NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Strijd om vesting Cherbourg ontbrand. Sovjet-zomerolfensief Donderdag begonnen. Finsche weerstandskracht op harde proef gesteld. NIEUWE ASPECTEN Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 414 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 24 ÏUNÏ 1944, SÜHAGEHf EDITIE; 88e Jaargang, No. 146, 4 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie - in ief Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per ra.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehecle oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Bolsjewisme contra Katholicisme. Schr. - In het Oosten botsen sinds 21 Juni 1941 twee wereldbeschouwingen. Er wordt een strijd op leven en dood uitge vochten, die de wereld gedurende drie jaren in groote spanning heeft gehou den. Hitler's nationaalsocialisme heeft het eerst een halt toegeroepen aan de predikers en voorvechters van de we reldrevolutie. Zoowel op militair als op politiek ter rein waren deze drie jaren rijk aan be langrijke gebeurtenissen, gebeurtenissen die het menschdom verbaasd, neen soms met stomheid geslagen .deden staan. Er heeft zelfs zóóveel plaats gevonden, dat bij velen de herinnering aan som mige markante gebeurtenissen is ver dwenen. In het kader van dit artikel wil ik nog eens met bijzonderen nadruk één dezer markante momenten naar voren halen, omdat het noodig is den lezer wederom te wijzen op de woorden en de daarmede volkomen in strijd zijnde daden der Sovjets. MEN zal zich zeker nog het oogenblik in de gedachte kunnen terugbrengen waarop Stalin, de anti-Christ, de wereld verkondigde dat de Sovjet met gods dienstonderdrukking niets te maken had, integendeel er in het bolsjewistenrijk j gewezen kan worden op een, zooal niet bloeiend dan toch in ieder geval levend godsdienstwezen. Eenige inderhaast uit mijnen en concentratie-kampen gesleepte geestelijken waren met kunst en vlieg werk in hun oude waardigheid hersteld en het godsdienstig leven in de Sovjet moest naar buiten den indruk wekken dat er sinds het tsaristische rijk niets Veranderd was op het gebied der Kerk. De wereld keek een oogenblik ver baasd, doch men do' rzag den camoufla getruc. Stalin's woorden en Stalin's daden zijn twee volkomen los van elkaar staande begrippen. Dat dit geen losse opmerking is, bewijst thans het in Engeland verschijnende communistische blad „Daily Worker", waarin de Iersche communist Sean O'Casey in een tegen het Vaticaan ge richt. artikel opmerkt, dat „Waar ook een Vaticaangemeenschap is, schaduw is." kou er voortdurend op gewezen, dat deze „schaduw", waar zij ook heenkruipt, een ijskouden wind van oppositie tegen alle arbeidersbewegin gen met zich meevoert. Socialen voor uitgang duldt het Vaticaan niet. De onder zijn invloed staande Engelsche kranten en tijdschriften zijn, zoo gaat het artikel verder, onvermoeid aan het werk om iedere meeningsuiting van „het zich opheffend volk" te onder drukken. Dat zou dan niet alleen in zuiver geestelijke aangelegenheden zoo zijn, maar ook op het gebied van de literatuur en de politiek. Iedere kardi naal, bisschop of pastoor verbeeldt zich, dat hij de laatste rechter is. Dadelijk na het uitbreken van den oorlog is, aldus O'Casey, het Vaticaan begonnen Europa tot invloedssfeer van het kerkelijke Rome te maken. Deze ontwikkeling zou dan met Salazar begonnen zijn, en verder gevoerd zijn geworden via Franco en Pétain, terwijl De Valera het vuur van Rome in Ierland laat bran den. Vervolgens zouden er leiden de katholieke kerkvorsten zijn in Engeland, die het toejuichten, dat de Duitschers in Frankrijk voorgoed de Vrijmetselarij hadden opgeruimd en onder elkaar de Duitsche overwinning op Frankrijk als een groote zegen voor de menschheid prezen. Hand in hand daarmede gaat een voortdurende krijg tegen Sovjet-Rusland. Van e.n onver- biddelijken haat tegen en een grooten angst voor Sovjet-Rusland zouden deze kerkvorsten vervuld zijn en in hun persorganen verzuimen zij dan ook niet, vervolgt O'Casey, dag in dag uit wantrouwen te zaaien tusschen de So-jet-Unie en de Anglo-Amerikanen. D „Daily Worker" besluit met de opmerking, dat deze katholieken niet erkennen, dat het de Sovjets zijn, die de Anglo-Amerikanen in dezen oorlog weer op de been hielpen; zij zouden zich evenwel verheugen, wanneer Sovjet-Rusland' voorgoed zou worden vernietigd. Dit uit communistischen mond te ver nemen moet voor de wereld een open baring zijn. Vooral voor het 1 atholieke deel daarvan, dat meende nazi-bestrijder te zijn, doch Sovjet-verdelger is. Weermachtbericht. Sovjet-offensief in den Centralen sector. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FliHRER, 23 Juni. (DNB). - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: ,,In Normandië is de vijand giste ren met sterke strijdkrachten over gegaan tot den aanval op het land- front van de vesting Cherbourg. Hevige gevechten waarin sterke vijandelijke scheepsartillcrie en luchtstrijdkrachten ingrepen, kwa men tot ontwikkeling, vooral aan het zuidoostelijke en oostelijke front van de vesting. Waar eenige van onze nesten van weerstand in het breed getrokken vestingfront verloren gingen, zijn tegenaanvallen aan den gang- Kustbatterljen van leger en marine hebben den gehce- len dag ingegrepen in de gevech ten op den grond en treffers ge plaatst op vijandelijke concentraties van troepen en tanks. Aan de rest van het front van het landingshoofd zijn slechts plaatselijke gevechten geleverd zon der al te groote beteekenis. Onze artillerie heeft vijandelijke scheepsconcentraties en schepen die gelost werden voor het landingshoofd onder vuur genomen. Twee vrachtsche pen werden getroffen, twee vijandelijke kanonneerbooten in de monding van de Orne gedwongen den steven te wenden. In den afgeloopen nacht hebben ge vechtsvliegers en torpedotoestellan twee torpedobootjagers, 'n troepentrans portschip met een inhoud van 10.000 brt en een vrachtschip met een inhoud van 8.000 brt in den grond geboord Twee kruisers, twee torpedobootjagers, drie vrachtschepen met een inhoud van 28.000 brt en vier andere koopvaar ders werden zwaar beschadigd- Boven de Normandische kust en de bezette westelijke gebieden zijn giste ren 72 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Het storingsvuur op Londen duurt voort. Nieuwe aanvallen in Italië. In Italië heeft de vijand na vol tooiing der hergroepeeri^g gisteren opnieuw bijna het geheele front aange vallen. In het gebied ten noorden van Grosseto slaagde hij erin na verbitter de gevechten ons front eenige km naar het noorden terug te drukken. In alle overige sectoren werd de vijand met uiterst zware verliezen teruggeslagen Ruim dertig gepantserde gevechtswa gens werden vernietigd of buitgemaakt. De derde brigade luchtafweergeschut heeft in Italië in den tijd van 1 tot 20 Juni 114 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten en 69 tanks vernield. Sedert het begin van den grooten vijandelij ken aanval in Italië zijn 1046 vijande lijke tanks vernield of buitgemaakt- In het zuiden van het oostelijke front zijn plaatselijke aanvallen der bolsje wieken aan de Strypa, ten noordwesten van Tarnopol en ten zuiden van de Pripjet mislukt. Sovjet-aanval begonnen. In den centralen frontsector hebben de bolsjewisten een aanvang gemaakt met de verwachte aanvallen. De over een breed front met steun van tanks en slagkruisers ondernomen aanvallen werden in harde gevechten afgeslagen, plaatselijke penetraties werden in on middellijk ondernomen tegenaanvallen opgeheven. Ter weerszijden van Wi- tcbsk zijn nog verbitterde gevechten aan den gang. Ook tusschen Polozk en Nowosjef evenals ten noordoosten van Ostrof heeft de vijand vrij sterke aanvallen ondernomen, die vruchteloos bleven. Sterke formaties zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben een geconcen- treerden aanval gericht op het vlieg veld Nirgorod. Twintig viermotorige bommenwerpers en groote voorraden benzine en munitie werden vernietigd. Afzonderlijke Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bom men in het gebied van Hamburg- Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben doelen in oost-Engeland aangevallen." Zware verliezen der geallieerde vloot. In kringen, die ln nauw contact staan met de Japansche vloot, wordt medegedeeld, dat onderdeelen van de Japansche gecombineerde vloot alsme de de eenheden van de luchtmacht der marine in den strijd tegen de vijande lijke vloot en commandoformaties in de wateren rondom de Marianen in den tijd van 12 tot 20 Juni de volgende re sultaten hebben behaald: Slagschepen: 1 tot zinken gebracht, 1 ander tot zinken gebracht of bescha digd, 2 zwaar beschadigd. Vliegtuigmoederschepen: minstens 5 of tot zinken gebracht of beschadigd, meer dan 4 zwaar beschadigd. Kruisers: twee tot zinken gebracht, 4 zwaar beschadigd. Torpedojagers: 1 tot zinken gebracht. Oorlogsvaartuigen van een niet ge- identificeerde categorie: 1 zwaar be schadigd. Duikbooten: 1 .ot zinken gebracht. Vliegtuigen: minst-ns 400 neerge schoten. Volgens dezelfde kringen bedragen de verliezen aan Japansche zijde 1 vliegtuigmoederschip, 2 daarbij behoo rende olietankschepen en 50 vliegtui gen. Ook de op het land gestationneer- de Japansche luchtmacht liep eenige schade op. Voorloopig twee zwaartepunten. Nadat de in de laatste dagen sterk toegenomen activiteit in den cen tralen sector van het Oostelijke front in militaire kringen te Ber lijn reeds het vermoeden had doen rijzen, dat hierin de inleiding tot het verwachte Sovjet-Russische zomeroffensief moest worden ge zien, is thans alle twlifel hierom trent weggevallen. Officieele Duitsche militaire kringen konden Vrijdag mededee- len, dat het Roode Leger in den centralen sector Donderdag tot 't groote offensief is overgegaan. Nadat kort geleden een beperkte activiteit van Sowjet-Russische pa trouilles was geconstateerd, is voor een paar dagen een krachtig artille rievuur ingezet, dat zich beperkt tot de gebieden van Tarnopol, Kowel en Witebsk. In tegenstelling tot de oor spronkelijke verwachting, dat de Sowjet-Russische legerleiding haar offensief in het Zuiden in de rich ting van Roemenië en Hongarije zou beginnen, schijnen de Sowjet- Russen dus thans hun aanvallen voorloopig naar het "Westen te willen j richten. Het zwaartepunt van den Sowjet-Russischen aanval ligt bi.) Orsja, waar de Sowjet-Russische le gerleiding om te beginnen een divisie in den strijd heeft geworpen. Het eigenlijke zwaartepunt. aldus Interinf., ligt in het gebied ter weers zijden van den autoweg Smolensk- Orsja. Hier vielen de bolsjewisten met zeer krachtig gebruik van artil lerie en onophoudelijk gebruik van slagvliegers niet minder dan 24 maal van den middag tot den avond aan. Alle aanvallen stortten ineen, zelfs Van het Invasie-front. Op vakkundige wijze beziet een pantsercommandant der Waffen-^r de door hem vernietigde .Sherman"-tank. De schoten «aten goed ft PK Pachnlcke/O/H/P m Verschillende plaatsen ontruimd. De Sovjets eischen doortocht. De ontwikkeling van den strijd in Finland wordt in Duitsche kringen nauwlettend gevolgd en in de Duit sche pers wordt er veel aandacht aan besteed. Het is duidelijk, dat de Fin sche weerstandskracht op een harde proef wordt gesteld. Of dit ook tot politieke consequenties zal leiden, wordt van Duitsche zijde volkomen in het midden gelaten. Vooralsnog beziet men in officieele Duitsche kru.gen het vraagstuk van militaire zijde. Men geeft toe. dat de Finnen harde slagen heboen moeten incasseeren, doch gewaagt van toe- nemenden tegenstand der Finnen en gaat zelfs zoo ver. dat men van het „tijdelijk" verlies van WiLorg meent te kunnen spreken. In Finland zelf wordt, op het oogenblik een levendi ge binnenlandsche activiteit ontwik keld en ongetwijfeld zal het niet lang duren, voor klaarheid in de Finsche aangelegenheid is geschapen. Van Duitsche zijde constateert men met een zekere ontstemming de pogingen der Zweedsche pers op de beslis singen van Finland invloed uit te oefenen. Wat overigens de krijgsverrichtingen zelf betreft, op de Karelische Land- engste bleef de druk van de vijande lijke aanvallen gericht op het gebied ten Noordoosten van Viipuri. waar Donderdag de zwaarste gevechten zijn geleverd. Met steun van krachtig artil lerievuur en sterke luchtstrijdkrachten slaagde de vijand erin twee kleine pe netraties tot stand te brengen, die ech ter beperkt zijn. Tusschen het station Tali en de Vurokaen alsmede bij Aerapaa werden de vijandelijke aanvallen deels door tegenaanvallen en taaie gevechten van man tegen man bloedig afgeslagen. Op het Oostelijk deel van de Land engte probeerde de vijand op verschei dene punten over de Vurokaen te trek ken. Hij werd echter overal afgesla gen. Op de Landengte van Sunus zette de vijand zijn druk ten Oosten van Loti Nanpelto voort. Het bruggehoofd ten Zuiden van Syvari werd ontruimd. Op de Landengte van Maselka heb ben de Finnen zich in de afgeloopen dagen overeenkomstig de plannen op kortere verdedigingslinies teruggetrok ken. Hierbij werd de stad Poventaa prijsgegeven. De Sovjet eischt Volgens onthullingen van het Zweed sche blad „Aftonbladet" zou de Sov- jet-regeering het recht geëischt hebben tot passage door Finland en steunpun ten in Finland, o.m. op de Aalands- eilanden om Duitschland doeltref fend te kunnen bestrijden. De bewe ring wordt in Berlijn een zuiver voor wendsel genoemd. De bolsjewisten, zoo verklaart men in de Rijkshoofd stad, hebben het er vooral op voorzien in Finland zelf vasten voet te krijgen, teneinde van daar uit hun verstrekkende wenschen te kunnen verwezenlijken. Daarvoor pleit ock de door Aftonbla det vermelde politieke eisch, dat Fin land in de toekomst zijn Noordsche oriënteering moet opgeven en nauwe re aansluiting bij Moskou moet zoe ken. Zes wagons zwarte uien Parasieten staan terecht. Donderdag moesten zich voor den Amsterdamschen Ec. Rechter een viertal personen verantwoorden, die zich schuldig gemaakt hadden aan het verhandelen van maar liefst zes wagons „zwarte" uien naar Duitsch land, in totaal een kleine 84.000 kilo grammen. Het eerst werden de verd. Jager en Van Veen aan den tand ge voeld en kreeg men te hooren. op welke wijze de heeren aan de uien gekomen waren. Daarbij werd opge merkt door verd. Van V. dat hij niet geweten had dat het vervoer van uien "verboden was. Hetgeen uiter aard door den Econ. rechter niet ge loofd werd. Beide heeren waren in Amsterdam in contact gekomen met Van Thor en Janssens, die in het groot in „zwart" deden. Zij waren het, die de uien op kochten. In zijn requisitoir merkte de wnmd. Off. v. Justitie op, dal dit de tweede groote zaak was sedert korten tijd, die dezelfde aspecten heeft. De goederen waren voor Nederland bestemd en niet voor Duitschland. Ook Duitschland stelt geen prijs op dergelijke invoeren en verlangt dat er streng tegen de be drijven wordt opgetreden. Het is on zin als de verd. beweren dat de uien bestemd waren voor Nederlandsche ar beiders in Duitschland. Ze waren zui ver voor den zwarten handel bestemd, met alle schadelijke gevolgen voor den Nederlandsche voedselvoorziening. De eisch luidde tegen van Veen 1 jaar gevangenisstraf en 2500 boete subs. 50 dagen hechtenis en tegen JM- ger 8 maanden, met 2000 boete, subs. 50 dagen. Uitspraak: Van Veen 1 jaar en 6 maanden, plus 500 boete subs, 3 maanden hechtenis, Jëger 1 jaar, 2000 gulden boete, subs. 2 maanden, de hindernissen in het Duitsche voor terrein konden niet onder den voet geloopen worden. Een tweede offensief zwaartepunt ligt ten Zuidoosten van Witebsk, waar de bolsjewieken aanvielen met zeven divisies infanterie, sterk- formaties tanks en verscheidene honderden slag vliegers. Des avonds behaalden zij een penetratie aan de rivier Obol. Vrijdag morgen waren de gevechten om deze penetratieruimte nog in vollen gang. Tot dusver verloren de bolsjewieken 73 tanks en een groot aantal dooden en gewonden, vooral aan den autoweg Smolensk-Orsja. Hallensleben over het Sovjet-offensief. Met het begin van het bolsjewis tische zomeroffensief over een frontbreedte van voorloopig 150 ki lometer in den centralen sector van het Oostelijke front schijnt de door de geallieerden voorbereide alge- meene concentrische aanval op Eu ropa thans begonnen te zijn, zoo schrijft de militaire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben. Iiy schrijft o.a.: De groote pauze aan het 2000 ki lometer lange Oostelijke front moet sedert Donderdag als geëindigd be schouwd worden. Toen zijn de bol sjewisten met de verwachte aan- valsoperatie begonnen. Voorloopig gaat het er eerst om de gevaarlijke bocht van het Duitsche front op te heffen, waarbij ongetwijfeld de bedoeling voorzit om door een door braak het dichte verkeersnet in de richting der Baltische landen te ver overen en om zoodoende het Noordelij ke Duitsche front van het Zuidelijke front te scheiden. Het gebied van het offensief strekt zich uit van de streek rondom Mogilef tot Sirotino, dat ten Noordwesten van Witebsk ligt. Het zwaartepunt van de bolsjewistische operatie is het gebied van Witebsk zelf, dat dQor den vijand van twee kanten bestormd wordt. Ten Zuiden van den autoweg vormt Orsja het tweede punt, waarop druk wordt uit geoefend, waardoor de grootste en breedste verkeersader in het Westen der Sovjet-Unie wederom het tooneel van een grooten veldslag belooft te worden. Met 't begin van den slag om dezen grooten autoweg naar Minsk is een nieuwe belangrijke reeks veldsla gen begonnen. Goed georganiseerde Duitsche linie. De bolsjewistische aanvalsoperatie stuit op een goed georganiseerde Duit sche linie van steunpunten, die van Narwa langs het Peipusmeer via Wi tebsk, Mogilef en Rogatsjef loopt om vervolgens scherp naar het Westen tot in het gebied van Kowel om te buigen en dan in Zuidelijke richting via Bro- dy en Tarnopol Tsjernowitz bereikt. Vandaar gaat zij naar het voorterrein van de Karpathen, buigt vervolgens scherp naar het Oosten, bereikt den Dnjestr ter hoogte van de plaats Du- bosnary en volgt tenslotte den loop van den Dnjestr tot zijn uitmonding in de Zwarte Zee. Ter beoordeeling van den toestand is het niet onbelangrijk zich te reali- seeren dat de stellingen bij het begin van het vierde jaar van den Duitsch- Russischen oorlog nog ver van de uit gangsstellingen van den 22sten Juni 1941 verwijderd liggen. Van Memel tot Narwa bedraagt de afstand ongeveer 600 kilometer, van de grens van Oost- Pruisen tot Witebsk 400 kilometer en van Brest-Litowsk tot Kowel. 120 kilo meter. Hoelang deze onzin nog ?- Verduister van 22-5.15 uur. 25 Juni: Zon op 5.18 uur, onder 22.07 u. Maan: onder 0.39 uur. op 10.02 uur. 26 Juni: Zon op 5.18 u., onder 22.07 uur. Maan onder 7.04 uur, op 11.09 uur. Daarna komt de zaak tegen Van Thor en Janssen voor. Deze firma is onlangs voor geweest terzake het zwart verhandelen van 60.000 kg. peulvruchten, welke zaak te Alkmaar berecht werd. Van Thor kreeg daarbij 2 jaar gevangenisstraf Voorts verhandelden deze „brave vaderlanders" 13.000 kg. peul vruchten, 10.000 kg. uien en de zes wagons uien, waarvan thans sprake is. Voorts nog 10 ton aardappelen enz. Janssens en Van Thor krijgen de volle laag van den subs. Officier van Justitie, die hun gedrag ten zeerste laakte. De eisch tegen van Thor luidde 1 jaar gevangenisstraf, 500 gulden boe te, subs. 50 dagen hechtenis. De Economische rechter is van oor deel dat lieden als Van Thor en Jans sens voor geruimen tijd onschadelijk gemaakt dienen te worden en veroor deelde Van T. tot 2 jaar gevangenis straf. plus 5000 gulden boete, subs. 2 maapden hechtenis. De zaak tegen Janssens wordt geschorst tot 15 Aug. a.s. Het zoontje van één mijner vrien den deed dezer dagen toelatings examen voor een middelbare school. Naderhand hebben een professor, een directeur van een groote onder neming, een advocaat en onderge- teekende de opgaven, speciaal voor rekenen, eens nader bekeken en kwamen tot de slotsom, dat wij, zoo w ij het examen hadden moeten afleggen, met zijn vieren als een baksteen gezakt zouden zijn. Er waren vraagstukken bij als: „Mijn vader zou over tien jaar twee maal zou oud geweest zijn als mijn oom vijf jaar geleden geweest zou zijn. wanneer hij negen jaar ge leden geen mazelen gekregen had en gestorven was. Hoe oud is mijn vader thans?" Men vraagt zich af hoelang men met dezen hartgrondigen onzin die in een krankzinnigengesticht of hoogstens in de puzzlerubriek van een krant thuishoort nog zal voortgaan? Dertig jaar geleden hebben soort gelijke dwaasheden U, lezer, weet het óók nog wel: een vat heeft 6 kranen -sn bevat duizend liter; als ik 2 kranjn heelemaal, 2 kranen half en 2 kranen driekwart open zet, hoeveel glazen bier kan de kaste lein dan in een uur tappen, wan neer hijzelf 1.80 m. lang is en in gssn jaar kinkhoest gehad heeft? mij ook al hoofdpijn en 'slapelooze nachten bezorgd. Je zou zoetjesaan gaan denken, dat zij, die beweren, dat de wereld niet vooruitgaat, inderdaad gelijk hebben. OVIDIUS. j Zware strijd om Cherbourg. De wederzijdsche gevechtsactivi teit aan het Zuidelijke en Zuid- Westelijke front van de vesting Cherbourg heeft Donderdag tot de ochtenduren van Vrijdag met on verminderde kracht aangehouden. In den Zuidelijken sector van liet front bestookten batterijen van het Duitsche leger en de marine met goede uitwerking vijandelijke stel lingen, troepenbewegingen en pant serconcentraties. Gelijktijdig be schoten de vijandelijke kanonnen het gebied van de vesting, ge volgd door aanvallen van vijan delijke bommenwerpers. Donder dag werden daarbij 15 en Vrijdag 21 vijandelijke machines neerge schoten. Duitsche kustbatterijen namen met goed resultaat deel aan de beschieting van de vijandelijke doelen te land. De dag van Donderdag is betrekke lijk kalm verloopen. Ten Oosten van den Ornemond werden Britsche stoot troepen verdreven. In den sector van Tilly-Caumont-Berigny ontstonden nergens gevechtshandelingen van be teekenis. hoewel de Duitsche stellingen verscheidene uren lang onder het zwaarste artillerievuur lagen. Het geallieerde opperbevel doet de grootste moeite om de haven Cher bourg zoo snel mogelijk in handen te krijgen. Klaarblijkelijk om dan nieuwe invasietroepen direct uit de Ver. Sta ten te kunnen aanvoeren. De op het oogenblik in Engeland verzamelde Amerikaansch-Britsche divisies daar entegen hebben vermoedelijk tot taak zich meester te maken van de Noord- Fransch-Belgische kust verwacht kan worden, dat de Anglo-Amerikanen bin nenkort ook met de tweede phase van de invasie zullen beginnen. Voorloopige inschrijving als student. Van de zijde van het departement v. Opvoeding, Wetenschap en Kuituur bescherming wordt het volgende ter kennis gebracht: Van de aanstaande studenten, die de zen zomer niet in den NAD gaan, die nen: le. zij, wier 18e verjaardag valt in het tijdvak van 1 Juni 1944 tot den aanvang van het volgende studiejaar. 2e zij, die vóór 1 Juni 1944 den 18- jarigen leeftijd bereikt, en den arbeids- dienstplichtigen leettijd niet overschre den hebben, evenwel uitstel of vrijstel ling van den NAD hebben gekregen. 3e. zij, die hun arbeldsdienslpliclit reeds hebben vervuld, zich ten spoedig ste te wenden tot het departement v. Opvoeding. Wetenschap en Kuituur- bescherming afd. H.O., Paschlaan 19 te Apeldoorn. Daarbij moet worden overgelegd het j-tuigschrift, eventueel gewaarmerkt, afschrift, dat recht geeft tot het afleg gen van academische examens, (of het bewijs van deelneming aan staatsexa- r ien 1944) en door de onder 2e genoem den bovendien een verklaring van uit stel of vrijstelling van den NAD. Zij kunnen dan na teekening van o.a. de voor studenten voorgeschreven verklaring een bewijs van voorloopige inschrijving als student in ontvangst nemen. Zij, die nu in den NAD gaan, alsme de zij, die eerst na den aanvang van het komende studiejaar 18 jaar wor den, dienen de verklaring tegelijk met hun inschrijving als student te teeke nen. Extra keuringen. Het jj-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog eeu extra keuring worden gehouden op Maandag 26 Juni te Den Haag van 8 tot 13 uur, ln een der zalen van het ge bouw Amicitia, Westelnde 15 en Dinsdag 27 Juni in Amsterdam van 8—13 uur, Nebenstelle der Waffen-jJ, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aan melden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-JJ, jj-WachthatailIon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmarlne en de Germaansche W ln Nederland. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier ln de Waffen-Jj kan leder wor den, die na ten minste een Jaar dienst tijd zUn geschiktheid voor de officiersop leiding heeft bewezen. ZUn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zUn verkrUfi- baar bU de navolgende Nebenstcllen der Waffen-jJ: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen. Sarolcastr. 25: Groningen, Heerestraat 46 Enschede, Ilengeioschestraat 30 en eveneens bO het jJ-Ersatzkommando, Korte VUverberg 5, Den Haag. in het westen. kfi De Inzet van het nieuwe en steeds op voortreffelijke wijze geheim gehouden Duitsche wapen, dat sindsdien den naam van dynamiet-meteoren gekregen heeft, heeft den strijd in het Westen eenige nieuwe aspecten gegeven. Dit neemt niet weg, dat het ook nu nog te vroeg is alle foeteren te kunnen overzien, die straks van invloed zullen zijn op den grooten beslisscnden slag. Er kunnen nog nieuwe verrassingen optreden, nu nog onbekende factoren kunnen straks van diepgaanden Invloed op het verloop der gebeurtenis sen blijken. Intusschen heeft het gebruik van het nieuwe wapen, dat meer nog dan iets anders de wereld kan overtuigen van het „wonder der Duitsche bewape ning", waarvan minister Speer sprak, ln het oorlogsbeeld, dat zich uit de Invasie ontwikkelt meer teekening gebracht. De Invasie heeft voor de geallieerden tot dusver uit 3 étappen bestaan: die dei- concentratie van het invasieleger op Engelsehen bodem, die der bereiking van het overwicht in de lucht ln het Kanaal, voorwaarde om den „oversteek" naar het Europeesche vasteland te doen gelukken, en tenslotte de landing, met den zich daaruit ontwikkelenden strijd op het Nor mandische bruggehoofd. De eerste étappe kon worden volbracht, dank zij het over wicht der geallieerden op zee. dat het concentreeren van troepen en oorlogs- yoorraden mogelijk maakte. De tweede leverde zoo niet een absolute geallieerde luchtbeerschappij. dan toch wel het mini mum aan noodzakelijk overwicht in de lucht op. dank zij de rigoureuze omscha keling der Amerikaansche Industrie op de oorlogsproductie: populair gezegd werd hier het feit, dat Amerika ln vre destijd reeds over het grootste aantal benzinemotoren beschikte, omgezet in 'n militairen factor. Zoowel in de eerste als in de tweede étappe kon dus een beslis sende krachtmeting met Dutschland ver meden worden. Anders werd dit bij het ingaan van de derde étappe: dc landing op Normandië. Verleden week gaven wij een overzicht van de lessen, hierbij door de geallieer den toen reeds opgedaan. De gevolgtrek king uit deze lessen was. dat de eerste ervaringen der Anglo-Amerikaansche zee mogendheden bij een krachtmeting met de Duitsche iandmogendheid nu niet meer op hun terrein ter zee maar op dat van Duitschland te land er op wezen, dat wat wU nu als de 3« étappe der invasie hebben leeren ken nen, niet zoo vlot verliep als de vooraf gaande étappen. Hier geeft immer.-, noch het aantal schepen, noch het Industrieel potentieel der Ver. staten den doorslag. Hier telt ton slotte alleen het strategisch genie. Hier liggen de beste kansen ten slotte niet bij de hoogste tonnage- en productiecijfers, maar bij de sterkste geestkracht der leiding en bij het sterk ste moreel van front en volk. De Duit sche leiding, die zoolang gezwegen en liet Duitsche volk, dat in de afgeloopen ja ren onder de bommenterreur zooveel te lijden had, hebben thans getoond wellc een enorm gewicht dit moreel In de schaal legt. Het is gebleken hoe scherp de schaal, die aanvankelijk naar geal lieerde zijde scheen over te hellen, plot seling weer naar Duitschen kant doorsloeg, toen de Duitsche weermacht de gelegen heid kreeg haar tegenstanders niet lang op hun. maar op haar eigen terrein te ontmoeten. Gaan wij daarom thans de ontwikkeling na van de Duitsche strate gie, zooals die tot dusver zichtbaar is geworden. De eerste étappe, evenals bij de geallieerden bestaande in een concen tratie Van krachten in het westen, slaag de ten volle, ondanks het feit. dat deze gepaard moest gaan met een defensieven terugtocht in het oosten, een constante bedreiging in het zuiden en voortduren de bombardementen van Duitsche cen tra en verkeerswegen. De tweede étappe, die er in bestond tegenover de meerder heid in de lucht, die de geallieerden zochten, een meerderheid op de kust in den vorm van den Atlant.ikwal op te bouwen, is dank zij massalen arbeidsinzet, OT en Duitsch technisch kunnen ook. naar wij nu weten, met succes afgelegd en bij het ingaan van de derde étappq kreeg ten slotte het Duitsch strategisch genie zijn volle kans. In de afgeloopen week hebben wij gezien hoe het die kans reeds is gaan gebruiken, waarbij te be denken is, dat wij nog aan het begin der Duitsche machtsontplooiing staan. Dit begin is gevormd door het Inzetten van het nieuwe wapen, de dynamiet- meteoren. Deze inzet is uitgegaan van 't scherpzinnig doordacht beginsel, dat te genover de maritieme kwetsbaarheid van een landmacht en een zeemacht altijd tè land het kwetsbaarst is. En zooals een landmacht toch niet bui ten een vloot kan om haar grenzen harr zeegrenzen te beschermen, zoo kan een zeemacht niet zonder vaste steunpunten te land: haar vlootbases. Deze vlootbases deelen niet In het groot© voordeel, dat de vloot zelf in haar be weeglijkheid bezit: zij zijn aan een vaste ligging gebonden, zij zijn militair „vaste doelen". En zooals een vloot vanuit zee steeds juist dank zij haar beweeglijkheid het land kan bedreigen, zoo kan een landmacht die vloot het zekerst treffen in haar bases. Ziehier de strategische grondgedachte, die den inzet van 't nieu we wapen tegen Engeland geleld heeft en waardoor het tevens duidelijk is, dat het gebruik der meteoren niet louter een Duitsche wraakoefening is, als vergelding voor de meedoogenlooze bombardemen ten, waaraan Duitsche steden zoo lang hebben blootgestaan. Vooralsnog zijn de lange-afstandbombardementen der be stuurbare projectielen vooral tegen Lon den gericht, omdat zich te Londen het hart en het zenuwcentrum van de geal lieerde invasie bevinden. Er mag echter verwacht worden, dat deze bombarde menten zich ook langs de levensaderen en zenuwstrengen van het geallieerde in vasiesysteem zullen voortzetten en zich met name zullen richten tegen de Zuid- Engelsche verkeerswegen en tegen de ei genlijke Zd,-Engelsche marinebasis. Daar stelt de kust dan voorloopig een grens aan het. gebruik van het nieuwe wapen: de geallieerde vloot kan zich door haai' beweeglijkheid aan de uitwerking er van onttrekken. Maar zelfs dan is het de vraag of de uitwerking van de verstoring der ravitailleeringscentra en ravitallee- ringslijnen op de campagne in Norman dië geen voor de geallieerden op den duur fatale uitwerking gaat hebben. Dit toont den samenhang tusschen den inzet van het nieuwe wapen en den strijd op dc Invasielcust. En daarmee wordt het te vens duidelijk van welke beslissende be teekenis het voor de geallieerden is zich op hun bruggehoofd operatief ruimte te verschaffen, Zij kunnen dit op tweëerlel wijze pogen: door hun bruggehoofd te verdiepen maar nog altijd slaagden zij er niet in buiten de „roode linie" tot waar hun scheepsgeschut reikt door te breken en door de hand te leggen op een aanvoerhaven, als hoedanig thans Cherbourg het eerst in aanmerking komt. Een aanvoerhaven ontleent echter haar beteekenis aan het richtig functionneeren van de vertrekhavens. Want ook al kan de geallieerde overmacht ter zee de troe pentransporten nog altijd afdoende be schermen. zoowel deze bescherming als 't bezit van een ontseheping.shaven wor den waardeloos wanneer het aanvoer- systeem, waarvan zij verlengstuk moeten zijn, ontwricht raakt. Het is daarom thans voor de geallieerden machteloos als zij nog zijn ln het afweren van het nieuwe wapen een levenskwestie Cher bourg zoo tijdig in handen te krijgen, dat zij het zwaartepunt van hun thans op den Engelschon oever van het Kana: l be dreigde verbindingshaven naar den Franschen oever kunnen verleggen. De nu ontbrande strijd om Cherbourg is dus voor de geallieerden niet In het laatst 'n strijd met een nijpend gebrek aan tijd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1