NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Vijand bereikte westkust van schiereiland Cherbourg. Tegenmaatregelen hebben geen succes. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 20 JUNI 1944. SCHAGER EDITIE. i Jaargang, No. 142, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER. Alkmaar. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijk*) korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Weermachtbericht Bruggeboofd bij de Orne verder vernauwd. Vergeldingswapen ook Zondag boven Londen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Juni (DNB). - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Het storingsvuur op Londen en zijn buitenwijken heeft ook giste ren den geheelen dag en in den afgeloopen nacht met afwisselende kracht aangehouden. Het zwaartepunt van de gevech ten in Normandië heeft gisteren gelegen in het gebied van St. Sauveur-le-Vicomte. Hier slaagde de vijand er in. met uiterst sterk gebruik van zijn artillerie en luchtwapen, door onzebeveili gingen heen te stooten en de Westkust van het schiereiland Cherbourg te bereiken bij Barne- ville-sur-Mer. Het afgrendelings front onzer troepen is ten Zuiden en Noorden daarvan gevormd. Het vijandelijke bruggehoofd ten Oosten van de Orne werd ver der vernauwd Vijandelijke tegen aanvallen met tanks mislukten. Ter weerszijden van Tilly heeft de vijand aangevallen op een breed front met vrij sterke strijdkrachten van infanterie en tanks. Alle. vij andelijke aanvallen stortten zonder succes ineen. Ten Noord-Oosten van St. L6 Is een penetratie van deij. vorigen dag in een tegenaan val opgeheven. Hier heeft zich de derde divisie valschermjagers on der commando van luitenant-gene raal Schimpf bijzonder onder scheiden. Formaties gevechtsvliegers hebben voor het landingshoofd twee koop- vaardei's met 'n inhoud van 18.000 brt. en een torpedobootjager tot zinken ge bracht. Vier andere koopvaarders met een inhoud van 29.000 brt. en drie tor- pedobootjagers werden zwaar bescha digd. Marinekustbatterijen hefcben ten Westen van het schiereiland Cher bourg eveneens een vijandelijken tor pedobootjager beschadigd. Nieuwe landingen op Elba. Op het eiland Elba versterkte de vij and zich met nieuwe transporten. Het garnizoen van 't eiland biedt heroïe- ken tegenstand onder bevel van den dapperen commandant4 generaal-ma- joor Gall en heeft den tegenstander zware verliezen toegebracht. Tegen over een verre overmachtigen vijand hebben zich onze troepen ten slotte moeten terugtrekken op het Noord oostelijke deel van het eiland. De ge vechten duren voort. Ten Oosten van het eiland Elba heb ben torpedobooten een Britsche tor pedomotorboot in den grond geboord en twee andere zwaar beschadigd. Hevige gevechten bij Perugia. In den sector van Grosseto tot Pe rugia was het gisteren een bijzonder zware dag van strijd. Met geconcen treerde krachten viel de vijand der geheelen dag aan, zonder dat het hem gelukte, vrij groote terreinwinst te be halen. Tot bijzonder hevige gevechten kwam het in het gebied ten Zuidwes ten en Zuiden van Perugia. waar onze troepen verbeten weerstand bieden en herhaa]de. door tanks gesteunde a vallen, voor het grootste deel in vechten op korten afstand, uiteen sloegen. In het Oosten zijn plaatselijke aan vallen der bolsjewieken in het voor- terreih der Karpathen. aan de Berezi- na en ter weerszijden van Witebsk met zware verliezen voor den vijand mis lukt. Luchtoorlog. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aanval ondernomen op het spoorwegknooppunt Sarny, waar groote branden en ontploffingen werden veroorzaakt. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers is maar Noordwest- Duitschland gevlogen en heeft ter- reuraanvallen gedaan op verscheidene steden. Vooral in de woonwijken van Hamburg, Bremen. Hannover en We- sermünde ontstonden schade en ver liezen aan menschenlevens. Door af weergeschut van het luchtwapen en de marine werden 16 vijandelijke vliegtuigen vernietigd." Finsche troepen wijken terug. Het Finsche weermachtbericht van Maandag luidde: „Op de Karelische landengte waren de vijandelijke aanvallen in het gebied tusschen de Finsche Golf en Vuoksen levendig. Bijzonder hevige gevechten werden geleverd bij Kaukjaervi-Sum- ma alsmede op de landengte tusschen Muolaenjaervi en Vuoksen. Koivisto, Makslahti, Valkjaervi en Rautu wer den opgegeven. De laatste twee dagen werden 51 vijandelijke tanks vernie tigd. Van de overige sectoren der land- fronten" niets bijzonders te melden De vestingwerken der Koivisto- eilanden waren met lichte vijandelijke zeestrijdkrachten in vuurgevechten ge wikkeld en brachten twee kleine sche pen tot zinken. Op de Karelische land engte en in het Oostelijke deel van de Finsche Golf schoten onze jagers luchtafweer 28 vijandelijke vliegtuigen neer. Daarvan warden tien machines door Duitsche jachtvliegers en schepen neergehaald. Op de Aunuslandengte werden nog twee vijandelijke machines neergeschoten. Daarmede heeft de vij and de laatste 24 uur 30 machines ver loren". Verduister van 22-5.15 uur. 21 Juni: Zon op 5.16, onder 22.07. Maan op 6.06. onder 22.43. 22 Juni: Zon op 5.17, onder 22.07. Maan op 6.58, onder 23.29. Meld i i! je aan Nederlandsche jongens van 1618 jaar, Woensdag 21 Juni kun je je van 9 tot 14 uur in Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde, nog laten keuren voor het volgende weersportkamp in een der mooiste streken van Duitsch- land- Reiskosten worden vergoed. Vele honderden van je kameraden trokken er reeds op uit en genoten Ir een prachtige omgeving van zon sport enz. enz. Volg dit voorbeeld. Patroons mogen deze maand niet als vacantio aanrekenen en moeten het loon door betalen Benut de kans. welke je hiei geboden wordt en meldt je aan Alleen jongens, die nog niet in een kamn waren, mogen zich aanmelden .In het ver'eden Ligt het heden, In 't nu wat worden zal. BiLDEr.DIJK. Willem Bloys van Treslong, overleden in 1594. Vice-admiraal. Bevelhebber der Watergeuzen. (OH Pm) Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. V. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen Waffen jj, alwaar tevens alle gewenschte Inlichtingen worejen verstrekt. Cherbourg moest binnen vier dagen vallen (Interinf.) - De slag aan den At- lantischen Oceaan is door de ont wikkeling van de afgeloopen dagen over het algemeen genomen sta- tionnalr geworden. Voor de beoor deeling van den algeheelen toestand in het geallieerde bruggehoofd is nog steeds het feit kenmerkend, dai het het Anglo-Amerikaansche op perbevel niet gelukt is het tyd- roostcr te handhaven, dat men bU het begin der invasie had opgesteld. Oorspronkelijk was geraamd, dat het geheele schiereiland Cotentin met inbegrip van de vesting Cher bourg binnen de eerste vier dagen in handen der Anglo-Amerikanen zou vallen. Voorts wilde men in de Seinebaai een breede en voldoende diepe ruimte verkrijgen, die als basis moet dienen voor" grootscheep- sche operaties in het gebied van Parijs- Na veertien dagen van de zwaarste gevechten zijn de Amerikanen er nu weliswaar in geslaagd de westelijke kust van het schiereiland Cotentin te veroveren en zoodoende het noorde lijke deel van het Normandische schier eiland met inbegrip van de vesting Cherbourg van de verbinding met het overige vasteland af te snijden, stad en haven van Cherbourg bevinden zich echter nog steeds in handen der Duit- schers. Hierdoor blijft den geallieerden nog steeds het beslissende operatieve succes van hun kostbare en vele ver liezen kostende pogingen ontzegd, nl een groote zeehaven, die voor de snelle en onbelemmerde landing van nieuwe aanvalsdivisies onontbeerlijk is. Ook de bruggehoofdstelling in de monding van de Seine zelf, dus het gevechtsge- bied tusschen Virg en Orne, is nog steeds v^n een zoo geringe waarde, da! een ontplooiing van groote aanvals- formaties van dit gebied uit ondanks den krachtigen steun van de zware scheepsartillerie niet mogelijk is. Alle pogingen der Amerikanen om de stad St. Lö te veroveren, zijn even bloedig mislukt als de hardnekkige pogingen der Engelschen om de sterke Duitsche verdedigingsstellingen bij Caen -door geconcentreerde pantseraanvallen op den linker vleugel in het gebied van Tilly in te drukken. VERGELDINGSWAPEN In Berlijnsche kringen ver klaarde men Maandag, dat tijdens de laatste 48 uur Londen het zwaartepunt vormde van het ge bruik der dynamietmeteoren. Over al ontstonden zware ontploffingen, speciaal in het gebied van de groote bocht van de Theems. Do op zich zelf heldere hemel was boven Londen door groote uitgestrekte zwarte rookwolken verduisterd Dat Londen bet centrum Is van do nieuwe aanvallen, is niet zoo vreemd. In zekei cn zin is de hooTd- stad van Engeland het hart van de invasie. Daar bevindt zich niet al leen het hoofdkwartier, maar daar komen alle draden van het .ver keer en den berichtendienst samen. De tot dusver door den vijand ge bruikte tegenmaatregelen bestaan en kel en alleen in het krachtigst gebruik van het luchtdoelgeschut. De Duitsche luchtverkenning heeft echter gecon stateerd. dat alle tot dusver afgevuur- 'de dynamietmeteoren hun doel goed heeft getroffen „Zoo iets is weergaloos". De luchtwapencorreopondent van het DNB, Wolfgang Küchler, heeft een on derhoud gehad met de bemanning van den eersten Duitschen verkenner, die boven Londen het effect heeft nage gaan van het nieuwe Duitsche geheime wapen. De piloot vertelde o.m., dat het verkennigstoestei een minuut voor den aangegeven tijd boven Londen was Verschenen. Beneden was alles pikdon ker, zelfs het afweergeschut vuurde niet Precies op den vooraf .bepaalden tijd barstte beneden de hel los. De eer ste, afzonderlijkei branden laaiden op, breidden zich steeds meer uit. Lang zaam begon de hemel boven Londen geel en rood te kleuren Reeds enkele minuten, nadat de eerste Duitsche pro jectielen insloegen in de huizenzee van Londen, groeiden de afzonderlijke branden aaneen tot reusachtige opper- vlaktebranden. De wolken werden bloedrood gekleurd door de reuzen branden. Bijna in het geheele stedelij ke gebied van Londen laaide het op. Overal schoten de vuurpaddestoelen omhoog. Nog tweemaal cirkelde het vliegtuig in breeden boog om het ste delijk gebied van Londen heen. waar nog steeds de projectielen insloegen. Met een massaa' vuur van licht af weergeschut trachtten de Engelschen de Duitsche projectielen neer te schie ten. Vergeefs. De hel duurde voort. Over het geheel genomen zijn dientengevolge de Anglo-Amerikanen nog steeds gedwongen de geweldige risico's te aanvaarden, die gepaard gaan met de bewegingen van honderden landingsvaartuigen bij den aanvoer van nieuwe troepen en de noodzakelijke hoeveelheden oorlogstuig enz. Hoe groot deze gevaren zijn, "blijkt uit het jongste rapport over de successen van de Duitsche luchtmacht, die Zaterdag- en Zondagnacht met zekerheid door bommen en torpedo's zes groote transport- en vrachschepen tot zinken heeft gebracht en minstens tien andere vracht- en transportschepen zoo zwaar beschadigde, dat een aanzienlijk deel van deze vaartuigen met inbegrip van de lading eveneens als verloren lmnnen worden beschouwd. Ook de AmerlkaanschBritsche marine bleef bij deze succesvolle Duitsche luchtaanvallen niet gespaard. Zoo werd een zware kruiser door een pantser- doorborende bom van het zwaarste kaliber aanzienlijk beschadigd en moest het strijdtooneel verlaten. Een torpedojager werd tot zinken gebracht, een andere kruiser en drie torpedojagers liepen door bomtreffers eveneens zeer zware schade op. De resultaten zijn des te opmerkelijker daar zij behaald zijn ondanks een groote overmacht in de lucht der geallieerden. 167 tanks stukgeschoten- De Amerikanen, die Zondagmiddag over St. Sauveur-le-Vicomte de west kust van het schiereiland Cotentin bereikten, streven thans naar versterking van hun stellingen in het gebied van Barneville, vooral omdat zij rekening moeten houden met krachtige Duitsche tegenactie uit noordelijke en zuide lijke richting- Op grond van de thans binnengekomen rapporten kan aangenomen worden dat minstens een Amerikaansche pantserdivisie bij den aanval op St. L6 volledig vernietigd is. Alleen al in de noordoostelijke sectoren, tusschen Berigny =nj Couvains, werden 167 stukgeschoten en uitgebrande Sherman- tanks geteld. Overeenkomstig zwaar waren hier de vijandelijke verliezen aan dooden en gewonden Oostelijk van de Orne- munding veroverden Duit sche pantsergrenadiers bij een plaatselijke operatie ter verbetering van de eigen siellingen een krachtig ver dedigd Britsch steunpunt, dat zij in weerwil van her- haa'de hevige tegenaanvallen van tanks behielden. Zeven Britsche tanks werden ver nietigd. J Belangrijke arbeid van de N.S.V. Dezer dagen heeft een aantal jour nalisten de gelegenheid gehad enkele instellingen van de N.S.V. te. bezich tigen, zulks op uitnoodiging van het Arbeitsbereich in den Niederlanden van de N.S.D.A.P. Het gold voornamelijk diverse Mut- ter- en Kinderheime, die in verschil lende plaatsen gevestigd zijn. Het the ma moeder en kind werd van te voren uitvoerig belicht. De toekomst van een volk wordt niet alleen gevestigd door een eindoverwinning met de wapenen, doch ook door den levenswil, die in een goede zorg voor de moeder en voor het kind tot uitdrukking komt. Daar door wordt er een biologische reserve geschapen, die niet alleen er toe in staat stelt, een oorlog met de. wapenen te winnen, doch zich ook zeker te stel len van den vrede. Ter illustreering van dezen gedach- tengang kon de reeks van inrichtingen, die door de zorgen der N.S.V. op touw gzet zijn en onderhouden worden, wel zeer goed dienen. Men heeft daarbij gebruik gemaakt van allerlei gelegenheden, die zich voor het doel leenden. In één geval was het een vrij groot buiten, dat al achttien jaren lang leeggestaan had en dat drie jaar geleden door de N.S V. werd aan gekocht en ingericht. Iedere vier weken kunnen 35 moeders van groote gezin nen, bij welker keuze men zich thans vooral interesseert voor getroffenen uit de gebombardeerde steden, daar opgenomen worden. Zij vinden in het prettig ingerichte huis, in een tuin met vijver enz. een. uitstekende sfeer, die haar weer op verhaal brengt en nieuwe kracht verleent, om het zware werk van moeders van groote gezinnen te hervatten. Nog aanschouwelijker bleek het nut van deze zorgen in de Mütterheime, waar moeders met haar pasgeboren kinderen eenige weken lang kunnen vertoeven en uit een Kriegs- entbindiugsheim, waar de moeders en de jonggeborenen gedurende een tien tal dagen na de geboorte met de uiter ste zorg omringd worden. Ook een Schtilerheim ontbreekt dien keten van gezonde volkszorg niet: een deel van een klooster van Duitsche orde-zusters, waarin de kinderen hun lessen en hun spel krijgen, dat zij ge durende hun verblijf in deze inrich ting van noode hebben. Het gold hier meest Nederlandsche geëvacueerde kin deren. A] deze Mütter- und Kinderheime worden overkoepeld als het ware door de zorg van een goed ingericht con sultatie-bureau, waar voortdurend ~on- trole geschiedt op de gezondheid der kinderen. Want het is vooral het be houd van het gezonde, het voorkomen van het zieke waarin dit werk zijn voornaamste taak ziet- Daardoor is meteen een goede schakel geschapen tüsschen he' volk en den arts. Op deze wijze zorgt de National- Sozialistische Volkswohlfahrt voor een gezond volk met veel weerstand, dat achter het front tot prestaties en uit houdingsvermogen in staat is en dat zich veilig kan weten en in die veilig heid nieuwen levensmoed opdoet. nieuwe explosies vlamden op. Het zag er uit, alsof in de meest verschillende plaatsen in de stad steeds nieuwe lam pen werden aangestoken. Daar bene den moesten vernielende branden woe den. Op den weg terug zagen zij nog lang de reuzenbranden. zelfs toen het toestel al lang over het Kanaal was. Wfcs de vuurschijn van het brandende Londen nog duidelijk te zien. Tntus- schen ging de beschieting van de Brit sche hoofdstad door. Steeds weer ha gelden de zware projectielen op de stad neer. Alle verkenners zijn diep onder den indruk teruggekeerd. „Zoo iets is weergaloos", zoo luidt eensgezind hun meening over het nieuwe Duitsche wa pen. Vakgroep „Kappersbedrijven". Ingevolge aanwijzing van den voor zitter van bovengenoemde vakgroep wordt aan jeugdige personen beneden den leeftijd van 15 jaar op bepaalde uren voor het knippen voorrang ver leend Op het z g.n kinderuurtje mo gen wel volwassenen worden geholpen, doch voorrang moet verleend worden aan kinderen De tijden daarvoor zijn volgt vastgesteld: Voor Heerensalons: Donderdags van 24; Vrijdags van 10—11 uur. Voor Damessalons. Maandags van 10.3012 en van 4.306 uur. Bij klachten wende men zich tot de politie Deze maatregel gaat in Don derdag 22 Juni 1944. Links en rechts Volgens een bepaling- van de Ne derlandsche Spoorwegen Is de ver plichting, om voor in, en achter uit te stappen, opgeheven. Ik vermoed, dat men tot de af schaffing van dit voorschrift over gegaan is, om de eer maar liever aan zichzelf te houden- Want geen sterveling deed het goedschiks De mensch is het vreemdste we zen op den ganschen aardbol. Hij is altijd tegen zichzelf. Dat zag men op de perrons, wanneer de treinen bestormd werden. Men wilde altijd persé daar in waar een heefe stroom menschen uitkwam. En nu zal het hek heelemaal van den dam gaan. De sappige hoofdstedeling zegt, dat de meeste menschen van voren niet weten, dat ze van achteren leven. En wat rechts en links is, beseft ook lang niet iedereen. Nu zal niemand, meer weten waar hij in- en uitstappen moet of lie ver gezegd, men zal het w e 1 weten, want men zal natuurlijk steeds daar willen in- en uit stappen, waar men niet in- en uit stappen kan- Het reizen wordt er steeds pret tiger op. Ik blijf liever bij mijn hond thuis. Wanneer je dien iets met de linkerhand geeft ook al is het zijn lievelingskostje weigert hij steevast te happen. Die weet beter wat rechts en links is dan het gros der menschen. Doch daar is hij ook maar een hond voor. OVIDIUS. Jonge athleten te Schagen bijeen. j. peetoom chagen) ver.- MORZELPE. ZW TEGENSTANDERS p ne. ioo m. (T-io n.M r TRUOS v.o.MLULeN .SOOMl" ÖEVERW'JK.) -ZEGEUiEROE IN OE IOO M. DAMES C-W-ASSe jste. 400 m. heêreiv c klasse •WERP 6.0 EENTJE-C), EVENEENS „SOOMt J 1 HET BEENENWERK."VAN VIES FlEVSZ.- J VERHAGEN FZDC IOO M. EN WINNENDE. ÊINO- f 6PR.INTSTER. ESTAFETTE.) WAS NIET Af ALLEEN VLO©, OOCH OOR ELEGANT BUITENHUIS,het KLEÏWC ZWARTE. MAN-NETJE. UIT OEN MELOEfR.,WeRp EÉvflP oe IVOARISE. REST NOS ,T6 MELDEN.OPT "ft Publiek. in ïoo'n LAAIENDE GEEST DRIFT GERAAKTE DAT 'DLINGS 0. V.O. 0ER.G, OE HAN VAN. T'JD VAN IO,7 SEC OENARO. L'ET WEER Z-JN, wELLuioEwoe. STEM HOOREN VELSEN WERD WINNARES WANSCHAPPEN MET DIRKJE TOUWEN OP OE eo M iN_D_ENpRACHri©eN MOESTEN WORPEN SERESJJI^EERO ,..ev dat zeer wat n on6 <ouo NOORpèiyK. «OL-LAA/O.-.^» In Schagen hield Zondag de Noordhollandsche athlctiekjeugd haar reünie. Onze teekenaar snapte een aantal veelbelovende toekomstige sterren en liep even warm als het „koele" publiek! (teekening G. Dekker) UIT DEN OMTREK Noordscharwoude. OPERETTE VEREENIGING „CAECILIA" Nico Snel behaalt als dirigent een overweldigend succes. Inderdaad, de opvoering van „Die Lustige Witwe" is over de geheele li nie een groot succes geworden. Het publiek in de geheel gevulde zaal .was opgetogen, vele keeren applaus bij open doek, maar aan hot ein.le was de hulde overstelpend, f'n terecht! Boven alles uit staat de dirigent Ni co Snel. Hij heeft vooral met het or kest „Het Zaansche operette orkest'* wonderen verricht. Zeldzaam fijn van afwerking, een prima opvatting, a.h.w. een vergeestelijking van deze operette muziek waarvan vele deelen als ju weeltjes werden uitgevoerd. Rustig, volkomen beheerscht, te gelijk zelfbe wust staat hij daar. en heeft alles om en op het podium beslist in de hand Prachtig, kranig werk! Ook de zang was uitmuntend verzorgd- Solisten en koor zongen helder, duidelijk en zuiver, en vooral zoo gemakkelijk. Het geheel gaat vlot. zeer vlot. zon der hiaat of hapering. De grootste ver dienste van Nico Snel in deze is ech ter, dat hij, zonder het in het minst opzettelijk uit te lokken, ieder deel op voert tot geestelijke hoogte, en daar door een waar succes oogst. Ook de heer Vóórhaar heeft als re gisseur heel mooi werk geleverd, zoo wel in totaal opzet als in onderdeelen. Buitengewoon werk is gemaakt van het spel der solisten. Evenals In de muziek was ook hier alles even' vlot en gemakkelijk. Maar ook de massa opstelling was even zeer te prijzen. Ieder had zijn plaats, en wist deze ook. en de plaats was overal goed. Ik heb geen ruimte om in onderdeelen te tre den. Natuurlijk is er van ieder afzon derlijk wel wat te zeggen. In ieder ge val heel veel goeds. Het goede is zoo overheerschend, dat wat heden nog niet geheel af was, nog niet af k o n zijn. De aankleeding, verzorgd door de firma Ridderikhoff te Hoorn, was als altijd prima. Vele schitterende unifor men doenhet. goed. Het corps heeren in smoking blijft altijd een vraagtee- ken. Het kapwerk van Kuijt uit Zuid- Scharwoude was eveneens prima ver zorgd. Keurige, karakteristieke koppen waren gemaakt, en men mocht ze zelfs van dichtbij bekijken. Het decor was wat nieuws. Ontworpen door den heer Vóórhaar en uitgevoerd door Dirkmaat, Nuord-Scharwoude. Fijn en fleurig en doelmatig die aaneengeslo ten wanden. De balletten, ingestudeerd door me vrouw Jonker—Jonker waren zeer ar tistiek; stijlvol en vol gratei en gloed werden ze uitgevoerd. Nog wil ik dit opmerken: de uit spraak was over het algemeen zeer goed. wat zeker veel inspanning heeft gekost. Hanna Glowasi heeft zich in het eerste bedrijf een keer vergist door een woord te zeggen met „sk", in- plaats van „sch". De voorzitter Piet Hop sprak aan het eind hartelijke woorden van lof en reikte vele bloemen uit. Tot slot nog dit: ik voorspel Nico Snel dat hij geestelijk en muzikaal ln staat is. in een groot, ernstig geeste lijk werk, de menschen te brengen tot diepe ontroering. Ik hoop dat deze ge legenheid zich in zijn leven zal voor doen. Jac. Jansen. Politie. Gevonden: Een blauwe regen jas, een damespolshorloge en een groene muts. Inlichtingen bij den heer Van der Mars. Zuidscharwoude. De keuring ging niet door. Wegen3 het niet opkomen van de keurmeesters kon de keuring van geiten voor het stamboek Zaterdagmorgen niet doorgaan. Broek op Langendijk. Nieuwe grafdelver. In de plaats van den heer Jb). Balder, wien op zijn ver zoek eervol ontslag werd verleend, is de heer K- Tiel alhier benoemd tot grafdèlver. Oudorp. Prijsovertreders. - De landbouwer J. Blom te Oudorp, Heerenweg B. 3. verkocht onlangs buiten een veiling om witlof tegen te hoogen prijs. Hij werd door den inspecteur voor de prijsbeheersching tot 1000 boete ver oordeeld. De reeds meerdere malen veroor deelde groentenhandelaar D. Zuurbier uit. Oudorp, Heerenweg B. 16, die niettemin voortging met het vragen van te hooge prijzen, werd drie jaren onder Overheidstoezicht geplaafst en bovendien tot 400 boete veroordeeld

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1