NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Uitputtingsstrijd van de Anglo-Amerikanen. Alle doorbraakpogingen in Italië mislukt. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 1 JUNI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 126. 2 pagina's, Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie a rl ef Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Als Trekkers trekken. Schr. De vrije Pinksterdagen heb ben Neerlands stadsjeugd wederom in grooten getale naar buiten gelokt. Ge pakt en gezak; toog jong Nederland naar bosch en heide, teneinde te ge nieten van de heerlijke voorjaars- natuur. die den aandachtigen trekker zooveel schoons te zien geeft. In scherp contrast met dit schoons waren echter de horden jongens en meisjes, die zich van de vele stations in Nederland op weg begaven. Gekleed in costuums, die iedere fantasie op dit gebied tarten, namen cie horden joelend en 'krijschend bezit van de vele provincieplaatsen -plaatsjes. De rijwielpaden werden overstroomd met loopers, de fietsers, daardoor ge dwongen, zochten hun heil op de rij wegen en de wandelpaden. Kortom langs 's Heeren wegen, om een con creet geval te noemen, op de Veluwe, heerschte je reinste bolsjewisme. F)EZE jeugd, deze trekkers, waarvan een zeer groot gedeelte lid van de Nederlandsche Jeugdherberg Centrale, heeft zoo weinig gevoel van eigen waarde en van zelfrespect, dat mer zich met eenige verbazing afvraagt of dit nu werkelijk Nederlandsche meis jes en jongens zijn. Het Amerikanisme en het bolsjewisme hebben deze jonge lieden zoodanig te pakken, dat zij veel gelijkenis gaan toonen met de gelukkig ontbonden A.J.C.-jeugd. Toen zagen wij eveneens ergerlijke dingen. Natuurlijk is het te begrijpen, dat met de moeilijke textielpositie onze jeugd, als zij een paar dagen er op uit trekt. zich niet op haar paaschbest kleedt. Daarenboven vereischt het trekken een makkelijke kleeding. Doch dat dit ontaardt in een soort onsmakelijk lcermiscostuum is toch niet noodig. Ook het gedrag van velen van deze jongelui munt nu niet bepaald uit door innerlijke houding. CN hiermede raken wij het groote pro- bleem, waar Nederland vandaag den dag zoo ontzettend mee te kampen heeft, n.1. de opvoeding van de jeugd. Er komt in onze jeugd een zekere losban digheid. die niets meer te maken heeft met vrijheid. Weliswaar tracht men hier en daar leiding te geven, doch deze leiding is blijkbaar niet wat zij wezen moet. De Nederlandsche Jeugdherberg Cen trale heeft hier naast den Nationalen Jeugdstorm in eerste instantie een taak te vervullen. Natuurlijk juichen ook wij den bouw van steeds meer jeugd herbergen toe, want zij behooren tot de middelen waarover de jeugdopvoeding moet beschikken. Doch men moet ver der gaan en zich ook daadwerkelijk met de jeugd gaan bemoeien. Het moet niet meer mogelijk zijn in de toekomst, dat groepen jongens en meisjes door ons land trekken zonder een geschoolde leiding. De N.J.H.C. dient zorg te dra gen dat ook deze jeugd, die. zooals zij zelf zegt, geheel buiten de politiek staat, besef van eigen waarde krijgt en zelfrespect. Dat kan zij alleen verkrij gen indien zij leiding ontvangt. Leer dezen jongens en meisjes inzien, dat zij in hun „Ceestcostuums" een lachwek kende vertooning yormen, breng hun bij. dat hun gedrag'in stad en dorp niet dat moet zijn van een partisanentroep, die onder het lallen van op de guitaar begeleide negerzangen bezit moet nemen van de straten. Leer dezen jongen menschen een zekere orde en discipline en leer ze vooral, dat vrij heid niets gemeen heeft met onge bondenheid. MATUURLIJK zal de N.J.H.C., indien zij deze taak ter hand wil nemen, moeten ophouden met verstoppertje te spelen. Zij zal er toe moeten komen, de bij haar aangesloten jeugd duidelijk te maken, dat haar taak niet is een negatieve, doch wel degelijk een posi tieve, d.w.z. dal de N.J.H.C. mede be hoort tot de opvoedingsorganen, die ons land bezit en dat zij de opvoeding van de jeugd wenscht te behartigen volgens de principes, die aan dezen tijd hun inhoud ontleenen. Voorziet de jeugd van trekkerskaar- ten, die zij ontvangt, nadat zij bewezen heeft te kunnen trekken, zonder dat de doorsnee Nederlander zich aan z'n eigen nageslacht dood ergert. En die jongelieden, die niet willen, mogen rustig de N.J.H.C verlaten. De jeugdherbergen zijn voor hen gesloten, en het is een koud kunstje om bij politic-verordening vast te leggen, dat. dezen jongelieden tot een bepaalden leeftijd, indien niet van hun ouders vergezeld, logies in hotels en pen sions, boerderijen etc. wordt gewei gerd. Wij hebben nog wel zooveel vertrou wen in de Vaders en Moeders van onze jongelingschap, dat wij aannemen dat zij onder de ouderlijke hoede geen aan stoot zal geven. IJET trekken verdient aanmoediging. Vooral wanneer straks het trekkers- gebied Europa omvangt, is het voor de toekomst van ons land een niet te on derschatten voordeel, als zijn jeugdige vertegenwoordigers eigenwaarde en zelfrespect toonen en in gebonden vrij heid kennis maken met hun nieuwe levensruimte! Antwerpen en Reims gebombardeerd. In den loop van Dinsdag hebben Britsch—Amerikaansche vliegtuigen Antwerpen andermaal met bommen bestookt. In het noorden der stad werd een reizigerstrein, die talrijke arbei ders vervoerde, van groote hoogte aangevallen. Een achttal bommen kwam, niet ver van den trein, in het veld terecht. Do. de ontploffingen werd een tiental arbeiders licht ge wond. In een andere wijk veroorzaak ten de inslaande bommen materieele schade. Dinsdagmorgen hebben Anglo-Ame- rikaansche vliegers een voorstad van Reims hevig gebombardeerd, die reeds tweemaal tevoren aangevallen was. Talrijke huizen werden verwoest en de schade is aanzienlijk. In den avond telde men reeds een veertigtal lijken. Onder do dooden bevir.den zich 27 leerlingen van een tehuis voor de jeugd en zes verpleegsters, die onder het. puin van een gebouw bedolven werden. Verscheidene gewonden wer den in het ziekenhuis ondergebracht RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt in de snrie Brandende Kwesties, te zenden op 1 Juni 1944. over Hilversum I, om 18.45 uur. De titel van dit praatje is: „Een woord tot de fanatieke tegenstanders". Het Italiaansche front. Slag in een nieuw stadium. De militaire spreker van den groot-Duitschcn omroep, luitenant-gene raal Dittmar, heeft een tusschentUdsche balans van den grooten slag in Italië gegeven. Hg zeide onder meer: Iemand, die met begrip het verloop van den on geveer 14 dagen durenden slag heeft gevolgd, zal niet ontkennen, dat het de laatste week niet beeft ontbroken aan critiekc. zelfs gevaarlijke situaties voor het aangevallen Duitsche leger. Wat wij acht dagen ge leden tot het waarschijnlijke rekenden, de vereeniging der beide vijan delijke gevechtsgroepen, heeft zich thans voltrokken. De slag is daarmee ongetwijfeld in een nieuw stadium getreden: het zwaartepunt der vijan delijke aanvallen heeft zich klaarblijkelijk verplaatst naar het westelijke deel van het vroegere landingshoofd en de van hier uit over Cisterna naar het noorden en over de Albaansche bergen naar Velletri onder nomen aanvallen vormen thans de beslissende actie, omdat zij gericht zjjn tegen de diepe flank der Duitsche strijdkrachten, die steunen op de rivier de Sacco tot aan de Liri, terwijl dc aanvallen over het bergmassief der Ausoni en het opdringen in het Saccodal naar Arce en Ceprano ver moedelijk een poging is om het geheele Duitsche front te splitsen. Het belangrijke knooppunt van wegen Frosinonc aan dc via Cassilina vormt hier ongetwijfeld een begeerlijk doel voor den vijand. echter ook voor ons de weg voor nieuwe besluiten vrij komen. Een tusschentjjdsche balans. Wat wij vandaag kunnen geven, is slechts een tusschentijdsche balans. Het Is verre van ons te ontkennen, dat de mogelijkheid van ernstige, zelfs ge vaarlijke situaties nog steeds bestaat. Maar anderzijds leeren ons de ervarin gen van bijna vijf oorlogsjaren, dat in groote aanvalsslagen meestal reeds de resultaten der eerste weken een alge meen oordeel over het verloop der ge vechten toelaten. Deze resultaten zijn echter voor den vijand geenszins in ieder opzicht bevredigend, omdat de penetraties, die hij met de uiterste ma teriaalconcentratie heeft bevochten, niet hebben geleid tot een oprukken, dat operatief belangrijke resultaten zou hebben kunnen bewerken. Als de voor teekenen ons niet bedriegen, zal de vijand trachten van den slag in Italië een langdurigen slag te maken. Hij zal gelooven aan allerlei mogelijkheden van succes op grond van zijn over macht aan menschen en materiaal. Slechts dit zal hij nie mogen geloo ven. dat het Duitsche commando en de Duitsche troepen hem tegemoet zullen komen door een passieve, alleen op toelaten ingestelde houding. De Duitsche gevechtsmethode. Het Anglo-Amerikaansche commando schijnt besloten te hebben, zoowel over de hoogten als in de dalen aan te val len, een oplossing, die met het oog op de groote numerieke meerderheid van den vijand voor de hand lag. Niettemin heeft men den indruk, dat de aanval len, die naar een beslissing streven toch in groote meerderheid van de dalen worden ondernomen. Ook dit is gemakkelijk t.e verklaren: het onge woon groote gebruik van pantserwa gens, dat steeds het eigenlijke kenmerk van de vijandelijke aanvalsprocedure vormde, vindtslechts de vereischt.e omstandigheden in de meer vlakke en open liggende dalen. Wij zijn objectief genoeg om te er kennen, dat het vijandelijke comman do ditmaal zichtbaar geïnspireerd word' door het streven naar een grootere operatieve vrijheid dan in de gevech ten van Maart. Wij zien ook niet over bet hoofd, dat het hier een tegenstander betreft, die vrijwel elke fout kan compenseeren door de massa der strijdkrachten, waarover hij beschik». Als wij hiermede rekening houden geeft het resultaat der gevechten den Britten en Amerikanen geen reden tot volledige tevredenheid. Het is duide lijk, dat het Duitsche commando ernaar streeft den vijand bezig te houden Deze methode bood zich als het ware vanzelf aan, toen het bindings- en af leidingskarakter der vijandelijke aan vallen vaststond. Iedere andere ge vechtsmethode zou de Anglo-Ameri kaansche bedoelingen slechts hebben bevorderd. Bovendien laat geen oor- logstooneel den strijd om tijdwinst zoo toe als het Italiaansche, dat steeds weer nieuwe afweerstellingen oplevert er de vijandelijke aanvallen dwingt in bepaalde banen. Dat deze Duitsche strijdmethode geenszins gelijk staat met een door den vijand afgedwongen toegeven, blijkt' duidelijk uit de berichten over hat ver loop van den slag. Uit de harde ge vechten blijkt, dat men ook het andere doel van eiken afweer, den tegenstan der zware verliezen toe te brengen recht heeft doen wedervaren. Wij mo gen juist de zware vijandelijke verliezen aan menschen en materiaal als een echte winst boeken. Lange duur der gevechten Wij zullen ons niet vergissen, als wij aannemen, dat de vijandelijke verwachtingen zich meer en meer richten op een uitputting van de Duitsche afweerkracht door een meedoogenlooze voortzetting van het offensief. De vijand zal deze strate gie van uitputting des te meer aan hangen, naarmate de gebeurtenissen zijn hoop op een groote beslissende operatie zullen teleurstellen. Men zal dus goed doen, zich voor te bereiden op een langen duur der gevechten. Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke strijd de Duitsche formaties vcor een te zwaardere taak stelt, naar mate zij met het oog op de eischen van den algemeenen toestand moeten rondkomen met een zoo gering moge lijk aantal strijdkrachten. Overigens lijkt het vast te staan, dat ook de ijand het niet op een langdurigen slag in Italië kan laten aankomen, zonder dat zijn algemeene strategische plan ingrijpende veranderingen zou moeten ondergaan. In dat geval zou Amerikaansche sprong naar het Westen. TAAI JAPANSCH VERZET. De verplaatsing van het zwaartepunt van de vijandelijke operaties naar het gebied van Nieuw-Guinea blijkt, vol gens militaire kringen in Tokio, op nieuw uit de landingen op het eiland Biak, waarvan het keizerlijk hoofdkwar tier Woensdagmiddag melding heeft ge maakt. Na de vroegere landingen bij Eitape en Hollandia heeft de vijand thans een verderen sprong naar het Westen gemaakt en tracht hij vasten voet te krijgen op het op 220 km af stand gelegen eiland. Hierbij is hij op verbitterden tegenstand van de Japan- sche strijdkrachten gestooten, welke den gelanden troepen zeer zware ver liezen toebrachten, ongeacht het tot zinken brengen van negen oorlogs schepen en de erns» ge beschadiging van zes andere schepen. Een krachtige vijandelijke vloot- forraatie begon in den ochtend van den 27sten Mei de N.W. punt van het eiland Biak hevig te beschieten. Kort daarop begonnen de troepen- landingen en onmiddellijk daarna de afweergevechten, die nog aan den gang zijn. In het vijandelijke kamp noemt men de Japansche tegenaan vallen de zwaarste in dezen oorlog. Amphibische en landtanks van den vijand stieten op Japansche tanks, die hen in verwoede gevechten aan het strand vasthielden. Tegelijkertijd viel de luchtmacht der marine met volledig succes dc gelande strijd krachten aan. Naar men in Tokio verklaart is het den vijand weliswaar gelukt bij Eitape en Hollandia en nu ook op Biak te lan den, doch de ononderbroken Japansche tegenaanvallen hebben ertoe geleid, dat zijn plan zich in het bezit va" West- Guinea te stellen, mislukt is en hij niet, van het naar verhouding kleine landingshoofd uit. va-'.en voet op het eiland kan vatten. Een vierkante gramofoonplaal. De Deensche gramofoonplalenin- dustrie heeft meegedeeld, dat voor de klankweergave een nieuw systeem is gepantentcerd. Bij de nieuwe vinding glijdt en Xoto-electrische cel over een vierkante glasplaat, waarop de klank is vastgelegd. Daar bij dit systeem de plaat niet behoeft te worden afge draaid met behulp van electromotor, kunnen muziek, gezang en redevoe ringen zonder geruisch worden weer gegeven. Verder hebben deze nieuwe platen een 1 ooptijd tot 45 minuten, zoodat men bijv. een geheele sympho- nie kan beluisteren, zonder dat men van plaat behoeft te verwisselen. Wel is een speciaal apparaat hierbij noodig, dat kan worden aangesloten op ieder radiotoestel. De vervaardi ging der vierkante platen en nieuwe apparaten zal onmiddellijk ter hand worden genomen. PAPIERTOUW ALLEEN VOOR EMBALLAGE. De directeur van het RijkstextielbU' reau heeft bepaald, dat het gebruik van papiertouw voor andere doelein den dan emballage met ingang van 30 Mei 1944 verboden is. Overtredingen van dit verbod kunnen strafmaatrege len tengevolge hebben. RADIOPRAATJES OVER HET N.S.K.K. De persdienst van den Nederland- schen omroep deelt mede, dat op Don derdag 1, 8, 15 en 22 Juni van 20.15— 20.30 uur over het distributienet Hil versum II radiopraatjes over het N.S. K.K. (Nat Soc Kraftfahrer Korps) zul len worden uitgezonden. V m Nieuws in 't kort. Nek gebroken bü duiken. Bij het zwemmen in den IJzeren Man dook de 16-jarige Van Kasteren uit de Anemonen- straat te Eindhoven, in het ondiepe ge deelte. Hij brak daarbij zijn nekwervel, welk letsel den dood tengevolge had. DoodelUke duik in zwembad. In het zwembad te Veendam is de 19-jarige Jan Hemmink uit Nijverdal bij het duiken In het diepe bassin met het hoofd op een glooiing van keisteenen terecht ge komen; eenige uren later is hij aan de gevolgen overleden. Groote brand te Altforst. Te Altforst aan de Maas is met Pinksteren, vermoe delijk doordat kinderen met vuur speel den, brand uitgebroken in de boerderij van de familie Broeken. Het vuur sloeg over, tengevolge waarvan mede zeven andere woonhuizen in vlammen opgin gen. Taaie verdediging tegen overmachtigen vijand. Carpineto prijsgegeven. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 31 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan den zuid- en zuidoostrami van de Albaner bergen mislukten ook gisteren weer in verbitterde gevechten alle doorbraakpogingen, die de vijand met sterke infan terie- en pantserformaties onder nam. In het gebied van Lanuvio werden daarbij van 200 aanval lende vijandelijke tanks 78. meest in gevechten op korten afstand, vernietigd. De Gefreiter Vetter in de compagnie pantserjagers van een regiment grenadiers heeft met zijn kanon van zeer korten afstand elf pantserwagens stukgeschoten. In de Lepiner bergen drongen Ma- rokkaansche bergtroepen onze ver dedigingslinies binnen en bereik ten na harden strijd Carpineto. In den sector aan weerskanten van Frosinone, ten zuidoosten van So- ra, alsmede bij en ten zuidwesten van Alfedena, brachten onze ach terhoedetroepen in voortdurende taaie gevechten het optreden van overmachtige vijandelijke strijd krachten tot staan. Gevechtsvlieg tuigen en des nachts opcreerende slagvliegtuigen vielen doelen in het gebied van Cisterna, alsmede vijandelijke colonnes en batterij- stellingen in het gebied van Aprilia met goede uitwerking aan. Een formatie Duitsche gevechts vliegtuigen heeft in den nacht van 30 op 31 Mei van een vijandelijk con- vooi in de Middellandsche Zee één transportschip en drie vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 23.000 brt. tot zinken gebracht. Een ander transportschip, vijf vrachtsche pen, alsmede één tankboot met een gezamenlijken inhoud van 44.000 brt. werden beschadigd. Duitsche doorbraak bü Jassy. In het Oosten braken formaties infanterie en pantserwagens, uit muntend ondersteund door sterke Duitsche en Roemeensche gevechts- en slagvliegers, ten noorden van Jassy door een sterk uitgebreid en diep geëchelonneerd vijandelijk stellingensysteem en sloegen de Sovjets in harde gevechten in het daarachter gelegen lage land bij de rivier terug. Het gewonnen ter rein werd. ondanks herhaalde ster ke tegenaanvallen der bolsjewieken, behouden. Jacht- en slagvliegers vernietigden boven dit gebied 69 vijandelijke vlieg tuigen. In den nacht van 30 op 31 Mei wer den de spoorwegknooppunten Kasatin en Fastof door sterke formaties Duit sche gevechtsvliegtuigen doeltreffend gebombardeerd. Slagvliegtuigen brach ten in de Finsche Golf drie Sovjet- Russische escorte-vliegtuigen tot zin ken. Een andere boot werd bescha digd. Amerikaansche bommenwerpers dron gen overdag het Rijksgebied binnen en veroorzaakten door het uitwerpen van brisant- en brandbommen in eenige plaatsen schade en geringe verliezen onder de bevolking. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden 42 andelijke vliegtuigen. In den afgeloo- pen nacht wierpen eenige Britsche vliegtuigen bommen op plaatsen in het Rijnlandsch Westfaalsche gebied. In den strijd tegen de Britsch-Ameri- kaansche terreurvliegers heeft zich een jachtgroep, onder bevel van ma joor Freitag, bijzonder onderscheiden. Successen te zee. Duikbooten hebben zeven schepen met een gezamenlijken inhoud van 29.500 brt. tot zinken gebracht, als mede acht torpedojagers en convooi- vaarluigen en bovendien zes vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Zeestrijdkrachten, boordluchtdoelge- schut van koopvaardijschepen en ma rine-luchtdoel artillerie vernietigden in de maand Mei 200 vijandelijke vliegtuigen. TENTOONSTELLING VAN ROODE KRUISZEGELS. In samenwerking met het Nederland sche Roode Kruis organiseert de Haag- sche' philatelistenvereeniging „L.I.P.A." ter gelegenheid van haar vijftienjarig bestaan een tentoonstelling van Roode Krulszegels in het gebouw Pulchri Stu dio, Den Haag, op Vrijdag 2 en Zater dag 3 Juni a.s. Ter gelegenheid hier van gaven de Nederlandsche Posterijen toestemming tot de perforatie van 150.000 zegels van 2 ct. Deze zullen, geperforeerd met een kruis (symbool van het Nederlandsche Roode Kruis) verkrijgbaar worden gesteld a 15 ct. De toeslag komt ten bate van het Ne derlandsche Roode Kruis. Verder is gedurende beide tentoonstellingsdagen in het gebouw een tijdelijk hulppost kantoor gevestigd, waar tevens gele genheid zal worden gegeven tot het verzenden van aangeteekende stukken. De zegels, welke genummerd zijn, kun nen van een bijzonder poststempel worden voorzien. BRUTALE ROOFOVERVAL OP BOERDERIJ TE DRUTEN. Te Druten is in den nacht in de boerderij van P. Reynen een roofover val gepleegd. Omstreeks middernacht werd aan de deur geklopt met het ver zoek onmiddellijk open te doen. De be woner. R., voldeed aan dit verzoek, doch werd direct dooi een vijftal ban dieten. die van vuurwapenen voorzien waren, overvallen. R en zijn zoon wer den op een stoel vastgebonden en in een kelder opgesloten. De vrouw moest intusschen geld, kleeren, boter, rijwiel banden, rijwielen en andere artikelen van waarde aanwijzen. Met dezen buit zijn de bandieten in den nanacht ver trokken. waarna de vrouu haar e.ht- genoot en zoon kon bevrijden. EN EEUWIG ROEPT DE ZEE DOET UW PLICHT VOOR VOLK EN VADERLAND Meldt U voor de Kriegsmarine Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestelle West. Plompetorengracht 24, Utrecht: alle Haten- en Ortskommandanturen en de ver schillende ff -Meldestellen in Nederland. Henri J. ter Hall overleden. Woensdagavond om half zevm is in zijn wonnig te Rijswijk de bekende amusementskunstenaar Henri J. ter Hall, oud-lid van de Tweede Kamer, na een kortstondige ziekte on 78-jari- gen leeftijd overleden. Henri J. ter Hall werd in 1866 te Haarlem geboren en ging later met zijn ouders naar Anna Paulowna, waar zijn vader aan de Hollandsche Spoor werkzaam was Op 14-jarigen leeftijd nam hij reeds dienst bij de Kon. Ma rine in Den Helder, waar hij eenige jaren later leerling-muzikant werd. Tot 1892 bleef hij in militairen dienst. De jonge Ter Hall gevoelde zich zeer aangetrokken tot de declamatiekunst en dit was de reden, waarom hij, zeer tegen den zin van zijn vader, ontslag uit den dienst nam. Hij trok naar Am- terdam, waar hij in verschillende amu sementslokalen optrad als karakterko- mielc. Langs dezen weg kwam hij op het denkbeeld revues in elkaar te zet ten. Zoo werd Ter Hall de pionier van de Nederlandsche revue. In 1908 begon hij in het toenmaals bekende circus Phlaeging te Roterdam een groote revue van drie bedrijven op te voeren. Van dien tijd af begon hij eiken eersten Januari van Rotter dam uit te spelen en daarna tot No vember het land door te trekken. Behalve de revue heeft Henri ter Hall ook de bioscoop in ons land ge bracht. In de revue heeft Ter Hall tot 1917 samen met Nieuwenhuizen Sr., later ook met Nieuwenhuizen Jr., en Buziau meegespeeld. Na de dertigste revue heeft het echt paar Ter Hall zich teruggetrokken. De heer Ter Hall heeft zich ook op politiek terrein bewogen. Hij was lid der Tweede Kamer, o.a. als vertegen woordiger van het amusementsbedrijf. Tenslotte zij vermeld Ter Hali's werkzaamheden voor he'. Dorus Rij kersfonds. Met nog eenige heeren richtte hij in 1923 dit fonds, dat ten doel kreeg oude redders te steunen, op. De heer Ter Hall nam aanstonds het voorzitterschap op zich, dat hij tot 1931 bekleedde. De overledene was Officier in de Orde de van Oranje Nassau, Zingen en dichten... Een boos volk zingt niet en heeft geen dichters. Wanneer dit waar ls cn het zal wel waar zijn bewonen wij een al lerbest land. Want nergens wordt zóó gezongen en gedicht als hier. Soms is dat overigens niet altijd even aan genaam, Ik had vroeger een buurman, die ln den tijd, dat de borrel overal nog twintig cents kostte steêvast eiken Zaterdagnacht zingend thuis kwam en tot het zonnegloren bleef zingen. En redacteuren van dagbladen en tijdschriften komen vanwege die algemeene dichterlijke liefhebberij haast niet meer op adem. Vrijwel iedereen zendt hun rijmsels en vrijwel iedereen begeert er nog geld voor ook. Ter voorlichting en stichting mij ner lezers volge hieronder een vers, dat dezer dagen ontvangen werd. Bedroefd en Vreugde. Er zat een tenger knaapje Op een kistje bij het water Te huilen van 't groote verlies van Zijn lieve pa en moe. Hij jong, zwak en arm Moest nu bedelen voor de eer. Maar toch zoo ver zou 't niet komen Want de arme kon haast niet meer. Er kwam een rijke familie aan, Die zag den zesjarigen jongen. Maar toen zij vroegen om zijn smart Kregen zij ten antwoord: Mijn pa en moe bestaan niet meer. toen Keken zij den arme meelijdend aan, Toen zij vroegen of hij mee wou gaan Kon hij zichzelf van vreugde niet Waarlijk geen wonder, dat uit on ze rijen een Vondel, een Morsman en een Slauerhoff moesten verrijzen. Intusschen. de brave maker van bo ven afgedrukt vers zal zijn loon krij gen niet slechts in het Hierna maals, omdat hij op Aarde zulke edele gevoelens gekoesterd heeft maar ook van de Directie van dtt Dagblad, want hij verschaft ons allen stellig eenige aangename oogenbllk- ken. OVIDIUS J Verduister van 21.45-5.30 u. 2 Juni. Zon op 5,23 u-, onder 21.54 u. Maan onder 3.57 u., op 16.42 u. De eenige „levende" Schermer molen. 1111 _"yv VREDIG LIGT O AAR. OTERLEEK. 6EHEERSCHT OOOR. Z'JW MOLEN/... j oTKy.«é<^ UIT DEN OMTREK. Begrafenis J. Westerhof. De groote belangstelling op de Alge meene Begraafplaats te Alkmaar be wees gistermiddag, dat de oude strij der voor het socialisme J. Westerhof, hoewel hij reeds tien jaar uit het po litieke leven was getreden, nog een plaats innam in het hart van de bevol king. Onder de belangstellenden waren ook aanwezig de meeste ex-raadsleden, waaronder die in het verleden meerma len den degen met hem hadden ge kruist. maar de grootste belangstel ling kwam toch van de werkers, waar voor hij zijn strijd had gestreden en die hem het liefst waren. In Westerhof leefde een sterke drang naar sociale rechtvaardigheid, maar bovendien was hij er van doorgedrongen, dat hoogere machten dan die van den mensch het heelal bestieren. In het diepst van zijn wezen was hij religieus. In zijn geest werd, vóór dc met bloe men bedekte baar grafwaarts werd ge dragen, in de wachtkamer op een har monium „Ase's Todt" van Grieg, „Wilt heden nu treden" van Valerius en „Na der mijn God tot U" gespeeld. Aan de groeve werd allereerst het woord gevoerd door den zwager van den ontslapene, den heer Koopal, die Westerhof herdacht als een trouwe vriend, een trouw echtgenoot. vader en grootvader, die steeds bereid was met raad en daad te steunen. Je trouw aan je vrouw kwam op je sterfbed nog zoo sterk tot uiting. Toen je wist dat je zou heengaan, was je slechts be zorgd, dat je haar alleen achter moest laten. Ten volle heb je je overigens overgegeven aan de Almacht, die je heeft opgeroepen. Wij zijn blijde, dat je met volle overgave bereid was heen te gaan. Wij zullen je nooit vergeten. De heer J. Schermer sprak hierna een woord namens de Woningbouw vereniging Rochdale. dank brengende voor hetgeen Westerhof voor de ver betering van de volkshuisvesting had gedaan. De heer Couwenhoven, die het woord voerde om de gedachte te vertolken van hen, die vroeger in de S.D.A.P. of de Moderne Vakbonden georganiseerd waren, sprak een woord van dank voor hetgeen Westerhof had gedaan ter ver wezenlijking van het ideaal: „Een menschwaardig bestaan voor de ver drukten". Daarnaast streed Westerhof om het algemeen belang, en speciaal dat van Alkmaar, te dienen. Het M.H. het Centraal Ziekenhuis zijn daar voor symbolen. Spreker dankte voor alles wat Westerhof voor de arbeiders had gedaan. Mevrouw Westerhof constateerde, dat haar man, na een leven van strijd, een strijd, die gevoerd was voor degenen, die hij lief had, was heen gegaan. In dien strijd zijn er ook wel eens fou ten gemaakt, maar wie maakt er geen fouten. De liefde voor de arbeiders was Westerhof bijgebleven. Toen hij gevoelde, dat hij zou heengaan zeide hij: „Breng mij maar op de derde af- deeling van de begraafplaats, temidden van de arbeiders, waaruit ik ben voort gekomen". „Ik heb" zoo ging zij voort, „hem daarom vandaag gebracht temid den van hen, die hij zoozeer heeft lief gehad. Als vrouw heb lk je laatste (Teekening G. Dekker) Er is een tijd geweest, nog niet zoo heel lang geleden, dat de Schermeer droog gehouden werd door 52 water molens, die aan het landschapsbeeld een bijzonder fraai en karakteristiek voorkomen gaven. Dit alles is echter thans voorbij. In 1926 werden de mo lens buiten werking gesteld en een drietal electrische gemalen in gebruik genomen. Sedert zijn vele molens het slacht offer van sloopershanden geworden, een aantal staat er nog als een tast bare herinnering aan het, verleden, sommige nog vrij gaaf. andere reeds dani£ door den tand des tijds afge takeld, doch alle gedoemd tot eeuwige rust en werkeloosheid. Eén was er echter, die alle veranderingen en tech nische verbeteringen trotseerde, wel geen watermolen, maar toch een mo len binnen de ringsloot van de Scher meer, n.1. de korenmolen „De Otter" te Oterleek. Hadden de watermolens hun be staansrecht verloren, niet alzoo „De Otter", die zich als eenig overgeble ven „levende" molen in de Schermeer wist te handhaven en zich juist in dezen tijd in een groote belangstel ling mag verheugen. Dezer dagen is het vijf-en-twintig jaar geleden, dat de heer en mevr, GardenbroekGerth in het huwelijk traden en zich vestigden in het Mul dershuis te Oterleek. Sedert dien heeft het echtpaar Gardenbroek zich een goeden naam weten te verwerven en worden zij tot de meest geziene en gewaardeerde inwoners van Oterleek gerekend. Ieder, die de goedmoedige bereidwilligheid en hulpvaardigheid van den mulder en diens echtgenoote kent. verwondert zich hierover niet. Bovendien nam in de laatste jaren gelijk met de waardeering voor ons inlandsche graan, ook de waardeering voor den molen en den molenaar nog belangrijk toe. Er mag dan ook verwacht worden, dat het het echtpaar Gardenbroek bij zijn dubbel jubileum niet aan belang stelling zal ontbreken. Wij voegen hier den wensch aan toe. dat de heer Gardenbroek nog vele jaren zijn be roep als molenaar en fouragehan- delaar zal blijven uitoefenen, hierbij trouw ter zijde gestaan door zijn ega en bovendien, dat „de molen van Gar denbroek" nog zeer lang voor Oter leek moge blijven gespaard. oogenblikken medegemaakt. Je vreesde niet te moeten heengaan, maar Je was wel bezorgd mij alleen te moeten ach terlaten. Rust zacht, trouwe en lief hebbende man". Ds. Kuiper sprak hierna, wegens ver hindering van de predikante der Remon- strantsche Gemeente, waarbij de over ledene zich als lid had aangemeld een laatste afscheidswoord. Hij deed dit in de gedachte, dat Westerhof in zijn le ven en werken gezocht heeft naar wat boven leven en werken uitgaat. De zoon van den overledene dankte tenslotte voor de groote belangstelling. BEROEP AANGENOMEN. De heer G. de Groot, candidaat te Alkmaar, heeft het op hem uitgebrachte beroep naar de Doopsgezinde Gemeente te Workum (F/.) aangenomen. Wieringerwaarit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1