NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Geallieerde doorbraakoperatie in grooten stijl. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sohager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 18 JWN1 1944. SCHAGEE EDITIE. 88e Jaargang, No. 136. 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gchcclo oplage op aanvrage. Deze Conrant verschijnt dagelijks. INVASIEFRONT. Aanval strandde in Duitsche afweervuur. Schiereiland Cotentin niet doorsneden. De berichten, welke in de afgeloopen 24 uren zijn ont vangen van het invasie-front, geven een beeld van den feilen strijd, welke hier wordt gevoerd, zonder dat hier uit nochtans frontale wijzigingen van groot belang zijn voortgevloeid. Montgomery heeft dezer dagen, meldt het Internationale Informationsbüro, aangezien door den succesvollen Duitschen tegenstand zijn tijdprogram grondig in de war was gestuurd, de hoofdmassa van de hem ter be schikking staande aanvalsformaties samengetrokken op het betrekkelijk nauwe terrein tusschen Isigny en Caren- tan, teneinde hier met een doorbraakoperatie in grooten stijl de Duitsche grendelstellingen open te rukken. Na aanvankelijke successen, die hem ook in het bezit stelden van de plaats Carentan en hem tegelijkertijd uit het oosten de vorming van een klein bruggehoofd over de Vire ten zuiden van Isignv mogelijk maakten, bleef de aanval der Amerikaansch-Britsche pantsereenheden ech ter wederom liggen in het Duitsche afweervuur. Ondanks de ongewoon zware verliezen, die zijn troepen reeds in cfe gevechten van Zondag aan menschen en wapens had den geleden, is het Montgomery niet gelukt het schier eiland Cotentin in algemeen westelijke richting te door- stooten, zooals zijn bedoeling was. Hoe grooten prijs de Britsche bevelhebber er op stelde in het aangegeven gebied een vrij groot operatief succes te behalen, blijkt o.m. uit het feit, dat ook de zware Amerikaansche pantserformaties uit het gebied van Montcbourg tegen Carentan in het veld werden gebracht. In verband met de geschetste invasievoornemens stonden ook de opmarschbewegingen, die de Britten in het gebied van Balleroy gisteren ten uitvoer legden. Het kwam hier echter nergens tot gevechtshande lingen van eenigen omvang. Intusschen is toch wel duidelijk, dat de voornemens der geallieerde leiding er naar uitgaan zich zoo mogelijk ook in het bezit te stellen van de stad St. Lö, teneinde hier over de midden-Vire heen in algemeen westelijke richting te kunnen oprukken. Klaarblijkelijk heeft men aan Britsche zijde echter ingezien, dat de sector van den El!e-pas, die hier eerst zou moeten worden overwonnen, door sterke Duitsche strijdkrachten bezet wordt, zoodat zich tot dusver» geen gevechten van groote beteekenis hebben ontwikkeld. Het tweede zwaartepunt van het geallieerde optreden kan gebonden worden in het gebied ten Noorden van Cajjn en bij Bretteville. Sterke concentraties van tanks gn infanterie geven de conclusie aan, dat het geallieerde opperbevel den wensch heeft op deze plaats de steeds nog zeer smalle bruggehoofdpositie naar het Zuiden te verbreeden. In dit verband is het. interessant te constateeren, dat het den Anglo-Amerikanen in het geheele invasiegebicd nergens gelukt is verder te komen dan de draagwijdte van hun groote slagschepen, die in de Seine-baai liggen, waaruit men mag concludeeren, dat de belangrijke verliezen, die hun door eenheden van het luehtwapen en lichte Duitsche zeestrijdkrachten vooral aan zwaar oorlogstuig toegebracht worden, nog veel grooter zijn dan tot dusver door getallen kon worden overzien. Een beschouwing over den toestand. Martin Hallensleben. de militaire correspondent van bet DNB, schetst den toestand bij het begin van de week. H.j schrijft o.a: Vandaag, op den zevenden dag der in vasie, biedt de toestand een beeld, dat een gelijkwaardige plaats inneemt in de rij van verrassirigen, die deze twee de wereldoorlog tot dusver bood. Want de invasiepartij heeft noch haar eerste, voor elke verder gaande groote opera tie noodzakelijke doel, het veroveren van een groote haven, bereikt, noch heeft de verdediging tot dusver dien slag geleverd, dien men als de eerste en vanzelfsprekende reactie van den aan gevallene meende te mogen verwach ten. Beide partijen hebben dus om te beginnen de openbare meening dei- wereld, die met ingehouden adem de historische gebeurtenissen volgt, teleur gesteld. Militaire conflicten volgen echter hun eisen weiten. En hier kan men zeggen, dat h.et dramatische ver loop tijdens de eerste zes dagen be wezen heeft, dat de Duitsche bereke ningen juist waren. - De Duitsche leiding heeft, steunende op den Atlantischen Wal. bereikt dat gene wat als een absolute voorwaarde voor het succesvolle doorstaan van de eerste phase, i».l, de phase van het zui ver verdedigen, moet worden be schouwd. Zij heeft bereikt, dat de vijand zonder noemenswaardige mogelijk heden om zich te ontplooien méér troepen en materiaal in den strijd moest werpen dan door hem ook maar bij benadering kan zij aan genomen. Zij heeft de eerste ohase van de invasie voor Eisenhower ge plaatst onder dusdanige belastende voorteekenen, dat men reeds thans met recht kan vragen, of een der gelijk gebruik van krachten reeds tijdens de voorronde niet zijn in- vioed zal doen gelden op de andere operaties, -waarvan die aan de kust van Normandië maar een onderd is. Opzet van Eistvuhower mislukt. Von Rundstedt heeft dn Engelschen en Amerikanen gedwongen, gjch nog in het stadium van hun opmarsch te her- groepeeren. De geheele opzet van de groote landingsoperatie was een aanval te ondernemen met als zwaartepunt Le Havre en deze haven als eerste in han den te krijgen. Dit is mislukt. Eisen hower heeft dientengevolge ziin c era- tieve doel moeten veranderen en het zwaartepunt van zijn aanval weer van den oostelijken naar den wes elij';en vleugel op Cherbourg moeten verleg gen, en dat midden in de eerste phase, hetgeen, zooals bekend, een bijzonder bezwaar vormt en onder bepaalde om standigheden aan de totale ope itie een geheel ander verloop kan geven dan was bedoeld. De Duitsche taktiek. De Duitschers schijnen er alles op gezet t.e hebber, om pas dan den groo ten slag te slaan wanneer hun tegen partij met alles, wat zij bereid is op het spel te zetten, is aangetreden Dat wil niet zeggen dat zij nu met hun plaatselijke reserves, die geenszins van geringen aard zijn, niet reeds thans den vijand willen belagen. De pogin gen der invasiestrijdkrachten om uit breiding van gebied te verkrijgen, moe ten binnen bepaalde grenzen worden gehouden en voor den vijand zoo hoog mogelijke verliezen opleveren. Hiertoe behoort ongetwijfeld het plan van Von Rundstedt en Rommel om de tot dusver gelande formaties der Anglo-Amerika nen (18 divisies aangevoerd over zee en 3 divisies vanuit de lucht) eerst bui ten de bescherming van hun zware scheepsartillerie verder het land in 4e laten gaan om hen vervolgens door flankaanvallen van gemotoriseerde formaties reeds aanzienlijk te verzwak ken. Deze maatregel schijnt op het oogenblik aan den gang te zijn. Daar achter voltrekt zich de opmarsch dei* Duitsche divisies voor den komenden slag. De zwaarste verliezen hebben tot dusver de Engelsche valscherm- en luchtlandingstroepen geleden. De vij and zal er rekening mede moeten hou den. dat zij nog zullen toenemen zoo dra zijn formaties in den aanstaanden slag gewikkeld worden. De omvang van het landingshoofd. De Vire vormt de scheidingslijn tus schen Engelschen en Amerikanen. Ten oosten van deze rivier staan voorname lijk Engelsche formaties, ten westen resp. noordwesten daarvan liggen Ame rikanen. Het Ia'ndingshoofd heeft op het oogenblik een lengte van ongeveer 90 km. bij een maximumdiepte van ongeveer 18 km. Het strekt zich. uit gaande van het gebied van Caen, via Tilly, Balleroy—Isigny—Carentan—St. Maire Eglise uit tot in hèt gebied ten zuiden vhn Valognes. Caen,' Tilly, Bal leroy, Montebourg en Valognes bevin den zich nog steeds in Duitsche han den. De opsomming van deze plaats namen wil niet zeggen, dat hier een hecht front zou zijn ontstaan. Door het voortdurend afwisselen van aanval en tegenaanval is hier alles beweging, een voortdurend heen en weer golven. De strijd om Carentan. Hot Internationale Informationsbüro meldt van het invasiefront: De zware gevechten in hetvgebied Isigny-Carentan duurden den gehee- len nacht voort. Met zeer zware ver liezen slaagden de Amerikaansche pantserformaties erin, in de stad Ca rentan binnen te dringen. Alle pogin gen, voorbij deze plaats in westelijke en zuidwestelijke richting op te ruk ken, werden verijdeld door de hard nekkig vechtende Duitsche grena diers. Over de gevechten van Zondag verneemt het Internationale Informa tionsbüro nog, dat een Duitsche ge vechtsgroep er in geslaagd is. den weg tusschen Montebourg en Quinc- villc te zuiveren en in de Duitsche linies op te nemen. Uit vrij groote Britsche concen traties in het gebied ten noor den van Caen blijkt, dat de Engelschen hier tot een aanval op de stad zullen overgaan, vooral omdat de Ornemonding zonder het bezit van deze stad slechts een beperkte ontschepingsmogelijkheid bezit. Luchtduels boven frontgebied Tot gistermiddag waren vrij sterke formaties Duitsche jagers in den strijd geworpen voor vrije jacht- en versper- ringsvluchten boven de Normandische kust. Daarbij ontstonden gisterochtend bij aanvalsoperaties van Britsch-Ame- rikaansche jachtbommenwerpers en laagvliegende toestellen felle botsingen. Vooral boven het front bij Caen kwa men hevige luchtgevechten voor. Hier en daar breidden de luchtduels zich tot luchtslagen uit. De Duitsche jagers streden tegen een numerieke over macht, doch zij dreven de vijandelijke formaties herhaaldelijk terug. De vij and probeerde door versterking van het aantal jagers overhand te krijgen. De Duitsche vliegers slaagden er over al in de overhand te behouden. Tijdens deze gevechten waren Duit sche slagvliegtuigen en jachtbommen werpers in den strijd geworpen voor aanvallen in scheervlucht op vijande lijke pantsercolonnes en haar achter- waartsche opslagplaatsen. Na voltref fers ontstonden branden en ontploffin gen. Door mitrailleurvuur werden 'vfj- andelijken infanterie-eenheden. die waargenomen waren, zware, bloedige verliezen toegebracht. Transportschepen in den grond geboord. Duitsche motortorpedobooten waren ook in den nacht van 11 op 12 Juni in het westelijke deel van de Seine-baai aanwezig om den invasieaanvoer te be lemmeren. Ondanks de zeer ongunstige weersomstandigheden en den kraehti- gen vijandelijken afweer torpedeerden zij ten noordoosten van het schiereiland Colentin* een Anglo-Amerikaansch transportschip van 10.000 brt. Voorts plaatsten zij torpedotreffers op een formatie geallieerde kruisers, die transporten beschermde. Duitsche gevechtsvliegers, die ope reerden boven de Seine-taai, hebben een geallieerd troepentransportschip van 7000 brt. tot zinken gebracht. Een groot geallieerd transportschip van minstens 9000 brt, we.3d door bomtref- fers zwaar beschadigd en toonde, toen de Duitsche vliegers vertrokken, zware slagzij. Dreigende typhus- en cholera- cpidemie in invasicgebk'.d. In het invasiegebied aan de Norman dische kust dreigt 'n typhus- en cholera- epidemie uit te breken. De oorzaak voor deze acute epidemie is, zoo ver neemt het DNB. dat de Amerikanen, Canadeczen en Engelschen geen tijd hebben om de duizenden gesneuvelde kameraden te begravert. Meestal wor den de lijken op gebrekkige wijze met een laagje zand bedekt, dat echter door den voortdurenden wind weer ver dwijnt, Ook de pas aan land gezette troepen hebben geen tijd zich te be-, kommeren om de stapels lijken, want zij moeten, zoodra zij voet aan wal hebben gezet, zoo snel mogelijk in dekking gaan om niet in het kruisvuur van de Duitsche- batterijen te geraken. Weinig verandering aan het Westelijk front. Vijandelijke vracht- en transportschepen vernietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Juni. - Het opper bevel der weermacht maakt bekend- In het landingshoofd in Norman dië is de toestand in groote trekken onveranderd. Leemten in het eigen front werden gesloten. Alle pogin gen van den vijand om tusschen Caen en Baycux naar het zuiden en ten noorden van de monding van de Vire in de richting van Cher bourg terrein te winnen mislukten. Alleen Carentan ging na harden strijd verloren. Aan de kust ter weerszijden van St. Vaast .ten oosten van Cher bourg, hield dc artilieriestryd met deelen van de vijandelijke xloot aan De vijandelijke aanvoer lijdt vooral als gevolg van de daDpere, onver moeide nachtelijke aanvallen van onze torpedomotorbooten onophou delijk zware verliezen- Luchtmacht en marine hebben, on danks den door den vijand aanzienlijk versterkten afweer, drie vracht- en transportschepen met een gezamenlij- kren inhoud van 37.000 brt in den grond geboord. Drie andere groote schepen met een gezamenlijken inhoud van 27.000 brt. en een torpedojager werden zwaar beschadigd- Bij uiterst ongunstige weersgesteld heid hebben groepen torpedomotorboo ten opnieuw een verrassenden aanval gedaan op een formatie vijandelijke kruisers en haar bescherming en daar bij twee torpedotreffers geplaatst. De vijand heeft gisteren boven het invasiefront en de bezette westelijke gebieden 17 vliegtuigen verloren. In Italië- In Italië lag het zwaartepunt van de gevechten aan het front tusschen de kust van de Tyrrheensche Zee en het meer van Bolsena. Na een harden strijd slaagde de vijand er in aan weerskanten van het meer geringe ter reinwinst te maken. Aan het Oostfront. Aan het oostelijke front ondernamen de bolsjewieken plaatselijke aanvallen ten noordwesten van Jassy, in het voorterrein van de Karpathen en in het gebied ten zuidoosten van Ostrow De aanvallen werden bloedig afgesla gen. Ook In den afgeloopen nacht werd de. bestrijding van den bolsjewistischen aanvoer met succes voortgezet. Door geconcentreerde aanvallen van sterke formaties gevechtsvliegtuigen op de stations Kasatin, Fastow en Kief-Dar- niza werden groote hoeveelheden aan gevoerd materiaal vernietigd. De spoorweginstallaties werden grondig verwoest. Bij aanvallen van sterke formaties Amerikaansche bommenwerpers op het Bulgaarsch-Roemeensche gebied wer den door strijdkrachten van de Duit sche, Roemeensche en Bulgaarsche luchtverdediging achttien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten- Enkele Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen gewor pen op Berlijn. Een vijandelijk toestel werd neergeschoten. Vier Nederlanders ter dood veroordeeld. 'S-GRAVENHAGE, 12 Juni. Naar de Höhere H und Pollzelführer „Nordwest" bekend maakt, heeft het Pollzelstandgeïlcht in Amsterdam de volgende Nederlanders ter dood veroor deeld: 1. den beeldhouwer Gerrlt v. d. Veen uit Amsterdam, geb. 26-11-1902; 2. den onderwijzer Paul Guermonprez, geb. 28-12-1908, zonder vaste woon plaats; 3. den beeldhouwer Johan Limpers uit Amsterdam, geb. 2-8-1915; 4. den danser Karei Pekelharing, geb. 6-4-1909, zonder vaste woonplaats. De veroordeelden waren lid van een organisctie van weerstand die in 1942- in het leven was geroepen en over een groot deel van Nederland was verspreid De veroordeelden v. d. Veen en Limpers hadden een voor illegaal levende kun stenaars bestemd opruiend tijdschrift uitgegeven. V. d. Veen had sedert 1942 een bureau ter vervaardiging en uit reiking van persoonsbewijzen voor on dergedoken personen gehouden. Limpers had van het begin van 1943 af tezrmen met den veroordeelde Pekelharing een groep jonge mannen om zich verzameld aan wie opdracht gegeven werd tot het uitvoeren van overvallen op distributie kantoren en op Nederlandschc politie ambtenaren. De groep werd voor haar daden van terreur telkens door Limpers voorzien van wrpens en munitie. De veroordeelde v. d. Veen heeft deel genomen aan den gewapenden overval op het bevolkingsregister van Amster dam in Maart '43. Hij heeft deelgenomen aan den gewapenden overval op de al- gemeene landsdrukkerij in Den Haag op 29 April 1944, waarbij formulieren van persoonsbewijzen geroofd zijn. Guermon prez en Limpers waren betrokken bij den springstofaanslag op de Eleclro Zuur- en Waterstoffabriek ln Amsterdam-Nrd. op 31 Maart 1944, benevens bij de mis lukte gewapende overvallen op het dis tributiekantoor te Amsterdam in de Bor- gerstraat op 12 Jan. en 12 Maart 1944. De veroordeelde Limpers, die nog opgeruid heeft tot rndere overvallen op distribu tiekantoren, had bovendien de plannen uitgewerkt voor de moorden, waartoe door de organisatie van weerstand was besloten op personen, die openbare func ties bekleedden en hij had de uitvoering der moordaanslagen mogelijk gemaakt door den daders de noodlge vuurwapens ter beschikking te stellen. De veroordeel de Pekelharing heeft met het» hem door Limpers verstrekte wapen een moord ge pleegd Limpers heeft den veroordeelde Pekelharing een lijst met minstens 6 na men van personen doorgegeven, die ver moord moesten worden. De veroordeelden v. d. Veen, Limpers en Pekelharing had den bovendien gepoogd een vrij groot aantal gewapende overvallen te doen op Nederlandsche gevangenissen om tbrro- rlsten. die door de Duitsche Sieherhelts- polizel gevangen genomen werden, te be vrijden. De doodvonnissen die overeenkomstu: de bepalingen van de verordening op de bescherming der orde geveld zijn we gens voortgezette sabotage en onbevoegd bezit van vuurwapens en munitie, zijn na onderzoek van de gratlckwestie voltrok ken. Nieuws in 't kort. Duitsche leidsters door Mussert ont vangen. - De 15 B.M.D.-leidsters die Ne derland bezoeken werden Zondag ln het gastenhuis te Den Haag door den Leider ontvangen, die de geschiedenis van het Nederlandsche volk uiteenzette. Na een bezoek aan Rotterdam en Delft bezoch ten de meisjes den Kampdicnstleiter dr. Ritterbusch. De laatste dag werd aan Amsterdam gewijd waarna de leidsters weer naar Duitschland vertrokken. 65 jaar getrouwd. - Op 22 Juni Is het 65 jaar geleden dat de heer L. Broers met mej. T. de Lang in het. huwelijk trad. Het echtpaar woont in het. rusthuis der Ned. Herv. Diaconie le Haarlem. De bruidegom wordt op zijn huwelijksdag 91 jaar. de bruid is 88 jaar. KEURINGEN. SfM -4v- Bij t Vrijwilligers. - Pantseroanval o|S een steunpunt van don vijand Iftf PK Raudles/O/H/P m Het SS-Erzatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Wafren-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS In Nederland. Personen tusschen 19 en 35 Jaar, die aanmeldingsplicbtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende dc verbintenis van de tewerkstelling vrUgesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, presta tie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis de navolgende Nebenstellen der waffen-SS, Amsterdam nam 4; Alkmaar. Langcstraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen Heerestraat 4G: Enschedé. Hengeloscbestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag. Korte VUverb. 5. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET SS-WACHTBATAIL LON TE AMERSFOORT. WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET. KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. 15—18.00 uur, Venlo Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.6.44 812.00 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.44 8—13.00 uur. Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 8—12.00 uur. Utrecht, N.V. Huis. Oudegracht 245. 1517.00 uur. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Sportiviteit Velen vinden het een eerenaam wanneer zij „sportman" genoemd worden, Er zijn echter lieden, die dit door uiterlijke middelen trachten te be reiken. Vroeger had ik één van die braven oude» mijn kwasi-vrienden. Zijn haar was al zoo grijs als havermout, maar tóch liep hij vrnwegc de lieve sportiviteit vaak in een plus-four. Hij heette Johan, maar liet zich door jong en oud bij den sportieven klcti- ternaam „.Tohnnv" noemen. De jeugd in zijn deftige straatje heette hem smoezelend opa-in-pofbroek. En ondanks al die opgeplakte spor tiviteit verraadde, bekladde, beloog en bedroog hij de menschen, die het 't best met hem voor hadden. Ik schreef hem eens, dat hij beter deed zijn pofbroek uit en het eer lijke, eenvoudige, waarachtige pUo aan te trekken. Sindsdien is hij mijn doodsvijand geworden, Hij blijft een man der uiterlijk heden. Als zoovelen. En dat zijn de ware broeders niet in het leven. OVIDIUS. J De Sowjet-aanval in het Noorden. Naar een Finsche oorlogscorrespon dent meldt, zijn tijdens den grooten aanval der Sovjets aan het. Karelische front, die thans twee dagen duurt, 60 Sovjctvliegtuifeen neergeschoten, zon der dat de Finsche luchtmacht verlie zen leed. Reeds vóór het begin van het Sovjet-offensief viel een geconcentreer de vijandelijke luchtactie waar te ne men. waarbij de Sovjetvliegtuigen ook de burgerbevolking met de boordwa- penen beschoten. Duitsche luchtactie. De lüchtmachtcorrespondent van hel Internationale Informationsbüro meldt zware aanvallen der operatieve Duit sche luchtmacht aan het Oostelijk front. Een groot aantal zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft honderden bri santbommen en vele duizenden brand bommen laten vallen op de belangrijke spoorwegcentra Fastof, Kasatin en Kief-Darniza. In Fastof en Kasatin werden talrijke branden waargenomen. Vier Duitsche vliegtuigen gingen ver loren. Men kan aannemen, dat groote hoe veelheden materiaal vernield zijn en dat de spoorwegemplacementen zxyare schade hebben geleden. BONAANWIJZING BRANDSTOFFEN VOOR KOOICDOELEINDEN. Abusievelijk is dezer dagen vermeld dat bon 22 K.F. van de kookkaart U 405 van 1 Juni tot en met 1 Juli 1944 recht geeft op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van fabrieksturf. Genoemde bon geeft recht op deze artikelen van 1 Juni tot en met 31 Juli a.s, REICHSSCHULE VALKENBURG. Wat zal mijn jongen worden? Hij moet vooruit, maar hoe vindt hij den besten weg? Waar de beste opleiding? Heeft uw jongen bijzondere gaven, dan is de weg voor hem gebasnd. Is hij ge zond naar lichaam en geest, dan kan hij naar de Reichsschule ln Valkenburg. Daar vraagt men niet, of zijn ouders rijk zijn of arm, daar vraagt men niet naar rang of stand. Flinke jongens krij gen daar de kans van hun leven. Inlichtingen geeft de Reichsschule te Valkenburg. Mussert spreekt te Amsterdam Alleen hef nafionaal-socialisme Europa beschermen. kan Duitsche volk moet het voor 90 pCt. doen. Tot besluit van de groote propa- ganda-actie in de hoofdstad heeft de N-S.B. Zaterdagavond in het Concert gebouw te Amsterdam een openbare vergadering gehouden, waar de Leider het woord heeft gevoerd. De belang stelling was buitengewoon groot. Bui ten wachtten zelfs honderden, die niet meer binnen konden worden gelaten en die nu naar de rede van Mussert via de luidsprekers luisterden Nadat de vlaggen der Beweging en haar formaties waren binnengedragen, betrad de Leider, in gezelschap van den secretaris-generaal der Beweging, ir Huygen, de zaal, stormachtig toege juicht door zijn getrouwen. Gewest leider Ouwerkerk begroette Mussert met een korte toespraak. Nadat de Stormsters en Stormers enkele liederen hadden gezongen, nam de Leider, bij zijn verschijnen op het podium weder om met enthousiast houzee-geroep begroet, het woord. Daar staan wij nu, zoo zeide Mussert temidden van het grootste gebeuren dat ooit in de geschiedenis heeft plaats gevonden De heele wereld leeft in spanning en zelfs na eeuwen zal men er aan herinneren, dat in Juni 1944 de Engelschen en Amerikanen probeerden Europa binnen te vallen Er zijn ..sinds September 1939 vijf jaren verstreken?1 Veel is er sindsdien gebeurd. Het gordijn is opengegaan Veel dat eerst duister was is nu helder geworden voor iedereen en de waar heid kan niemand meer ontkennen. Daar is dan allereerst de bolsjewis tische wereldrevolutie. Het gevaat uit het Oosten. Na vier jaren strijd staat er een Sovjetregeering klaar voor Tsjecho- Siowakije en Hongarije, De Balkan moet een unie van Sovjet-republie ken worden. In Italië kloppen de Sovjets aan de poorten van Rome, dat in 1921 al communistisch zou zijn geweest zonder den opmarsch van Mussolini. In Zweden hebben dc metaalarbeiders bewezen dat dc meerderheid van hen al communis tisch is. Als Hitiers vaandel zou vallen, dan zou de hamer- en sikkelvlag in heel Duitschland en ook hier in Amsterdam zijn geplant. Dat zou het einde beteekenen van de Enropeesche cultuur en beschaving. Nu komen de Engelschen en Ame rikanen Europa binnen. De Engelschen herinneren we ons door hun reputatie uit den Boerenoorlog, ondanks het denkbeeld van sommige menschen dat de Engelschen hier slechts komen om kofüe, thee, tabak en suiker te bren gen en om Indië voor ons te veroveren. En wat de Amerikanen betreft; Het Amerikaansche volk heeft niets te zoe ken in Europa. Deze manschen worden gestuurd onder valsche voorwendsels. Zij weten niets, maar worden gezonden door het wereldjodendom. dat hier een kolonie van Amerika wil maken en Europa anderzijds wil uitleveren aan de Sovjets, het aldus verdeelend tus schen het kapitalisme en het bolsje wisme. In elk geval beteeksnt dat Europa's ondergang. Maar tevens zal dat Britannie's ondergang zijn- Duitschland haalt de kastanjes uit het vuur. Hadden wij tegenover dc geweldige machten die ons bedreigen, een eens gezind Europa, dan stonden wij daar met 400 millioen menschen en dan stonden aan de gr?nzen 50 millioen soldaten. Het tragische is echter dat hel: Duitsche volk voor negentig pro cent moet doen wat het vereenigde Europa zou moeten doen. Duizenden van zijn zonen vallen, zijn steden wor den kapot gegooid en anderen doen o! het hun niets aangaat. De offers zijn groot. Maar dat het bolwerk er nog staat, dat danken wij Europeanen aan hel nationaalsocialisme, aan Adolf Hitier, die alleen in staat is Europa te beschermen. De Iuchtterreur op ons land. Intusschen is ons volk wat angstiger geworden, nu het de gevolgen van den oorlog aan den lijve is .gaan ondervin den. Toen een jaar geleden de bom menwerpers over ons land naar Duitschland trokken, lachtte men vol daan. Na wat er ln Nijmegen is ge beurd denkt men er anders over. De Leider wilde hierbij echter van deze plaats hulde brengen aan onze treinmachinisten =n stokers, die echte Hollandsche kerels, die zich niet laten weerhouden om hun plicht ook in deze uiterst moeilijke omstandigheden te volbrengen- Ik hoop dat deze dappere kerels niet vallen, maar als er slachtoffers moeten vallen, dat het dan zal zijn onder deze lapzwansen achter de kachel, die het goed vinden dat plichtgetrouwe mannen voor h=n zou den worden geofferd. (Langdurig applaus). Nederland en de invasie. Wat de invasie betreft, gaf de Lei der als zijn mcening te kennen, dat men er zeker van zou kunnen zijn dat de geallieerde legers reeds in Neder land zouden zijn binnengevallen, wan neer onze kust niet verdedigd zou zijn Dan zou ons land reeds lang oorlogs- tooneel zijn geweest. Daarom bracht Mussert, onder luid gejuich, dank aan de Duitsche weermacht, omdat deze onze kust in staat van verdediging heeft gebracht. Hij wees ook op de steeds groeiende medewerking van dui zenden Ned'erlandsche jongens en man nen, die Europa helpen verdedigen De Narwa wordt verdedigd door het Ne derlandsche Legioen. Zij staan in de Waffen ft, de N.S-K.K. en den Land storm. De Landwacht is in opbouw. Voor het groeiende besef is het teeke nend dat er met de Duitsche weer macht tienduizenden Nederlanders meevechten. Na het nationalisme te hebben ge hekeld, dat zich uitte in gehos en oranjelol, stelde Mussert daartegenover het nationalisme der NS.B., dat berust op liefde voor volk en vaderland en eerbied voor wat onze voorouders tot stand hebben gebracht. Mussert betoogde, dat Duitschland nooit mèer mag alleen staan. Daarom moeten wij als Europeesche volken sa men gaan. Er ligt thans een kans, een kans, die bet mogelijk maakt dat er misschien nu nooit meer oorlog in Europa zal zijn, Ons volk moet staan ln het ver- tond van vrije volken in Europa. Wan neer dat gebeurt, dan hebben wij dat te danken aan de jongens, die aan het Oostelijk front hebben gestreden. Wanneer, zoo zeide Mussert verder, thans honderdduizenden arbeiders te gen hun wil worden gehaald om elders te werken, dan is dat erg voor hen en voor hun gezinnen, maar het is ijzeren noodzaak. Man moet thans soldaat zijn of werl^en, want Europa is een vesting en wanneer de soldaat de verdediging op zich neemt, dan moet de arbeider de munitie maken. Dat is geen natio- naal-socialisme, maar dat vergt de strijd om het behoud van Europa. Onze Beweging is de draagster van den politieken wil in ons land. Wij moeten thans onze volksgenooten ervan overtuigen, dat zij bij ons moeten staan. Thans moeten wij de eenheid vestigsn, gebaseerd op godsvertrou wen, liefde voor volk en vaderland en eerbied voor den arbeid. Terreur mag ons niet weerhouden. Ook Domela Nieuwenhuis en Troelstra kenden de terreur. Ook op Oldenbar- neveldt en de gebroeders de Witt werd die terreur toegepast- De woning van De Ruyter*werd geplunderd door het grauw, omdat men hem een landverra der noemde. De Beweging is trouw, en met vol doening aanschouw ik dat steeds nog tienduizenden trouw blijven aan hun beginselen en aan mij, zelfs bij de groote dreigingen uit het Oosten en het Westen. In Mei 1944, toen van alle kanten de dreigingen groeiden, kwamen er twee duizend leden méér bij dan er afgin gen. Voor zooveel trouw, zorg en toe wijding wil ik hier mijn dank uitspre ken- Ik weet dat gij bij de dreiging van een invasie uw plicht zult doen. Tenslotte deed Mussert de mededee- ling reeds gisteren door ons ver meld dat hij bij esn invasie ln ons land te Utrecht zal zijn en de uniform zal dragen van vrijwillig soldaat bij de Duitsche weermacht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1