NOORD-HOLLAND iuu^ Zware gevechten om de stad Caen verwacht Beslissing valt niet aan de kust. Geslaagde afweer aan het Westelijk front. Dun 9*11 «ss >0rt5m0utu" ^vioJWtoiy Dover kalaïs^. 'BQUIOQHE Ounknxhen^ h^bkcwlrboupg ^hë föHBr stvaAjT MM HBv YüJqgnes - flBfBBfr tjarco-uff ffiHh 5t*Mrret3liM»A," MrM bek^ BÜ£ Carenbrt^^^aj Coutances /^5?tó •Gipnvilfe V Auf«i4 Vo«»n ,5'OmêiT feliTougucT •T d»»Mofltreujl Watfbrouct, .öphaix ttreW uurni fttfyyioti' S*Aubin Oystreham OiEPPe .foncarneau yvetot ioul9£S- Oiseftonf Neufchatêf Loud&ac ooi.^a Èontorson* Antoam(f LORIEN- Scc<jucuy ,0n/ssefer /eitung Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland n.v. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. INVASIEFRONT. Omtrent den toestand aan het invasiefront meldt het Interna tionale Informatiebureau: Het beeld van den stryd aan het invasie front heeft de laatste 24 uur nergens een verandering van belang ondergaan. Als de hoofdpunten van de geallieerde acties zijn nog altijd de gebieden ten Noorden en Westen van Caen, alsmede het gebied aan weerskanten van den mond van de Vire, vooral Zuidwestelijk van Carentan, te beschouwen. Hoewel de ten Noorden van Caen opgestelde Britsche formaties gisteren tegen de verwachting niet tot den aanval op de stad zyn overgegaan, moeten groote gevechten in dit gebied binnenkort venvacht worden en wel omdat zonder het bezit van de stad de Ornemond als landingsgebied onbruikbaar is, temeer daar _dc Oostelijke oever der uitmonding van de Orne, ondanks hevige Britsche aanvallen en beschieting door zware Britsche schecpv artillerie, zich nog altijd in Buitsche handen bevindt. Caen is ook niet alleen van zekere beteekenis als rivierhaven, doch ook als wegen, en verkeerscentrum. Omtrent de Britsche pogingen, de Duitsche linies ten noorden van Caen door een sterken pantseraan- val in de flank uit Bretteville en Andrieu op te ruimen, werd reeds gemeld, dat de Britsche actie mis lukte met zoo zware verliezen aan menschen en materiaal, dat zy moest worden gestaakt. Ook een aanval op de Duitsche linies in het gebied oostelijk van Tilly bleef zonder re sultaat. Het opdringen van Amerikaansche pantserformaties uit Carentan naar het zuidwesten werd door Duitsche pantsergrenadiers met zoo groot suc ces bedwongen, dat de Amerikanen genoodzaakt waren, zich tot hun stellingen van uitgang terug te trek ken en voorloopig van een uitbrei ding der bruggehoofdstellingen af te zien. Eveneens kon een Ameri kaansche aanval van St. Mère-Eg- lise uit in algemeen westelijke rich ting doeltreffend worden afgesla gen. Hier werd in de middaguren van gisteren door een Duitsclien tegenaanval een belangrijke plaats aan de invasietroepen weer ontrukt. Aan het noordelijke front van het Amerikaansche bruggehoofd zyn herhaalde aanvallen op Montebourg mislukt. De stad bevindt zich nog altijd stevig in Duitsche handen. Evenzoo werd de weg Montebourg- Quineville, die na een voorafgaan de zuiveringsactie gisteren tydclyk door Amerikaansche tanks was ge passeerd, weer bij de Duitsche li nies betrokken. De verbitterdste worsteling van dezen oorlog. De oorlogscorrespondent Wolfgang Körber zendt het DNB een beschou wing, waarin hij schrijft, dat na zeven dagen het eerste stadium der invasie ccn omvang heeft aangenomen, die reeds thans te kennen geeft, dat hier de hardste worsteling van dezen oor log, doch vooral de meest beslissende, tot ontwikkeling zal komen. Deze be slissing zal in laatste instantie niet aan de kust zelf, onder het vuur van overmachtige vijandelijke vloten, val len, maar diep het land in tijdens een grooten veldslag. Körber wijst vervolgens op de ge slaagde functie als golfbreker van den Atlantischen muur en op de groote verliezen, die den aanvaller zijn toe gebracht, waardoor hij gedwongen was meedoogenloos menschen en materiaal in den strijd te werpen, zoodat het concentratiegebied in Zuid-Engeland met als voornaamste vertrekhavens Portsmouth, Southampton, Poole en Weymouth thans reeds zoo goed als leeggeloopen is. Het kenmerkendste element van den invasieslag is het gebruik van gewel dige luchtstrijdkrachten, die als „vlie gende artillerie" met het trommelvuur der bommea en boordwapens het ter rein voor den stormloop der landtroe pen moeten voorbereiden. De lucht macht, waarvan de Engelschen en Ame rikanen gebruik maken, üs de meest omvangrijke luchtstrijdkracht, -die ooit in een strijd gebruikt werd. Deson danks is hun een beslissende versto ring van den Duitschen aanvoer van troepen en materiaal niet gelukt. Evenmin heeft men de geheele Duit sche vliegtuigindustrie en daarmede het Duitsche luchtwapen door bomaan vallen kunnen verlammen. Duitsche jagers hebben van hun kant sedert het begin van de invasie reeds verschei dene honderden vijandelijke vliegtui gen en nog meer vrachtzweeftoestellen kunnen vernielen. Voortgaande maakt Körber er mel ding van, dat op verschillende brand punten van den slag Duitsche val schermjagers verbitterd strijd leveren met den vijand. Op het schiereiland Cotentjn hebben zij beslissende suc cessen behaald tegen de Anglo-Ameri- kaansche valschermjagers en lucht landingstroepen. Duitsche soldaat heeft vertrouwen. De strijd, dien de Duitsche troepen in Normandië te leveren hebben, zoo be sluit de oorlogscorrespondent, zal de verbitterdste worsteling van dezenoor- log worden. Reeds thans draagt hij de kenteekenen der historische beslissin gen. De Engelschen en Amerikanen zijn den slag ingegaap ,met een waarlijk gigantisch gebruik van menschen en materiaal. Zij hebben het beste ma teriaal van twee wereldrijken opge stapeld om het in den grooten strijd te werpen, waarin zij de beslissing hopen te bevechten. Tegenover hen staat de Duitsche soldaat met zijn ver trouwen in de overwinning en met voortreffelijke wapens uitgerust. De Duitsche soldaat weet. dat hier en op dit oogenblik gestreden wordt om het lot van het vaderland en dat alleen, wanneer hij het uiterste meedoogen loos geeft, de overwinning definitief aan zijn kant zal vallen. Het terrein van den strijd. Het gebied, waarin de strijd zich op het oogenblik afspeelt, biedt den ver dediger alle voordeelen. Het wordt door talrijke slooten doorsneden en uitgestrekte gebieden hebben de Duit- Bij ortzo Vrijwilligers Een gevechts groep zoekt verbinding met don troep liif PK Krlstoferitsch/O/h/P m Valscherm-doodensprong. De Canadecsche sergeant Pierre Gilbert uit Quebeq was met zijn valscherm in de Seulles terecht ge komen- Geruimen tijd na zijn ge vangenneming, meldt het D.NB., was hij nog geheel van streek. Tijdens de laatste seconden van den val", zoo zeide hij, „heb ik ge leerd wat angst is. Ik heb gezien hoe eenige van mijn kameraden, toen zij den grond raakten, in 'de lucht vlogen. De wind had onze groep in een mijnenveld gedreven en bijna ieder, die beneden aan kwam, vloog in de lucht. Ik geloof, dat er geen tiende gedeelte van mijn groep meer in leven is- Ik zelf heb onwaarschijnlijk geluk ge had, maar ik zou niet graag zooiets nog eens meemaken." schers onder water kunnen zetten. De door de Amerikanen veroverde stad Carentan b.v. lag als een eiland te midden van ondergeloopen land. Ver der. en dit geldt met name voor het schiereiland Cotentin, is het land in ontelbare kleine perceelen verdeeld, die alle door heggen en wallen omringd zijn en den aanvaller er steeds op be dacht moeten doen zijn dat uit den een of anderen hoek plotseling het vuur op hem geopend wordt. Het vele struik gewas en geboomte beneemt hem het zicht, doch biedt voor de tanks van den verdediger goede dekkingsmoge lijkheden. Voegt men bij deze natuur lijke hindernissen de in dit gebied ook zeer- talrijke en sterke Duitsche kunst matige verdedigingswerken, dan moet men constateeren, dat de geallieerden voor hun eerste landing een der sterk ste sectoren van de kust hebben uitge zocht. De geallieerde strijdkrachten wor den geleidelijk gehergroepeerd in verband met de te verwachten bot sing met de uit het binnenland aan gevoerde Duitsche pantserdivisies. Het geallieerde opperbevel rekent naar het Britsche blad Manchester Guardian schrijft, dat de Duitschers binnen een weck minstens 25 divi sies voor den tegenaanval zullen hebben geconcentreerd, en Eisenho- vver moet hiervoor een tegenwicht hebben. Hiervoor is volgens ge noemd blad. een wekelyksche aan voer van 4 tot 5 millioen ton mate riaal noodig. Strijd tegen de invasievloot, De bijzondere correspondent van het Internationale Informatiebureau meldt uit Noord-Frankrijk, dat de strijd van de Duitsche luchtmacht tegen de vij andelijke invasievloot in den nacht van 12 op 13 Juni met goede resultaat werd voortgezet. Gevechts- en torpedovlie gers waren den geheelen nacht boven de Seinebaai en wierpen hun bommen vooral op de schepen, die naar de kust voeren. Volgens de voorloopige be richten werden vier transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 20.000 brt. en twee torpedojagers vernield. Voorts werden verscheidene groote transportschepen door bommen en tor pedo's zwaar beschadigd. Drie van deze vaartuigen bleven met slagzij brandend liggen. De Duitsche formaties leden slechts geringe verliezen. Britsch valschermjagerregi ment in de pan gehakt. Ten zuidoosten van Breville in het bosch van Bavent lieten de Engelschen een regiment valschermjagers neer. In een harden strijd werd het geheele regi ment in de pan gehakt. Slechts enkele Engelschen geraakten in gevangen schap. Britsch-Amerikaansche aanvallen tusschen Tyrrheensche zee en Tiber. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Tuni. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië trachtte de vijand gisteren met zeer krachtigen en voortdurenden steun van de lucht macht op talryke plaatsen zijn bruggehoofd naar het zuiden en zuidwesten uit te breiden. Bijzonder hevig waren daarbij de gevechten in het gebied ten westen van Caen en ten zuiden van Bayeux. Bij den geslaagden afweer der vyandelykc aanvallen werden talrijke tanks stukgeschoten. De vyand leed zware verliezen aan dooden en ge wonden. Gevechtsvliegtuigen plaat sten by de operaties tegen de vijandelijke landingsvloot bomtrcf- fers op twee vrij groote vrachtsche pen. Boven het invasiefront en het bezette westelijke gebied werden 76 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. De commandeerende generaal van een legercorps, generaal der artillerie Marcks, de dappere verdediger van hel schiereiland Cherbourg, heeft bij de zware gevechten in de voorste linie den heldendood gevonden. De kustartillerie van het leger en van de marine heeft zich bij de opera ties tegen de vijandelijke landing voor treffelijk geweerd. Bijzonder onder scheidden zich de kustartillerie-afdee- lingen van het leger 1254, 1255 en 1261, alsmede de marinekustbatterij Marcouf, La Pernelle en Longues. De stryd in Italië Aan het Italiaansche front viel de vijand gisteren met geconcentreerde sterke infanterie- en pantrerstrijd- krachten van de kust van de Tyrrheen sche Zee tot aan den Tiber aan. Terwijl hij ten westen van het Bolsena-meer eenige intusschen afgegrendelde pene- KEURINGEN. Het SS-Erzatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekenrd te worden voor de VVaffen-SS, SS-Wacbtbataillon In Amersfoort. Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Gcrmaansche SS In Nederland. Personen tusschen 19 en 35 Jaar, die aanmeldingsplichtig zün voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, presta tie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam Dam 4: Alkmaar. Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen Heerestraat 16; Enschedé, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte ViJverb. 5. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET SS-WACBTBATAIL LON TE AMERSFOORT WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. 15.6.44 8—12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15—18.00 uur, Venlo Deutsches Hans, Egmondstraat 16. 16.6.44 8—12.00 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.44 8—13.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 8—12.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 15—17.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. traties kon bewerken, werden oostelijk van dit meer de vijfmaal herhaalde aanvallen na verbitterden strijd uiteen geslagen. In de centrale Apennijnen en de Abruzzen blijft de vijand oi distancieeringsbewegingen slechts aaï- zelènd volgen. Aan het Oostfront. In het oosten mislukten noordwes telijk van Jassy en in het voorterrein der Karpathen verscheidene Sovjet- aanvallen. In de zware aanvals- afweergevechten der laatste dagen het gebied van Jassy heeft zich de Hessisch-Nassausche 79ste divisie in fanterie onder bevel van generaal- majoor Weinknècht bijzonder onder scheiden. Ten zuidwesten van Narwa vielen de bolsjewisten op verscheidene plaatsen tegelijkertijd aan. Zij werden overal met zware verliezen aan dooden en gewonden afgeslagen. Terrcuraanvallcn. Formaties Britsche bommenwerpers lieten in den afgeloopen nacht bommen vallen op verscheidene plaatsen in het Rijnlandsch-Westfaalsche gphied. Voor al in Recklinghausen en Essen ontston den schade aan gebouwen en verliezen aan menschenlevens. Door nachtjagers werden 21 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche gevechtsvlieg tuigen vielen in den afgeloopen nacht speciale doelen in Zuidoost-Engeland aan- TERREURAANVAL OF BEIERSCHE STEDEN. Naar het Internationale Informatie bureau verneemt, zijn formaties Ame- fikaansche bommenwerpers, die in de ochtenduren van 13 Juni een terreur- aanval ondernamen op plaatsen in Beie ren, vooral op München, in zeer ster ken afweer van Duitsche luchtverdedi gingsstrijdkrachten geraakt. De vij and heeft, voor zoover op het oogen blik valt te overzien, weer aanzienlij ke verliezen aan vliegtuigen geleden. Gevechten voor Hoek van Holland. BERLIJN. 13 Juni (InterinfJ. Duit- sche beveiligingsstrijdkrachten, die het Nederlandsche zeegebied bewaken, heb ben in den afgeloopen nacht geener lei gevechtscontact gehad met vijande lijke zeestrijdkrachten. Daarentegen had de vijand talrijke jachtbommen werpers de lucht ingestuurd, die de Duitsche booten herhaaldelijk met hommen en boordwapens aanvielen. In twee gevallen onstonden er, kort vt 5 uur, hedenochtend voor Hoek van Holland, afweergevechten met deze vliegtuigen. Daarbij werden vier machi nes neergeschoten en zag men twee toestellen in brand raken. Met lichte schade boven water en twee gewon den aan boord keerden de Duitsche booten naar haar steunpunten terug. Advertentie-tarief j Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. oer m.m. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Nuchter Nederland, bewaar uw rust Schr. - Wij hebben den naam een nuch ter volk te zijn. Hoe volkomen in tegenspraak hiermee is echter de hou ding van het Nederlandsche volk in den laatsten tijd, als er iets bijzonders plaats vindt. Er zijn legio voorbeelden voorhan den, waarvan ik als recent geval het afgeloopen weekeinde noem. De ver hoogde waakzaamheid der Duitsche troepen was aanleiding voor de bevol king tot het maken van de dolste con clusies. Er waren zelfs menschen, die de Britsche home-fleet al in de Oude gracht te Alkmaar zagen varen! TN de eerste plaats moge er met na druk op gewezen worden, dat het GERUCHT een uitvinding is van de zelfde lieden, die de verantwoordelijk heid dragen voor den zehuwenoorlog in ons land. Welbewust wordt het ge rucht gelanceerd met de vooropgezette bedoeling, dat het zich door z'n min of meer fantastischen inhoud onmiddellijk van mond tot mond verspreidt en de bevolking in al haar lagen onrustig zal maken. En aangezien een onrustig mensch in de meeste gevallen niet in staat is*behoorlijk na te denken alvo rens hij handelt, zien wij hem meesten tijds in die situatie verkeerd handelen, waardoor hij zichzelf en anderen in moeilijkheden brengt- Dit is dan ook de opzet van de zenu wenoorlog-specialisten. Des te meer verkeerde handelingen er uitgevoerd worden, des te sneller ontstaat er een chaos. En daar is het dien heeren juist om te doen. Hoe grooter bende het wordt, hoe meer kans er voor hen en hun communistische opdrachtgevers bestaat om hun illegale doeleinden na te streven en de bezettende macht te dwarsboomen. 'AANGEZIEN de bezettende Overheid er echter niets voor voelt om dit soort lieden een kans te geven, hetgeen regelmatig blijkt uit de gepubliceerde doodvonnissen, is het niet denkbeeldig,, dat door haar maatregelen worden ge nomen ter beteugeling van de uit on rust der bevolking voortkomende han delingen, welke handelingen op zichzelf dikwijls onschuldig zullen zijn. Ik denk hierbij b.v. aan het vertrekken van groepen van de bevolking van de stad hunner inwoning naar een elders, ge legen stad. Een reisverbod zou onmid dellijk hieraan een eind maken, waar door echter tevens andere categorieën van ons. volk zouden worden gedu peerd, voor wie het reizen noodzakelijk is in verband met hun broodwinning. Dit is een eenvoudig voorbeeld. Na tuurlijk kan de Overheid ook maat regelen nemen, die door hun scherpte van zeer vèrstrekkenden aard zijn. Dit zou men dan te wijten hebben aan het gerucht, verspreid door onverantwoor delijke lieden, die zich ten onrechte goede Nederlanders noemen. MATUURLIJK is de kans niet denkbeel dig, dat t.z-t. ook ons land van front linie slagveld wordt en dan is het zaak dat de bevolking het hoofd koel houdt. „Kalmte ken je redden", zeiden wij altijd en zeker is dit juist, als het oor logsgeweld zich over onze lage landen aan de zee stort. Wil men met zoo min mogelijk kleer scheuren uit het strijdgewoel komen, dan zijn een nuchtere kijk op de din- ken en een koel hoofd geboden. Daar bij dienen de aanwijzingen van de Overheid nauwgezet te worden opge volgd enmen leene net oor niet aan geruchten. Zelfbeheersching en rust zijn twee dingen, die van het hoogste nut zijn in het normale dagelijksche leven. Van daag den dag kunnen zij de vraag van leven of dood beheerschen! Scherpte Een wijs man heeft eens gezegd, dat de aardbol prettiger bewoon baar zou zijn, wanneer de men schen wat minder „scherp" waren. Hij had natuurlijk gelijk, want sedert het bestaan van de wereld hebben de scherpte van het woord en de scherpte van het zwaard om van scherpschutters nog maar te zwijgen de ellende over onze hoofden gebracht. Wie de wereld behagelijker wil maken, moet beginnen met alles wat scherp is, te veivachten. Laten de huismoeders op een voudige, practische wijze het voorbeeld geven, en in hun sbhillen en afval, die regelmatig opgehaald worden, als veevoer, geen oude scheermesjes, scherven glas, spij kers en dergelijke mengen. Eén koe en wij moeten tegen woordig op de melkbronnen zoo zuinig zijn heeft dit, naar men mij mededeelde, al- ontijdig het leven gekost. Waar is het eind als ook al de dieren onder de scherpte der menschen gaan lijden? Bovendien: moest de roekelooze man. die van daag zijn scheermesje weggooit alsof er geen prachtige slijp- steentjes bestaan niet als boete genoodzaakt worden om drie maanden ongeschoren rond te loopen? En de meeste mannen zijn onge schoren niet mooi! OVIDIUS. Meervoudige Strafkamer, Alkmaar. Textieldiefstallen in Anna Paulowna berecht. Goederen van geëvacueerden gestolen Op den zolder van een bollenschuur in Anna Paulowna lagen al sinds eenige jaren tcxtielgoedercn opgesta peld, welke voor het grootste deel be hoorden aan geëvacueerden uit Den Helder. Het meeste was netjes verpakt in groote kisten en de reeds zoo gedu peerde geëvacueerden uit de voormalige marinestad wisten, dat hun eigendom men daar veilig waren.... Totdat op zekeren dag bleek, dat on- genoode gasten de schuur waren binnen gekomen en groote gedeelten van de opgestapelde goederen hadden meege nomen. Het. onderzoek, dat onmiddellijk werd ingesteld, leverde verrassende resultaten op: drie arbeiders van het bollenbedrijf en een broer van een dezer drie bleken de dieven te zijn. Dit viertal moest zich Dinsdag ver antwoorden voor de Meervoudige straf kamer te Alkmaar. Het was de bloemistarbeider J. v. d. Z. uit Breezand, die op de hoogte was van de aanwezigheid van de textielgocderen en op een kwaden dag vertelde hij zijn geheim aan een mede-arbeider, J. W. V. uit Anna Paulowna. Beide arbeiders zaten slecht in de kleeren, hadden ook nog met huiselijke moeilijkheden te kam pen en bezweken voor de schoone ge legenheid, welke zich voordeed. Ze be sloten in te breken en op den middag vóór den bepaalden avond zette v. d. Z. een raam in de schuur open. Des avonds klommen belde verdachten naar binnen, liepen daarna de trap op, vonden de kostbare kisten en braken die open. Elk van hen nam mee, wat van zijn gading "was: een heercncostuum, 6okken, camisoles, directoirs, onderbroeken, hand doeken, enz. Elk een jute zak vol. Een paar weken later zag J. R.. ook al een arbeider op het bollenbedrijf en af komstig uit Breezand, dat v. d. Z. een prachtige werkbroek aan had en toen hij wilde weten, waar v. d. Z. die gekregen had. kreeg hij zij het dan niét direct, doch pas des avonds het antwoord: op den zolder van de schuur lag nog veel meer en als R. ook wat wilde hebben, zou v. d. Z. wel meegaan. R. ging toen eerst naar Den Helder, waar zijn broer woonde en ook deze. H. J. R., was niet afkeerig van eefi stukje textiel Op een afgesproken avond ging het drietal er op uit, ze vonden het raam weer geopend daar had v. d. Z. weer voor gezorgd en de belde broers namen een groote hoeveelheid stoffen mee: een karpet, dekens, hemden, bad doeken. lakens, sloopen, knotten katoen enz. enz. Ter terechtzitting trachtten de vier ver dachten. die allen bekenden, de recht bank Iets gunstiger te stemmen door te beweren., dat zij meenden, dat al de goe deren thuis hoorden in den zwarten han del en dat de diefstal dus zoo erg niet wasZelfs was er bij twee van hen de neiging, om den diefstal nog goed te praten.... Dat nam echter niet weg, dat mr. de Brueys Tack, Officier, tegen v. d. Z. 5, tegen V. 4 en tegen de gebr. R. ook 4 maanden gevangenisstraf elschte. De verdedigers pleitten voor clementie, in de twee laatste gevallen trachtte mr. Jonker de rechtbank te overtuigen, dat vrijspraak zou moeten volgen. Uitspraak 27 Juni a.s. Verduister van 22-5.15 uur. 15 Juni: Zon op 5.16, onder 22,04. Maan op L.K. 3.01, onder 15.37- tPvergenomen uit de SatttfM") 'Sovjet-zomeroffensief verwacht. De Duitsche luchtverkenning heeft waargenomen, dat de bolsjewisten gis teren vooral aan den benedenloop van den Dnjestr aanzienlijke versterkingen hebben geconcentreerd. Ook het tus schen Brody en Tarnopol bijeenge brachte aanvalsleger is gisteren aan zienlijk versterkt en tenslotte komt in den centralen sector het spoorweg- knooppunt Gomel duidelijk naar voren als centrum van bolsjewistische op- marschbewegingen op grootere schaal. Den voornaamsten stoot van het Sov jet-zomeroffensief zal men nog altijd in het zuiden moeten verwachten, waar, in weerwil van het uiteenslaan der bolsjewistische strijdkrachten ten noor den van Jassy, nog talrijke pantser en gemotoriseerde formaties staan, om over den Beneden-Dnjestr in zuidwes telijke richting en uit het gebied Bro- dy-Tarnopol naar Lemberg aan te val len. In ieder geval staat vast, dat het Duitsche Oostelijke front, in weerwil van de invasie in het westen, de laat ste weken aanzienlijk versterkt is door toevoer van nieuwe formaties en zware wapenen. WOENSDAG 14 JUNI 1944. DAGBLAD VOOR SCHAGER EDITIE. i Jaargang, No. 137, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCIlRöDER, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1