NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Invasie-operaties nog steeds in eerste phase. Landingstroepen leden zware verliezen Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 15 JUNI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 138, 2 pagina's. Hoofdredacteur: II. M. C. SCIIRöDER, Alkmaar. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m,m. Bij contract binnen cfcn jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. „Bevrijding" Caen brandt - zal het morgen Alkmaar zijn W-PK. Kent u Normanië? Kent u de pracht van Rouaan, zijn onver gelijkelijke kathedraal en „Palais 'de Justice"? en is u wel eens langs de wegen gereden, slingerend in de schaduw van de hooge krijtrotsen, waar achter zich plotseling een eindeloos panorama aan het oog vertoont, door sneden door de zilveren linten van tal- looze rivertjes, die door een wonder lijk gezichtsbedrog de heuvels schij nen op te klimmen, in de koestering waarvan oude stadjes, schilderachtige dorpjes verscholen liggen? Was u al eens in Caen en kent u Bayeux met zijn prachtige oude bouwwerken? Caen, voor mijn gevoel hét Alkmaar van Normandië. En heeft u zich al eens gekoesterd aan de Normandïsche stran den. in de zonnige badplaatsen Trou- yille, Deauville, Villers-sur-Mer. en zoovele andere? 'WelnuCaen brandt, Deauville brandt, Rouaan ligt verminkt, Bayeux ia één rookende puinhoop, en 's nachts is rondom ons de hemel 'één vlam mende getuigenis der brandende „be vrijding". Een der prachtigste brokken natuur, der verrukkelijkste landschappen van Frankrijk en Europa is één groot slag veld. En waarom? Omdat men in En geland waarschijnlijk niet. maar in Amerika zeker nietweet wat Caen i6, wat een kathedraal is. Men weet daar wat een super de luxe stofzuiger, een electrisch scheerapparaat is. maar dat is hun dan ook voldoende levens bagage. Trouville brandt, Deauville brandt, Bayeux brandt, Caen brandtvan daag is het Caenzal het morgen Alkmaar zijn? God weet hetwij niet. Maar wat wij wel weten is, dat wij vechten zullen tot het laatst hier in Caen, en straks achter Caen, vech ten zullen om te verhinderen, dat de vlammen van Caen zullen overslaan naar Alkmaar. Want welk een zin heeft een „be vrijd" Nederland, dat één rookende puinhoop is? En wanneer het noodlot dan al dit mooie land en zijn prach tige stoere volk getroffen heeft, dan willen wij den brand indammen. •Er zijn tijden geweest, dat de vloed steeg, het water waste, de dijken berstten, welnu, dan waren er, die zich met 'hun lijven in de bres wierpen. Zouden wij het minder doen? Wij heb ben niet alleen Caen te verdedigen, of Alkmaar, wij hebben den geest te ver dedigen. die in Caen het Raadhuis en in Alkmaar de Waag schiep. En het is deze geest, die menigeen nogmaals zijn machinegeweer doet reinigen voor den volgenden aanval, het is deze geest, die meevliegt met de Duitsche vliegeniers, die nu in den vallenden nacht over onze hoofden heen trekken, het is deze geest, die snelbooten tegen slagschepen drijft. Caen brandt. Dat is verschrikkelijk. Maar Alkmaar mag het nooit. M-Oorlogsverslaggever Wim Sassen, Komende ontwikkeling moet worden afgewacht. BERLIJN, 14 Juni. (C. D.) Sinds het begin van de invasie is er een week verloopen. Nadat het Engelsche en Amerikaansche bruggehoofd met elkaar verecnigd zijn, beschikken de geallieerden thans over een uitgangsbasis van 80 km lengte en gemiddeld 15 tol 20 km diepte. Kan men nu zeggen, dat de eerste phase van deze onderneming geëindigd is? Van Duitsche militaire zijde wordt dit ontkend. De invasie als zoodanig, zoo zegt men hier, kan slechts als geëindigd, d.w.z. als geslaagd worden beschouwd, wanneer het den geallieerden gelukt zou zijn. in het Westen het langverwachte tweede front op te richten. Hiervan is geen sprake, zoolang zy niet een aantal groote havens ter beschikking hebben en voldoende menschen en materiaal aan land brengen om het gros der Duitsche troepen slag te bieden. De springplank, waarover de geallieerden momenteel beschikken, zou de uitgangsbasis van- het tweede front kunnen worden, maar zoover is het vooralsnog geenssrins. Bres in Atlantischen wal? Een vraag, die de militaire mede werkers van verschillende Duitsche bladen in de laatste dagen hebben behandeld, luidt: Hoe was het moge lijk, dat er binnen enkele uren een bres werd geslagen in het vrijwel als onneembaar beschouwde Atlan tische bolwerk? Hun eenstemmig ant woord luidt: een bres in de volle beteekenis van het woord is er niet geslagen. De bouwers van het Atlan tisch bolwerk konden hun geweldig ste vestingen slechts opwerpen aan die punten, waar voor den vijand de grootste strategische voordeelen lagen, in casu bij de groote havens aan den Atlantischen Oceaan. De versterkin gen, die zij elders aanlegdeij, moes ten noodgedwongen slechts de betee kenis hebben van golfbrekers. De ge allieerden nu hebben voor hun on derneming een deel van de Fransche kust uitgezocht, waar zij buiten het bereik der zwaarste vestingen van het Atlantische bolwerk blevep en daar konden zij er natuurlijk in slagen hier en daar voet aan land te zetten. Daarmee hebben die vestingen ech ter haar waarde nog niet verloren, want ze zullen eerst geslecht moeten worden vóór de geallieerden hun onmiddellijk doel de bezetting der groote havens kunnen bereiken. In dit verband wordt in Duitsche militaire kringen veelvuldig de mee ning uitgesproken, dat Eisenhower dén tocht over het Kanaal vermoedelijk met grootschere plannen is begonnen dan hij bij zijn eersten stormloop heeft kunnen verwezenlijken. Uit de zeer sterke formaties luchtinfanterie, die hij op de kust tusschen de Ome en de Seiite heeft ingezet, alsmede uit de bewegingen op zee in dezen zelfden sector, meent men bijna met zekerhpid te kunnen afleiden, dat de Engelscnen zich daar als het ware in den rug van Le Havre hadden willen vastzetten, zooals de Amerikanen met hun landin gen op de Oostkust van het schier eiland Cotentin Cherbourg in den rug hebben aangeva/llen. Men zal zich Weermachtbericht. Anglo-Amerikanen winnen eenig terrein aan het Italiaansche front. Terreuraanval op München. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Juni (DNB) Het opperbever der weermacht maakt be kend: In Normandië is een gepantserde gevechtsgroep in het vijandelijke bruggehoofd ten Oosten van de Orne doorgedrongen en heeft den tegenstander zware verliezen aan menschen cn materiaal toegebracht. Aan de rest van het front van het landingshoofd ondernam de vijand verscheidene met tanks, zware scheepsartilleric cn sterke forma ties vliegers gesteunde aanvallen, die werden afgeslagen. In den te genaanval heroverden onze troepen 1 eenige tijdelijk verloren gegane plaatsen. Een tot in het gebied ten Zuiden van Caumont opgedrongen vijandelijke panteerverkennings- groep werd volkomen vernietig 1. Bij de gevechten op het schiereiland Cherbourg nceft een storrnbataljon onder majoor Messerschmitt zich bij zonder onderscheiden. Eerste luitenant Ludwig, commandant van een brigade stormgeschut, heeft op 12 Juni 16 vijandelijke tanks stukgeschoten. Zeegevechten. In den nacht van 12 op 13 Juni is het voor het invasiefronj weer gekomen tot harde zeegevechten. Torpedomotor- booten en torpedobooten plaatsten, be halve artillerietreffers, twee torpedo treffers op torpedojagers. Op den terug weg gingen drie eigen torpedomotor- booten door een massalen aanval' van vijandelijke jachtkruisers verloren. Het luchtwapen' heeft twee trans portschepen met een inhoud van 8000 brt.. benevens twee torpedobootjagers tot zinken gebracht en nog drie vracht schepen met een inhoud van 25000 brt, beschadigd. De "strijd in Italië. In Italië heeft de vijand ook gis teren met mgeconcentreerde strijd krachten zijn .invallen ter weers zijden van het Meer van Bolsena voortgezet. Na zware gevechten in het met kloven doortrokken bergter- rcin werd de vijand ten Westen van het meer overal afgeslagen. Ook ten Oosten van het meer mis lukten vooreerst de voortdurend herhaalde zware aanvallen. Eerst in de avonduren kon de vijand vlak ten Oosten van het meer terrein winnen.- In den afgcloopen nacht distancieerden zich onze troepen daar enkele km naar het Noorden, terwijl de vüand op den. vóet volg de. In dé zware afweergevechten van de vorige week hebben zich de formaties, die onder het eerste valschermcorps staan, vooral de pantserafdeeling 103 en het pioniersbataljon 3, opnieuw on derscheiden door buitengewone dap perheid. "Vijandelijke jachtkruisers hebben in de ochtérrauren van 13 Juni voor de Italiaansche Westkust weer een Duitsch hospitaalschip aangevallen. Uit het Oosten worden geen bijzon dere gevechtshandelingen gemeld. Be wakingsvaartuigen van de marine heb ben óp het Peipusmeer Sowjet-Russi- sche bewakingsbooten bestreden en vijandelijke batterijen op den Ooste lijken oever van het meer met succes beschoten: Amerikaansche bommenwerpers heb ben in den ochtend van 13 Juni woon wijken der stad München aangevallen. Er omstond schade, de bevolking leed verliezen. Door luchtverdédigingsstrijd- krachten werden 37 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In den afgeloo- pen nacht zijn afzonderlijk vliegende vijandelijke toestellen het -gebied van München en het Rijnsch-Westfaalsche gebied binnengedrongen. Vijf vijande lijke vliegtuigen werden neergeschoten. LUCHTAANVAL OP IIONGAARSCHE STEDEN. Het Hongaarsche telegraafagentschap M.T.I. publiceert het volgende offl- cieele communiqué: Amerikaansche terreurbommenwer- pers hebben in de ochtenduren van Woensdag Boedapest en omgeving, be nevens verscheidene steden in de pro vincie en industrieele installaties aan gevallen. Er vielen dooden en er werd materieele schade aangericht. Eigen jagers en jachttoestellen der bondgenooten kwamen ln gevechtscon tact met de vijandelijke vliegtuigen Ook de afweer op den grond greep doeltreffend in- Tot dusver zijn berich ten ontvangen over het neerschieten van verscheidene vijandelijke vliegtui gen. DE. STRIJD OM TSJANGTSJA. TOKIO, 14 Juni (DNB). Naar Domei meldt, nadert de slag om Tsjangtsja snel zijn hoogtepunt, op den beganen grond en in de lucht wordt verbitterd gevochten. Tegenover de ommuurde stad konden de Japan ners een strategisch belangrijke heu- velrij bezetten, waardoor, de ring om de stad is gesloten en elke vijande lijke aanvoer is afgesneden. trouwens herinneren, dat de vorige week Dinsdag in alle Duitsche berich ten Le Havre als het zwaartepunt van den geallieerden aanval werd ge noemd. Operaties mogen niet worden onderschat. Een tweede vraag, waarmede mili taire medewerkers der Duitsche bladen zich bezighouden, is deze: Waarom geeft de opperbevelhebber, generaal- veldmaarschalk Von Rundstedt, de le gergroepen van generaal-veldmaar- schalk Rommel en kolonel-generaal Blaskowitz niet het bevel, om de En gelsche,Amerikaansche en Canadee- sche strijdkrachten, nu deze ondanks het- geconcentreerde vuur der schecps- artillerie en ondanks hun machtig luchtwapen toch nog absoluut in de minderheid zijn, in zee terug te drij ven? u Het antwoord ;an den Duitschen en ongetwijfeld niet alleen aan den Duitschen krantenlezer luidt: In het algemeen hebt ge een veel te lagen dunk van de operaties, die op het oogenblik aan den gang zijn, ook wan neer wij ons uitsluitend tot het brug gehoofd beperken. Reeds de eerste twee dagen hebben de geallieerden 2000 „gliders" geland. De grootste van deze zweefvliegtuigen hebben een spanning van ruim 60 me ter. Zij kunnen 120 man infanterie met volledige uitrusting transporteeren, bij iets zwaarderè bewapening 80 tot 100 man. Een „glider" kan ook eenige stukken luchtdoel- of anti-tankgeschut, een tank van zes ton of een vrachtauto, alles uiteraard met bemanning, vervoe-. ren. Een vloot van 4000 vrachtschepen ia siruls een week in de weer om het gros aan manschappen en materiaal over het Kanaal te brengen. Duizenden en dui zenden speciale vaartuigen, met een geoefende bemanning aan boord, nemen, zoolang geen havens ter beschikking staan, in volle zee troepen en uitrusting over en brengen zo naar het strand. De verliezen der geallieerde transport- Mfddelen op zee en in de lucht zijn, zooals uit vele berichten blijkt, zeer zwaar, maar tevens is het onvermijde lijk, dat een hoog percentage der trans porten zijn doel bereikt. Reeds den tweeden dag der invasie stieten Duit sche tankformaties op de zwaarste tanks, welke de geallieerden momen teel ter beschikking hebben, de Engel sche „Churchill" van 60 en de Ameri kaansche „Sherman" van 70 ton. Dit ondanks ongunstige weersomstandighe den. Men vergete niet, dat de gealieerden jaren lang den tijd hebben gehad om de invasie voor te bereiden. Alleen van de troepen, die zij in Zuid-oost-Engeland hebben staan, is totdusverre niet meer dan de helft bij de invasie betrokken. Desondanks worden hun strijdkrachten in Noord-West-Frankrijk momenteel op omstreeks 350.000 man geschat. Huidige landingen slechts het begin. - Daarom moet er absoluut op ge rekend worden, dat de huidige ope raties slechts het begin zijn van oen heele serie, welke in totaal de invasie zullen vormen. Zou het den geallieerden gelukken op dit oogen-. blik het gros der Duitsche strijd krachten te verleiden tpt een mas salen aanval op het huidige front, dan bestonder niet de geringste twijfel, of binnen zeer korten tijd zouden er op verschillende punten van de West-Europeesche kust lan dingen volgen, die voor dc Duitsche legerleiding moeilijk op te lossen problemen konden opleveren, ook al werd het bruggehoofd tusschen St. Vaast en de Ornemonding jn- tusschcn te niet gedaan. Daarom, zoo zegt men van bevoegde Duitsche zijde, oefene men geduld en wachte op de komende ontwikkeling, niet alleen van den geallieerden aanval, maar vooral ook van den Duitschen af- weerslag, die tenslotte wel niet langer dan tot einde Juni op zich zal laten wachten. ZWARE GEVECHTEN OP DEN BALKAN. In het uiterst moeilijke en verlaten bergterrein in het Grieksch-Albaneesche grensgebied bij Korca-Tepelene hebben Duitsche troepen dezer dagen communis- tischen benden .zware verliezen toege bracht. meldt het D.N.B. Van 5 tot 10 Juni verloren de bandieten hier 545 doo den en talrijke gevangenen. Twee pant- serafweerkanonnen, twaalf granaatwer pers en een groote hoeveelheid hand vuurwapenen. munitie en oorlogstuig wérden buitgemaakt. Inundatie van het Nederlandjche kustgebied ter beveiliging tegen indringers. Waar een* broeikassen en vruchtbare welden waren, zijn thans nog slechts uitgestrekte watervlakten. Voor rubberbooten te ondiep en voor infanterie te dop vormen zij een bijna onoverkomelijke hindernis, die zich uitstrekt voor de stellingen en versterkingen PK v. d. Hagen/O/H/P m 3tj onze Vrijwilligers. - Nauwkeurig worden de bewegingen van den vijand vastgesteld Vt PK Krbtoferitsch/O/H/P aa ZOMER VAC ANTIEKAMPEN. De Centrale Persdienst van Het Ned. Arbeidsfront meldt: Evenals vorige jaren organiseert het Nederlandsche Arbeidsfront ook dit jaar zomer-vacantiekampen voor wer kende jongeren. In afwijking van vorige berichten worden de watersportkampen, welke steeds één week duren, van 1 Juli a.s. af gehouden ln „De Waterman" te Reeuwijk bij Gouda aan de Reeuwijk- sche Plassen. Meisjeskampen worden van 16 Juni a£. af gehouden in „De Liébergh" bij Hilversum. Ook deze kampen duren steeds één week. In alle kampen Is beproefde leiding van jeugdleiders en jeugdleidsters aan wezig, terwijl in de watersportkampen onder leiding van zeil- en watersport instructeurs aan de deelnemers der kampen de kunst van het zeilen zal kunnen worden onderwezen; Het watersportkamp „Vinkeveen" is, doordat dit jaar kon worden beschikt over het grootere en beter ingerichte tehuis aan de Reeuwijksche Plassen, komen te vervallen. KEURINGEN. Het SS-ErzatzknmmanSo deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekenrd te worden voor de Wafren-SS, SS-WachtbatallIon ln Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaanscbe SS ln Nederland. Personen tusscben 19 en 35 Jaar, die aanmcldingsplicbtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van- de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Wa^feii-SS kan ieder worden, die na tenminste één Jaar diensttijd zUn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. ZUn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering ztjn: gedrag, karakter, presta tie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen HcerestTaat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag. Korte VIJverb. 5. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET SS-WACHTBATAIL- LON TE AMERSFOORT. WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. 16.6.44 8—12.00 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.44 813.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 20-6.44 812.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 1517.00 uur. Amersfoort, Pol. Durcbgangslager, Leusderweg. De strijd in Normandië. Cherbourg het doel der Amerikanen. Over den strijd aan het invasiefront schrijft de militaire correspondent van het D.N.B.Martin Hallensleben o.a-: De dag van gisteren, de achtste dag van de iïivasie, bracht voor het eerst een toegenomen gebruik van materiaal door beide partijen. Op vier punten aan het front werd dit zichtbaar: 1. Bij het verkeersknooppunt Caen, waar binnenkort wel een zware botsing tusschen pantserstrijdkrachten zal ont staan. In dit gebied zijn drie zwaarte punten te onderkennen, n l vlak voor Caen zelf, vervolgens bij Troarn, waar ,een Engelsche luchtlandingseenheid in strijd gewikkeld is met Duitsche pant-. serwagens, en tenslotte bij Tilly, van waar uit de Engelschen met verschei dene pantserwagens in zuidelijke rich ting terrein probeeren te winnen. 2. In het gebied van Baileroy, waar de vijand er tot dusver niet in geslaagd is door te breken naar St. Lo. De voor naamste contingenten van den vijand probeeren echter van Islgny uit de stad St. Lo te bereiken; zij bleven ech ter als gevolg van de Duitsche versper ringsmaatregelen halverwege steken- 3. In het gebied van Carentan, waar op het oogenblik de Duitschers opmer kelijk actief geworden zijn, zoodat deze stad intusschen weer in het middelpunt van den strijd gekomen is die zich af speelt aan den voet van het schier eiland Cotentin. De Amerikanen heb ben daar vele troepen geconcentreerd met het voornemen het schiereiland van het overige Frankrijk los te maken en zoodoende Cherbourg van iedere landverbinding te berooven. De Duit sche linie loopt ten westen van de grens der stad. De stad zelf is nog steeds in handen der Amerikanen- 4. In het gebied van Cherbourg, het voornaamste operatieve doel der Amerikanen. Het gaat hier om het veroveren van de haven zelf. Want het bezit van deze haven wordt een steeds dringender eisch, daar de aan voer voor de tot dusver gelande twintig divisies zonder haven een ernstig probleem geworden eis voor Montgomcry. Om deze redenen wor den door den vüand nieuwe troepen cn zwaar materiaal naar dit ge- vechtsgebied gezonden. De Amerika nen zün ten koste van de zwaaiste verliezen van menschen en materiaal tot Montebourg doorgedrongen. in welke plaats op het oogenblik nog verbitterde gevechten worden ge leverd. De ontwikkeling toont echter ook hier, dat de Duitsche posities versterkt en dat alle Duitsche ge- vechtsinstallatics nog doeltreffender worden, zoodat Montgomery zal moe ten besluiten opnieuw aanzieniyke hoeveelheden strydkrachten aan te voeren- Kerkhof van zweef- #tot op de laatste plaats bezet en vol geladen zijn met oorlogsmateriaal en ongeveer 120 passagiers tellen, slaagt er practisch niemand in uit- het toestel te springen. Over het algemeen betee- kent het neerschieten van een vracht zweefvliegtuig meestal een totaal ver lies van. den vijand. Geallieerde scheeps- verliezen. Het Duitsche luchtwapen heeft bij zijn aanvallen op de geallieerde scheepsconcentraties voor de Norman- dische kust ln den nacht van 12 op 13 Juni, naar het D.N-"B. verneemt, vol gens de definitieve cijfers tot zinken gebracht 2 torpedobootjagers, 1 veer boot van 4000 brt., een troepen- transportschip van 9000 brt. en 2 vracht vrachtschepen van samen 90000 brt. Zwaar beschadigd werden 1 vracht schip van 7000 brt-, twee koopvaarders met tezamen een inhoud van 10.000 brt. en 2 transportschepen met tezamen 9000 brt. Bomtreffers werden geplaatst op een landingsvaartuig van 20.000 brt. en een speciaal landingsvaartuig van 1-500 brt. Ruim 50.000 brt. werd dien nacht dus door het Duitsche luchtwa pen uitgeschakeld. vliegtu uigen. In het luchtgebied boven het brugge hoofd der Anglo-Amerikanen in Nor mandië heeft, een enkele afdeeling jagers en slagvliegtuigen op één dag vijftien vijandelijke vrachtzweefvlieg tuigen neergeschoten. In het verloop van de zware gevechten zijn reeds honderden vrachtzweei'vliegtuigen der geallieerden vernietigd. Overal ziet rfien in het dichtbegroeide terrein wrakstukken en typisch verbrande plekken. Daar vrachtzweefvliegtuigen Fransche bevolking apathisch. De correspondent van Associated Press, Roger Greene, zegt in zijn rapport over een reis door het door de geallieerden be zette kustgebied van Frankrijk, dat de invasie aldaar zeer eigenaardig ls opge nomen. In tegenstelling tot andere be weringen heeft Greene nergens een of andere uiting van vreugde derFransehen kunnen waarnemen. Smerige, zweetende Brltsche soldaten marcheerden, zoo schrijft hij, door de plaatsen, maar er werden geen bloemen naar hen geworpen. De Franscheh zagen stil en onverschillig toe, zoodat men kon meenen, dat zij niet wis ten, dat het Britsche soldaten waren. Volgens mijn ervaringen tijdens een ver- blijl in Frankrijk van zes dagen is de bevolking apathisch en misschien ook ver doofd door de hevigheid van het offen sief, zoo schrijft Greene woordelijk. In een kleine dorpsherberg vroeg ik een kellnerln, of zij niet blij was, dat de ge allieerden gekomen waren. „Ja", zei ze en liep door. De bewering, dat de Franschen onder het Duitsche regime honger moes ten lijden, is alvast wat Normandië be treft niet- Juist, omdat er hier een over vloed aan eten ls. Post voor vrijwilligers. Het H -Ersatzkommando Niederlande in Den Haag maakt in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-H of die in Lazaretten, Genesungsheime enz. liggen, het vol gende bekend: Alle brieveh, tijdschriften en pakjes moeten in het vervolg geadresseerd zijn als volgt: An das H -Hauptamt, D II/2 Deutsche Dienstpost, Maastricht. Zur Weiterleitung an: (naam): (veldpostnr. of adres): Daardoor zal de verzending van de veldpost in het -ervolg minder vertra ging ondervinden. Brieven, tijdschrif ten en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er dui delijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpak ken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 2\, gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnummers gezon den worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaardere Fokjes ook met 2 Zulassungsmarken zijn niet toegelaten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnrs., mogen tot 2000 gram zwaar zijn, en moeten voorzien zijn van een 40 cents postzegel. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien zijn en op den brief moet vermeld zijn: Luchtveldpost. Luchtveldpostzegels en toelatingszegels worden door de vrijwilligers aan hun familieleden gezonden Kranten- en tijdschriftenzendingen aan veldpostnummers met een gewicht van meer dan 1W gram zijn alleen toegestaan, indien deze direct van den uitgever verzonden worden. Het is in het belang der familieleden zelf, dat aan de voorschriften nauw keurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging onderyindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijd schriften en pakjes voor de vrijwilli gers niet meer naar het M-Ersatzkom mando Niederlande in Den Haag ge zonden worden. De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Nederlandsche post aan genomen en in plaatsen waar kantoren van de Duitsche Dienstpost gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezor gen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpost wissels voor de vrijwilligers bij alle eenheden der Weermacht en Waffen-tl RADIOPRAATJE OVER HET N-S.K.K. De persdienst van den Nederland- schen Omroep deelt ons mede, dat he den van 20.1520.30 uur over het dis tributienet Hilversum 2 een radiopraat je over net N.S.K.K. (Nat. Soc. Kraft- fahrer Korps) zal worden uitgezonden. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt in de serie Brandende Kwesties, uit te zenden op Donderdag 15 Juni 1944, over Hilver sum 1 om 18.45 uur- De titel van dit praatje is: „Post uit het vaderland is net zoo gewichtig als eten". 3iljarten Evenals vroeger het knikkeren, schijnt ook het biljarten aan be paalde getijden onderhevig te zijn. Als ik mij niet vergis, wordt er op het 'oogenblik weer veel ge biljart. Ik zie het altijd met bijzondere oogen aan, want ik bekijk het met de eerbiedige onbevangenheid van iemand, die nog nooit een keu tusschen de vingers gehad heeft, hoewel de beste biljarters tot mijn kennissen behooren. De Spraakkunst van het Sans kriet en biljórten zijn, geloof ik. de moeilijkste dingen, die op de we reld bestaan. In het eerste heb ik het één enkele schrede ver ge bracht; aan het laatste ben ik maar nooit begonnen. Want met één bal twee andere raken, red ik toch nooit. Eens zag ik iemand, wien het veertig malen achter el kaar wél gelukte. Toen hij einde lijk misstootte, glimlachte hij en dronk rustig den kop van zijn versche glas pils. terwijl ik. alleen van het kijken al, naar adem stond te snakken. Zooals een doodarm kind in de Sinterklaasdagen hunkerend met zijn neus tegen de ruit van een banketbakkerij gedrukt kan staan en weet, dat hij die zaligheid nooit bereiken zal, zoo sta ik ongeveer voor een biljart. Toen ik er onzen kampioen Sweering eens over sprak, maakte deze de hartelijke opmerking: Och. om biljarten te leeren moet je ook intelligent z.ijn". Dank je", zei ik. maar een maand lang ben ik toen erg koel tegen 'm geweest. OVIDIUS. J DE AANVALLEN OP DE MARIANEN. TOKIO, 14 Juni (DNB). Volgens be richten over de vijandelijke aanvallen op de eilandengroep der Marlanen heeft het Japansche luchtdoelgeschut op de vel schillende eilanden het grootste aandeel in de afweet-resultaten tegen de van vliegkampschepen opgestegen vijandelijke vliegtuigen. Op 11 Juni werden boven Salpas cn Timlan tezamen 40 vliegtuigen neerge schoten. terwijl 4 andere toestellen ten 8rooi vielen aan de Japansche Jager.:. !ét hoofddoel der vijandelijke aanvallen van den volgenden dag was Omiya (Guam), Boven dit grootste eiland van de groep verloor de vijand 32 toestellen. Doch ook de kleinere eilanden Salpas en TImian hadden, ondanks het bombarde ment van den vorlgen dag. hun volle verdedigende kracht v behouden en de Amerikanen verloren hier nog eens 13 resp. 16 machines. Ook het voor de eer ste maal aangevallen eiland Rota. dat met zijn 114 vlerk, km oppervlakte slecht*: een vierde deel beslaat van Omiya, bad met 7 neergeschoten vijandelijke toestel len een belangrijk deel in het resultaat. De derde dag van de vijandelijke actie beleefde nog slechts een aanval op Salpas. dat het verst ln het noorden van de eilandengroep ligt en om zoo te zeggen slechts de buitenste verdedigingslinie vormt. Omtrent de totale verliezen van de door den vijand gebruikte schepen zijn nog geen gegevens binnengekomen. De vltegkampschepen bleVen op eerbiedigen afstand van de versterkte eilanden. Reeds op den dag na den eersten aanval kon den Japansche torpedovllegtuigen de hoofdmacht van den vijand bereiken en een oorlogsschip ln den grond boren. Voorts werden op 5 Juni ln de wate ren nabij het eiland Biak twee vijande lijke kruisers ln brand geschoten en zwaar beschadigd. Vijf Japansche sche pen gingen hierbij verloren. Ook op het eiland zelf dtiren de gevechten nog voort. BRAND IN HET HARTJE VAN DEN BOSCH. Kind van vier maanden met moeite gered. Maandagavond is tijdens afwezigheid van "de bewoners in een winkelpand a:.n den Hoogesteenweg te 's-Hertogenbosch, waarin een radiotechnisch bureau c- vestigcl is. brand uitgebroken. Voorbij gangers werden op een en ander op merkzaam gemaakt, doordat rook uit de vensters der bovenétages naar bui ten sloeg. Zij waarschuwden een po litieagent, die zich toegang tot het pand verschafte. Het vuur bleek voornamelijk in de woonvertrekken te woeden. Van de buren vernam de agent, dat vermoe delijk het jongste kind, een baby van vier maanden, alleen in heUbrandende huis was. De kordate agertf bond een zakdoek voor het gelaat en begon on middellijk een speurtocht door het zeer diepe pand, waarvan verschillende ver trekken al vuur hadden gevat. In een der bovenvertrekken aan de straatzijde, welke nog niet door hel vuur waren aangetast, vond hij inder daad het kind. Hij wikkelde den kleine in een deken en slaagde er in, hem on gedeerd langs de reeds fél brandende trap naar beneden te brengen. Inmid dels was de brandweer met groot mate riaal uitgerukt. Via de magyrusladder werd van het dak af het vuur, dat het hevigst in het achterste gedeelte van het pand woedde, aangetast en men slaagde er in den brand te beperken tot de woonvertrekken, die geheel uit brandden. De oorzaak moet vermoedelijk ge zocht worden in dc electrische leiding. De schade is aanzienlijk. ROOIEN VAN AARDAPPELEN. SUIKER— EN VÖEDERBIETEN. De Gemachtigde voor den Arb< id heeft, blijkens de Staatscourant van 13 dezer, een beschikking uitgevaardigd, waarbij een regeling van tijd- en riefloonen voor het rooien van aardap pelen, suiker- en voederbieten voor hot jaar 1944 is vastgesteld. Deze regel ie e is in groote trekken gelijk aan die. welke voor het jaar 1943 gold. Echter mag niet uit het oog worden verloren, dat de in deze regeling noemde tarieven minimum- en mr«>: - mumtarieven zijn, bij de vaststelling waarvan uitdrukkelijk werd reken in-, gehouden met allerlei invloeden, weil c- de werkzaamheden gunstig en ongun stig kunnen beïnvloeden. De ervarin- heeft intusschen geleerd, dat van de n de regeling genoemde tarieven v. bepaalde werkzaamheden door belui - hebbenden steeds het ■hoogste tanc: werd genomen als grondslag voor lu t eventueele accoord. Een dergelijke han delwijze is oorzaak van een veel vul d g overtreden van deze beschikking, het- geen gemakkelijk tot een verstoriu:; van den arbeidsvrede kan leiden. De Gemachtigde voor den Arbeid zal dan ook, wanneer door zijn dienst we derom inbreuken op de onderwerpe- lijke beschikking worden geconstateerd, niet nalaten te bevorderen, dat een strafvervolging wordt ingesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1