NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Een gloeiende klomp ijzer... een ontzaggelijke ontploffing Slag om Si. Lo werd geallieerde nederlaag Amerikaansche aanval bij St. Lo bloedig afg&slagen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 414 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG W JUNI 1044 SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. l/l, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar^ Advertentie - t a r 1 ef Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor degebeele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. VERGELDINGSWAPEN. De luchi veranderde in een vlammenzee. Groote onrusi in Amerika en Londen. Zooals eenigen t\jd geleden de belangstelling voor de gevech ten In Italië naar de tweede plaats werd verdrongen door de invasie in Noord-Frankrijk, zoo zyn de gevechten in Nopnandië thans weer verdrongen door het nieuwe wapen! Geheel Engeland spreekt nog slechts over één ding: het nieuwe Duitsche wapen. De reden is duidelijk: Het geheime wapen heeft groote verwoestingen aangericht en de uitwerking er van is verschrikkelijk geweest, niet alleen in materieel opzicht, doch ook wat het effect op het publiek betreft. De menschen hebben geen rust meer en leven in voortdurenden angst, die tot een paniekstemming is gekomen. Geen wonder ook. Immers, alle ooggetuigen vertellen, dat men nog nooit zulke geweldige ontploffingen heeft meegemaakt. En deze ontploffingen hebben niet alleen Vrijdag den geheelen dag geduurd met enkele onderbrekingen, doch volgens de jongste be richten is de vergelding met het geheime \vapen ook Zaterdag en Zondag voortgezet. Zelfs is de activiteit in den nacht van Vrijdag op Zaterdag nog belangrijk gestegen Sneller dan vliegtuigen. Intusschen zijn dozijnen berichten van neutrale, vooral Zweedsche cor respondenten ontvangen en men kan zich nu een tamelijk duidelijk beeld maken van hetgeen Engeland op het oogenblik beleeft. Belangrijk is het volgende: In de eerste plaats is er geen doeltreffende waarschuwing, want de nieuwe Duitsche projectie len zijn sneller dan vliegtuigen en het alarm wordt pas- gemaakt, wan neer de eerste vernielingen zijn aan gericht. Daar komt bij, dat zuid-En- geland nu niet alleen des nachts, maar vooral ook overdag ,-voorbereid moet zijn op zulke volledige verras send optredende aanvallen, hetgeen iets volkomen nieuws is voor de Brit ten. Bovendien werkt het gevoel bij zonder drukkend, dat een doeltref fende afweer tot dusver niet kon worden gevonden. Een Zweedsche correspondent- bevond zich in een zuid-Engelschip stad, toen de eerste projectielen insloegen. Hij meldt hierover: Velen waren reeds naar bed gegaan, anderen wachtten nog op de laatste radioberichten. Het was onge veer 9 uur des avonds. Toen weerklonk plotseling het gedonder van het af weergeschut en de meesten snelden naar de schuilkelders. Wij bleven op om te zien wat er aan de hand was en waren de eerste getuigen van een vreeselijk nieuw -oorlogsdrama. Grieze lig .was het, zooals de brommende toon steeds dichterbij kwam. Hier en daar begon sporadisch het afweergeschut te vuren. Dan hoorde men plotseling een geluid alsof een ankerketting wordt gelicht. Wij moesten toen plotseling dekking zoeken, want niet ver van ons dook op geringe hoogte in de lucht iets op, dat wij slechstN kunnen beschrijven als een gloeiende klomp ijzer. Met reu zensnelheid dook dit griezelige spook sel op als een komeet, die 'n vurigen staart achfér zich sleept. Plotseling verdween het roodgloeiende fenomeen en tezelfdertijd ontstond een oorver- doovendc, ontzaglijke ontploffing, ge volgd door de meer' bekende geluiden van ineenstortende gebouwen. Allen wisten: nu hebben wij den eersten aan val van een volkomen nieuw wapen bijgewoond. Dynamiet-meteoren. „DydCmiet-meteoren," zoo noemt de militaire correspondent van .het DNB, Mar.tin Hallensleben. de geheimzinnige Duitsche projectielen, die de aarde in zuid- en oost-Engeland als door een aardbeving doen schokken en de lucht veranderen in een. vlammenzee. Het is reeds zeker en 't wordt door de bevoegde Duitsche militairen ook zoo beschouwd, dat de thans gebruikte „dynamiet-meteoren" slechts het begin vormen van hetgeen de Duitsche oor logvoering verstaat orjder „vergel ding". Voor'de effectivfteit geeft men voor eerst slechts twee voorbeelden: nl. het feit, dat eeri groot deel van een Britsch ravitailleeringsconvooi, dat binnen hgt veld van een neerdalenden „dynamiet- meteoor" raakte, in vlammen w£rd ge huld en dat de groote branden in het gebied van Londen over een afstand van 200 km iichtbaar zijn. Londen geëvacueerd. Naar te Stockhqjm vernomen wordt is de uitwerking van de tegen Londen en ztiid-Engeland gebruikte nieuwe Duitsche projectielen voor de Engelsche regeering aanleiding geweest, de on middellijke ontruiming van Londen te bevelen, daar noch de schuilkelders, noch de tunnels van den ondergrond- schen spoorweg bestand zijn tegen het geweld der explosies. De vlucht van de bevolking uit de millioenenstad naar het platteland heeft reeds een omvang aangenomen, die de evacuaties van 1941 in -de schaduw stelt. Bezorgdheid in Amerika. Ondanks alle pogingen van officieele zijde om de zaak te sussen, heeft zich van de bevolking der Ver. Staten, naar EFE meldt, groote onrust en bezorgd heid als gevolg van het opduiken van het nieuwe Duitsche wapen meester gemaakt, temeer daar nog geenerlei gegevens bekend konden worden ge maakt over den aard, de samenstelling en de eventueele mogelijkheid van be strijding van het nieuwe wapen. De Amerikaansche technici en militaire overzichtschrijvers probeeren de ge drukte stemming van het publiek weg te nëftien door te verklaren, dat het thans door Duitschland gebruikte wa pen niets nieuws is, doch dat men het gebruik daarvan al lang verwacht had. Post voor vrijwilligers. Het ft -Ersatzkommando Niederlande in Den Haag maakt in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-H of die in Lazaretten, Genesungsheime enz. liggen, het vol gende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pakjes moeten in het vervolg geadresseerd zijn als volgt: An das ^-Hauptamt, DII/2 Deutsche Dienstpost, Maastricht. Zur Weiterleitung an: (naam): (veldpostnr. of adres): Daardoor zal de verzending van de veldpost in het 'ervolg minder vertra ging ondervinden. Brieven, tijdschrif ten en pakjes moeten duidelijk van naam en adreg voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er dui delijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpak ken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 2c gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn als deze naar veldposlnummers gezon den worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaardere 1 'vies ook met 2 Zulassungsmarken zijn niet toegelaten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnrs.. mogen tot 2000 gram zwaar zijn, en moeten voorzien zijn van een 40 cents postzegel. LuchtveldïAstorieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien zijn én op den brief moet. vermeld zijn: Luchtveldpost. Luchtveldpostzegels en toalatingszegcls worden door de vrijwilligers aan hun familieleden gezonden Kranten- en tijdsein iitenzend.ingen aan veldpostnummers met een gewicht -van meer dan 100 gram zijn alleen toegestaan, indien deze direct van den uitgever verzonden worden. Het is in het belang der familieleden zelf, dat aan de voorschriften nauw keurig de hand gehouden wordt, .want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijd schriften en pakjes voox- de vrijwilli gers niet meer naar het -Ersatzkom mando Niederlande in Den Haag ge zonden worden. De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Nederlandsche post aan genomen en in plaatsen waar kanteen van de Duitsche Dienstpost gevestigd zijn. kan men de veldpost daar bezor gen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpost wissels voor de vrijwilligers bij alle eenheden der Weermacht en Waffen-M Verduister van 22-5.15 uur. Vergelding 8 Nov. 1943: „De heeren mogen het gelooven of niet, maar het uur der vergelding zal komen." (Hitier) 24 Nov 1943: ,De omvang dér Britsche terreuraanvallen zal de Duitsche weermacht noodzaken, naar het vergeldingswapen te grijpen". (Op percommando Duitsche Weermacht). 29 Nov. 1943: „Dag en nacht wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de vergelding en als zij komt..,." (dr. Göbbels). 16 Juni 1944: „Zuid-Engelajjd en Londen zijn bestookt met een nieuw soort projectiel van het zwaarste kaliber". (Weermachtbericht van Vrijdag j.L) O— 17 Juni 1943: Een van de „helhonden" (zoo wordt het nieuwe wapen reeds door de soldaten genoemd) sloeg een krater van 25 m middellijn en verscheidene meters diep. 17 Juni 1944: ,Een paniek heeft zich van de Britsche bevolking meester gemaakt. Wij moesten plotseling allemaal dekking zoeken want niet ver van ons dook op geringe hoogte in de lucht iets op, dat n gloeiende klomp ijzet leek. Plotseling verdween het roodgloeiende fenomeen en terzelfdertijd ontstond een oorverdoovende, ontzaggelijke ontplof- fing 17 Juni 1914: De ontruiming van Londen is bevolen, daar noch de schuilkelders, noch de tunnels bestand zijn tegen de explosies. St. Lo is geen slad meer. (Interinf.) Dc slag om St. Lö, waar toe Vrijdag Amerikaansche tanks en gemotoriseerde troepen ter sterkte van. verscheidene divisies over een front breedte van ca. 16 km opnieuw waren aangetreden, werd Zaterdag tot een verpletterende nederlaag voor de in vasiestrijdkrachten. Met de zwaarste verliezen zijn alle vijandelijke aanval len afgestuit op de hardheid van den Duitschen afweer en op de grootere bekwaamheid van de Duitsche leiding. Voor tien sector van één enkele Duit sche compagnie'1 grenadiers werden meer dan duizend doode Amerikanen geteld, In de middaguren van Zaterdag was het aan Amerikaansche pantserformaties gelukt, «enige km terrein in de richting van St. Ló van het noorden en noord oosten uit te winnen. De voorste Ameri kaansche aanvalsafdeelingen stonden ten slotte nog slechts 4 km voor de stad, zoodat de positie der Duitsche verdedi gers even dreigend scheen te worden. Op dat oogenblik werd een hevige tegen aanval door Duitsche reserves onderno men, welke de Amerikaapsche formaties met volle kracht in de diepe liank harer aanvalsbewegtngcn trof. De leiding der invasie, oepen probeerde in de avond uren den toestand nog eenigermate te herstellen, door zonder op verliezen te letten de reeds vaak mislukte aanvallen aan weerskanten van den weg Bayeux— St. Lö te laten herhalen, doch de Duit sche formaties waren tegen den nieuwen stormloop opgewassen en de Duitsche te genaanval kon zonder stagnatie worden voortgezet. Hij leidde er tenslotte toe, dat de Amerikaansche aanvalsformaties onder bescherming van het nachtelijk duister zich in volslagen wanorde op haar stellingen van uitgang moesten terug trekken, waarbij den Duitschen troepen nog talrijke gevangenen in handen vielen. 4000 dooden. De gezamenlijke resultaten van dit af- weersucccs zijn thans nog niet te over zien. Volgens de voorlonpige berichten hebben de Amerikanen Zaterdag alleen lyum 4000 m^n aan dooden verloren. Voorts werden tot dusver 73 grootendeels stukgeschoten of uitgebrande tanks en stukken stormgeschut geteld. De werke lijke verliezen der invasietroepen zijn echter zonder twijfel nog hooger, temeer daar in deze cijfers niet begrepen zijnde verliezen, die de Amerikanen geleden hebben in de zware gevechten aan weers zijden van C3n weg Bayeux—fet. L6. St. Ló een ontruimde puinhoop. Zondagmiddag meldde de oorlogscor respondent van het PNR in het westen, Alex Schmalfuss, het volgende: De vijand is met zijn spits tot aan den rand ten noordoosten -van St. L6 doorgedrongen, maar St. Lö is geen stad meer. het is een door alle levende wezens ontruimde puinhoop. Bij de voorafgegane luchtaan vallen der Engelschen en Amerikanen werd de stad n.1,, die een pronkjuweel was van historische bouwmonumenten, letterlijk platgestampt. Stellig liggen nog duizenden Fransche burgers onder de puinhoopen der huizen, kerken en scho len. De vijand heeft de terreinwinst al daar met nieuwe zware verliezen aan menschen en materiaal betaald. Hetzelfde kan gezegd worden van de aanvallen, die den Amerikaanschen elite formaties op het schiereiland Cotentin bij Sauveur le Vicomte en ten noorden daar van terreinwinst hebben opgeleverd. Interinf meldde later op den dag, dat het den Amerikanen in het gebied van St. Sauveur waarschijnlijk zal gelukken, de westkust van het schiereiland Coten tin te bereiken. De Duitsche leiding heeft zich echter reeds door het aanvoeren van troepen, oorlogstuig en andere wapens naar het vestinggebied van Cherbourg voorbereid op het geval, dat het den ge allieerden kan gelukken, het noordelijke deel van het scheireiland Cotentin af te snijden van het overige operatiegebied. Qe eigenlijke beslissingen over de ver dere ontwikkeling tan de .Invasiefronten zullen ook niet hier vallen, maar in den sector tusschen Caen en St. Lö. Sluizen bij Caen opgeblazen. Duitsche Dioniers hebben de sluizen en verdedigingsinstallaties van Caen opgeblazen. Deze vernieling vormt' een zwaren slag voor de Engelschen, die om de monding van de Orne strijden, omdat, hierdoor de kleine visschershaven Ouistreham, waar de vijand zich op den eersten 'dag der invasie had genes teld, nog onbelangrijker is geworden. Van Caen leidt behalve de Orne zelf een kanaal naar Ouistreham en naar zee, dat door een stuwmeer bij Caen wordt gevoed. Door het opblazen der verdedigingsinstallaties staat in de ha ven van Ouistreham geen water meer Deze haven is nu alleen nog te gebrui ken bij vloed en zoodoende practisch waardeloos geworden. „Het gaat goed". De titel van het politieke week- praatje van Max Blokzijl, dat van avond om 18.45 uur over Hilversum 1 zal worden uitgezonden, is: „Het gaat goed". Kleuringen bü de invasie. - De oor logscorrespondent van het DNB ln het W.. Alex Schmalfuss, meldt: Bij Airel, ten Z. van Isigny, zijn de eerste kleur lingentroepen gevangen -genomen. Het zijn leden van het uit de zuidelijke sta ten afkomstige 175ste Amerikaansche infanterie-regiment. De warenuitvoer naar Duitschland. Met ingang van 1 Juli strenge contröle. 's-GRAVENHAGE, 16 Juni. - De vervaardiging en verzending van arti kelen en andere goederen buiten de grenzen, die getrokken zijn door de Overheidsmaatregelen voor het be drijfsleven, zijn verboden. Ter con troleering van dit verbod zal van 1 Juli 1944 af, alle warenuitvoer naar Duitschland aan een strenge en rigoureuse controle- worden onder worpen. Wie goederen van welken aard ook per spoor, per expediteurs, met vrachtauto's of met schepen naar Duitschland wil verzenden, moet te voren het bewijs van een speciale verguiyiing hebben verkregen. Zon der dit bewijs moeten de spoorwegen, de expediteurs of de jverschepers het aannemen van de zending weigeren. Ter verkrijging van het bewijs moe ten worden overgelegd: a- voor alleproducten op het gebied van de voedselvoorziening en van den landbouw ofwel de' origineele uitvoer vergunning van het ministerie voor Landbouw en Visscherij, ofwel, indien de uitvoervergunning niet tijdig kan worden verstrekt, resp. de uitvoer in gedeeltelijke zendingen geschiedt, een door- den exporteur uit te schrijven formulier. bl. voor alle andere fabrikaten, half fabrikaten en grondstoffen (behalve kolen en cokes, welke zonder vergun ning mogen worden uitgevoerd) een afschrift van de ordervërgunning van de Zentral-Auftragstelle. b2. voor zendingen Ynet een goederen- waarde beneden 500 en voor zendin gen van Duitsche particulieren ter dekking van hun persoonlijke behoefte een speciale uitvoerverklaring, voor zoover niet de Zentral-Auftragstelle om specialen reden een uitvoervergun ning heeft verstrekt. (Voor réisbagage is geen vergunning vereischt-) Zware straffen bfj overtreding. Voor zoover de afzender zelf de for mulieren invult, neemt hij de volle verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid en volledigheid der versterkte gegevens. Onjuiste- oi onvolledige ge gevens worden zeer streng gestraft. In zwaar aan te rekenen gevallen kan gezien de huidige situatie in het op arglistige wijze verkrijgen van transportmiddelen voor niet voor den oorlog van belang zijnde goederen zelfs een daad van sabotage worden gezien. Op de geheele regeling bestaan slechts, twee uitzonderingen, waarbij goederen *2onder speciale vergunning uitgevoerd worden n.1. a- kolen en cokes, b goederen, die tot de reisbagage be- De leider bij de Drentsche vrouwen. Vrijdag heeft de leider in Assen ge sproken voor een door de nationaal- socialistische vrouwenorganisatie be legde vergadering van meer dan vier honderd Drentsche vrouwen van front strijders, N. S. K. K.-mannen en Oost- landboeren, Mussert sprak woorden van bewon dering voor de vrouwen der frontsol daten. Groot, onnoemelijk groot is het offer, dat zoo menige vrouw reeds moest brengen. Maar zij weet. dat zö die offers brengt voor de toekomst van haar kinderen, voor de toekomst van Europa. Wanneer Europa vereenigd is. zal er geen oorlog meer zijn, die de volkéren van Europa in verdeeldheid brengt. Op de bijeenkomst werd voorts het woord gevoerd door de landelijk leid- stéb der N. S. V. O., mej. L. Couzy. hooren en als reisbagage worden op gegeven. De nieuwe regeling is zoo eenvoudig, dat zij voor alle hierbij betrokken zijn de verkeersinrichtingen zonder een aanzienlijke uitbreiding der werkzaam heden aan de hand der duidelijke en overzichtelijke formulieren kan worden doorgevoerd. Desondanks vindt nog een aanvullende controle plaats door de douanebeambten. Tot dat doel moeten de bewijsstukken inzake den toegesta- nen uitvoer bij de v.erzendpapieren worden gevoegd. Deze worden bij het overschrijden van de grens door de douane in ontvangst genomen en onder bijvoeging vaVi eventueele noodzake lijke opmerkingen aan de betreffende instanties doorgezonden- Hier vindt een nieuw onderzoek plaats, zoodat iedere vervalsching of ook slechts een poging tot ontduiking onmiddellijk kan worden vastgesteld en eventueel kan wordïn bestraft. Het goederentransport zelf ondergaat hierdoor geen vertra ging. Goederen door de verkeersin- richtingen aangenomen, worden in iedér geval vervoörd. De formulieren voor den uitvoer van goederen, vallende onder het ressort van de instanties voor den landbouw en de voedselvoorziening, worden op de reeds gebruikelijke wijze door de Nederlandsche marktorganisaties uit gegeven. De formulieren voor alle overige Soederen kunpen bij alle spoorwegsta- .ons, bij alle expediteurs en bij de drukkerij Elco in Amsterdam als in den handel zijnd drukwerk worden ver kregen. Allen instanties en ondernemingen, welke betrokken zijn bij den warenuit voer naar Duitschland, wordt dringend aangeraden zich tijdig in te stellen op de hierboven uiteengezette wijziging en zich eenige dagen vóór 1 Juli a-s. in het bezit te stellen van de noodzake lijke vergunningen en van de hiertoe vereischte formulieren. Dameshoeden Het gebeurde dezer dagen écht op de begraafplaats in één onzer schilderachtige Noordhollandsche dorpjes. Bloemen werden op de baar ge legd Een belangstellende dame. die nog iets aan haar kapsel veranderen wil de, had even haar hoedje op een grasperk gelegd. Vóórdat zij er op verdacht was, had men in de ver onderstelling, dat het een mandje met bloemen was haar hoofddek sel gegrepen en het ook eerbiedig een plaatsje op de kist gegpven. Ik herhaal U: dit voorval is vrij van elke fantasie. Vrouwenhoeden heb ik altijd de gekste dingen gevonden, die er op de wereld bestaan ik vergeet nooit hoe ik eenige jaren geleden aan één van mijn vrouwelijke huisgenooten eens vroeg, waarom zij midden op den dag, toen het nog lang geen etenstijd was, een bord met een spiegelei op tafel neerzette, en de wedervraag ten antwoord kreeg of ik soms met molentjes liep, want het was heelemaól geen spiegelei, maar haar nieuwste hoedje. Maar toch bewijst ook dit hoedje weer, da* alles in de wereld betrek kelijk is, want op sommige hoofden staat zelfs de zotste uitvinding als Gen droom. Alleen: de vrouwen moesten wat meer zelfkennis hebben en weten wat zij dragen kunnen: het gekke hoedje of de nuchtere alpino. Maar elke vrouw is nu eenmaal onder een hoedje te vangen! OVIDIUS. Cultureele verzorging der Duitsche soldaten. Het Deutsche Theater in den Nieder- landen. dat sedert zijn oprichting in de cultureele verzorging van de in Neder land liggende Duitsche soldaten een van zijn voornaamste taken ziet, zal zich, re kening houdende met de gegeven om standigheden, voor de rest van den speeltijd uitsluitend aan deze taak wij den. Afstand doende van het geven van opera's, operettes en groote tooneelstuk- ken, zullen de kunstenaars zich geheel wijden aan de cultyreele verzorging van de leden der weermacht met kleine en groote bonte programma's, die zoowel in de steden als ook in de stellingen als zoogenaamde „bunkerprogramma's" ge geven zullen word en- Het Deutsche Theater heeft Zondag middag in den Stadsschouwburg te Den Haag met 'n grooten „bonten middag" voor een geheel bezette zaal een begin gemaakt met deze taak. Geringe vorderingen, doch zware verliezen in Italië. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Juni. (D.N-B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Sedert 15 Juni om 23 uur 40 liggen Zuid-Engcland en het stedelijk ge bied van Londen met slechts geringe onderbrekingen voortdurend onder het vuur van onze zwaarste projectielen. Zeer zware vernielingen in de betrokken gebieden kunnen verwacht worden. In Normandië is het gisteren weer tot voor ons succesvolle aanyals- en afweergevechten gekomen. Ten Oosten van dc Orne veroverde onze aanval, ondanks krachtigen vijandelijken afweer, na felle gevechten heli grootste deel van het boschgebied ten Zuiden van Bavent. Tegen den met sterke pantserstrijdkrachten den geheelen dag ten Zuidwesten van Tilly aanvallenden vijand behaalden onze pantserformaties een volledig afweersucces. Eenige door onze stellingen heen gebroken vijandelijke tanks werden vernietigd. Ook ter weerszijden van den weg Bayeux-St. Lo viel dc vijand gisteren met sterke strijdkrachten aan. De gevechten zyn nog aan den gang. Ten Zuidwesten van Carentan zijn sterke aanvallen van den tegenstander met zware verliezen voor hem mislukt. Alleen in het gebied St. Mère Eglise gelukte hel den vijand, naar het Westen tot St. Sauveur Le Vi comte op te rukken, waar verder zwaar gestreden wordt. 300 vliegtuigen naar beneden gehaald. Bij al de gevechten op het schiereiland Cherbourg hebben zich gevechtsgroepen onder bevel van lt.-kol. Keil en het pio- nlersbataillon 191 onder bevel van Haupt- mann Bonenkamp bijzonder onderschei den. In Midden-Italië heeft de vijand giste ren zijn zwaartepunt verplaatst naar het gebied ten noordoosten van het Bolsena- meer. Het gelukte hem daar na verbit terde worsteling in de stellingen van on ze achterhoedetroepen eenige penetraties te bereiken. Ift het gebied voor Grosseto Bij onze Vrijwilligers. De kniediepe modder steil de hoogste elschen Op den achtergrond een stukgeschoten vijandelijke ¥t PK Raudies/O/H/P m aan onze KEURINGEN. Het -Ersatzkommando deelt mede: Iédere gezonde Nederlander kan zicb aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor Se Waffen-jj, jj-Waclitbataillon inAmersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsinarine en de Germaansche jj in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aanmcldingspllcbtig zijn voor dc tewerkstelling, kunnen zicb eveneens aanmelden en worden gedurende dc verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-H kan ieder worden die na tenminste één Jaar diensttijd zUn geschiktheid voor dc officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding .Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zUn: gedrag, karakter, presta tie. f Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebcnstellen der Waffen-j): Amsterdam Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 325; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30, en het H-Esatzkommando, Dén Haag, Korte VUverb. 5. 19.6.44 813.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 15—17.00 uur, Amersroort, pol. Durchgangslager, Leusderweg. 20-6.44 8—12.00 uur. Utrecht. N. V. Huis, Oudegracht 245. £SK™°?F DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET H-WACHTBATAn.- od DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. en ten oosten daarvan werden alle vijan delijke aanvallen bloedig uiteengeslagen. De verliezen van den vijand waren zwaar. Talrijke pantsers en vrachtauto's bleven brandend liggen. Landing op Elba. In dc vroege ochtenduren van" heden is de tegenstander na zware luchtaan vallen op verscheidene plaatsen op het eiland Elba geland. Felle gevechten met de zwakke Duitsche bczettiugsstrijdkrach- ten zijü aan den gang. Uit het oosten worden geen bijzondere gevechtshandelingen gemeld. In de och tenduren van 10 Juni vloog een Ameri kaansche formatie bommenwerpers met bescherming van jagers naar Zuidoost- Duitschland en wierp bommen in de bui tenwijken van de stad Weenen en op Presburg. Er ontstond schade en verlie zen onder de bevolking. In den afgeloopen nacht hebben Brit sche bommenwerpers de steden .Duisburg en Oberhausen aangevallen en daar scha de veroorzaakt aan gebouwen, en geringe verliezen van menschenlevens. Afzonder lijke Britsche' vliegtuigen wierpen bom men op Berlijn. Boven het Rijksgebied en de bezette westelijke gebieden werden overdag en in den afgeloopen nacht door luchtver dedigingsstrijdkrachten 83 vijandelijke Oceaan twee schepen met een inhoud van 11000 brt. en een torpedojager in den grond geboord. V Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidde: Bijna zonder onderbreking blijft ho ven Londen en zijn buitenwijken het zwaarste stoorvhur liggen. Aan de Normandisclie kust viel de vijand ook gisteren in verscheidene sectoren met sterke infanterie, en pantscrstriidkrachten tevergeefs aan. In het gebied ten noordoosten en zuid westen van Tilly sloegen onze pant sertroepen alle vijandelijke aanvallen af. Een geringe plaatselijke penetratie werd ln een onverwUlden tegenaan val opgeheven. Ten oosten van Cau- mont bereikte onze aanval naar het noorden het heuvelterrein vlak ten zuiden van Livry. Het zwaartepunt van de gevechten lag in het gebied ten zuidwesten van BaHerc*y, waar Amerikaansche formaties met gecon centreerde strijdkrachten in de rich ting van St. Ló on6 front probeerden te verbreken. Zij werden in een ver bitterden, wisselvaliigen strijd met de zwaarste verliezen aan dooden en ge wonden afgeslagen. Alleen in dezen sector had de vijand meer dan dui zend dooden. Onder> den indruk van zUn zware verliezen trok hij zich in vlucht op zUn uitgangsstellingen terug. Op het schiereiland Cherbourg zette de vijgnd zijn aanvallen ln het gebied van St. Sauveur-le-Vicomte voort, doch kon slechts geringe terreinwinst behalen. Sterke formaties van onze luchtmacht mengden zich den geheelen dag doel treffend in de gevechten te land. Gevechts- en torpedovliegers troffen gisteren voor het landingshoofd vier vij andelijke schepen met bommen en tor pedo's. Er werden branden en ontplof fingen waargenomen. Bovendien werd een zware krniser zwaar beschadigd. Ten westen van het schiereiland Cherbourg sloeg een Duitsch geleideschip den aan val van een vijandelijke torpedomotor boot af en bracht daarbij één der vijan delijke booten tot zinken. Kustbatterijen van leger en marine plaatsten in de Seine- baat treffers op vijandelijke oorlogssche pen en transportvaartuigen. Duitsche duikbooten hebben aan den westelijken. uitgang van het Kanaal drie torpedoja gers. die deel uitmaakten van een Vijan delijke formatie, in den grond geboord. Lichte en zware batterijen luchtdoelge schut van de luchtmacht nebben sinds het begin van de invasie 301 vijandelijke vliegtuigen, vijf vrachtzweefvliegtuigen en twintig tanks stukgeschoten en een vij- andelijken kruiser zwaar beschadigd. Landing op Elba mislukt. De in het noorden en zuidoosten van het eiland Elba gelande vijand werd in een tegenaanval weer in zee teruggedre ven. Slechts bij Marlna gelukte het den Vijand, in een klein bruggehoofd. vas ten voet te krijgen. Zware gevechten zijn hier en in de streek van Capoliveri. waai de vijand gisteren opnieuw landde, r.og aan den gang. Een kustbatterij van het eiland Elba beschadigde een Engelschen kruiser van de London-klasse. Het zwaartepunt van den afweerslag in tyTidden-Italië lag weer in het gebied ten zuiden van Perugia. Ondanks een mas saal gebruik van zijn pantserformaties kon de vijand ons front slechts in eenige sectoren iets terugdrukken. In de Golf van Genua ontstonden ver scheidene gevechten tusschen onze es corte-vaartuigen en vijandelijke torpedo- motorbooten. Verscheidene vijandelijke booten werden daarbij zwaar beschadigd. Aan de Adriatische kust werden bij St. Giorglo twee kleine vijandelijke landings vaartuigen door artillerie-voltreffers ver nietigd. Van het oostelijke front worden slechts plaatselijke gevechten aan de Berezina. ten zuidoosten van Witebsk en ten zuid oosten van Nowosjef gemeld. Sterke for maties zware Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen in den afgeloopen nacht de stations Gomel. Nowosybkof en Sjtsjors met goede uitwerking aan. In spoorweg emplacementen, opslagplaatsen van mu nitie en voorraden ontstonden groote branden en ontploffingen. Bij een aenval van bolsjewistische bommenwerpers op een Duitsch konvooi voor de kust van noordelijk Noorwegen werden door jarht- vliegers en marincboordgeschut 37 vijan delijke vliegtuigen vernietigd. Dertig an dere bolsjewistische vliegtuigen werden bij een aanval op Kirkenes door strijd krachten der luchtverdediging neerge schoten. In den afgeloopen nacht wierpen enke le Britsche- vliegtuigen bommen op het gebied van Berlijn en in het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied. Luitenant-kolonel Lent. commodore van een eskader nacht jagers, heeft ln den nacht van 15 op 16 Juni zijn honderdsten tegenstander neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doe len in Zuidoost-Engeland aan. Finnen geven terrein Prijs. Het offensief, dat de Sovjets Ingezet hebben op de Karelische Landengte, heeft geleld tot zware gevechten. De Finnen moesten daarbij eenige plaatsen ontrui men, maar de vijand leed zulke zware verliezen, dat deze ternauwernood op wegen tegen de terreinwinst. Zoo rr. .ldde het Finsche legerberioht Zaterdagavond, dat de vijandelijke druk op het spoorwegstation Perkjaervl juï- tengewoon zwaar was en dat daardoor Se'vaestoe, Uusikirkko en Kanneljaervl moesten worden opgegeven In den loop van Zaterdag trokken de Finsche troepen nog verder terug, doch zy boden den vijand hardnekktgen tegen stand en brachten hem voortdurend zwa re verliezen toe. Humaljoki, Kuolama- jaervi en Perkjaervi werden ontruimd, terwijl m het gebied van Valkajaervi en Rautu, alsmede bij Taipale nog iwfye gevechten aan den gang waren. k

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1