de veel vuldigheid van het parlementaire stel sel met tallooze partijen en groepen. Thans staat in de binnenlandsche poli tiek de Nationaal-Socialistische Bewe ging in de Nederlanden (NSB), onder leiding van den Leider A. A. Mussert, op den voorgrond. Hoe hebben deze dingen zich ontwikkeld en welke posi tie neemt de NSB in? Antwoord: Vier jaar geleden werd aanvankelijk alleen de ccmmunistische partij opgeheven en werd de sociaal democratische partij onder controle ge plaatst. Door andere partijen, vooral door de pas opgerichte „Unie" werd ae poging gedaan, met ons tot een nieuwe verhouding te geraken, hetgeen evenwel uiteindelijk mislukte door hun gebrek aan vastberadenheid om de con sequenties uit den nieuwen toestand te trekken. De maand Juni 1941 bracht een opheldering in het politieke leven. De groepen, die niet tot een anti-bols jewistische houding konden besluiten, werden geleidelijk ontbonden, daar entegen ontstond aan nationaal socia listische zijde een eenwording, daar de NSNAP tot ontbinding overging en haar leden werden opgenomen in de NSB of op andere wijze positieve medewerking verleenden. De NSB. die thans dertien jaar bestaat, werd door ons hier aan getroffen en is dus een door ert door Nederlandsche aangelegenheid. Zij heeft in de afgelcopen jaren, zichzelf meer en meer gericht naar de doelstellingen van het nationaal-socialisme. zooals deze reeds in Duitschland bestonden. De vraag is wel eens gesteld, of aan de NSB de leiding over den Staat, moet worden opgedragen. Wij kunnen ons echter niet onttrekken aan de verant woordelijkheid. die wij door de bezet ting op ons hebben genomen, zoolang de toestand hier bepaald wordt door do oorlogvoering. De heer Mussert zelf ziet op dit tijd stip zijn taak niet in staatkundigen zin. maar veeleer in politieken zin. zoodat hij werkt aan het vestigen van de over tuiging. dat voor Nederland in het samengaan met Duitschland in den zin van de Europeeschc lotsgemeenschap de eenige mogelijkheid gelegen is zich te handhaven en overeenkomstig zijn beleekenis zich te laten gelden. Dat de NSB op groot verzet stuit is volkomen natuurlijk, want er zijn onder de Ne derlanders veel menschen. die zoo vast geroest zitten in oude vootstellingen en systemen, dat zij slechts zeet tegen hun zin zich losmaken van den vermeenden grondslag van hun bestaan en de nei ging hebben om in het algemeen het nationaal-socialisme verantwoordelijk te stellen voor den algerneenen toe stand en de NSB in het bijzonder voor bepaalde moeilijkheden. Bij de NSB Vertrouwen in de opgelegde taak. Vraag: De Führer heeft op 18 Mei 1940, dus reeds drie dagen na de capi tulatie van Nederland, last gegeven tot de oprichting van het Rijkscommissa riaat in het bezette Nederlandsche ge bied en daarmede tot de invoering van een burgerlijk bestuur hier te lande, in onderscheid tot de naburige westelijke gebieden. Toen U, mijnheer de Rijks minister, door den Führer tot Rijks commissaris werd benoemd en U dit ambt nu vier jaar geleden aanvaardde, voor welke taak zag U zich toen ge plaatst? Antwoord: Ik had een dubbele taak: eerst moest gezorgd worden voor de orde en veiligheid van het openbare leven in het Nederlandsche gebied en voorts ging het erom, er voor te zor gen, dat de eischen die de bezettende macht stelde, werden nagekomen en dat het in dit gebied aanwezige poten tieel zooveel mogelijk voor de oorlog voering zou worden gebruikt, uitgaan de van de toen wellicht nog niet duide lijk aangevoelde, maar reeds vermoede totaliteit van dezen oorlog. Algemeen ging het er echter om, rekening te houden met die geestelijke en politieke ontwikkeling, die met het oog op den toestand die ontstaan was door de ge beurtenissen van het voorjaar van 1940 en met het oog op de verdere ontwik keling van den oorlog te verwachten was. Thans weten wij, dat deze ont wikkeling streeft naar de vorming van een Europeesch gemeenschappelijk ge bied dat zich naar het oosten en naar het westen moet handhaven en waarin de Nederlanders de rol moeten spelen die hun toekomt krachtens hun ligging en krachtens hun bijzondere eigen schappen. Er moesten maatregelen genomen worden, die ons controle verschaften ook over instellingen, die niet recht streeks tot de politiek behooren, maar die op het oogenblik eener beslissing door de tegenpartij tegen ons gebruikt zouden kunnen worden. Zoo ontstond een wijdvertakt ingrijpen in het ge heele openbare leven. Krachtens de totaliteit van den oorlog moesten wij onze aandacht wijden aan alle uitingen van het Nederlandsche leven. Nederland's bijdrage voor een nieuw Europa. Vraag: Bij de opdracht, die U, Mijn heer de Rijksministei'. te vervullen hebt, gaat het dus buiten het bestuurs- karakter, om het betrekken van de in Nederland aanwezige krachten bij de oorlogvoering, m.a.w. het gaat er om te bereiken, dat Nederland een zoo hoog mogelijke bijdrage levert voor den strijd om een nieuw Europa. Hoe kan men het resultaat van dit streven omschrijven? Antwoord: Het resultaat is bevre digend. Afgezien van de Neder landsche vrijwilligers aan de fron ten levert Nederland vooral op economische gebied, zoowel abso luut als in vergelijking met andere bezette gebieden een zeer hoogc bijdrage. Bijzonder erkentelijk zijn wij voor de prestatie van den Ne derlandschen landbouw, die circa 280 menschen per vierkante kilo meter moet voeden, en die de pres taties geleverd heeft die voort vloeien uit den bezettingstoestand, n.1. het afstaan van totdusver zes tot acht procent van de geheele productie. In het bijzonder onder scheidt zich verder het Nederland sche bedrijfsleven door den grooten omvang van zijn deelnemi..g aan overhevelingsorders en door de zonder moeite gepaard gaande zelfstandige financiering van zijn prestaties. Ook in de tewerkstelling wordt door de Nederlanders een aanzien lijke prestatie geleverd. Hier te lande verloopt dc tewerk stelling zonder noemenswaardige moei lijkheden. Er zijn bij Nederlandsche arbeiders, die in Duitschland tewerk gesteld werden, moeilijkheden ont staan. De Nederlander is krachtens zijn karakter en traditie weinig geschikt voor het leven in werkkampen. Hij wil in de eerste plaats bij zijn gezin blij ven. Dientengevolge vermindert zijn prestatie alleen reeds door de ver plichte tewerkstelling in Duitschland, waartegen ook een krachtige illegale propaganda gevoerd wordt. Zoo komt het vaak voor dat. arbeiders, die in Duitschland moeten werken „onder duiken," d.w z. zich onvindbaar maken en dus illegaal leven. Het probleem van de onderduikers. Vraag. Het probleem van de „onder duikers" in Nederland wordt veel be- fproken. Hoe beoordeelt u, mijnheer de Rijksminister, dit verschijnselen zijn uitwerkingen? Antwoord: Voor Duitschland en de bezettende macht is de schade slechts gelegen in een zeker verlies van werkkrachten, welk verlies echter niet zoo zwaar weegt. Wer kelijk zorgwekkend echter is dit verschijnsel voor de Nederlanders zelf. Om in het leven te blijven wij den de onderduikers zich grooten- deels aan den zwarten handel in levensmiddelen en verstoren daar mee de gewone toch reeds uiterst moeilijke ravitaillcering. Een ander gevaar is daarin gelegen, dat dc onderduikers in toenemende mate in handen vallen van dc thans bijna uitsluitend onder leiding van communisten staande organisaties van verzet en sabotage, zooals den laatsten lijd steeds vcclvuldiger is gebleken. In de verwording, die daardor om zich heen grijpt, ligt een gevaar verscholen juist voor de Nederlanders zelf. Vraag: In dit verband is van belang de houding der Nederlanders in het al gemeen. De bezoeker krijgt hier den indruk van betrekkelijk grootc rust. Bijna overal wordt hij hoffelijk en vriendelijk bejegend en in het open bare leven, van de sleden hoort ©n ziQt valt een te waardeeren standvastigheid van het standpunt te constateeren. On danks de militaire gebeurtenissen van de afgeloopen maanden heeft het aan tal en de bereidwilligheid van haar leden om op te treden geen verzwak king ondergaan. De invasie. Vraag: Tenslotte moet ik de vraag stellen waaraan men op het oogenblik nergens kan ontkomen: Hoe ziet U, mijnheer de Rijksminister, den toe stand t.a.v. de te verwachten invasie? Hierop antwoordde de Rijksminister o.a.: De Nederlandsche bevolking, hoe wel de vernietigende gevolgen va een ernstigen strijd voor land en mensehen haar duidelijk voor oogen staat, is over het algemeen kalm. Zij ziet hoe krachtig dit gebied beschermd is en ondergaat met gelatenheid de Duitsche bezetting. Het kan zijn dat er bij een asie hier of daar storingen zullen komen maar tot een uit de bevolking zelf voortspruitende crisis zal het niet komen. Wij Duitschers zijn evenwel vol vertrouwen dat wij de taak zullen ver vullen, die onze Führer ons in dit ge bied gesteld heeft. Met het wapen in de hand, wanneer de vijand zal komen, en in orde en arbeid wanneer wij den vrede tegemoet zien. Luchtaanvallen op Frankrijk en België. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft Donderdagmiddag Lyon en om streken gebombardeerd. De voorloopige balans van dezen aanval geeft 35 doo- den en honderden gewonden op. Naar uit Parijs wordt gemeld, is de streek van Beauvais gisteren tweemaal door de Anglo-Amerikaansche lucht macht gebombardeerd, waardoor tal rijke personen om het leven zijn geko men. In het departement Oise zijn ver schillende steden aangevallen, waar door talrijke personen werden gedood of zwaar gewond. Een stad in de on middellijke nabijheid van Soissons werd met bommen bestookt. Een ar beiderswijk werd zwaar geteisterd. In het departement Aisne werd een trein met werklieden met mitrailleurvuur bestookt. Negen arbeiders werden ge dood en een groot aantal gewond Voorts is een stad in het departement Var gebombardeerd. 21 personen wer den gedood en 60 gewond. 30 huizen werden verwoest. Wederom aanval op Brussel. Opnieuw heeft de Anglo-Amerikaan sche luchtmacht een aanval gedaan op Groot-Brussel. Een arbeiderswijk in de voorstad werd bijzonder zwaar ge troffen. Volgens de officieele gegevens bedroeg het aantal geborgen dooden in enkel'? wijken van de Brusselsche ag glomeratie volgens de voorloopige tel lingen twintig. Zestig personen werden zwaar gewond. Behalve Brussel werden ook nog een reeks Vlaamsche en Waalsche ste den door de Anglo-Amerikaansche ter- reurbommenwerpers aangevallen. De gemeente Thienen in de provincie 'Brabant werd zeer zwaar gebombar deerd. Een 200-tal huizen werd ver woest of zwaar beschadigd. Ook een hospitaal werd getroffen. Er zijn tal rijke dooden en zwaargewonden. Ook de gemeente Hasselt werd ge teisterd. Omstreeks het middaguur werd de agglomeratie van Mechelen gebombardeerd. Tengevolge van de herhaalde bom bardementen van Charleroi en omge ving door de Anglo-Amerikaansche luchtmacht zijn totdusver 60 lijken on der de puinhoopen vandaan gehaald. Een vijftigtal personen werd zwaar gewond. Meer dan 100 gebouwen wer den volkomen verwoest. Duilsche troepen distancieeren zich naar achtergelegen bergketen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER. 26 Mei (DNB. - Het Opperbevel van de Weermacht deelt mede: In het gevechtsgebied van Cister- na zijn sterke vijandelijke pantser formaties naar het Noorden opge rukt. Hierdoor hebben zich de zwa re gevechten naar het gebied ten zuiden en ten oosten van Velletri verplaatst, waar verbitterd gestre den wordt. Tachtig vijandelijke pantserwagens werden daar vernie tigd. De dappere bezetting van Cisterna sloeg ook gisteren tijdens den gcheelen dag alle vijandelijke aanvallen af. In het gebied ten oosten van Littoria en ten noorden van Terracina distancieeren onze troepen zich vanuit de kustvlakte naar de daarachter gelegen berg keten. Vrij zwakke vijandelijke aanvallen werden uiteengeslagen. Ten oosten van de Liri zette de v»- and met sterke strijdkrachten zijn aanvallen op den sector Melfa voort. Hij kon na heen- en weer- golvende gevechten, tijdens welke 43 vijandelijke pantserwagens wer den stukgeschoten, den voet zetten op den noordelijken oever van de rivier. Dc slag duurt ook hier met onverminderde hevigheid voort. Boven het Italiaansche gebied werden gisteren in hevige luchtgevechten tegen ver overmatige vijandelijke lucht strijdkrachten en door de luchtdoelar tillerie 18 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Een formatie gevechtsvlieg tuigen viel in den afgeloopen nacht gereed staande vijandelijke troepen en verkeersknooppunten in het gebied ten westen van Cassino met goed resul taat aan. Ti'dens de zware afweergevechten in de laatste weken heeft ~ich een ge- VERPAKKINGS VOORSCHRIFTEN VOOR PAPIER EN CARTON. Geen kolen in papieren zak ken meer. In de Staatscourant van 25 Mei *44 is een wijziging van de verpakkingsvoor schriften voor papier en carton gepu bliceerd, waarbij deze met een aantal bepalingen werden uitgebreid. In het vervolg is het onder meer verboden artikelen meervoudig le verpakken, voorzoover niet strikt noodzakelijk ter bescherming van de te verpakken ar tikelen. Vuurls is een bepaalde verpakkings- wijze voorgeschreven aan fabrikanten en ompakkers van: havermout, gort, gortgrutten en gortmout, soepblokjes jusblokjes en sausblokjes. jus- en sauspoeders, almede jus- en sauskor- rels en bouillonblokjes. Van belang is ook het verbod om de volgende artikelen in zakken of zakjes te verpakken: beschuit in een hoeveel heid, welke op minder dan 2 rantsoen bonnen verkrijgbaar wordt gesteld, op ticienartikelen. boorden en dassen, foto's, fournituren, galanteriwaren, hoe den en petten, brood in iederen vorm of soort, horlogeriewaren, juweliersar tikelen, kolen, monsters, overhemden, schoenen en schoenonderdeelen. speel goederen, waschgoed, briefkaarten, in- maakvliezen, eieren en heele kazen, ijzerwaren. Ten slotte mag plakband voorzien van het merk „Colliband" al leen voor buitenverpakking dienst doen. Belangrijke transporten vinden, onder bescherming der Kriegsmarine, regel matig plaats De veelomvattende taak dezer beschermers is van zeer groote waarde voor Europa's toekomst. Nederlanders, toont U den naam van „de zeevaarders van Europa" waardig, neemt deel aan dit belangrijke werk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor lederen Nederlander tus- sehen 17—15 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestelle West, Plompeiorengracht 24, Utrecht: alle Hafen- en Ortskommandanturen en de ver schillende SS-MeldesteUcn in Nederland. vechtsgroep ander bevel van kolonel Bode door bijzondere dapperheid on derscheiden. Aan het Oostfront. Aan het front in het Oosten verliep de dag bij geringe plaatselijke ge vechtsactiviteit kalm. Het station Dshankoi op de Krim werd in den af geloopen nacht opnieuw door een for matie Duitsche gevechtsvliegtuigen doeltreffend gebombardeerd. Formaties Duitsch-Roemeensche slag vliegtuigen ondernamen doeltreffende aanvallen op bolsjewistische troepen concentraties en battcrijstellingen in het gebied ten zuiden van Dubosrri. Een bolsjewistische motortorpedoboot, die uit de Finsche golf trachtte te ont snappen, zonk na mijntreffers. Bij den afweer van een bolsjewistisehen lucht aanval op een eigen convooi in de Noord-Noorsche wateren schoten onze jagers van 80 aanvallende vliegtuigen er 69 neer. Een ander vliegtuig werd door de beveiligingsvaartuigen van het convooi neergeschoten Tcrreuraan vallen. Amerikaansche bommenwerpers vie len verscheidene plaatsen in de bezette gebieden in hef westen, alsmede ste den in het Zuid-West-Duitsche grensge bied aan. Vooral in Mülhausen ontstond schade. De bevolking leed verliezen. Door luchtverdedigingsstrijdkrachten werden 27 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Geallieerd offensief afleidingsmanoeuvre. BERLIJN, 26 Mei (CD). Het Duitsche Weermachtbericht, dat in den regel een overzicht geeft van de gebeurtenissen van den vo- rigen dag, week Dinsdag van deze gewoonte af om uitvoerig melding te maken van een nieuwe fase in den strüd aan het Italiaansche front, welke in de vroege ochtend uren van den 23stcn Mei. elf dagen na de ontketening van het Geallieer de offensief aan het zuidelijk front met een zwaren aanval van het bruggehoofd van Nettuno uit was begonnen. Zoowel uit de Duitsche Weermachtberichten der laatste we ken als uit de officieusc commen taren daarop blijkt, dat deze aanval voor veldmaarschalk Kesselring, den Duitscben opperbevelhebber aan het Italiaansche front, geen verras sing was. De enorm», convooien, welke sinds maanden de Straat van Gibraltar passeerden, wezen al lang op een naderende grootscheep- sche actie in de Middellandsche Zee. De gemasseerde artillerie en tank formaties langs den Guardigliano en den Rapido konden voor de Duit sche legerleiding evenmin verbor gen blijven als de hergroepeering van het. 8ste Britsche leger, dat in zijn stellingen langs den Sangro aan de Adriatische Zee slechts een zwakke bezetting achterliet, om het gros zijner strijdkrachten in een breeden boog voor Casino te con- centrceren. Tenslotte werd er van Duitsche zijde erhaaldelijk op ge wezen, dat de hoeveelheden troepen en materiaal, welke de tegenstander den laatsten tijd in het bruggehoofd van Nettuno heeft bijeengebracht, onmogelijk alleen maar dc verdedi ging van dit bruggehoofd ten doel kon hebben. Zooals gezegd, heeft de geallieerde opperbevelhebber in Italië, generaal Alexander, zijn front, dat zich van de Middellandsche tot de Adriatische Zee uitstrekte, aanzienlijk ingekort door het gros van het 8st Britsche leger naar het Westen te dirigeeren, waar het een deel der stellingen overnam, die tot dusverre door het 5de Amerikaan sche leger bezet werden gehouden. Om het gevaar, dat een „naadstelling" al tijd oplevert en waarvan de Duitschers al dikwijls handig gebruik hebben ge maakt. zooveel mogelijk te reduceeren laat Alexander het 8ste Britsche en het 5de Amerikaansche leger thans als een gesloten eenheid opereeren met het gevolg, dat de namen der beide commandanten van deze legers, de ge neraals Wilson en Clark, in de versla gen der huidige campagne nauwelijks meer opduiken. Terzelfdertijd is er ook alleen nog maar sprake van het geal lieerde bruggehoofd van Nettuno en wordt dit bruggehoofd niet langer be schouwd als een sector van het 5de Amerikaansche leger, waaronder het steeds heeft geressorteerd, ofschoon het zoowel door Britsche als door Amerikaansche strijdkrachten werd gevormd. Mislukte landing. Volgens de laatste berichten hebben de geallieerden reeds een poging ge daan om in den rug der Duitsche troepen te landen. Deze poging mis lukte. Maar van Duitsche militaire zijde acht men het waarschijnlijk, dat Vijf en twintig jaar opgehangen Aanranding, sabotage, moord, overvallen en terreur berecht. Eén doodvonnis gewijzigd in 15 jaar. Naar de Höhere SS- und Poli zei führer „Nordwest" mededeelt, heeft het Polizei- standgericht te 's-f-Iertogenbosch op 24 Mei 1944 de Nederlanders .Tan Roes, ge boren 8 Februari 1918 te Delft: Jan Noorda, geboren 10 September 1919 te Amsterdam; Willem Oosterheers, gebo ren 6 December 1918 te Groningen, ter dood veroordeeld, omdat zij op 29 Maart 1944 te Groningen een overval hebben ge pleegd op een banklooper. om hem van een aanzienlijk bedrag aan geld te be- rooven. Het Polizeistandgericht heeft de daders beschouwd als geweldmisdadigers en aangenomen, dal dooi- de daad de openbare orde in Nederland verstoord kon worden. De daders hebben gehan deld in opdracht van een terreurorgani satie, doch hebben te hunnen eigen bate aanspraak gemaakt op oen belangrijk aandeel in den te verwachten buit. Of schoon de daad door het beleid van den banklooper mislukt is. is met toepassing van artikel 1 van de Ordnungsschulzver- ordnung de doodstraf uitgesproken. Het vonnis is na onderzoek van dc gratiemogelijkheid voltrokken. s-GRAVENHAGE. 2G Mei. Naar de Höhere SS- und Polizeiführer Nordwest" mededeelt, heeft 't Polizei- standgericht 's-Hertogenbosch op 24 Mei 1944 de volgende Nederlanders ter dood veroordeeld: 1. den ambtenaar Wilhelmus Berkcl- mans, geb. op 31 Maart 1912 te Tilburg: 2. den textielfabrikant Rober Spaendonck, geb. op burg: 3. den onderhopman bij den Neder- landschen Arbeidsdienst .Tohannes de Jong. geb. op 27 Attg, 1916 te Vlaardingen: 4. den ambtenaar Henrlcus Verbunt geb. op 16 Dec. 190!) l:e Tilburg; 5. den bediende Carolus Aarts. geb. op 12 Sept. 1907 te Tilburg: 6. den kantoorbediende Barend Bus- nac, geb. op 12 Mei 1922 te Rotterdam; 7. den kantoorbediende Albertus Meintser. geb. op 14 Dec. 1920 te Amster dam. De veroordeelde Berkelmans heeft als ambtenaar bij het bureau van den bur gerlijken stand te Tilburg deel uitge maakt van een geheime organisatie en sinds jaren voor ondergedoken personen valsche persoonsbewijzen gemaakt. De vervaardiging van de valsche persoons bewijzen is met het oog op den aanzien lijken omvang beschouwd als sabotage volgens par. 1 van de Ordnungsschutz- verordnung als een gepleegde daad be- ri 1944 de veroordeelden De Jong, Ver bunt. Aarts, Busnac en Meintser aange zet tot het vermoorden om politieke re denen van een Nederlandschen politie ambtenaar. De veroordeelde Van Spaen donck heeft deelgenomen aan voorbe sprekingen over den voorgenomen moord en zijn pistool ter beschikking gesteld Hoewel de moord door de oplettendheid van den Nederlandschen politieambte naar niet Is gelukt, heeft het Pollzei- standgerlcht de op politieke grondsla gen berustende daad met gebruikmaking van pu, L alinea 8 tter Oidmmgefcbuta- .Tllll 1918 te Til- verordnung als een gepletegde daad be straft en tegen alle betrokkenen de doodstraf uitgesproken. De veroordeel den de Jong. Verbunt en Busnac heb ben bovendien onbevoegd een vuurwa pen in bezit gehad. Het vonnis Is na onderzoek van de kwestie van gratieverleenlng voltrok ken aan de veroordeelden Berkelmans. van Spaendonck, de Jong, Verbunt, Busnac en Meintser. De veroordeelde Aarts zag zijn doodvonnis gewijzigd in 15 jaren tuchthuis. •s-GRAVENHAGE, 26 Mei. - Naar de HÖhere SS- und Polizeiführer „Nord west" mededeelt, heeft het Polizeistand- gericht "s-Hertogenbosch op 24 Mei 1944 de volgende Nederlandsche burgers ter dood veroordeeld: 1. Den ambtenaar Hermen van Rossom, geb. op 22 Febr. 1917 te Bergen op Zoom. 2. Den student Cornells Anna Hendrik Wagtho. geb. op 10 Sept. 1921 te Ber gen op Zoom. 3. Den kantoorbediende Petrus Adria- nus juten. geb. op 6 Dec. 1918 te Bergen op Zoom. 4. Den bakkersknecht .Tacob Everacrs. geb. op 5 Nov. 1917 te Tholen, 5. Den landbouwer Jacob Jan Hage, geb. op 9 Juli '21 te St. Maartensdijk. De veroordeelde van Rossum heeft den overval op het distributiekantoor Bergen op Zoom op 4 Maart 1944 moge lijk gemaakt, door den daders den in zijn bezit zijnden sleutel tot het gebouw als mede een teekening van het kantoor te overhandigen. terwijl hij tevens aan voorbesprekingen over den overval heeft deelgenomen. De veroordeelde Wagtho heeft verscheidene vuurwapens, munitie en ontplofbare stof in zijn bezit gehad, Hij heeft als lid van een terreurorgani satie deelgenomen aan het in brand steken van een opslagplaats van Wehrmachtbezirksverwaltung te Bergen op Zoom op 4 Jan. 1944, voorts dooi inbraak in den nacht van 29 op 30 Oct 1943 opgeborgen radiotoestellen en op 26 Febr. 1944 een motorrijwiel ten behoeve van de terreurgroep gestolen. De ver oordeelde Everaers heeft aan Wagtho een pistool met munitie, de veroordeelde Hage heeft Wagtho twee pistolen ver schaft. Beiden hebben geweten. Wagtho de wapens voor sabotagedoel- einden zou gebruiken. De veroordeelde Juten heeft als lid van de terreurgroep na de arrestatie van Wagtho diens oens uit een bergplaats weggehaald, de motiveering van het vonnis van Polizeistandgericht is uiteengezet, voor het verschaffen van wapens aan leden van terreurgroepen alleen doodstraf in aanmerking komt. Het vonnis is na onderzoek van de kwestie van gratieverleening aan alle veroordeelden voltrokken. RUIM BAAN VOOR HET JONGE GESLACHT. De titel van het door Max Blokzijl te houden politieke weekpraatje, dat Maandag 29 Mei over Hilversum T om 18.45 uur zal worden uitgezonden, is: „Ruim baan voor het jonge geslaoht." Gisteren herdacht de heer J. Bel terman, redacteur van de Kenne- mer Editie van het Dagblad voor Noord-Holland te Beverwijk, zijn vijf-en-twintigjarig jubileum als journalist. Het is, zegt men. geen tijd om feest te vieren. Maar daar tegen over beweer ik, dat men maar ééns leeft en dat men een kwart-eeuw nog voor geen seconde over kan doen. Vandaar dit stukje. Vijf-en-twintig jaar journalist! Het beteekent: vijf-en-twintig jaar de worsteling met den geest en vijf-en-twintig jaar de worste ling met het woord. De eerste om de krant levendig, actueel en frisch te houden en de tweede om zijn artikelen lezenswaardig en pittig te maken. Een groot Franschman heeft eens gezegd, dat elke schrijver en jour nalist een kemelharen pij draagt en hij had gelijk. Want er is geen zwaarder en ondankbaarder beroep denkbaar dan dat van den dagblad schrijver, die becritiseerd wordt door heele volksstammen en die door loopend op de wip der vijandschap zit, want één minder vriendelijk woord uit zijn pen kan een genera tie tegen hem doen stormloopen. De producten van zijn moeizamen arbeid zijn ééndagsvliegen. In het gunstige geval wordt er den volgen den ochtend de boterham in ver pakt. Meestal echter worden zij en vooral in dezen tijd van papier- nood nog denzelfden avond keu rig in achten gesneden en in een zeer nuttig, maar uiterst prozaïsch vertrekje van de woning aan een touwtje opgehangen. Belterman deed vijf-en-twintig jaar met eere zijn plicht; hij werd vijf-en-twintig jaar opgehangen. Het zij zoo. Hij moge zich gesterkt we ten door het feit, dat het ons allen ook den grootsten onder r.ns zoo vergaat. OVIDIUS. V.. het niet bij deze eene poging zal blijven. Te Berlijn wijst men er voor al op, dat dq geallieerden van het bruggehoofd uit niet den gemakke- lijksten weg, welke langs de kust leidt, hebben gekozen om zich met het 8ste en het 5e leger te vereenigen, maar dat zij op vrij breed front in het Italiaansche binnenland trachten door te dringen, wat geen ander doel kan hebben dan de ma&a van de Duitsche strijdkrachten aan het zui delijk front in te sluiten. Ofschoon de strijd een felheid heeft bereikt, die het Duitsche Weermacht bericht schier dagelijks in dramatische bewoordingen schildert, en er vooral van geallieerde zijde massa's troepen, artillerie, tanks en vliegtuigen in actie zijn, welke slechts met de groote veld slagen uit het laatste jaar van den eer sten wereldoorlog kunnen worden -v- geleken, blijft men in bevoegde Duitsche kringen op het standpunt staan, dat het hier geen offensief in den werkalüJügB. zin van het woord betreft, doch een zeer grootscheeps opgezette aflei dingsmanoeuvre. waarmee men Duitsch land wil dwingen lot de grootst moge lijke „slijtage" aan menschen en ma terieel, en het opstellen van reserves, die aan andere fronten moeten worden onttrokken, om op die manier zoo gun stig mogelijke voorwaarden in het le ven te roepen voor den beslissenden slag, die thans van dag tot dag zoowel in /het Oosten als in het Westen en het Zuiden kan los breken. HANDELAREN IN KAARTEN VOOR VOETBALWEDSTRIJDEN VOOR HET KANTONGERECHT. Voor den Amsterd. kantonrechter mr. Engelsman hebben ongeveer 20 mannen terechtgestaan wegens het ver- koopen op den openbaren weg van toe gangskaarten voor voetbalwedstrijden, hetgeen krachtens politieverordening verboden is. Zij waren aangehouden bij den onlangs gespeelden wedstrijd de VolewijckersV.U.C., toen zij in de nabijheid van het Stadion plaatskaar- ten verkochten. Hoewel enkelen hun ner deze kaarten tegen de normale prijzen van de hand deden winke liers, die met enkele kaarten waren blijven zitten had het rneerendeel der aangehoudenen getracht, van de publieke belangstelling eens extra te profiteeren Zij hadden de plaatsbewij zen aangeboden voor prijzen, variee- rende tusschen f 10 en f 40 per stuk. De boeten, welke de kantonrechter oplegde, luidden van f 100 tot f 200, subs. resp. 1 week en 1 maand hechte nis, degenen die de normale prijzen hadden berekend, kwamen er met ge ringere boeten af. OPLICHTER VEROORDEELD. De ex-veldwachter R. v. d. B. uit Mier- lo, die het vorige jaar in de bosschen rondom dit plaatsje aan het wandelen was bemerkte op een stil plekje een da me en een heer, die, slechts in een bad pak gekleed, lagen te zonnen. Hij liet dc zonnebaders een oud politic-legitimatie bewijs zien en zeide hun. dat hij in ver band met hun ontoereikende kleedij proces-verbaal moest opmaken. Echter toonde hij zich al direct bereid een en ander nog eens door de vingers te zien. als de zondaars over dc brug kwamen met de kleinigheid van f 50 en een doos je sigaretten, terwijl hij ter opwekking de moeilijkheden schilderde, die een ver volging voor hen zou met zich sleepen. De overtreders besloten dan ook tenslot te al morrend om maar te betalen, doch later maakten zij' werk van de zaak. waarna bleek, dat de verbalisant geen veldwachter, maar een ontslagen gevan gene was. De Bossche rechtbank veroordeelde den man tot 2 jaar gevangenisstraf. van welk vonis hij in appèl kwam. Bij de be handeling in hooger beroep voor het Bossche hof elschte de advocaat-generaal verhooging van de straf tot drie jaar. Het Hof heeft hem thans veroordeeld tot 2 i'2 jaar gevangenisstraf. HIJ MAAKTE POSTZEGELS „ZELDZAAM". De rechtbank te Amsterdam heeft een ongeveer 50-jarigen Franschman, die postzegels „zeldzaam" maakte door ze van overdrukken en stempels te voorzien, veroordeeld tot. een jaar con form den eisch van den officier van justitie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1