NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Rome door de Geallieerden „veroverd". Dr. Posthuma en graaf Grote herdacht. Max Blokzijl en de „tramstrateeg' Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189, DINSDAG 6 JUNI 1944. scjmger editie. Jaargang, No. 130, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRÖDER, Alkmaar. Advertentie - t a r I ef Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcbeele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Führer wenschie, dat er in de stad niet gevochten zou worden. In de meeste onzer Maandagedities heeft men kunnen lezen, hoe de opperbevelhebber van het Duitsche leger in Italië, generaal-veldmaarschalk Kesselring door bemiddeling van het Vaticaan getracht heeft, Rome tot open stad te verklaren. Het Duitsche opperbevel wilde zich verplichten geen militaire installaties en troepen te hebben in Rome, alsmede geen troepenbewegingen in de stad uit te voeren. Evenmin zouden vernieiings- maatregelen getroffen worden. Slechts één voorwaarde stelde Kesselring: de onbeperkte verzekering van wederkeerigheid. Direct daarop beval de Führer, dat de Duitsche troepen noordwestelijk van Rome zouden terugtrekken, teneinde het oudste cultuurcentrum der wereld niet in de rechtstreeksche gevechtshandelingen te betrekken. Het antwoord der Amerikanen was een proclamatie van generaal A an der, gericht tot de bevolking van Rome, waarin hü de bewoners opwekte, om de geallieerden te steunen tegen „de gemeenschappelijke vijanden, de Duitschers en de fascisten". Initiatief bleef in Duitsche handen. De diplomatieke correspondent van het DNB, dr. Siegfried Horn, schrijft dat de verdediging van Rome heel goed uitvoerbaar geweest zou zijn. Men heeft die echter nagelaten, omdat zij gelijk gestaan zou hebben met de ver nietiging van onvervangbare cultuur goederen. Het afzien van een verdediging dezer stad bewijst dat de Duitsche leiding zich volstrekt niet het initiatief door den vijand laat voorschrijven, zelfs niet wanneer deze daaruit voor zich zelf een prestigesucces zou maken Vele netelige kwesties, die tot aan d^ inneming van Rome waren uitgesteld, gaan thans een opheldering vereischen o.a. de kwestie van het aftreden van Victor Emanuel en de daarmede ver band houdende vraagstukken. Op het Duitsche initiatief. Rome tot open stad te verklaren, heeft de tegenpartij nog niet geantwoord, en volgens de ontvangen inlichtingen schijnt zij ook niet meer te willen antwoorden De veronderstelling, dat hier blijkbaar sprake is van een Duitsche „truc" zegt genoeg. De oproep van den En- gelsch—Amerikaanschen bevelhebber tot de Romeinsche bevolking, gewa pend verzet te bieden aan de Duitsche bondgenooten. kenmerkt een vernieti- gingswil. die zich evenmin bekommert om het behoud van onvervangbare cul tuurmonumenten, als om het ontzien van de burgerbevolking. Rome vorm', ean nieuw voorbeeld voor de reeds vol doende bekende strekking van de En- gelsch—Amerikaansche oorlogvoering. Verbitterde straatgevechten. De Amerikanen hebben het niet noodig geacht, de Europecsche cultuurmonumenten te sparen. Zondag trokken zü Rome binnen en in de oostelijke wijken der stad ontstonden verbitterde gevechten tusschen de Duitsche troepen en de opdringende Amerikaansche pantser formaties. Hoever het rekening houden van het Duitsche opperbevel met de Romeinsche bevolking en de cul tuurmonumenten der stad ging. blijkt o.a. uit het feit, dat 's avonds de bruggen over den Tiber nog niet waren opgeblazen, een verde digingsmaatregel, die met het oog op het binnendringen van Ameri kaansche pantserwagens in de stad om militaire redenen volkomen ge rechtvaardigd geweest zou zijn. Over de in Rome aangerichte ver woestingen zijn eveneens nog geen nadere berichten ontvangen. Alle ver nielingen komen echter op ondubbel zinnige wijze ten laste van de invasie troepen. Over den ■rigeheelen militairen toe stand is bekend geworden, dat de Duitsche formaties aan den Beneden- Tiber er overal in geslaagd zijn zich te distancieeren naar de bevolen ach- terwaartsche linies, zonder dat de Amerikaansche en Britsche aanvals- formaties in staat geweest zouden zijn de stelselmatigheid van deze bewegin gen te beïnvloeden Ook ten n.o. van de stad konden de Duitsche verdedigingslinies overal naar gunstigere stellingen worden te ruggeschoven ondanks den sterken vijandelijken druk. Duitsche troepen vernielden niets. Ondanks hun aanzienlijke overmacht v/aren de Amerikaansche aanvalsfor- maties niet in staat, binnen den voor- zienen korten termijn, de Duitsche li nies omver te loopen. In methodischen taaien strijd vormden de Duitsche gre nadiers veeleer overal langs het Ame rikaansche aanvalsgebied steeds nieuwe haarden van verzet, zoodat eerst in den loop van den middag de oostelijke districten van Rome in de onmiddel lijke nabijheid der gevechtszone lagen. In vertragende gevechten trokken de Duitsche gevechtsgroepen zich dan ge leidelijk terug op de Tiber-overgangen. waarbij zij zich streng aan het bevei hielden van hun kant elke vernieling aan historische bouwwerken en cul tuurmonumenten te vermijden. Zelfs de Tiberbruggen werden, nadat de af tocht van het gros der Duitsche for maties naar den noordelijken oever der rivier voltooid was, niet opgebla zen. teneinde iedere vernieling van historische of uit kunstzinnig oogpunt waardevolle bouwwerken te vermijden Herhaalde pogingen der Anglo-Ameri- kanen, om de Duitsche achterhoeden, die vertragende gevechten leverden, door operaties ver op den vleugel uit het lood te slaan, stortten door den taaien tegenstand der strijdvaardige Duitsche steunpunten bloedig ineen hoewel de geallieerden door een mas saal gebruik van slagvliegluigen en jachtbommenwerpers telkens weer den weg voor hun troepen trachtten te ba nen. Verduister van 22.00-5.30 u. Distributienieuws. SMEERMIDDELEN. Van 1 Juni tot en met 31 October '44 geeft elk der bonnen „periode e" recht op het op de bonnen vermelde aantal eenheden smeermiddelen. Oproep van den Duce. De Duce heeft, naar aanleiding van het binnenrukken van de Ang- lo-Amerikanen in Rome. een op roep uitgevaardigd, waaraan wij het volgende ontleenen: „Italianen! De Anglo-Amerikaan- sche indringers, voor wie door het verraad van de monarchie op Sicilië en in Salerno de poorten van het vaderland zijn geopend, zijn Rome binnengerukt. Wij willen de draagwijdte van deze gebeurtenis niet verzwakken en ook niet den nadruk leggen op de vertraging waarmede dit tot stand is gekomen. De Duitsche weermacht heeft stap voor stap met heldenmoed ieder duimbreedte Ita- liaanschen grond verdedigd. In eer bied voor hetgeen Ro.ne in de ge schiedenis en in de cultuur der vol ken beteekent. heeft het Duitsche opperbevel, teneinde de bevolking nog zwaardere offers te besparen, er van afgezien de stad te verdedi gen. hetgeen het had kunnen doen. Wij zeggen tot de Romeinen: blijft moreel standvastig jegens d«_ indrin gers, die binnen uw stadsmuren de mannen van de onvoorwaardelijke capitulatie en een regeering terug brengen, die door een agent van Moskou geleid wordt. U, broeders in Zuid-Italië, die reeds verscheidene maanden lijdt onder d*n wreeden druk en de smadelijke Anglo-Amc- rikaansche onderdrukking, zeggen wij: draagt er met alle middelen toe bij om het leven van de indringers steeds moeilijker en onveiliger te maken. Den Italianen in de provin cies der Itaüaansche Sociale Repu bliek roepen wij als hoogste ver maning toe: de val van Rome ver zwakt onze afweerkracht niet en nog veel minder onzen wil, die erop gericht is de voorwaarde voor de bevrijding te scheppen. Den bondgenooten, aangesloten bü het Pact van Drie en in het bijzon der den Duitschen kameraden, geven wij opnieuw de verzekering van onzen onwrikbaren wil om met hen den strijd tot de overwinning voort te zetten." Nieuws in 't kort. Bü het duiken halswervel gebroken. - Zondag is in een ziekenhuis te Hilver sum overleden de 25-jarige B. Mayer. die met Pinksteren in een der zweminrich tingen te Loosdrecht bij het duiken zoo ongelukkig terecht kwam. dat hij een halswervel brak Knaapje verdronken. - Gisterochtend is in de Delfshavensche Schie te Rotter dam drijvende gevonden het lijkje van den 6-jartgen S. Spaan, welk knaapje sinds Vrijdag uit de ouderlijke woning werd vermist. De „voorloopige regeering der Fran- sche republiek". - Het dissidentencomité ïe Algiers deelt mede, dat het voortaan den naam „voorloopige regeering der Fransche republiek" zal voeren Op 3 Juni werd de uit een hinderlaag neergeschoten beheerder van het kindertehuis „De Beele de 60-jarige Rijksduitscher Singenstreu, bijgezet. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr Seyss-lnquart en de Leiter van het Arbeitsbereich der NSDAP, Oberdienstleiter Ritterbusch, leggen een krans op het graf Arbeitsbereich der NSDAP/Stapf/Pax m Geallieerden ontzien Rome niet. Amerikanen lokten verbitterde straat- jevechten uit. Opnieuw terreinwinst bij Jassy. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 5 Juni. (DNB). - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Ondanks het aanbod van de Duitsche leiding, de stad Rome niet bij de gevechtshandelingen te betrekken, teneinde haar cultu- reele waarden te behouden, zijn Amerikaansche pantserformaties in de middaguren van den vierden Juni tot in het stadscentrum door gedrongen, om zich in het bezit te stellen van de bruggen over den Tiber. Er ontstonden verbitterde straatgevechten, die in de avond uren nog voortduurden. Met het oog op deze houding van den vijand was het onvermijdelijk, dat Rome tegen de duidelijk verkon digde Duitsche bedoelingen, toch tot strijdgebied werd. De Duitsche leiding zal echter ook thans nog ernaar streven, de gevechten in en om Rome tot de voor de oor logvoering onvermijdelijke afme ting te beperken. Ten noordoosten van de stad zijn hevige gevechten met sterke vijandelijke aanvals groepen aan den gang. In den zwaren strijd ten zuiden van Rome hebben zich de formaties lucht doelgeschut van den generaal der vlie gers Ritter von Pohl bijzonder onder scheiden. Bij en ten zuidoosten van Cave, ten zuiden van Guarcino en ten noorden van Sora hebben onze troepen sterke door pantserwagens en slagvliegers ondersteunde vijandelijke aanvallen bloedig afgeslagen. In de zware ge vechten der laatste weken heeft zich de 71e divisie infanterie onder bevel van den luitenant-generaal Raapke bijzonder onderscheiden. Italiaansche torpedovliegtuigen vie- Slachtoffer van sluipmoord begi raven. Zaterdagmiddag is te Arnhem ter aarde besteld liet stofdelljk overschot van den Rijksduitscher Singenstreu. beheerder van het kindertehuis de Beele in Voorst, die op 30 Mei uit een hinderlaag doodge schoten, is aangetroffen. Toen zich van Musis Sacrum uit de be grafenisstoet in beweging zette, stond het anders zoo drukke leven in de straat, die naar het Duitsche Kriegerfriedhof leidt, sterk onder den indruk van deze plechtigheid. Onder de klanken van treurmuziek marcheerden behalve poli tieke leiders, afdeelingen van de weer macht, van den Rijksarbeidsdienst van de Reichsbahn. de posterijen de H'tler Jugend en van de B D.M Vóór den lijk wagen werden de vlaggen der partij en de organisaties gedragen. Vele mannen en vrouwen volgden de baar. Op het kerkhof in het bosch. de laat ste rustplaats van vele Duitsche soldaten, was nu ook een graf gedolven voor Richard Singenstreu. Toen de lijkstoet was opgesteld en de kist onder de klan ken van het lied der goede kameraden in het graf was neergelaten, sprak Ober dienstleiter Ritterbusch de volgende af scheidswoorden: „Wij willen aan deze open groeve niet klagen, doch den man eedenken, die van zijn prilste jeugd af in trouwe plichtsvervulling zijn weg is ge gaan. Zijn dienst aan het Duitsche va derland en de hierheen getrokken volks- genoolen eischten van hem een arbeid dien hij. ondanks zijn leeftijd nog in het volledige bezit van zijn lichamelijke en geestelijke spankracht, met vreugde ver vulde. Wie zoo met de gemeenschap, waarin de Schepper hem geplaatst heeft, verbonden is. en in deze gemeenschap werkt, die vervult de Goddelijke Wet Het leven van dezen waren strijder moet ons een lichtend voorbeeld zijn. Met zijn naam zal zijn geest in ons voortleven". Nadat Oberdienstleiter Ritterbusch den dank en de groeten van den Führer had overgebracht, legden de Rijkscom missaris. Rijksminister Seyss Inquart. SS Obergruppenführer en General der Poli zei Rauter de Beautragte voor de pro vincie Gelderland, dr. Schneider. Kreis- leiter Wunderlich, de Ortskommandant, kameraden der NSB en vele "anderen kransen neer op het graf. len in den afgeloopen nacht scheeps- doelen in de Baai van Gibraltar aan, beschadigden vier vrachtschepen met 'n gezamenlijken inhoud van 30.000 brt. ernstig, en plaatsten treffers op twee andere vrachtschepen. Bij aanvallen van formaties Ameri kaansche bommenwerpers op het noord-Italiaansche gebied en op het frontgebied, werden door luchtdoel artillerie der luchtmacht, jagers marineluchtdoelgeschut negentien v andelijke vliegtuigen neergeschoten. Een Duitsche duikbootjager heeft in de Egeïsche Zee een vijandelijke on derzeeboot tot zinken gebracht. Aan het Oostelijk front. Aan het Oostelijke front won de aanval der Duitsch-Roemeensche troe pen in het strijdgebied ten N. W. van Jassy, ondanks hevigen vijandelijken tegenstand en herhaalde tegenaanval len, verder terrein. Sterke formaties Duitsch-Roemeensche vliegtuigen mengden zich voortdurend met goede uitwerking in den strijd en vernietig den in luchtgevechten 42 vijandelijke vliegtuigen. In het verloop van verscheidene nachtelijke gevechten hebben escorte strijdkrachten der Duitsche marine in de Finsche Golf vier Sovjet-Russische lorpedomotorbooten tot zinken ge bracht en gevangenen gemaakt. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op het stadsgebied van Keulen". Beroemde vaders De heer Ben Royaards is artistiek leider geworden van het voornaam ste en beste tooneelgezelschap van ons land. Ik wensch hem kracht. Niet in de eerste plaats om op te roeien tegen de dames en heeren ac teurs en actrices die sedert de dagen van het oude Athene den naam genieten, dat zij tot de lastigste cate gorie menschen behooren. die denk baar is maar vooral tegen de her innering aan zijn beroemden vader, Doctor Willem. Beroemde vaders bewijzen hun ta lentvollen zonen altijd een kwaden dienst, want zij belasten hen met de verplichting eener schier bovenmen- schelijken arbeid. Want in het oog van het publiek wordt de beroemde vader zelden geëvenaard, en nog méér zelden overtroffen, door zijn zoon, ook al heeft deze groote qn grootere begaafdheden. De zoon betaalt voor den roem van zijn vader. Wat wellicht billijk is. want de vader zal vroeger, dank zij zijn roem, een heeleboeï voor zijn zoons hebben kunnen betalen. En dan is het voor den vader ook niet altijd een pretje, wanneer een zoon zijn eigen ambacht kiest. Onze goede Joost van den Vondel was een dichter. Zijn lieve zoon was óók dichter. Die dichtte namelijk het eene gat met het andere, en het laatste gat moest pa met zijn roem en zijn duiten weer dichten. Inmiddels. Ben Royaards, nog maals sterkte! OVIDIUS. J Den haatzaaiers en droogstoppels een spiegel voorgehouden. De belachelijke anoniemen. Aan het gisteravond door Max Blokzijl over de radio gehouden politiek week- praatje ontleenen wij het volgende: Daar zit ik onlangs in de tram die een van onze groote steden met dorpen in den omtrek verbindt Tegenover me zit rar. Prikkeldraad, het klassieke type van de soort Nederlanders, die Multatuli, ware hij nog in leven, tot een satyre, waar de gal van afdroop, zou verleid hebben. Ilemelsche goedheid. Dat zulke men schen onder ons leven, allen onzin, alle kleinburgerlijke stompzinnigheid, allen krentenwegershaat kon je van dat laffe en onbeduidende gezicht aflezen Onze weg voerde langs kortelings door weer- machtsonderdeelen overdruk bewoonde streken, zoodat er op elke honderd me ter weer iets anders, dat met oorlog te maken heeft, te zien viel. 's Mans oogen puilden uit van intense nieuwsgierigheid. Elke schildwacht, elxe groep jonge SS- mannen, die met naakt, gebruind boven lijf aan het marcbceien waren, elke sec tie nutrailleurschutters of tirailleurs in het open veld, was voor dezen droog stoppel aanleiding om zijn gebrek aan humor en geest, zijn hopelooze burger mansmentaliteit en zijn zucht naar suc ces bij zijn helaas voor hen alleen maar stompzinnig ja-knikkende medereizigers schaamteloos bloot te geven. Hij Is met het eenige voorbeeld van zijn jammerlijk gilde. Tienduizenden van deze soort sjokken tot berstens toe zelfvoldaan door Nederlands dreven en wachten met smart op een bewijs van onze instem ming en onze bewondering voor hun be schimmelde intelligentie van kleine haat- zaaiers. We zitten tot ver over onze ooren ln den gcwcldigsten van alle oor logen, morgen kan Nederland in brand staan, en deze kikvorsch meende, dat het nog van pas is, zijn schamele crl- tiek uit te oefenen op wat hij smalend als ..soldaatje spelen" meende te moeten kenschetsen. Niet te gelooven, hoe goed deze arme ziel over de strategische plan nen der geallieerden en over de wanhoops- stemming in het kamp der nazi's geïn formeerd bleek. Natuurlijk kende hij ook een Duitsch officier, die hem in strikt vertrouwen had verteld, dat de Duitsche weermacht schoon genoeg heeft van den oorlog, en dat in Duitschland alleen nog maar een stelletje partijbon zen, die niet meer terug kunnen en al les op één kaart gezet hebben, nog ach ter den Führer staan. „Het ls nog maar kwestie van weken meer meneer, en dan zijn deze soldaaljesspelers daar naast ons in geen velden of wegen meer te zien". Ja. ja. knikte de omgeving En toen bleek ineens, dat die omgeving ook al het een en ander wist. waarvan men voordien moest aannemen, dat het alleen maar in de hoogste regionen der wederzijdsche weermachten bekend kon zijn. Natuurlijk luisterde ik met stijgende belangstelling. Ik mocht dan vaststellen, dat deze bra ve burgerij van droogstoppels en slijmc- rikken warempel nog aan bevr'jdingsdata gelooft en blijmoedig alle stijgende onge makken van deze weken op zich neemt, omdat„het toch maar een kwestie- van hoogstens een paar weken is". „Laat 't nou maar gauw komen, dan zijn we er tenminste doorheen, en dan kunnen die versperringen en controles opgeruimd worden", meende een als heer vermomde kleine bureaucraat bij het passeeren van een afgesloten woonwijk. „Drie weken meneer", zei mr. Prikkel draad strale-id. „en we zullen dien zooge- naamden strijders eens laten zien, hoe een Nederlander optreedt, als hem de kans gegeven wordt". Op dat oogenblik stopte de tram aan de volgende halte. Een afdeeling solda ten met veel bagage moest mee Plaats was er niet. Waarop de conducteur ge lastte, een halven wagen onmiddellijk vrij te maken. Mr. Prikkeldraad zette zich in postuur. Niet dan over mijn lijk, kon men van zijn rood aangeloopen ge zicht aflezen. Tot de bevelvoerende on derofficier juist achter hem tegen de ruit tikte met een gebaar, dat niet ver keerd te begrijpen was. En toen had U mr. Prikkeldraad moeten zien dringen om naar huiten te komen. Maar zijn wraak zal zeker verschrikkelijk zijn. mocht hü ooit op honderd meter achter een Engelsche voorhoede aanloopen. We hebben met z'n allen de volgende tram genomen. Helaas heb lk mün vriend daarbü uit het oog verloren. Hij zou mij zeker nog kostelijk materiaal hebben verschaft. Maar ook zóó ben lk hem dankbaar. Hem en zijn tienduizenden evenbeelden Ik weet wel. dat het niets zal helpen of lk ook een gesprek met hem begin Ik wil het toch doen, omdat ik er een voudig het zwijgen niet toe kan doen. Kleine zielen van Nederlanders, wil ik tot hen zeggen, houdt er mee op. Ge maakt U hopeloos belachelijk. Uzelf, en het volk, waar ge toe behoort. En dat zelfde z.eg ik tot die nu weer heel wat laiiïjker wordende anonieme briefschrij vers. die opnieuw een offensief tegen den armen radiospreker hebben ingezet. Oor log voeren in dezen tijd is een technisch beroep, dat een enorme kennis en erva ring vereischt Om van aangeboren ta lent maar niet eens te spreken. Letter lijk alle onderdeden der wetenschap ko men er bij kijken. cn verlangen een meesterlijke beheersching van het ge heel en van de details, kennis van pae- dagogie, van het uithoudingsvermogen, van het hoog houden van het moreel, zijn even onontbeerlijk als strategisch en tactisch inzicht. Omdat de moderne oor log wat wij plegen te noemen een totaal karakter heeft aangenomen, komen voor de aanvoerders van weermacht en volk nog nieuwe taken, die zich veel meer dan vroeger uitstrekken over vragen van transport, voedselvoorziening, omstclling van bedrijven, decentralisatie van weer- machtsindustrte. en honderd en meer an dere factoren Wat in een oorlog als de tegenwoordi ge aan de verschillende fronten ge schiedt, mag niet plaatselyk worden be oordeeld en is niet beslissend voor den eindstrijd. De strijdende partüen plegen te beschikken over zeer deskundige spe cialisten, meestal hooge of opperofficie- ren. die in krant en radio regelmatig voorlichten en natuurlijk slechts loslaten wat zonder gevaar voor de eigen positie mag worden gezegd Zij weten in vele gevallen meer dan de knapste koppen onder ons leeken, zeker weten zij hon derd maal meer dan mr. Prikkeldraad en consorten, maar deze strategische tin negieters vervelen ons desondanks dage lijks met hun zieligen onzin en hun tramgeleerdheid. Lacht ze uit, waar ze U lastig komen vallen. Ze weten niets, ze snappen er geen jota van, zij zün al leen maar belachelijk en vervelend. Laat ze in kofflesurroga3t stikken en verdwü- nen, nog voordat er een Duitsche onder officier met een afdeeling vroolyke SS- mannen in de buurt komt. In dezen oorlog is nog niets, maar dan ook niets beslissends gebeurd. Noch in het Oosten, noch in Italië, noch onder den invloed der luchtaanvallen, en zeker allerminst in het Westen. Het is wel in hooge mate waarschünlijk. dat dezen zo mer nieuwe botsingen der wederzijdsche weermachten van nog niet bij benadering te schatten omvang zal brengen, maar het is volkomen nuttelooze tijdsverspil- Ling daarom nu maar vast met voor spellingen te komen aandragen. Komt het tot een invasie in het Westen, waar dan ook, en tot schijn-invasies op andere punten, dan volgt daarop geen plotselin ge beslissing maar een hardnekkige strijd van niet te schatten duur en he vigheid. Alles, wat in Europa weerbaar is of lu dienst van de weerbaarheid staat, vecht daarbij om leven of vernietiging. Het is niet aan te nemen, dat zulk een strijd binnen weinig maanden beslist zou zijn Mr. Prikkeldraad ken' bet nationaal- socialisme, en in het byzonder het natio- naal-socialistische Duitschland niet. En blijkbaar geldt dat voor 95°/o van alle Ne derlanders. Gelukkig is het slechts een klein percentage, dat desondanks den moed heeft zichzelf a la Prikkeldraad te blameeren door het rondcolporteeren met eigen domheid. Kenden de prikkeldra- ders het Duitsche volk en vooral de Duitsche jeugd van heden wel, dan zou den ze het uit hun hart laten, zich nog verder aan ons stilzwügendc medelijden prijs te geven Ik zou al dezen surrogaat-strategen en coupé-politici den raad willen geven, steeds te bedenken, dai het aantal Ne derlanders uit alle groepen van ons volk. dat verstandig genoeg is om de dingen nuchter te beoordeelen en eigen onver mogen om het geheel te overzien toe te geven, allesbehalve gering is. Van de acht of tien reizenden in een coupé tweede of derde klasse zijn er naar alle waarsehünlükheid altijd wel een of twee, die, zij het dan ook niet openlyk. op een overwinning van de nieuwe ordening hopen, en een onbeperkt vertrouwen in de verdedigers van Europa hebben. Die lachen U in stilte uit. prikkeldraders, als ze al niet het geduld verliezen en U van duidelijke repliek dienen, in welk laat ste geval ge dan, dat weet ik. de ge woonte hebt er verder het zwijgen toe te doen, ge weet niets, en Uw mede reizigers weten evenmin iets. Alleen de hoogste leiders der staten en weermach ten weten het juiste, en dan in hoofd zaak wat hun eigen kant betreft, aange vuld met wat hun deskundigheid en hun inlichtingendienst tnogelük maken, van de andere zijde te welen of voor waar schijnlijk te houden. Alles, wat daarbuiten valt, ts domheid of kwaadwilligheid, zucht om zich be- langryk te maken, in het ergste geval neiging tot ophitsing. Met alle persoon- lüke risico voor den betweter. Het ls natuurlük dwaasheid te bewe ren. dat alleen maar de voortreffelijk ingelichte en hoogste staats- pn weer machtsinstanties het recht zouden heb ben. een meening te bezitten over den stand van zaken, wij allen, al dan niet onmiddelhjk betrokkenen, hebben onzen persoonlijken kijk op de situatie. Maar wie nog een grein gezond verstand heeft bewaard, zal zich niet blameeren door. zooals de dingen er heden voorsten, te gaan dazen over een spoedig einde, een onmiddellijk op handen zün van een her stel van het oude en meer van dat fraais. Het oude keert niet terug. Het einde is niet in zicht. Een militair overwicht van een van beide kanten is zelfs niet in de verte te ontdekken. Alleen de strategen van den kouden grond weten het beter. Maar we behouden ons het recht voor, hen te allen tijde in het gezicht uit te lachen. De Leider voerde het woord Op initiatief van den Gemachtigde voor Landbouw en Visscherü is Za terdagmiddag te Arnhem een büeen- komst gehouden ter eere van de na gedachtenis van dr. F. E. Posthuma en F. F. Graf Grote. Landesbauern- fiihrer en leider van Geschaffsgruppe Ernahrung und Landwirtsehaft bü het Rijkscommissariaat. In herinnering zü gebracht, dat dr. Posthuma op 3 Juni 1943 door moor denaarshand om het leven kwam. zoo dat deze dag de eerste verjaardag van ziin dood was. Graf Grote sneu velde in Maart 1913 aan het Oostfront. Van Duitsche zijde werd de büeen- komst o.a. bijgewoond door den Be- auftragte voor Gelderland van den RÜkscommissaris. dr. Schneider. De aanwezigen waren voornamelijk van den T.andstand. Een herdenkingsrede werd uitgesproken door den Gemach tigde voor Landbouw en Visscherü. den heer Tammens. burgemeester van Groningen. In zijn schets over de verdiensten van dr. Posthuma. die. behalve de grootste zuiveldeskundipe van Nederland, ook een voortreffelijk kenner van onzen land bouw in het algemeen was, kwam tot uiting op hoe groote moeilijkheden deze in den eersten wereldoorlog als minister van Landbouw is gestuit Toen de huidige oorlog in zicht kwam. heeft hü in steeds duidelijker bewoordingen o.m. het scheuren van grasland bepleit, doch er werd niet voldoende naar hem geluisterd. Zoo dra de huidige oorlog over ons land kwam. voelde hü zich verplicht, han delend op te treden en door zün ar beid mogen wij nog altlid zeggen, dat ons volk geen honger lijdt, ondanks onze groote bevolkingsdichtheid: van 1 H.A. moeten gemiddeld circa vier menschen leven. Graf Grote heeft zich groote verdien sten verworven door de voorbereiding der eenheid in de landbouworganisatie van ons land Reeds op 31 Mei 1940 zocht hij contact met dr. Posthuma en sinds dien heeft tusschen hen een vruchtbare samenwerking bestaan.. Aan het slot der rede hebben de aan wezigen beide gevallenen star.nde her dacht Mussert herdenkt de beide dooden. Daarna voerde de leider van het Ne derlandsche volk, Mussert, het woord Dr. Posthuma was. aldus Mussert. een man van uitzonderlijk formaat, 'n Godge- loovig man. eerlijk en eenvoudig van ka rakter. ijverig en bekwaam, doorstraald van liefde voor zün volk cn voor zijn •aderland Daarom moest hij den weg gaan van den grijzen van Oldenbarne- veldt cn de gebroeders De Witt. die door het grauw werden vermoord Principieel," z.oo schreef hij op 22 Fe- ruari 1937. ..sta ik op het standpunt, dat niets uit onszelf hebben, maar dat ons geheele kennen en kunnen het ge volg is van ontvangen gaven; ik meen, dat wij von die gaven moeten doen blij ken door het belang en het welzün van het algemeen om niet te willen bevorde ren Posthuma wist zich een werktuig in Gods hand. woekerend met de hem geschonken gaven en talenten, werkend zoolang het dag was In de oorlogsjaren 1914—1918 had Nederland op zijn smalst dr. Posthuma uitverkoren tot „hoofd van Jut", zooals nu de N.S.B. van alles de schuld krijgt was het toen dr. Posthuma. die voor alle oorlogsellende verantwoor- delük werd gesteld Alleen sterke ka rakters kunnen zulk een spervuur door staan: Posthuma is er glansrijk in ge slaagd. Posthuma was er de man niet naar te bukken voor dc goden van zün tüd. daarom durfde hü storm te loopen tegen de ontaarde democratie. Vanaf 1932, aldus de Leider, werd van verschillende zijden geprobeerd dr Posthuma te be wegen de leiding van een herstelbewe ging op zich te nemen. Dat er echter alleen van onder af aan iets te bereiken zou zijn en het niet alleen ging om het ■egnemen van misbruiken en hervorming van ons staatsbestel zagen deze heeren niet in. Posthuma voelde een en ander Instinctmatig zeer goed aan en zag er dan ook geen heil in. Weliswaar leed hij onder de verwording en worstelde er te gen met heel de sterkte van zijn per soonlijkheid, maar hij achtte het nog te vroeg om met succes dit volk in zijn ge zapige rust wakker te schudden. Ik kan mü zün ïnnerlük leed zon goed begrüpen, riep de Leider uit, lk heb er zelf mee geworsteld, zes lange jaren, van 1925 tot 1931. tot ik het be sluit nam de N.S.B te stichten. En nog zün wü niet volledig geslaagd. De trieste waarheid is nu eenmaal, dat een deel van ons volk eerst wakker wordt wanneer negerpiloten hun mi trailleurs leegschieten op rijdende treinen. Maar ook zelfs dit moet ons een aansporing zün, vol te houden tot de eindstreep is bereikt, opdat ons volk zal leven. Ondanks hoon en verdachtmaking leef de Posthuma voor zün volk. Reeds lang nationaal-socialist naar den geest, aar zelde hü dan ook niet, na de Meidagen van 1940 zün rükc ervaring in dienst te stellen van dit volk Zulks in nauwe samenwerking met den helaas te vroeg gestorven Graf Grote, dezen edelman met zijn boercnziel. die voor zün eigen volk het hoogste offer heeft gebracht, maar ook ons volk een warm hart toedroeg. Zoo zullen beide groote mannen in onze herinnering blyven voortleven; aan onze hoogachting voor hun karakter paren wü onzen dank voor hun medewerking en hun offer. In den smeltkroes van dezen oorlog worden vrij allen beproefd. Moge het ons gegeven zijn in hun voetsporen te treden. vertrouwende op hoogerc macht, woekerende met onze talenten en ons volk dienende in hoogste overgave. De heer Zijlma. hoofd van de afdeeling Agrarische Zaken der N.S.B.. heeft deze zeer plechtige büeenkomst op de gebrui kelijke wijze gesloten. Het zesde couplet van het Wilhelmus werd gezongen. Anderhalve ton voor Frontzorg. De persdienst van de NSB meldt: Thans kan reeds worden bekend gemaakt, dat de eerste landelijke frontzorgcollecte. welke, als besluit van de WA-frontzorgactie 1943-1944, op 27 Mei j.1. is gehouden, bij voor loopige telling honderdvijftig dui zend gulden heeft opgebracht. Dit resultaat, dat iedere schatting heeft overtroffen, spreekt wel een duidelijke taal. Het Nederlandsche volk heeft zich van zijn beste zijde doen kennen. BIJ HET VERVOER VAN GROENTEN Het is bij controle door den Centra- len Controledienst gebleken, dat de veilingbrieven. welke door den handel te vervoeren groenten moeten verge zellen op hun reis. door de veilingen niet worden ingevuld op de wijze, zoo als is voorgeschreven in art. 3, 4 en 5 van het „Tuinbouwvervoersbesluit '44". Aan de veilingen en aan de handela ren wordt nu medegedeeld, dat met in gang van 5 Juni de controle zal wor den verscherpt en proces-verbaal zal worden opgemaakt wanneer de papie ren niet volledig zijn ingevuld. Het is dus wel aan te bevelen, dat er met de bovenvermelde voorschriften rekening wordt gehouden bij het uitschrijven der nota's. VRIJE VAART VOOR EUROPA. VOORPOSTENBOOTEN OP PATROUILLEVAART. Dag en nacht paraat onder de moeilijkste omstandigheden, bij stormweer en zwaren zeegang Ook daar staan Nederlandsche vrijwilligers! Volgt hun voorbeeld: zorgt voor aflossing van de wacht, meldt XJ WJ de Kriegsmarlne. Aanmelding bij de Kriegsmarlne: Marineannahmestelle-West, Plompetorengracht 24, Utrecht. Alle Hafen- en Ortskommandanturen en de verschillende SS-Meldestellen in Nederland. (Foto Atl/^i, PJfcJ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1