NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Londen thans 160 uur onder storingsvuur. Sovjets blijven aanvallen Felle strijd op Saipan. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Burean der Scbager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189, VRIJDAG 23 JUNI 1944. SCHLAGER 1 Jaargang, No. 145, 2 pagina's. Hoofdredacteur'. H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie-tarief Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.m. Bij eontract binnen een jaar tc gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebcelc oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Onze taak is het leven van Europa te verdedigen. RIJKSMINISTER dr. Göbbels schrijft in zijn artikel in het weekblad „Das Reich," dat het verloop van de invasie totdusver al een groot aantal der poli tieke en militaire prognoses heeft be vestigd, die van Duitsche zijde sedert lang waren opgesteld- Ook' de vergel ding is op het voorspelde militair en psychologisch beslissende tijdstip, ten minste in haar huidigen omvang, geko men. Waarschijnlijk, zoo verklaart de mi nister worden de verdere Duitsche voorspellingen nu serieus opgenomen, volgens welke de thans aan den gang zijnde eerste phase van de vergelding slechts -het voorspel is van de eigen lijke actie. Wij zullen met nieuwe, nog sterker werkende wapens optreden en wel weer op het oogenblik, dat ons het geschiktste lijkt. Voorts wijst de minister op het feit. dat met de invasie het beginsel der Anglo-Amerikaansche oorlogvoering zooveel mogelijk vreemde volken en legers voor de eigen doelstellingen en belangen te laten verbloeden moest worden verlaten. De Engelschen en Amerikanen worden bij de invasie ader gelaten, zooals zij totdusver, afge zien van den eersten wereldoorlog, in hun geschiedenis nog nooit hebben meegemaakt. De Anglo-Amerikaansche oorlogscorrespondenten noemen de in vasie nog slechts een symphonie van bloed en vuil. Maar ook de wijze waarop de zwendelaars en joden aan de Londensche en New-Yorksche beurs munt slaan uit het bloed van de doode Engelsche en Amerikaansche soldaten, behoort tot 't totale beeld der invasie De slachtoffers van den waanzin der Anglo-Amerikaansche leiding strijden voor een kanslooze zaak Zij is geen fractie van het aantal offers waard, die thans door hen hiervoor gebracht worden- De Engelschen en Amerikanen kunnen zich niet genoeg verbazen over de levensomstandigheden, die zij aan de Fransche westkust hebben aange troffen. De maaltijden zijn rijkelijker dan in Londen, zoo verklaren zij. Ook heerscht er overal reinheid, rechtvaar digheid en orde. MET de dingen in Rome is het echter volgens Engelsche berichten anders gesteld. Daar brak reeds kort na het binnentrekken der Anglo-Amerikanen een hongersnood uit. Waar in Europa zou het anders zijn, wanneer de Anglo- Amgrikanen er in zouden slagen verder op te rukken? Waar zij komen, brengen zij den honger en het bolsjewisme in hun gevolg mee. Rome gaat schuil on der een zee van bolsjewistische^ vlag gen als teeken der vrijheid. Het spel, dat de Anglo-Amerikaansche plutocra tie thans in het westen speelt, kon reeds voor het begin der invasie als verloren worden beschouwd. Thans echter is voor Engeland en de Ver- Staten het voor hen ongunstigste geval ontstaan. n.1. het feit. dat hun poging. Europa te veroveren weliswaar niet direct bij den eersten aanval werd afgeslagen, doch in haar begin blijft steken, en dat zij zoodoende het grootste deel van hun gevechtswaardige divisies in den strijd moeten werpen, die in de hel van het bruggehoofd langzaam maar zeker ver brand en tot slakken worden. Londen en Washington hebben het eene land van ons continent na het andere opgeofferd om voor de bolsje wisten den weg naar Europa te effe nen. Nu offeren zij tenslotte nog hun eigen volken. De Britsche zwendel, die totdusver nog in iederen oorlog met ons continent gedreven is, is al lang doorzien. Engeland is noch de vriend noch de bevrijder van Europa, doch zijn verwoester en van haat vervulde vijand. De Anglo-Amerikaansche oorlog is geen oorlog meer. die gevoerd wordt om hooge menschelijke idealen en waarvoor het derhalve de moeite waard is ook zware offers te brengen Het is alleen nog maar massamoord, brandschatting, plundering en ver krachting van de elementairste levens rechten der menschen en volken, alles met het doel om Europa en vooral zijn laatste beschermende mogendheid, het Duitsche Rijk, onder de laagste en ver nederendste heerschappij van het we- reldkapitalisme te brengen- ]}E vijand heeft zich door een vol komen miskenning van de intusschen in Europa ontstane ontwikkeling voor gesteld, dat ons werelddeel zou op staan en in heiligen toorn ontstoken de Duitschers zou verjagen, zoodra maar één EngelschAmerikaansche sol daat zijn voet op de Europeesche kust zou zetten. Niets daarvan is gebeurd Europa heeft al lang den weg tot zich zelf hervonden. Met weeën en smarten is een nieuw continentaal bewustzijr geboren, dat ook de stormen van dezen oorlog zal doorstaan. De soldaten van Adolf Hitier treden de troepen van Churchill en Roosevelt tegemoet Zij zijn de dragers der Europeesche revo lutie- Zij hebben een duidelijke voor stelling van den komenden vredestijd, dien zij niet alleen hun eigen volk. doch aan alle volken van Europa zul len schenken. Voor den vijand blijft er geen hoop, deze falanx der Europee sche verdediging ergens en ooit te kun nen doorbreken. De vijand heeft zijn laatste kaart voor de overwinning uit gespeeld. Met deze kaart hebben zij#tot dusver geen slag gewonnen, en zij zul len ooit in de toekomst hierin niet sla gen. Vele jongemannen van den vijand zullen nog in het zand moeten bijten om de dwaling van Churchill en Roo sevelt met kracht van bewijs te staven Maar dat is niet onze zaak. Onze zaak is met het leven van ons volk het leven van Europa te verdedigen en voor alle tijden te waarborgen- En dat zullen wij doen zoo lang wij ademen- Aanslag op kapitein van politie. Woensdagochtend omstreeks negen uur is te Zaandam een aanslag ge-, pleegd op den kapitein van politie Ragut. Toen de kapitein in uniform door de Westzijde fietste, werd hij ter hoogte van de Bootenmakersstraat door een tot nu toe onbekend persoon aangevallen, die uit een revolver eeni- ge schoten op hem richtte, waardoor hij zoodanig werd getroffen, dat de po litieman aan de gevolgen is overleden. Verduister van 22-5.15 uur. 24 Juni: Zon op 5.17, onder 22.07. Maan onder 0.06, op 8.59, Weermachtbericht Luchtterreur: 130 vliegtuigen vernietigd. Aanvallen in Normandië afgeslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHHER, 22 Juni. (DNB). - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In Normandie werden verschil lende aanvallen van den vijand op onzen omsingelingsring ten Oosten van de Ome afgeslagen. Het land- front van de vesting Cherbourg werd door den vijand met vrij sterke verkenningsstrijdkrachten afgetast. De ondernemingen wer den evenwel verijdeld. Bij de ge- vechten op het schiereiland Cher bourg heeft zich de commandeur van de 243ste divisie infanterie, It.- generaal Ilellmich met zijn divisie bijzonder onderscheiden. Hij vond op 17 Juni bij deze gevechten den heldendood. Het gebied van groot Londen ligt thans sinds 160 uren met sleobts geringe onderbrekingen onder ons storingsvuur. De luchtmacht mengde zich met geveehts- en slagvliegtuigen in den strijd te land en plaatste in den af- geloopen nacht met zware ge vechtsvliegtuigen bomtreffers op schepen voor het landingshoofd. Als gevolg van de zware verliezen, die de vijand gisteren in midden-Italië heeft geleden en die hem dwongen tot vrij groote hergroepeeringen, is de vijand pas dés middags met het zwaar tepunt aan weerszijden van het Lago Trasimeno met sterke strijdkrachten tot den aanval overgegaan. Onze troe pen sloegen opnieuw alle aanvalsgol ven af en handhaafden zich in hun stellingen. 23 Vijandelijke tanks wer den stukgeschoten. In de wateren van Piombino schoot marir.eluchtdoelartil- lerie acht vijandelijke jachtkruisërs omlaag. In het Oosten zijn bij levendige we- derzijdsche activiteit der artillerie plaatselijke aanvallen der bolsjewieken ten Noordwesten van Tarnapol. in bet gebied aan weerskanten van Kowel en ten Zuidoosten van Witebsk mislukt. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernam in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aanval op het bolsjewistische vlieg veld Poltawa. 30 Vijandelijke vliegtui gen werden op den beganen grond vernield. Er ontstonden branden over vrij groote oppervlakten in inrich tingen van het vliegveld en in opslag plaatsen van materiaal. Escortevaartuigen der marine, die optraden bij het afweren van een vij andelijke landingsactie, gericht tegen het Finsche eiland Piisaari, schoten alle vijandelijke landingsvaartuigen en één bewakingsvaartuig in brand. An dere escorte\raariuigen namen in de Baai van Narwa herhaaldelijk vijan delijk» formaties mijnenvegers onder vuur en dwongen hen den steven te wenden. Sterke formaties Amerikaansche bommenwerpers richtten gisteren een terreuraanval op de Rijkshoofdstad. Vooral in woonwijken werd schade aangericht aan gebouwen en ontston den verliezen aan menschenlevens. Door strijdkrachten der luchtverdedi ging werden 67 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 52 viermotorige bommen-, werpers, neergeschoten. Een Britsche formatie bommenwer pers viel in den afgeloopen nacht plaatsen in het Rijnlandsch-West- faalsche gebied aan. Nachtjagers en luchtdoelartillerie der luchtmacht schoten 62 viermotorige bommenwer pers neer en vernietigden daarmede ruim een derde deel van de binnenge vlogen formatie. Afzonderlijke Brit sche vliegtuigen wierpen bovendien bommen op het stadsgebied van Ber lijn. Bij het afweren van de vijandelijke terreurbommenwerpers heeft zich de laatste dagen een in het gebied van Hamburg opgestelde divisie luchtdoel geschut bii7onder onderscheiden. op Karelische landengte. Op de Karelische landengte zette de vfjand zijn hevige aanvallen in het geheele gebied tusschen Viipuri en Vuoksen op vele plaatsen ter sterkte van een regiment voort. De met krachtigen steun van artillerie onder nomen vijandelijke aanvallen werden deels door tegenaanvallen en in ge vechten van man tegen man afgesla gen. Ten noordoosten van Viipuri werden 17 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Ten noordwesten van Heinjoki sloegen de Finnen talrijke vijandelijke aanvallen af, waarbij de vijand minstens 400 man aan gesneu velden achterliet. Ook bij Aeyraepaeae werden vijandelijke aanvallen afge slagen. Op de Landengte van Aunus trokken de Finsche troepen zich op gunstiger verdedigingsstellingen in de richting van de Swir-linie terug. Hierbij werd de electrische centrale van Swir en de electrische Installa tie! van Syvaeriniska vrijwillig ontruimd. Zooals verwacht-" werd, heeft de Vij and Woensdag met steun van artillerie en groote formaties bommenwerpers een aanval gedaan op Lotininpelto en de Swlr. Bij Lotinin pelto slaagde de vij and erin een brug gehoofd te vormen. Aan de Swir wer den hevige vijande lijke aanvallen af geslagen, waarbij de vijand ongeveer 1000 man aan gesneuvel den verloor. Op de landengte van Maeselkae wer den vijandelijke aan vallen afgeslagen. In het centrale deel van dezen frontsector trok een versterkt bataljon over een watersector. De Finnen sloegen den vijand terug en brachten hem een verlies van 400 man aan gesneuvelden toe. De poging van den vijand om het in het Noordelijk deel van het eiland Kofvisto gevormde bruggehoofd uit te breiden, werd door tegenaanvallen verhinderd. Het tijdelijke verlies van Viipuri heeft, naar men in Berüjnsche politieke kringen verklaart, op geen enkele wijze deprimeerend gewerkt op den Flnschen strijdlust tegen den Oostelijken vijand. In Duitsche politieke kringen blijft men wat betreft de mogelijkheid van een kabinetswijziging uiterst gereserveerd. Op een desbetreffende vraag werd in de Wtlhelmstrasse verklaard, dat nieuwe berichten hierover niet zijn ontvangen en dat alles bij elkaar gfenomen nog niets definitiefs besloten schijnt te zijn. In dit verband wordt geconstateerd, dat de zenuwoorlog tegen Finland zoowel van Sowjet-Russische als ook van Anglo-Amerikaansche zijde met een toenemende intensiteit gevoerd wordt. Hiertoe behooren ook volgens de opvatting alhier de berichten over bijzonder harde voorwaarden voor Finland, voorwaarden, die vol gens enkele berichten uit Anglo-Amerikaansche bron zouden neerkomen op een onvoorwaardelijke capitulatie. Bijzonder opmerkelijk noemt men in Berlijn het feit, dat een groot deel van de Zweedsche pers den wil tot verzet van Finland door de wijze van behandelen van dit onderwerp probeert te ondermijnen. Bonnen Vrijdag reeds geldig! 's-GRAVENHAGE, 22 Juni. Teneinde tegemoet te komen aan de terzake be staande wenschen van den handel en van het publiek ls bepasld, dat ln den ver volge de nieuw aan te wijzen distributie bonnen ln plaats van met Ingang van den Zaterdag reeds van Vrijdagmiddag 12 uur af recht zullen geven op het koopen en afleveren der daarop verkrijgbare artikelen. Uitzonderingen blijven voor- looplg gelden voor aardappelbonnen, waarop eerst des Maandags, en de vleeschbonnen, waarop eerst des Woens dags mag worden afgeleverd. Voor deze bonnen wordt dus de bestaande toestand gehandhaafd Het publiek wordt door dezen maat regel ln staat gesteld zijn Inkoopen bij. het begin der nieuwe distributieperiode naar keuze op Vrijdagmiddag of Zater- 'dag te doen. Verwacht mag worden, dat hierdoor de met het geldig verklaren der nieuwe bonnen samengaande groote druk te in de betreffende winkels, die tot dus verre vrijwel geheel op den Zaterdag viel, zich over den Vrijdagmiddag en den Zaterdag zal verdeelen, hetgeen voor het publiek, maar vooral ook voor de winkeliers een belangrijke verbetering zal beteekenen. In het bijzonder wordt voorts ook door het geldig verklaren der nieuwe bonnen van Vrijdagmiddag 12 uur af beoogd een einde te maken aan den misstand, dat bepaalde winkeliers reeds des Vrijdags op deze bonnen afleveren, hoewel dit niet geoorloofd is, en op die wijze hun collega's, die zich wel aan de voorschrif ten houden, op een zeer afkeurenswaar dige manier concurrentie aandoen. In verband hiermede zal dan ook, nu door de nieuwe regeling aan den begrij- pelijken wensch van de winkeliers te dezer zake is tegemoet gekomen, van overheidswege streng worden opgetreden tegen detaillisten, die ook in den ver volge nog vóór het tijdstip waarop de nieuwe bonnen geldig worden, d.i. dus vóór Vrijdag 12 uur, daarop zouden af leveren. Het Centraal distributiekantoor zal niet aarzelen om zoo noodig aan winkeliers, die zich hieraan schuldig ma ken, voor gcruimen tijd alle toewijzin gen te onthouden. Bovendien staat afle vering voordat de bonnen geldig zijnsge lijk met aflevering zonder bon en ls dus strafbaar ingevolge de distributiewetge ving. In de wijze en den tijd van bekend making der bonnen zal geen verandering worden gebracht. I Japansche positie wordt sterker. In een beschouwing over de voortdurende zware gevechten in de wateren van Saipan schrijft de „Nippon Sangyo Kaizai": Blijkbaar is het tijdstip gekomen, waarop de vijand door gebruikmaking van al zijn strijdkrachten in Europa en in den Stillen Oceaan een beslissenden keer in de oorlogssituatie wil te weeg brengen. Japan moet de ge boden gelegenheid thans aangrijpen om de vijandelijke formatie slag schepen met lucht- en zeestrijd krachten aan te vallen en met één slag te vernietigen. De toestand is ernstig. Of Japan in staat zal zijn thans definitief den stap naar de overwinning te doen, hangt af van het optreden van het geheele Ja pansche volk. De jongste frontberichten maken melding van nieuwe zware verliezen voor de op Saipan gelande vijandelijke troepen Het zou den Japanners gelukt zijn in den rug van de landingstroepen talrijke tanks aan land te zetten, die een bijzonder aandeel hebben in de af- weerresultaten- In onophoudelijke nachtelijke aanval len dringen vooral kleinere eenheden tot diep in de vijandelijke gelederen door. Het zware Japansche kustgeschu» op het naburige eiland Tinian bestookt voortdurend de concentraties der. vijan delijke troepen op Saipan en de artil leriestellingen der Amerikanen. Laatst genoemden zetten nog steeds troepen aan land en nieuwe versterkingen kon den onder bescherming van de bom menwerpers tot vlak bij het Japansche vliegveld in het zuidelijke deel van Saipan doordringen. Ook is de vijand er in geslaagd eenige zware stukken geschut aan land te brengen. De Japanners hebben hun posities op belangrijke heuvelstellingen evenwel versterkt, vanwaar zij tegenaanvallen ondernemen, die vaak tot verbitterde gevechten op korten afstand leiden. Duitsche troepen handhaven zich in Italië. (Interinf.) - In midden-Italië zetten de Anglo-Amerikanen ook Woensdag hun heftige aanvallen tusschen de Tyrrheensche Zee en den Tiber voort Reeds den vorigen avond was waarge nomen, dat op de brandpunten van den grooten afweerslag, vooral noordelijk en noordoostelijk van Grosseto en bij Perugia, nieuwe vijandelijke pantser formaties waren aangevoerd, zoodat het Duitsche commando zware gevech ten verwachtte. De ochtend verliep betrekkelijk rus tig- Alleen ten noorden en ten oosten van Perugia ontsponnen zich gevechten na de beschieting der Duitsche stellin gen door talrijke Britsche houwitser- batterijen. In den namiddag gingen ook de Amerikanen en de Gaullistische for maties in het gebied tusschen Grosseto en het Trasimeensche Meer over een breed front tot den aanval over. Na hevige gevechten, die verscheidene uren duurden en waarin bij Grosseto 17 en bij Perugia 19 pantserwagens werden stukgeschoten, konden de Duit sche troepen hun hoofdgevechtsstellin gen overal handhaven. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn de verliezen der vijandelijke infanterie aan dooden en gewonden buitengewoon zwaar. Woensdag werden op den oostelijken oever van den Tiber door de Duitsche verkenning nieuwe concentraties van pantserstrijdkrachten waargenomen zoodat ook in dit gebied een herleving der gevechten verwacht icaa worden. Nieuws in 't kort. Maurice Chevalier ter dood veroor deeld. Het Fransche comité ln Algiers heeft meer dan 270 Fransche kunstenaars ter dood veroordeeld, die in het moeder land, speciaal in Parijs, wonen. Hun ..misdaad" bestaat daarin, dat zij niet emigreerden, doch hun land trouw ble ven. Onder de veroordeelden bevinden zich kunstenaars, die in de geheele we reld bekend zijn. zooals Msurice Cheva lier. Harry Baur, Danielle Darrieux, Paul Valery en Raimu. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren.) Van 25 Juni tot en met 8 Juli. Brood: 27 A en 28 A elk 4 rants. 27 B en 28 B elk 1 rants. Beschuit: 27 en 28 elk 1 rants. beschuit. Bloem: 155 en 156 elk 1 rants. bloem, brood of gebak. Havermout: 157 250 gr. havermout of roggevlokken. Kindervoedsel: D 54 res. 250 gr. gort. E 54 res. 250 gr. kindermeel of voedingssuiker. Boter: 27 A en 27 B elk V* rants. boter. Kaas: 158 100 gr. 20 of magere Melk: 27 en 28 (1 3/4 1.) Taptemelk 27 en 28 (1 3/4 1-) Vleesch: 27 A en 28 A elk 1 rants. 27 B en 28 B elk 1/4 rants. Suiker: 159 500 gr. Jam: 160 250 gr. Vervangingsmiddelen: 161 1 rants. Versnaperingen: 27 150 gr. Tabak: 27 en 28 elk 1 rants. sigaren, tabak of sigaretten- Bijzondere rantsoenen. B 55, C 55, D 55 en E 55 elk Vi rants. boter. X X Op deze bonnen mag reeds op 24 Juni worden gekocht, uitgezonderd vleesch. Nog geldig zijn tot 8 Juli 152 (toilet zeep); 153, C 50, D 50 en E 50 (waschpoeder); E 51 (toiletzeep); 24 A boter (125 gr. boter). Bonnennieuws. Voor de volgende periode zijn op de bonnen 27 en 28 de gebruikelijke rant soenen brood, beschuit, melk, taptemelk en vleesch verkrijgbaar. Voorts zijn aan gewezen 155 en 156 bloem, 137 250 gram havermout of roggevlokken, D 54 250 gram gort, E 54 250 gram kindermeel of voe dingssuiker, 27A en 27B Boter >/t rant soen boter. 158 100 gram 20 plus of mage re kaas, 159 suiker, 160 jam, 16i vervan gingsmiddelen, 27 Versnaperingen 150 gr versnaperingen, 27 en 28 Tabak 1 rantsoen sigaren, tabak of sigaretten. Voorts zijn als bijzondere rantsoenen aangewezen: B 55. C 55, D 55 en E 55 rantsoen boter. Extra rantsoen boter voor de jeugd. In den vervolge zal men op de haver- moutbonnen behalve 250 gram havermout e.d. ook 250 gram roggevlokken kunnen verkrijgen. Men moet er echter rekening mee houden, dat de winkelier niet steeds beide artikelen beschikbaar zal kunnen hebben, zoodat men genoegen zal moe iten nemen met het artikel, dat voorra dig is. Op elk der bonnen „Boter 27A" en „Boter 27B" is 125 gram boter verkrijg baar, terwijl voor kinderen van 0 tot en met 20 jaar een bijzonder rantsoen van 125 gram boter beschikbaar wordt ge steld op de bonnen Reserve B 55. C 55, D 55 en E 55. Vette in plaats van magere kaas. Van 23 Juli tot en met 5 Augustus a.s zal in plaats van 100 gram magere kaas 100 gram vette kaas beschikbaar worden gesteld. Teneinde voor deze kaas in aan merking te komen, moet men den bon „Algemeen 154" vóór 2 Juli a.s, bij zijn leverancier inleveren, desgewenscht te gen ontvangstbewijs. Het afleveren der vette kaas vóór 23 Juli 1944 is niet geoorloofd. Voor de periode van 23 Juli tot en met 5 Augustus zal dus geen bon voor ma gere kaas aangewezen worden. Extra keuringen. Het JJ-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gebouden op Maandag 2G Juni te Den Haag van 8 tot 13 uur, in een der zalen van het ge bouw Amicitia, Westeinde 15 en Dinsdag 27 Juni in Amsterdam van 8—13 uur, Nebenstelle der Waffen-jJ, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aan melden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-jj, H-Wachtbataillon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche H ln Nederland. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier ln de Waffen-jJ kan leder wor den, die na ten minste een Jaar dienst tijd z'jn geschiktheid voor de officiersop leiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de been- en terugreis zijn verkrijg baar bil de navolgende Nebenstellen der Waffen-JJ: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56: Heerlen. Saroleastr. 25; Groningen. Heerestraat 46 Enschede, Hengeloschestraat 30 ,en eveneens bij het U-Ersatzkommando. korte Vijverberg 5, Den Haag. Druk op Cherbourg neemt toe. (Interinf.) - De druk der Ameri kaansche troepen op het front aan de landzijde van Cherbourg is .Woensdag in het geheele gebied der verdedigingszónes versterkt. Nadat reeds den dag tevoren Amerikaan sche stoottroepen, die uit het zuid westen trachtten de vesting te nade ren, bloedig waren afgeslagen, na derden Woensdag uit het zuiden en zuidoosten vrij sterke Amerikaan sche formaties met gepantserde ver kenningsstrijdkrachten den buiten sten verdedigingsgordel, waarbij zij gevoelige verliezen leden. Drie ge pantserde verkenningswagens t liepen op gecamoufleerde mijnen, twee an dere verkenningsvoertuigen en ver scheidene gepantserde troepentrans portwagens kwamen in het snelvuur der Duitsche machinewapens moesten door de Amerikanen, voor zoo ver zij nog vluchten konden, in den steek worden gelaten. Van het overige deel van het front aan den Atlantischen Oceaan wordt nog slechts gemeld, dat de Britten op den oostelijken oever van de monding der Ome een vrij levendige activiteit van stoottroepen hebben ontplooid met het doel het vernauwde bruggehoofd uit te breiden. Alle aanvallen werden echter, meestal reeds door het Duitsche af- weervuur, in jien kiem gesmoord- Stedep worden verwoest De eene Normandische stad na de andere verdwijnt onder de Anglo- Amerikaansche bommen, aldus de in druk van een bijzonderen correspon dent van Ofi van het slagveld in Nor mandië. Fransche steden van grt>ote historische en cultureele beteekenis staan van de eerste dagen der landing af bloot aan een ononderbroken bom menregen der Anglo-Amerikanen. Te genwoordig is een uur voldoende om een stad, die in eeuwen werd gebouwd, te veranderen in een apocalyptischen chaos. Vaak zijn de straten niet meer te herkennen. De beroemde straat in Vire uit de 14de eeuw is nog slechts een puinhoop. Een andere stad bestaat nog slechts uit een kerkrulne- Bijzon der tragisch is de toestand van de stad St. L6, in de nabijheid waarvan de strijd nog woedt. De dooden moeten onder het puin blijven, daar de puin- hoopen nog steeds gebombardeerd wor den. Het aantal slachtoffers kan zelfs niet bij benadering worden vastgesteld. Spoorwegongeluk in den Soedan. Een ernstig spoorwegongeluk heelt zich, naar uit Aden wordt gemeld, bij Casalla in den Soedan tijdens een zandstorm voor gedaan. Het aantal dooden, dat door de gevolgen van den zandstorm onmogelijk nauwkeurig kan worden vastgesteld, zou groot zijn. Schulte weer kampioen 50 km. Een onsportieve Van Vliet. Voor de derde maal in successie heeft Schulte beslag gelegd op het per soonlijk kampioenschap 50 km op eigen kracht- Schulte verkreeg ditmaal den titel grootendeels door de medewer king van Arie van Vliet. De wedstrijd verliep/ weer op inte ressante wijze. Er zat veel afwisseling in en de strijd tusschen de renners was groot. Alle voorwaarden waren aan wezig om deze koers een eereplaats te doen innemen in de baankampioen- schappen van dit jaar. Het was daar om een bittere teleurstelling, dat het einde even onaangenaam als onregel matig werd en dat iemand met de bloe men over de baan ging, die het moge lijk in zijn eentje niet had kunnen bol werken. Arie van Vliet was de hoofd schuldige van dit incident. Er was zoo ongeveer een 30 km gereden, toen de Woerdenaar een lekken band kreeg. Hij kwam weer in de baan en voegde zicb doodleuk in een klein groepje renners dat uit het peloton weggevlucht was en achter de kopgroep, bestaande uit Schulte, Evers, Ooms, Van Amsterdam, Reuter en Boeyen, aanjoeg. Van Vliet kreeg de medeSeeling, dat hij zich in het peloton moest laten terugzakken, doch hieraan stoorde hij zich niet. waarom de sportcommissie hem gelast te de baan te verlaten- Ook dit bevel volgde Arie niet op. Hij bleef rustig zijn rondjes draaien en.... verknoeide ten slotte zeer veel. Het gelukte de sterke kopgroep 8.5 km voer het einde alle overige renners in te Ontslagen gevangene Dezer dagen was ik getuige van een woordduel tusschen een presi dent van een rechtbank en een ver dachte aangaande de reclasseering. •De laatste meende, dat de reclas- seering niets voo* hem had kunnen bereiken, waar tegenover de eerste volhield, dat de reclasseerlng voortreffelijk werk trachtte te doen. Ik ben het eens met den presi dent. Maar ik ben het óók eens met den verdachte. Want in de- huidige menschen- maatschappij is het helaas nog zóó gesteld, dat iemand die In de ge vangenis gezeten heeft en ik sta nog steeds op het standpunt, dat lang niet iedereen, die met de cel kennis gemaakt heeft, een misdad.- ger ls, en dat er méér misdadigers buiten dan in de gevangenis zijn veroordeeld werd voor zijn g e- heele leven en niet slechts voor het aantal maanden of jaren, waarvan in zijn vonnis sprake was.. Iemand, die eenmaal in de ge vangenis gezeten heeft, blijft in deze kleinzielige wereld tot aan zijn dood toe een geteekende- Van de duizend patroons, die een bediende moeten aanstellen, zullen er 999 niet aan dénken een ontslagen gevan gene te nemen, ook al bezit deze de schitterendste aanbevelingen. De reclasseering is stellig voi goeden moed, maar zij zou eers'. dan tot volledige ontplooiing kun nen komen, wanneer het hart van de menschheid wat ruimer en mil der werd en wanneer elk menscb eens besefte, dat iedereen, die staat, vallen kan óók hijzelf OVIDIUS. J loopen. Dit beteekende, dat Schulte, Van Amsterdam, Boeyen, Evers en Ooms een ronde voorsprong op hen hadden. De laatste ronden gingen ln met een bijna compact veld. Schulte was niet weg te slaan bij het wieltje van Arie van Vliet! In de laatste ronde waagde Van Amsterdam zijn kans doch van Vliet aarzelde niet om op het goede moment de achtervolging in te zetten. Hij trok Schulte prachtig mee. Op 200 m. voor de eindstreep ging Schulte over zijn dienstknecht heen zoo firsch als een hoentje had deze er geen moeite meef' om eerst Van Amsterdam te passeeren en daarna als eerste over de o'ndstreep te gaan. Weer was de blonde Bossche naar kampioen" 50 km, maar we betwij felen sterk of deze derde titel ook hem zelf veel voldoening zal schenken. Het meest valt nochtans af te keuren de houding v. Van Vliet. Die was waar lijk 'n kampioen onwaardig. De sport commissie van de N.W.U, was hier over ook zeer verbolgen. En zij zal naar men ons me dedeelde met haar straf niet zuinig zijn. Wij haddefl het nochtans meer op prijs gesteld, wanneer men tij dens den wedstrijd doeltreffender had ingegrepen en een slot had voorkomen als dm wedstrijd thans ontsierde. Schulte reed prima. De uitslag luidde: 1 en nationaal kampioen G. Schulte, in 1 u. 6 min. 36 2'5 sec.; 2. G. Boeyen; 3. T. Ooms; 4. A van Amsterdam; 5. P. Evers, Wormerveer; op een ronde: 6. B. J. v. d. Voort; 7. Th. Middelkamp; 8. Kees Bakker. Uit de Staatscourant. Loonbelasting. De Ned. Staatscourant van 20 Juni bevat de zestiende- uitvoe ringsbeschikking loonbelasting 1940 waar bij o.m. wordt bepaald, dat de secretaris generaal van het dept. van financiën: a. een werkgever kan opdragen, bij de inhouding van de loonbelasting ook de belooningen en de prestaties, welka zijn werknemers van een door den secre taris-generaal aangewezen anderen werk gever of van eep door den secretaris generaal aangewezen derde ontvangen, als door hem uitbetaald loon aan tc mer ken; b. een werkgever kan opdragen do loonbelasting te berekenen over het ge zamenlijk bedrag van de belooningen, welke zijn werknemers van hem en van een door den secretaris-generaal aange wezen anderen werkgever ontvangen en op de aldus berekende loonbelasting de door een anderen «werkgever ingehouden loonbelasting ln mindering te brengen. De beschikking- treedt heden ln wer king. Alkmaarsche biljartkampioenen. WE'J£5 SCOORoe Z'JIV SBRIBS rv RACE-Tè/lPO Wü venw+cifTTe/v over/geus a/«ct -woers va,v ONZa*aar^AHDENOVD-T.T. R(JDER (X «AW HET os oHrxrecHEWEiuKB. p.j.^oLfC. eeGcviEppc oz 3» PUP, P-V. LCERIA/O%WBfZ.O VlVNAAA OQORPAT JAAP «N'T WDS iAAT^Tfl. WW Ofi 2® «CLA3 PART'J GrR.mK.Bi.DE. - Onze teekenaar zag het dadelijk: Jan Moeijes houdt van^gróen* Ecrs^boekt hij successen op de groene grasbaan (wat een stijl: één geheel m- 1 zun trouwe Ariel!) en nu op het groene laken! Ook de andere kampioenen ni.-. door den teekenaar evan vastgelegd ln karakteristieke iftppen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1