NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Gealli ieerde verliezen op 200.000 man geschat. Strijd in Normandië neemt in hevigheid toe. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 16 JUNI 1941. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 139, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Adverteatle-tartef Prijs der gewone advertenties la dexe Editie 11 et. per rn.m. BIJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. De achtergrond der invasie. pC het jongste artikel van Rijks minister dr. Göbbels in het week blad „Das Reich" schrijft de Rijksmi nister het volgende: De dingen hebben zich nog in geen ar kei opzicht geconsolideerd en ik ben, aldus de minister, niet geneigd aan de invasie der westelijke mogendhe den in het huidige stadium van haar ontwikkeling reeds een definitieve en bindende beteekenis toe te kennen. Nog ie voor geen enkele partij een beslis sing gevallen en een dergelijke beslis sing valt voorloopig ook niet te ver wachten. Wij en onze tegenstanders zijn gebonden. De botsing van de wa pens aan de Fransche westkust is te vens een botsing van de geesten en wereldbeschouwingen. Dat de Engel- schen en Amerikanen zoo lang geaar zeld hebben om zich in dit avontuur te storten, is een bewijs te meer voor het feit, dat zij precies zoo goed we ten als wij, waarom het gaat. Er is reeds herhaaldelijk op gewezen, dat Churchill en Roosevelt de invasie be gonnen zijn alleen als gevolg van den voortdurenden druk van het Kremlin. Stalin zit aan den langsten hefboom, ook dezen keer. Zoowel de Engelschen alsook de Amerikanen kunnen zelfs in het voor hen gunstigste geval alleen maar hopen, dat zij de Duitsche weer macht door een groote verzwakking buiten staat zullen stellen om in de toekomst den strijd tegen de Sovjet- Unie vol te houden. Zijzelf echter zou den daarbij zoodanig verbloeden, dat ook zij op het beslissende oogenblik de kracht zouden missen om zich met eenige kans op succes te verzetten te gen het opdringen van het bolsjewisme in Europa. Tegen dezen politieken ach tergrond speelt zich het militaire dra ma der invasie- in het westen af. TERWIJL de Britsch-Amerikaansche plutocratie de hoop koestert dat de Duitsche weermacht in den strijd tegen het roode leger en het roode leger in den strijd tegen de Duitsche weermacht zullen verbloeden en dat zij de lachen de derde zal zijn, heeft deze ontwik keling door den aanval In het westen een sensationaelen keer genomen. En geland en de Vereenïgde Staten onder gaan thans aan de Kanaalkust een aderlating zóó groot, dat bij hen zeer spoedig de vraag zal rijzen, hoelang zij zich dat kunnen permitteeren. zonder hun politieke positie in de wereld ern stig in gevaar te brengen. Het is dus de vraag, of Engeland bij deze onder neming nog overwinnen kan, zelfs wanneer het, wat geenszins aan te ne men is, formeel de overwinning zou behalen. Het Britsche volk ziet nu met. een ernstig gelaat hoe lange hospitaaltrei- nen van de zuidkust van het land in rollen, treinen, waaraan geen eind schijnt te komen en die in hun stom me aanklachten helderder en duidelij ker taal spreken, dan al het gezwets, dat de voor dit bloedbad verantwoor delijke joden schuldbewust in de bla den laten hooren. De minister wijst op de door de Engelsche pers gemelde hausse aan de Londensche beurs. Hij schrijft, dat voor de zwendelaars en speculanten aldaar het uur van de „big business" geko/nen is. Wij nemen niet aan, zoo schrijft hij, dat het geringe percentage vechtende Engelsche solda ten, dat. het leven er bij dit ontzetten de bloedbad in het westen heeft afge bracht, plotseling door een hausse aan de Londensche beurs zooveel rijker ge worden is. De Engelsche soldaat zal precies zoo arm, zoo niet armer uit de zen oorlog terugkeeren, als hij hem be gonnen is. Rijker worden alleen de lieden achter de schermen der joodsche oohitsende bladen, de waardvoerders van de haal- en vernietigingsprogram ma's, de beursspeculanten die uit het patriottisme een bloeiend zaakje ma ken en die op de stapels soldatenlijken hun kapitalistische bolwerk oprichten. Hun hoogste beschermheilige ls Win- ston Churchill Hij is de schuldige Hii belichaamt dc plutocratische reac- tie. hij draagt de volle verantwoorde lijkheid voor het namelooze leed, dat ais gevolg van dezen oorlog over de wereld gekomen is. en thans met reu zenschreden zijn eigen volk nadert. WAN het gebed echter, dat Roosevelt ter gelegenheid van de invasie héext opgesteld, zegt de minister, dat het nie1 meer te overtreffen is. Men vraagt zich dikwijls af, zoo schrijft hii. of men in deze wereld nog thuishoort, zoo gro tesk en huiveringwekkend is deze waanzin geworden. Zij smeeken God op huichelachtige wijze om goede zaken en de overwinning, een God, dien zij zich naar hun evenbeeld gemaakt heb ben en verwachten nu van hem, dat hij hun helpt een werelddeel t.e onder werpen, dat bescheiden door eigen kracht probeert te leven en dat zij uit pure willekeur en hebzucht dit vrije leven niet willen gunnen. Daarom moet het bloed bij slroomen vloeien, daarom moeten Engelsche, Amerikaansche 'en ook Duitsche moeders en kinderen weenen, daarom moet de aarde haar afgronden openen en de niets vermoe dende slachtoffers van deze huivering wekkende tragedie verslinden. |~)E mini^er vermaant tenslotte het u Duitsche volk.' zich niet aan illu sies over te geven, als zouden de ge- veenten in het westen 'n gemakkelijke onderneming zijn zonder risico's. Wij behoeven niet bang te zijn, zoo schrijft hij, wij mogen ons echter ook niet in een toestand van zelfgenoegzaamheid brengen. De oorlog is nog op geen en kele wijze beslist en ijd en zijd is er nergens een sprankje hoop te ontdek ken, dat hij vandaag of morgen afge- loopen zal zijn. Daarom moeten wij de tanden op elkaar zetten en ons een weg banen door zijn struikgewas en kreupelhout. Zoowel in het westen als in het oosten gaat het om ons leven. Onze soldaten in het westen strijden even onwrikbaar als hun vaders in 1917 en 1918, zij wankelen en wijken niet. Het; verschil vergeleken met toen is, dat zij thans achter zich een vader land weten, dat hun en hun dapperheid waardig is. De natie ziet met kalmte en gelatenheid de komende dingen te gemoet. Zij weet, dat haar lot en leven in goede handen is. Van hei invasie-froni. Steeds nieuwe divisies moeten worden aangevoerd. Het Internationale ïnformationsbüro meldt het volgende over den toestand aan het invasiefront: De eerste samenvattende getallen over de Duitsche afweer- successen in de eerste acht dagen van den grooten geallieerden aanval op West-Eurpoa geven een aanschouwelijk beeld van den omvang der verliezen, die den Anglo-Amerikanen zijn toegebracht door den vastberaden Duitschen afweer. Alleen al door het leger werden tot 14 Juni des avonds 451 Anglo-Amerikaansche tanks vernield.. Dit aantal wordt vele malen grooter door de aanzienlijke successen bij het tot zinken brengen van schepen, bereikt door lichte Duitsche vlootstrijdkrachten en de luchtmacht. Pas in den afgeloopen nacht zijn door Duitsche formaties gevechtvliegers in de wateren van de Seine-baai ruim 70.000 ton volledig bezette en beladen transport- en landingsschepen der geallieerden tot zinken gebracht of zoo zwaar beschadigd, dat het totale verlies stellig geacht kan worden. Dat beteekent echter ongetwijfeld we derom de uitschakeling van verschei dene honderden tanks en zeer aanzien lijke hoeveelheden ander zwaar oor logstuig. Aangezien dit het succes is geweest van slechts één aanvalsnacht is het niet moeilijk te schatten, dat de tot dusver geleden materiaalverliezen van de Britten en Amerikanen bij hun amphibische operaties minstens het tienvoudige bedragen. In gevangenschap geraakt zijn gedu rende de eerste acht dagen van de invasieruim 5000 Amerikanen, Cana- deezen en Britten, terwijl de omvang der verliezen aan dooden en gewon den slechts bij benadering geschat kan worden, vooral aangezien de nauwkeu rige cijfers van de bij het tot zinken brengen van transport- en landings schepen omgekomen manschappen door net geallieerde opperbevel nog steeds zorgvuldig geheim gehouden worden ten einde in de eigen landen de stemming door het opgeven van de feitelijke ver liezen niet in gevaar te brengen. Het aantal geallieerde soldaten, die ge sneuveld zijn in de gevechten aan land wordt met rond 30.000, waarschijnlijk eerder te laag dan te hoog opgegeven. Daarmede is in overeenstemming een aantal gewonden van minstens 100.000 tot 200.000. Van deskundige zijde wordt medegedeeld, dat naar schatting nog 50.000 man verdronken zijn bij hel tot zinken brengen van transport- en 1 dingsschepen. In totaal komt men dus tot een verlies tot dusverre van ruim 200.000 man, waarbij niet meegeteld is het zeevarend personeel van de trans portschepen en de inzittenden van de vliegtuigen, die de geallieerden in de tot dusver geleverde gevechten om het landingshoofd aan de Normandi- sche noordkust hebben verloren, Daarmee wordt ook begrijpelijk, dat meedoogenloos steeds nieuwe divisies toegevoerd moeten worden naar de smalle zóne van het landingshoofd. Volgens deze cijfers kan men aan nemen dat minstens 10 divisies prac- tisch niet meft' bestaan en nog eenige divisies in hun gevechtswaarde zoo zeer zijn verminderd, dat zij sterk verzwakt geacht moeten worden. Drie zwaartepunten. Omtrent de gevechtshandelingen van gisteren verneemt net Internationale ïnformationsbüro nader, dat het ge allieerde opperbevel thans duidelijk zichtbaar drie voornaamste zwaarte punten heeft gevormd aan het invasie- ftont. waarvan het eene ligt in het gebied Tilly—Caumont, het tweede in een frontsector tusschen Bayeux en St. terwijl het derde zich afteekent in het gebied ten zuidwesten en wes ten van Carentan. Uit den sector Tilly —Caumont hebben gisteren den ge- heelen dag zware Britsche pantserfor maties de Duitsche grendelstellingen aangevallen met het doel in algemeen zuidoostelijke richting goed door te stooten, teneinde de sterke Duitsche positie ten noorden van Caen te laten ineenstorteen. Alle Britsche aanvallen, die in hoofdzaak bij Tilly en uit Cau mont ondernomen zijn, zijn onder de zwaarste verliezen gestrand. In dezen tankslag hebben de Britten gisteren alleen 71 zware en superzware ge vechtswagens verloren. Tot een volledig afweersucces voor de Duitsche wapens zijn ook de gevechten ontwikkeld, die aan weerszijden van den straatvveg Bayeux—St. Lo zijn gevoerd. Hier heeft een slexke, door tanks gesteun de Amerikaansche gevechtsgroep, ten noorden en ten zuiden van den weg naar St. Lo getracht door te breken, teneinde het belangrijke knooppunt, van wegen in handen te krijgen. De Amerikanen hebben daartoe zelfs een vrij sterke groep valschermjagers ach ter de Duitsche linies neergelaten, doch deze werd binnen zeer korten tijd door gereedstaande Duitsche reserve-forma ties vernietigd voordat zij in staat was in te grijpen in de gevechten. Alle frontale aanvallen zijn even bloedig mislukt als herhaalde pogingen om den rechtervleugel van de Duitsche ver dedigingsstelling te omvatten. Ook ten zuidwesten en ten westen van Carentan hebben de Duitsche strijdkrachten zich met succes kunnen handhaven in afweer en tegenaanval tegenover zeer sterken Amerikaanschen drulc. Zij ontrukten hier den Ameri kanen na langdurige wisselvallige ge vechten op den linkervleugel van het Amerikaansche aanvalsfront een be langrijke plaats en konden daarmee het gevaar van een Amerikaansche doorbraak naar het westen bezweren. Montebourg in Duitsche handen. De op 14 Juni ondernomen Duitsche tegenaanval in het gebied ten noord westen van Montebourg leidde tot een volledig succes. De Duitsche troepen sloegen den vijand, die in het oostelij ke deel der stad was binnengedrongen, terug en namen de wegen van Monte bourg tot Quinville weer in bezit. Wijziging in de bevelvoering. De militaire correspondent van Ex change wijst erop, dat in de bevel voering aan het invasiefront een wij ziging is gebracht. Terwijl generaal Bradley als bevelhebber van een Ame rikaansche legergroep tot dusver in rang aan Montgomery gelijk was, is Montgomery thans benoemd tot bevel hebber van alle verbonden veldtroepen in Frankrijk, waardoor Bradley onder Montgomery geplaatst is. Pantser-grenadierbrigade Nederland opnieuw onderscheiden, RIDDERKRUIS VOOR HAUPTSTURMFflHRER FRÜHAUF, M-PK. Weer heeft de Führer den dapperen strijd van de ff -vrij willige pantsergrenadierbrigade „Nederland" erkend door de verlee ning op 9 Juni j.1. van het .ridder kruis van het IJzeren Kruis aan ff-Hauptsturmführer Karl Heinz Frühauf- Hauptsturmführer Frühauf, die in 1914 in Hamburg werd geboren, is een van de meest geliefde officieren aan het Narwafront, Is het omdat hij als Hamburger jongen een bijzon der begrip voor zijn Nederlandsche kameraden bezit, of omdat iedereen die in contact komt met den slan ken dertigjarigen officier instinc tief gevoelt tegenover een geboren leider te staan? Waarschijnlijk is, dat juist beide eigenschappen dien on- misbaren band vormen, die van zoo groote waarde is voor de samen werking tusschen den Duitschqp of ficier en den Nederlandsehen vrij williger. Een samenwerking, die wij juist in den laatsten tijd gestaald in harden strijd en moedige front kameraadschap in zoo versterkte mate aantreffen. Het was het pionierbataljon van Hauptsturmführer Frühauf, dat een belangrijk aandeel had in het terug werpen van de bolsjewistische stoottroepen over de rivier de Nar- wa, toen een klein bruggehoofd van den vijand de stad het meest be dreigde. Denzelfden avond nog ging de vijand tot zijn zwaarsten aanval op de stad en onze stellingen over. Maar de flankbedreiging was juist bijtijds weggenomen en dat gaf den verdedigers net den extra steun en zekerheid om onverslagen meester van den toestand te blijven. De rookende puinhoopen van Narwa bleven de woonplaats van Neder landsche ff-mannen, al lagen de uitgebrande Sovjet-pantsers dicht, heel dicht op den anderen oever tusschen onze opvangstellingen. Later nam Hauptsturmführer Frü hauf het commando op zich over een ander bataljon, dat op een van de zwaarste punten van ons brugge hoofd onwrikbaar stand hield. Het kleine gehavende „Linienwald" heeft zich een naam verworven, die geen van onze jongens zal vergeten. Die naam zal voort blijven leven in de verhalen van lange nachtwaken, van harden vuürdoop, van vastbe raden strijd als straks de mannen weer in het vaderland zijn weerge keerd. Weermachtbericht. Terreinwinst aan beide kanten. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 15 Juni. - Het opperbevel der weermacht maakt be kend: De slag in Normandië neemt van dag tot dag in hevigheid toe. Nadat het den vyand in de eerste dagen van de invasie er op was aangekomen aan de kust vasten voet te krijgen, pro beert hij thans zijn bruggehoofd naar alle kanten uit te breiden. Onder de salvo's van het zwaarste scheepsge schut. onder onafgebroken luchtaan vallen en onder het optreden van versch aangevoerde infanterie- en pantserstrydkrachteii aan beide zij den gaat dc slag zijn hoogtepunt te gemoet. Gisteren hebben zich vooral in het gebied om Tilly, Caumont en ten zuid- esten van Balleroy hevige gevechcen ontplooid, in welker verloop talrijke vijandelijke tanks werden stukgescho ten. De vijand leed bijzonder zware •liezen aan dooden en gewonden. Onze troepen wisten overal hun stel lingen te handhaven- Ten oosten van Cherbourg hebben eigen pantserforma ties verscheidene taai verdedigde plaat sen ingenomen. Vijandelijke valscherm jagers, die ten noordoosten van St Lo achter ons front waren neergosprongen, werden vernietigd^ Alleeen in het ge bied tan westen en ten noorden van St- Mère Eglise wist de vijand een ge ringe terreinwinst te behalen. In den jfgeloopen nacht werden door aanvallen van sterke formaties ge vechtsvliegtuigen 14 transportschepen met. een gezamenlijken inhoud van 101.000 brt. en 2 torpedojagers door "Verduister van 22-5.15 uur. Juni. Zon op 5.1G u.. onder 22.05 u- Maan op 3.47 u., onder 18-M u- Bij onzo Vrijwilliger». - Vastberaden wordt de vijandelijk® aanval afgewacht hh PK Jarollm/O/H/P til KEURINGEN. Het tl-Ersatzkommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Watten-N, H-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Krieesmarine en de Germaansche jj in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 laar die aanmeldtngsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-jj kan ieder worden die na tenminste een jaar diensttijd /Un geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zün: gedrag, karakter, presta- ^TUdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- cn terugreis de navolgende Nebenstellen der Watten-jj: Amsterdam Dam 4; Alkmaar, i.angestraat 56; Heerlen. Saroleastraat 225; Groningen, Heerestraat 46; Enschede, llengeloschestraat 30, en het jj-Esatzkommando, Den Haag, Korte VUverb. 5. 19.6.44 8—13.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 812.00 uur, Utrecht, N. V. Huis, Oudegracht 245. 15—17.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager. Ieusdcrweg. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET j)-WACHTBATAIL- LON TE AMERSFOORT WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. bommen en torpedotreffers tot zinken gebracht of zwaar beschadigd. Hierbij heeft zich ean afdeeling gevechtsvlie gers onder majoor Thomsen bijzonder onderscheiden. In het verloop van een fel nachte lijk gevecht van ruimingsvaartuigen onzer marine met een formatie vijan delijke kruisers, die door 5 torpedo jagers werd beschermd, ten zuidwes ten van het eiland Jersey, werd een torpedojager in brand geschoten. Een eigen boot ging daarbij verloren Kustbatterijen van het leger bescho ten voor den mond van de Ome een landingsformatie, die beschermd werd door een zwaren kruiser en torpedo jagers en beschadigden den kruiser, alsmede een torpedojager. De formatie werd uiteengedreven. Voor de noord kust van het schiereiland Cherbourg plaatsten onze kustbatterijen treffers op andere schepen. Groepen torpedo jagers en torpedomotorbooten werden gedwongen den steven te wenden. Indrukwekkende cijfers. De felheid van de gevechten en de voorbeeldige houding onzer troepen van alle weermachtsonderdeelen komt uiting in de cijfers van de tot dusver behaalde resultaten. In de eerste tien dagen van den vijandelijken invasie- aanval hebben onze troepen meer dan 400 vijandelijke tanks en meer dan 1000 vliegtuigen vernietigd. Hierin zijn niet begrepen de talrijke tanks, kanonnen en zware wapenen van allerlei aard, die bij aanvallen van eenheden der Duitsche marine en der luchtmacht op de vijandelijke landingsvloot vergin gen. In totaal hebben luchtmacht, ma rine, alsmede de kustbatterijen van het leger en de marine sinds het begin van de invasie tot zinken gebracht 2 kruisers. 9 torpedojagers. 2 torpedo motorbooten, 23 vracht- en transport schepen met een gezamenlijken inhoud van 131.400 brt., alsmede 12 landings schepen voor tanks, met een gezamen lijken inhoud van 18.300 brt. Bovendien werden door treffers van torpedo's, bommen en artillerie 2 zware kruisers, 3^ndere kruisers. 16 torpedojagers. 8 torpedomotorbooten. 58 koopvaardij- en transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 235.000 brt., 2 landingsvaar tuigen met een inhoud van 4000 brt. en 1 schip van middelbare grootte zwaar beschadigd. Deze cijfers worden nog aanzienlijk verhoogd door de verliezen, die de vijand geleden heeft aan oor- logs- en landingsschepen als gevolg van mijntreffers. De verliezen van den vijand aan dooden en gewonden, voor al wat betreft zijn élite formaties, de luchtlandingstroepen, zijn vele malen grooter dan die van ons zelf. Vijandelijke terreinwinst in Italië. Aan het Italiaansche front duurt de krachtige vijandelijke druk aan weers kanten van het meer van Bolsena onverminderd voort. Onze, een zwa ren strijd leverende troepen, boden den vijand ook gisteren verbitterden tegenstand, doch konden ten slotte niet verhinderen, dat de vijand naar het noorden terrein won. Nieuwe vijandelijke aanvallen ten noorden en noordwesten van het meer wer den afgeslagen. De gevechten duren voort. Uit het Oosten worden geen bijzon dere gebeurtenissen gemeld. In het hooge hoorden werden in den sector van Louhi en van Kandelaksja .ver scheidene krachtige aanvallen van de bolsjewieken afgeslagen. Dulkbooten hebben op de Zwarte Zee twee Sovjet- Russische kanonneerbooten en één zee sleepboot in den grond geboord. Formaties Amerikaansche bommen- Officiëele bekendmaking Drie doodvonnissen voltrokken. Mede In verband met over vallen te Venhuizen en Heiloo. 's-GRAVENHAGE, 15 Juni. - Naar de höhere und Pollzeiführer „Nord- west" mededeelt, heeft het Polizei- slandgericht Amsterdam den eigenaar van een drukkerij, Franclskus Duwaer uit Amsterdam, geb. 1 Januari 1911, ter dood veroordeeld- De veroordeelde had van de helft van 1943 af tot aan zijn arrestatie op Juni 1944 in zijn drukkersbedrijf voor een weerstandsgroep, die over ver scheidene provincies in Nederland ver spreid was, formulieren voor persoons bewijzen, benevens zegeltjes en con- trolezegels voor persoonsbewijzen, ir grooten omvang vervalscht. Het Poli- zeistandgericht nam aan, dat de voort gezette actie van den veroordeelde in staat is geweest de openbare orde ir het bezette Nederlandsche gebied In gevaar te brengen en heeft hem over eenkomstig par. 1 van de verordening op de bescherming van de orde als sa boteur ter dood veroordeeld. Het von nis is na onderzoek van de gratiekwes tie voltrokken. Naar de höhere (J- und Polizeiführer „NordWest" bekend maakt, heeft het Polizeistandgericht de volgende Neder landers ter cjood veroordeeld: 1. den fabrieksarbeider Albert Reulen uit Roermönd, geb. 12 Nov- 1916; 2. den lasscher Jacobus Frenken uit Maarniel (Limburg), geb. 7 Nov. 1921. De veroordeelden hadden als leden van een terroristengroep deelgeno men aan de gewapende overvallen op het gemeentehuis Haelen op 18 Fe bruari 1944, op het gemeentehuis In Venhuizen op 28 Maart 1944 en op het gemeentehuis In Heiloo op 12 Mei 1944. Daarby werden levensmiddelen bonnen, geld, formulieren voor per soonsbewijzen en andere zaken in vrty grooten getale gestolen- Bij den' over val op het gemeentehuis in Venhui zen heeft een der daders den zich te weer stellenden Nederlandsehen poli- tie-agent neergeschoten. Daarmede hebben de veroordeelden "zich schul dig gemaakt aan deelneming aan een geheime organisatie, aan voortgezette sabotage en aan het onbevoegd bezit van vuurwapens. Het vonnis is na on derzoek van de gratiekwestie voltrok ken. Volle autobussen. Als men .egenwoordig naar de Wieringermeer wil, moet er om een plaatsje in de autobus gevoch ten worden. De trein brengt steeds een nieuwen stroom van Amster dammers aan, die beladen met shag, klompen, textiel en andere zeer be geerde goederen, een plaats ver overen in de bus. Hun doel is de Wieringermeer, waar zy een ruilhandel dryven en waar zy hun eigen goederen van de hand doen voor tarwe en» andere voedingsstoffen- Het wordt hoog tijd, dat aan dezen wantoestand een einde komt. De bewoners van de Wieringermeer zelf krygen byna geen kans, om naar de stad te komen; hun isole ment begint steeds zwaarder te drukken. Alleen door krachtig ingrijpen kan aan deze zeer ongewenschte toestanden een einde gemaakt wor den. Het was mr. Feitsma, subs.-officier te Alkmaar, die deze verzuchting slaakte tijdens de jongste zitting /an den economischen rechter te Alkmaar. Het was echter niet voor den eersten keer, dat hij een dergelijke opmer king maakte en reeds eenige maanden geleden heeft hij er voor gewaar schuwd, dat hij maatregelen zou nemen- En nu? Op zich zelf was het een klein, onbe duidend zaakje. De timmerman A. Dijkhuizen uit Bloemendaal was in de Wieringermeer gesnapt met 6 kg tar we. Maar hij had verder nog bij zich een collectie spijkers, klompen, shag e.d., welke kennelijk nog geruild moes ten worden. De aanhouding was dus vermoedelijk iets te vroeg geschied. Zou hij eeh uur of twee later niet méér tarwe en minder shag gehad heb ben? Honderd gulden eischte de Officier, 't Werd 75 gulden, maar de economi sche rechter maakte duidelijk, dat hij het standpunt van den Officier geheel deelde. Al ie familiaar.... Paniek door een gerucht. In een stad in het zuiden van het land ontstond op het gerucht, dat er strooi biljetten zouden zijn uitgegooid, waarin met een bombardement werd gedreigd, een paniekstemming onder de bevolking. Talloozen verlieten huis en haard om In het open veld veiligheid te zoeken. In den loop van den middag kwam men tot het besef, dat men slachtoffer was ge worden van de fantasie van onevenwich tige menschen. Inderdaad zijn er in het geheel geen pamfletten uitgegooid. De verblijfplaats van den Belgischen koning. Een officleele mededeeling in de Bel gische pers maakt, naar de N. Rott. Crt. meldt, bekend, dat er een verandering ln de verblijfplaats van den Belgischen ko ning heeft plaats gevonden. In verband met het bombardement van het konink lijk slot te Laken, waar de koning sedert zijn capitulatie verblijf houdt, heeft, al dus de offlceele mededeeling, de Führer zich verplicht gevoeld, den koning en zijn naaste verwanten ln veiligheid te bren gen. Den koning is een andere verblijf plaats aangewezen, die, naar de mede deeling verder gaat, zijn rang en positie waardig is. werpers hebben gisteren aanvallen ge daan op het stadsgebied van Boeda- t. Door strijdkrachten van de Hon- gaarsche en Duitsche luchtverdediging werden 18 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Enkele Britsche vliegtuigen hebben i den afgeloopen nacht bommen ge worpen op het Rijnlandsch-Westfaal- sche gebied. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen afzonderlijke doelen in Zuidoost-Enge- land aan. Dezer dagen las ik op een aan plakbiljet, dat het optreden van een danseres aankondigde: „Het Dagblad v. Noord-Holland heeft over haar ge schreven, dat zij geraakt is door de Mina van de Danskunst." Hier school natuurlijk een zet- foutje; het moest zijn: dat zy geraakt is door de Muze van de Danskunst." Volgens de artsen voor zielsziekten verraadt elke verschrijving dus ook elke drukfout een geheim verlangen. Ik kan veel begrijpen en ver geven, maar ik vind dat die zetter met zijn geheim verlangen om op intiemen voet met de heilige Muze der Danskunst te komen, wat tè ver gaat. Hij wil haar al... Mina' noe men! Dat ls heusch te bar! Wanneer het nu nog Joséphine of Hortense of Clémentine was. Maar dat doodgewone huis-, tuin- en keu kennaampje vanMina! Je noemt Apollo, den god van de Zon, toch ook geen Klaas, en Mar6, den god van den Oorlog, toch ook geen Tinus! OVIDIUS. J AFLEVERING VAN MELK. 's-GRAVENHAGE. 15 Juni. Het is meermalen voorgekomen, dat slijters en melkbedrijven, die melk aan con sumenten afleveren, op eigen gele genheid „melklooze" dagen instelden. Het bedrijfschap voor zuivel heeft thans, blijkens een officieele mededee ling, voorgeschreven, dat als regel af levering van melk eiken dag aan alle afnemers dient te geschieden. Het be drijfschap kan echter slijters en melk bedrijven ontheffing van deze ver plichting verleenen. WAARSCHUWINGEN VOOR AARDAPPELZIEKTE. DE BILT, 16 Juni. - Evenals in vo rige jaren worden in het tijdvak van 15 Mei tot 15 Augustus door het Ne- derlandsch meteorologisch instituut te De Bilt waarschuwingsberichten ge geven tegen het optreden van aardap pelziekte indien de weersgesteldheid daartoe aanleiding geeft. Deze berich ten worden opgenomen in de dagblad pers en uitgezonden door den B. N. O. ln de uitzending van 12.45. eventueel in die van 16.45 uur. Daar vele land bouwers echter geen radio-ontvangtoe stel hebben, is op initiatief van den secr.-generaal van het departement van landbouw en visscherij aan heeren burgemeesters het verzoek gericht om de radio-waarschuwingsberichten door de politie te doen opnemen en aan hoofden van scholen door te geven, opdat deze ze in den vorm van een dictee aan de plattelandsjeugd kunnen mededeelen. SCHAGEN. ATHLETIEKWEDSTRIJDEN TE SCHAGEN- A.s. Zondag organiseert i afdeeling der V.V. Sparta te Schagen vereen, een grooten sportdag op het tezamen met de Heldersche Athletiek- terrein aan de Loet. Behalve de loopnummers op 100. 400, 800 en 1500 meter zijn er diverse springnummers, kogelstooten en dis cuswerpen- Het aantal inschrijvingen overtreft verre de verwachtingen en bedraagt reeds 550. De Volewyckers, Blauw Wit en Ajax laten zich uitstekend vertegenwoordi gen; laatstgenoemde vereeniging zelf.'; met den bekenden sprinter Drager. Het belooft een interessante athlo- tiekdag te worden, die ongetwijfeld veel publiek zal trekken. MARKTO VERZICHT. Overzicht. Van de 41 stuks rundvee, die op de taxatie-markt waren aange voerd, werden er 21 overgenomen, n.1. 18 koeien en 3 pinken; kuikalveren wer den niet overgenomen. Prijzen der koeien waren f 300f 625, van de pinken f 180— f 270. Er waren koeien van beste kwa liteit bij: Drie koeien werden weer aan de eigenaars teruggegeven, terwijl 20 koelen en 5 pinken overgingen naar dc centrale. Voor de centrale waren er nu 85 koelen. 17 pinken, 2 stieren, 1 graskalf en 3 varkens. In melkschapen was een goede handel: de prijzen waren f 160f 225. Evenals de vorige week was ook de handel in lam meren heei goed. Zelfs waren de ram- lammeren iets hooger ln prijs: van ttO f 32. Een grage handel in ooilammeren, f 80—f 120. Deze week ook aardig wat biggen aan gevoerd. De handel was vlug, tamelijk veel leven en veel ambitie. Echter niet te veel aankoopvergunningen uitgegeven. De handel op de kippen- en konijnen- markt was ditmaal slecht te noemen. De Jonge konijnen werden verkocht voor f 1.50 per stuk. Verder de vastgestelde slachtprijzen voor konijnen en ktppen an fl.— en f0.90 per kg. Nieuwe Niedorn. WEDSTRIJDEN N.-H. KOLFVERftFN. De jaarlijksche wedstrijden van de N.-H. Kolf vereeniging zijn vanaf Zondag tot en met Dinsdag in De Prins Maurlfs te Nieuwe-Nicdorp gehouden. Zooals ge woonlijk was de belangstelling voor de ze wedstrijden zeer groot. Er zijn 129 kol vers in de baan geweest en er heerschte alle drie dagen een recht gezellige sfeer. De N.-H. Kolfvereeniging kon 21 nieuwe leden inschrijven. De uitslagen van dc geanimeerde wdstrljden zijn als volgt: le Klasse: 1 Th. Rijper Sr., Zuid-9ehav- woude 151 pnt.; 2 P. Molenaar, ZuUi- Scharwoude 146 pnt.: 3 C. J. van Kleett, Grootebroek 144 pnt.; 4 P. Gelder, Oud karspel 127 pnt. 2e Klasse: l W. Gorter. Krommenie (Sa jet) 139 pnt.: I M. J. Ridder. Koog aan Zaan 138 pnt.; 3 K. de Geus. Zuid- Scharwoude 137 pnt. SerleprtjB: J. D11, Koog aan de Zaan 91 pnt. 3e Klasse: l Joehem Blaauboer, Baraln- gerhorn 134 pnt.; 2 en 3 G. Keuken, jwe-Nledoro en O Leering Boven- karspel 129 pnt. Serleprtjs: C. Groot. Zuld-Scharwoude 32 pnt. Voor den heer Groot, die nog nooit eerder op een wedstrijd was uitgekomen is dit een goed debuut geweest. De prijzen werden na afloop uitgereikt door den voorzitter der vereeniging. don heer J. A. Schenk van Barsingerhom. Oudlcarspel. DTSVrone 3—2. - De gisteravond gespeelde benefice-wedstrüd, ten bate van C. de Waard, tusschen twee on volledige elftallen van bovengenoem de clubs, eindigde na een gemoede lijke partij voetbal met S—2 in hot voordeel van DTS. Scheidsrechter L J. J. Augustein leidde correct en had bet niet moeflök.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1