HOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR „Vliegtuigen zonder piloten" Engeland aan. vallen Engeland bestookt met nieuw wapen Gevechten golven op en neer. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordara C 9. Bureau der .Schager editie: Scbagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening €6189. ZATERDAG 17 JUNI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, Nu. 140, 4 pagina's. Hoofdredacteur. H. M. C. SCHRftDER, Alkmaar. Advertentie-tarief i Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct per ra.ra. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. De2e Courant verschijnt dagelijks. Een belofte wordt ingelost. Schr. Het weermachtbericht van 16 Juni spreekt voor het eerst over het gebruik van eennieuw Duitsch wapen, waarvan de uitwerking ontzet tend moet zijn. In verband hiermede is het nood zakelijk in onze herinnering terug te roepen de waarschuwingen, die de Füh- rer over de hoofden van zijn Volk heen de Anglo-Amerikanen in de afge- loopen jaren heeft toegeroepen. De „New-York Times" reageerde o.a. op één dezer waarschuwingen door op 8 September 1943 te schrijven ..de beste leermeesteres voor het Duitsche Volk is de bom." Zonder mededoogen gingen de Anglö*- Amerikanen voort hun neger-gangsters te zenden, die dood en verderf zaaiden onder de burgerbevolking van Europa, waarbij het Duitsche Volk in het bij zonder zwaar getroffen werd. Daar naast werd met een sadistische wel lust de Europeesche Cultuur beroofd van haar schoonste uitingen. <^EDERT het: voorjaar 1942 hcaft het Duitsche Volk met een onbegrijpe- lijken moed en zelfbeheersching stand gehpuden onder de moordaanslagen zijner tegenstanders. De krept om ver gelding werd steeds dringender, waar in de Anglo-Amerikanen een teeken van het naderend einde der innerlijke kracht van het Duitsche Volk meenden te zien. Met nog grooter hevigheid werden de aanvallen, thans op grootere gebie den van Europa voortgezet. Men hield echter stand. Het woord van den Führer, dat de moord op vrouwen en kinderen zou worden ver golden schonk nieuwe kracht. En thans is het zoover, dat deze belofte wordt, ingelost. Thans zal Engeland aan den lijve ondervinden wat het zeggen wil als have en goed. cultuurmonumenten en eigen vleesch en bloed vernietigd worden alsof het geen enkele waarde bezit. HE „Berlincr Nachtausgabe" schrijft naar aanleiding van het nieuwe wapen het volgende: „Wij gedenken in dit uur, waarin ons voor het eerst het bericht over het gebruik van het nieuwe wapen bereikt, de duizendvoudige beest achtige misdaden van de Britsch- Amcrikaansch luchlgangsters en die genen, die jegens hun eigen volk en voor de geschiedenis voor alle tijden de schuld te verantwoorden hebben voor den op het Duitsche volk ge- pleegden massamoord. Het Duitsche volk heelt zware maanden achter zich. Wij hebben sedert het voorjaar van 1942 moeten toezien, hoe stad na stad door de vijandelijke bommen werpers werd vernield. De vijan den, die ons wilden vernietigen, ko zen voor hun moorden dc maanden uit, waarin wij voor Europa en zoo doende voor de gehcelc raenschhcid in den zwaarsten strijd gewikkeld waren tegen het bolsjewisme. Wij hebben nooit in twijfel verkeerd over het feit. dal mannen als Roosevelt en Churchill en hun volgelingen zich door geen vermaning en waarschu wing er van zouden laten weerhouden iederen dag en nacht en sedert jaren gesmccde wapens voor den massa moord toe te passen. Alle voorstellen van den Führer om den luchtoorlog niet tegen vrouwen en kinderen te voeren, hebben de Anglo-Amerika nen gesaboteerd. Misdaden, zoo ont zettend van aard, moeten vergolden "worden." INTERESSANT is het verder le weten wat de plaatsvervangend Rijks- perschef, Hellmut Sündermann zeide over het gebruik van het. nieuwe wapen. Hij merkte n.1. op, dat Groot-Brittan- nië, 'ondanks alle Duitsche voorstellen en pogingen, den luchtoorlog tegen de burgerbevolking, alsmede tegen civiele objecten in het algemeen is begonnen en tot den huidigen dag geforceerd heeft. Hij citeerde de veildaring van Adolf Hitier van 1 September 1939. waarin de Führer meedeelde, dat hij de Duitsche luchtmacht strikt bevel ge geven had zich uitsluitend te beperken tot de noodzakelijke gevechtshandelin gen in de militaire operatie-gebieden onder voorwaarde, dat ook de vijand dienovereenkomstig te werk zou gaan. Engeland deed dit niet. Voorts gaf hij een uiteenzetting van de afzonderlijke phasen in de ontwik keling van de Anglo-Amerikaansche luchterreur en legde daarbij den na druk op het feit, dat de in den laten zomer van 1940 ondernomen luchtaan vallen op Londen pas een gevolg wa ren van de sedert Januari 1940 uitge voerde lukrake Britsche luchtbombar dementen van civiele objecten, in het bijzonder van de burgerbevolking in Duitschland. Pas nadat Berlijn zes maal door de Britsche luchtmacht was aan gevallen, werd de eerste Duitsche luchtaanval op Londen in ^September 1940 ondernomen. Sprekende* over de ontelbare terreuraanvallen van de En- gelschen in de afgeloopen jaren zeide hij, dat tienduizenden doode onschul digc vrouwen en kinderen een methode aanklagen, die niets anders ten doel heeft dan den bruten moord. De Füh rer heeft destijds de afschaffing van den luchtoorlog bepleit De Engelschen lachten hem uit- Thans, nu een nieuw Duitsch wapen begint te spreken MET het gebruik van dit nieuwe wa pen komt de Duitsche afweer der invasie in 'n nieuw licht te staan, waar bij de kans op een spoedige verslapping van de zijcle der geallieerden geenszins denkbeeldig is. Zij missen n.1. alles wat het Duit sche volk in staat heeft gesteld tot de grootste krachtsinspanning aller tij den, n.1. een wereldbeschouwing en het geloof in een Führer- De vergelding is begonnen. Nieuw anti-invasiewapen. De Berlijnsche correspondent van het A.N.P. meldt: De vergelding is- begonnen. De Britsche minister voor luchtvaart, Herbert Morrison, deelde in het Lagerhuis mede, dat de Duitschers van een nieuw wapen gebruik maken. In den nacht van Donderdag op Vrijdag zijn enkele punten 'in Zuid-Oost-Engeland en ook het stads: 1 van Londen aangevallen door vliegtuigen welke geen bemanning hebben, een soort reuzenbommen, die, volgens de eerste zeer terughou dende berichten uit Engelsche bron, schade veroor zaakt hebben. In de gistermiddag gehouden persconferentie voor buitenlandsche journalisten deelde Stabsleiter Helmuth Siindermann dit nieuws aan de persvertegenwoordigers mede, die daarop tot hem en tot den vertegenwoordiger van het Duitsche opperbevel een groot aantal vragen richtten, die echter niet beantwoord werden. Uit de tot nu toe binnengekomen berichten blijkt, dat de Duit schers gebruik maken van een voor den vyand absoluut nieuw anti-invasiewapen dat, aldus de interpretant van het O. K. W.. van de allergrootste militaire beteekenis kan worden. Het is een operatief wapen. DE STEM DER SS.' Luistert op Zondag 18 Juni 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der H, onderwerp: Een Nederlandsche H-arts over zijn ervaringen in het Oosten. PETROLEUM VOOR KOOKDOEL- E1NDEN. Van 19 Juni tot en met 7 Juli 1944 geeft elk der bonnen 27 van de Bon kaart „U403" voor kookdoeleinden recht op het koopen van één liter petroleum. Verduister van 22-5.15 uur. Juni. Zon op 5.16 u., onder 22.05 n- Maan op'2.47 u,, onder 18-14 n. De Berlijnsche correspondent van het A.N.P. meldt: Van welingelichte militaire zijde wordt hier medegedeeld, dat voor- loopig ook van Duitsche zijde gce- nerlei technische bijzonderheid over het vergeldingswapen zullen worden verstrekt en dat men zich slechts aan een algemeenc mededeeling zal houden. Men is hier van meening, dat het nieuwe wapen btf de verdere ont wikkeling van de invasie een rol van beteekenis zal gaan spelen. Duitsch antwoord op lu^htlerreur. BERLIJN. 16 Juni. (DNB). Oost- Engeland en Londen zijn in den afge loopen nacht aangevallen met projec tielen uit een nieuw soort wapen, al dus Hellmut Sündermann. de plaats vervangende Reichspressechef in een toelichting, die hedenmiddag werd ge geven in antwoord op vragen van bui tenlandsche persvertegenwoordigers met betrekking tot een verklaring van den Engelschen minister van binnenland- sche zaken, Morrison, in het Lagerhuis. Morrison zeide in zijn verklaring, dat de Duitschers „vliegtuigen zonder pilo ten" in den si.ri.id gebracht hadden te gen Engeland. Morrison noemde den aanval ..vrij ernstig", weigerde echter nadere bijzonderheden mede te deelen. Sündermanr^ wees op de meest na drukkelijke wijze op den door de Brit ten sedert jaren uitgevoerden lueht- terreur. Tienduizenden doode Duitsche vrouwen en kinderen klagen de moordmethodes der Britsche oorlog voering aan. Een wapen van bliksemsnelheid. Geen tijd voor alarm. BERLIJN. 16 Juni. - Vrijdagmorgen orr. elf uur maakte de Engelsche mi nister van binnenlandsche zaken. Her- bert Morrison, in zijn hoedanigheid van verdedigingscommissaris in het Lagerhuis bekend, dat de Duitschers bij het aanbreken van den dag en in den loop van den ochtend aanvallen hadden gedaan op Engelsch gebied met een nieuw wapen. Nog terwijl Morrison sprak verspreidden Reuter en de En gelsche radio dit nieuws over de ge hcelc wereld- Minister Morrison schilderde het ge heime Duitsche wapen als een vlieg tuig, dat draadloos wordt bestuurd en dus zonder bemanning vliegt. Reeds eenige maanden geleden heeft Chur chill in een rede aangekondigd, dat he» wapen der vergelding een draadloos bestuurd vliegtuig was en bij Engelsche bomaanvallen op Berlijn werden sinds dien geregeld millioenen strooibiljetten met teekeningen van dit geheime wa pen neergeworpen Van Duitsche mili taire zijde weigert men nadrukkelijk technische bijzonderheden te geven er. op ,deze wijze is het niet mogelijk om een. bevestiging of een ontkenning van deze Londensche uitlatingen te verkrij gen Een militaire spreker he -ft in 1 Wilhelmstrasse gesproken over een ..zwaar projectiel", dat door een nieuw wapen wordt afgeschoten Deze defini tie deed in den beginne algemeen den ken aan een soort rakettenkanon Aan gezien echter in het Duitsche militaire taalgebruik ook bommen door een vliegtuig worden „afgeschoten", zegt deze definitie toch nog zeer weinig, terwijl zij a priori geen weerlegging behoeft te zijn van de Engelsche lezing. Funest voor moreel der bevolking. Aan den anderen kant is het ech ter een punt. dat twijfel zou kunnen doen rijzen ten aanzien van dc vraag, of het nieuwe Duitsche wapen ge heel gebaseerd is op draadloos be stuurde vliegtuigen. Men legt er. namelijk in militaire kringen zij het ook niet officieel den nadruk op, dat het wapen der vergelding juist daardoor zoo gevaar lijk eenerzijris po zoo funest voor Jiet moreel der bevolking anderzijds is, dat het zoo verrassend toeslaat, dat geen alarm kan worden gegeven. Op die manier kunnen geen maatregelen genomen woren om goed eu feloed te beveiligen, terwijl bovendien Ie be volking der getroffen gebieden dag en nacht blootstaat aan der .-elijke aanvallen, ongeacht de weersom standigheden. liet behoeft get n be toog. dat draadloos bestuurde vlieg tuigen even goed gesignaleerd kun nen worden als normale, k /IJ zij geruischloos zouden vliegen en zoo hoog, dat zij noch gehoord, noch ge zien kunnen worden. Op dit punt moeten dc nadere bijzonderheden worden afgewacht. Het ontbreken van alarm zou misschien nog kunnen worden verklaard door de ontzag lijke snelheid der vergeldingsvlieg- tuigen. Volgens een schildering van Reu ter vliegen deze toestellen n.1. on der een onheilspellend geraas met razende snelheid door dc lucht, ter wijl zij des nachts een rooden gloed en overdag een dikke witte rookwolk achterlaten. Engelsche tegenmaatregelen reeds ingeleid? Morrison trachtte eerst het nieuwe Duitsche wapen te bagatelliseeren door te zeggen, dat de uitwerking erg mee viel. Later verklaarde hij echter, dat er op steeds meer aanvallen met toe nemende scherpte moest worden gere kend. Hij wekte tet Engelsche volk op, om het normale leven koste wat kost op gang te houden. Hy zeide voorts, dat de Engelsche tegenmaatregelen reeds waren ingeleid. Hij sprak in dit verband uitdrukkelijk van tegenmaat regelen en niet van reprcssallles. Niettemin bestaat in Duitschland gemotiveerd of niet, dat zal de toe komst ieeren ontegenzeggelijk de verwachting, dat de geallieerden zich zullen rcvanehecren met zware lucht aanvallen. Wij waren in de gelegenheid te be- voegder plaatse de vraag te stellen, of niet te vreezen val», dat binnen afzien- baren tijd de geallieerden het nieuwe Duitsche wapen tegen Duitschland zelf zullen toepassen, daar het toch een mi litair axioma is. dat een geheim wapen weinig waarde meer heeft dan de eer ste verrassing, daar geen enkel wapen, zoodra het eenmaal in gebruik ^is, wer kelijk geheim kan blijven. Het ant woord luidde, dat dit gevaar niet be staat in verband met den betrekkelijk beperkten actie-radius van het nieuwe v/apen. Weermachtbericht. Succesvolle Duitsche tegenaanvallen in Normandië. Buitenlandsch overzicht. De eerste lessen der Invasie. kff - Vanaf het oogenblik dat dc tweede slag Jn het Westen on'.br.mdde dc tweede na de eerste in 1940 V/as het duidelijk, dat daarbij beslis singen van de grootste draagwijdte op het spel kwamen te staan en dat wij met snelle schreden het laatste- keer punt in dezen oorlog tegemoet gaan. Het is thans nog le vroeg om een ba lans. zelfs een eerste proefbalans van den nieuwen strijd in hef westen op te maken- Maar wel kan reeds worden vastgesteld, dat dc invasie een anderen otal omen d dere afmetingen lan vooral door lee- -deskundigen ver- verre kan men wel tc weken strijd aan kust ons reeds iets Vijandelijke verliezen wederom zwaar. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 16 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Zuid-Engeland en het stedelijk gebied van Londen zijn in den af geloopen nacht en hedenochtend bestookt met een nieuw soort pro jectiel van het zwaarste kaliber. De afgeloopen dag heeft in Normandië In het teeken gestaan van succesvolle tegenaanvallen van onze troepen. rantserformatics hebben ten Oosten van de Ome een wig gedreven in hel vijande lijke bruggehoofd. Ten Westen' van Caumont en ten Zuidoosten en Zuidwesten van Carentan heb ben onze divisies den vijand te ruggeworpen en haar stellingen verstevigd. De vijandelijke verlie zen waren vooral bij dc gevechten in het gebied van Carentan zwaar. Ook in het gebied ten Westen en Noorden van SL-Mere-Eglise duurden felle gevechten voort. De vijand kon daar slechts geringe terreinwinst behalen. De bestrijding der vijandelijke ontschepingen voor het Iandings- hoofd is ook in den afgeloopen nacht door ons luchtwapen met succes voortgezet. Het plaatste bomtreffers op scheppsconcentra- ties en ontschepingen. De in de gevechtsruimte \an het invasiefront in den strijd gebrach te bataljons van dc vrijwilligers- fnrmaties uit het Oosten hebben zich bij dc zware gevechten voor treffelijk geweerd en dapper ge streden. Formaties patrouillcbooten en mij nenvegers hebben zich bij de bestrij ding van de invasievloot in talrijke harde gevechten op zee en in de lucht, Van het invasie-front. Stad Caen minder ernstig bedreigd. Het Internationale Informationsbüro meldt: Na de zware pantserverliezen, die de Britten Woensdag en Donderdag ochtend tusschen Caumont en Tilly hebben geleden, hcLben de invasie troepen zich in dezen sector veel rustiger gehouden. Daarentegen heroverden Duitsche aanvallen zoo wel oostelijk van de Orne als bij Tilly belangrijke terreinsectoren, die voor een deel een flankeerend optreden tegen de Britsche forma ties mogelijk maakten en leidden tot vernietiging van vooruitgescho ven aanvalstoppen der geallieerden. Over het algemeen kan bij voorzich tige beoordeel ing van den toestand vastgesteld worden, dat alle pogingen van de Engelschen om frontaal o' groot opgezette flunkaanvallen in het bezit van de stad Caen te komen, mis lukt zijn Ook' het wegtrekken van aan zienlijke gemotoriseerde- en pantser strijdkrachten. die nog twee dagen ge leden ten noorden van Caen gereed stopden voor den directen aanval op Caen, heeft de flankeerende manoeuvre het gebied Tilly-Caumont niet tot succes kunnen doen worden Het is weliswaar niet aan te nemen, dat het geallieerde opperbevel zal afzien van het plan om Catn te veroveren, aan gezien de stad met haar haveninstalla ties aan de monding van de Orne van te groote beteekenis voor h"* geheele 8ij onze Vrijwilligers Een pantserwagen temidden van stukgeschoten vijandelijke pantsers dringt naar voren Ify PK Raudies/O/H/P m KEURINGEN. Het tt-Ersatzkommaiido deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd tc worden voor de Waffen-JJ. jj-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche JJ in Nederland. Personen tusscben 19 en 35 jaar die aanmeldingsplichtig zün voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-jj kan ieder worden die na tenminste één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. ZUn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, presta tie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en griitis reisbiljetten voor dc heen- en terugreis de navolgende Nebenstellcn der Waf feu-IJ: Amsterdam Dam 4; Alkmaar, Langcslraat 5G; Heerlen, Saroleastraat 225; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé. Hengeloschestraat 30. en het JJ-Esatzkommando, Den Haag, Korte Vljverb. 5 19.6.44 8—13.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 8—12.0(1 uur. Utrecht, N. V. Huis, Oudegracht 245. 15—17.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslagcr, Ieusderweg. OOK VOOIS DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET Jj-WACHTBATAIL- LON TE AMERSFOORT WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. ontschepingsverkeer is, maar tot nieu we ondernemingen in grooten stijl kan Monlgomery pas overgaan, wanneer hij de zware verliezen van de laatste drie dagen door nieuwen aanvoer van troe pen en vooral van zwa n oorlogstuig heeft kunnen aanvullen. Het tweede zwaartepunt vafi de groo te gevechten aan het invasiefront ligt ter weerszijden /an dep weg Bayeux- St. Lo. waar het een sterken Ameri- kaanschen gevechtsgroep Donderdag ochtend was gelukt een diepe penetra tie in den Duitschen afweergrendel te bereiken, waardoor da Amerikaansche wig naderde tot op enkele kilometers van de noordelijke uitgangen van St. Lo. In de namiddaguren konden Duit sche reserves echter de peretratie weer geheel opheffen en de oude ver dedigingslinies aan de beek herstellen. Ook ten zuiden van de Viremonding is een Amerikaansch cruggehoofd over de rivier door verrassend ingrijpen van Duitsche grenadiers weer opgeheven waarbij de bemanning van het brugge hoofd grootendeels gevangen werd ge nomen. Amcrikaansche druk in sec tor Carentan. In het gebied van Garentan en ten westen zoowel als ten zuiden van St. Mere Eglise duurde de Amerikaansche druk op de Duitsche afweerstellingën met onverminderde hevigheid voort- Een groot opgezette doorbraakactie langs den van Carentan naar het zuid westen. naar Perieres leidenden weg, werd afgeslagen. Daarentegen moesten ten westen van St. Mere Eglise twee plaatsen, die den vorigen dag door Duitsche beveiligingsstrijdk .chten be zet waren, in handen der Amerikanen gelaten worden. De voornaamste vechtslinie in dit gebied loopt op het oogenblik ongeveer zes kilometer ten westen van St. Mere Eglise. Noordelijk daarvan staan Duitsche .renadiers bij Montebourg en Quinville in harden, den geheelen dag voortdurende.! af- weerstryd, waarin aan Amerikaansche zijde ook een slagschip met artillerie van het zwaarste kaliber ingreep. Voor een doeltreffender steunen van het Duitsche front werd de plaats Quine- ville ontruimd en de Duitsche af! "eer verplaatst achter de beek Sinope. In Montebourg werden felle straatgevech ten geleverd. Het noordelijk deel van de plaats is In Duitsche handen De jantserslag hy Tilly. De oorlogscorrespondent van het DNB in het westen, Ale" Schmalfuss. meldt: De eerste faze van den r^ntser- slag van Tilly sur Seulles, die zich tot in het gebied van Caumont en Balleroy uitstrekte, is geëindigd met een volle dig Duitsch succes. Hij heeft geleid tot sterke afmatting val. den vijand en men mag aannemen, dat op zijn minst 250 tanks hier buiten gevecht gesteld zijn. De terreinwinst, dien de vijand In het gebied en westen en noorden van St. Mere Eglise kon maken, werd ge kocht met buitengewoon zware verlie zen. Zij staan in geen verhouding tot het bereikte resultaat. evenals bij het opruimen van vijande lijke mijnversperringen onder moei lijke omstandigheden uitgevoerd en bij het leggen van mijnen op vijandelijke scheepvaartwegen, bijzonder onder scheiden. Bij een aanval van Britsche bom menwerpers en torpedovliegtuigen een Duitsch convooi voor Borkum zijn tien vijandelijke vliegtuigen door be veiligingsvaartuigen en boordafweer- geschut neergeschoten. Eén eigen vaartuig ging verloren. Voor dc Nederlandsche kust hebben patrouilleboolcn een groote Britsche torpedomotorboot in den grond boord en een tweede zwaar bescha digd. Dc stryd in Italië In uiidden-Ilalic heeft de vijand zijn aanvallen met massale infan terie- en tankstrijdkrachten. voor al in het gebied ten Noorden en Noord-Oosten van Orvieto, den ge heel en dag voortgezet. De ge vechten duren in twee penetratie- plekken nog voort. Vijandelijke vliegtuigen hebben c_ 15 Juni voor de West-Italiaansche kust opnieuw het Duitsche lazaretschip „Erlangen" aangevallen en het brand geworpen. Het Oostelijke front Aan het Oostelijke front hebben zich ook gisteren geen gevechtshan delingen van belang voorgedaan, het hooge Noorden zijn in den sector van Kandalaksja opnieuw aanvallen van de bolsjewieken met veel verlie zen voor den vijand mislukt. In d« Finsche Golf hebben beveiligingsvaar tuigen der marine een vruchteloos aanvallende Sovjet-Russische torpedo- motorboot beschadigd. Bewakings vaartuigen hebben boven de Baai var Narwa 5 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Voor het Vissehersschier- eiland hebben Sovjet-Russische bom menwerpers en torpedomotorbooten zonder succes een Duitsch convooi aangevallen. Ook vijandelijke kustbat- terijen hebben in het gevecht ingegre pen. Daarbij werd een vijandelijke torpedomotorboot zwaar beschadigd. Tien vijandelijke vliegtuigen werden door onze jagers vernietigd. Terreuraanvallen. Een vri,j 'zwakke formatie Ame rikaansche bommenwerpers is gis teren naar Noord-West-Duitsch- land gevlogen en heeft hier en daar bommen geworpen in het gebied van Hannover. Aanvallen van afzonderlijke Britsche vlieg tuigen waren vannacht gericht op het Rijnlandsch-Westfaalsclie ge bied. Duitsche toestellen vielen weer doelen in Zuid-Oost-Engeland aan. Meldde jij je reeds aan .J Nederlandsche jongens van 16—18 meldt je aan voor het volgend sportkamp :n één der mooiste streken van Duitschland. Een maai\d lang ben je temidden van je k/meraden uit Duitsch land. Noorwegen, Denemarken en Vlaan deren Een maand lang kun je hun too nen, dat een echte Hollandsche jongen voor geen kleintje vervaard is en zijn mannetje staat op het gebied van schieten, bergbeklimmen enz. enz. Woensdag 21 Juni van 9—14 uur. kun je je in Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde aanmelden en laten keuren. Reiskosten worden vergoed. Patroons en schoolhoofden moeten voor' dit kamp vrijaf geven. Het loon moet worden door betaald, terwijl deze tijd niet als vacan- tie mag worden aangerekend. Nadere lichtingen verstrekt: Bureau Gcrmaansrhe Weersportkampen. Koningslaan 9. Utrecht Alleen jongens, die nog niet in een kamp waren, mogen zich aanmelden WIJZIGING IN DE DIENSTREGELING VOOR STOOMTREINEN. De Nederlandsche Spoorwegen deelen mede dat op de stoomtreinbaanvakken in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drente. Groningen en Fries land, alsmede op de lijn Amsterdam— Amersfoort, Ingaande Maandag 19 dezer tijdelijk een gewijzigde dienstregeling zal worden ingevoerd, welke voorshands al leen bekend kan worden gemaakt op een oranje gekleurd uithangblljet no.1 2, dal Zaterdag op alle stations zal hangen In dit uithangblljet zijn tevens de ge gevens van uithangbiliet no 2 frose) ver werkt rachutisten bij verre na niet aan de geallieerde verwachtingen beantwoord In den mateloos hoogen bloedcijns, die deze troepen moesten betalen, wreekt zich het feit. dat het gebruik van pa rachutisten door de geallieerden alle oorspronkelijkheid mist sn slechts een hoogstens geperfectionneerden vorm kan worden genoemd van het ..geheime wapen", waarmee Duitschland in 1940 vooral in Nederland de wereld ver raste Ten zevende blijft Montgomery op de lijn Caen-Tilly-Carentan elk succes onthouden, wanneer hij zijn troepen buiten de reikwijdte van ten hoogste 40 k.m. der Anglo-Amerikaan- sehe scheepskanonnen brengt. Ten achtste is de massale opstand van hei Fransche volk na den 6den Juni uitge bleven. terwijl de geringe activiteit van den bolsjewistischen bondgenoot in het oosten in het geallieerde hoofdkwartier een toenemende onbehaaglijkheid doet ontstaan. Mek deze opsomming van ervarin gen wilien wij volstaan- Acht over wegingen. die tot den aanval op Nor mandië leidden, geplaatst tegenover 8 ervaringen bij dien aanval opgedaan. 'orm heeft aanger ken, militair wacht was. li zeggen, dat d. ie Normandi ieleerd hebber Destijds was invasie beginnen", op vel vraag is door de gebeurtenissen voor eerst beantwoord, zij het dat hier niet mee gezegd is, dat dc strijd tot dc Normandische kust beperkt zal blijven. Wanneer men nagaat uit welke over vraag: Waar zal dc lippen. Deze wegingen de geallieerden Juiêt kustfc voor hun eersten aanval hebben gekózen, blijken deze overwegingen echter reeds een les te 'bevatten, die wellicht ook aan de verdere ontwikke ling richting geeft. Deze overwegingen waren de volgende: Ten eerste omdat de belangrijkste en best ingerichte Engelsche inschepingg- havens (Portsmouth. Southampton, Plymouth) het gunstigst zijn gelegen voor operatics tegen Normandië. Ten tweede omdat zware zeestrijdkrachten hier, tot dekking der landing, de beste operatiemogelijkheden vonden- Ten derde is het eiland Wight, op 100 k.m. van Cherbourg, het gunstigst gelegen voor de concentratie dier zware zee- sjrijdkrachten, terwijl de operatie mogelijkheden voor Duitsche duik- booten door de geringe duikdiepte van de kustwateren hier beperkt zijn. Ten vierde is de afstand, hoewel grooter dan in het Nauw van Calais, dat echter aan de bovengenoemde eischen van den zee-oorlog niet voldeed, toch weer niet zoo groot, dat jachtvliegtuigen hier niet, geregeld heen-en-weer vliegend, zoowel bommenwerpers als troepen- transportvliegtuigen o oven het ge- vechtsgebied zouden kunnen bescher men. Ten vijfde zochten dc geailieerderi zooveel mogelijk gunstige landings plaatsen, welke de vele riviertje* van de Calvadoskust bieden. Ten zesde bevinden zich naast deze kust de groo te wereldhavens Le Havre en Cher bourg, waarvan de geallieerden zich snel hoopten te kunnen bedienen tot 't aan land zetten van massale troepen transporten- Ten zevende is het Nor mandische schiereiland Cotentin zoo smal. dat het van 3 zijden vanuit zee door het geallieerde scheepsgeschut kan worden bestreken; elke sn-iere plaats derKanaalkust biedt slechts voor frontale beschieting vanuit zee gelegenheid. Om dezelfde reden is het schiereiland Cotrntin ten slotte te smal om de Duitsche weermacht een volledige ontplooiing harer operatieve reserves mogelijk te maken. Deze 8 overwegingen deden de geallieerden de Normnndische kust als aanvalsdoel kiezen. Wat de weersom standigheden betreft, waaronder zij den aanval ondernomen, bleken de ge allieerden aan winderig, regenachtig en mistig weer de voorkeur te hebben egeven. Voor het naderen van hun loot was dit weer gunstig, voor een ontplooiing hunner luchtmacht daar entegen ongunstig. Moet men met deze overwegingen, die bij den aanval op Normandië zich deden gelden, reeds rekening houden bij het afwegen van de mogelijkheden, die Jiet verdere verloop der invasie zullen bepalen, niet.minder moet men dit doen met de ervaringen, door dc aan- allende partij tot dusver opgedaan, waarbij het natuurlijk nog af tc wach ten is welke leering zij uit die ervarin gen thans trekt Plaatsen wij tegenover bovenstaande opsomming der overwegingen nu de er varingen der geallieerden, dan krijgen wij het volgende beeld: ten eerste is het hun mogelijk gebleken vasten voet aan de Atlantische kust te krijgen, een feit, dat men van Duitsche zijde ook niet bagatelliseert. Ten tweede bleek een geslaagde landing echter niet gelijk te zijn aan een doorbreking van den Atlantikwall. die niet beschouwd moet worden als een ononderbroken „Chineesche" muur langs do kust, maar die veeleer uit e:-n systeem van erstexkingon bestaat, die met uitzon dering van de groote vestingen hij de vitale havens, in de eerste plaats de functie van golfbrekers vervullen. Tal rijke dezer „golfbrekers" zyn ook in de bezette kuststrook in werking ge bleven, ondanks de ontzaggelijk zware bombardementen, waaraan zij vanuit zee bloot stonden, men denke slechts" aan de reeds enkele malen met eere genoemde batcrij-Marcouf het .Normandische Alcazar". Ten derde en dit volgt uit het voorafgaande vetd de bewegingsvrijheid der gelande geallieerde troepen in hooge mate door deze bunkers belemmerd, te meer om dat deze over draaibaar geschut -be schikken, dat in een wijden cirkel den geheelen omtrek beheerscht (zij lieten de aanvallers eerst rustig passeeren om hen daarna in den rug onder vuur te nemen) en omdat het den geallieer den nu niet meer mogelijk is deze bun kers vanuit zee onder vuur te nemen, willen zij hun eigen troepen niet in gevaar breng2n. Ten vierde zijn de 'crliczen der geallieerden hoog. ont- aggelijk hoog en naar men mag aan nemen veel hooger geweest, dan ooit door Eisenhower en Montgomery voorzien, zoowel aan menschen als aan materiaal, die nu voor verdere opera tieve ontplooiing verloren zijn gegaan. Ten vijfde is het den geallieerden, on danks hun geweldige krachtsinspan ning. tot op dit oogenblik nog steeds niet mogelijk geweest het eerste doel te bereiken, waartoe deze aanval op Normandië werd ondernomen: de ha vens van Cherbourg of Le Havre te bezetten voor het aan wal brengen van zware versterkingen, zwaar geschut, pantserformaties van grooter omvang dan door de lucht «f langs amphlbi- schen weg aangevoerd kunnen worden en van een troepenmacht van werkelijk operatieve beteekenis. Ten zesde heeft de inzet van Anglo-Amcrikaansche pa- (Eie vijfde kolom ondMyuel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1