NOORD-HOLLAND Hevige strijd om de stad Caen. DAGBLAD VOOR Bruggehoolden in Frankrijk uiteengeslagen. Ta! van nieuwe luchtlandingen. Uitgaves Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sohager editie: Sobagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 UJnen). Postrekening 66199. DONDERDAG 8 JUNI 1044. SCHAGER EDITIE. 86e Jaargang, No. 132 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M» C. SCHRoDER, Alkmaar. Advertentie-tarief Prijs der gewone advertenties in de2e Editie 11 ct. per m.m. BU contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gchcclo oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. INVASIEFRONT. Bruggehoofd bij de Orne verbreed. Nieuwe divisie valschermiroepen in den strijd geworpen. Terwijl over de gevechten aan het landingshoofd ten noorden van Caen en ten noordoosten van Bayeux nog geen nieuwe berichten werden ontvangen, wordt over de positie van de ten zuiden van Carentan en Valognes neer gelaten valschermeenheden bekend, dat zij in een gecon- centreerden aanval op een zeer klein gebied konden worden opeengedrongen. Zij leden daarbij zeer bloedige verliezen. Daarentegen werd het bruggehoofd aan weerszijden van den mond van de Orne en iu het gebied ten westen daarvan verbreed tot onge- yeer 34 km., terwijl de diepte op enkele plaatsen 10 km. bedroeg. Koewei de vijandelijke strijdkrachten daar aanzienlek versterkt wer den, gelukte het niet, de stad Caen in het bruggehoofd te betrekken. Ook herhaaldelijk met pantserwagens ondernomen aanvallen in de rich ting van Bayeux mislukten. Hoewel het den geallieerden gelukt was binnen de stelling van het bruggehoofd van veilfgen afstand met de zware kalibers artillerie van hun slagschepen alles tot zwygcn te brengen, handhaafden zich talrijke Duit- ache steunpunten, zoowel aan den mond van de Orne als in het gebied ten westen daarvan. De Duitsche steunpuntbezettingen konden alle aanvallen op hun kazematstelling afslaan en den Britten met hun auto matische wapens grooie verliezen toebrengen. men zich van elk oordeel over de ver dere ontwikkeling. Men geeft te ver staan, dat er eenige weken voorbij zullen gaan, voor het mogelijk is, een definitief oordeel over de kansen van de invasie uit te spreken. De ge allieerden beschikken over enorme krachten, zoowel ter zee als in de lucht, terwijl zij in Afrika en Italië veel ervaring hebben opgedaan met landmgsoperalies. Reeds het eerste be gin der invasie heeft aangetoond, dat het hun ernst is en dat zij niet zullen terugschrikken voor de zwaarste of fers. Behalve een sterke oorlogsvloot en schier ontelbare kleine vaartuigen voor alerlei doeleinden hebben zij vierduizend groote transportschepen ingezet voor het ovérbvengen van man schappen en wapenen. Gevangenenkampen te Rouaan. Een der eerste kampen voor de bij de invasie gevangen genomen Engel- schen en Amerikanen werd te Rouaan opgericht. Toen de gevangen genomen Britten' en Car.adeezen dit kamp wer den binnengebracht, ontstonden erop den weg derwaarts incidenten met de bevolking, die in de gevangenen de verwekkers zag van de zware ver woestingen, welke d« Engelsch-Ame- rikannsche luchtbombardementen in dc oucïe stad Rouaan hebben aange richt. Brandpunt naar Normandië verlegd. «Naar gisteravond hekend werd, is het een snelle Duitsche tormatij? gehikt de Britsche brugge hoofd positie op den oostelykon oever der monding van de Orne in ie druk ken en do ingesloten bemannjng van een Duitsch steunpunt, dat zich dertig uur had gehandhaafd tegen over herha&ldr aanvallen van dc Britten, Jos te slaan. Dc Duitsche aanval, die de leiding van het Britsche bruggehoofd volledig over rompelde, werd uitgevoerd over een moerassige beckvlakte en be reikt:: zeer snel het kustterrein aan de rechterzijde van de monding der' Orne. Na de bevrüdiitg van het Duit sche steunpunt baande de formatie zich cp den oostelijke» oever van de Orne stroomopwaarts van dc Orne oen weg. waarbij talrijke ge vangenen en een aanzienlijke buit aan wapenen ki nengebracht,. Tweede bruggehoofd. Ecu tweede bruggehoofd. dat echter minder breed cn diep is, en dus geen bewegingen van grootcren onivang toelaat, hebben de Britten onder bescherming van hun zware scheepsartillerie ge vormd ten noordwesten van Bayeux, tusschcn de kustplaatsen Riusy en Bervilic sur Mer, ter wijl een ten noorden van Bayeux gelande. Britsche gevechtsgroep volkomen in de pan gehakt werd, waarbij 35 pantserwagens stukge schoten werden. Herhaalde pogingen om van dit landingshoofd uit contact tot stand te brengen met dc in het gebied van den mond van dc Vire ge daalde valschermjagers mislukten, daar deze valscherm eenheden in- tussahen konden vernietigd wor den. Van eenige beteekenis is bij den huldigen stand van zaken naast het' Britsche bruggehoofd aan den mond van de Ofne nog slechts een Ameri kaansche gevechtsgroep, die zich. zoo als gemeld, in Normandië hoeft ge nesteld. Deze bestaat uit de 82ste en lOïste Amerikaansche luchtlandings divisie. Hoewei zij voortdurend ver sterkingen ontvangt, kon zij toch dooi de plaatselijke Duitsche strijdkrachten re.-da op een belangrijk nauwer ge bied ineengedrukt worden. Op het oogcrtblik worden met deze groep- le vendige gevechten gevoerd nabij St. More Eglise. Alle andere streken van hel gebied, waarin dc groote Ameri- kaansch-Britsche aanvallen geschie den. bevinden zich stevig in Duitsche handen. 4909 transportschepen. Voorzoover Dinsdagavond te Berlijn viel na te gaan. was de sland der in vasie als volgt: Het geheel der opera ties speelt, zich ?f aan een front van 400 kmvan de Normandische eilan den tot Duinkerken. Generaal Montgomery. die het bevel voert over de landingstroepen, legt tot nu .toe. het zwaartepunt bij Le Havre. Aangezien er echter nog zeer sterke schecpsconcentratics voor Duinkerken en Chcrbourg, Calais en Boulogne liggen, is het niet onmoge lijk. dat dit zwaartepunt, wordt ver legd. De voornaamste landingen heb ben lilaats gehad tusschen het Nor- mandisch schiereiland en Le Havre, dus in do Scine-Baai. Van Duitsche miltairc zijde onthoudt ivordei bin- KEURINGEN. Bij onze Vrijwilligers. Eon stoottroep keert ce een succesvolle onderneming «jijr de r pognie terug PK Kiistoferitsch/O/H/P m Meer landingsoperaties verwacht. Tot dusver zyn in den loop van Woensdag vjjf Anglo-AmerJkaausche divisies in den strijd geworpen. Van de rond tachtig divisies die de Amerikaansche opperbevelheb ber generaal F.isenhowe.'r cp het oogenblik in Groot-Srittanjc - en Schotland in het geheel tot zjjn beschikking heeft. is derhalve slechts een deel in den strijd .ge bracht. zoodat rekening gehouden moet worden met de waarschijnlijk heid van verdere landingsoperaties, doch oas wanneer de eerste phasc van het gcheele aanvalsplan in Amerikaanse'»Britschen zin tot een bevredigend punt is gekomen. De tot dusver bereikte resultaten zijn daartoe in ieder opzicht onvol doende. Hoewel het den Britten gelukt ls aan de monding van de Orne en ten westen daarvan ten brugge hoofd te vormen, toch is voor de ontworpen operatie over een groot ge bied de uitgestrektheid en diepte daarvan nog volstre"kt onvoldoende. In het bijzonder móet erop gewezen wor den, dat de geallieerden nog niet over een haven beschikken voor het lossen van groote schepen. leen re ;tzonde Nederlander kan zich aanmelden, t.._ voor ci«- Y.v ra-n-SS, SS-Wachtbataillon In Amersfoort, Landstorm Nederland, Krir^iuarine cn dc Germnanselie SS in Nederland. Personen tusschcn 13 cn 35 laar,die aanfn-lniuKsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffcn-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zUn 'geschiktheid voor dc officicisopleiriing heeft bewezen. Zijn s ch ?P'e1s niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gcarag, karakter, presta- "'/lldens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen eU. verstrekken al'c inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en te- LON TE AMERSFOORT. WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. J3 6 ll 813.00 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, w esterlaan x. 15.6."J g13.99 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15—18.00 uur, Venlo Deutsehcs Haus, Bgmondstraat 16. 16.6.14 812.u0 uur, Arnhem, Café Royal. 13—18.00 uur, Zwolle, Hotel Gljtenbcek. 17.6.44 8—12.00 uur, Groningen, Hecrenstraat 46. 15n.oo uur. Leeuwarden, Huiz^Schaaf, Breedstraat. 19.6.41 X—13.00 uur. Amsterdam. Dam 4. '0.6.1! O—12.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 15—17.00 uur, Amersfoort, Pol. Durebgangsiaser, Leusder weg. Generaal Montgomery heeft intus- achen, zooals wij reeds vermoedden, het zwaartepunt verlegd naar het ge bied van het Normandische schier eiland. Behalve de groep Amerikaan sche luchtlandingstroepen, die tusschen Carentan en St. Pierre Eglise verbe ten tegenstand biedt, heeft hij thans ook aan de westkust van Normandië in hét gebied ten noorden van Courances valschermeenheden ter sterkte van on geveer een divisie in den strijd ge worpen. Hun opdracht is klaarblijkelijk het schiereiland naar het zuiden af te grendelen. Tegelijkertijd deed in de ochtenduren van,Woensdag een geallieerde formatie met talrijke landingsvaartuigen en lichte oorlogsschepen een aanval op de noordwestpunt van het schiereiland Cotentin, met de bedoeling om vlak ten oosten van Kaap de la Hague en ver der een nieuw landingshoofd te vor men] De scheepsformatie ontmoette echter een zoo zwaren afweer uit de kanonnen der batterijen van den At- lantikwall, dat zij na een groot aantal voltreffers op haar landingsvaartuigen dan steven moest wenden, na een kunstmatigen nevel te hebben verwekt Verscheidene groote gepantserde lan dingsschepen werden in brand gescho ten. Waargenomen kon worden hoe drie met troepen bezette vaartuigen in den grond werdan geboord. VRIJE VAART VOOR EUROPA. RaUMBOOTE MAKEN VRIJ BAAN. Vrije vaart voor Europa, een dringende eisch, 'n levensnoodzaak, óók voor Neder land. Talm dus niet langer, maar volg het voorbeeld der duizenden, die in het bl3uwe uniform der Kriegsmarine Neerlands roem doen voortleven over alle wereldzeeën. Aanmelding bij de Kriegsmarine: Marineannahmestelle-West. Plompetoren gracht 24. Utrecht. Alle Haten- en Ortskommandanturen en de verschillende SS-MeldestelIen in Ne derland. Foto Atl./H. P. m. Gekochte wijsheid... In dezen tijd examineert zooals een grappig man eens zei het eene deel van het volk het andere, zooals het eene deel van ons volk het andere deel met het berekenen van zwarte prijzen besteelt en oplicht. Eenige examencandidaten in een groote Nederlandsche stad besloten het een met het andere te verbinden, en bewogen met behulp van een sta peltje bankpapier den zetter, die de examen opgavendrukken moest, om hun de proeven ter inzage te geven. Hetgeen geschiedde. De veelbelovende jongelieden ver wierven zich dus niet met eerlijke in spanning en door middel van her sens kennis, maar lieten haar door 'n ander, die- zij voor die euveldaad dik betaald hadden, voor zich stelen. Leuk het denkbeeld, dat de samen leving de kans loopt, dat die edele knapen eens als advocaat of dokter haar juridische of lichamelijke belsn- gen te behartigen krijgen! Dergelijken lieden moest men eens en voor altijd den weg tot verdere studie versperren. OVIDIUS. KLEINE CORRESPONDENTIE". Max Blokzijl spreekt in de serie Brandende Kwesties hedenavond over Hilversum 1 om 18.45 uur over „Kleine correspondentie". Verduister van 22.00-5.30 u. 9 Juni: Zon op 5.17 u., onder 22.00 u. Maan onder 7.53 u., op Bij Zware verlièzen ter zee en te land. HOOFDKWARTIER VAN DEN Fü IIREU, 7 Juni (D.N.B.). Het Op perbevel van de weermacht deelt mede: „Dc vijandelijke landingsoperatie aan de. noordkust van Normandië. tusschen Le Havre en Cherbourg, werd den geheelen dag door sterke zee- strydkrachten ondersteund. Talryke in den rug van onze kustverslerkin- gen neergelaten formaties luchtlandingstroepen moesten deze landing vergemakkelijken en het aanvoeren van onze reserves verhinderen. Zij werden voor het grootste deel na een korten harden strijd in de pan ge hakt, nadat zij reeds bij het omlaag springen door onze luchtdoelartille- rie zware verliezen hadden geleden. Dc vijand slaagde erin van zee uit op verscheidene plaatsen vasten voet le krijgen. Het meercndecl van zijn bruggehoolden werd echter in ren tegenaanval uiteengeslagen. Talrijke landingsbooten liggen uitge brand voor de kust. Aan weerskanten der uilmonding van de Orne cn ten noordon van Carentan rtyn hevige gevechten met een vry sterken tegen stander ontbrand, wicn het tot dusver nog gelukt is deze bruggehoof- den, zij het met zware verliezen, in bezit te houden. Amerikanen waren le laat! (Interinf.) Terwijl Amerikaansche en Britsche aanvalsformaties tezamen met Fransche en Marokkaansche troepen op de Duitsche stellingen in 't gebied van Tivoli Dinsdag weder den geheelen dag tevergeefs storm liepen, poogden de Ai lerikaansche pantserformaties ten Noordwesten en Westen van Rome een grooten slag toe te brengen aan de Duitsche divisies, die hier bezig zijn distancieeringsbewegingen naar achter- waartschc stellingen uit te voeren. Ge neraal Alexander streefde er blijkbaar naar den Duitschen formaties den te rugweg af te snijden, teneinde de om singeling, welke^ hij reeds ten zuiden van den Tiber tot stand had willen brengen en die hem daar mislukte, thans ten uitvoer te brengen. In twee colonnes rukten de Amerikanen op langs den kustweg en aan weerskanten van den weg. die van Rome naar het Noorden voert. Na een korten, doch he- vigen strijd, werden de Duitsche ach terhoeden omver geloopen en rukten de pantserformaties der Amerikanen, die op korten afstand gevolgd werden door gemotoriseerde infanterie diep'net achterland in, in de hoop het gros der Duitsche formaties den terugweg te kunnen afsnijden. Dit bleek reeds in de avonduren een misrekening te zijn. Het gros der Duitsche strijdkrachten had reeds voor het vallen der duister nis een linie bereikt, waar zij zich voor het bieden van succesvollen tegenstand konden nestelen. Ook in den .centralen sector van het Italiaansche front maak ten, na het definitieve uiteenslaan van de groote Britsch-Amerikaansehe aan vallen op Tivoli. de Duitsche formaties zich onopgemerkt los van den vijand, teneinde achterwaartsehe stellingen te betrekken en aldus het gevaar van een bedreiging op dc flanken definitief uit te schakelen. Rome nieuwe aanvallen van den vijand. In de. vroege ochtenduren van den 6den Juni vielen Duitsche torpedo booten in de Baai van de Seine een formatie vijandelijke slagschepen, die kramen mef kruisers en torpedojagers de landingsvloot beschermden, met succes aan. Lichte Duitsche zeestrijd krachten vielen in den nacht van 6 op 7 Juni ten westen van, Le Havre een formatie Britsche torpedojagers aan en plaatsten verscheidene torpedotreffers. Een torpedojager bleef brandend lig gen. Kustbatterijen van de Duitsche ma rine brachten in zware artillerie-ge- vechten aan slagschepen en torpedo jagers zware schade toe.. In de door de Duitsche marine gelegde mijnver- sperringen zijn verscheidene vijande lijke eenheden door mijntrcffers ge zonken. Ile wederzijdéehe gevechtsactie in dc lucht werd gisteren door het weer zwaar belemmerd. Boven het lan dingsgebied werden door strijdkrach ten der luchtverdediging volgens de voorloopigé berichten 104 vijandelijke, vliegtuigen neergeschoten. Nieuwe aanval in Italië. In Itabc ging de vijand, na concen tratie van sterke strijdkrachten in het gebied ten westen van Rome, weer tot cKn grooten aanval over. Met overmachtige infanterie- en panlser- fcrmatics slaagde hij erin, oprukkend aan weerskanten van den kustweg, na een verbitterden strijd onze stellingen binnen Ie dringen. Ook ten noorden van Rome kon dc vijand, ondanks heldhaftige» tegenstand van onze troepen, een vrij diipe penetratie tot stand brengen. Hier zijn nog zware gevechten aan den gang Ten oosten van Rome ondernam de vijand weer den geheelen tdag hevige maar ver geefse he aanvallen op onze stellingen bij en ten westen van Tivoli. In het oosten ontstonden gisteren slechts zuiveringsgevecht.cn in het ge bied ten noordwesten van Jassy. Ster ke formaties gevecht.s- en slagvlieg tuigen mengden zich in den strijd te land en brachten den Sovjets zware verliezen toe aan menschen en mate riaal. Bij de bestrijding van het vijande lijke aanvoerverkeer door de luchl- macht. werden talrijke stations gron dig verwoest .en werden verscheidene spoorwegtrajecten onderbroken. Des nachts waren vooral de spoorweg- knooppunten .Proskoerof en Shmerin- ka het aanvalsdoel van zware Duit sche gevechtsvliegtuigen, die krachti ge explosies en uitgebreide branden veroorzaakten. Ruim 17.090 iloodcn. De strijd tegen de communistische benden op®den Balkan werd maand Mei met bijzonder voortgezet. De vijand leed uiterst zwa re bloedige verliezen en verloor be halve 17.200 dooden 8.700 gevangenen en overloopers. Talrijke stukken ge schut. lichte en zware infanteriewa- pens, munitie- en voorraadopsla'g- plaatsen werden vernietigd of buitge maakt. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebben op verschillende ste den in zuidoost Europa bommen ge worpen en vooral in Plo.esti, Kroon stad. Turnu-Severing en Belgrado schade en verliezen cndèr de bevol king veroorzaakt. Door strijdkrachten der Duitsche- en Roemeensche lucht verdediging werden 21 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 13 viermoto rige bemmenwerpers, vernietigd. In den afgeloopen nacht h.cbbcn en kele vijandelijke vliegtuigen bommen geworpen op het stadsgebied van Maanhelm", SCHAGEN. SCHAGEN I—O.S.V. I 1—0. In een van beide zijden zeer matig gcspeelden wedstrijd heeft Schagen een verdiende 1—0 overwinning behaald op een onvolledig OSV. Het begin was geheel voor 'Schagen. De voorhoede schoot een paar maal flink op doel, doch de O.S.V.-achter- hoede wist aan dezen eersten storm loop het hoofd te bieden. De rust kwam met blanken stand. Ook na de rust gaf Schagen direct den toon aan. Tijdens een feilen aanval haalde Stam den bal mooi achterover en de toestor mende Anneveldt joeg hem hard in het net (1—0). Met ongewijzigde stand kwam het einde van dezen bekerwedstrijd, die voor vrij veel publiek werd bijge woond. Langedijk. Dc koolzettcrstijd aangebroken. - De Langedijker tuinbouwers hebben een begin gemaakt met het uitplanten van de winterkool. Naar wij vernemen, zal er dit jaar niet zoo veel kool in de polders buitenom worden geplant als in vorige jaren. De financieele uit komsten waren in het afgeloopen sei zoen niet van dien aard. dat het con- tracteercn in de polders tegen de ge bruikelijke hooge pachtprijzen werd aangemoedigd. Toch zijn er weer die het probeeren. Het is te hopen, dat hun arbeid be loond zal worden. tioordscharwonde. Wie z'n kind is dat? - Maandagavond voerde Johan Kaart met „De Kome dianten" in „Concordia" de door hem- uit het Fransch vertaalde klucht .,W:e z'n kind is dat?" op. Dit- stuk heeft gcén andere pretentie dan de toe schouwers te doen lachen en om dit'te bereiken wordt niet altijd de fijnste manier gebruikt. Niettemin wisten de artisten de zeer talrijke aanwezigen zeer te voldoen. Aan het applaus kwam bijna geen einde. M. Kuiper. Hengel wedstrijd. - De hengelclub ..Ontspanning" hield haar eersten wedstrijd in de wateren van Koeten burg. Van den uitsl. vermeldden wij: le pr. J. Blokker. 21 stuks: 2e pr. A. Ka ter, 17 stuks; 3e pr. D. v. Seventer, 14 stuks. Broek op Langendijk. Vischwcdstrijd. - De hengelvereeni- ging „Vischlust" hield haar eersten wedstrijd van dit seizoen. De eerste prijs werd gewonnen door Alb. Kaan met 5 stuks en de grootste baars; 2e prijs R. Bcers 6 stuks; 3e prijs J. En gel 5 stuks. De 7000e inwoner van Wieringen. Zaterdag 3 Juni is te Hippoly- tushoef in net gezin Uithof aan den Slingerweg de 7000ste inwoner van Wieringen geboren. Het bestuur, van de Coöp.Boe renleenbank Wieringen" heeft den jonggeborene een spaarbankboekje aangeboden en daarop een eersten inleg geplaatst van ƒ25. Landingsconvooi onder vuur genomen. Dc oorlogscorrespondent van het D.N.B., Alex Schmalfuss, seinde Woensdagavond: In den nacht van den eersten op den tweeden dag der invasie heb ben dc Anglo-Amerikanen nieuwe parachutisten neergeworpen. In het streven het schiereiland Cotentin met de groote. haven Cherbourg af tc snijden, werden ook aan dc West kust an liet schiereiland tusschen Lessay en Coutance door ongeveer ,::00 vliegtuigen valschermjagers aan gevoerd. Landingen uit zee waren in dit gebied nog niet ondernomen. Aan de Oostkust zijn eveneens, tusschen Madclainc cu Guinevillc nieuwe luchtlandingen uitgevoerd. Bijzonderheden daaromtrent ontbre ken nog. Voorts zijn berichten ont vangen over het neerdalen van val schermjagers in onbekenden getale in de gebieden Dozulc, Gonneville, Bois de Bavcn. Troarn cn ongeveer 10 km. ten zuiden van I'ont 1'Evc- que, benevens in het gebied Falai- sc-Argentan. ten Zuiden van Caen. Bij Falaise waren Dinsdagavond ongeveer 100 vrachtzwcefviicgtulgen waargenomen. De belangrijkste gebeurtenis is de intuss.chen voltrokken opruiming van het kleine bruggehoofd Grandcamp. In den lóóp van den nacht hebben viermotorige bommenwerpers voortdu rend vluchten ondernomen naar het geheclc invasiegebicd tusschen Fecamp en Cherbourg tot in het gebied van Pa-, rijs toe. Zeer sterk is het optreden van het Engelsch-Amerikaansche jachtwa pen. dat een voortdurende afscherming met ongeveer 500 machines onderhoudt. Aan Duitsche zijde heerscht eei^ vol strekt rustige beoordeeling van den toestand, Alle berichten maken er mel ding van, dat dc Duitsche soldaten zich zei* overtreffen in moed en dapperheid. Voor zoover riien kan beoordeelen op grond van den indruk der tot dusver binnengebrachte gev ngenen, bestaat tusschen Britten, Amerikanen en Cana- deezen een weinig kameraadschappelijk verband. Overigens zijn de gevechten zeer hard en uiterst verbeten. De ge lande vijand valt aan met bereden in fanterie en rijwieltroepen. De witte vlag nhoog'. Woensdagmiddag naderde, naar het Interinf verneemt, voor Le Havre een groep vijandelijke landingsbooten de kust. en kwam in het bereik van een kustbatterij der marine, die talrijke treffers op de vijandelijke vaartuigen kon plaatsen. Op dezen korten afstand van ongeveer 600 meter had het vuur een vernielende uitwerking. De artil- lcriewaarnemers zagen, hoe de beman ningen der landingsboolen in allerijl in de rubberbooten gingen en hun zwaar gehavende vaartuigen lieten drijven. Van 'de landingsbooten werd reeds de witte vlag geheschen en ook in de rub berbooten toonden de mannen witte handdoeken om le bereiken, dat het vuur gestaakt werd. Invasietrocpen op de Kauaal- cilanaen in dc pan gehakt. Sterke Anglo-Amerikaansche lucht landingstroepen. die zich op 6 Juni in het bezit trachtten te stellen van de Kanaaleilanden Guersey en Jersey, stieten daar naar het DNB verneemt, op feilen tegenstand der Duitsche be zettingen. Wieringen. „Jong leven" van Noord-Scharwoude met ,U,w wil Geschiedde". - De ver wachtingen warenhoog gespan nen, toen j.1. Zondagavond in Con cordia te Hippólytushoef het tooneel- spel van H. Bakker en E. J. M. Ter- lingen: ,Uw wil Geschiedde" ten too- neele werd gevoerd. Alle spelers waren rolvast en het stuk getuigde van ijve rige studie onder regie van den heer Jac. Prijs. Onderwijzer benoemd. - Tot onder wijzer aan de O. L. school te Hippoly- tushoef is benoemd de heer H. Volger, te De Bilt. Diphthcritis. - Een nieuw geval van diphtheritis deed zich voor in het ge zin B. te Hippolytushoef. Geslaagd. Bij het op Maandag te Amsterdam gehouden kappersvakexa- men slaagde onze plaatsgenoot de heer C. Hartog voor het gezellendiploma heerenkapper. Wieringermeer. Kunstkring. - Men deelt ons mede, dat er wederom een concert van den Kunst kring zal zijn te Slootdorp op'Vrijdag avond 16 Juni. Daar zal als pianist optre den Fehx de Nobel, de bekende dirige|ii: van het Nederlandsch Kamerkoor. Hij zal o.a. werken spelen van Bach. Mozart, Beethoven en den modernen Franschen componist Debussy. Omtrent de plannen betreffende een vo caal kwartet, waarover wij de vorige maal schreven, is nog niets naders be kend. Wieringerwaard. Bad-nieuws. - Voor de betrekking als badmeester had zich slechts één sollicitant aangemeld, 43.1. de heer H. B. van Woersem van Amsterdam. Deze is dan ook benoemd en zal Maandag 12 Juni a.s. in dienst treden. Inmiddels is het bad den 2en Pink sterdag geopend met als tijdelijk bad meester de heer C. v. d. Hoeve. Voor de controle is de jonge heer Adr. Wink aangesteld, Barsingerhorn. Hengelwedstrijd. - Het hengelsei- seizoen 1944 is door H.S.V. „Visch lust" te Barsingerhorn geopend met een wedstrijd op Zondag 4 Juni te Groenveld. Door 28 deelnemers werden te sa men verschalkt 211 baarsjes, waarvan de grootste (19.2 c.M.) gevangen werd door J. Dekker (le prijs). 2e prijs D. Blom met 26 stuks: 3e pr. K. Bood met 19 stuks. Zijpe. Nieuwe leider distributicdienst. - Tot, leider van tien distributied.enst „Zijpe" is benoemd de heer H. Santee te Am sterdam. Visch- en hengelakten. - Naar wij vernemen zullen de visch- en hengel akten in deze gemeente op e?n nog nader te bepalen dag ten Raadhuize worden uitgereikt- Deze dag zal nader bekend gemaakt worden. Mej. v. tl. Veen gaat heen. - Mej. v. tl. Veen. godsdienstonderwijzeres voor de Zuid-Zijpe, heeft een gelijke benoeming te Leeuwarden aangenomen. Toen dominee Witkop verleden jasr met emeritaat ging. kwam ook de Noord-Zijpe voor rekening van mej. Van der Veen. Het was wel moeilijk voor haar al dat werk los te laten, maar in Leeuwarden wacht haar hetzelfde werk en dan is ze weer in haar oude „Heite- lên", wat een Fries toch altijd weer aan trekt. Door het vertrek van mej. v. d. Veen verliest de gemeente een actief lid en we wenschen haar in haar nieuwen werk kring veel voorspoed en geluk. Ds. Brij- ker, een predikant uit Zeeland, zal samen met een nieuwe opvolger(ster) het werk overnemen. Winkel. Lustrum voetbalverceniging, - Zater dagavond werd het le lustrum van de voetbalvereeniging „Winkel" gevierd. Hoewel 5 jaren nog een betrekkelijk korte tijd is, meende het bestuur iets te moeten aanbieden en wel een ca baretavond. De belangstelling hiervoor was groot en het gezelschap heeft de aanwezigen eenige uren aangenaam bezig gehouden. Zondag was het op het sportterrein 'n drukke dag. De verschillende wed strijden werden met veel animo en in een goéde verstandhouding gespeeld. Dirkshorn. Schaken. - De activiteit van de schaakvereeniging „Dirkshorn" gaat steeds in stijgende lijn. De vorige week is begonnen met het spelen voor de zomercompetitie. De competitiewedstrijd is onderverdeeld in 3 klassen, t.w. le, 2e en 3e klasse, waaraan verbonden „promotie" en „degradatie'.'. Het leden tal yeemt nog steeds toe. „De Dobber". - De vischclub „De Dobber" heeft Zondagmorgen haar eer sten hengelwedstrijd gehouden in de ringvaart langs de Schagerwaard en Koetenburg. Er "werden, volgens de notities van den controleur Piet Kant, in totaal 118 stuks gevangen. Nieuwe, consulent. - Ds. C. M. de Jong van Schoorl is met ingang van 5 Juni benoemd tot consulent voor de Ned. Herv.-gemeente alhier. Oadeslais. Geslaagd. Bi) het eindexamen van de Rijks Hoagere Burgerschool (B.) met vijfjarigen cursus te Den Helder slaagden onze plaatsgenooten: Simon Bakker on Cornelis Süver Nz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1