NOORD-HOLLAND Sovjet-offensief met minstens 80 divisies. DAGBLAD VOOR Witebsk ligt als een bastion in de Sovjet-linies. DE EINDSTRIJD OM CHERBOURG. Duitschers in Oost en West in afweer- slag gewikkeld. Schulte, Neerlands beste achtervolger. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Sobagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 26 JUNI 1944. SCHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 147, 2 pagina's. Hoofdredacteur'. H. M. C. SCHR5DER, Alkmaar. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. Der ra.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Amerikanen naderen den rand van Cherbourg. Men behoeft slechts de weermachtberlchten van de laatste paar dagen te lezen, om tot de overtuiging te komen, dat de oorlog in Europa met rassche schreden zya hoogtepunt tegemoet gaat. In betrekkelijk snel tempo zyn de gevechtshandelingen in omvang toe genomen. Na de kalmte, die het einde van het Sovjet-winteroffensief kenmerkte, kwam de hervatting van den stryd in Italië en terstond, na dat de ontruiming van Rome een dramatisch feit was geworden, zetten de Engelschen en Amerikanen voet aan wal op de Westkust van Europa. Nauwelijks was men van de eerste sensatie over deze invasie bekomen, of het vergeldingswapen deed van zich spreken en thans, een paar dagen geleden, is dan het zoo lan^ verwachte Sovjet-offensief begonnen. Hiermede heeft zich het beeld van de gigantische worsteling, die, naar het oordeel van Dnitschers zoowel als van geallieerden binnen afzien- baren tijd onherroepelijk de beslissing moet brengen, voltooid. Er is hier naar menschelyke berekening, geen terug mogelyk. Integendeel, eerder is een intensiveering van den strycj te verwachten tot de beslissing, waarna door beide partyen hartstochtelijk en met inzet van alle midde len wordt gestreefd, is bereikt. Van Duitsche zijde heeft men niet verheeld, dat deze eindstrijd zwaar zou worden en zoowel van de strijdende troepen als van de burgerbevolking het uiterste zou vergen. Van officiecle zijde wordt het Duitsche volk steeds weer voor gehouden. dat het cr op aankomt, door een sterk moreel het groote materieele overwicht van den te genstander te compensecren. Juist dit materieele overwicht is het. dat de Duitschers op een harde proef stelt cn menig ander volk dan het Duitsche zou dan ook wellicht het onderspit hebben gedolven. Zooals de situatie thans is, houdt Duitsch- land, behalve tegen de voortduren de Vewarc aanvallen uit de lucht, stand tegen aanvallen op drie hoofdfronten: In het Westen, Zui den en Oosten, nog ongerekend den strijd tegen partisanen, die in ver schillende gebieden de Duitsche le gerleiding veel te doen geeft, cn een geweldige taaie van den inzet van alle krachten eischt. In het bijzonder het Oostelijke front zal daaromtrent maakt men zich in Duitsche militaire kringen geen illusies van de Duitsche afweerkracht het hoogste vergen. Moskou heeft zijn men- schenmassa's in de afgeloopen maan~ den laten opmarcheeren met het doe" het Duitsche front aan het wankelen te brengen. De omvang van de door de Dui' -hé verkenners waargenomen troepenconcentraties aan het Sovjet- Russische front vormde een aanwijzing voor den grootschen opzet van de plan nen der Sovjet-Russische legerleiding Dc-. Amerikaansche bommenwerpers, die in de Sovjet-Unie gestationneerd zijn, zullen, naar het oordeel van Duit sche militaire kringen, wellicht ter on dersteuning van deze plannen worden gebruikt. De eerste aanvallen, die als het be gin van het Sovjet-Russische zomerof- fensief kunnen worden beschouwd, werden ondernomen met een zwaarte punt in het gebied van Orsja. aan weerszijden van den grooten autoweg van Smolensk naar Minsk, terwijl het gebied van Witebsk een tweede zwaar tepunt vormde. Terwijl bij Orsja de aanvallen grootendeels konden wordsn afgeslagen, kon niet worden verhin derd, dat de bolsjewisten ten Zuidoos ten van Witebsk, waa_ zij met zeven divisies infanterie staan, met talrijke tanks en slagvliegtuigformaties aanvie len en een ongeveer 25 km breede en 8 km diepe bres in de Duitsche verdedi- gingsstelingen sloegen, waardoor zij de spoorlijn WitebskOrsja hebben afge sneden. Op 't oogenblik zijn hier hevige ge vechten aan den gang- Meer naar he: Noorden, d.w.z. tusschen Polodzk en Novosjef alsmede ten Noordoosten van Ostrof ondernemen de bolsjewisten eveneens aanvallen, die van geringere hevigheid zijn en naaï 't oordeel van Duitsche militaire kringen, meer ten doel hebben. Duitsche strijdkrachten te binden. Men is cr zich te Berlijn vol komen van bewust, dat dit slechts het begin van het groote offensief van het roode leger is en dat hoogst waarschijn* lijn de strijd nog aanmerkelijk in he vigheid zal toenemen en zich ook tot andere sectoren zal uitbreiden. Dat dit laatste juist gezien is. blijkt wel uit; het volgende bericht van het Internationale Informationsbüro: Het bolsjewistische offensief In den centralen sector van het Oostelijke front breidde zich Zaterdag naar het zuiden over nieuwe gebieden uit. Over een frontbreedte van ongeveer 90 km. ne men sedert Zaterdag minstens tachtig Sovjet-Russische infanterie-divisies en een pantserleger aan den algemeenen aanval op de Duitsche verdedigings sectoren van Bobriusk, Mogilef, Orsja en Witebsk deel. Zij hebben bevel ge kregen onder alle omstandigheden, zonder menschen of materiaal te ont zien, operatieve doorbraken in groo ten stijl te forceeren. Tijdens de herhaaldelijk ondernomen pogingen het versterkte gebied van Wi tebsk stormenderhand te veroveren, werden verscheidene divisies infante rie door de Duitsche artillerie en de automatische wapens der Duitsche gre nadiers in de pan gehakt. Bij de zwaartepunten van den vorigen dag is Zaterdag als vierde nog de door braakpoging bij Bobroeisk gekomen, maar hier werden de Duitsche linies wel eenige kilometers teruggedrongen, doch de Duitsche grenadiers wisten zich in nieuwe weerstandslinies te nestelen en verdere aanvallen af te slaan. Ook ten oosten van Mogilef mislukte de bols jewistische poging om door de breken, terwijl ter weerszijden van den auto weg van Smolensk naar Orsja een uitgesproken Duitsch afweersueces kon worden geboekt. In de streek van Wi tebsk verliepen de gevechten voor beide partijen met veel verliezen. Met massaal gebruik van tanks, artillerie en slagvliegers. Zaterdag nog versterkt met nieuwe tankeenheden en gemoto riseerde formaties slaagden de bolsje wieken er in na langen, verbitterden strijd de bereikte penetraties uit te breiden en verdiepen. Witebsk ligt thans als een bastion diep in de bols jewistisch© linies. Ten noordwesten der stad wordt op het oogenblik om den Duna-sector gevochten. Twee vrij kleine bruggehoofden aan den westelijken oever der rivier werden in tegenaanval door de Duitschers opgeheven. Strijd om Cherbourg in laatste- stadium. Aan het Normandischc invasie- front wordt alle aandacht opge- eisclit door den strijd om Cher bourg, die zijn eindstadium tege moet schijnt te gaan. Amerikanen, die de zcevcsting van alle zijden omsingeld hebben, zien zich tegen over een uiterst hardnekkige ver dediging geplaatst, die den aanval ler elke duimbreed gronds verwoed betwist, hoewel zij behalve van de landzijde ook door hevige bom bardementen uit de lucht, alsmede van de voor de kust liggende oor logsschepen wordt bestookt. De ge allieerde legerleiding schijnt cr al les op te willen zetten, Cherbourg binnen den kortst mogelijkcn tijd in handen te krijgen om aldus niet meer op het omstandige uitladen in volle zee en aan het strand te zjjn aangewezen. In de avonduren van den 24sten Juni zijn de Amerikaansche aanvalsforma- ties, van het zuidwesten, zuiden en zuidoosten uit, den rand van de stad Cherbourg dichter genaderd, nadat in den loop Van den middag de Duitsche verdedigingsstrijdkrachten op het bin nenste glacis van het vestinggebied nog verscheidene uren met succes weerstand hadden geboden. De gevechten gingen aan beide kanten met veel verliezen gepaard. Omstreeks middernacht werd om het fort Du Roule. dat vlak bij den zuidrand van de stad aan den weg van Cherbourg naar Valognes ligt, he vig gestreden. Men verwachtte, dat de Amerikanen in den loop van Zondag tot een algemeenen aanval op de stad Cherbourg zouden overgaan, nadat Zij den nacht voor het aanvoeren van hiin zware wapens hadden gebruikt. Men houdt te Berlijn nog steeds re kening met de mogelijkheid, dat de ge allieerden nieuwe landingen zullen on dernemen. Er zal hun ongetwijfeld "eel aan gelegen zijn, vasten voet te ver krijgen aan de continentale zijde van het Nauw van Calais, waar de aan- voerweg over zee het kortst is. Een landing in het gebied van Duinkerken en Calais kan in verband met de ex tra zware versterking van de kust slechts tegen hoogen prijs tot een goéd einde worden gebracht. Het lijkt geens zins uitgesloten, dat de geallieerde le gerleiding daarom hetzelfde doel van het Normandische bruggehoofd uit zal trachten te bereiken. Finnen blijven hardnekkig verdedigen. In het Westelijk deel van de Kareli- sche landengte vielen de Sovjets in Tall de Flnsche stellingen ter sterkte van ver scheidene regimenten aan. De aanvallers werden in hardnekkige gevechten terug geslagen. Tusschen Viipurl en de Vuok- sen zijn talrijke aanvallen van den vijand afgeweerd, waarbij een vijandelijke com pagnie. die op een eiland was doorge drongen. in een tegenaanval tot op den laatstcn man vernietigd werd. Op de landengte van Aunus hebben de Finnen verscheidene aanvallen, die door sterk gebruik van artillerie en pantser wagens werden gesteund, afgeslagen. Aan den oever van het Ladogameer ge lukte het den vijand echter de Flnsche stellingen binnen te dringen. De penetra- tleplek werd door de Flnsche tegenmaat regelen afgegrendeld. In de richting Lotl- nanpelto-Aunuksenllnna viel de vijand met sterke strijdkrachten, door pantserforma ties gesteund, herhaaldelijk de Flnsche stellingen aan. De vijand werd met bij zonder groote verliezen teruggeslagen. Wielerkampioenschappen. Laatste berichten. Heldenstrijd der Duitsche Marine-artillerie. (Interinf.) - De eindstryd om Cherbourg is in vollen gang. Daarby hebben zich vooral de kustbatteryen geweerd en by zyn massalen aanvallen den tegenstander te land en ter zee niet alleen vreeselijke slagen toe gebracht, maar hem bovendien tot Zondagavond verhinderd tot de batteryen door tc dringen. Door de zware aanvallen was het onvermydelyk, dat veelvuldig kanonnen uitvielen, doch telkens werden zij na korten tijd weer in orde gebracht en mengden zy hun vuur weer in den slryd. Kort na 12 uur Zondagmiddag nam de slryd toe tot een hel van vallende bommen, explodeerde 40 cm-granaten der Angln-Atry- rikaansche slagschepen en zware kruisers, tankaanvallen, vuur uit granaatwerpers en gevechten op korten afstand, zoodat de tegen stander geloofde de batterijen stormryp te hebben geschoten. In die veronderstelling naderden zware vijandelijke strijdkrachten de kust en trachtten door recht- streekschc beschieting den laat- sten tegenstand der waarlijk heldhaftig strydendc batterijbe- manningen te overwinnen. In plaats daarvan werden zy ont- vangen door uiterst zwaar vuur, waardoor om 14 uur 26 een krui ser onderging, tcrwyl een tweede zwaar beschadigd werd, zoodat hy later eveneens zonk. Het dramatisch verloop van dezen heldenstrijd van Duitsche artilleristen wordt uit de volgende korte gevechts rapporten duidelijk: om 12 uur 02 meldt dc Seekommandant van Nor- fnandië. Konteradmiraal Hennecke, dat hij met de batterijen York en Landemer nog contact heeft. De marinebatterij Brommy wordt voortdurend zwaar van land beschoten. Om 13 uur 37 meldt batterij Brommy zich niet meer. York beschiet de formatie kruisers en ligt zelf onder zwaar vuur van zee. 13 uur 46, uiterst sterk vuur van artillerie en granaatwerpers op eigen stellingsysteem. Eigen troepen krijgen geen vijand te zien. Op Cherbourg verscheidene bom- tapijten en zwaar artillerievuur. Om 14.02 uur beschieten Hamburg- en York ondanks zwaar vuur van land en zee vlootformaties, waartoe slagschepen der klasse Prince of Wales en Califor- nia behooren. York plaatst treffers op zwaren kruiser. 14.32 uur kustbatterijen dwingen vijandelijke vloot tot vertrek, schieten daarbij kruiser in brand, schip rookt zwaar. Hamburg brengt een kruiser tot zin ken en .beschadigt een tweeden zwaar. 14.47 uur, York. Hamburg en Lande mer vuren ondanks golven aanvallen van bommenwerpers en scheervluchten door. 15 uur. vijandelijke formatie bui ten eigen bereik bestookt bastion van Cherbourg met zwaarste granaten. 15 uur 15, de artilleriecommandant meldt: bemanningen van York en Hamburg strijden voorbeeldig. Brengen onder zwaarste vuur munitie. York meldt opnieuw treffers op kruiser, die snel den steven wendt. 16 uur 12, fort Fla- mands vliegt in de lucht. 17 uur, door Hamburg beschadigde kruiser begint te zinken. Strijd in het arsenaal met stoot troepen en tanks ontbrand. Infanterie en marine-artilleristen strijden om iederen meter grond 17 uur 43. zinken" de kruiser ondergegaan. De vijand aan den westelijken rand der stad opge drongen, zware gevochten ook daar ontbrand. Daarmede hebben de marinebatterijen in uiterst zwaar vijandelijk vuur van land en zee en uit de lucht hun eers te groote vuurproef schitterend door staan onder volkomen ffervaardig op treden tegen een vele malen overmach- tigen vijand. De strijd "om Cherbourg zal daarmede voor de marine-artille rie in de toekomst van historische be- teekenis zijn. W eermachtbericht. Terreuraanvallen op Duitsche steden. Het Weermachtbericht van Zondag luidde: In het gevechtsgebied van dc ves ting Cherbourg leed de vijand gis teren bij zijn aanvallen op onze vcr- zcttrocpen, die met voorbeeldige dapperheid volhouden, bijzonder zware verliezen. Eerst nadat in do avonduren ten zuidwesten en ten zuidoosten van Cherbourg eenige van onze steunpunten na verbitterde gevechten op korten afstand ver loren gingen, kon de vijand daar de randen der stad bereiken. In het gebied van Tilly ging dc vijand met sterke strijdkrachten tot den aanval over. De gevechten zijn daar in vollen gang. Onze kustbatterijen kwamen, on danks het zware vuur van de vijan delijke schcepsartillerie en voort durende luchtaanvallen, met goede uitwerking in de gevechten te land tusschenbeide. Bovendien plaatsten zij verscheidene treffers op vijan delijke kruisers en torpedojagers. In het oostelijke deel van de Seine- baai schoten kustbatterijen van het leger een transportschip van 5000 brt. in brand. Een vijandelijke monitor en verscheidene vijandelijke oorlogs schepen werden gedwongen den steven te wenden. In dezelfde wateren zonk een vijandelijke torpedojager door mijn- treffers. een vrij groot transportschip geraakte in brand. Onze motortorpedobooten en bewa- kingsvaartuigen plaatsten in hetge vecht met vijandelijke zeestrijdkrachten treffers op torpedojagers en motortor pedobooten. Batterijen verdragend geschut der marine vernietigden in het Kanaal voor Dover een vijandelijk vrachtschip van 7000 brt. Er lag nog steeds storingsvuur op Londen en zijn buitenwijken. In midden-Italië viel de vijand gis teren in den westelijken sector ons front opnieuw op verscheidene plaatsen met sterke strijdkrachten aan. Na zware gevechten, die tot den avond voortduurden, kon de vijand in een kuslsector onze linies enkele kilo meters achteruit drukken. Op de overige plaatsen werden alle aanvallen uiteen geslagen. Sovjet-penetraties vergroot. In het Oosten staan onze divisies in den geheelen centralen frontsector in zwaren afweerstrijd tegen het met sterke irfhmterie-, pantser- en lucht strijdkrachten gevoerde offensief der Sovjets. Het gelukte den vijand slechts ten oosten van Mogilef, aan den auto weg van Smolensk en in het bijzonder in het gebied van "Witebsk zijn pene traties te vergrooten. Op alle andere plaatsen stortte de vijandelijke storm loop na harde heen en weer golvende gevechten bloedig ineen. 252 vijan delijke pantsei-wagens werden vernie tigd. Jagers en luchtdoelartillerie brach ten 42 Sovjet-vliegtuigen ten val. Tusschen Polozk en Pleskau onder namen de bolsjewisten talrijke vergcef- sche aanvallen, waarbij nog 27 pant serwagens stukgeschoten werden. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers viel opnieuw Roemeensch gebied aan en wierp bommen in het gebied van Ploesti. Duitsche. Roemeensche en Bulgaar- sche luchtverdedigingsstrijdkrachten vernietigden 23 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 20 viermotorige bommen werpers. Amerikaansche bommenwerpers on dernamen in de middaguren van giste ren een terreuraanval op Breinen. Er ontstond schade in woonwijken. De be volking leed verliezen. Des nachts wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op het gebied van Berlijn. Door luchtverdedigingsstrijdkrachten werden boven het Rijksgebied en de bezette gebieden in het Westen overdag en des nachts 59 vijandelijke vliegtui gen vernietigd. Sovjet-concentraties uiteengeslagen. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidde: „Plaatselijke aanvallen van den vijand in het bruggehooi'd van Normandië mislukten. Er werden gevangenen gemaakt. Aan het landfront van dc vesting Cherbourg ontstonden gisteren op verschillende plaatsen verbitterde gevechten op korten afstand, die ook in den nacht werden voortge zet* In de middaguren gelukte het den vjjand, eenige van onze steun punten in te nemen cn verder naar de vesting op tc rukken. In den rug van den vijand wordt door tal rijke nesten van verzet nog taai en verbeten gevochten. In andere sectoren werden vijandelijke voor hoeden in het geconcentreerde vuur uiteengeslagen. Ten Oosten van den Ome-mond heb ben onze kustbatterijen ondanks krach tige beschieting door zware scheeps- artillerie een vijandelijke landingsfor matie uiteengedreven en verscheidene transport- en vrachtschepen in brand gschoten. Zeestrijdkrachten hebben voor het invasiefront een volgeladen 'andingsschip van 3.000 brt. en een tor pedojager in den grond geboord. Bij het eiland Jersey brachten escorte vaartuigen van een ravitailleeringscon- vooi twee booten van een aanvallende formatie Britsche torpedomotorbooten tot zinken en beschadigden een derde boot zoo ernstig dat zij als verloren beschouwd moet worden- Alle andere vijandelijke booten werden bescha digd. Een eigen mijnenveger en een klein transportvaartuig gingen verlo ren. De luchtmacht plaatste vannacht treffers op verscheidene koopvaardij schepen, Boven het landingshoofd en de bezette Westelijke gebieden werden 40 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Het stoorvuur op Londen werd over dag en des nachts met krachtige tref fers van vuur voortgezet. Stryd rondom Grosseto. In Italië werd in het gebied ten Noorden van Grosseto ook gisteren zwaar gestreden. Onder krachtige con centratie van zijn strijdkrachten kon de .vijand daar onze stellingen binnen dringen. Door onmiddellijk ondernomen tegenaanvallen werd het front weer gesloten. Aan de rest van het front werden talrijke vijandelijke verken ningsondernemingen bloedig afgesla gen. Bij de zware afweergevechten der laatste dagen hebben zich de onder lei ding van den generaal der pantsertroe pen Herr staande divisies van het leger en de luchtmacht, vooral het regiment grenadiers 145 onder kolonel Kühl uit munten geweerd. In de Golf van Genua hebben bevei ligingsvaartuigen van de Duitsche ma rine een aanvallende Britsche motor torpedoboot in den grond geboord ?n drie andere booten zwaar beschadigd. In het Zuidelijke deel van het Oos telijke front zijn alle aanvallen van de bolsjewieken mislukt. Nieuwe concen traties van troepen werden uiteenge slagen. Sovjets dringen op- In den centralen frontsector is de bolsjewistische groote aanval in kracht toegenomen en heeft zich tot andere sectoren uitgebreid. Terwijl tusschen de Pripjet en Tsjaussy alle aanvallen vruchteloos bleven, slaagden sterke vijandelijke infanterie- en pantser- strijdkrachten er ten Oosten van Mo gilef in, aan weerskanten van den autoweg van Smolensk en aan weers kanten van Witebsk in onze voorste stellingen binnen te dringen. Dc af- weerslag wordt hier met toeemende hevigheid voortgezet. De bolsjewisten verloren gisteren in den centralen sec tor van het Oostelijk front 73 tanks en 53 vliegtuigen. Ten Zuidoosten van Ostrof, in het ge bied van Pleskau en ten Noordwesten van Narwa zijn talrijke bolsjewistische aanvallen mislukt. De marinebatterij Tytters heeft in de Finsche Golf 3 Sovjet-Russische mij nenvegers in den grond geboord. Bij aanvallen van een formatie Ame rikaansche bommenwerpers op Ser visch en Roemeensch gebied werden woonwijken van de steden Giurgiu en Ploesti getroffen- Duitsche, Roemeen sche en Bulgaarsche luchtverdedigin'gs- strijdkrachten vernietigden 18 vijande lijke vliegtuigen. Afzonderlijke Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bom men op Bremen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen dooien in Zuidoost Engeland aan. Van Amsterdam kampioen der stayers. De Nederlandsche Wielerkampioenschappen zijn weer voorbij en als yre de balans opmaken, kunnen we allereerst de kampioenen begroeten: Koopman, den snelsten sprinter en algemeen sprintkampioen, Rcmkes, sprintkampioen der profs. Koopman, sprintkampioen der amateurs, Schulte, kampioen 50 K.M individueel en kampioen achtervolging, van Amsterdam, stayerkampioen. Boskemper, kampioen amateurs 50 K.M. individueel. Tot zoover de balans- En nu enkele punten die even besproken moeten worden! Daar was allereerst het incident-Van Vliet op Donderdagavond j-1.' Het is helaas niet bij dit eene incident gebleven. In het stayersnummer deed v. d. Voort verkeerd. Toen de laatste ronde inging, lag hij voor en moest een aanval van v. Amsterdam afslaan. Hij deed dit, door hoog in de baan te rijden, zoodat v- Amsterdam niet passeeren kon. Gevolg: v. d. Voort passeer de als nummer één de eindstreep, doch werd terecht gediskwalificeerd. Jammer, zoo'n slot van een boeiend schouwspel Tenslotte demonstreerde Smits, hoe het niet moet. In de sprin.t drukte hi1 v. d. Vijver eerst tegen de ballustrade, daarna gaf hij den Brabander eenige zwiepers- 't Kostte Smits 75 gulden boete enboeten zijn op kampioen schappen toch eigenlijk uit den booze Pronk en Bakker weren zich. En toch, er viel veel te genieten op deze kampioenschappen. Heel veel zells. En het was prettig, dat eenige Noordhollandsche renners een uitste kend figuur sloegen, dat zelfs nog be ter had kunnen zijn, als Jan Pronk op volle toeren had kunnen draaien. Doch deze renner was pas van een ziekte hersteld en kon zich dus niet geheel geven, wat vooral tot uiting kwam in de sprints. De series om nu maar direct met de sprinten te beginnen brachten geen verrassingen. En evenmin de achtste fi nales, tenzij we moeten wijzen op de ne derlaag, welke Pronk leed tegen Ooms. Dat was overigens de beste sprint van Zaterdag. Twee zuivere sprinters! Ooms won uit de tweede positie, dank zij het feit, dat Pronk hem iets te veel ruimte liet. Ooms noteerde 12.6 sec,, den snelsten tijd van den dag. De kwart-finales brach ten tenslotte overwinningen voor Smits, v. d. Vijver, Remlces en Ooms. Rcmkes bereikte de finale door twee keer Smits te kloppen en Ooms had drie ritten noo- dig, om v. d. Vijver uit te schakelen, zoodat de eindstrijd zou gaan tusschen Remkes en Ooms. Remkes werd gemakkelijker kampioen der profs en onafhankolijlcen dan men had mogen verwachten. Henk Ooms bleek na zijn rusttijd van drie Jaar en na zijn verrassende prestaties van Zaterdagmid dag, toch nog niet zoo goed op dreef als aanvankelijk was gedacht. Hij liet in bei de ritten Remkes een paar lengton ne men. die daarvan dankbaar profiteerde. Van der Vijver bracht het tot den der den prijs na een heftigen strijd met Piet Smits uit Tegelen. De Limburger won den eersten rit door een vroegtijdig In gezette sprint, hoewel er van den oor spronkelijk grooten voorsprong uiteinde lijk maar een decimetertjc overbleef. Smits drong zij/i tegenstander in de tweede race tegen de ballustrade. waar voor hij een boete van t 25 kreeg, ter wijl het spel overnieuw werd gespeeld. Andermaal reed de Limburger zeer on sportief. Tot drie maal toe zwiepte hij zelfs zijn voorwiel over dc baan. Dit be lette Van der Vijver echter niet. om toch vrij gemakkelijk te winnen, Smits zag zijn boete verhoogd tot f 75. Fraai was de vierde rit van de zijde van den oud- kampioen. Smits passeerde hem op een 250 m. Prachtig herstelde de Brabander zich: in de laatste bocht lag hij alweer naast hem en hij won met zeker oen halve lengte. De eindstand was: 1 en kampioen van Nederland: Remkes, 2, II. Ooms: 3. Van der Vijver en 4. P. Smits. Kropman de snelste amateur. Kropman prolongeerde zijn kampioen schap bij de amateurs. Er kwam trou wens maar één wijziging in den totaal uitslag in vergelijking met dien van vorig jaar. Bontekoe werkte zich op van de aldus stuivertje met Paul Duyns. Bijster vierde naar de derde plaats en wisselde moest weer met. de tweede plaats genoe gen nemen. De twee finale-ritten tusschen Krop- jnan en Bilster waren gespeend van spanning. Bijster nam beide malen den kop cn was eigenlijk voor de Marathon-, tribune al geslagen. De einduitslag luidde: 1. en kampioen van Nederland: Kropman: 2. Bijster; 3 Bontekoe en 4. Duyns. Remkes geklopt! Kropman en Remkes hebben de duizen den. die het Stadion voor meer dan 3 4 vulden, ten slotte laten genieten van een uitnemend duel om den algemeenen sprint- titel. Tn het eerste treffen verraste Krop man den prof-kampioen vnor de Mara thon-tribune volkomen. Hij won dezen rit met straatlengte. De tweede rit had echter een bijzonder spannend verloop en eindigde in een zuiveren sprint tusschen twee op volle toeren liggende renners Remkes dook op een 250 m. naar beneden, veroverde een paar lengten op zijn ..ach tervolger". die echter verbeten aan zijn stuur trok en snel weer naast zijn con current lag. Volkomen gelijk stevenden de twee op de eindstreep af. Niets ga ven zij elkander toe Een laatste ruk be zorgde den Utrechtenaar echter een voor sprong van misschien eenbanddikte erf'dat was voldoende om hom het alge meen sprintkamploensehan te bezorgen! Die tweede rit was ontegenzeggelijk de mooiste van de vele. welke we in deze kampioensdagen zagen. Algemeen sprlntkamofoensehao: lé rit: 1 Krooman 1'8 sec.. 2 Remkes on meer dere lengten. 2e rit: l. Kropman. 12.6 sec., 2. Remkes op banddikte. Scliulte. kampioen der achtervolgers. Het zoo attractieve nummer der ach tervolging bracht voor de derde maal in successie den titel aan Gerrlt Schulte, die daarmee opnieuw toonde, de allerbeste achtervolger van ons land te zijn, Hij bereikte de finale zonder al te groote inspanning. Zijn tegenstander werd Jan Pronk, die eerst Verschuren klopte, daarna BUuron uitschakelde en in de kwartfinale Hopstaken overwon. Met. deze twee renners plaatsten zich Klink en Evers in de halve eindstrijden In den halven eindstrijd was Piet Evers de tegenstander van Schulte Evers weer de zich goed. nam aanvankelijk zelfs een Extra keuringen. Het M-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gehouden morgen in Amsterdam van 8—13 uur. Nebenstelle der Warfen-H. Dam 4. waar Iedere gezonde Nederlander zich kan aan melden ten einde gekeurd te worden voor de Warfen-jj. jj-Wachtbataillon in Amers foort, Landstorm Nederland. Krlegsmarine en de Germaansclie in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt niet betrekking tot do verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier In de Waffen-I) kan leder wor den. die na ten minste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officlersop leiding heeft bewezen. Ziin schooloplci ding Is niet doorslaggevend. Alle Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor dc heen. cn terugreis zijn verkrijg baar t>ü de navolgende Ncbenstellen der Waffen-J): Amsterdam. Dan 4: Alkmaar. I.angestraat S6: Heerlen Sarolcastr. 25: Groningen, neerestraat 46 Enschede, llengoloschestrnat 30 cn eveneens bU het jj-Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5. Den Haag. Kees Bakker, derde ln het stayernummcr. (Foto Zwart.) kleinen voorsprong, doch was ten slotte lang niet opgewassen tegen den machti gen Schulte. Jan Pronk bereikte dpor een overtui gende overwinning op Klink den eind strijd cn verdedigde zijn kansen daarin taai. Vier maal moest opnieuw worden gestart. Drie maal dwong een lekke band tot afbellen en ln die mislukte rit ten was het Pronk steeds gelukt een kleinen voorsprong te veroveren, In den rit. welke eindelijk tot het einde toe verreden kon worden, nadat de baan was gezuiverd, Het de Bosschenaar echter geen twijfel over zijn meerderheid. Hij deelde na een goeden start van den Noordhollander, die na de eerste ronde het eerst de streep passeerde. <TP lakens uit en het mocht zelfs al een verdienste van Pronk heeten. dat hij een inhalen door den machtigen kampioen wist te voorkomen. De derde prijs was voor Evers. Hij draaide er tegen Klink een uitstekenden rit uit in den tijd van 6 m. 37.4 sec., den besten tijd van het geheele toumooi. De uitslagen waren: halve finales: le serie: 1. Schulte, 6 m. 38 sec.: 2. P. Evers. 6 m. 44.8 sec. 2e serie: 1. Pronk. C m. 45.G sec.; 2. Klink. 6 m. 50.1 sec.; om den der den en vierden prijs: 1. P. Evers, 6 m. 37.4 sec.; 2. Klink, 6 m. 49.8 sec.: finale: 1. en kampioen van Nederland: G. Schul te. 6 m. 42.8 sec.; 2. J. Pronk, 6 m. 52.6 sec. De strijd achter motoren. De strijd achter groote motoren over 75 km is er een geworden van het aller beste allooi. Evenals bij vorige gelegenheden bleken Van Amsterdam. Van der Voort en Kees Bakker veel sterker dan de drie anderen, in dit geval Matena, Bosland en Groene- wegen De eersten staken met kop en schouders boven de anderen uit. Dc start volgorde was: Bosland. Van Amsterdam. Groenetvegen, Matena. Van der Voort en Bakker. Van der Voort was verstandig en passeerde ln de eerste ronden Matena en Groenewegen reeds. Na een derdr: deel van den strijd was de situatie: 1. Van Amsterdam, 2 Van der Voort. 3 Bakker. 4 Matena op l ronde. 5 Bosland op 2 ronden en 6 Groenewegen op 2 ron den. Daarmede was de schifting een feit geworden. Hoewel Bakker de derde plaats Innam, had hij op dit moment reeds een grooten achterstand op Van Amsterdam, die hem in den rug keek. Maar weinig meters scheidden dit tweetal. Een enkele maal wist Matena zich nog tusschen hen te plaatsen, maar steeds lcw.am Van Am sterdam terug. Hij bleef den Zaankantcr angstvallig in de gaten houden. Van dei- Voort bemoeide zich nergens mee, dram de rustig zijn rondjes en zorgde er slechts voor op dc tweede plaats te blijven. Een maal trachtte Bakker hem te verdrlrmen. maar de spurt om in zijn nabijheid te komen had reeds zooveel van den aan valler gevergd, dat Van der Voort ge makkelijk meester van hot terrein kon blijven. En Bakker verspeelde gelijkertijd weer een groot deel van het Inmiddels op Van Amsterdam heroverde terrein. Van der Voort 2at intusschen niet stil. Een goede 12 km. voor het einde onder nam hii zijn eersten aanval. Zonder suc ces. Vijftien ronden waren nog te rljdeh. toen Bakker er uitstekend tusschenuK trok. Gangmaker KUser joeg het tempo aanzienlijk op en het had er even den schijn van. dat Bakker thans zijn tijd gekomen achtte om zich een gunstiger nosltio te verschaffen. Hij kwam dicht achter Van der Voort en nam een groot deel van zijn achterstand op Van Am sterdam terug. Echter, de Assendelftcnaar raakte los en zag zijn laatste Illusies op een overwinning daarmede in rook oc eaan. Weer kwam hij op bijna een vot'o ronde achter Van Amsterdam to liggen. De laatste ronden. In de voorlaatste ronde verzamelde V.-.n der Voort voor de laatste maal al zijn krachten. Nogmaals viel hij Van Amstc-- dam aan cn thans Ring hij prachtig over zijn concurrent heen. Nog 7.40 m. waren te rijden. Van der Voort leek zeker van het kampioenschap De verslagen Van Amsterdam was echter nog niet geslagen. Hij opende vanuit de tweede positie het vuur, naderde Van der Voort tot op zeer korten afstand, maar.... een regelmatige eindsprint werd uilgesloten, doordat Bus- traan zoo hoog op de baan bleef rijden, dat van passeeren geen sprake kon zijn. Het feit. dat Bakker vlak voor Van der Voort zat, speelde daarbij geen rol. aan gezien deze ruimschoots ruimte overliet. Van der Voort ging als eerste over den streep, maar hc-t kampioenschap kwam terecht bij Van Amsterdam, dank zij de "pniomoreerde beslissing van de Jury. Uitslag: 1 en kampioen van Nederland: van Amsterdam, 1 u. 8 m. 7.8 sec.. Van der Voort (gedistanclcerdj. 3 Bak ker op 490 m.. 4 Matena op 3* ronden. 3 Bosland op 4 ronden. 6 Groenewegen op 5 ronden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1