NOORD-HOLLAND Duitsche troepen leveren verbitterden strijd. DAGBLAD VOOR Geen uitzondering maken. Le Havre en Cherbourg het eerste doel. TEGENAANVALLEN BIJ DE ORNE WINNEN TERREIN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N'.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 10 JUNI 1944. SCHAGER EDITIE. i Jaargang, No. 134, 4 pagina's Hoofdredacteur. H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in.deie Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarie'ven voor de gebeele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Schr. De slag om Europa is sedert enkele dagen in al z'n hevigheid ont brand. Overal, waar de aanvaller toe wil slaan, vindt hij echter zijn weg ver sperd door de Duitsche Weermacht. Milioenen Duitschen mannen staan aan de grenzen van Europa en zijn bereid hun leven te geven, opdat Europa niet ten onder zal gaan. Gestaald door een wereldbeschou wing, waarin het volk alles is en alles beteekent, voorzien van de beste wa pens, geschoold door een harde oplei ding en met een vijf-jarige ervaring aan alle fronten, is deze Duitsche sol daat de eenige die voo^ Europa kan vechten. Daaruit vloeit echter voort, dat de overige Europeanen het hunne er toe moeten bijdragen om dézen soldaat in staat te blijven stellen zijn taak voor de Europeesche gemeenschap te blij ven vervullen. Derhalve werd de ar beidsinzet in Duitschland bevolen, en zien wij de zonen van de Europeesche volkeren in de wapensmidse aan het werk gaan. Het op gang houden van deze smidse eischt eveneens menschen in nevenfabrieken, bij hetverkeer, de post. wegen- en waterwerken-aanleg, kortom op elk gebied. Deze oorlog is niet voor niets een totale oorlog ge noemd. QOK Nederland levert z'n deel in dezen arbeidsinzet, d.w.z. een deel der Nederlanders gaat in Duitsch land werken en krijgt de lasten daar van ten volle op de schouders, evenals de achterblijvende gezinnen. Een ander deel echter blijft thuis en draagt, behalve de lasten die de oor log ons allemaal oplegt, nog tal van lusten, die de anderen niet meer kennen. Eenerzijds dus een groot aan tal van onze Volksgenooten blootge steld aan oorlogshandelingen, geschei den van vrouw en kind, van ouders of verloofde, levend in kampen en hard werkend. Anderzijds Volksgenooten, rustig in den familiekring vertoevend, weinig of geen last van oorlogshande lingen ondervindend. nu en dan een aardig duitje bijverdienend door een geslaagde zwarte transactie. En als het thuis wat druk wordt, dan zijn daar nog te kust en te keur die inrich tingen des vermaalcs, waar een van het nietsdoen vermoeid mensch onder het genot van een paar vreeselijk dure Engelsche drankjes weer tot z'n positieven kan komen. Hoe is het mogelijk dat deze lieden, die blijkbaar verder niets te doen heb ben, rustig kunnen blijven rondlumme- len, terwijl de man, die hier z'n werk plichtsgetrouw deed, de kastanjes me de uit het vuur moet halen door z'n verplichten arbeidsinzet in Duitsch land? Ï3 het noodig, dat die zonen van rijke pa's, die een volkomen parasitee rend leven leiden, evenals hun rotge- nooten de zwarte handelaren hier rus tig kunnen blijven rondloopen. om zich in de warme middaguren in de zon te- kunnen gaan koesteren op de café terrassen in onze groote en kleinere steden? Ik meen toch dat de arbeid gemeen goed is van ons geheele volk en niet alleen van hen, die thans over onze landsgrenzen hun plicht doen. Of zou het zijn. dat deze arbeidsloo- zen ongeschikt* zijn voor fabriek of kantoor? Dat behoeft toch allerminst een bezwaar te zijn. Met een schop kan iedereen werken, en als hij het niet kan. dan wordt hel hem wel ge leerd. Er is helaas puin genoeg Europa dat noodig verdwijnen moet. Ik ben er van overtuigd, dat spoedig tal van lieden zouden verzoeken te m< gen worden omgeschoold van puinrui mer tot 'n bruikbaar fabrieks- of kan toor-arbeider. Dat de Overheid echter aan den onrdbhtvaardigen toestand van nu een einde maken. Willen wij één Volk zijn, dan moeten wij ook gezamenlijk de plichten er lasten dragen en dit niet op de schou ders schuiven van een deel van het Volk, omdat dit deel toevallig aan den weg van den minsten weerstand woont. INVASIEFRONT. Nieuwe troepen aan land gezet bij Caen en Bayeux. Invasievloot verloor talrijke groote booten. Het beeld van den strijd aan het invasiefront is volgens de Vrijdag ontvangen rapporten niet belangrijk gewijzigd. Het geallieerde opperbevel heeft naar de bruggehoofaen ten westen van den Ornemond en ten noorden van .Carentan nog meer versterkingen gestuurd, zoodat daar op het oogenblik minstens 15 tot 16 vijandelijke divisies in den strijd zijn geworpen. Van deze divisies is echter een aanzienlijk deel reeds zoo zwaar geteisterd, dat haar gevechtswaarde sterk verminderd is. In de middag- en avonduren van Donderdag versterkten de Britsch- Amerikaanschc invasietroepen hun pogingen, om de Duitsche strijd krachten, die in een tegenaanval oprukten, tot staan te brengen. Sterke formaties Britsche bommenwerpers vielen, naar het D.N.B. meldt, ge reedstaande troepen en achterwaartsche verbindingen aan. In het ge bied van Caen, Bayeux en Carentan werden tajrüke nieuwe luchtlan dingseenheden neergelaten en ook van zee uit werden nieuwe troepen aan land gezet. x De Duitsche troepen wierpen zich verbitterd strijdend op deze groote aanvalsgolf. Zij handhaafden hun grcndclstellingen op het schiereiland Cherbourg. Aan de monding van dft Vire vielen zü de pas gelande troepen onverwijld aan. De van alle kanten bestormde Duitsche steun punten tusschen Arromanches en Port en Bcssin bleven intact en bleven vuren. Weerstand wordt steeds grooter. (Interinf.) Uit alle berichten van het invasiefront blijkt, dat de ge vechten daar buitengewoon zwaar en verbitterd zijn en dat van geal lieerde zoowel als van Duitsche zijde alle beschikbare strijdkrach ten gemobiliseerd zijn. De Anglo- Amerikanen zijn daarbij in zoo verre in het voordeel, dat zü voort durend met aanzienlijke lucht strijdkrachten kunnen ingrijpen in den over een breed fron' woeden den slag, terwijl tegelijkertijd sterke groepen viermotorige bom menwerpers aanvallen ondernemen op het Duitsche opmarschgcbied. Niettemin heeft de massale geal lieerde luchtactie niet kunnen verhinderen, dat snelle Duitsche formaties en pantserformaties naar het slagveld gebracht zijn. De weerstandskracht der Duitsche af weet-linies kon daardoor aanzien lijk versterkt worden. Aan het verrassende ingrijpen der Duitsche pantserformaties was het ook te danken, dat Donderdag verscheidene Britsche en Amcrikaansche gevechts groepen, die odor de lucht achter de Duitsche linies waren aangevoerd, door snel optreden vernietigd konden wor den, aworens zij in staat waren zich te vereenigen en de achterwaartsche Duitsche verbindingen aan te vallen. Zware verliezen leden de Anglo- Amerikanen ook door aanvallen in scheervlucht van Duitsche jachtbom menwerpers en door aanvallen van 'lichte Duitsche vlootstrijdkrachten op de scheepsconeentraties en convooien in dc Seinebaai, alsmede'in het gebied tusschen de Engelsche zuidkust en de Franschc kustwateren. Zware verliezen van de invasievloot. De invasievloot verloor bij deze aan vallen gedurende den nacht 8 Juni en Donderdag overdag behalve twee kruisers en verscheidene torpedo jagers met zekerheid 53 volgeladen troepentransporlschepen en met oor logsmateriaal geladen landingsvaartui gen. die alle door torpedos of bom- treffers tot zinken werden gebracht. Talrijke andere vaartuigen werden zoo KEURINGEN. Bij onze Vrijwilligers. Een scherpschutter krijg» aanwijzingen voor bijzondere vijandelijke doelen PK Jarolim/O^H/P m Het SS-ErzatzkommanUo deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Vedferland, Kriegsmarine en dc Germaansclie SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aannieldingsplichtig zün voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld Officier in dc YVaffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zün schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, presta tle. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tol de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis de navolgende Nebenstcllen der Waffcn-SS, Amsterdam, Dam 4: Alkmaar. Langestraat 56; Heerlen, Sarolcastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag. Korte VUverb. 5. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET SS-WACIIBATAIL- LON TE AMERSFOORT. WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. 13.6.44 8—12.00 uur. Rotterdam, Deutsche Obcrscbule, Westerlaan L .15.6.44 8—12.00 uur. Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15—18.00 Uur, Venlo Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.6.44 8—12.00 uur. Arnhem, Café Royal. 19.6.44 8—-13.00/uui', Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 8—12.00 uur. Utrecht, N.V. Huls, Oudegracht 245. 15—17.00 uui^ Amersfoort, PoL Durcbgangslager, Lcusderweg. zwaar beschadigd, dat hun ortdergang zeker kan wcfrden geacht, hoewel hij niet meer werd waargenomen. Ook de scheepsverliezen der beide eerste invasiedagen kunnen zeer aan zienlijk geacht worden. Volgens voor zichtige schattingen heeft de invasie vloot totdusverre minstens 200 000 brt. laadruimte verloren. De hoogte van de verliezen aan personeel en mate riaal waren daarmede in overeenstem ming. Landingsvaartuigen getorpedeerd. Formaties Duitsche motortorpedo- booten hebben Donderdagnacht op nieuw gestreden tegen vijandelijke landingsformaties in de Seinebaai. Een Duitsche flottilje viel Donderdag om streeks half drie ten oosten van St. Vaast in het westelijke deel van het landingsgebied een krachtig bescherm de landingsformatie met torpedo's aan. Twee groote landingsvaartuigen wer den tot zinken gebracht. Beide vaartui gen waren volgeladen en maten 4600 brt. Deze schepen worden hoofdzake lijk gebruikt voor het transport van zeer zware pantserv agens en het per soneel daarvan. Er konden minstens honderd tanks "an 40 ton en minstens 1200 man personeel mede vervoerd worden. De schepen zijn bijzonder kwetsbaar omdat zij geen waterdichte schotten hebben, zoodat bij een ernsti ge beschadiging yan de huid de onder gang nauwelijks verhinderd kan wor den. Geallieerd landingshoofd gebombardeerd. Duitsche gevechts- en nachtslagvlieg- tuigen hebben gisternacht de landings plaatsen in het gebied Bayeux—C^en bestookt. De vijand leed opnieuw aan zienlijke verliezen door bomaanvallen op concentraties van landingsvaartui gen, op colonnes voertuigen en bat terijen, terwijl ook opslagplaatsen van benzine en munitie werden ^troffen en uitbrandden. Ook talrijke landings booten geraakten in brand. Duitsche nacht jagers opereerden met succes te gen den vijand, die in verscheidene groepen het noord-Fransche gebied binnenvloog. 367. vliegtuigen neergehaald. De speciale luchtmachtcorrespoiT1 dent van het Internationale Informa- tionsbüro seint uit noord-Frankrijk, dat van (6 Juni te 2 utir 30 tot 9 Juni te 12 uur 367 Britsen—Amcrikaansche vlieg tuigen vernietigd zijn. Hierbij zijn niet inbegrepen de talrijke vijandelijke vliegtuigen, die tengevolge van zware schade op hun retourvlucht in zee vielen. Eerste ronde ten nadeele van de geallieerden. De militaire correspondent van het DNB, Hallcnsleben, schrijft, dat de tot dusverre gelande iuva- sietroepen blijk geven van het streven, hun landingsplaatsen in het gebied noordelijk van Caeu. tc verecnigen met die in het gebied van Bayeux, en tevens het schier eiland Cotentin te isoléeren onge veer langs de lijn Carentan-Lcssay. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een groote gecom bineerde operatie, als de invasie is, is het snelle in bezit nemen van geschikte zeehavens, aldus ver volgt Hallensleben. Daar deze ha vens bases zijn voor alle verdere ondernemingen, moet naar haar bezit met alle middelen gestreefd worden. Het bezit van deze havens beslist over succes of mislukking van denge- ne, die gedwongen is. alles over zee aan te voeren, menschen, oorlogsmate riaal, voorraden. Het beslist daérover te ,meer. daar de omvang der operatie groote vloten en ruime dus groote ha vens noodig maakt. Het is een levens kwestie. de kwestie van zijn of niet- zijn van het invasieleger. Drie dagen na het begin der Anglfc- Amerikaansche onderneming blijkt duidelijk, dat haar inleidende faze twee doelen heeft. nl. de havens van Havre en Cherbourg. In Duitsche han den gevallen vijandelijke bevelen ei landkaarten met verhelderende aan- teekeningen loonen aan. dat deze beide doelen door overrompeling, door een drukkende overmacht, door een her metische afsluiting door middel vén een artilleriespervuur en een bom- scherm onmiddellijk bereikt moesten worden, nog op den avond van den eersten invasiedag. Op den avond van dezen vierden invasiedag zijn de de lucht en over zee gelahde 18 divi sies, waarvan er hoogstens 11 volledi ge gevechtskracht bezitten, niet veel dichter bij deze punten gekomen, dan den eersten dag. Hier en daar zijn zij er zelfs verder vandaan dan op 6 Juni. Daarmede is, dit kan zonder over drijving en ongeacht den verderen af loop der gebeurtenissen reeds thans ge constateerd worden, de eerste ronde beslist in het nadeel der invallers. Dat beteekent niet meer en niet minder dan dat zij geëindigd is ten gunste van de Duitsche maatregelen. Dit feit zal niet zonder aanzienlijke uitwer king kunnen blijven, want het dwingt de tegenpartij tot wijzigingen in haar totale plan. Meer strijdkrachten, meer materiaal, meer aanvoer naar de lan- dingshoofden zonder havens en naar de luchtlandingsplaatsen, die ver van dc havens verwijderd zijn, dat is "de eene consequentie die Eisenhower moet trekken. De tweede consequen tie is. dat 't „meer" hier „minder" voor de andere, nog niet bestaande lan dingsplaatsen beteekent. De derde consequentie is, dat het tijdschema der totale operaties daardoor een niet on belangrijk uitstel heeft ondergaan. Nog geen slag. Overigens kan nog worden gecon stateerd. dat van een slag nog geens zins sprake kan zijn. Vooralsnog be gint de Duitsche wil tot tegenaanval len zicbtbaai te woeden op de plaat sen, waar de gelande vijand moet wor den beziggehouden en tot ontplooiing gebracht en toch beperkt aan de gren zen van het gebied, dat door de Duit- schcr9 als operatiegebied is uitgeko zen. In dit kader past ook de zich ont wikkelende Duitsche tegenaanval uit het gebied van Caen legen den vijand, die acht kilometer ten zuidoosten van Bayeux staat. De Duitsche bedoeling wordt duidelijk als men in dit ver band de gebeurtenissen gadeslaat zich hier oostel. van de Orne hebben voltrokken en zich nog voltrekken, Daar hebben de Duitschers dc mon ding der Orne gezuiverd en zijn zij bezig de overblijfselen der Angjo- Amerikaansche luchtlandings- en val- schermafdeelingen te vernietigen. Het interessantst echter is de ont wikkeling westelijk van Bayeux Daar moeten de Anglo-Amerikanen klaar blijkelijk via Isigny in contact komen met hun luchtlandingscentrum St. Mère Eglise door 'ttbezetten van den kustweg en anderzijds langs den straatweg naar St. Lo de westkust van het schiereiland Cotentin bereiken. Hun zware scheepsartillevie tracht on ophoudelijk deze operaties te dekken. Het luchtlandingscentrum St. Mére Eglise, dat op den tweeden invasiedag zeer in het nauw gebracht werd dringend om hulp riep. heeft gisteren zeer grooten aanvoer van troepen en materiaal gekregen. De verliezen der Amerikaansche luchtlandingstroepen waren zoo enorm, -dat de invasievloot en de Britsche luchtmacht dit bedreig de punt aanzienlijke hulp moesten brengen. Deze versterking had tot ge volg. dat de Anglo-Amerikanen hun gebied verder naar het zuiden en het noorden trachtten uit te breiden. Zij konden slechts eer; terreinwinst van twee kilometer maken op den straat weg in de richting van Valognes. In zuidelijke richting konden zij geen terreinwinst bereiken, hoewel juist in deze richting de steun van hun scheepsartillerie gedirigeerd werd. Ongetwijfeld wil de vijand van dit ge bied uit: Cherbourg in dén rug aan vallen. De verliezen der Anglo-Ame rikanen stijgen van uur tot uur. Krijgsgevangenen vertellen. De oorlogsverslaggever van het DNB in het westen, Alex Schmalfuss. heeft gelegenheid gehad het verhoor bij te vonin van gevangen genomen solda ten, die in de eerste 24 uren van de in vasie in Duitsche handen zijn gevallen. Hij meldt hierover het vo'.géode: De Britsche kapitein William Jacob verklaard, nadat hij in de buurt van Bolbec ten oosten van Le Havre ge vangen genomen was: „Wij wisten, dat wij een zeer harden strijd zouden moe ten voeren. Wij moesten het echter om tweeërlei redenen doen. Ten eerste de stemming in mijn vaderland zoo, dft iedereen vurig verlangt naar het reeds veel eerder verwachte einde van den oorlog en iedereen is van meening, dat alleen het slagen van de invasie de -definitieve overwinning kan brengen. Ten tweede moesten wij iets ondernemen, opdat de bolsjewisten met het voorbereide zomeroffensiel zouden begin'nen. Zonder onze bijdrage zou Stalin niets doen De eveneens bij Bolbec in de buurt van Le Havre gevangen genomen ser geant John Gordonbreen. een Canadees, die een zeer terneergeslagen indruk maakte, verklaarde": „Wij kwaman bij het landen in een mijnenveld terecht. Ik geloof, dat onze verliezen zeer hoog waren- Natuurlijk heb ik mij gehaast om uit deze moordende omgeving te komen." De in dezelfde buurt gevangen geno men Britsche kanonnier Gordon Large verklaarde bij zijn verhoor, dat hij en zijn kameraden met groote vast beradenheid hebben aangevallen, om dat allsn er van overtuigd waren, dat het welslagen van de invasie het einde van den oorlog zou beteekenen. Ik ben echter heel blij, dat ik nu niet meer verder aan den strijd behoef deel te nemen. Hun superieuren hadden hun verteld, dat zij, nadat zij een sterken vuurgordel vlak aan de kust zouden hebben overwonnen, geen sterken Duitschen tegenstand meer zoudzn ont moeten. „Wij waren echter ontzettend verbaasd", zoo zei hij woordelijk, „op een zoo krachtigen tegenstand te stui ten". Ook dc bij Bolbec bij Le Havre ge vangen genomen Canadeesche soldaat Michael Warwick zei bij zijn verhoor: „Het was een hel- Ik kwam per transportvliegtuig. Eerst bereidde de •Duitsche luchtdoelartillerie ons veel zorgen, daarna kwamen wij in een mijnenveld terecht". De eveneens bij Bolbec in de buurt an Le Havre gevangen genomen Ca nadeesche korporaal Harold Miller ver klaarde: „Ik ken een beetje Fransch Daarom begreep ik ook, dat wij door de inwoners van de steden, waar wij doorheen kwamen, niet bepaald vrien delijk werden begroet. Een van mijn kameraden zegt zelfs gezien te hebben dal men getracht heeft met steenen naar ons te werpen- Maar de Duitsche bewaking zou daartegen opgetreden zijn". Overigens' gaf Miller zijn verba zing te kennen over het feit, dat de Fransche plaatsen zelfs aan de kust niet ontruimd waren. In Engelsche Bescherming van den Ned. Arbeidsdienst. Heden is verschenen verordeningenblad no. 9. Het bevat o.m. een besluit van de Secr.-generaal van de dep. van Algemee- ne Zaken en Justitie ter bescherming van den Nederl. Arbeidsdienst. Het luidt als volgt: Artikel 1. Hij die het bestaat zich ^elf of oen ander door verminking, door een middel, dat bestemd is een misleidende wer king te hebben, of op andere wijze aan dc vervulling van den ai-beidsdienstplicht geheel, gedeeltelijk of tijdelijk te onttrek ken, wordt ter zake van onttrekking aan den arbeidsdienst gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste vijf jaren. Artikel 2. Hij die opwekt of aanzet tot fveigcrii van de vervulling van den arbeidsclicm plicht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. Artikel 3. Hij die tegenover een lid van den Ned. Arbeidsdienst de gemeenschap van den Ned. Arbeidsdienst tracht te ondermijnen, dan wel den dienstijver in ongunstigen zin tracht te beïnvloeden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. Artikel 4. Een lid van den Ned. Arbeidsdienst, dat dc plaats, waar hij zijn dienst moet verrichten, verlaat, dan wel daarvan weg blijft. met het oogmerk zich aan de ver vulling van den arbeidsdienstplloht ge heel, "gedeeltelijk of tijdelijk te onttrek ken. wordt gestraft ter zake van desertie met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. Artikel 5. - Hij die een lid van den Ned, Arbeids dienst tot desertie overhaalt, dan wel deze, voor hem onzettpiiik vereemakke- lijkt. wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf iaren. Artikel 8. Met gevangenisstraf van ten minste twee en ten hoogste tien laren wordt ge straft. indien het In de gevallen, bedoeld ln de artikelen 1 tot en met 5. een bij zonder ernstig feit betreft. Artikel 7. De bij de artikelen 1 tot en met strafbaar gesteld» feiten zijn misdrijven Artikel 8. Het VredeffereeMchnf is in eerste er in laatste instantie bij uitsluiting bevoegd de bij de artikelen 1 tot en met 5 straf baar gestelde feiten te berechten. Het oordeelt met twee raadsbeeren en een lid. dat behoort tot den Ned. Ar beidsdienst. De Secr.-generaal van het dep. van Jus titie benoemt de leden van het Vredege- reehtshof. die behooren tot den Ned. Ar beidsdienst. ten getale, als door hem wordt bepaald. Artikel 9. Dit besluit treedt in werking op 7 Juni 1944. Verduister van 22.00-5.30 u. 11 Juni: Zon op 5.17 u., onder 22.02 u. Maan op 1.13 u„ onder 10.20 u. Stoomreizigerstreinen De Nederlandsche Spoorwegen spreken in éép harer officieele pu blicaties over „stoomreizigerstreinen" en zij hebben daarmede gelukkig weer eens een novum geschapen op het gebied der Nederlandsche Taal. Want, als men het woord goed begrijpt, moet het hier gaan om treinen voor stoomrelzigcrs. Waarom ook niet? Een trein, die extra hard gaat, heet een sneltrein, en een trein, die nóg harder dan extra ha:c' gaat. wordt wel een bliksemtrein genoemd. Waarom zou men dus reizigers, die bijzonder veel naast hebben, geen stopmreizigers noemen of is het woord beter van toepassing op reizigers, die min of meer heetgeba kerd zijn? Men zoeke het maa.' uit! OVIDIUS. J bladen is steeds beweerd, dat de Fran sche gezinnen alle naar het binnenland waren overgebracht, omdat de Duit schers bang waren, dat de Fransche bevolking de invasietroepen zou kun nen helpen." Berlijn wacht rustig af. De Berlijnsche correspondent van het AN? meldt: In de Vrijdagmiddag gehouden pers conferentie was de toon ten aanzien van de ontwikkeling der invasie nog niets veranderd. Algemeen neemt men een uiterst afwachtende houding aan irv> de overtuiging, dat nog veel meer zal gebeuren Het heeft onder andere de aandacht getrokken, dat van Engelsche zijde een oproep tot de Belgische, Hollandsche, Deensche en Noorsche visschers is ge richt, waarin zij gewaarschuwd wor den om niet in de komende weken uit te varen. Dit echter, zoo verklaart men, kan ook slechts een bericht in het kader van den zenuwentforlog zijn, daar men in Engeland niet zoo dom zal zijn, den datum van nieuwe landin gen wereldkundig te maken- In politieke kringen vergelijkt men het begin der invasie met soortgelijke gebeurtenissen in den wereldoorlog. Galllipoli en Paschpndaele. zoo ver klaarde Stadsleiter' Sündermann bij voorbeeld, zijn ook geen Churchill'scho avonturen-van-een-dag geweest. De operaties tegen Gallipoli duurden van April 1915 tot Januari 1916. De vraag is dus hoelang Churchill er ditmaal over zal doen alvorens hij een wan hopige positie zal prijsgeven. Een nieu we tactiek heeft hij tenminste niet toe gepast, want precies zooals vroeger werpen de Britten ook thans" weer steeds versché divisies in den strijd, dear waar door een totale vernietiging der voorgaande hiaten zijn ontstaan. Het geheel gaat. aldus Stabsleiter Sün dermann, volgens het Stalinsche plan van Teheran, namelijk: een landing zonder op den omvang der verliezen te letten. Vijandelijke landingsvloot lijdt nieuwe verliezen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 9 Juni (DNB). - Het opperbevel van .de weermacht deelt mede: „Aan de kust van Normandic gelukte het den vijand, zij het onder zware verliezen als gevolg van de aanvallen der Duitsche zeestrüdkrachtvn en der luchtmacht, zün landingshoofd te versterken. Ten oosten van de Orne heelt onze tegenaanval verder terrein gewonnen. Uit het landingshoofd ten westen van de Orne vielen vijandelijke p3ntserstrydkraehten Bayeux in een omsingelingsbeweging aan en drongen verder naar 'iet westen en zuidwes ten op. Zij werden ongeveer tien km ten Westen van de stad opgevangen. Onze pantservoorhoeden, die uit het gebied van Caen tot den tegenaanval waren overgegaan, zijn thans ten zuidoosten van Bayeux in hevigen strijd gewikkeld. De uit het bruggehoofd St. Mère Eglise naar het noorden en zuiden opruk kende vijand kon tegen onze troepen, die hardnekkigen tegenstand boden, slechts weinig terrein winnen. In het Oosten bleven ook gisteren herhaalde tegenaanvallen van de Sov jets ten noordwesten van Jassy zonder succes. Ten noordwesten van Tarnopol ontstonden plaatselijke gevechten. On ze grenadiers en pantsergrenadiers vernietigden daar een bolsjewistisch bataljon en een pan t seraf vcerre gi- ment. Druk op Italiaansche front. Voor de oostkust van het schier eiland Cherbourg brachten torpedo- motorbooten :'n den nacht van 7 op 8 Juni een vijandelijken kruiser en een torpedojager tot zinken. Een andere i torpedojager en een landingsboot voor pantserwagens werden door torpedo treffers zwaar beschadigd. In den. af- geloopen nacht boorden onze torpedo- motorbooten in dezelfde wateren twee groote landingsschepen met een geza- menlijken inhoud van 9200 brt., deel uitmakend van een vijandelijke forma tie, in den grond. Door onze mijnver- sperringen - lijdt de vijandelijke lan dingsvloot voortdurend nieuwe zware verliezen. Ook de luchtmacht zette met forma ties gevechts- en slagvliegtuigen haar aanvallen op de vijandelijke landings vloot met goed resultaat voort. Zij bracht op 7 Juni en in den nacht van 7 op 8 Junizes transportschepen tot zinken met een gezamenlijken inhoud van 38.000 brt en een landingsvaartuig. Bovendien werden vier transportsche pen met een gezamenlijken inhoud van ruim 30.000 brt. en acht speciale lan dingsschepen zwaar beschadigd. Een zware en twee lichte kruisers kregen bomtre&fers. Jagers en luchtdoelartil lerie schoten 45 vijandelijke vliegtui gen omlaag. Tarquina opgegeven. Aan het Italiaansche front duurde de sterke vijandelijke druk op onze bevei ligingstroepen ten westen van den Tiber. in den kustsector en aan weers kanten van het Meer van Vico den geheel en dag voort, zonder dat de vijand noe nenswaardige successen kon behalen. De stad Tarquinia werd door onze troepen opgegeven. Van de ove rige deelen van het front worden geen bijzondere gevechtshandelingen ge meld. Bij den succes vollen afweer van een vijandelijke~bende-actie op het voor de kust van Dalmitië gelegen eiland Brac heeft zich een bataljon van een Oost- marksch-Beiersche divisie jagers onder bevel van kapitein Thörner bijzonder onderscheiden. De Engelsche luitenant kolonel Tom Churchill, commandant van het eiland Lissa, werd gevangen genomen. Doodvonnissen. Tijdens het zoeken naar per val scherm gedaalde vijandelijke vliegers werden "bij den landbouwer Jocke An- drae. geb. 18-3-1919, wonende tc Fcr- werd, op een zolder van een schuur en onder balen stroo verborgen, een 2 cm. vliegtuigkanon met munitie, 1 jacht geweer, 1 kleinkaliberbuks en 2 vlicg- tuigradioapparaten gevonden. Andrae had zich de wapens toegeëigend ten einde deze te zijner tijd tegen de Duitsche bezettende macht te gebrui ken. Hij is door den krijgsraad wegens het verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis is door den kogel ten uitvoer gelegd. De 27-jarige Heinricht Mülbauer verwierf op illegale wijze twee pistolen, verborg deze eenigen tijd in den kelder van zijn woning en over handigde ze daarna aan den tot het communistische kamp behoorenden medebéklaagde Theodoorvan Nicl, die reeds in het bezit van een bajonet en dolk was. De wapens ♦aren bestemd om te zijner tijd tegen vde bezettende macht te worden gebruikt. Mülbauer en Van Niel zijn beiden wegens verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gebracht De 40-jarige Sipke Tiestra kwam door een intusschen gevluchten man in het bezit van een uit een neerge schoten vijandelijk vl-'egtulg ontvreemd machinegeweer. Hij verborg het aan vankelijk in zijn huis en begroef het daarng in zijn tuin. Toen hem deze bergplaats niet veilig genoeg meer scheen, gaf hij het wapen aan den me- debeklaagde. den 30-jarigen Jan Lud- wig, die het vervolgens bij zich thuis verborg. Ludwig wilde het machinege weer aan een terreurgroep doen toe komen. doch zoover kwam het niet meer. Beide beklaagden zijn wegens het verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis werd door den Kogel ten uitvoer gelegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1