NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Bruggehoofd van de Orne tot Cotentin. Vijandelijke vloot lijdt gevoelige verliezen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bnreau dér Schager editie: 8chagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 12 JUNI 1944, SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 135, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contraot binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. INVASIEFRONT. Doorbraak naar Cherbourg mislukt Vijand beschikt over 400.000 man troepen. Na zes nachten en vijf dagen van de hardste gevechten hebben de geallieerden met gebruikmaking van 18 be proefde en voortreffelijk bewapende éhte-divisies en met ondersteuning van talrijke zware slagschepen, dui zenden bommenwerpers en aanvullende speciale forma ties, zooals pionierbfiaades e.d., een bruggehoofdstelling in handen gekregen, die reikt van den Westelijken oever van den Ornemond tot aan de Oostelijke kust van het schiereiland Cotentin (ten 1.0. van St. Mère-Eglise)De diepte van deze positie schommelt tusschen 12 en 20 K.M. Pogingen van den vijand, in de diepte ruimte te win nen, werden verijdeld. Alleen naar het Westen, in de richting Isigny, is den vijand in een smalle kuststrook de vereeniging met de Amerikanen in het bruggehoofd ten N. van Carentan gelukt. Daar werden echter alle pogingen, naar Cherbourg op te rukken, verijdeld. In totaal heeft Montgomery tenminste 350.000 tot 400.000 man in den strijd geworpen. Hierin zijn niet begrepen de bemanningen van de oorlogsschepen, het personeel der transport- en landingsvaartuigen en het personeel van de geallieerde luchtmacht, die in totaal nog vele tienduizenden manschappen uitmaken. Montgomery heeft intusschen het zwaartepunt van zyn operatief optreden naar den westelijken Vleugel verschoven. Tusschen Bayeux en de Vire heeft een sterke Britsche bankwig als algemeene richting de stad St. L6 genomen met de bedoeling van daar de verbinding in N.W. richting met de monding van de Vire tot stand te brengen. Deze aanval werd gesteund door valschermtroepen in het gebied ten Z. van Valognes, welke tot taak hadden het Duitsche afweer- front in den rug aan te vallen. Het is duidelijk, dat de Amerikanen tot taak hebben, de vesting Cherbourg aan te vallen,, aangezien Montgomery zonder Cherbourg niet in staat is, de eigenlijke gevechtsopdracht van zyn legergroep: de vorming van een groot uitval-bruggehoofd op het schiereiland Cotentin ten uitvoer te leggen. Geallieerde aanval op Caen. Volgens de berichten van Zon dagavond is het te verwachten, dat de geallieerden thans een aanval op Caen van plan zijn. Zaterdag werden achter de Duitsche linies ten N. van Caen vrij sterke landingen van perso neel en materiaal waar genomen, dat met vrachtzweef vliegtuigen was aangevoerd. Dien nacht werden ook ten Z. van Caen tot achter de Duitsche linies vry sterke formaties valschermtroe pen neergelaten. Daar gelijktijdig het hier aan wezige Britsche legercommando in het gebied ten N. en N.W. van Caen een nieuw zwaartepunt heeft gevormd, neemt men aan, dat het geallieerde opperbevel zich in het bezit van deze stad wil stellen. Opmerkelijk is het intusschen, dat in het geheele gebied tusschen de mon dingen van Orne en Vire sedert den eersten dag van de invasie nog talrijke Duitsche bunkersteunpunten met suc ces zich handhaven legen alle over rompelingspogingen. Herhaalde pogin gen van de Britten om de bunkerstel lingen na uiterst felle artilleriebeschie ting te bestormen, werden afgeslagen. De eigenlijke mogelijkheid tot aan land gaan was dus beperkt in hoofdzaak tot de riviermondingen van Orne en Vire en een smallen sector van het brugge hoofd, waar eenige Duitsche batterijen door het vuur van zeer zwaar scheeps geschut zijn uitgevallen, zoodat hier een smalle lacune in den Atlantischen Wall geslagen is. Vol vertrouwen. In Duitsche militaire kringen wordt de geheele toestand voor en na positief en vol vertrouwen beoordeeld, hoewel men zich realiseert, dat de gevechten der komende dagen nog zeer zwaar zullen zijn, temeer omdat de Anglo- Amerikanen het gebruik van hun lucht macht voortdurend uitbreiden. Als een bijzonder- positieve factor wordt het feit genoemd, dat de stellingstroepen van den Atlantische Wall zich overal voortreffelijk weren en binnen het groote bruggehoofd tusschen de nponden van Orne en Vire talrijke steunpunten met volledig succes tegen de telkens her haalde aanvallen der Britten en Ame rikanen verdedigen. Twee plaatsep vrijgegeven. De Britten waren Zaterdag genood zaakt met een sterke pantser-eenheid naar den oostelijken oever te trekken en van het zuiden uit op den Duitschen versperringsgordel los te stormen, dien Duitsche grenadiers van het noorden uit tusschen de kust en de rest van een in het Bois de Bavent aanwezige Britsche gevechtsgroep gelegd hadden. Na vele vergeefSche aanvallen, waarbij 24 pantserwagens vernietigd werden, gelukte het de Britsche vechtsgroep twee plaatsen binnen dringen, zoodat de Duitsche strijd krachten zich enkele kilometers naar het noorden moesten distancieeren. Zondagmiddag bevond zich echter de oostelijke oever van den Ornemond nog altijd onder Duitsche controle. Doorbraak naar Cherbourg mislukt. Omtrent den toestand van het invasie front vernam het Interinf Zondagmid dag. dat het den Amerikanen niet ge lukt is van St. Mère Eglise uit naar het westen door te stooten. Het be langrijkst is echter het feit. dat d< Amerikanen, ondanks de krachtigste concentratie van hun pantserformaties en talrijke zeer zware gevechtswagens, er niet in geslaagd zijn. den aanval KEURINGEN. naar het noorden in de richting Mon- tebourg-Qulneville uit te voeren. De tusschen beide plaatsen loopende weg werd door hen weliswaar na lang durige en zware gevechten op één plek bereikt, maar elke poging om verder naar het noorden terrein te winnen, kon door de taai vechtende Duitsche verdediging bloedig verijdeld worden. Montebourg en Quineville bevinden zich in Duitsche handen. De gehoopte doorbraak in de richting van Cher bourg werd daarmede ook gisteren weer tot een met zware verliezen ge paard gaand fiasco, welks beteekenis op het oogenblik nog lang niet over zien kan worden. Landingen worden gestoord. (Interinf.) Voor zoover over de ge vechten van Zondag reeds rapporten z(jn ontvangen, blijkt. dat voor beide zijden in den grootst mogelijken om vang nieuwe strijdkrachten worden aangevoerd. Vooral in het gebied van het Araerikaansche' landingshoofd, dat op den oostelijken oever van de Vire- monding bij Isigny begint en langs de oostkust van het schiereiland Coten tin naar het noorden loopt tot tor hoogte van Quineville, zijn omvang rijke nieuwe contingenten aan land gezet, die aanzienlijke hoeveelheden zware wapens met zich voeren- Terwijl aan het noordelijke front van dit landingshoofd tusschen Montebourg en Quineville de toestand Zondagoch tend betrekkelijk kalm was, ging de in dit gebied bevelvoerende Amerikaan- sche corpscommandant Zondag met sterke door pantserwagens gesteunde formaties tot den aanval over in de richting van Carentan, welke plaats nog steeds in Duitsche handen is, het geen voor de invasietroepen des te on aangenamer is, omdat van hier uit de landingen in de Vire-baai nog steeds gestoord en belemmerd worden. Andere Amerikaansche formaties gingen tege lijkertijd van Isigny uit in over het al gemeen zuidwestelijke richting, zonder dat zij er totdusver in zijn geslaagd successen te behalen. Hier teekent zich duidelijk het voornemen der geallieer den af, om over het geheele schier eiland tot aan de westelijke kust te rukken en het dan naar het zuiden af te grendelen om dan het schiereiland rustig van Duitsche verdedigingsstrijd- krachten te zuiveren en het tot een be langrijke basis voor de tweede phase der invasie te kunnen versterken. Alles bij elkaar genomen heeft Mont gomery waarschijnlijk met de in den loop van Zaterdagnacht en Zondag ge lande contingenten tot dusver ongeveer 2(1 divisies in het invasiegebied in den strijd geworpen, waarvan echter 7 8 divisies reeds als min of meer zwaar geteisterd kunnen worden beschouwd. Zeegevechten aan de Nederlandsche kust. BERLIJN, 10 Juni. (Interinf.) Duit sche patrouillestrijdkrachten hebben van ochtend tusschen 2 en 3 uur voor de Ne derlandsche kust bij IJmuiden verschei dene aanvallen van Britsche torpedomo- torbooten in zware gevechten afgeslagen. Op de vijandelijke booten werden tal rijke treffers geplaatst. Drie eigen vaar tuigen gingen verloren. In latere gevechten ten zuiden van Den Helder werd een Britsche torpedomotor boot tot zinken gebracht en drie andere booten doeltreffend beschoten. Aan Duit sche zijde werden geen booten bescha digd en gingen er geen booten verloren Bewaart oude Distributie stamkaart. Zooals reeds is bekend gemaakt zal de tweede Distributiestamkaart bij de uitreiking van distributie-bescheiden met ingang van 12 Juni in gebruik worden gesteld. Met den meestcn nadruk wordt er de aandacht op gevest'se 3, dat de oude distributiestamkaart en de daarbij bchoorende vervolg-inleg- vellen zeer zorgvuldig bewaard die nen te worden. Aangezien o.a. de gegevens van de oude distributie- stamkaart nog geraadpleegd moe ten worden bij de verstrekking van schoenenbonnen e.d., wordt ieder in zijn eigen belang aangeraden het bovenstaande nauwkeurig op te volgen. ACCIJNS OP GEDISTILLEERD VERHOOGD. Bij besluit van den Secr.-Generaal van het Dep. van Financiën is met in gang van 15 Juni de accijns op het gedistilleerd verhoogd van ƒ250,— tot 275,— per hl. ad 50 pet. Voor uitvoeriger mededeelingen zij verwezen naar de Ned. Staatscourant van 9 Juni. Belangrijke schilderijen tentoonstelling. Zaterdagmiddag vond in het Frans Halsmuseum te Haarlem de officieele opening plaats van de Regionale Ten toonstelling van Beeldende Kunst, ge organiseerd door de Nederlandsche Kul tuurkamer, Gewest Noord-Holland. De burgemeester van Haarlem, die het plan had deze tentoonstelling per soonlijk te openen, was op het laatste oogenblik genoodzaakt geweest wegens drukke ambtsbezigheden bericht van verhindering te zenden. Het woord werd gevoerd door mr. Van IJzeren, die het doel dezer regionale tentoonstellingen in het kort schetste. Door een jury, bestaande uit mevr. Van Itterson en de heeren Colnot, Boot, Gratama, 'v. d. Vlist en Polet. was het ingezonden werk der Noordhollandsche schilders waarbij uiteraard de jongeren het sterkst vertegenwoordigd waren be oordeeld. De werken, die het best be vonden werden, hebben thans een plaats gekregen in de tentoonstellingszalen van het Frans Halsmuseum. De ge- exposeerde doeken zullen echter op nieuw gekeurd en geschift worden en ,het waardevolste zal men bestemmen voor een tentoonstelling in het Rijks museum te Amsterdam. In alle provin cies1 van het land wordt dezelfde me thode gevolgd, zoodat. de groote Am- sterdamsche tentoonstelling, die men in de toekomst jaarlijks in het Rijks museum hoopt te houdgn, een beeld zal .geven van het beste werk der jonge Nederlandsche schilders. Bij een eerste wandeling door de beide tentoonstellingszalen bekeken wij werk van den Hoornschen schilder Jan Ho- man. van Pietro Armati (een schuil naam?), van mevr. H. Nagtegaal—Bos- nak en van J. W. A. Westerhoven. Wij zullen dezer dagen nog uitvoeri ger over deze artistieke gebeurtenis schrijven. Verduister van 22-5.15 uur. -1/ /f TC0 Nieuwe luchtlandingstroepen vernietigd. Het weermachtbericht van Zondag luidde: In Normandië. tusschen de Orne en de Vire, waar de vijand voortdurend versterkingen aanvoert, duren de zware en verbitterde gevechten voort. De pogingen van den vijand, in de diepte ruimte te winnen, werden met zware verliezen verijdeld. Alleen naar het Westen, in de richting Isigny, is den v|jand in een smalle kuststrook de vereeniging met de Amerikanen in het bruggehoofd ten Noorden van Carentan gelukt. Daar werden alle pogin gen van den v|jand, naar Cherbourg op te rukken, verijdeld. Overal in het vijandelijke landingshoofd blijven talrijke van onze steunpunten en nesten van verzet in een taaien verbeten strijd gewikkeld- Opnieuw achter ons front neergelaten vijandelijke luchtlandingstroepen werden voor het grootste deel vernietigd. gevecht werden gesteld Vt PK Jaröllm/< ion buitan /O/M/P th Het SS-Erzatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-VVachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 Jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zicb eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, presta tie. X'Jdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag. Korte ViJverb. 5. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET SS-WACHTBATAIL- I.ON TE AMERSFOORT. WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. 13.6.44 8—12.00 uur. Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan t, 15.6.41 8—12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. (5—18.00 uur, Venlo Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.6.41 8—12-00 uur. Arnhem. Café Royal. 19.6.44 8—13.00 uur. Amsterdam. Dam 4. 20.6.44 8—12.00 uur. Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 15—17.00 uur, Amersfoort, Pol. Durcbgangslager, Leusderweg. Vijand verloor reeds 80.000 ton. Bij de zware gevechten in het vijan delijk landingshoofd en bij de vernie tiging der in het achterland neergela ten vijandelijke valscherm- en luchtlan dingstroepen hebben zich het Rhein- landsch-Westfaalsche regiment grena diers 736 onder bevel van kolonel Grug, de 352ste divisie infanterie onder bevel van luitenant-generaal Kraiss en het valschermjagersregiment 6 onder bevel van majoor von der Heydte bij zonder onderscheiden. Voor het invasiefront nemen de nach telijke gevechten van lichte Duitsche zeestrijd krachten met den sterk over- machtigen vijand in hardheid toe. Onze torpedobooten vielen in de och tenduren van 10 Juni in de Seine-baai een vijandelijke formatie torpedojagers aan. Na een fel artillerieduel stieten zij bovendien op torpedomotorbooten, waarvan 1 werd tot zinken ^gebracht en twee zwaar beschadigd. Ondanks zeer sterke vijandelijke bescherming brachten torpedomotorbooten van de aanvoervloot van den vijand 9 volge laden transportschepen met een geza- menlijken inhoud van 23.400 brt. en 1 torpedojager tot zinken. Bovendién werden een landingsschip van 3000 brt., een schip van middelbare grootte en een artillerieboot door torpedo's ge troffen. Een duikboot bracht voor de westkust van Bretagne uit een bevei- ligingsformatie- een -ijandelijken tor pedojager tot zinken. Ook voor de Nederlandsche kust en in de Duitsche Bocht ontstonden pa trouillegevechten met Engelsche torpe domotorbooten, waarvan 1 in den grond werd geboord. Gevechtsvliegtuigen vernietigden in den nacht van 9 op 10 Juni een passagiersschip van 9000 brt. en een vijandelijken torpedojager. Een ander transportschip van 6000 brt. •werd zwaar beschadigd. Kustbatterijen van het leger brachten voor de Oost kust van het schiereiland Cherbourg een vijandelijken torpedojager tot zin ken en beschadigden twee andere ern stig. Een sterke vijandelijke formatie mijnenvegers werd in dezelfde wate ren door goed gericht vuur tot zwen ken genoodzaakt. De vijand heeft gis teren boven het landingsgebied 68 vliegtuigen verloren. Nieuwe aanvallen in Italië. In Italië ondernam de vijand door pantserwagens ondersteunde aanvallen op onze nieuwe stellingen, die Ooste lijk van het Meer van Bolsera tot een penetratie leidden. Pogingen om den Tiber over te steken werden bij Orte met verliezen voor den vijand afgesla gen. In een zeegevecht vóór het eiland Elba werden twee vijandelijke torpe domotorbooten vernietigd. Aan het Oostelijke front vonden be halve den succesvollen afweer van plaatselijke vijandelijke aanvallen ten Noordwesten van Jassy en ten Zuid oosten van Witebsk geen gevechtshan delingen plaats. Formaties gevechts vliegtuigen bestookten in den afgeloo- pen nacht het Bolsjewistische aanvoer- verkeer met goed resultaat. Zware schade en groote branden ontstonden vooral op het belangrijke spoorweg knooppunt Smerinka. Enkele Britscbe vliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht bommen vallen in de gebieden van Berlijn en Wiener- Neustadt. Drie vliegtuigen werden neergeschoten. Harde zeegevechten. Het Duitsche Weermachtbericht van Zaterdag luidde: De gevechten in het vijandelijke bruggehoofd van Normandië ne men door de van beide kanten aan gevoerde nieuwe strijdkrachten steeds meer in felbeid toe. Een poging van den vijand om vlak ten Zuiden van de monding der Seine bij Trouvüle te landen is mislukt. Een oorlogsschip werd tot zinken gebracht. De overige werden ge dwongen den steven te wenden. Onze zuiveringsgevechten op den Oostelijken oever van de Orne ma ken goede vorderingen. Vijandelijke tegenaanvallen bil Touffroville zijn mislukt. In het gebied Caen-Bayeux duren zware pantsergevechten voort. Het is den vijand daar na verbitterden strijd gelukt om onze bevelligings- linies, waarachter onze reserves op- marcheeren. terug te dringen. Op het schiereiland Ch»rbourg wordt verbitterd gevochten. Onze troepen leveren schitterend slag tegen sterke vijandelijke strijd krachten en tegen een overmachtig luchtwapen. Aan het geheele front handhaven zich vele door den vijand ingeslo ten wcerstandsnesten en steunpun ten in hardnekkige gevechten. Gedurende de eerste drie dagen zijn 'ruim 200 vijandelijke tanks vernield en verscheidende duizenden gevangenen binnengebracht. Bovendien léed de vij and, vooral zijn luchtlandingstroepen, uiterst zware verliezen aan dooden en gewonden. Duitsche zeestrijdkrachten en gevechtsvliegers hebben gisteren de vijandelijke landingsvloot zware ver liezen toegebracht. Een zeegevecht. Aan den westelijken uitgang van liet Kanaal ontmoetten lichte zeestrijd krachten een overmachtige formatie vij andelijke kruisers en torpedojagers. In den loop van het vele uren durende harde gevech^ werden een vijandelijke kruiser en een torpedoboot jager door torpedotreffers zwaar beschadigd. Een eigen torpedoboot jager ging verloren. Mussert soldaat van de Duitsche Weermacht bij een invasie in Nederland. In de openbare vergadering van de N.S.B., welke Zaterdagavond in het Concertgebouw te Amsterdam is gehouden, heeft de Leider onder groot enthousiasme van de stamp volle zaal z|jn houding bepaald in geval van een eventueelc invasie van de geallieerde legers in Neder land. „Er zijn er", zoo zeide Mussert, „die zich zuilen afvragen: En waar zult 8Ü- Leider, zjjn, wanneer de invasie hier in ons land komt? Staat uw auto al klaar? Ik kan hun zeg gen mijn kameraden, ik heb mijn besluit gcnomenjfALs de invasie komt, zal ik onder alle omstandig heden in Utrecht z|jn. Vanochtend heb ik een nieuwe unifortn gekregen, dat van vrijwil lig soldaat bij de Duitsche weer macht Dit uniform zal ik aantrek ken, zoodra dc invasie hier komt-" In zijn groote rede bracht de Lei der verder hulde aan de Neder landsche treinmachinisten en sto kers, die hy „echte Ilollandsche kerels" noemde, die zich door de moeilijke omstandigheden niet laten weerhouden hun plicht te doen. Verder dankte Mussert de Duitsche weermacht voor het feit, dat z|j onze kust in staat van verdediging heeft gebracht. Had zy dit niet ge daan, idan zouden ongetwijfeld de legers reeds lang ons land tot oor logstooncel hebben gemaakt. Ten slotte wees d. Leider op de trouw van de Nederlandsche natio- naal-socialisten in Mei 1944, toen de dreiging van allc^kanten toenam en cr tweeduizend léden meer zijn bijgekomen dan afgegaan, waarmede de vastberadenheid der nationa3l- socialisten in moeilijke oogcnbllk- ken duidelijk Is geteekend. Morgen komen wy op deze rede uitvoerig terug Bij gevechten van onze beveiligings strijdkrachten met vijandelijke motor- torpedobooten vooi* de landingsplaatsen en op het Kanaal werden verscheidene vijandelijke booten beschadigd. Drie van onze patrouillebooten gingen ver loren Wat de vijand heeft verloren. Sedert 6 Juni zijn door marine- en luchtwapen benevens kustbatterijen van marine en leger 2 kruisers, 3 torpedo boot jagers, 6 transportschepen met 38.000 brtvijf landingsschepen voor pantserwagens met tezamen een inhoud van 15.700 brt. en 7 landingsbooten voor pantserwagens met een inhoud van 2.600 brt. tot zinken gebracht. Door treffers van torpedo's, bommen en gra naten werden beschadigd: een zware kruiser, 3 andere kruisers. 6 torpedo- bootjagers. 5 motortorpedobooten. 8 transportschepen met een inhoud van 41.000 brt. en 14 speciale landingssche pen. Bovendien werden talrijke kleinere landingsvaartuigen en stormbooten tot zinken gebracht of beschadigd. Vele vij andelijke oorlogs- en landingsschepen zijn op onze mijnversperringen geloo- pen. De hierdoor ontstane verliezen -an den vijand bedragen minstens 20 vrij groote en midrielgroote éénheden en daarbij komen talrijke kleine landings vaartuigen. Gevechten bij den Tiber. In Italië lag het zwaartepunt der ge vechten ook gisteren weer in den front sector ten westen van den Tiber. De tegenstander viel hier onze achterhoe- detroepen aan met sterke pantserstrijd- krachten en drong na feilen strijd Vi- terbo binnen. Ten oosten van den Tiber volgt de vijand ook verder slechts dralend onze distancieeringsbewegingen in do Sabijnsche bergen en op de zui delijke hellingen van de Gran Sasso, opgehouden door achterhoedetroepen en talrijke wegvernielingth. Bij de zware afwecrgevechten der laatste dagen hebben zich een gevechts groep van de Duitsche 4e divisie val schermjagers onder bevel van majoor Gericke, doeltreffend gesteund door stormpantsere van de stormpantseraf- deeling 216, benevens deelen van het Italiaansch-republikeinsch-fascistische regiment valschermjagers Folgore er Italiaansche afweergeschuttroepen in Duitsche afweerbatterijen, bijzonder on derscheiden. Zware gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 9 op 10 Juni scheepsconcentraties vóór Nettuno aan gevallen en daarbij 6 vijandelijke sche pen beschadigd. Uit het oosten worden behalve plaat selijke gevechten in het gebied ten noorden van Jassy en in het voorter rein der Karpathen geen bijzondere gebeurtenissen gemeld. In het achter- waartsche gebied var, den noordelijken sector werd een actie tegen benden door beveiligingstroepen an het leger en Letlandsche politieformaties ii. ge vechten, die zeven dagen hebben ge duurd, onder moeilijke terreinomstan- digheden met succes beëindigd. Sterke bendestrijdkrachten werden uiteenge slagen en den vijand varden zware verliezen aan dooden en gewonden toe gebracht. Bovendien verloren de bols jewieken 850 gevangenen en talrijke wapens van allerlei soort. Terreuraan vallen. Amerikaansche bommenwerpers heb ben in de ochtenduren van 9 Juni een terreuraanval ondernomen op de stad München. Luchtverdedigingsstrijdkrach ten schoten 35 vijandelijke vliegtuigen neer. In den afgeloopen nacht hebben af zonderlijke Britsche vliegtuigen bom men geworpen op het stedelijk gebied van Berlijn. BONAANWIJZING BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN. Abusievelijk is dezer dagen vermeld dat bon 22 KF van de Kookkaarl. U405 van 1 Juni tot en met 1 Juli 1944 recht geeft op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen met uitzondering van fabrieksturf. Genoemde bon geeft recht op deze artikelen- van 1 Juli tot en met 13 Juli a.s. POLITIEK WEEKPR AATJE. Het politieke weekpraatje van Max Blokzijl, heden uit te zenden over Hil versum 1 om 18.45 uur. draagt tot titel: „Terreur der minderheid". RICHARD STRAUSS 80 JAAR. Foestconcert in Amsterdam. In tegenwoordigheid van den Rijks commissaris, rijksminister dr. Seys In- quart, heeft het Concertgebouworkest ter gelegenheid van den tachtigsten ver jaardag van Rlchard Strauss. Zondag middag in het Concertgebouw te Am sterdam een feestconcert gegeven onder leiding van Eugen Jochum, Solist was de pianist Cor de Groot, die met vol maakt meesterschap de Burleske voor piano en orkest speelde. Jochum en de Groot werden stormachtig toegejuicht. Het orkest voerde verder uit „Till Uelenspiegel", „Der Bürger als edel- mann" en „Don Juan", alle werken van Richard Strauss. Willem II wint den NVB-beker. We zullen ons vandaag, wat de Sport- rubriek betreft, moeten beperken tot de voornaamste gebeurtenissen, waar bij we de bijzonderheden slechts in enkele regels vermelden. Voetbal: Door een 92-overwinntng op Groene Ster is Willem II bekerhoud ster 1944 geworden. Het klasseverschil was te groot, om een boeiend schouw spel te verwachten, al gaf Groene Ster tot de rust goed partij. Deze kwam met 11, doch na de hervatting kon Groene Ster het niet me^r bolwerken en ging met 2—9 onder In Groningen speelde e en Groningsch elftal tegen een Zwaluwen-combinatie. Aan beide zijden gebruikte men jonge spelers, die vooral in de tweede helft een uitstekenden wedstrijd speelden. De ontmoeting eindigde onbeslist (11)' Groningen was over 't algemeen iets sterker. Het Ned. Politie-elftal speelde Zon dag te Nijmegen tegen NEC. 't Was een vlotte wedstrijd met goed open spel der politiemannen. Opk hier was het resultaat een gelijk spel. Wielrennen: In het Olympisch Stadion te Amsterdam werden Zondagmiddag wielerwedstrijden gehouden. Het hoofd nummer, een ontmoeting van zes stayers in twèe ritten over 40 Km., werd gewonnen door van Amsterdam. Tweede werd v. d. Voort en derde Bakker. De achtervolging werd gewonnen door Jan Pronk, die in de finale Piet Evers klopte met 20 meter en een zeer fraaien tijd van 27,2 maalde. In Utrecht werd de Ronde van Utrecht gereden voor amateurs en nieu welingen. Bij de amateurs zegevierde v. Beek uit Oostzaan, terwijl v. d. Els- hout uit Made eerste werd bij de nieu welingen. Hennink uit Alkmaar plaats te zich in deze categorie tweede, Biljarten: Bij de voorwedstrijden voor het kampioenschap van Nederland le klasse groot biljart eindigde de Alk maarder Hoogland op de zesde plaats, zoodat hij de finale niet bereikte. Ge plaatst werden in de eindwedstrijden naast de bekende le klassers v. Eijme- ren, Metz. de Ruyter en Kobus. NEDERLAND—SERVIë 7—1. Voor ruim vijfduizend toeschouwers beeft de Nederlandsche combinatie uit Berlijn in het Wannsee-stadion te Berlijn een overwinning van 7—1 op de sterke Servische combinatie behaald en daar mede haar vooraanstaande positie in de internationale voetbalwereld in de Duit sche hoofdstad onderstreept. Hoornsch toto-record gebroken. Het totorecord is opnieuw gebro ken. Natuurlijk weer op een kleine baan en wel thans in het hooge noorden te Uithuizen, waar het kampioenschap van Groningen op de korte baan werd verreden. Het paard Eppo Ooststar bracht defini tief als plaatspaard de kapitale som van 339. In dit verband herinneren wij ar aan, dat te Hoorn op 21 Mei JJ. Fantast met een toto-uitkeering voor plaats ad ƒ174.60 een record boekte, dat thans glansrijk gebroken te. Welke baan te thans aan de beurt?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1