NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Vijand is Rome tot op 25 K.M. genaderd. \AN BOORD BIJ DE KRIEGSMARINE Bloedige Pinksteren voor Frankrijk. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (3 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 31 MEI 1944. 1CHAGER EDITIE. 88e Jaargaug, No. 125, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Pinkster-gangsters. Schr. - Ik geloof niet. dat er in hetjaai' twee dagen zijn, die zoo uitzonderlijk veel menschen naar buiten lokken als juist de Pinksterdagen, 't Bewijs is trouwens pas weer geleverd. Duizen den en duizenden hebben de natuur opgezocht om weer nieuwe krachten op te doen voor den dagelijkschen arbeid. Dit is echter niet iets speci fiek Nederlandsch, ook in Duitsch- land. Frankrijk en Engeland, is Pink steren de gelegenheid om het aspnalt te ontvluchten. JN Engeland trekken jaarlijks dui zenden de provincie in of zoeken de kust op. Wij mogen aannemen, dat men ook in Engeland op de hoogte is van de Nederlandsche ge woonte om met Pinksteren de bui tenlucht in te gaan. temeer waar in Engeland zich nog zooiets als een Nederlandsch emigranten-comité be vindt. UIT alles blijkt, dat men in En geland op de hoogte was. Gedu rende de beide Pinksterdagen zijn door het beschieten van Nederland sche treinen, waarin Nederlandsche burgers zaten, op weg naar buiten, 22 menschen gedood. 27 zwaar ge wond en een groot aantal licht gewond. tfJITGEREKEND de twee drukste dagen van het jaar, waarop de trei nen tot uitpuilens toe gevuld zijn, duiken de Anglo-Amerikaansche hel den uit hun veilige hoogten neer op reizigerstreinen, teneinde de Neder landsche burgers de volle laag van de door den bisschop van Canterbury gezegende kogels te geven. Daarenboven voeren zij deze gang stermethoden uit op trajecten waar zij veilig zijn voor het Duitsche af weergeschut. Dit is een heldendom, waar zelfs de versloktste anti-man zijn stem tegen moet verheffen, wil hij tenminste nog behooren tot de fatsoenlijke men schen. JCEN Amerikaansch tijdschrfit gaf kortgeleden te kennen, dat, aldus seinde Reuter, het de bedoeling van de Anglo-Amerikanen is na dezen oor log ccn „nieuwe orde" op tc bouwen, waarbij Amerika als beschermer van de Europeesche cultuurwaarden zal optreden. Afgezien dat zij eerst den oorlog zul len moeten winnen, beware de hemel Europa echter voor zulke cultuur beschermers. die met methoden van gangsters en racketeers werken. Italiaansche front. Verschillende aanvallen resoluut afgeslagen. Talrijke pantserwagens vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Het zwaartepunt van don groeten vüandeiykcn aanval lag gisteren aan tien uitersten westelijken vleugel van het Italiaansche front van de Uust tot in het gebied van de Albaner bergen. De hier met geconcentreerde infante rie- en pantserstrijdkrachten aanval lende vUantl slaagde erin op enkele plaatsen plaatselijke penetraties tot stand te brengen, die door tegenaan- vallen onmiddellijk werden opgeruimd of afgegrendeld. 25 vijandelijke pant serwagens werden hierbij stukgescho ten. Ten oosten van Velletri misluk ten talrijke ter sterkte van bataljons ondernomen vijandelijke aanvallen. Ten zuiden en ten zuidwesten van Valmontone sloegen onze troepen alle aanvallen, die de vijand met gecon centreerde strijdkrachten ondernam, uiteen en heroveren bij de voortzet ting van den eigen tegenaanval op nieuw terrein. In het gebied aan weerszijden van Ccccano viel de vijand met overmachtige strijdkrachten onze stellingen aan en kon in de door achterhoedetroepen taai ver dedigde plaats binnendringen. Ten oosten van de rivier de Sacco werden bij den afweer van vijandelijke aanvallen bij Pofi 22 vijandelijke pantserwagens stuk geschoten. Gewapende veerbooten van de marine schoten in de Golf van Genua een Britsche motortorpedoboot in brand. In het oosten kwam het ook gisteren niet tot krijgsoperaties van beteekenis. Boven de Finsche Golf schoten bewa kingsvaartuigen van de marine 6 Sovjet bommenwerpers neer: nog zeven andere werden in een luchtgevecht vernietigd In den afgeloopen nacht ondernamen Duitsche gevechtsvliegtuigen doeltreffende aanvallen op de spoorwegknooppunten Kasatin en Sjmerinka. die branden en onlploffingen in benzine- en munitie-op slagplaatsen veroorzaakten. De luchtoorlog. Formaties Amerïkaansehe bommenwer pers drongen overdag van het zuiden en het westen uit tot boven het Noord-, Centrale- en Zuidoost-Duitsche gebied door. Vooral in Leipzig, Posen en Kott- bus ontstond schade. De bevolking leed verliezen. In hevige luchtgevechten en door de luchtdoelartillerie werden 94 vij andelijke vliegtuigen vernietigd. In den afgeloopen nacht wierpen enke- PER VLAGGESEIN WORDEN DE BERICHTEN DOORGEGEVEN. Zóó vervult een deel van Neerland's jeugd zyn plicht voor het nieuwe Europa en dus voor zijn vaderland. Meld je ook, strijd mee, wees een kerel! Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor lederen Nederlander tus- schen 17—45 jaar. Aanmelding en inlich tingen bij de Marineannahmastellc West. Plompetorengraent 24 Utrecht: alle Ha fen- en Ortskommandanturen en de ver schillende SS-Meidestellcn in Nederland. Invasie uitgesteld. De Beylijnsche ANP-corrcspondent meldt, dat. naar in Duitsche militaire kringen wordt vernomen, men tot de overtuiging is gekomen, dat de En- gelsch-Amerikaansche invasie. die omstreeks het midden dezer maand verwacht werd, tot een later tijdstip is uitgesteld. Omtrent de redenen van dit uitstel kan men zich slechts in gissingen verdiepen, evenals voor het uitblijven van het offensief in het Oosten, waarvoor de Sovjet-Russische legerleiding, naar men mag aannemen in overleg met Engeland en Amerika, binnen opmer kelijk korten tijd de voorbereidingen heeft voltooid, kennelijk met het doel gereed te zijn. wanneer de strijd in het Westen zou ontbranden. In verband met den maanstand en de daarmede verband houdende getij veranderingen is het onwaarschijnlijk dat vóór medi.-Juni landingspogin gen zullen worden ondernomen, in dien althans het begin van het groote geallieerde offensief niet tot een nog later tijdstip is uitgesteld. Intusschen is het luchtoffensief der geallieerden tot een ongekende intensiteit opge voerd, teneinde, naar men te Berlijn verklaart, iets in de plaats te stellen van de uitgestelde invasie. Thans ook Nederland. De door de Anglo-Amerikanen se dert eenigen tijd in Duitschland. Frankrijk en België toegepaste me thode om de burgerbevolking door aanvallen met de mitrailleurs van laagvlicgemle toestellen te terrorisee- ren, is thans ook in toepassing ge bracht op de Nederlandsche burger bevolking. Zoo zijn door aanvallen met mitrailleurs op rijdende treinen en varende schepen in de bezette Ne derlandsche gebieden tijdens de Pinksterdagen 23 Nederlanders ge dood, 27 zwaar en een groot aantal licht gewond. Aan boord nemen van loodsen. Het bureau van den Wehrmaehts- befehlhaber in den Niederlahden deelt mede: Op grond van art. 5. al. 2 van de Verordening 100/41 van den Rijkscom missaris voor de bezette Nederland sche gebieden wordt de volgende be schikking afgekondigd: 1. vaartuigen, die den Nieuwen Waterweg tusschen Maassluis en Hoek van Holland bevaren, zijn verplicht een loods aan boord te nemen: 2. uitzonderingen voor bepaalde vaartuigen zijn slechts geoorloofd met toestemming van den havencomman dant van Hoek van Holland. VERBLIJFSDUUR IN PENSIONS. Op grond van de Hotel-, Café-, Restau- vantbeschikking no. 3 is het aan pension houders. ingeschreven bij de ondervak groep Pensions, niet toegestaan logies voor korter dan vijf dagen achtereen te verstrekken. Door den voorzitter van de Bedrijfsgroep Hotel-, Café- Restaurant-, Pension- en aanverwante bedrijven wordt echter voor bepaalde provincies en ge meenten gedurende de maanden Juni, Juli. Augustus en September a.s. een uitzondering op deze regeling toegestaan Gedurende genoemde maanden mag lo gies tegen betaling worden verstrekt voor korteren onafgebroken tijdsduur dan vijf dagen onder voorwaarde, dat bij 't ontbijt geen vleesch of vlecschwaren en per persoon niet meer dan 10 gram bo ter (margarine of vet) wordt verstrekt tenzij op uitdrukkelijk verlangen van den gast, Bij het verstrekken van maaltijden moeten de daarvoor verschuldigde con sumentenbonnen worden afgegeven. Deze regeling geldt alleen voor de pro vincies Drenthe. Gelderland. Limburg. Noord-Brabant. Overijssel en Utrecht (uitgezonderd de gemeente Utrecht) en de gemeenten: Blarlcum. Bussum. 's-Grave- land. Hilversum, Hollandsche Rading Huizen (N.-H.). Kortenhoef en Laren (N.-H.) Verduisteren v. 21.455.30 le Britsche vliegtuigen bommen neer in het gebied van Weenen en op Hannover. Duitsche gevechtsvliegtuigen onderna men doeltreffende aanvallen op de En- gelsche havensteden Falmouth en Ports- mouth. Hardnekkige verdediging. De Berlijnsche A.N.P.-correspondent meldde Dinsdag: Van den strijd in Italië ligt het zwaartepunt op het oogenblik onmis kenbaar op den noordelijken vleugel, (lus daar, waar de strijd het dichtst Rome is genaderd. Tusschien Velletri en Valmontone oefenen de strijdkrach ten der geallieerden, die tussrhen de Albaner heuvels en het Lepinl-ge- bergte door naar het noorden zijn op gerukt. krachligen druk uit op de Duitsche stellingen, die hardnekkig verdedigd worden. Voor de Duitsche strijdkrachten op den oostelijken vleu gel is het van het grootste belang, dat den geallieerden troepen een ver der oprukken wordt belet, daar an ders voor hen alle achterwaartschc verbindingen dreigen te worden afge sneden. Ook van Aprilia uit zijn de geallieerde strijdkrachten thans tot den aanval over gegaan, Zij volgen hierbij den weg. die in noordelijke richting naar Albano leidt en zijn van alle colonnes, die in de rich ting van Rome oprukken, de Eeuwige Stad het dichtst genaderd. n.L tot op een afstand van ongeveer 25 km. De strijdkrachten, die zich door het dal tusschen de Albaner heuvels en het Le- pini-gebergte een weg hebben gebaand, hebben den toegang tot het Saccodal be reikt en het is aan te nemen, dat zij zul len trachten via dit dal de verbinding tot stand te brengen met de troepen van het achtste Britsche leger in de Lirl-vallei. om aldus de Duitsche strijdkrachten in het Lepinl-gebergte af te snijden. Slag om Rome. De strijd op den noordelijken vleugel van het front, die beschouwd kan wor den als de inleiding tot den eigenlijken slag om Rome. is bijzonder zwaar en de Duitsche tegenstand neemt, ook volgens de Engelseh—Amerïkaansehe berichh-ri, merkbaar toe. Alles wijst erop, dat de Duitschers de stelMngen in het voorter rein van Rome, die ongetwijfeld sterk zijn. tot het uiterste zullen verdedigen en dat zij verwachten, hier voorloopig stand te kunnen houden, kan blijken uit de verklaring van Duitsche militaire krin gen, dat de vraag, of Rome als open stad zal worden behandeld, niet actueel is Echter, zoo voegt men hieraan toe. zou de historische beteekenis van Rome de Duitsche legerleiding aanleiding kunnen geven, deze stad niet in den strijd te be trekken. Ruim 1300 bommenwerpers vernietigd. In de laatste 24 uur hebben de An glo-Amerikaansche eskaders, naar iet DNB verneemt, bij hun aanvallen op Duitschland en de bezette gebieden. 110 vliegtuigen verloren, meest vier motorige bommenwerpers. Het aan tal voor deu vijand in Mei verloren gegane vliegtuigen is daardoor tot 1312 gestegen. Meer dan 80 procent dezer verliezen komt voor rekening der Amerikanen. Van bevoegde zijde wordt erjp ge wezen, dat in het bovengenoemde aam- tal de beschadigde en op neutraal ge bied gelande vliegtuigen niet begre pen zijn. Telt men de zoogenaamde stille verliezen, de machines, die op zee daalden, en die bij de landing beschadigd worden, mede. dan wordt het totale aantal verloren gegane vliegtuigen minstens 1500. Het ver lies aan vliegend personeel bedraagt 10.946 officieren en manschappen. 'lÉjf V/y 6ESONWEN OW ze PiNKSTER-SFOKTRePOKTAGE IN oe LOMMER (JOKE ïfTEPEL'JKE- MUZlEKTUIKj VAN ALKMAAR WAAR HET STARTSCHOT KJ.ON< VOOR. DE GROOTE. EIEREN T(4lP GEORGANISEERD DOOR. S-A.V. VAN ALK.MAAR. GAF ALS LOTEKIVERKOOP- STER VEEL NIETEN WE0 EEN DER LIEVE KUIKENS Die OS N.H.W.&rK.LOEK^ S'middags uiTBRpeope links: OANNy kiel uit winschoten At^|e vooReN OlE oe EERSTE MAAL AAN EEN WANDEL' ,LIET TOCHT DEELNAM GEZIEN HAAR LOOPEN TIJDENS DE RONDE HAD ZO GEEN LAST VAN BLAREN/ VA,j ALKMAAR. EEK/ RECHTS: JAN VELS UIT WODEWORMER PREMIEREGEN HO HEEFT ER AL EEN DIKKE DUIZEND OP HEM NEERDALEN K-M OPZITTEN LAMBRlCHTS, DIE ZOO MOEOIÖ de Bezoeken van Pech duivels TROTSEERDE OE GEVREESDE Aee LENSTRA HAD OIT KEER E BLOK Been En tenSlotte. Bezochten we het stadioncomfoor. WAAR.nVOLEWOCK.eRS" HET LANDSKAMPIOENSCHAP GAAR KOOKTE./ (Teekening G. Dekker) Pinkster-sportflitsen uit Noord-Holland. Nieuws in 't kort. Doodelük ongeluk. Te Rosmalen heeft tijdens een onbewaakt oogenblik Lcr. 4- jarig buurjongetje bij de familie Kerkhof een zes weken oud kindje uit het bed genomen en uit het raam van het bovenhuis iaien vallen. Het kindje was vrijwel op slag dood. Oudste inwoner van Haarlem overle den. De oudste inwoner van Haarlem, de heer A. W. de Boer, die de laatste jaren verblijf hield in het Diaconiehuis der Nederlandsch Hervormde Gemeente, is daar in den ouderdom van 101 jaar en negen maanden overleden. Dieven van schoenen aangehouden. De Haarlemsche politie heeft twee man nen aangehouden, die de vorige week uit een schoenenfabriek te Haarlem 300 oaar schoenen, een groote partij leer en twee schrijfmachines hadden gestolen. Het grootste deel van den buit was in Am sterdam voor 8000 gulden verkocht, waar bij de Amsterdamsche koopman S. be middeling verleende. Alles kon nog op gespoord worden. Bloeiende steden en dorpen liggen in puin Doodencijfer stijgt nog steeds. Dc Parijschc bladen stellen eens gezind de Anglo-Amerikanen aan de kaak wegens het onder de bevolking in het noorden, zuiden en westen van het land aangerichte bloedbad, dat als dc „bloedige Pinksteren voor Frankrijk" aan meer dan 5000 personen het leven gekost heeft, waardoor 7000 personen werden ge wond en 100.000 gezinnen dakloos zijn gemaakt, zoo schrijft de Petit Pari- sien. Het Engelsche Paaschgcschcnk 1944 was reeds bloedig, maar Pink steren was toch nog veel vreesclijkcr. Bloeiende steden en dorpen liggen thans in puin. Waneer het tempo der vernietiging wordt gehandhaafd, zullen er binnenkort door de lucht- terreur meer dooden zijn onder de burgerbevolking dan de oorlog van 193940 aan soldatenlevens heeft ge kost. De Matin &oemt de bombardementen ..bloedsporen, die door niets uitgc- wischt kunnen worden", Is het moge lijk, zoo vraagt het blad, dat Amerika nen gevoelloos kunnen toezien dat ste den. monumenten en kerken verwoest worden, die in twintig oorlogen in den loop der eeuwen gerespecteerd werden? Wat zeggen de priesters en bisschoppen, onverschillig van welke kerkgenootschappen, in Amerika ervan dat kinderen bij het godsdienstonder wijs in kerken door bommen uiteen gereten worden? Landbouwers, hand werkslieden, reizigers, vrouwen aan den huiselijken haard, nonnen en kin deren zijn toch geen vijanden, zoo be sluit het blad. De hulpbisschop van St. Etienne ver klaarde in een van den kansel afgelezen herderlijken brief: „Wanneer deze oorlog tot dergelijke vreeselijke ver woestingen leidt, wanneer men de menschen afslacht, verminkt en bij duizenden de -grijsaards, vrouwen en kinderen uit huis en hof verjaagt, dan is hij onmenschelijk en wordt hij tot een smaad der menschhefd Er is geen mensch met gevoel, die daarbij niet innerlijk in opstand komt. Men zou zijn verontwaardiging willen uitschreeu wen en zijn aanklacht in het gezicht willen slingeren van hen, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Er bestaat geen erbarmelijker strategie dan een dicht opeen wonende bevolking te bombar deeren. De doodeniyst. Tijdens de Pinksterdagen zijn de vol gende steden door de Anglo-Amerl- kaansche luchtmacht geteisterd: M a r s e i 1 1 e: volgens de officieele gegevens van de prefectuur waren Maandagavond om 20.00 uur reeds 1200 lijken geïdentificeerd. 1125 ge wonden zijn naar de ziekenhuizen overgebracht. Verwacht wordt, dat het aantal slachtoffers nog belang rijk zal stijgen. Av i g n o n: 305 dooden, 600 gewon den, 3.000 personen dakloos. N i m e s: 150 dooden. 150 gewonden. 443 huizen verwoest. C h a t r e s: 52 dooden, 40 zwaar ge wonden, 50 huizen verwoest. A n g e r s: ruim 120 dooden, onge veer 200 gewonden, Kathedraal ern stig beschadigd, kasteel van koning Rene uit de middeleeuwen zwaar be schadigd. Ziekenhuis pensionaat en een groot aantal woningen getroffen In de kelders van het pensionaat be vinden zich een vijftigtal kinderen, alsmede tien priesters en klooster zusters. die men nog hoopt te kun nen bevrijden. N i c e: 255 dooden, 153 vermisten 473 gewonden en 4681 dakloozen. Om geving van Nice zijn 56 dooden. Het aantal dooden als gevolg van den luchtaanval der Anglo-Amerikaansche luchtmacht op den sneltrein Parijs— Rouaan is thans gestegen tot 48. Regiment „Generaal Seyffart' onderscheiden. RIDDERKRUIS VOOR DEN KOMMANDEUR. SS.PK. - Nadat Narwa door twee zware nachtelijke luchtaanvallen to taal was verwoest, vielen de Sovjets met een groote overmacht, onder steund door pantsers en slagvliegers, het bruggehoofd Narwa aan. Het zwaartepunt van den aanval lag in den sector van het regiment „Gene raal Seyffart", dat sedert den 3den Januari van dit jaar onder leiding staat van SS-Obersturmbannfiihrer Wolfgang Jörchel. Het regiment wist niettemin den in aantal overmach- tigen vijand tegenstand te bieden en iedere doorbraakpoging te verijdelen Vijf dagen vielen de bolsjewisten te vergeefs aan. Op 15 Maart 1944 werd het regiment „Generaal Seyffart" eervol in het wecrmachtbericht ver meld. De verleening van het ridderkruis aan SS-Obersturmbannfiihrer Jörcliel is een nieuwe waardeering van de prestaties van dit regiment, dat uit Nederlanders en Duitschers uit Roe menië is samengesteld. SS-oorlogsversIaggever Mr. K. J. DENIJS Jr. SCHAGEN. JEUGDVOETBAL IN SCHAGEN. Door de voetbalvereeniging Schagen was Zondag een klein, maar goed jeugdtournooi georganiseerd, waaraan elftallen deelnamen van Alcmaria, D. T.S., de Volewijckers en Schagen. D.T.S. won rnet 1—0 van Alcmaria, terwijl de Volewijcker jeugd met 60 de Schager elf klopte. In de finale kwam dus D.T.S. cn Volewijckers. Om den derden en vierden prijs streden Alcmaria en Schagen, waarbij Schagen de gelukkige was. In de finale was Volewijckers vèruit de sterkste en de ze vlotte partij eindigde in een 100 overwinning op D.T.S. De eindstand was dus: 1. Volewijc kers; 2. DTS; 3. Schagen; 4. Alcmaria. SCHOOLVOETBAL. De elftallen van de ULO te Winkel en de Teekenschool te Schagen hebben dezer dagen een aardigen wedstrijd gespeeld, welke door Schagen gewon nen werd. De jeugdige teekenaars ble ken veel sterker, doch in den eersten helft wisten zü slechts een 10 voor sprong te behalen, omdat de meeste aanvallen strandden op de sterke ver dediging van Winkel Na de rust was het krachtsverschil veel geringer, doch juist toen maakte Schagen nog twee doelpunten. UVO I—IIERMES I (heeren) 0—0. Deze wedstrijd heeft niet aan de verwachtingen beantwoord. De belangstelling was voor een hoc- key-ontmoeting vrij groot te noemen, het vertoonde spel was matig. Her mes I was niet geheel volledig ver schenen, waardoor UVO in kracht ge lijk met de gasten- kwam. De beide voorhcede.fi ondernamen ettelijke aan vallen, maar wederzijdsche verdedi gingen bleven meester van het terrein. Het achtertrio der Uvonen heeft een heel goede partij vertolkt. Warmenhuizen. Vergadering Tuinb.ver. „De Noord". Vrijdagavond hield de tuinbouwvereen. „De Noord" een ledenvergadering in het Veilingskoffiehuis. De voorz.. de heer W. Gutker, open de met een woord van welkom. Spre ker verklaarde dat een uitgeschreven vergadering over aardappelselectie de oorzaak van de geringe opkomst was. De beschrijvingsbrief voor de alge- meene vergadering C.C.V. gaf geen aanleiding tot bijzondere besprekingen. De zeer uitgebreide zaadkoolteelt werd uitvoerig besproken. Met de scheidingslijn wordt het door sommige tuinders niet zoo nauw genomen, waar tegen ernstig werd geprotesteerd. Het brengt groot gevaar mede voor ver bastering van het koolzaad. Tevens wordt door de zaadteelt op groote schaal de luizenplaag steeds heviger, wat voor den hooibouw zeer nadeelige gevolgen heeft. Maatregelen hiertegen moeten wor den getroffen. De rondvraag leverde geen bijzon ders op. Hierna sluiting. Noordscharwoade. Politie. - Gevonden een kinderporte- monnaie; een autoped. Inlichtingen bij den heer Van der Mars. Johan Kaart komt. - Voor de laatste maal in dit seizoen zal Johan Kaart in „Concordia" alhier optreden en wel met de klucht „Wie z'n kind is dat?" Broek op Langendijk. Een biljartmatch. - De bekende bil jarter P. J. v. d. Pol, kampioen van Nederland, speelt Vrijdag in café Vij zelaar alhier tegen den heer G Hop van Noord-Scharwoude. Hiervoor zal ongetwijfeld veel belangstelling bestaan. Een kans voor de speen. Dezer dagen was ik in het Am sterdamsche Concertgebouw bij Opus III van Wim Sonneveldt, dat ik overigens geen „opus" vind, maar hierover zal onze tooneelcriticus nog wel een en ander zeggen, ver moed ik. In de pauze was gelegenheid zich in de koffekamer te verkwikken, met fleschjes limonade. De tijden zijn moeilijk en het glaswerk wordt ook schaarsch. Daarom geeft de buffethouder van het Concertge bouw alleen nog maar een rietje, en geen glas meer. Steek Uw rietje in Uw flesch en zuig! Het was een verheven aanschou wing, die zuigende dames en hee ren; zij riep beelden op uit onze kinderjaren. U weet wel: uit onze jeugd zoo vrij en blij. Straks wordt dezelfde methode ook in den huiselijken kring toe gepast. Geen taptemelk meer uit het glas, geen surrogaat thee meer uit het kopje, maar regelrecht van de flesch en de kan naar den ver bruiker! Misschien hebben onze zuinige huismoeders, die de gewoonte heb ben alles te bewaren, nog wel een paar spenen achter de hand gehou den. Die kunnen dan opnieuw een nuttige beteekenis gaan krijgen. Geen rietje, maar de speen! Het moet voor oma en opa vree- selijk aardig zijn bij tijd en wijle weer eens de speen te krijgen. Ik hoop, dat de moeder van een onzer vrouwelijke krachten nog een speen heeft met een heel klein gaatje. Dat zuigt niet zoo makkelijk. Dan is er kans op, dat dochterlief eens wat langer haar mond houdt. Misschien denken er meer zooals ik. OVIDIUS Vijf-en-vijftig jaar getrouwd, - Het echtpaar W. Koedijk en N. Glas vierde Dinsdag onder groote belangstelling zijn 55-,jarige huwelijksfeest. Wij troffen het echtpaar ten huize van een der zoons, waar het middag maal in grooten familiekring genut tigd was en beiden waren gaarne bereid het een en ander te vertellen uit hun leven. De bruid is 75 jaren oud, de bruidegom hoopt binnenkort zijn tachtigsten verjaardag te vieren, maar men ziet hen dezen ouderdom niet aan. Zij zijn nog flink ter been en de bruigom, die tuinbouwer van zijn vak is. doch eigenlijk niet meer geregeld naar den akker gaat. weet. als het noodig is, nog flink aan te pakken. De bruid heeft belangstelling voor alles wat er in den uitgebreiden fa miliekring omgaat. Er ontgaat haar niets. Alleen van de verrassing van dezen dag, een prachtige foto van de 25 kleinkinderen, waren beiden geheel onkundig gebleven. Zooals te begrijpen is, weet de heer Koedijk veel te vertellen van het wel en wee van den tuinbouw, den op en neergang in de laatste halve eeuw. Hun huwelijk werd gezegend met zeven kinderen, waarvan er nog zes in leven zijn. Met ziekte hebben zij gedurende hun heele leven niet te kampen gehad, zoodat er alle reden was voor een feestelijke herdenking van den trouwdag. Als bijzonderheid vermelden wij nog. dat het echtpaar Koedijk vandaag 55 jaar in hetzelfde huis woont: het is dus eigenlijk een dubbel jubileum. Beroepen - Ds. M. C. Koole, Ned. Herv. predikant alhier, is als zoodanig beroepen te Maassluis Schoorl. Een zee van bloemen leege lioning- kamers. - De bijenhouder, die, ge dachtig aan de imkersspreuk „Wie goed wil bijen, moet heien en kleien," dit voorjaar zijn volken naar streken met vroegdracht heeft gezonden, on dervindt weer, dat reizen met bijen speculeeren is. Fruit en koolzaad ver toonden een zee van bloemen, maar daarmee zijn de honingkamers nog niet gevuld. Voor een goede nectar- afscheiding is gunstig weer noodzake lijk, enOver de tot heden be reikte resultaten loopen de meeningen nGgal uiteen, al is men het er over eens, dat de honingkamers nog leeg zijn, ondanks de zee van bloemen. De bijenhouder, die als een streng keur meester bij de inwintering al het min der goede heeft uitgeschakeld en alleen de meest geschikte volken heeft opge zet en daaraan alle- zorg heeft besteed, plukt thans de vruchten van zijn ar beid. Zijp. volken winterden goed uit en de nijvere diertjes hebban zich ge durende de weinige dagen, dat ze kon den uitvliegen naar de nectarbronnen, flink geweerd. Zij zijn thans op volle kracht en gereed voor den productie slag, zoodat de imker mag verwachten, dat bij eenigszins gunstig weer de honingkamers spoedig gevuld zijn en de honingslinger kan beginnen te draaien. Met de zwakkere volkan :s het anders gesteld: de bijenhouder on dervindt weer, dat alleen het beste goed genoeg is om mee te reizen: de zwakkeren, de zorgenkindjes blijven beter thuis. Vreugde voor jong en oud. - Variété Theunee bezorgde op den tweeden Pinksterdag de jeugd een prettigen middag en ouderen een ouderwetschen gezelligen avond. De Roode Leeuw was beide keeren tjokvol en alles heeft ge noten van het zeer afwisselende pro gramma. De jeugd werd 's middags door prof. Mullens ingewijd in de geheime der zwarte kunst en vermaakte zich koste lijk met de grappen van Jan Klaassen, den held uit de poppenkast. Bij den zangwedstrijd kweelden een zestal jon gens en meisjes hun mooiste wijsjes en zagen zich beloond met een extra prijsje. 's Avonds zorgden muziek en zang voor de echte feeststemming. De re freintjes van de liedjes van Rita Kerle en later van Kees Verhulst en Karei Starre werden dapper meegezongen. Het publiek was goedlachsch en gul met zijn applaus. De accordeonvirtuozen Theunee en zijn partnerin werden be wonderd om hun prestaties. De heksen meester prof. Mullens verbaasde de aan wezigen met zijn goocheltoeren en wist. velen handig bij den neus te nemen. De gezellige avond vloog om en veel te gauw sloeg weer het klokje van gehoorzaamheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1