NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Stroom van projectielen naarEngeland zal voortduren. Sovjets veroveren Viipuri. Aanvallen van den vijand bij Valognes mislukt. Tegen verdachte Heins 20 jaar geëischt. Amerikanen hergroepeeren zich vóór Cherbourg. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Sebagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 144, 2 pagina's. Hoofdredacteur: II. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie-tarief t Prijs der gewone advertenties in nwre Editie Ml et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Dr. DIETRICH Andere, nog krachtiger strijdmiddelen zullen gebruikt worden. De „Neue Ziiricher Zeitung" publiceert een interview, dat Keichs- pressechef dr. Dietricb aan den Beriynschen correspondent van dit blad, Ernst Lemmer, heeft toegestaan over het nieuwe wapen. Op de vraag: „Kunt u mij iets zeggen over het verdere verloop van de vergelding?" antwoordde dr. Dietrich als volgt: „Ik verraad geen ge heim, wanneer ik zeg, dat de stroom van nieuwe projectielen (^Ipreng- körper und Feuergarben") naar het militaire doel Zuid-Engeland zal voortgaan en wel, naar ik u kan verzekeren, met gebruik van andere' en nóg sterkerè strijdmiddelen („weitere noch starkere Kampfmittel"), tot Engeland tot het inzicht komt, dat de door hem gepropagèerde lucht- lerreuroorlog alleen een boemerang is, die Groot-Brittannië op vreese- lijke wijze zelf treft. Daarvoor kan het Engelsche volk dan mannen als Churchill, Van- sittard en alle anderen bedanken, die de brutale uitroeiing van het Duit- sche volk met alle middelen tot Engelsch oorlogsdoel hebben verheven. In Duitschland heeft men jegens het Engelsche volk nooit dergelijke voor nemens gekoesterd. Onze strijd is niet gericht tegen het Engelsche volk, doch tegen diegenen, die Engeland en de wereld in dezen oorlog hebben gedreven." Jarenlang al geëxperimenteerd. Op de opmerking van den corres pondent, dat, terwijl het nieuwe wapen van Duitsche zijde buitengewoon doel treffend wordt genoemd, dit door de Engelschen bestreden wordt, antwoord de de Reichspressechef: „Er zijn twee partijen, die de uitwerking van dit nieuwe Duitsche ontploffende projec tiel zeer nauwkeurig kennen. Ten eer ste. diegenen, die door het wapen di rect worden getroffen, omdat zij de uitwerking dagelijks en ieder uur aan den lijve ondervinden en ten tweede, diegenen, die dit projectiel gebruiken, omdat dezen de uitwerking van dit projectiel tijdens jarenlange proefne mingen zelf onderzocht en nauwkeurig vastgesteld hebben. Wanneer de mi nister van binnenlandsche .zaken Mor- rison in Engeland het strikte verbod van eenigerlei mededeeling over de daadwerkelijke uitwerking van dit wa pen motiveert met de opmerking, dat daardoor aan de Duitschers een mili tair geheim verraden zou worden, dan wordt in deze motiveering duidelijk, dat hij met zijn verbod niet de Duit schers in het onzekere wil lateff over de uitwerking, die zij toch a) lang ken nen, doch het Engelsche volk de waar heid wil verzwijgen en de openbare meening der wereld wil misleiden over de doeltreffendheid van dit wapen." Vraag: Van Engelsche zijde wordt ge meld, dat in Engeland reeds sedert ja ren een soortgelijk wapen bekend is, doch dat men dit om humanitaire re denen niet ontwikkeld en toegepast heeft. Antwoord: Iedereen weet. dat juist de Engelschen nooit geaarzeld hebben ieder naar hun meening doeltreffend wapen meedoogenloos tc gebruiken, wanneer zij daar de beschikking over hadden. Wij" Duitschers zijn verbaasd, dat de belangstelling in breede kringen van het buitenland voor de kwestie van een humanitaire luchtoorlogvoering pas nu ontwaakt. Wij verwonderen ons erover, dat dit eerst geschiedt in een oogenblik, waarop Engelsch ge bied getroffen wordt en niet reeds se dert twee jaren, toen de Engelschen hun blikken fosfor opnamen in hun militaire strijdmiddelen of toen zij be gonnen hun brisantbommen op Duit sche steden zeer treffend woonblok krakers te noemen. -Ook toen de Engel schen en Amerikanen teyslótte van hun vliegtuigen uit nog de boeren op het veld begonnen te beschieten. in de wereld tweeërlei moraal en een de vraag opwierpen of dai niet een sfrijdmethode was, die de geheele Britsche en Amerikaansche natie discrediet bracht. Wij Duitschers kun nen in ieder geval niet begrijpen, dat er met betrekking tot den luchtoorlog in dè were'ld tweeerlei moraal en een verschillende menschelijkheid zou zijn, een voor de Engelschen en Amerika nen en een voor ons Duitschers. Militaire nöodzaalc. Vraag: Men, verklaart echter in Enge land. dat het bombardeeren van Duit sche steden en dorpen door de Engel schen en Amerikanen ondanks alle verliezen der burgerbevolking van strategischen aard is, terwijl het. nieu we Duitsche wapen in het geheel niet op militair doel wordt gericht doch als een zuiver terreurwapen beschouwd moet worden. Antwoord: U zelft hebt de militair zinlooze en barbaarsche vernielingen in steden als Berlijn Hamcurg, Keu len. München, Frankfort, Aken enz gezien en U een oordeel gevormd, of ook woonwijken en cultuurmonumen ten, die men zonder eenig bedenken door bomtapijten vernietigd heeft, een militair doel vormen. Wil men nu in Engeland bestrijden en hebben niet de Engelsche bladen maanden lang voor het begin der invasie zelf gemeld, dat geheel Zuid-Engeland en Londen met troepen en oorlogsmateriaal praciisch volgestopt zijn en één enkel arsenaal vormen? Er kan bijgevolg dus geen twijfel over bestaan dat liet bestoken van een dergelijk gebied me( ontplof fende projectielen een absoluut militaire noodzaak is. Wanneer daarmede tevens een vergelding voor al die daden samengaat, die de Anglo-Amerikanen jegens de Duitsche burgerbevolking gepleegd hebben, dan zal ieder rechtvaardig denkend mensch in de wereld een dergelijk feit accepteerca. Vraag: In Engeland beweert men, dat het nieuwe wapen geen militair karakter bezit, aangezien men het niet zuiver richten kan. Antwoord: De nieuwe Duitsche ont ploffende projectielen bezitten n stens dezelfde trefzekerheid als de Engelsche bommen, die zonder zicht op den grond vanuit tienduizend meter hoogte boven dichte wolkendekken worden neergeworpen. Wat betreft de trefzekerheid bij het neerwerpen van bommen, waarop de Engelschen Amerikanen aanspraak maken, be schikken juist de Zwitsers over een klassiek voorbeeld in het 'geval Schaff- hausen. (Hierna volgde de vraag over het verdere verloop van de vergelding, waarover reeds gemeld werd). Op de Karelische landengte viel de vijand Dinsdag met steun van pantserwagens, artillerie en lucht strijdkrachten onze stellingen ten zuiden vatf Viipuri hevig aan. Na hevige gevechten slaagde de vöand er in de sta«| binnen te dringey. De Finsche troepen moesten zich als gevolg van den vijandelyken druk op nieuwe stellingen even ten noor den en ten noordoosten van dc stad terugtrekken- Ten oosten .van Viipuri werden hevige* aanvallen, die de vijand met steun van pantserwagens ondernam, afgeslagen. Hierbij werden twaalf pantserwagens vernietigd. Bij Ayropaeae ondernam de vijand verscheidene aanvallen, waarbij hij met zware v/rliezen werd afgeslagen In het oostelijke deel van de Kareli sche landengte werd een poging van» den vijand om over het Huvanto-kanaal te trekken, verijdeld. Op de landengte van Aunusen de landengte van Maeselkae ondernam de vijand op verscheidene plaatsen met af- aeelingen tot bataljonssterkte plaatse lijke aanvallen,, die met belangrijke ver liezen voor den vijand afgeslagen wer den. De vijandelijke.landingsvaartuigen slaagden er Dinsdagnacht in ondei inneveling 'roepen van de kust naar het noordelijke deel van het eiland Koivisto te vérplaatsen. Gevechten om het vijan delijke .bruggehoofd duran voort Onze luchtstrijdkr^phten en Duitsche .duik bommenwerpers vielen vijandelijke con centraties en marschcolonncs aqp. Hei zwaartepunt van de vijandelijke activi teit in 'de lucht bleef nog steeds in het zeegebied tusschen het eiland Koivisto en de noordelijke kust van Viipuri. Extra keuringen. Het H-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gehouden op Maandag 26 Juni te Den Haag van 8 tot 13 uur, in een der zalen van het ge bouw Amicitia, Westeinde 15 en Dinsdag 27 Juni in Amsterdam van 8—13 uur, Nebenstelle der Waffen-jj, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aan melden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-H, H-Wachtbataillon in Amers foort, Landstorm N-deriand, Kriegsmarine en de Germaansche jj in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-jj kan ieder wor- den, die na ten minste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersop leiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijg baar bij dc navolgende Nebenstellen 'der Waffen-jj: Amsterdam; Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56: Heerlen. Saroleastr. 25; Groningen, Heerestraat 46 Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneensv bij het M-Ersatzkommando, Korte Vijverberg Den Haag. Radiopraatje Max Blokzijl. Max Blokzijl spreekt in de serie brandende kwesties, te zenden heden avond 1944 over Hilversum 1 om 18.45 uur. De titel van dit praatje is: „Het recht van de kleine groep". Weermachtbericht. 167400 ton in den grond geboord UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Juni (DNB). - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In Normandië is het bruggehoofd van den vijand ten Oosten van de Orne verder vernauwd. Vijande lijke aanvallen ten Zuidwesten van Tilly werden uiteengeslagen, 15 tanks werden daarbij stukgescho ten. Aanvallen van den tegenstander ten Noorden van Valognes mis lukten. De vijand heeft het Zuide lijk front van de vesting Cherbourg met vrij zwakke strijdkrachten, die afgeslagen werden, afgetast. Ver scheidene gepantserde verken ningswagens werden in brand ge schoten. Bij de gevechten in het landings- hoofd heeft de bemanning van een i steunpunt der luchtberichtentroep onder haar commandant eerste lui tenant Egle zich onderscheiden door bijzondere dapperheid. In het verleden Ligt het heden, In 't nu wat worden zal. BILDERDIJK. Jhr. Jan v. Duivenvoorde (1547— 1610). Inneming van Den Briel (1572), ontzet van Leiden (1574), admiraal (1576), blokkade van Duinkerken <1588). Cadix (1596). OJH P.m. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in -trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U ais vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 Jaar en kafi geschieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen j). alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. Moordzaak Schellinkhout Steenis nog slechts een aankomende'' zware jongen Het storingsvuur tegen Londen wordt voortgezet. Gevechtsvliegtuigen hebben I den nacht met bommel) treffers geplaatst op vijandelijke scheepscon centraties voor de Normandische kust. Sedert 6 Juni hebben het luchtwapen. de oorlogsmarine benevens kust-£>at- terijen van leger en marine voor de Normandische kust en in het Kanaal, de vijandelijke verliezen tengevolge van mijnen niet meegerekend, twee ■kruisers. 14 torpedobootjagers, 4 tor- pedomotorbooten, 27 vracht- en trans portschepen met een inhoud van 167.400 brt. en 12" landingsschepen voor pantserwagens met een inhoud van 18.300 brt. in den grond geboord. Met bommen, torpedo's en artillerietreffers werden drie' 2ware kruisers, drie an dere kruisers. 21 torpedobootjagers. 9 motortorpedobooten, 68 handels- en transportschepen met een inhoud van 287.000 brt., 2 landingsvaartuigen met een inhoud van 4.000 brt. en een schip van middelbare grootte beschadigd Geen frontscheuring in Italië. Over een frontbreedte van ruim 140 km. heeft ook gisteren in midden-Italië met onverminderde kracht do groote afweerslag gewoed. Steeds weer tracht te de tegenstander met scherpe con centratie vhn zijn strijdkrachten ons front open te scheuren. Door den har den tegenstand van onze troepen mis*- lukten alle 'doorbraakpogingen van den vijand. Na opheffing van plaatselijke penetraties was des avonds de vóór naamste gevechtslinie volledig in onze handen. Slechts in het gebied ten Noordwesten van Perugia waren de gevechten nog niet tot rust gekomen. De bloedige verliezen van den vijand waren bijzonder zwaar. Tijdens het gisteren gemelde ver voer van onze troepen van het eiland Elba werden bij het afweren van aan vallen van zee en uit de lucht 2 vijan delijke torpedomotorbooten tot zinken gebracht, 2 andere zwaar beschadigd eru nog 2 jachtkruisers sUiKgeschoten. Daarbij hebben zich de onder bevel van den korvettenkapitein Wehrmann staande militaire veerponten en de marinekustbatterij „Piombino" bijzon der onderscheiden. In het Zuiden van het Oostelijke front, ten Zuiden van den autoweg van Smolensk en ten Zuidoosten van Wi- tebsk zijn plaatselijke aanvallen van de bolsjewisten mislukt. Beveiligingsstrijdkrachten der maiy- ne hebben op 19 en 20 Juni in de Fin- schev Golf in harde zee- en luchtege- vechten 5 Sowj et-Russische torpedo motorbooten tot zinken gebracht en 6 andere, van wie een deel in brand vloog/ beschadigd, en 9 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Eén eigen vaartuig ging verloren. Sterke Ameri kaansche formaties bommenwerpers hebben gisterochtend terreuraanvallen ondernomen op de steden Hamburg. Hannover, Maagdenburg en Stettin. Luchtverdedigingsstrijdkrachten ver nietigden 58 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 49 viermotorige bommen werpers. 23 andere viermotorige bom menwerpers moesten na aanvallen van onze jagers en jachtkruisers op Zweedsch, gebied een noodlanding maken. Maar géén ploert, zegt mr. De Groot. 'De berechting van het drama tc Schcllinkhout heeft .gisteren voor dc Alkmaarsche rechtbank haar voortgang gevonden met de be handeling van de zaak tegen den tweeden verdachte, den Amster dammer v. Steenis. Reeds den vo- rigen dag, toen deze jongeman als getuige werd gehoord, was komen vast te staan, dat zijn aandeel in het misdrijf niet zoo buitengewoon zwaar moest worden geacht. Heden trad dit nader aan het licht en dit feit vond ook wel zjjn bevestiging in den eisch van den Officier, mr. Dc Brueys Tack, welke op zeven jaar was gesteld. Veel nieuwe aspecten leverde het verhoor ditmaal niet op; over het al gemeen traden getuigen naar voren, die ook reeds Dinsdag aan het woord waren geweest. 'Een nieuwe getuige was de meube*» maker Kuipers uil Amsterdam, thans uit anderen hoofde gedetineerd, die oorspronkelijk in het complot was op genomen, doch die toen ej: sprake was van een roofoverval zich had teruggetrokken. .Hierop had v. Steenis den beruchten Tinus voor de zaak ge animeerd. Bij het verhoor van. den verdachte zelf klopten vrijwel alle verklaringen met die, door hem reeds eerder als getuige afgelegd. Hoe hij tot deze daad gekomen was? vroeg de President. Hierop vertelde verdachte, vrijwel onverstaanbaar en onderbroken door snikken, het trieste verhaal van zijn leven. In zijn jeugd reeds was hij in een gesticht opgenomen geweest en daarna was hij door den rechter drie maal wegens vrij ernstige feiten ver oordeeld. Een eisch van zeven jaar. In zijn requisitoir zei de 8e Officier dat aan de hand van verdachtes vol ledige bekentenis het geval gemakke lijk is te reconstruèeren. Spr wilde aan nemen, dat v. Steenis den dood van het slachtoffer niet heeft gewild en zelfs heeft getracht, dezen te voouko- men door den riem later los te maken van den hals. In dit verband zou van het primair ten laste gelegde vrij spraak moeten volgen, doch wel had verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal samen en in vereeniging met geweldpleging, den dood tengevolge hebbende. Komende tot de strafmaat, stipu leerde de Officier, dat de man, die een slappe figuur is, het moeiljjk heeft gehad in zy'n leven. Vooral de kennismaking met Tinus dan Goddeloozen, die hem zelfs reeds fot chantage had gebracht, was van funcsten invloed. Hoewel tegen het ten laste gplegde een maximum straf is bepaald van 15 jaar, wilde spr. mede in verband met het berouw, dat verdachte betoonde in dit geval volstaan met den eisch van een gevangenisstraf voor den t(jd van zeven jaar. Het pleidooi- Het pleidooi van mr. C. A. de Groot zou gekarakteriseerd kunnen worden als een verzachting van het requisitoir van den Officier. De verdedigde poogde Schoone woorden de kanten, die hij te scherp vond, nog wat bij te vijlen- Mr. de Groot begon met zich aan te sluiten bij de woorden van deernis die mr. Smal op de vorige zitting geuit had aan het adres van de nabestaanden van het slachtoffer. Vervolgens betoogde pleiter in den breede, dat verdachte van Steenis den moord niet heeft gewild, zelfs het geweld niet. In tegendeel, toen hij zag, dat de boer Palensteyn niet meer ademde, geraakte hij - zoodanig van itreek, dat hij niet meer in staat was het werk, dat zijn vrisnden hem in de hoeve opdroegen het tellen namelijk van het buit gemaakte geld naar be- hooran te verrichten. De verdediger meende, dat de Officier onvoldoende rekening gehouden had met de factoren ten gunste van dezen verdachte. En met stemverheffing riep mr. de Groot aan het einde van zijn pleidooi „Deze man, die geen enkelen keer getracht heeft zichzelf van schuld schoon te wasschen, is geen ploert! Hij is veeleer een meegesleepte!" Pleiter verzocht tenslotte de recht bank om bij de bepaling van dc straf maat de 'uiterste clementie in acht te nemen- Nadat verdachte het laatste woord ge had had, bepaalde de president de uit spraak op 4 Juli a.s. Verdachte Heins voor zyn rechters. In het vervolg der nrddsgzitling kwam de zaak tegen den verdachte' W. F. Heins, afkomstig uil Hoorn, wien moord, subs. medeplichtigheid aan moord ten laste gelegd was, aan de ordo. Toen enkele getuigen op onderge schikte punten door den president aan Ren tand gevoeld waren, werd van 'Steenis, thans als getuige weder voor de groene tafel geleid- Met hem ging de president de lugubere gebeurtenissen in de Schellinkhouter hoeve nog een? in het kort na, en opnieuw zweefde Je ge schiedenis van de moordtragedie in vo- gelx^icht door de gerechtszaal. President: U besloot dus, nadat Kui pers bedankt had, omdat hij hei^karwei- U te gevaarlijk vond, met een zekeren Tinus in zee te gaan? En ook Heins ken de een Tinus? Get.: Ja, Edelachtbare. Pres.: Maar Heins wist niet of Uw Tinus en zijn Tinus dezelfde Tinus was? Get.: Nee, Edelachtbare. Vervolgens werd verdachte Heins een man, die zoo weggeloopen kon zijn van het beroemde gevangenisschilderij van Vincent van Gogh gehoord. Hij verklaarde, dat getuige van Steenis „enkele dingen een béétje, maar de meeste dingen hevleméél gelogen" had Het bleek, dat Heins zich meer als „chef de réception," als gids dan als mede dader aan den moord beschouwde. Im mers, hij had, zeide hij, zijn kornuiten niet verder dan tot de deur van dé boer derij gebracht en daar de heeren zijn zegen gegeven. De president wees er den verdachte op, dat hij met het vertellen van sprookjes zijn zaak niet diende. Nadat Kuipers, die uiterlijk meer op een student in de theologie dan op een student in de misdaad leek, en eenige vrouwen, die door den steeds hoffelvken president met „dames" betiteld werden, nog even onder de loupe genomen wa ren, werd het woord 'verleend aan den Officier. Twintig jaar geëischt Uit het requisitoir/ dat mr. de Brueys Tack hield, bleek, dat Heins, die za'.f de Ten opzichte van de taal moet de mensch die, laten we het maar eerlijk van onszelf bekennen, nu niet zoo héél snugger is zeer vindingrijk genoemd worden. Er zijn lieden, die er een privé-taaltje op nahouden, dat zij zelf geschapen hebben, en het valt vaak hartelijk te betreuren, dat er zoo weinig va^ in het zoogenaamd Beschaafd Ne- derlandsch overgenomen wordt- Dezer dagen werd ik daaraan weer sterk en aangenaam herinnerd. Eén mijner kennissen was driftig er wilde zeggen, dat hij maling had aan den teelen boel. Maar in zijn woede werd "hij de schepper van een gloed nieuw woord en hij bracht er met fonkelende oogen uit: ik heb maling aan de heele soepele- w a t!" Het mooiste op dit gebied echter en ik wil U dit zoo graag vertel len, lezer en lezeres presteerde jaren geleden een bekend Amster dammer. Die had een buurman, die nog al eens vaak boven zijn thee water thuis kwam. Gebeurde dat, dan zei de bekende Amsterdammer n i e t: Mijn buurman is weer dronken" of „Mijn buurman is weer hier volgde een eigenaam uit den bijbel)". Neen. hij zei dan: „Mijn buurman is weer aardig hopsa- fiebeldekrakelin g!" Hopsafiebeldekrakeling Aan deze taalverrijking kunn;n geen Vondel, geen Hooft en geen Klods tippen! OVIDIUS- tel kwijt geraakt is van het aantal von nissen, dat hij in den lbop van zijn leven tegen zich had hooren uitspreken, te zamen met Tinus den Goddeloozen tot de zware jongsns gerekend behoort te wor den in tegenstelling met van Steenis, die door den Officier nog slechts „èen aankomende zware .jongen" genoemd werd In het geheele Schellinkhouter ge val is Heins zoo'n beetje opgeireden als de „makelaar in de misdaad"- Hij kende den boer; hij wist, dat deze geld In huis had en aan hem. aan Heins, is het ook te wijten, dat Palensteyn werd ver moord. Want indion het slachtoffer hem niet herkend had, dan zouden de zaken anders geloopen zijn; dan zou de Schel linkhouter boer op het oogenblik nog tot de levenden behooreri. De Officier achtte het mede-daderschap van den moord van Heins wettig en overtuigend bewezen. Het leugenverhaal, dat Heins, die er slechts op bedacht is er met zoo min mogelijk kleerscheuren af te koman, op- gedischt heeft, is te doorzichtig om er zich met ernst mede bezig te houden. Komende tot zijn eisch, zei de Officier, dat hij er over gedacht had ook voor dezen verdachte, evenals voor Tinus, levenslange gevangenisstraf te vragen Hij zal dit echter niet dqen, doch met twintig jaar volstaan, mede met het oog op deA nog berekkelijk jeugdigen leef tijd van Heins, Mr. P- A. Spandaw aan het X De verdediger van Heins had geen aangename en stellig ook gean dankbare taak. Maar mr. P. A. Spandaw maakte er van wat er nog van te maken was. Hij trachtte de rechtbank te suggereeren, dat geen sterveling anders dan de da ders zélf weten konden wat er eigenlijk precies in de moordhoeve geschied was er bleef dus nog altijd ruimte voor twijfel- Met een voorval uit het huwe lijksleven van den verdachte probeerde pleiter waar te maken, dat men in Heins nog niet dsn verstokten booswicht be hoeft te zien, dien de Officier afgeschil derd heeft. De uitspr. werd bepaald op 4 Juli a.s. INVASIEFRONT. Duitsche commando op nieuyve aanvallen voorbereid. (Interinf.) De Amerikaansche formaties, die op het schiereiland Co- tentin opereeren, zyn in de laatste dagen schijnbaar opnieuw aanzien lijk versterkt. Deze versterkingen zullen waarschijnlijk deels gebruikt worden om vart Carentan uit een aanval in over het algemeen zuid westelijke richting te doen, doch voor het grootste deel ongetwijfeld voor de bestorming van de vesting Cherbourg in den strjjd geworpen worden. Hierop duidt reeds het feit/ dat de aangevoerde forma ties veelal uit speciale formaties, zooals pioniers, zware artillerie enz. bestaan. Tot groote gevechten is het noch Dinsdag noch Woensdag in het eigenlijke vestinggebied van Cherbourg gekomen. Sterke Duitsche be veiligingen in het voorterrein hadden echter zoowel bij Valogne als op de westelijke zyde van het schiereiland contact met de Amerikaansche verkenningsafdeelingen, waarbij z>j overal met succes konden stand houden. Alle pogingen der Amerikanen om tot den vestinggordel zelf door te dringen, werden op bloedige wijze afgeslagen. Naar het Interinf vgorts nog verneemt, heeft het Duitsche mili taire bestuur de Fransche burgerbevolking van Cherbourg onmiddel lijk na het begin der invasie geëvacueerd om haar de verschrikkingen en de gevaren van zware gevechten te besparen. blijfselen van de zesde Engelsche luchtlandingsdivisie, die tusscnen Orne en Dive practisch in de pan ge hakt werd, uit den strijd genomen. Ook de 51ste Britsche infanteriedivisie, die bij de gevechten van dev af geloopen acht dagen bijzonder zwaar geleden heeft, is voor het aanzuiveren der ge lederen uit den strijd genomen. Hier voor in de plaats kwamen voor het eerst de formaties van de derde Cana- deesche infanteriedivisie in vrij ster- key omvang in den strijd. Gesteund door artillerie en verscheidene oor logsschepen probeerden de Canadee- zen de sterk ingedrukte bruggehoofd- posities door talrijke aanvallen in Oos telijke en Noordoostelijke richting uit te breiden, om zoodoende ruimte te ■krijgen voor grootere bewegingen. Al hun pogingen mislukten echter. Ten Westen van Tilly slaagde een Britsche gepantserde gevechtsgroep erin de Duitsqhe stellingen binnen te dringen en tot Hottot op te rukken, hetgeen een terreinwinst van ongeveer een kilometer beteekende De Engel schen werden echter nog in den loop van den middag naar hun punt van uitgang teruggeworpen en verloren daarbij van de in totaal 32 in den strijd geworpen tanks er 15. Ten Westen van Carentan ligt op de Duitsche linies een hevig artillerie vuur. Alle omstandigheden duiden er op, dat de Amerikaansche leiding hier haar bruggehoofdpositief door 't in don strijd werpen van zeer sterke strijd krachten probeert in Westelijke en Canadeezen in den strijd. Uit de uit de Noordelijke punt van het schiereiland Cotentin ont vangen berichten blijkt, dat de voor den aanval op de vesting Cherbourg bestemde Amerikaan sche infanterie- en pantserdivisies opgesteld worden of in aantocht zijn, zoodat in dc eerstvolgende da gen in het eigenlijke vestinggebied nog geen groote krijgsoperaties te verwachten zijn. De van het Zuid oosten uit het gebied van Monte- bourg aanvallende formaties wa ren Dinsdagavond nog in gevech ten gewikkeld met sterke Duitsche beveiligingsstrijdk'-achtcn ten Zui den van Valognes. Behalve vele verliezen verloren de Amerikanen tot dusver 11 pantserwa gens, 7 gepantserde verkenningswa gens en talrijke andere aanvalswa pens. Duitsche batterijen sloegen door goed liggend vuur een marsctfcolonne, die zware, bloedige verliezen leed. Door geallieerde formaties bommen werpers worden voortdurend luchtaan vallen gedaan op de st.ad en haven van Cherbourg. alsmede op de Duitsche kustverdedigingswerken in het ves tinggebied. Ten Oosten van de monding van de Orne leefde Dinsdag de gevechtsacti viteit weer in aanzienlijke mate op. Het geallieerde opperbevel heeft hier in de laatste dagen zijn troepen opnieuw gegroepeerd en daarbij de zwakke over- Zuidwestelijke richting uit te breiden om zoodoende levens de Duiische gren delstelling ten Zuiden van St. Sauveur- le-Vicomte in te 'drukken. Aangenomen kan worden, dat de Amerikaansche aanval vooral aan weerszijden van den Franschen Nationalen Weg nr. 171. die van Carentan uit in over het alge meen Zuidwestelijke richting loopt, zal beginnen. Ook in het gebied Bretot kunnen nieuwe aanvallen worden ver wacht. Hier is een tijdelijke Ameri kaansche penetratie in hsT Duitsche afweerfront door een onmiddellijk on dernomen tegenaanval weer opge heven. Terreuraanval op Berlijn. Amerikaansche bommenwerpers heb ben een nieuwen terreuraanval onder nomen óp de Duitsche hoofdstad. Tal rijke bommenwerpers vlogen bij een voor het grootste deel bedekten hemel boven het gebied van grool-Berlijn en wierpen tot zuiver terroristische doel einden groote hoeveelheden brisant- en brandbommen lukraak op verschil lende deelen der stad neer. Opnieuw werden voornamelijk dicht bevolkte woonwijken getroffen, waarin schade en verliezen onder de bevolking ont stonden. Kerken, ziekenhuizen en cul tuurmonumenten. alsmede historische bouwwerken van de Rijkshoofdstad behoorden opnieuw tot de doelen van dezen aanval. Jagers en luchtdoel artillerie weer den de vijandelijke terreurvliegtuigen op vastberaden wijze af. Ook boven het stadsgebied zelf kon worden waar genomen, dat verscheidene toestellen werden neergeschoten. Dc bevolking bestreed de branden en de ontstane schade met de beproefde gediscipli neerde paraatheid. Telegram van Tojo aan den Führer. Dc Japanschc minister-president Tojo heeft den Fiihrcr in ccn tele gram naar aanleiding van de eerste succesvolle slagen tegen dc Anglo- Amerikaansche invasie in Europa opnieuw Japans vastbeslotenheid lot uitdrukking gebracht om zijner zijds alles in het werk te stellen.om de gemeenschappelijke vijanden ver nietigend te verslaan en de eind overwinning te behalen. De Führer heeft den Japanschen premier telegrafisch zijn dank be tuigd en zijn overtuiging te kennen gegeven, dat de definitieve over winning zal worden behaald, alsme de zyn voldoening uitgesproken over het feit, dat Japan in denzelf den geest vastbesloten is de vy3r- clen van Duitschland en Japan tot dc vernietiging te bestrijden. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1