NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Een oorlogvoering op verkleinde schaal. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 3 JUNI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 128, 4 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHKöDKR. Alkmaar. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehecle oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Bezet Nederland. Schr. Sedert, vier jaren Is Nederland thans bezet gebied. Tal van maatregelen zijn door de bezettende macht getroffen en hebben al naar hun aard bij de be volking een meer of minder gunstig ont haal gevonden. Om rechtuit te zijn, in de meeste gevallen een ongunstig onthaal. Dit is te verklaren uit ihet feit. dat men de mastregelen niet op zich zelf beoordeelt, doch den bezetter verwijt, dat hij deze maatregelen nèemt. terwijl hij er in feite geen recht toe heeft, Deze meening is ge baseerd op 'n volkomen gebrek aan ken nis van datgene waartoe een bezettende macht in het algemeen recht heeft en.... plicht heeft. DROF. Mr. J. J. Schrieke, secrétaris- generaal van het Departement van Justitie, heeft thans bij de N.V. Drukkerij Elsevier te Amsterdam een boekje het: licht doen zien. getiteld „Bezet Nederland en het Haagsche Landoorlogreglement van 1907". Tn zijn voorwoord zegt prof. Schrieke het volgende: „De druk. welke de bezet ting op zich zelf beschouwd ongetwijfeld voor ons volk beteekent. zal in zijn ge volgen immers worden verzacht, wanneer leder zich meer dan te voren rekenschap zou willen geven van den aard der bezet ting, van de wettelijke bevoegdheden der bezettende macht en van de hieruit voor ambtenaren en burgerij voortvloeiende plichten". TNDERDAAD is het zoo, dat wanneer men kennis neemt van de verschillen de artikelen van dit Landoorlogsregle ment, een beter begrijpen ontstaat t.a.v. de bezettende overheid. En een beter begrijpen beteekent. een betere verstandhouding.' waarvan bezetter en bezette profijt kunnen trekkén. Het mag als bekend worden veronder steld, aldus de schrijver, dat de bezetten de macht zich in het algemeen stelt op den grondslag van het zgn. Landoorlogs reglement. d.i. het op de tweede Vredes conferentie te 's-Gravenhage op 18 Octo- ber 1907. onder medewerking van Duitsch- land, bij verdrag vastgestelde reglement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land, waarvan Afdeeling III: „Van het militair gezag op het grondge bied van den vijandelijken staat" (welke de artt. 42-56 omvat) hier van belang is. In deze artikelen ligt de rechtsgrondslag, waarop de bezettende macht staat en waaruit zij handelt, klaar omliind getee- kend. Een grondgebied wordt volgens art. 42 als bezet beschouwd, wanneer het zich feitelijk bevindt onder het bezag van het vijandelijke leger. Dit is onloochen- barr de staat, waarin Nederland zich se dert half Mei 1940 bevindt. Dan is al dus art. 43 het gezag van de wettelijke overheid feitelijk overgegaan in handen Van dengene, die het gebied heeft bezet. Het gezag is feitelijk overgegaan, of. zooals de bekende door de uitgeweken regeering nagelaten „Geheime Aanwij zingen" het uitdrukken, al verbinden deze er niet de juiste gevolgtrekking aan: de uitoefening van de souvereiniteit d.i de volle rcgeeringsmacht is, zoolang de bezetting duurt, feitelijk in handen van den bezetter. „Elke handeling" aldus de Aanwij zingen ..van overheid of bevolking, ge richt. tegen de belangen van het bezet tingsleger, elke vijandelijke daad m.a.w. zal door den bezetter worden beschouwd als krijgsverraad en doet de schuldigen terecht staan voor den vreemden krijgs raad." „De tn functie gebleven Nederlandsche ambtenaar zal zich van deelneming aan dergelijke handelingen Onthouden De artt. 112. 56. 57 en 58 Grondwet, die beoalen. dat dc wetgevende macht gezamenlijk door den Koninr en de Staten-Gencraal wordt uitgeoefend: de uitvoerende macht bij den Koning berust: door den Koning algemeene maatrege len van bestuur worden vastgesteld; en de Koning het„opr>orbcstuur heeft der buitenlandsche betrekkingen, zjjn door den feitelijken overgang dei- souvereiniteit ten aanzien van het bezette grbied automa tisch buiten werking getreden. Daarmede heeft het grondwettelijk en wettptjjk eezag der uitgeweken overheid in zijn vollen omvang, ten aanzien van het bezette sebied ziin voorloopig einde genomen: dat van den .bezetter is daar voor in de plaats getreden. Dit kan ook niet anders want practisch zou in hot bezette gehfed een eeordend leven niet meer mogelijk zijn. indien daar niet één gez.ag met kracht van wet voor allen heerseh'e Met dit gezag is ook de bevoegdheid +ot roeperen met na me die om aan bevolking en ambtenaren hevelen en oodrachten te geven, aan de vroeepre regeering. wa--v deze 7'"eh ooV mo*® h®- vinden. ontvallen: dip bevoegdheid Ie""' nu alleen toe aan do bezattende macht Hiermede is bet voorschrift onzer grond wet. dat de zetel der reeeering fn geen £PVa1 buiten Nederland kan worden ver plaatst in overeenstemming JjkTndien de bezetter in staat is elk oogen- vfl'k 7iin wil met eeweld door te znttnn dart aldtts verder de Aanwitzltlfföl „zal het nlaatseiiik bestuur zieb a->n diens gezag mo®f®n onderwerpen" M- tnsfruette voor d® ambtenaren h®bb®n d'e zeer geheime Aanwïi-Mneen dan ook oo alle punten, waar zii in strüd komen met de regelingen en hevelpn d®r bezat tende mnnbt» baar kraebt trerlrtren Misdaad tegenover het eigen volk HET is allerminst, een geheim, dat de naar Engeland gevloden reeeering zieb aan deze voorschriften niet houdt 7ii tracht zelfs herhaaldelijk. u<t haar vluchtoord, door middel van de radio on- drachten en bevelen aan de achtergela ten ambtenaren en bevolking te geven en schendt daarmede het in het T.andoor- logsreglement belichaamde Volkenrecht Wat nog erger is: zii drüft den"®"®, d'® aan haar inblazingen gehoor geeft, tot handelingen, die strijdig zijn met de hem door het feit der bezetting ten oDZlehtf der nieuwe Overheid ongelegde recht plichten Waar het gezag op deze laatste is overgegaan hebben ambtenaren en bevolking deze, en deze alleen te ge hoorzamen. Slechts onder erkenning van dezen regel zijn onder de bezetting geor dende toestanden en verhoudingen be staanbaar Tedereen kan weten welk lot dengene wacht, die in strijd met dezen regel handelt, en daarom is het hedrijf van hen die, zelf buiten het bereik van den bezetter, tusseben dezen en de hem onderworpen bevolking stoken, niet an ders dan een misdaad tegenover 't eigen volk. De bezettende macht is ook in dit op zicht voor de vroegere regeering in de plaats getreden dat op baar met de re- geerinesbevnegdherien ook de daaraan onafsebeldenlijlc verbonden verantwoor delijkheid voor den gang van zaken in en voor het WpI en wee van het heze+tp ge bied is overgegaan. Zij beoordeelt naar eigen inzicht, wat wél en wal niet non- die is Door artikel 43 van het T,and oorlogsreglement is zij daarbii in het be lang der bevolking aan een zeker mini mum gebonden en moet zij alle maat regelen nemen., die ln 'haar vermogen staan, ten einde voor zooveel mogelijk de openbare orde en het openbare leven te verzekeren. Belangrijk is. dat, wanneer deze laat ste er onder zekere omstandigheden toe moet overgaan om tot herstel of verze kering rler openbare orde het politic- standrecht af te kondigen en de daaruit voortvloeiende maatregelen te nemen daarmede slechts datgene geschiedt, u-at het Landoorlogsreglement uitdrukkelijk eischt. Openbare orde en openbaar leven. DES te meer reden is er om wat nader op de beteekenis der geheimzinnige woorden: openbare orde en openbaar le ven in te gaan. voor dè juristen en militaire deskundi gen, die In 1907 het reglement behandel den, eden zich hierbij geen moeilijkhe den voor. Hun stonden eenerzijds de orde op straat, anderzijds de normale gang van zaken in de ambtelijke diensten en de bureaux, alsmede in het particuliere bedrijfsleven voor oogen. Het is in onzen tijd wel anders gewor den! Want hoe was In enkele penne- streken de toestand, waarin Neder land zich in Mei 1940 bevond? Daar waren door oorlog cn bezetting vrijwel de geheele overzeesehe handel en groote scheepvaart verloren gegaan, en dat terwijl te voren niet minder dan 1/5 van ons, pl.m. f5 milliard J>er jaar be- loopende. nationale inkomen alleen uit de bronnen handel en scheepvaart vloei de. Daar stonden pl.m. 300.000 man werk loos, aan wier onderhoud in 1939 pl.m. f123 millioen moest worden ten koste gelegd, naakt f 90 millioen voor algemee ne armenzorg. Daar moest een leger van 250.000 man ontbonden en teruggevoerd worden in een geheel ontwricht bedrijfsleven. Het algemeene prïjzenpeil was sinds 1936 langzaam, doch bestendig stijgend. Jaarlijks had Nederland voor de ver zorging van zijn WFvolking groote hoe veelheden goederen moeten invoeren en nog in 1939 had men daartoe kunnen be schikken over invoeroverschotten ter waarde van f 160 millioen aan lsndbouw- en veeteeltvoortbrencselen. en omstreeks f 90 millioen aan mijnproducten, van f 36 millioen aan textielgoederen. zoomede van f230 millioen aan metaalwaren. Vrij wel met één slag vielen deze toevoeren voor de toekomst uit Zij, die het destijds nog niet inzagen, moeten 't langzamerhand toch wel hebben leeren begrijpen, dat hier een algemeene catastrophe voor de deur stond, die zelfs door de binnenlandsche voorraadvorming der laatste oorlogsjaren de cijfers, die 1 elkander thans daarover pleegt voor te/tooveren, behooren in het rijk der fa bels thuis niet had kunnen worden af gewend. Ware zij ingetreden, het zou met de openbare orde en het openbare leven voorgoed gedaan ziin gefeest, zoo dat alleen al de verzekering daarvan een krachtig ingrijpen in de productie, de consumptie en de distributie onafwijs baar maakte Naast de honger aangewezen algemeene erantwoordelijkheid voor den gang van zaken in het bezette gebied, die op de schouders der bezettende macht komt te rusten, moest een dei-gelijke oractische overweging haar wel noodzaken om. al thans ten aanzien van het binn®nlandsch beleid, in de volle breedte op den leee- gelaten regeeringszetel plaats" te nemen Volkenrechtelijk kan deze haar niet wor den betwist. Plaats ambtenaren en burgerij. VORMT de bezettende macht de eene pool der uit de bezetting ontstane ver houdingen. zoo maken ambtenaren en burgerij de tegenpool uit. Ook over hun plaats daarin valt het een en ander op te m^-ken. Waar door de bezetting liet gezag der wettelijke overheid feitelijk op den bezetter is overgegaan, ziin amb tenaren en bevolking, door en voor den duur der bezetting onder een nieuwe overheid komen te staan, voor hen ontstond daardoor de rerhtsnlirht om Mi uitsluiting aan de nieuwe over heid te gehoorzamen. Voor de wet binnen bet bezette gebied kan sterhts als beginsel de erkenning gelden van dc raakte en barde feiten, waarin de bevolking moet berusten. Deze staat tegenover een rez®g. dat voor haar kracht van wet heeft en z.ieli ook als zoodanig laat gelden Algemeen wordt door de deskundigen on vol kenrechtelijk "ehïed aangenomen, dat de rechtsgevel"en van de maatrege len. welke de bezettende mnrht hin- nen den .kring van haar bevoegdheid heeft genomen, zelfs na de bezetting, moeten worden erkend, waaruit volgt, dat liier wei degeliik van een rechts verhouding sprake is. Dat de ambtenaren gedurende den be zettingstijd hun ambt bliiven vervullen wordt o.a. door mr. ,T. P A. Frangois (Handboek over het Volkenrecht, blz. 445) als een voor de hand liggend verschijnsel vermeld. Geen wonder, want hun aftre den zou gelijk staan met het verwekken van een wanorde, waarvoor zii de be volking zooveel en zoolane mogeliik zu'- len willen sparen. Zoo wilden het ook d® Aanwijzingen, die als aleemeencn reed vooropstelden, dat personen, deel uitma kend van bestuursorganen van het Riik de provinciën, gemeenten waterschappen en veennolders en het bij die organen in dienst zijnde nersoneel. alsmede het personeel in dienst bii snnor- en tram wegen. ook onder de gewijzigde omstan digheden. hun taak zouden bliiven ver vullen. Bezettingsrecht boVen Ned. recht. \TAN belang is tevens het inzicht, dat v de bezettende macht en haar organen waar zii «de in het land eeldende weiten eerbiedigen, daaraan ze'f niet zijn onder worpen en dat zii. onk wanneer zij de wet niet veranderen, .bevoegd zijn. krachtens eigen recht aan onder hen staande Nederlandsche ambtenaren op drachten te geven van verdere strek king dan de Nederlandsche wet zou toe laten. Steeds gaat het bezettingsrectv hoven het Nederlandsche recht, zoodat in het aleemeen tegenover ondraeM.en of vorderingen, die zich on het eerstge noemde gronden, ieder beroep op het Nederlandsche recht moet falen Daar komt bii dat het bezettingsrecht niet aan b"oaaldc vormen gebonden is Het moge zich uiten in een verordening, een bes'uit van den Rijkscommissaris, een regeling of een aanwijzing van een der Commissarlosen-Generssl een een voudig schriftelijk of mondeling bevel, ziin Jtracht is steeds dezelfde, en slechts de doelmatigheid beslist over de wijze waaron het tot ons komt. Aan dit bezettingsrecht leggen overi gens de artt. 46. 47. 50 e v van het Land- oorlogsreglement in den vorm van een aantal verboden en geboden in het be lang der bevolking, eenige beoerking on. waarvan de voornaamste drie hier vol gen: r Vooreerst moeten de eer en de rechten van het gezin, het leven der personen en 'de bijzondere eigendom, alsmede gods dienstige overtuiging en de ultncfcn'ne van eerediensten worden ontzien Hel be hoeft wel geen betoog, dat dit niet een terzijdestelling beteekent van de artt 174 en 177 der Grondwet d'e met de eer biediging van ieders godsdienstige over tuiging en toelating van de openbare godsdienstoefening als uitgangspunt, ook on dit terrein voor de bescherming der maatschappij en harer led®n teeen de overtreding der strafwet en voor de ver zekering der openbare orde en rust zorg dragen. Tn de tweede plaats mag geenerlei ge- meenseh.anneliike straf, in geld of van anderen aard worde" uitgevaardigd te- een >le bevolkingen on grond van per soonlijke handelingen waaroor zii in haar geheel niet gis hoofdelük aansnm keliik kunnen worden beschouwd pet de uitlegeine en toepassing van dit voor schrift. meer dan menig ander onder den invloed staan van de eisehen van 't oor'ogsbedriif en den oorlogstoestand ligt voor de hand En ten slotte kunnen recjuisitiën in na ture en persoonlijke .diensten van de ge meenten of van de bewoners niet wor den geëischt dan ter voorziening in d® behoeften van het bezettingsleger, waar bij zii in verhouding moeten staan tot de hulpmiddelen van 't land en van dien aard zijn. dat zij voor de bevolkingen niet de verplichting medebrengen om aan de krijgsverrichtingen te«*en haar vader land deel te nempn Nieuws in 't kort. Briketten van stroo. - De Duilsche techniek is ei- thans in geslaagd van stroo briketten samen te stellen, zonder dat een bindmiddel wordt toegevoegd. Hierdoor is hel mogelijk geworden, stroo als stookmnteriaal voor generators te gebruiken. (C.D.) Doodclijk ongeval bij voetbalwedstrijd. De 26-jarige BVV-speler W. Lurling uit 's-Hertogenbosch kwam dezer dagen tij dens een bedrijfsvoetbalwedstrijd in botsing met een speler van de tegen partij. waardoor hij ernstige verwondin gen opliep. Hij is thans aan de gevol gen overleden. DUITSCHE TROEPEN HIELDEN STAND TEGEN OVERMACHTIGEN VIJAND. Aan het Oostfront sterke tegenaanvallen bij Jassy afgeslagen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRÏR, 2 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij de zware gevechten in Italië, die gisteren vooral in het gebied van Velletri en Valmontone tot de grootste hevigheid zijn opgevoerd, heeft de strijdvaardigheid van onze troepen zich altijd weer weten te handhaven tegen de numerieke en niaterïeele overmacht van den vij and. Zoo werd daar ook gisteren weer de met geconcentereerde in fanterie- en pantserstrijdkrachtcn en met ondersteuning van zeer ster ke luchtstrijdkrachten aanvallende vijand tot staan gebracht. Een in- tusschen afgegrendelde penetratie, die de vijand ten noordoosten van Velletri kon bereiken, kostte hem uiterst zware bloedige verliezen. In dezen frontsector hebben zich de 65e divisie infanterie onder luiten? nt- generaal Pfeiffer, de door deelen van de vierde divisie valschermjagers ver sterkte divisie pantsergrenadiers onder generaal-majoor Hecker en een uiteen heden van het leger en van de val schermtroepen samengestelde gevechts groep onder luitenant-generaal Greinar, uitmuntend onderstand door artillerie en door luchtdoelartillerie van de lucht macht. zich bijzonder onderscheiden. Des nachts opereerende slagvlieg tuigen vielen vijandelijke batterijen cn colonnes in het gebied van Ar- tena, alsmede de plaats zelf, met hommen en boordwapens aan. Aan de noordelijke helling van de Le- pincr bergen hebben onze divisies zich na het afweren van talrijke vijandelijke aanvallen gedistanci- eerd op den noordelijken oever van de rivier Dc Sacco. In het gebied van Sora werden voor onze nieuwe stellingen alle aanvallen van den vijand afgeslagen. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten brachten voor Livorno een Britsche •torpedomotorboot tot zinken en be schadigden een andere boot ernstig. Voor de kust van Dalmatië brachten zii zes volledig bezette kustmotorschepen en één tankboot tot zinken. Er werden talrijke gevangenen gemaakt. Felle strijd bij Jassy. Aan het Oostelijke front sloegen sterke Duitsche en Roemeensche troe pen ten noorden van Jassy vrij sterke tegenaanvallen van de Sovjets af en zuiverden eenige penetratieplekkcn. Sterke Duitsche en Roemeensche for maties gévechts- en slagvliegtuigen brachten hierbij den vijand zware ver liezen toe aan menschen en materiaal. Aan de rest van het front ontstonden ér buiten plaatselijke gevechten in het voorterrein van de Karpathen. geen gevechtshandelingen van beteekenis. In den afgeloopen nacht ondernamen formaties sterke Duilsche gevechts vliegtuigen geconcentreerde aanvallen op de spoorwegknooppunten Kasatin en Fastof. In de Finsche Golf is een Sovjet- Russisch bewakingsvaartuig na mijn- treffers gezonken. Bij een aanval door veertig Britsche vliegtuigen op een Duitsch convool v de Westkust van Noorwegen, werden door escortevaartuigen en luchtdoelge schut aan boord der koopvaardijschepen elf vliegtuigen vernietigd, terwijl twee andere toestellen in brand werden ge schoten. DE TOESTAND AAN HET OOSTELIJKE FRONT. Voorbereidingen voor een grooten strijd. Het Internationale Informationsburo meldt over den toestand aan het oos telijke front het volgende: De gevechtspauze, die sedert ver scheidene weken aan het O. front heerscht, is dezer dagen door de Duit- séhe operatie ten noorden van Jassy orderbroken, daar de Duitsche leiding er waarde aan hechtte om enkele?be langrijke heuvelstellingen te verkrijgen, waardoor men een goed uitzicht krijgt op de noordelijk daarvan gelegen laag vlakten. Van een groote bolsjewistische activiteit was echter, afgezien dan van enkele plaatselijke verkehningsaanval- len en acties van stoottroepen, aan het geheele O. front niets te bespeuren. Des te intensiever waren de bolsjewisten in de afgeloopen dagen en weken bezig troepen en materiaal te sturen naar de bekende zwaartepunten, die vooral aan den Z. vleugel van het O. fron gezocht moeten worden. Hier wil de Sovjet leiding schijnbaar door een concenlri- schen aanval via den Beneden-Dnjestr in westelijke richting en van het ge bied van den middenloop van de Sercth uit in zuidelijke richting den uitersten rechtervleugel van het Duitsch-Roe- meensche front aan het wankelen bren- gen. Een andere sterke bolsjewistische Strijdgroep, waaraan nog in de afge loopen dagen nieuwe formaties per trein en autotransporten zijn toege voegd. staat gereed in het gebied Tar- nopol-Brody voor een aanval in de richting L&mberg. Zij heeft ongetwijfeld opdracht om in over het algemeen wes telijke richting zoo diep mogelijk cjoor te dringen in het gouvernement-gene raal. terwijl een iets zwakkere strijd groep in het gebied van Kowel in over het algemeen N.W richting waar schijnlijk in den strijd zal worden ge worpen voor een aanval op het gebied rond Brest-Litowsk. In den. centralen sector van het O. front zijn geen Sovjet-aanvalskampen in grooten omvang waar te nemen. Daarentegen teekenen zich in het ge bied van "Witebsk. bij Pleskau en in het gebied van Narwa duidelijk enkele nieuwe zwaartepunten af. Hier hebben de bolsjewisten in de afgeloopen weken talrijke divisies infanterie en gemoto riseerde eenheden samengetrokken. De offensieve plannen op den noordelijken vleugel zijn geheel ondubbelzinnig ge richt op de Oostzee-Staten. waarbij on getwijfeld bepaalde pólitieke reacties WIE ZEE HOUDT, WINT DE REIS. (J.P.C.) Meldt U voor de Kriegsmarine Indiensttreding bi| de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17—45 jaar Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestelle West. Plompetorengracht 24. Utrecht: alle Hafen- en Ortskommandanturen en de ver schillende ft -Meldestellen in Nederland. in het geheele Ooslzee-gebied verwacht worden. Dit geldt in de eerste plaats voor Finland, aan welks front in Karelië de bolsjewisten sedert ver scheidene dagen een bijzonder intensieve activiteit van stoot- en verkennings- tróepen ontplooien. Men hoopt echter in Moskou ongetwijfeld ook op be paalde reacties in Zweden, waar in den jongsten tijd ook de Anglo-Amerikaan- sche diplomatie bijzonder actief is. DE AMERIKAANSCHE TERREUR- AANVALLEN IN DUITSCHLAND. De Duitsche bisschoppen hebben uit talrijke kerkelijke gemeenten, vooral uit landelijke gemeenten, brieven van ge- loovigen ontvangen, waarin een beeld gegeven wordt van de aanvallen door Anglo-Amerikaansahe vliegtuigbeman ningen op kerkbezoekers ondernomen. De bisschoppen van eenige Westduit- sche kerkgemeenten hebben door de priesters dergelijke brieven van den lchnsel laten voorlezen. Naar uit deze brieven blijkt hebben Amerikaansche vliegers meermalen kapellen, waarin wandelaars voor de kogels bescherming zochten, minutenlang met de boord wapens beschoten. 23 gevallen van aanvallen op in groepen ter kerk gaan de kinderen zijn ter kennis van het Duitsche Episcopaat gebracht. In voor aanstaande katholieke kringen is ver nomen. dat deze aanvallen met alle bijzonderheden en met opgave van namen aan het Vaticaan zijn meege deeld. Het Bisschoppelijke Ordinariaat van Berlijn houdt aanieekening van alle aanvallen van Anglo-Amerikaansche vliegers op kerkgangers. De vóortdurend toenemende aanvallen hebben ertoe ge leid, dat de bisschoppen besloten heb ben thans ook in landelijke gebieden af te zien vart processies en andere kerkelijke plechtigheden in de open lucht. In kerkelijke katholieke kringen neemt men «an. dat het Duitsche Epis copaat zich op zijn conferentie zal bezighouden met deze nieuwe methoden van den Anglo-Amerikaanschen lucht oorlog. De toespraak van den Paus. ROME. 2 Juni (DNB). De Paus heeft heden een toespraak gehouden tot de leden van het college van kar dinalen, die hem bij monde van den deken van net college, hun gelukwen- schen hadden aangeboden ter gelegen heid van 's Pausen naamdag. De Paus begon zijn toespraak met de groote smarten te memoreeren, die door dezen oorlog zijn teweeggebracht. Wat enkele jaren of maanden geleden nog als een onschendbare wet gold. wordt thans in strijd met alle geboden van het Christendon met voeten ge lreden. In dit verband maakte de Paus speci aal gewag van de steeds herhaalde En- gelsch-Amerikaansche luchtaanvallen op de stad Rome en zeide hij, dat deze volstrekt niet alleen op dc omgeving van de Eeuwige Stad gemunt waren geweest. Rome mag echter in geen ge val tot tooneel van den strüd worden. Volkomen onpartijdig z.eide de paus met grooten naruk te willen zeggen, dat elkeen die de hand tegen de Eeuwige Stad waagt op te heffen, zoowel voor het oordeel van dc menschheid als ook voor den rechterstoel der goddelijke gerechtigheid zai staan als een moeder moordenaar. Vervolgens herinnerde de Paus aan de zware beproevingen, die ook in vroegere perloden der historie aan de stad Rome niet bespaard zijn gebteven en hij memoreerde de inspanningen, die vroegere pausen zich gegeven heb ben om den toen ontstanen nood te lenigen. Geen belegering, geen plunde ring, géén epidemie van vroegere tij den kan echter vergeleken worden met den tegenwoordigen nood der inwo ners van Rome De Paus gaf de hoop te kennen, dat aan dc wereld een verdere verlenging van dezen oorlog met de daarmede ge paard gaande verscherping der oorlogs methoden bespaard moge blijven. Hij beëindigde zijn toespraak met den wensch uit te spreken, dat voor de we reld door Gods genade spoedig weer het morgenrood van den vrede zal mo ge schijnen. Gezondheid De mcnsch kan het niet altijd krijgen, zooals hij het hebben v.v. Maar ook als hij het niet kan krij gen. wil hij het toch vaak heb ben. Een kantoorbediende wil een dag vrij zijn, maar juist die dag schikt zijn patroon niet. Dc bediende past er een mouw aan en meldt zich ziek. Zich ziek houden ls cn bémind en gretig toegepast voorwendsel. Voor menschen, die..-.. In werke lijkheid nog nooit ziek geweest zijn. Iemand, dfe den geesel der ziekte heeft leeren kennen, hetzij bij zich zelf, hetzij bij een geliefd mede- irtcnsch, heeft eens en voor altijd afgeleerd met zijn gezondheid te spotten. Ik moest hieraan denken toen de zer dagen een controleerepd ge neesheer van een groote organisatie mij vertelde, dat in bepaalde maan den wanneer de dagen mooi en zonnig plegen te zijn de verschil lende employé's periodiek ziek wor- dsn. Een keer heelt hij zelfs een zóóveelsten boekhouder tegen een anderen zóóveelsten boekhouder hooren zeggen: ..Denk er om, dat het volgende weck mijn beurt is om een paar dagen ziek te worden!" Wie zijn gezondheid do van God geschonken parel in ons per soonlijk leven misbruikt, is even karakterloos als degeen, die zijn vrouw beschimpt. Wanneer gij vandaag over drie weken een dag vrij wilt hebben, dien gij normaal niet kunt krijgen, zeg dan liever nu dadelijk al, dat gij op dien dag dringendnaar een begrafenis moei! tfan liegt ge óók, maar dan liegt ge nog grappig. OVIDIUS. „Voorwaarts kameraden". De Persdienst van den Ncdcrland- schen Omroep deelt ons mede. dat in de uitzending „Voorwaarts kameraden", waarin SS.oorlogsverslaggcvcrs berich ten over den strijd aan en den opbouw achter het front, een aantal Nederland sche vrijwilligers groeten zullen doen aan hun familie in Nederland. Aanstaanden Zondag komen de vol gende vrijwilligers voor de microfoon: SS-Uscha Liebe. SS-Rottenführer Bak- SS-Uscha W. Kooper, SS-Uscha Hens- sens. SS-Uscha Johan dc Leeuw. SS- Rottenführer v. d. Molen. SS-Sturm- mann Smulders Jongejan, SS-Sturm- mann Boogaard. J. van Gisteren (rang onbekend), SS-Sturmmann v. d. Heide. SS-Uscha Liebe. SS-Robbenführer Bak ker, SS-Sturmmann Schiiffer. SS-Uscha De Graaf. SS-Sturmmann Gerrits en SS-Rottenführer Hans Bleyers-Berg. Dc uitzendingen van deze groeten geschiedt a.s. Zondag 11.15—12 uur v.m. via den zender en het draadnet Hil versum I. EERSTE UITVOERINGEN VAN NEDERLANDSCHE COMPOSITIES. Het door verscheidene dilettantcn- muziek- en zangvereenigingen geloonde loffelijke initiatief eerste uitvoeringen van Nederlandsche werken te brengen, is voor het Dept. van Volksvoorlichting en Kunsten aanleiding geweest in den vervolge op bijzondere wijze van zijn waardeering voor dit initiatief te doen blijken. Voor iedere Nederlandsche compositie, die voor de eerste maal uitgevoerd wordt, zal, indien het hoofd van de afdeeling muziek van genoemd departement de desbetreffende compo sitie cultureel waardevol acht. een bij zondere vergoeding beschikbaar worden gesteld. Deze vergoeding, welke f25. tot f50.— bedraagt, zal voor gelijke deelen aan den componist -.n den diri gent worden uitgekeerd. NIEUWE REGEERING IN BULGARIJE Minister-president Boschiloff heeft Donderdag het «tslag van zijn kabinet aangeboden, dat door den regentschaps- raad is aangenomen. De oud-minister Iwan Bagrianof werd door de regenten belast met de vorming van de nieuwe regeering. Deze is inmiddels samen gesteld. Buitenlandsch overzicht. -kff- Pinksteren is voorbij gegaan. Zonder invasie. Hoewel deze juist door velen omstreeks Pinksteren verwacht werd. Want v om den oorlog over het doode punt heen te brengen, waarop hij zich nog steeds bevindt, zijn operaties noodzakelijk van den omvang der aan gekondigde invasie. of is het nood zakelijk dat er van de invasie in 't ge heel niets komt? Kan de invasie nog een kansspel zijn xmet verrassingen en mogelijkheden? Zoo het uitstel der ope ratics (tot midden Juni naar het heet) tot afstel leidl. komt de oorlog welis waar over het doode punt heen. maar dan verandert de politieke situatie ook zoodanig dat het de vraag is of het voor de geallieerden dan nog zin heeft den ooalog voort te zetten Het ontstaan van zulk een situatie, wat onherroe pelijk volgt uit het afgelasten der in vasie. beteekent dat de geallieerden hun machteloosheid om den oorlog actief voort te zetten, moeten toegeven. Het wachten is dus nog steeds op een acti veering in de oorlogvoering, waarbij Duitschland nog steeds aan zijn tegen standers de gelegenheid laat om den eersten stap te zetten. Op het oogenblik verkeert de oorlog nog steeds in het passieve stadium, dat aanbrak bij het intreden van rust aan het oostelijk front. Alleen de in vasie kan hierin verandering brengen. Op geen enkele andere wijze is dit mogelijk, noch door diplomatieke acties noch door verscherpte luchtaanvallen, noch door den strijd op een enkelen sector, hoe hevig die ook moge zijn, zooals thans in Italië. Hoogstens zou men hierbij kunnen spreken van eeh oorlog op verkleinde schaal. Uiteraard is dit een beoordeeling in het kader der algeheele oorlogvoering. Want natuprlijk kunnen diplomatieke acties plaatselijk een hevige spanning verwekken. Natuurlijk doet dit niets af aan de beteekenis. welke de lucht aanvallen. waaronder vooral Frankrijk en België juist met Pinksteren hevig te lijden hadden, op zich zelf hebben en ook wordt hierdoor helaas het leed niet verkleind, dat deze misdadige aan vallen op weerlooze burgers, vrouwen en kinderen veroorzaken. En natuur lijk blijft desondanks het oorlogstooneel in Italië onze aandacht ten volle ver dienen. Maar het aspect der algeheele oorlogvoering verandert er niet doos. •Daarom blijft dit alles toch maar een oorlogvoering op verkleinde schaal. De wijze waarop deze oorlog gevoerd wordt. Bezien wij thans de wijze, waarop deze oorlog op verkleinde schaal ge voerd wordt, eens nader De rede. welke Churchill op 23 Mei voor het Lager huis gehouden heeft, leert ons aller eerst hoe vergankelijk lof en blaam zijn, die den kleinen neutralen van de zijde der groote geallieerden ten deel valt: thans was het Spanje, - dat lof. Turkije, dat blaam ontving. Maar niet zoolang geleden nog waren de rollen juist omgekeerd en verheugde Turkije zich in een uitermate vriendelijke be jegening, terwijl Spanje harde woorden moest aanhooren, Vervolgens en dat ia belangrüker doet deze rede ons de vraag stellen: wie voert nu eigenlijk den oorlog tegen Duitschland de geal lieerden of de neutralen? De ophef, die door de geallieerden steeds weer ge maakt wordt over de positie der neu trale kleine mogendheden en over hun „moreele" verplichting zich aan de zijde van Duitschlands vijanden te scharen, zou bijna het vermoeden doen rijzen, dat de geallieerden den neutra len ofwel hun neutraliteit benijden, ofwel in de paradoxale meening verkeeren, dat kleine mogendheden wel succes zouden hebben in een oorlog, waarin dat succes aan de groote mogendheden onthouden blijft. De luchtaanvallen op West- Europa. Niet minder paradoxaal zijn de Vra gen, die de verscherpte Anglo-Ameri- kaansche luchtaanvallen op West- Europa doen rijzen. Zijn deze aanvallen het onmiddellijke voorspel der invasie? Zoo ja, waarom kan er dan op het zelfde oogenblik dat de doodende bom men op FraiTfeche en Belgische steden vallen, sprake zijn van een uitstel der invasie? Of moet deze luchtterreur als een wanhoopsoffensief worden opgevat, nu veel er reeds op duidt, dat Engeland zelf een slachtoffer dreigt te worden van de zenuwachtige spanning die het rondom de invasie heeft ontketend? Doch hoe het ook zij, vast staat, dat de geallieerden door deze militair onge motiveerde bombardementen op de burgerbevolking in de bezette weste lijke gebieden, zicfeaelf de toch altijd nog belangrijke troef uit handen slaan van de sympathie, welke zij bij belangrijke gedeelten der bevolking in die landen nog bezaten. Op het oogenblik moge- van de verandering in de gezindheid jegens de geallieerden, die zich thans onder den indruk der bombardementen overal in West-Europa voltrekt, nog niet veel te bespeuren zijn. later zal Engeland de gevolgen van de ellende, die het thans aanricht, nog hevig aan den lijve le voelen krijgen. Voor talloos velen in West-Europa rust thans immers een vloek op al wat Engelsch is. een vloek, die ook de tijd en ook straks de vrede niet snel zal kunnen uitwisschen. Geen beslissende verandering. Dat de oorlog op verkleinde schaal in het algeheele oorlogsbeeld geen be slissende verandering kan brengen blijkt nergens zoo duidelijk als in Italië. Op den 12en Mei ontbrandde daar op het hoofdfront, dat tusschen Rome en Napels het Apennijnsche schiereiland dwars doorsnijdt het geallieerde offen sief. Het tweede stadium hiervan leidde tot enkele Duitsche frontverkortingen, in het kader waarvan o.a. het zoo lang durig en taai verdedigde Cassino werd opgegeven, maar verder niet tot be langrijke veranderingen. Met dit ge vaar van stagnatie voor oogen gingen de Anglo Amerikanen op 23 Mei tot den aan va over vanuit het noordelijker geïsoleerd gelegen bruggehoofd van Nettuno eri Anzio. dat zwaar met troe- ocn en materieel was versterkt. Op 24 Mei werd Cisterna, halverwege aan de Via Appia tusschen Rome en Terracina gelegen, door de geallieerden bezet. Kad de Duitsche frontlijn tusschen het bruggehoofd en het hoofdfront reeds sedert eind Januari een uitstulping ver toond. met de beztting van Cisterna en de afsnijding der Via Appia werd hel gevaar voor deze uitstulping afgesneden te worden al te groot en besloot maar schalk Kesselring de kuststrook tus schen Anzio en Terracina op te geven en zijn stellingen naar de Lepinische bergen, achter de geïnundeerde en on gezonde Pontijnsche kustmoerassen te verlegen. De uitstulping verdween dus en vanuit de kust distancieerend, werd e'en nieuwe fronlscclor in de bergen ge vormd. die in het westen aansloot bij het Nettunofront, in het oosten bij het hoofdfront, dat werd vastgelegd op den westelijken oever van de Mei fa. een zij- rivierje van de Llri. Terwijl er op de hoekpijlers van den nieuwen front sector Cisterna en Pontecorvo hevig gevochten werd. kon de distan- cieering vanuit de kust naar de bergen ongestoord plaats vinden. Voor de ge allieerden leverde deze Duitsche front- verkorting het tactische voordeel op van een vereeniging .van de zuidelijke htyfd frontlijn met het bruggehoofd; dat dit echter pas 122 dagen na dc vor ming yan het bruggehoofd geschiedde, gaf het voordeel den wrangen bijsmaak, die nog eens aan hel verloop van het slakkengangoffensief bij den zoo totaal mislukten geallieerden stormloop naar Rome herinnerde. Nog a3n den verkeerden kant. Met dat al staan bovendien de ge allieerden nog altijd aan den voor hen verkeerden kant van den bergengordel ten zuidoosten van Rome: de Albaan- sche bergep. de Lepinische bergen en de Monte Cairo, terwijl de Duitschers het achter die bergen Noord-zuid loo- pende Liridal en het west-oost loopende Saccodal bezet houden. Dc geallieerden moeten thans pogen, met de om malaria en muskieten beruchte Pontijnsche moe rassen in den rug den toegang tot deze dalen te forcteren. Dit is dan de 3de phase van het offensief, waarvan de lste bestond uit den aanval op het hoofdfront en de 2e uit den aanval vanuit het bruggehoofd. Zoo bezien, blijkt met deze 3e phase het eigenlijke offensief eerst recht te beginnen: al wat er aan voorafging was voorberei ding. Hier stuiten de geallieerden ech ter overal op sterke Duitsche verdedi gingslinies. in de eerste plaats tusschen de Albaansche bergen en de kust. waar een vlakte van 20 km. wel voor aan vallen geschikt is. maar waar oen ge allieerde als verkenning bedoelde lan dingspoging reeds werd afgeslagen: dan bij Velletri en Valmontone tusschen de Albaansche en Lepinische bergen en ten slotte bij Ceprano in het Liridal. Na tuurlijk zijn geallieerde penetraties tus schen deze stellingen steeds mogelijk, met name in dc Lepinische bergen, maar zoolang de Duitsche verbindingswegen, d.w.z. de groote rivierdalen niet kun nen worden afgesneden, beteekenen deze weinig. Moet men dezen strijd nu opvatten als een strijd rechtstreeks om hot bezit van Rome? Geenszins, want de door de natuur gewezen aanvalsrichtingen, met name naar Valmontone. wijzen in noor delijke richting aan Rome voorbij, ter wijl bovendien de bergcomplexen, die de Eeuwige Stad beschermen, vast in Duitsche hand zijn. Hoe betrekkelijk dus van beteekenis voor het verloop van den oorlog, verdient deze strijd in Italië toch den naam van het militaire wonder van deze eeuw indien men in aanmerking neemt mot hoe weinig troe pen veldmaarschalk Kesselring dezen afweotfltrijd voart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1