NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De laa-ste uren der stad Cherbourg. Indrukkenuit het Olympisch Stadion. Haven en installaties van Cherbourg opgeblazen. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbugcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 27 JUNI 1944. SCHAGER EDITIE. i Jaargang, No. 148, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Advertentie -tarief: Prijs der gewone advertenties in deie Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Tienvoudige overmacht aan soldaten en wapens won den strijd. Cherboutg is gevallen! Hei was duidelijk, dat het lot van deze Fransobe havenstad in den loop van Zondag beslist zou worden- De Amerikanen hadden de vesting van alle kanten omsingeld en de Duitsche bezetting zag zich tegenover een overwel digende overmacht geplaatst. Van alle zijden werd Cherbourg gebombar deerd. vanuit zee. vanuit het achterland uit de lucht. Doch de bezetting gaf zich niet over. Zelfs wenschte de Duitsche commandant geen antwoord tc geven op de herhaalde eischen dpr Amerikanen: de stad over te geven en met zijn troepen te capituleeren. 1 Er zou tot de laatste granaat, tot de laatste patroon gevochten worden En zoo gebeurde het. Om 8 uur Zondagavond begon de eindstrijd. Op dat oogenblik stuurden de resten van hel Duitsche garnizoen de volgende radio grafische mededeeling uit„Laatste strijd om Cherbourg ontbrand. Generaal strijdt bij den troep. Leve de Führer en Duitschland!" Slechts korten tijd later was alles beslist. Een meer dan tien voudige overmacht aan soldaten en wapenen had den ongclijken strijd gewonnen, en dan nog pas, toen de laatste afweermogelijkheden waren uitgeput en nog slechts enkele duizenden manschappen verder vochten met de blanke wapens. Om elk huizenblok werd gevochten. Nadat het aan Amcrikaansche pantser- en infanteriestrijdkraehten Zondag was gelukt, met een ver pletterende overmacht van het zui den en oosten uit de stad binnen te dringen, kon het nog slechts een kwestie van enkele uren zijn voor dat de Duitsche verdediging, wel ker gelederen reeds sterk gedund waren, haar kruit zou hebben ver schoten. De geallieerde luchtstrijd krachten bombardeerden alle verde digingswerken in de puinhoopen der stad zonder pauze en Ameri- kaansche duikbommenwerpers meng den zich in dichte zwermen met hun boordwapens voortdurend in den strijd te land, terwijl tevens gecon centreerde formaties Engelsch Amerikaansche jagers elke verster king van den afweer door de Duit sche luchtmacht verhinderden. Bo vendien namen talrijke .oorlogsbo dems der geallieerden de stad en haar havenwijken van zeer grooten afstand onder het zwaarste vuur. Niettemin werd om elk huizenblok cn elke stadswijk verbitterd ge vocht pu. De aanvallende Ameri kaan e pantser- en infanterie- form: .es leden buitengewoon zware verliezen aan dooden cn gewonden. Talrijke tanks liepen op mijnen of veroorzaakten het opblazen van ge- heele reeksen huizen, waarvan het puin dan den weg versperde. De strijd was echter te ongelijk en Zondagavond kon gezegd worden, dat het stadsgebied van Cherbourg zich in handen der geallieerden bevond, meer dan veertien dagen later dan de bedoe ling was geweest. Dat wilde echter niet zeggen, dat de strijd toen geëindigd was. Niet alleen de noordoostelijke hoek van het schier eiland Colentin en het ver naar het noordwesten uitspringende schiereiland Jobourg, bleven zich handhaven. Ook in de stad Cherbourg zelf werd nog doorgevochten. Zondagavond ontbrandden om beide verdedigingswerken hevige gevechten, die tot de nachtelijke uren duurden en eindigden met het bloedige afslaan der Amerikaansche aanvallers. De in het arsenaal binnengedrongen Amerikaan sche tanks werden opgeblazen. Ameri kaansche formaties infanterie, die met het blanke wapen aan den strijd deel namen, konden vernietigd worden. Ins gelijks ontwikkelden zich ook de ge vechtshandelingen om de gevechtsstel ling wan den Duitschen commandant, waar met handgranaten en andere mid delen voor den strijd op korten afstand alle aanvallen werden afgeslagen. De Amerikanen leden in deze gevechtshan delingen zoo zware verliezen, dat zij des nachts van verdere aanvallen af zagen. Daarmede waren de Amerikanen wel in het bezit van het grootste deel der stad gekomen, maar van de haven en dc overige kuslwerken konden zij zich nog niet meester maken. Ook in een deel der andere buitenwijken der stad bleven Duitsche nesten van verzet zich handhaven. De strijd bij Tilly. Was de strijd om Cherbourg een der zwaartepunten van den Zondag, een ander zwaartepunt lag bij Tilly. waar de Britten aan weerszijden van de stad met massaal gebruik van hun pantser formaties en met zeer krachtigen steun van artillerie en slagvliegtuigen storm liepen op de Duitsche linies en een penetratie van ongeveer drie km. diep te en een breedte van ongeveer 5 km. tot stand brachten. In den loop yan Maandag hervatten de Britten hier hun aanvallen, doch nieuwe successen bleven uit. Meening van Schmalfuss. De«oorlogscorrespondent van het DNB in het Westen, Alexander Schmalfuss, schrijft over den strijd bij Tilly: De aanval, waartoe de vijand na een soort trommelvuur der artillerie Zon dag bij Tilly-sur-Seulles overging, heeft mogelijk ten doel opnieuw den straat weg tusschen Villers—B9cage en Caen te bereiken. Tijdens den eersten pant serslag bij Tilly. die met groote ver liezen voor den vijand eindigde, had de vijand dezen weg reeds bereikt, doch hij werd teruggeslagen. Daar er hem veel aan gelegen is een voor de ope ratieve ontplooiing noodzakelijke diep te van zijn bruggehoofd tot stand te brengen, werd deze nieuwe aanval ver wacht, nadat 2ich de laatste dagen reeds bij Tilly een nieuw zwaartepunt had gevormd. De strijd is over een breedte van 6 km. ontbrand, doch kan zich nog uit breiden. Met steun van zware scheeps- artillerie en groot gebruik van de lucht macht loopen 4Va Britsche keurdivisies, waarvan er twee pantserdivisies zijn, storm op de Duitsche afgrendeling. Intusschen concentreert zich de aan dacht van de Duitsche leiding ook op den sector tusschen Seine en Somme. aangezien het daar tot een nieuwe ge allieerde landingsoperatie zou kunnen komen. Rooidatum vroege aardappelen. Het rooiverbod voor aardappelen wordt met ingang van Donderdag 29 Juni a.s. opgeheven voor alle vroege en daarmede gelijkgestelde aardap pelen, geteeld op een z.g. tuinbouw teeltvergunning A, op contract voor de gemeente, door volkstuinders of deelnemers aan een, bcdrijfsvolkstuin. Voor genoemde aardappelsoorten, ge teeld op 'n z.g. bijzondere tuinbouw- teeltvergunning, blijft het rooiverbod nog gelden. Berocpstelers wordt nog medegedeeld dat de eerste veilings- dag is bepaald op Zaterdag 1 Juli. Distnbütienieuws. Distributie van inmaakglazcn. - In verband met de aangekondigde distri butie van inmaakglazen kan het pu bliek in de periode van 28 Juni tot en met 7 Juli '44 onbruikbaar geworden rubber-inmaakglasringen inleveren bij die detaillisten, welke in het bezit zijn van officieele inschrijvingsregisters Men dient zich tot zijn vasten leve rancier te wenden- Inlevering van nog bruikbare ringen is verboden. Slachtoffers van oorlogsgeweld, zie ken met speciaal dieet op doktersver klaring, volkstuinders, die na 1 Octo- ber 1943 ean volkstuin in bewerking hebben, genomen, en zij, die na 1 Oc- tober '43 zijn gehuwd, kunnen zich, in dien tenminste zeer bijzondere redenen voor het betrekken van inmaakglazen aanwezig zijn en voor zoover zij geen onbruikbare rubber ringen kunnen in leveren, rechtstreeks in verbinding stellen met het Rijksbureau voor glas, keramiek en houtproducten, .Hooftska- de 1, 's-Gravenhage. Zij, die zich reeds tot de fabrikanten van inmaakglazen hebben gewend, behoeven geen nieuw verzoek in te dienen. Z.g. grootverbruikers (ziekeninrich- tingen, rusthuizen, kloosters, opvoe dingsgestichten, pensions etc.) dienen zich voorshands niet tot den handel te wenden. Voor hen is een aparte rege ling getroffen. Er zal nog worden bekend gemaakt, wanneer de harfdelaren tot aflevering van inmaakglazen en nieuwe rubber ringen mogen overgaan. Voor moeder en kind. Van den Nederlandschen Volksdienst bereikt ons de mededeeling, dat de groote straat-collecteiniet, zooals aan vankelijk werd vermeld, op 29 Juni, doch op Zaterdag 29 Juli zal plaats vinden. De huis-aan-huïs-collecte. welke mo menteel gehouden wordt en a.s. "Woens dag afloopt, belooft reeds een succes 1 te worden. De geraffineerde Ooms Het lijkt ons niet ongewenscht, naast het verslag van de nationale wielerkampioenschappen nog een paar algemeenc indrukken weer tc geven van wat in het Olympisch Sta dion zooal gebeurd is. Indrukken, die wij thans In rustiger sfeer cn in minder snel tempo aan het papier kunnen toevertrouwen. Daar is dan allereerst het sprint- nummer, in feite het hoofdnummer, al is dit dan ook verdrongen door het rijden achter groote motoren, dat veel meer spectaculair is, dat meer tot de massa spreekt. De sprint eischt veel van de ren ners. Een sprinter moet niet alleen snelheid bezitten eigenlijk lccynt die snelheid pas in de tweede plaats! maar vooral ook verstand. Een sprinter moet „uitgekookt" zijn, moet zijn tegenstanders door en door kennen en moet zoo mogelijk dien tegenstanders zijn wil opdringen. Men denke maar eens aan Moeskops, die over een enorme taktiek beschikte en vooral door die taktiek zijn kampioenschap pen won. Onze twee sterkste sprinters deden dit jaar niet mee. Derksen niet, omdat hij nog steeds niet volkomen fit is na zijn zware ziekte, Arie van Vliet niet, omdat hij voor een maand geschorst was. Toch mag daarom het sprintnummer niet ongeslaagd genoemd worden. Er wa ren verschillende ritten, welke de moei te waren en als hoogtepunt mag ge noemd worden het duel tusschen Pronk en Ooms. De Haarlemmer Ooms is altijd een „linke" jongen geweest, een door en door geraffineerde renner. Een goede sprinter met één zwakte: hij heeft geen sprong- En dat wint Pronk. Maar ziet, Pronk, in eerste positie, liet Ooms af zakken, vele lengten, aldus den Haar lemmer de gelegenheid gevende voor een gelanceerden sprint. En die kwam! Op 250 m. zette Pronk aan. doch op hetzelfde oogenblik demarreerde Oorns nog feller, lag onmiddellijk naast den Alkmaarder en dat betcekende de zege Nog even probeerde Pronk het, doch Ooms bleef naast hem, om tenslotte met ruim een banddikte te winnen. Laatste 200 m. 12-3 sec. Van dat duel had Remkes, de latere finalist, geleerd. Toen deze finale ge reden werd tusschen Ooms sn Remkes, liet laatstgenoemde heelemaal geen zuivere sprinter het op een lange sprint aankomen, daarbij uitsluitend op zijn kracht rekenende. En het Sverd een zuivere krachtmeting, waarbij Ooms geen schijn van een kans kreeg. Zoo werd Remkes kampioen der profs Nieuws in 't kort. Doodelijk ongeval op stationsemplace ment. - Het 17-jarige meisje R. Huismans. wonende te 's-Hertogenbosch. kwam Zon dagmiddag. toen zij in een reeds rijden den electrischen trein naar Eindhoven wilde springen, te vallen. Zij geraakte tusschen trein en perron en was op slag dood. DoodelUk ongeval b\J staatsmijn Emma. - Op Zaterdag 24 Juni is de 44-jarige handlanger J. van Doorn op de boven- grondsche werken van staatmijn Emma bij het maken van een schuilkeldergang onder plotseling afvallend zand bedol ven. Toen hij na een kwartier bevrijd kon worden, gaf hij geen teeken van leven meer. Kunstmatige ademhaling en toediening van zuurstof konden niet meer baten. Van Doorn was gehuwd en vader van vier kinderen. Hij woonde te Hoensbroek. Wielrijder doodgereden. - Op den Soest- dijkerstraatweg tusschen Hilversum en Baarn geraakten twee auto's, waarop een groot aantal houthakkers werd ver voerd, met elkaar In botsing. Een dezer wagens reed door de kracht van dc aan rijding het rijwielpad op, waardoor de juist passeerendc 54-jarige wielrijder W. Schinkel uit Bussum werd gegrepen en op slag gedood. Aardschokken in Roemenië gere gistreerd. - Het seismografische instituut te Boekarest heeft Zondag tusschen 6.17 uur en 13.55 uur niet minder dan negen aardschokken geregistreerd, waarvan het epicentrum ongeveer 700 tot 800 kilometer van Boekarest lag. De eerste schok cn een schok om 8 uur waren krachtig, de overige zwak. Ook in verschillende Turksche plaatsen zijn hevige aard schokken gevoéld, b.v. In Afion, Bali- kasir en Bohujuuk. Er is geen schade aangericht. W eermachtbericht. Sovjet-aanvallen op de meeste plaatsen afgeslagen. Vijandelijke oorlogsbodems vernietigd. Verduisteren v. 22.00-5.30 u. 28 Juni: Zon op 5.19 u., onder 22.07 u. Maan onder 1.44 u„ op 13.20 u. (19.27 u. E.K.) In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Jhr. Pietcr van der Does 1562—1599. In 1588 vice-admi- raal. Expeditie naar Spanje met een vloot van 73 schepen en 8000 koppen. Landing op Canarische eilanden met ver overing van Allegona. O/H P.m. Ook thans weer strijden Ne derlanders voor Europa's vrij heid ter ace. in trouwe ver bondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H.' P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN I Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrUwilliger bü de Kricgsmarine. ■nmeldlng staat open voor lederen Nederlander van 17—45 Jaar en n gesctai' n bij de MarineBnnahmestelle West Zweigstelle Niederlande Utrecht, alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen Waffen jj. alwaar tevens alle gewensebte inlichtingen worden verstrekt. J UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De dappere bezetting van Cher bourg, onder bevel van den luit.- generaal Von Schlicben, tezamen met sterke declen van de Duitsche marine cn de luchtmacht, is sinds gisteren in dc stad en in het haven gebied in een verbitterden huizen- strijd gewikkeld. Twee eischen van den vijand, den strijd tc staken en de vesting over te geven, werden niet 'beantwoord. Dc haven cn alle installaties, die voor dc oorlogvoe ring van belang zijn, zijn opgebla zen. Voor dc gcvechtsstelling van den vestingcommandant en voor het' arsenaal zijn do vijandelijke aan vallen in het vuur van de verdedi gers ineengestort. De onder het bevel van den eersten luitenant der marineartillerie, Gelbhaar staande batterij „Hamburg" heeft terwijl zij zelf onder zwaar artillerie vuur lag gisteren in het gebied van Cherbourg twee vijandelijke kruisers in den grond geboord. Bovendien wer den gisteren nog vier kruisers door ma- rinebatterijen zwaar beschadigd. Torpedomolorbooten brachten in den afgeloopen nacht een vijandelijken tor pedojager ten noorden van het schier eiland Cotentin tot zinken. Aan het zuidelijke front van het Nor- mandische landingshoofd stortten vij andelijke aanvallen ten oosten van de Orne voor onze stellingen ineen. Een plaatselijke penetratie werd in een te genaanval weer opgeheven. Ten .-oosten van den Ome-mond werd een groot vij andelijk transportschip door artillerie voltreffers beschadigd. In het gebied van Tilly gelukte het den vijand, die den geheelen dag met sterke infanterie- en pantserstrijdkrach ten aanviel, met uiterst zware verlie zen aan dooden en gewonden de ruïnes der stad te bezetten. In den strijd tegen drie der beste Engelsche divisies heeft zich de Panzerlehrdivision onder het bevel van luitenant-generaal Bayerlein voortreffelijk geweerd. Ten zuidwesten van Carentan viel de vijand, na sterke artillerievoorbereiding, herhaaldelijk te vergeefs aan. In den nacht van 24 op 25 Juni wér den. volgens aanvullende berichten, vier groote vijandelijke oorlogsschepen en één vrachtschip door bomtreffers zwaar beschadigd. Een sinds lang in den strijd tegen Engeland staand vliegerscorps, on der bevel van generaal-majoor Peltz. heeft zich hierbij bijzonder onder scheiden. Het storingsvuur op Zuid-Engeland werd overdag en des nachts voortgezet. Italiaansche front. In Italië lag het zwaartepunt van den strijd gisteren in den sector van de kust tot aan het Trasimeensche meer. De vijand kon hier, na verbitterde gevech ten met onze troepen, die taai verzet boden, slechts enkele kilometers naar het noorden terrein winnen. Bij het zeegevecht in de Golf van Genua in den nacht van Doch het schoonste zou nog komen. Kropman, de amateur, had helaas geen enkelen concurrent en won den titel voof de amateurs zonder eenige inspan ning. Die inspanning kwam pas in het duel om het algemeene sprintkampioen schap. Remkes—KropmanI De jonge amateur had durf en zelfvertrouwen. Sprong in den eersten rit al op 250 m- weg, demar reerde zoo fel, dat Remkes een paar se conden later al geslagen was. Toen kwam de tweede rit. Remkes wilde nu het initiatief houden en de marreerde op 200 m. kreeg lVt lengte voorsprong, doch toen spurtte Kropman bij. In dé laatste bocht lagen de twee renners, naast elkaar. En ze bleven naast elkaar tot de eindstreep. Toen was het de sprinter, die won: Kropman' „sprong" en passeerde het eerst de finish, op een banddikte gevolgd door tfën prof. Tijd 12.3! Het was de mooiste van alle ritten ge weest- Pronk in de achtervolging. Jan Pronk bereikte de finale in het achtervolgingsnummer, dat eigenlijk het nummer van Schulte is. Maar Pronk bereikte die niet zonder strijd. Reeds in zijn serie had hij te maken met een der sterkste concurrenten, Verschuren. Deze Verschuren zag zelfs kans, om een kleinen voorsprong nemen, dien hij behield tot de laatste ronde. Toen gaf Pronk zich geheel, vreesde zelfs den tegenwind niet en in één ronde veranderde hij zijn achter stand in een voorsprong van ruim 2 meter! De rest wa§ gemakkelijker en zonder zich geheel te geven, bereikte hij den eindstrijd. Zelfs tegen Klink behoefde hij zich niet,in te spannen, omdat hij 5 ronden al een voorsprong van 50 m. had. Dat eenmaal bereikt heb bende, draaide hij rustig verder, slechts voor zorgende, dat Klink geen terrein won. Piet Evers, de Zaankanter. had ook al niet veel moeite, om zijn eerste rit ten te winnen. Alleen tegen van Swelm moest hij zich even inspannen, doch voordat de rit voor de helft voorbij was, bleek van Swelm geklopt. Verder bofte Evers in zijn duel tegen Lalce- raan. Deze Amsterdamsche wegrenner reed een harden rit en, pas in de 5de ronde kreeg Evers een voorsprong van misschien een halven meter. Toen kreeg Lakeman bandenpech en verloren. Immers, het reglement zegt, dat slechts vóór er 5 ronden gereden zijn, mag worden overgestart en dat daarnè die renner al§ winnaar wordt beschouwd, die bij pech een voor sprong heeft. Evers kwam niet verder dan de kwart-finale. Zijn tegenstander Schulte speelde met hem en won zooals hij wilde. Maar toch liet Piet Evers zien, dat hij een achtervolger is. Dit was in den strijd om de 3e en 4e plaats tusschen hem en Klink. Evers draaide soepel en snel en won met groot verschil, en pas- Zaken vrouw In een Noordhollandsche gemeen te was op een officieele verkooping ook een bed te krijgen. Er kwam een vrouw, die een zeer armoedige plunje droeg en een nóg armoediger gezicht trok. En het toppunt van armoedig heid was wel haar teemende smoes, dat ze in geen maanden op een bed bad geslapen. Wat doet in zoo'n geval een vei lingmeester mei een goed hart? Hij zorgt, dat de vrouw in het bed kan, al moet hij desnoods zelf den prijs betalen. Hij deed het ook hier En hij tippelde er in niet in het bed, maar figuurlijk gesproken. Want de armoedige vrouw verkocht even later het bed weer met een lief winstje. De beroemde dichter Shakespeare heeft eens gezegd, dat men elke vrouw verteederen kan door haar een bed te schenken en daarom be paalde hij in zijn testament, dat zijn echtgenoote, met wie hij overigens steeds nogal eenige bonje gehad had, zijn bed zou erven, want hij wilde, dat ze naderhand niet al te onplezie rig aan hem terug dacht. Toch blijkt dus het g.-schenk van een bed niet elke vrouw te vertee deren; men kan er ook zakenvrouwen van maken en zakenvrouwen zijn doorgaans allesbehalve teeder. OVIDIUS. J sant even den besten tijd van'het ge- heele tournooi makende! De eindstrijd Schulte—Pronk was er een met pech, In den eersten rit kreeg Pronk bandenpech, toen hij al in verlo ren positie lag. In den tweeden rit nam de Alkmaarder een voorsprong en wat Schulte ook deed, hij behield dien voorsprong. Totdat een lekke band hem opnieuw noopte te stoppen! Even was Schulte In ernstig gevaar gewees'.. De derde rit: weer nam Pronk een voorsprong, weer leek het duel inte ressant te worden. Maar Schulte kreeg een lekken band- Zoodat voor de vierde maal beide renners aan den start kwamen. En toen kreeg Pronk geen kans meer. Schulte won op overtuigende wijze, daarmee toonende, dat hij Neerlands beste achtervolger is. Kees Bakker, de stayer. Men weet het: Van Amsterdam werd kampioen der stayers en inderdaad, de titel kwam terecht bij de sterkste combinatie van het oogenblik. Maar Is van Amsterdam de sterkste stayer? Wij betwijfelen het. Wij houden het nog steeds op Bakker uit de Zaan, die echter geen werkelijke eenheid vormde mot zijn gangmaker en die strijd had te voe ren tegen alle andere stayers. Bakker stond voor een onmogelijke taak en het was zijn verdienste, dat hij desondanks de derde plaats bereikte. Al met al: onze Noordhollandsche ren ners hebben zich uitstekend geweerd op deze kampioenschappen en geheel Noord-Holland kan tevreden zijn^ over hun verrichtingen gens definitieve berichten, vier vijan delijke torpedomotorbooten tot zinken gebracht en een vijfde boot in brand geschoten. Oostelijk front. In den centralen sector van het Oos telijke front duurt dc afweerslag met onverminderde hevigheid voort. De bolsjewieken werden in de meeste sec toren afgeslagen. Ten zuiden en oosten van Bobruisk kon dc vijand echter eenige penetraties bereiken. Ook in het gebied ten oosten van Mogilef won de vijandelijke aanval na bloedige gevech ten terrein naar het westen. Aan de Duna zijn eveneens verbitterde gevech ten aan den gang, terwijl ten oosten van PolOzk en ten zuidoosten van Ples- kau aanvallen van de bolsjewieken, die door tanks en slagvliegcrs werden on dersteund, mislukten. In deze gevech ten heeft zich de Saksische 24e divisie infanterie onder bevel van luit.-generaal Versock, bijzonder onderscheiden. Slagvliegers ondersteunden den af- weerstrijd van het leger, vernietigden talrijke, tanks, alsmede een groot aan tal voertuigen en brachten den vijand zware verliezen toe aan dooden en ge wonden. Door jagers en luchtdoelartillerie werden 37 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten, Des nachts viel een sterke formatie zware gevechtsvliegtuigen het spoorwegstation Smolensk aan. Er wer den talrijke groote branden waargeno men en groote hoeveelheden materiaal voor den aanvoer werden vernietigd. Strijd tegen de benden. Op den Balkan hebben onder het opperbevel van den Generaloberst Löhr staande troepen van een corps berg jagers in zware gevechten van drie weken in de bergen van Zuid-Albanië communistische bendegroepen uiteen geslagen. De vijand verloor, behalve 3000 dooden, talrijke gevangenen, vele wapenen van allerlei aard, alsmede groote opslagplaatsen van munitie en voorraden. Een vrij zwakke formatie vijandelijke bommenwerpers viel in den afgeloopen nacht hel stadsgebied van Boedapest aan. Zeven vliegtuigen werden neer- geschoten. Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen geworpen op het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied. Geen kersen eten in boomgaarden Gezien de vele aanvragen van scho len e-d., die het bedrijfschap voor groenten en fruit bereiken om toestem ming te verleenen tot het mogen eten van kersen in boomgaarden, maakt het bedrijfschap bekend, dat het met het oog op een zoo billijk mogelijke verdeeling van de beschikbare hoe veelheden fruit geen uitzonderingen op den algemeenen regel kan toestaan. Tevens vestigt het bedrijfschap nog eens de aandacht op het bestaande voorschrift, waarbij het in het alge meen aan telers verboden is het door hen geteelde f^uit te verkoopen en af te leveren anders dan over een veiling, onder welk verbod begrepen is de ver koop op het bedrijf van den teler. Overtreders stellen zich aan strenge straffen bloot. De controledienst voornemens op eventueele overtre- op 24 Juni werden, vol- dingen streng te letten. STADION CEES BAKKÊR.jONze NÖORPWOUANDSOIE. AM-oreROA'-l VERTESENWOORPIGERjOP VOLLE TOEREN/ AA V <^.-ooLk£b r* (Teekening G. Dekker). De wareriuitvoer naar Duitschland. 's-GRAVENIIAGE, 16 Juni. - Dc vervaardiging en verzending van arti kelen cn andere goederen buiten de grenzen, die getroffen zijn door de Overheidsmaatregelen voor het be drijfsleven, zijn verboden. Ter con- trolcering van dit verbod zal van 1 Juli 1944 af, alle warenuitvocr naar Duitschland aan een strenge cn rigoureuse controle worden onder worpen. Wie goederen van welken aard ook per spoor, per expediteurs, met vrachtauto's of met schepen naar Duitschland wil verzenden, moet te voren het bewijs van een speciale vergunning hebben verkregen. Zon der dit bewy's moeten de spoorwegen de expediteurs of de verschepers het aannemen van de zending weigeren. Ter verkrijging van het bewijs moe ten worden overgelegd: a- voor alle producten op het gebied van de voedselvoorziening en van den landbouw ofwel de origineele uitvoer vergunning van het ministerie voor Landbouw en Visscherij, ofwel, indien de uitvoervergunning niet tijdig kan worden verstrekt, resp. de uitvoer in gedeeltelijke zendingen geschiedt, een dooraden exporteur uit te schrijven formulier. bi voor alle andere fabrikaten, half fabrikaten en grondstoffen (behalve kolen en cokes, welke zonder vergun ning mogen worden uitgevoerd) een afsphrift van de ordervergunning van de Zentral-Auftragstelle. b2. voor zendingen met een goederen- waarde beneden 500 en voor zendin gen van Duitsche particulieren ter dekking van hun persoonlijke behoefte een speciale ufitvoerverklaring, voor zoover niet de Zentral-Auftragstel'.e om speciale reden een uitvoervergun ning heeft verstrekt. (Voor reisbagage is geen vergunning vereischt.) Zware straffen bij overtreding Voor zoover de afzender zelf de for mulieren invult, neemt hij de volle verantwoordelijkheid op zich voor de juistheid en volledigheid der versterkte gegevens. Onjuiste of onvolledige ge gevens worden zeer streng gestraft. In zwaar aan te rekenen gevallen kan gezien de huidige situatie in het op arglistige wijze verkrijgen van transportmiddelen voor niet voor den oorlog van belang zijnde goederen zelfs een daad van sabotage worden gezien. Op de geheele regeling bestaan slechts twee uitzonderingen, waarbij goederen zonder speciale vergunning uitgevoerd worden n.1. a- kolen en cokes, b goederen, die tot de reisbagage be- hooren en als reisbagage worden op gegeven. De nieuwe regeling is zoo eenvoudig, dat zij voor alle hierbij betrokken zijn de verkeersinrichtingan zonder een aanzienlijke uitbreiding der werkzaam heden aan de hand der duidelijke en overzichtelijke formulieren kan worden doorgevoerd. Desondanks vindt nog een aanvullende controle plaats door de douanebeambten. Tot dat doel moeten de bewijsstukken inzake den toegesta- nen uitvoer bij de verzendpapieren worden gevoegd. Deze worden bij het overschrijden van de grens door de douane in ontvangst genomen en onder bijvoeging van eventueele noodzake lijke opmerkiftgen aan de betreffende instanties doorgezonden- Hier vindt een nieuw onderzoek plaats, zoocfet iedere vervalsching of ook-slechts een poging tot ontduiking onmiddellijk kan worden vastgesteld en eventueel kan worden bestraft. Het goederentransport zelf ondergaat hierdoor geen vertra ging. Goederen door de verkeersin- richtingen aangenomen, worden in ieder geval vervoerd. De formuliéren voor den uitvoer van goederen, vallende onder het ressort van de instanties voor den landbouw en dè voedselvoorziening, worden op de reeds gebruikelijke wijze door de Nederlandsche marktorganisaties uit gegeven. De formulieren voor alle overige goederen kunnen bij alle spoorwegsta tions, bij alle expediteurs en bij de drukkerij Elco in Amsterdam als in den handel zijnd drukwerk worden ver kregen. Allen instanties en ondernemingen, welke betrokken zijn bij den warenuit- voer naar Duitschland, wordt dringend aangeraden zich tijdig in te stellen op de hierboven uiteengezette wijziging en zich eenige dagen vóór 1 Juli a s. in hei bezit te stellen vfll de noodzake lijke vergunningen en van de hiertoe vereïschte formulieren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1