NOORD-HOLLAND SLAG OM VESTING EUROPA. DAGBLAD VOOR Zwaartepunt in N.O.-Normandië. HET SCHERM GAAT OP! Ontwikkeling van den strijd. Bij Trouville bruggehoofd van 20 km gevormd. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 7 JUNI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 131, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHR5DER, Alkmaar. Advertentte-tarlef Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. BU contract binnen een jaar te gebruiken belang- rijko korting. Tarieven voor de gehcelc oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Geallieerde mokerslagen smeden Europeesche eenheid. Schr.— Een golf van Engelsch-Amerl- kaansche terreur spoelt over Europa. Ita lië, Frankrijk. België, Nederland, Duitsch- land en de Balkan ondervinden dagelijks wat het zeggen wil, als „Christ.ian Sol- diers" met milde hand hun joodsch-plu- tocratische gaven ter „bevrijding" van den Europecschen mensch op de bevol king laten neerdalen in den vorm van bommen en boordwapenkogels. In een grauwe serie trekken namen als Rome. Marseille, Nice, Milaan, Turijn, Amiens, Lyon. Beauvais, Brussel, Leuven, Parijs, Hasselt. Charleroi, Luik, Verviers, Berlijn, Keulen. Aken, Orleans. Boeda- pest. Belgrado. Miilhausen. Enschede, Nij megen, Roozendaal, den Haag in kranten berichten aan ons oog voorbij. Elke stad met haar tientallen, meer nog honderd tallen aan dooden en zwaar gewonden Is een bloedige aanklacht tegen de moordpraktijken van deze schurken, die zich Christenen noemen. O LIJKBAAR volgt men den typisch jood- schen gedaehtengang, dat door het murw maken der Europeesche volkeren de Duitsche weermacht uiteindelijk op de knieën komt. Merkwaardig is echter, dat het murw worden speciaal voorbehouden is aan diegenen, die een strijd wagen zonder daartoe ruggegraat te bezitten. Zij komen uiteindelijk door gebrek aan in nerlijke kracht en aan een uitgestippeld doel net het laatste vleugje adem te kort. dat zij noodlg hebben om de overwin ning uit het vuur te sleepen. Dat Duitschland. ziin verbondenen en zijn Europeesche vrijwilligers-contingen- ten dit gebrek niet lilden, zal toch nu wel een ieder duidelijk zijn. Men weet waarvoor men vecht en men kent het uiteindelijk doel. Stel daartegenover de onderlinge twisten der geallieerden. De oneenigheid over de oorlossdoelstelling bii het klaverblad Roosevelt. Churchill. Stalin, de oneenigheid over de machts positie tusschen de Gaulle en Giraud, tussehen de Poolsche emigrantenkliek en Stalin-Churehill-Roosevelt, tusschen Ba- doglio en zijn Amerikaansche lastgevers, 't is slechts een kleine bloemlezing over den normalen democratischen strijd van nllen tegen allen. DE oneenigheid tusschen de heeren Is thans weer met een nieuw thema uit gebreid. Zooals bekend heeft Engeland bij monde van zijn minister-president het voorstel tot vorming van 'n wereld-raad. na den oorlog, gedaan. Dit lichaam zou dan een controleerende raad zijn. be staande uit 4 of -5 van de groote mogend heden. Een zekere heer van Kleffens. de opinie der kleine mogendheden weer gevende. meent het echter niet waar schijnlijk te achten, dat er een poging zou worden gedaan om de uitsluitende controle van het na-oorlogsche bestel in handen te geven van Amerika. Groot- Brittannië. de Sovjet-Unie en China en, znoals verondersteld mag worden, aan Frankrijk, na het herstel van dezen staat Geen enkele dergelijke stap zou de actieve ondersteuning hebben der klei nere mogendheden, die een gezamenlijke bevolking van vele tientallen millioenen tellen. De ervaring van dezen en vorige oorlogen toont, dat de werkelijke leiding der operaties in weinige handen ligt. maar wanneer de eigenlijke oorlogvoering voor- bii is en het er om gaat. vorm te geven aan een politiek en deze uit te voeren, dan staat de zaak er heel anders voor. aldus de heer van Kleffens. De last van den oorlog drukt niet minder en dikwuls zelfs schrijnender op de kleine staten dan od de groote. Daarom lijkt het rede- Hik. dat deze kleine staten de hun toe komende stem hebben bij elke poging tot het voorkomen van oorlogen. De ge dragen lasten vragen om dienovereen komstige vertegenwoordiging. De heer van Kleffens zelde voorts, dat hii er van zei f'-nrekend geen voorstander van was, dat alle kleinere naties te allen tiide vertegenwoordigd zouden zijn in alle na- oorlogsche organen Er zou echter een systeem van wisseling uitgedacht kunnen word«-n waardoor de kleinere staten beurtelings hun plaats in zouden kun- men nemen naast de groote mogendheden die dan bii voortduring vertegenwoordigd •/ouden ziin, indien zij dit wenschen. AT.S wii even in de herinnering de rede van den Rijkscommissaris terugroepen, die door hem ter gelegenheid van den verjaardag van den Fiihrer te Niimegen werd uitgesproken, dan valt het or>. dat Duitschland t.a.v. de kleine staten na den oorlog een gansch andere houding in zal nemen. Dr. Seyss-Tnquart zeide toen o.a.: „Overigens echter vormt het groote aantal Europeesche staten, waarin zich Nederlanders, Vlamingen. Noren. De nen. Slowaken. Hongaren Roemenen, Franschen en Italianen bevinden, als mede de neutralen, als die zich willen aansluiten, een gemeenschap die reerls wegens haar rijkdommenverscheidenheid en vormen de mogelijkheid bezit om met behoud van ieders eigen aard een harmonische gemeenschap van gelijk waardige deelen te vormen." De tegenstelling van opvatting t.a.v. de plaats der kleine staten na den oorlog Is hiermede niet alleen gesignaleerd, doch zij wijst tevens op de groote verantwoor delijkheid die Duitschland t.a.v. het Euro peesche bestel koestert. Hiertegenover staat de onderdrukking, die de groote democratische mogendheden voornemens zijn met hptrekking tot de kleinere staten van Europa, in geval de Geallieerden hun pogingen om Europa te overmeesteren bekroond zien, MEN vergete echter aan de overzijde van Kanaal en Atlantischen Oce aan niet. dat deze pogingen in den vorm van vernietiging der burgerbevolking mokerslagen z.ijn. die de Europeesche een heid smeden. De stemmen uit de ver schillende zwaar geteisterde gebieden van Europa roepen niet meer hoera, als zij het groote getal der slachtoffers verne men. Integendeel, het gelijke leed brengt de massa gezamenlijk niet alleen in haar haat tegen den vernietiger, doch veel moer nog in haar verlangen naar een heid, om aan de methoden der geallieer den 't hoofd te kunnen bieden, waarbi) Duitschland als verdediger der Europee sche grenzen vanzelfsprekend de leiding heeft. De Invasie zal deze eenheid steeds meer doen groeien, omdat vele landen van Europa gezamenlijk nog door een poel van ellende zullen moeten schrijden, ten einde Europa zijn cultuur, en het leven van zijn Volken voor den stormloop der barbaren te vrijwaren. Telegram van Mussert aan den Führer, De Leider heeft aan den Führer het volgende telegram gezonden: „FÜHRER, Nu de invasie begonnen is, is het mij een behoefte u, m\jn Führer, te zeggen, dat alle Nederlandsche Na- tionaal-Socialisten in trouw en lots verbondenheid op leven cn dood aan uw zijde staan. Het gaat om het ziin of niet zijn van Europa. Wij vormen een eenheid en aan (ie spits van deze eenheid staat u, mijn Führer. Zoo zien wij u als don Führer van geheel Europa en wii vertrouwen, dat God ons in dezen strijd bijstaat. Ons geloof cn ons vertrouwen zijn onwrikbaar. (w.g.) MUSSERT". Landingsactie omvat het geheele ge bied tusschen Le Havre en Cherbourg De sedert lang verwachte invasie der Britten en Amerika nen is, zoo meldde Dinsdag het D.N.B., in de eerste morgenuren van den zesden Juni door het neerlaten van luchtlandingstroepen in het gebied van de uitmonding der Seine begonnen. Weldra was het duidelijk, dat de aanval op de Europee sche Westkust den geheelen kustsector tusschen Le Havre en Cherbourg omvatte. Terwyl de zwaartepunten van de Iuchtlandingsaanvallen in het geheele gebied van Normandië, alsmede bij de belangrijkste rivieruit- mondingen in de Baai van de Seine lagen, begon tusschen de uitmon ding van de Seine en van de Vire over een breed front een amphibie- operatie van grooten omvang. Ongeveer 20 km. ten westen van Le Havre werden valschermtroepen neergelaten en terzelfdertyd gingen vijandelijke formaties aan land. De actie streefde blijkbaar naar een tweeledig doel: in de eerste plaats wilde het geallieerde opperbevel de uitmondingen der rivieren tusschen Le Havre en Cherbourg gebruiken om hier bruggehoofden te vormen en ten tweede wensebte men een aantal geschikte vliegvelden te veroveren om vervolgens met vrachtzweefvliegtuigen en groote trans portvliegtuigen nieuwe troepen met zware wapens door de lucht tc kunnen aanvoeren Het Duitsche anti-invasieapparaat werd onmiddellijk in werking gesteld, zoodra de eerste aanwijzingen voor de amphibie-operatie der tegenpartij merkbaar werden. Von Rundstedt gaf direct zijn bevelen, die snel werden opge volgd. Het succes was opmerkelijk: de vijand leed bui tengewoon zware verliezen. Verschillende landingsforma ties werden in de pan gehakt, een Britsche divisie val schermjagers werd zeer zwaar geteisterd en tal van andere formaties valschermjagers werden op het Nor- mandische schiereiland voor het grootste deel vernietigd. Verloop der gevechten. Verduister van 22.00-5.30 u. 3 Juni: Zon op 5.18 u., onder 22.00 u. Maan onder 6.54 u., op 23.42 u. Wij zullen thans hier een over zicht geven van de gevechtshan delingen aan de hand van de be richten, die wy in den loop van gisteren en vandaag ontvingen. Zooals wij nog in een deel der vorige edities konden opnemen, begon de stryd op verschillende punten tegelyk. Terwijl sterke formaties vyandelijke bommen werpers de gebieden van Calais en Duinkerken aanvielen, werd de haven van Le Havre vanuit zee gebombardeerd, terwijl vloot- strijdkrachten der Duitsche ma rine voor de kust den strijd aan bonden met vyandelijke lan dingsschepen. Op het noordelijke punt van het schiereiland Normandië wer den vervolgens valschermtroe pen neergelaten, evenals bij Le Havre. Spoedig bleek, dat het zwaartepunt van de Iuchtlandingsaanvallen in het geheele gebied van Normandië, als mede aan de haai van de Seine lag en reeds vroeg kon gezegd worden, dat de aanval den geheelen kustsector tus schen Le Havre en Cherbourg omvatte, Over een breed front tussehen de monden van de Seine en de Vire be gon daarna een amphibie-operatie van grooten omvang, waaraan behalve tal rijke landingsvaartuigen van verschil lend type ook lichte vlootstrijdkrach- ten der geallieerden in aanzienlijken omvang deelnamen Zoo werden bij den mond van de Seine zes zware oorlogs schepen en twintig torpedojagers waargenomen, waarmee de Duitsche kustbatterijen den strijd opnamen. De in het gebied van de Seine-baai vanuit de lucht en vanuit zee aan '.and gegane Britsch-Amerikaansche invasie troepen werden in de ochtendscheme ring van den zesden Juni nog versterkt De tusschen de monding van de Orne en Vire liggende landingsbooten legden een nevelgordijn om zich te onttrekken aan den onmiddellijk in actie komen den Duitschen afweer. Sterke forma ties vijandelijke vliegtuigen bombar deerden voortdurend het gebied van de Vire-monding. Verscheidene zware slagschepen beschoten eveneens de kust om groepen van elk dertig tot veertig booten hot landen mogelijk te maken. De actie streefde blijkbaar naar een tweeledig doel: in de eerste plaats wilde het Geallieerde op perbevel dc uitmondingen der rivie ren tusschen Le Havre en Cherbourg gebruiken, om hier, beschermd door vaste bruggenhoofden, nieuwe aan- valsformaties met zware wapens aan land te kunnen zetten. Hiertoe werden de Amerikaansche cn Britsche formaties valschermtroe pen in dit gebied, vooral aan weerszij den van de uitmonding van de Seine, op de plaats waar de Orne uitmondt cn aan den benedenloop van de Vire in den stryd geworpen, terwyl tevens talrijke landingsvaartuigen in samen werking met lichte vlootstrydkracli- ten van zee uit dezelfde gebieden forceerden om in den Atlantischen wal daar ter plaatse in samenwer king met valschermtroepen een bres te slaan. Bovendien hadden de Iuchtlan dingsaanvallen op Normandië, die volgens de totdusver ontvangen rap porten, over een groote uitgestrekt heid worden ondernomen, schijnbaar ten doel hier een aantal geschikte vliegvelden in handen der geallieer den tc brengen om vervolgens met vrachtzweefvliegtuigen en andere groote transportvliegtuigen nieuwe troepen met zware wapens door de lucht tc kunnen aanvoeren. Deze for maties zouden dan tot taak hebben het Normandische schiereiland naar het zuiden af tc grendelen cn boven dien zoo snel mogelijk de haven Cherbourg te bezetten. Voor het geval, dat de stormloop op de vesting Cherbourg zou geluk ken, zou het geallieerde opperbevel dan nieuwe aanvaldivisies met troe pentransportschepen en groote vrachtschepen aan land kunnen zet- ten. In de Seinebaai. Over de gevechten in de Seinebaai meldde het Interinf. in den loop van den dag nog: In het zeegebied ten westen van Le Havre concentreerde zich bij het aan breken van den dag een sterke vijan delijke formatie. In het midden van deze formatie lagen talrijke landings vaartuigen met een inhoud varieerende tot ongeveer drieduizend ton, vergezeld door een groot aantal kleinere lan dingsbooten. De landingsformatie was op beide flanken door zware vijande lijke vlootstrijdkrachten beschermd Aan de oostelijke flank lagen zes slag schepen alsmede 20 torpedojagers. De westelijke flank werd beschermd door een soortgelijke formatie. Tegen deze geheele vijandelijke for matie werd een Duitsche torpedoboot- flottielje in den strijd geworpen. Deze booten vielen den vijand, die wat het aantal schepen en de gevechtskracht betreft ver overmachtig was, dapper en heldhaftig aan. Bij de nadering van onze booten legden de vijandelijke vlootstrijdkracehten een gordijn van kunstmatige nevel. Snelle vaartuigen zooals torpedojagers en motortorpedo- booten voeren rondom de landings vaartuigen en nevelden deze in. De inneveling werd door talrijke vliegtui gen gesteund, die in scheervlucht dichi, boven de oppervlakte van zee nevel- golven rondom de vijandelijke formatie legden. De Duitsche booten voeren tot aan de ncvclzönc op en vuurden op den vyand al haar torpedo's en al haar artilleriemunitie af. De vijandelijke vlootstrijdkrachten en landingsvaar tuigen lagen in de nevclzöne zoo dicht op elkaar, dat zy door torpedo- en artillerietreffers zware verliezen leden. De Duitsche booten werden uit den nevel zwaar beschoten, doch zy braken den ongelijken strijd eerst af toen alle munitie was verbruikt. Zy deden vervolgens zonder eigen verliezen een Duitsch steunpunt aan voor het bijvullen van de munitie- voorraden. Tegelijkertijd vielen patrouillevaar tuigen van de in dezen sector liggende beveiligingsdivisie op andere plaatsen van de Seinebaai, den ver overmach- tigen vijand aan. Zij leverden met hun beperkte wapenen een dapperen en heldhaftigen strijd, tijdens welke ook een Duitsch vaartuig zonk. Kustbat terijen van de marine en van het leger mengden zich in den strijd. Een batte rij der marine bracht een groot vijan delijk vaartuig tot zinken. Andere ver liezen van den vijand, die beslist zijn ontstaan, konden in verband met den nevel niet worden waargenomen. Aan de kust van Normandië. Het zwaartepunt van de landingen van zee uit en dat van het optreden der valschermjagers lag in het noord oostelijk deel van Normandië. Terwijl sterke Amerikaansche valschermstrijd krachten in de nabijheid van de plaats Barfleur omlaag sprongen begon in het gebied St. Vaast la Hogue een massale landingsactie met steun van aanzien lijke zeestrijdkrachten. Bij de afweer van deze landingsoperaties werden een kruiser en een groot met troepen ge laden landingsschip tot zinken ge bracht. Andere amphibieoperaties wer den ondernomen tegen den mond van de Vire en den mond van de Orne. In beide gevallen werden ongeveer tach tig landingsvaartuigen van zeer uiteen- loopende grootte waargenomen. Een groep van ongeveer 200 kleinere lan dingsvaartuigen in het zeegebied ten noorden van Le Havre is niet in actie gekomen. Het zwaartepunt der geallieerde luchtlandingsoperaties lag behalve bij Barfleur bij Carentan aan den mond van de Ome, ten noordoosten van Caen en tusschen de mondingen van Seine en Orne. Zware verliezen van den vijand De in het oostelijke deel van het schiereiland Contentin neergelaten Amerikaansche luchtlandingstroepen werden reeds vóór de landing door den Duitschen afweer gegrepen, hoe wel de vijand de onderneming door het aan land zetten van rond honderd landingsbooten iets meer oostelijk trachtte te steunen. Ook de vijande lijke marine-eenheden, die met afwisse lenden koers in de Baai van de Seine opereerden, werden reeds in volle zee door de Duitsche marine-artillerie on der vuur genomen, die in haar sterke stellingen van den Atlantikwalt door voortdurende luchtaanvallen, noch door het beschieten met brisant-, roott- -?n nevelgranaten het zwijgen kon worden opgelegd. Zij plaatste talrijke treffers op groote vijandelijke schepen. De Anglo-Amerikanen bombardeerden voorts het steunpunt Arromanches en vielen ook de geheele kust:trook de Seinebaai voortdurend van de lucht uit aan. Ook de in het gebied var uitmonding van de Orne neergelaten Britsche valschermjagers leden zeer zware verliezen. Onderdeelan hiervan geraakten in mijnenvelden en werden - door de ontploffende mijnen vernietigd. „De verwachte gebeurtenis begint thans werkelijkheid te worden.... al dus de militaire correspondent van het. D.N.B., Martin Hallcnslebcn. Uit de faze der voorbereiding is de in vasie in het stadium der verwezenlij king gekomen. Dat bewijst, hoe juist de Duitsche leiding den toestand heeft beoordeeld en hoe goed zij er aan deed zich niet te laten afleiden door periferische verschijnselen en manoeu vres van de tegenpartij, doch sedert jaar en dag haar aandacht in hoofd zaak gevestigd tc houden op het bol werk, dat voor de beslissing, waarnaar de Anglo-Amerikanen streefden, al leen van belang was. Het Duitsche antl-invasie-apparaat is i werking gesteld, zoodra de eerste aan wijzingen voor de amphibie-operatie der tegenpartij merkbaar werden. Generaal- veldmaarschalk Von Rundstedt heeft on middellijk de desbetreffende bevelen, die voor dit geval reeds sedert lang waren voorbereid en gereed lagen, gegeven. De factor van verrassing en die van camou flage zijn reeds van tevoren uitgescha keld. Op grond van de Duitsche publi caties van den laatsten tijd zal men mo gen zeggen, dat In het bijzonder In de gebieden, welke de vijand voor het begin van zijn invasie-onderneming heeft geko zen, door de Duitschers alles was voor bereid, ja, dgt men daarheen in zekeren zin reeds de militaire kracht verlegd zal hebben. In elk geval gaat het scherm op voor een van de meest dramatische be drijven der oorlogsgeschiedenis. De Anglo-Amerikanen zijn thans als acteurs in het waarschijnlijk bloedigste drama op het West-Europeesche tooneel versche nen. Voorloopig kan daaromtrent slechts verklaard worden, dat de Duitsche lei ding, strikt genomen bereikt heeft, waar naar zij streefde, n.1. met verwaarloozing van vele andere militaire overwegingen hun westelijke tegenstanders juist in dit gebied tot den strijd te dwingen. Aan 't verder verloop der gebeurtenissen moet worden overgelaten, wat bet eindresultaat zal zijn. De Duitsche militairen zijn op vallend vol vertrouwen en In besten De wapens zullen spreken! In de Wilhelmstrasse heeft men het met levendige voldoening begroet, dat Engeland en Amerika thans eindelijk tot de invasiepoging zijn overgegaan. Men wijst er nog eens op, dat men reeds lang op deze gebeurtenis gewacht heeft, die thans onder den druk van Stalin einde lijk plaats vond. Blijkbaar heeft men de bezetting van Rome als aanleiding geno men voor het rlskeeren van de landing in West-Europa. Ten aanzien van de voorgeschiedenis an deze invasiepoging verklaarde de woordvoerder van het ministerie Eierenroof en Latere berichten. Aanvalsfront heeft zich verbreed. Het aanvalsfront der Britsche en Amerikaansche invasietroepen heeft zich, naar 't DNB verneemt, Dinsdag middag verbreed. Terwijl aan weers kanten van Caen de zware gevechten met buitengewoon zware verliezen voor de aanvallers voortduren, waarbij de vijand ook de eerste aan land ge brachte pantserwagens in het vuur bracht, viel de vijand met andere ster ke landingsstrijdkrachten het gebied van Carentan aan. Ook op de Kanaal eilanden Jersey en Guernsey werden valschermjagers neergelaten. Behalve in de Baai van de Seine opereeren sterke formaties Britsche vliegtuigen ook voor de kust tusschen Calais en Duinkerken. De Duitsche af weer is echter overal paraat. In weer wil van voortdurende luchtaanvallen op de kuststeunpunten en achter- waartsche verbindingen levert hij den vijand, die thans de volledige kracht van den Atlantikwall ondervindt, op alle punten zwaren strijd. 35 pantsers vernietigd. De Duitsche gevechtsformaties, die tot den tegenaanval zijn overgegaan, hebben nabij Asnelles, ongeveer in het midden van de Baai van de Seine, tot Dinsdagmiddag alleen in dit beperkte gebied, 35 zware vijandelijke pantser wagens, die de vijand slechts met de grootste moeite en onder krachtig artil lerievuur aan land kon brengen, ver nietigd. De nog steeds voortdurende landingen staan ononderbroken onder Duitsch vuur. Ook de versperringen voor het strand bemoeilijken de lan ding van den vijand buitengewoon. In het gebied ten oosten van Cher bourg maken de massale tegenaanval len van de Duitsche troepen goede vorderingen. Baai van St. Malo volgende doel? In Duitsche militaire kringen neemt men aan, dat de invasieoperaties bin nenkort tot een breedere kuststrook zullen worden uitgebreid. In het bij zonder houdt men in de Baai van St. Malo rekening met een poging tot krachtiger aanvallen op den Atlantik wall, die ongetwijfeld ook in den vorm van gecombineerde zee- en luchtlan dingsmanoeuvres zullen worden uitge voerd. Een aanval op dit gebied zou den geallieerden des te aanlokkelijker kunnen lijken, omdat zich in de Baai van St. Malo de bekende Kanaal eilanden Guernsey. Jersey en Sark bevinden, die tot Juni 1940 de Engel- sche aanspraken op het West-Fran- sche kustgebied vertegenwoordigden. Het is ook denkbaar, dat de Angelsak sische invasiepogingen zich tot het kustgebied tusschen de monden van Somme en Seine zullen uitbrei den. Een rechtstreeksche aanval op de kuststrook van Boulogne tot Calais, die het dichtst bij de Britsche eilan den ligt, wordt op het oogenblik nog niet verwacht. Opi roep van maarschalk Pétain. Maarschalk Pétain heeft Dinsdag middag in verband met het begin der invasie over den omroep een oproep van den volgenden inhoud tot het Fransche volk gericht: „De Duitsche en Angelsaksische le gers zijn op onzen grond met elkan der in contact. Frankrijk wordt dus tot slagveld". Vervolgens zeide Petain: „Fran schen, verergert ons ongeluk niet door daden, die tragische represailles over u zouden kunnen brengen. De onschuldige Fransche bevolking zou de gevolgen dragen. Luistert niet naar degenen, die door de poging, van onzen nood gebruik te maken, 't land in het ongeluk zouden storten. Slechts door het bewaren van de strengste discipline kan Frankrijk gered worden. Gehoorzaamt dus aan de bevelen der regeering. Laat elk zijn plicht vervullen. De omstandig heden van den slag zullen het Duit sche leger wellicht aanleiding geven tot het nemen van bijzondere maat regelen in dc gevechtszones,. Schikt u in deze noodzakelijkheid. In het be lang van uw redding beveel ik u dat dringend aan. Ik bezweer u, Fran schen, overal te denken aan het doo- delijk gevaar, dat ons land zou loo- pen, als deze plechtige waarschuwing niet zou worden opgevolgd." temperatuur..... Ergens in onze provincie ligt een stad, die een park bezit, waar pau wen en kalkoenen her en der hun eieren gelegd hadden. Ik begrijp, dat menigeen liever gezien had, dat het geen pauwen en kalkoenen, doch kippen geweest waren. Maar de olifant met de groote snuit heeft nu eenmaal al lang geleden het sprookje van de hen met de gouden eieren uitgebla zen, en sprookjes beleeft men te genwoordig niet meer. De pluimgraaf, die trouw en met liefde surveilleerde, hoorde den eenen avond in vele eieren, wcl' e op barsten stonden, al piepend le ven den volgenden ochtend ech ter waren niet minder dan 32 stuks geroofd, uit loutere vernielzucht. Men heeft de daders reeds te pakken. Lieve, veelbelovende kna pen van acht tot twaalf jaar. Het is te hopen, dat de papa's of mama's op solide wijze dezelfde procedure volgen, die het te broeden ei van noode heeft en hun snoezige kinder tjes op de daarvoor bij uitstek ge schikte plaats behoorlijk op te m- perataur brengen. U begrijpt me wel. misschien dat dan de kwa de streken er eens en voor altijd uitgebroed worden. OVIDIUS J buiteniandsche zaken, dat de laatste maanden tegen Duitschland en geheel Europa een zenuwoorlog was ontketend, die zonder weerga Is. Daarop is de bom- oorlog gevolgd, die ten doel had het Europeesche volk murw te maken en te verpletteren. Men heeft ons niet slap ge maakt, aldus de woordvoerder, integen deel, thans bezielen een des te grootere vastberadenheid en moed volk en front, om nu eindelijk met de Anglo-Amerika nen een reeds lang openstaande rekening te vereffenen. Thans hebben de wapens het woord. Diplomatie en politiek moe ten zwijgen. Doch het Is goecl te herinne ren aan alle doelen en illusies, welke de tegenpartij met deze Invasiepoging ver bindt. Niemand kan zeggen wanneer het drama, dat gisternacht begon, zijn hoog tepunt nadert. Doch er bestaat reeds thans volkomen zekerheid over den afloop daarvan. DE INVASIE IN ENKELE WOORDEN. Opperbevelhebber der Duitsche troepen Generaal-veldmaarschalk Von Rundstedt. Opperbevelhebber der geallieerde troepen generaal Fisenhowcr. 6 Juni, in de morgenuren, begon de invasie. De kuststreek tusschen Le Havre en Cherbourg het voorloopige doel der geallieerden. Duitsche kustbatterijen en lichte marine-eenheden vallen den vyand aan. Groote verliezen der Anglo-Amerikanen. Verschillende formaties valschermtroepen vernietigd. Vijandelijke landingsbooten in den grond ge boord. Duitsche volk blijft kalm en is vol vertrouwen. Mussert zendt een telegram van trouw aan Hitier. Oproep van maarschalk Pétain aan de Fransche bevolking, om slechts de bevelen der regeering te gehoorzamen. Quisling: Op dit beslissende oogenblik behoort elke Europeaan te besef fen, dat het gaat om de vrijheid en het bestaan der Europeesche volkeren. Pawelitsj: Deze invasie wordt door het Kroatische volk opgevat, alsof men het van zyn eigen staat wil berooven en aan andere volken onderdanig zou willen maken. Daarom is het Kroatische volk bereid voor den gemeen- schappelykcn stryd by elke invasie. Tuka: De harten van alle ware Europeanen zijn thans bfi de Duitsche soldaten cn hun bondgenooten, ook die der Slowaken. Neditsj, de „Vader der Serven": In ieder geval zal de rekening van Londen fout zyn, volgens welke Servië en de Serven zouden deelnemen aan een met de invasie gepaard gaande opstandige beweging op den Balkan. Volledig afweersucces bij St. Vaast de la Hogue. (Interinf.) - Voorzoover het re sultaat der Duitsche maatregelen tegen den grooten Anglo-Ameri- kaanschen aanval op de Europee sche westkust op 6 Juni tot laat in den middag kan worden overzien, kan de Duitsche leiding op een breed front een volledig afweersuc ces boeken. Ondanks het massale gebruik van landingsscheepsruimte van alle beschikbare types, ver scheidene honderden oorlogsschepen en een heele armada van val- schcrmvliegtuigcn cn vrachtzwecf- toestellen, is het den geallieerden strijdkrachten alleen in het kustge bied tusschen Villers sur Mer en Trouville gelukt een bruggenhoofd ter lengte van ongeveer 20 km en enkele kilometers diep, te vormen, dat ondanks het ontbieden der groep zware slagschepen uit de wateren van Le Havre reeds naar alle kanten doeltreffend kon wor den afgegrendeld en plaatselijk zelfs reeds vernauwd. Alle andere door amphibieoperaties gevormde landingshoofden in het ge bied van de mondingen van de Orne en de Vire zijn door den krachtigen tegenaanval der Duitsche beveiligings formaties vernietigd. Het belangrijkste afweersucces echter moet geacht wor den het uiteenslaan van de groote ge allieerde landingsonderneming bij St. Vaast de la Hogue. De geallieerde operaties in dit gebied waren opgebouwd op de veronderstel ling dat het bij Barfleur en St. Vaast de la Hogue neergedaalden formaties valschermjagers zou gelukken de Duit sche kustverdediging uit te schakelen an daarmede den weg vrij te maken voor een landingsoperatie in grooten stijl. Door het harde en bliksemsnelle ingrijpen van het garnizoen van den Atlantikwall werden echter de beide groepen valschermjagers elk ter sterk te van ongeveer een regiment, bij Bar fleur en St. Vaast de la Hogue reeds terstond na het neerdalen vernietigd, zoodat de verdedigings-installaties in dan noordoosthoek van Normandië volledig paraat voor den afweer waren, toen ongeveer twee uur later ruim 200 groote landingsvaartuigen onder vuur- dekking van verscheidene kruisers en talrijke torpedojagers verschenen om in de haven van St. Vaast de la Hogue hun aanvalsformaties aan land te bren gen. Zij werden reeds verscheidene kilometers vóór den ingang van de ha ven door de dekkende salvo's van zware Duitsche kustbatterijen gegrepen en verloren ondanks feilen tegenstand reeds in de vroege ochtenduran een kruiser en een groot volledig beladen landingsschip, welke beide bodems na voltreffers uit elkaar sprongen en in enkele minuten zonken. De geallieerde scheepsformatie zette desondanks haar pogingen om de kust te bereiken voort doch zag zich nog laat in den Dinsdag ochtend na talrijke andere voltreffers, vooral op landingsvaartuigen, met de zwaarste bloedige verliezen gedwon gen, de onderneming stop te zetten en haar stevens te wenden, na zich in een nevel gehuld te hebben. Van de luchtlandingstroepen die tusschen Le Havre en Cherbourg neer geworpen waren, handhaafde zich In den loop van den middag nog slechts een sterke formatie, die er in geslaagd was, zich te nestelen ter weerszijden van den weg CarentanValognes. Deze formatie is in den loop van den Dins dag verder door de lucht versterkt -en naar het schijnt is hier de hoofdmassa neergekomen van de door gesleepte zweeftoestellen reeds in de ochtend uren in den strijd geworpen luchtlan dingseenheden. Naar verluidt worden langs den weg CarentanValognes ver bitterde gevechten geleverd. Overvallen op leden van de Landwacht. In den nacht van 20 op 21 Mei 1944 zijn te Berkhout bij het op brengen van personen de leden van de landwacht 1. Boeke Braaksma, geboren 3 April 1900 te Menalduma- deel, wonende te Haarlem Brou werstraat 140; 2. Ar ie Groot', gebo ren 2 October 1899, los werkman, door tot dusver onbekend gebleven personen dcodgeschoten. Op 1 Juni 1944 werden bij de con trole van persoonsbewijzen te Wes terblokker eveneens door on bekende daders twee leden van de landwacht doodgeschoten en een ge wond. De vermoorden zijn: 1. Cor- nelis Molenaar, geboren 10 Decem ber 1917 te Abbekerk, fruitkweeker, woonachtig te Blokker, Bangert 273; 2. Gerard Renooy. geboren 12 Juni 1915 te Zwaag, transportarbei der, wonende te Zwaag. Bij het beantwoorden der schoten werd een der terroristen zwaar ge wond. Door zijn kameraden werd hij met een schot in het hoofd ge dood. Het betreft hier een inwoner uit Berkhoiit. Gewond werd het lid van de landwacht en tuinier Haavok de Vos. geboren 24 Septem ber 1878 te Enkhuizen, wonende te Westerblokker. Op 2 Juni 1944 omstreeks 9 uur werd het lid van de landwacht Leonard Allte Jacobus Hendricus Hans Tubbergen te Amsterdam door 3 schoten niet levensgevaarlijk ge wond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1