NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Sovjet-offensief heeft gebied van Minsk tot doel. Sovjets vallen met geconcentreerde strijdkrachten aan Geallieerde offensief in Oost, Zuid en West begonnen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Sobagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 28 JUNI 1944. SCHAGER EDITIE. 89e Jaargang, No. 149, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar, (afw.). Advertentie-tarief j Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per ra.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gchcclc oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Nederland en zijn Landwacht Schr.Het valt niet te ontkennen dat er sedert de oprichting van de Landwacht in de wereld van de zwart handelaren schrik heerscht. Doch ook in kringen der onderduikers en in die der illegale groepen komt ontzag voor het optreden van de Landwacht. En terecht, want het is een Nederlandsch belang, dat hier te lande rust en orde heerschen, en dat wij gevrijwaard blij ven voor terreur en communistische wroeterij en ieder Nederlander datgene krijgt waarop zijn bonnen hem recht geven, tegen de vastgestelde prijzen. Om dit te bereiken is het noodig, dat de Landwacht nog langen tijd dag en nacht in touw moet zijn. Nog steeds zijn er grdtepen in ons volk, die de taak van de Landwacht niet begrijpen Zij zien er meestal een uiting van machts wellust tn van een bepaald deel der be volking, met name van dat der natio- naal-socialisten. die naar hun meening de Landwacht hebben gesticht ter knechting van het niet nationaal- socialistisch denkende deel van ons volk. (HIT is ten eenenmale onzin. De Land wacht is er voor het geheele Neder- landsche Volk en heeft tot taak het geheele Nederlandsche Volk te bescher men tegen allerlei uitwassen, die dit volk op eenigerlei wijze kunnen scha den. Deze taak heeft de Landwacht op zich genomen met alle risico's, die daar in dezen tijd aan verbonden zijn. Wij zien dan ook, dat er overal in den lande reeds Landwachters gevallen zijn tij dens de uitoefening van hun plicht. Een plicht, die hun opgelegd is en dien zij blijmoedig aanvaard hebben, ir jach tig aan het woord van den Führer: „Gij zi.it niets, Uw volk is alles". En waar deze mannen zich ten be hoeve van de Gemeenschap voor hon derd procent geven, kan niet anders verwacht worden dan dat zij onzen vollen steun hebben. Er is echter een Nederlandsch spreekwoord, dat zegt: „Hij is een goed vriend, die mij mijn feilen toont". Dit geldt ook voor de Landwacht. De lafhartige gruwel- en roddel-propagan- da, de verhalen van het oude vrouw tje, dat werd aangehouden met een flesch melk, waarna de Landwachter, na den geijkten grootén bek te hebben gegeven, de melk liet wegloopen en het oude mensch een proces-verbaal gaf, kennen wij en leggen wij als gelogen terzijde. Het product varieert nogal eens. Dan zijn het weer eens tomaten of bloemkool, die weggegooid worden en dan weer zijn het kaas en aard beien, die den weg van alle bederf op gaan. En dan niet te vergeten het kos telijke verhaal waar heel het anti-dom van zwijmelt, n.1. dat van den Duit- schen officier, die een door de Land wacht getergden burger entzet en hem met z'n fleschje melk naar huis stuurt en den Landwachter gelast zich met andere zaken te bemoeien. IK zou eigenlijk één ding willen op merken, alhoewel de verhalen m:j volkomen onberoerd laten, n.1., dat de Landwacht bestaat uit nationaal-socia- listen en dat .het de nationaal-socialisten waren, die lang voor den oorlog een verbeten strijd gevoerd hebben tegen de vernietiging van alle consumptie artikelen. Denkt U nog eens even te rug aan den lijd, dat de groenten en vruchten werden doorgedraaid en op de vuilnisbelt kwamen. Toen verhie ven de nationaal-socialisten in een fel protest hun stem. En aangezien de na- tionaal-socialist zijn beginsel trouw blijft, is het ongerijmd dat hij nu zelf melk weggooit en groenten en fruit in het water doet verdwijnen, Niettemin is het waar. dat het op treden van sommige Landwachters te genover, hun Volksgenooten nu en dan een groot gebrek aan tact verraadt en een verkeerd begrip toont voor de taak van de Landwacht in het algemeen. Deze menschen moeten begrijpen, dat ook de taak van de Landwacht uitge oefend moet worden, bezien in het licht van de groote lijn. HIE groote lijn wil, dat de kanker van den zwarten handel wordt uitgesne den, althans zoodanig beperkt, dat de ze ons Volk niet meer kan schaden. Die groote lijn wil verder, dat wij Ne derlanders verschoond blijven van de aanvallen van het communistische ge spuis en hun rotgenooten uit de onder duikerswereld, op distributie-kantoren, boerderijen, gemeentehuizen etc. De groote lijn wil rust en orde gehand haafd zien. En dat is de taak /an de Landwacht. Zijzelf maakt uit wat zij doen moet om zich van deze opgave te kwijten en hoe zij dat doen moet. De Landwacht hoede zich in Go-'es- naam voor populariteit. Populair zijn is een gevaarlijk ding. Indien men van haar zegt: „Zij is hard, maar rechtvaardig en. strikt eerlijk", dan is dat voor iederen Landwachter voldoen de. omdat hij daaruit leert. dat het Nederlandsche volk hem waardeert. Het is en kan nooit juist zijn, dat de Landwacht door haar ingrijpen „Jan Boezeroen", zooals iemand op merkte, de dune laat worden. INTEGENDEEL, ik geloof dat de Land- wacht het ook zoo ziet, dat de huis vrouw van de minst kapitaalkrachtigen in ons volk haar maaltje groente, wan neer er schanrschte is. elders kan ha len dan bij den „uitverkochten" groen tewinkel, waar de kapitaalkrachtigen tegen fancy-prijzen groenten en fruit voor de neuzen van deze menschen wegkoopen. Dit is een zaak van rechtvaardigheid- Daarom zou ik van deze plaats er bij de Landwacht, in het belang van de volksgemeenschap, op aan willen dringen, dat men zoolang het niet gaat om ky ntums, maar slechts om een maal, den IV derlander ongestoord zitns weegs laat gaan, „Alle dagen bruine boonen is ook zoo lekker niet". Het Nederlandsche volk moet ertrou- wen krijgen in zijn Landwacht en dat krijgt het alleen als het rechtvaardig en eerlijk behandeld wordt. ZUINIG MET GAS EN ELECTRICITEIT. Van Overheidswege wordt cr mei nadruk op gewezen, dat bezuiniging op het verbruik van gas en electri citeit, zoowel voor» het huisnouden als voor de Industrie, meer dan ooit dringend noodzakelijk is. Indien het publiek niet vrijwillig mede werkt door minder gas en electri oitcit te gebruiken zijn zeer ingrij pende maatregelen te verwachten. Oostelijk front. Garnizoen Wiiebsk houdt stand. (Interinf). De Sovjet-Russische leiding heeft in den ccntralcn sector van het Oostelijk front klaarblijkelijk het plan door ruim gebruik van talrijke snelle pantsereenheden en gemotoriseerde formaties over te gaan tot een omsinge lingsbeweging in grootén stijl. Zoowel de Zuidelijke aanvalswig, waarvan het zwaartepunt in het gevechtsgebicd van Bobroeisk gezocht moet worden, als de Noordelijke Sovjet-Russische stootgroep, die uit het gebied vanWitcbsk naar het Zuidwesten oprukt, hebben het gebied van Minsk tot doel, waardoor de achterwaartsche verbindingen van de1 in dit gebied staande Duitsche strijd krachten afgesneden moeten worden. Door het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten hebben de bolsjewis ten Maandag den druk uit het zuiden op Bobroeisk zoodanig ver sterkt, dat de Duitsche beveiligingslinies op verscheidene plaatsen achteruit gelegd moesten worden. De Duitsche formaties distancieer- den zich hier, teneinde het front recht te trekken, in volkomen orde op een verder naar het westen loopenden frontsector. De herhaaldelijk ondernomen doorbraakpogingen in de richting van Bobroeisk misluk ten op bloedige wijze door de vastberaden verdediging ten zuiden van de stad. Ook bij Mogilef moesten de voorste stellingen tot op den rand van de stad worden teruggenomen, hetgeen er toe leidde, dat de na burige sectoren zich eveneens op de Dnjepr-stelling terugtrokken. begrensd en den vijand werden zware verliezen toegebracht. Ten noorden van Heinjoki zijn de Finsche troepen sinds Maandagochtend in verbitterde ge vechten met sterke vijandelijke aan- valskrachten gewikkeld. De poging van den, vijand, op deze plek met tartks op te dringen, werd verijdeld, en in een tegenaanval verhinderd. Het bruggehoofd Aeyrapaa sloeg de aanvallen van Sovjet-infanterie en pantserstrijdkrachten af. Op de Aunus- landengte bleef de vijandelijke druk het sterkst in het kustgebied van het La- dogameer bij Aunuksenlinna, dat werd prijsgegeven. De Koivisto-eilanden, die in hun geïsoleerde positie vlak nabij de kust verscheidene dagen lang de vijandelijke aanvallen van de landzijde en uit de lucht hadden afgeslagen. wer den ontruimd. Finsche bombardementsvliegtuigen en Duitsche bommenwerpers onderna men gisteren bij Tali talrijke aanvallen op vijandelijke concentraties tanks en troepen, alsmede op verkeersverbindin gen. De duikbommenwerpers vernietig den 43 tanks. Finsche en Duitsche jacht vliegtuigen alsmede de luchtafweer schoten drie verkenningsballons en te zamen 39 vijandelijke vliegtuigen neer, waarvan negen op de Aunus-landengtc. Omsingelingsring bij Witebsk doorbroken. Bjj Orsja, sloeg het Duitsche gar nizoen talrijke met massa's infan terie en talrijke pantserwagens dooi de bolsjewisten ondernomen op- marschen in de richting van de stad met zeer zware verliezen voor den aanvaller af, terwijl de Duitsche verdedigers van Witebsk den om singelingsring doorbraken, dien dc bolsjewisten ten westen van dc stad met sterke gemotoriseerde en pantserstrijdkrachten hadden gelegd. De Duitsche grenadiers doen hier met omgekeerd front een aanval op sterke Sovjet-Russische speciale formaties, die vooral met zware wapens zijn uitgerust. Herhaalde pogingen der bolsjewisten om in het gevechtsgebicd van Polozk, dat in het noordwesten aansluit, de Duitsche grendelsteliingcn. open te breken en op Polozk storm te loo- pen, zijn mislukt door den hevi- gen, vastberaden afweer der Duit sche verdedigers, die aldus een ver dere uitbreiding van het Sovjet-Rus sische offensieve front naar het noorden wisten te voorkomen Onder den hevigen druk der Sovjet- Russische aanvallen hebben de Duitsche verdedigers niet kunnen verhinderen' dat op enkele punten terrein moest worden prijsgegeven. Dit geldt in het bijzonder voor het gebied van Witebsk. welke stad in het noorden en zuiden overvleugeld en vervolgens omsingeld is. waarmede het lot van dit bolwerk, dat zoolang tegen alle aanvallen heeft stand gehouden, vrijwel bezegeld was. De Duitschers hebben zich, volgens de laatste berichten, op nieuwe stel lingen ten westen der stad terugge trokken. Het geheele front is op het oogenblik in beweging. Druk in Finland houdt aan. Op de Karelische Landengte zetten de Sovjets hun door pantserstrijdkrach ten geleide aanvallen rechtstreeks ten noorden van Tali voort, waarbij het hun gelukte, op één plek in de Finsche stellingen binnen te dringen. De pene- tratieplek werd door tegenmaatregelen Politieke spanning in Zuid-Italië. Naar uit Zuid-Italië wordt gemeld is de reeds eenigen tijd bestaande span ning tusschen Umberto en het kabinet Bonomi grooter geworden. Umberto heeft zich openlijk gekeerd tegen de eedsformule, die gebruikt werd bij de beëediging van de kabinetsleden. Zooals bekend is de eed niet afgenomen op het huis van Savoye, doch op de „Nationale belangen van Italië" In politieke kringen in Noord-Ita'.ië vermoedt men. dot de stadhouder een Italiaansche militaire regeering wil vor men, die dictatoriale volmachten zal hebben en die practisch het einde zou beteekenen van het begonnen herstel van de parlementaire democratie in be zet Italië- De regeering-Bonomi heeft daartegenover meegedeeld, dat zij bin nen afzienbaren tijd de wetgevende ver gadering zal bijeenroepen om over den tcekomstigen staatsvorm te beraadsla gen. Gezien de tegenwoordige houding van de politieke partijen zou de wetge vende vergadering ongetwijfeld de re publiek uitfoepen. Haven van Cherbourg nog niet gevallen. In Cherbourg ontbrandden Dins dagochtend de hevige gevechten om de Duitsche nesten van verzet we der in volle hevigheid. Na een langdurig trommelvuur gelukte liet den Amerikanen in een smalle zóne van het arsenaalgcbied binnen te dringen. Het vernielingswerk van hun artillerie werd op het moment, dat zij binnendrongen, hog ver groot door springende mijnen en groote branden, die door de Duit sche bezetting van het arsenaal in de door de Amerikanen bezette zones veroorzaakt werden. Her haalde pogingen der aanvallers om ook in het noordelijk deel van het arsenaal, dat de haven bebecrscht, binnen te dringen, werden bloedig afgeslagen. Nog steeds handhaven zich de zware Duitsche marine- batterijen, die den haveningang zoo doeltreffend blokkeerden, dat bet den geallieerden oorlogsschepen tot dusver niet mogelijk was zich mees ter te maken van de haven en dc verniplde installaties daarvan. De zware par.tserslag bij Tilly duurde met toenemende hevigheid voort. De aanvallende Engelschen trachtten hun druk te versterken door het aanvoeren van nieuwe afdeelingen jachtbommen werpers en gevechtsvliegtuigen voor den korten afstand. Zij breidden hun aanvalssector verder naar het oosten uit, waarbij zij er met aanzienlijk ge bruik van materiaal in slaagden, de Duitsche linie ongeveer twee k.m. terug te drukken, zonder dat zij echter de gehoopte doorbraak in zuidoostelijke richting konden forceeren. Voor de uitbreiding hunner stellin gen moesten zij een buitengewoon hoo- gen prijs betalen. Eén enkele Duitsche pantserformatie meldt de vernietiging van 59 Britsche tanks. Ook de Engel- sche verliezen aan dooden en gewon den waren ongewoon zwaar, doordat het terrein gunstige mogelijkheden biedt voor de Duitsche nesten van tegen stand. De Duitsche machine-geweer- posten lieten vaak de voorste Britsche pantserwagens voorbijgaan, om daarna een vernietigend vuur te richten op de volgende infanterie-formaties, zoodat zij er op verscheidene plaatsen in slaagden, de vijandelijke pantserwagens van de infanterie te scheiden. Daarna werden deze pantserwagens door pant- serafweergeschut en pantserjagers in de flank of in den rug stukgeschoten. Weermachtbericht In Cherbourg wordt nog steeds gevochten. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Cherbourg werd den geheclcn dag in enkele steunpunten met de grootste verbittering gestreden. Pas tegen den avond gelukte het den vijand, die in de bloedige straat gevechten zware verliezen leed, zich in het bezit van een groot deel der stad te stellen. Eenige van onze nesten van verzet vechten daar al tijd nog met voorbeeldige dapper heid. In het arsenaal en in een aantal steunpunten van dc marine cn de luchtmacht houden de dap pere bezettingen tegen alle vijan delijke stormaanvallen stand. Ook hier heeft de vijand zware verlie zen geleden. Land- en kustbatterijen der eigen ge vechtsgroep. die zich op het schier eiland ten noordwesten van Cherbourg bevindt, ondersteunden de verdedigers der stad met goed gericht artillerie vuur. Marine-troepen van de kust batterijen. van de Nachrichten- en Landdienststellen. alsmede aan land op gestelde scheepsbemanningen, hebben zich bij de gevechten om Cherbourg onder het opperbevel van den com mandant ter zee in Normandië schout bij-nacht, Hennecke. en onder leiding van den havencommandant van Cher bourg. Fregattenkapitan Witl. bijzon der onderscheiden. De marine-kustbatterij „York" heeft voor Cherbourg een lichten kruiser tot zinken gebracht. In het gebied van Tilly breidde de vijand zijn aanvallen tot verdere sectoren uit. Den geheelen dag duurden de zwaarste infanterie- en pantsergevechten voort. De vijand, die door tegenaanvallen tot staan ge- In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbonden heid met hun Duitsche kamera den. O/H. P.m. .Toos de Moor, overleden op 10-2-1618. Vice-admiraal. Blok kade Duinkerken 1588. Spaan- sche galleien 1603. O/H. P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17—45 Jaar en kan geschieden bij de Marineannahmcsteile West Zwelgstelle Ntederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskoramandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen JJ. alwaar tevens alle gewenschte Inlichtingen worden verstrekt. J bracht werd, kon slechts weinig ter rein winnen. Voor den Orne-mond dwongen onze kustbatterijen verschei dene transportschepen den steven te wenden. Den laatsten tijd werden talrijke aan valschermen neergelaten vijandelijke sabotage-groepen in 'het Fransche ge bied in den strijd vernietigd. Het stadsgebied van Londen lag ver der onder zwaar „V. l"-storingsvuur. Italiaansche front. In Italië zette de vijand zijn sterke doorbraakaanvallen voort. Ondanks krachtige ondersteuning door artillerie en tanks kon hij slechts op eenige plaatsen op den uitersten westelijken vleugel enkele kilometers naar het noorden opdringen. Aan het geheele overige front tot aan het Trasimeensche meer behaalden onze troepen in tropische hitte een volledig afweersucces. Bij de gevechten ten noorden van Grosseto heeft zich een gevechtsgroep onder luit.-kolonel Ziegler bijzonder geweerd. De dappere kom- mandeur vond hierbij den heldendood. Oostelijke front. In den centralen sector van het Oos telijke front staan onze dappere divi sies in de sectoren van Bobroeisk, Mo gilef en Orsja in een heftigen afweer- strijd met de Sovjets, die met gecon centreerde strijdkrachten aanvallen. Ten westen en zuidwesten van Witebsk ba nen zij zich al strijdende een weg naar nieuwe stellingen. Ten oosten van Po lozk zijn talrijke, door tanks onder steunde aanvallen der bolsjewieken in eengestort. Ten zuidoosten van Ples- kau hebben onze grenadiers een pene tratie 'van den vorigen dag opgeheven en hebben zij herhaalde tegenaanvallen der bolsjewieken afgeslagen. Finsche front, Aan het Finsche front vernietigden Duitsche slagvliegtuigen 23 vijandelijke tanks. Zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen ondernamen in den afgeloopen nacht geconcentreerde aanvallen op de stations Brijansk en Klinzyn, die uit gestrekte branden en ontploffingen ver oorzaakten. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers viel in de ochtenduren van gisteren buitenwijken der stad Weenen aan. Er onstond schade aan gebouwen en er werden verliezen aan gericht onder de bevolking. Strijdkrach ten van de Duitsche en Hongaarsche luchtverdediging vernietigden 54 vij andelijke vliegtuigen, waaronder 46 viermotorige bommenwerpers. In den afgeloopen nacht hebben en kele Britsche vliegtuigen bommen ge worpen op landelijke gemeenten in het gebied van Göttingen. Ontploffingslamp te Dordrecht. ELF DOODEN. 4 ZWAARGEWONDEN. Een groote ramp heeft Maandag middag de stad Dordrecht getrof fen. In de gebouwen van de Com manditaire Vennootschap Kalkfa- briek voorheen Van Dijk Co. had een explosie plaats, waarvan dc gevolgen verschrikkelijk waren. Van een persketel was een deksel af geschoten, waardoor de geheele ketel met enorme kracht van zijn fundament werd gerukt. Het gevaarte schoot, door de fabrieksmuren, in de daarachter ge legen huizen van het Viermolenhof, daarna door enkele huizen aan de Lijn baan, schoof over deze straat en ver woestte aan den overkant nog een huis- Vijf panden werden totaal vernield en twee gedeeltelijk. Onder de puinhoopen lagen talrijke slachtoffers. In de fabriek zelf werden'vier man op slag gedood, terwijl uit de resten der woonhuizen zeven bewoners le venloos werden te voorschijn ge bracht. Vier zwaar gewonden en drie lichtgewonden werden naar de zie- kcnliuiien vervoerd, terwijl nog 9 per sonen minder ernstig werden gewond. Interpretatie-begrip „Loon- en Salarisnormen". In de praktijk blijkt er veel misver stand te bestaan over de vraag welke waaide moet worden toegekend aan de woorden „Loon- en Salarisnormen" in ar tikel 1 van het Besluit no. 120/1942 van den Secretaris-generaal van het departe ment van Sociale Zaken tot handhaving van het loon- en salarispeil. Dit artikel verbiedt n.1., behoudens enkele uitzonde ringen. elke verandering van de bestaar de loon- en salarisnormen, alsmede 'van andere regelmatige uitkecringen. Tijdens den werkingsduur van dc Veror dening nó. 217/1940 heeft het College van Rijksbomiddelaars. op grond van richtlij nen dienaangaande door do bevoegde au toriteiten verstrekt, den term „Loon- en Salarisnormen'' en „Regelmatige uitkec ringen" vrij ruim uitgelegd. Het bedrijfs leven is kennelijk van oordeel, dat deze uitlegging ook thans nog van kracht is. Zoo meent -nen, dat voor de toekenning van periodieke salaris- en loonsverhoo- gingen geen toestemming verelscht is, omdat dergelijke verhoogingen geen wij ziging zouden brengen in de loon- en sa- laris-n o r m e n. Het is echter komen vast te staan, dat een dei-gelijke ruime bevoegdheid van den individueelen ondernemer tot onaan vaardbare consequenties leidt. Meer dan eens worden loonsverhoogingen gegeven met de motivoering dat er sprake is van een periodieke loonsverandering of van een functie-wijziging. De ervaring leerde evenwel, dat het begrip „periodiciteit" allerminst vaststaat, terwijl „functie-wij zigingen" dikwijls uit minimale arbeids- verschillen worden afgeleid. Reeds in Juni van het vorig jaar heeft de Gemachtigde voor don Arbeid er de aandacht op gevestigd dat voor iedere salaris- of loonsverhooging, zoowel de z.g oeriodieke. als die welke voortvloeien uit verhoogde arbeidsprestatie of functie wijziging van de betrokkenen, zijn toe stemming dient te worden gevraagd. Van dezen regel mag slechts worden afgewe ken wanneer de loon- of salarisverhoo- ging door eenig rechtsvoorschrift waar onder begrepen een regeling van arbeids voorwaarden of andere algemeens of bijzondere beschikkingen van het College van Rijksbemiddelaars of den Gemachtig de voor den Arbeid uitdrukkelijk is voor geschreven. Hlrrbii wordt opgemerkt, dat een arbeidsovereenkomst geen „rechts voorschrift" is. Loonsverhoogingen, die na Mei 1940 bij arbeidsovereenkomst zijn bedoneen behoevn dus de ♦oestemrn'uf Tenelnöe nu allen twijfel weg te en een onjuiste interpretatie van artikel t van bovengenoemd besluit onmogelijk, te maken, heeft de Gemachtigde voar den Arbeid gebruik makende- van ziin be voegdheid krachtens artike.1 4 van Besluit no 120/1942 thans een beschikking uit gevaardigd waarin hii duidelijk aangeeft wat onder ..Loon- en Salarisnormen" moet worden verstaan, n.1. de door het College van Rflksbemiddelaars of den Gemachtig de voor den Arbeid goedgekeurde loon- en salaris-schalen of. indien zulke schalen niet bestaan de lqónen en salarissen, die op 9 Mei 1940 bestonden of sindsdien met inachtneming van de bepalingen vah den ..Loonstop", zijn vastgesteld of ge wijzigd. Als andere '..regelmatige uitkeeringen" waarvan verandering volgens artikel 1 verboden js. worden beschouwd alle ver goedingen. hoe ook genoemd, die een pe riodiek karakter dragen alsmede alle op geld waardeerbare rechten van nerlodtev karakter, die uit de arbeidsvoorwaarden voortvloeien of aan de arbeidsverhoudin gen verbonden zijn. zooals b.v. uitkeerin een bij ziekte kinderbijslagen, reis"- en rijwielvergoedingen. door den ondernemer betaalde pensioenpremies e.d Deze beschikking.die in werking trad op den dag van haar afkondiging. V ge- oubliceerd in de Nederlandsche Staats courant van 2fi dezer. Verduisteren v. 22.00-5.30 u. 29 Juni: Zon op 5.20 u„ onder 22.07 u. Maan onder 2.02 u., op 14.25 u. Over onderjurken gesproken De Westfriesche editie van het Dagblad voor Noord-Holland werd gisteren opgeluisterd door de vol gende advert>ntie: „Welke eerlijke vinder be zorgt mij mijti interloog onderjurk terug? Inlichtin gen tegen belooning bij enz." Deze overigens zeer menschelijke noodkreet zal dengenen, die gewend zijn wat dieper door te denken en naar de wet van oorzaak en gevolg te vragen, stellig eenige problemen bieden omtrent het „hoe?" en „waar?" Ik voor mij neem terstond aan, dat de dame in kwestie haar kostbare kleedlngstuk, dat tegen woordig goud waard is, in een zweminrichting of bij het zonneba den is kwijtgeraakt. Maar en nu komt het waar om spreekt zjj over een „vinder" en niet over een „vindster," wat, van het standpunt van een onderjurk uit, toch veel logischer geweest zou zijn? Zeker, de mannenflanelletjes worden langzamerhand ook schaarsch, maar om nu voetstoots aan te ne men, dat de eerste de beste man maar dadelijk bereid is zich in een onderjurk te steken, lijkt mij het wantrouwen een tikje te ver gedre ven- Hoewel het hem misschien niet zou misstaan. Ik heb Buziau eens in rose onderjurk zien wandelen over het tooneel, wel te verstaan! en het stond hem niet kwaad. OVIDIUS. Distribiitienieuws. Geldigheidsduur rantsoenbonnen. Zooals reeds is bekend gemaakt, rei ken de distributiediensten sedert II Juni j.1. rantsoenbonnen en rantsoen kaartjes uit, welke voorzien zijn van den opdruk „30-9-'44". Van 11 Juni j.'.. af werden geen rantsoenbonnen en rantsoenkaartjes met opdruk ,.8-7-'44" meer afgegeven, al blijven de thans in omloop zijnde met dien opdruk geldig tot 8 Juli a.s. Na dien datum zijn deze bonnen evenwel onherroepelijk ongel dig en mogen zij onder geen voorwaar de meer door detaillisten enz. worden aangenomen. Noch de distributiedien sten noch het Centraal distributiekan toor zullen in eenig geval tot vergoe ding van verloopen rantsoenbonnen overgaan. Brieven aan distributiedien sten of aan het Centraal distributie kantoor over dit onderwerp zullen niet worden beantwoord. Voorschot stroop, - Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogs tijd maakt bekend, dat binnenkort, met handhaving van het normale rantsoen een voorschot van 500 gram stroop per persoon te beschikking van het publiek gesteld zal worden. De consument moet er rekening mede houden. dat het, evenals zulks bij het beschikbaar ge stelde suikervoorschot hel geval is, ook voor stroop in de bedoeling ligt, het voorschot op het jam(stroop)rant- soen in mindering te brengen. liet be treft dus zoowel bij de suiker als bij de stroop in feito een beperkte bevoor rading van het publiek voor de eerst komende maanden, niet een onmiddel lijk te consumeeren extra rantsoen. De aandacht zij er tevens op geves tigd, dat de voorschotbon uitsluitend recht zal geven op stroop en niet op eenig ander artikel, dat op den nor malen bon verkregen kan worden. Duitsche legerleiding niet verrast door ontwikkelingen. Tot oordcelcn bevoegde kringen in Duitschland, evenals in het kamp van den tegenstander, ztfn het sedert maanden in cén op zicht eens geweest, n.1. dat dezen zomer de oorlog in een stadium zou treden, dat voor den afloop van den strijd beslissend zou zyn. Wanneer dan ook thans het oorlogsgebeuren aan dc Europeesche fronten een nog niet bereikt hoogtepunt tegemoet schijnt te gaan, verklaart men van Duitsche zijde hierdoor geenszins te zijn ver rast. Nu het door Duitschlands tegenstanders aangekondigde of fensief uit het westen, zuiden cn oosten is begonnen en van de Duitsqlie weermacht een schier bovenmenschelijke taak wordt ver langd, sluit men bier geenszins de oogen voor den ernst van den toestand. Het verlies van Cherbourg wil men hier allerminst baga- telliseeren. Wel meent men te weten, dat dc verovering van de zeevesting meer tyd heeft geëischt dan in de plannen der geallieer den was voorzien, waardoor de Duitsche legerleiding den tyd heeft gehad haar verdediging te organiseeren. Het bezit van Cherbourg is evenwel voor de geallieerden, naar in Duitsche militaire krin gen ook wordt toegegeven, althans in tactisch opzicht een niet te onderschatten voordeel. Sovjet -offensief over 400 k.m. breedte. Meer nog dan het verloop van den strijd in 't westen wordt de ontwikke ling aan het Oostelijk front te Berlijn alleszins ernstig beoordeeld. De Sovjet- Russen vallen hier aan op een bijna 4u0 km breed front, dat zich van het ge bied van Witebsk tot dat van Shlobin uitstrekt, en te Berlijn wordt onomwon den toegegeven, dat zij reeds in de eerste dagen van hun_ zomeroffensief niet te verwaarloozen successen hebben behaald. Vertrouwen in den afloop. Terwijl men dus te bevoegder plaatse ir» de Duitsche hoofdstad den ernst van den militairen toestand geenszins wil verbloemen, legt men anderzijds ver trouwen in den afloop van de groote krachtmeting aan den dag. De Duitsche legerleiding is door de ontwikkelingen geenszins verrast en heeft alle aan het adres van Duitschland gerichte bedrei gingen ernstig opgevat, overtuigd al3 zij is, dat de tegenstander zijn materieel overwicht zal willen uitbuiten om het land op de knieën te dwingen. Daar om heeft Duitschland. zooals reeds eenige malen van toonaangevende zij de betoogd is, zich op de komende groote krachtmetiftgen voorbereid en zijn strategie in overeenstemming ge bracht met de eischen, die in het be slissende stadium van den oorlog ge steld kunnen worden. Zoo heeft men zich de opoffering v.an in een vroeger stadium van den oorlog veroverde ge bieden getroost, om, naar van gezagheb bende zijde werd verklaard, in het be slissende uur sterk te zijn. Met ter zijdestelling van vrijwel alle propagan da constateert men thans in militaire kringen, dat" men op de verschillende fronten terrein heeft moeten prijs' ge ven, doch men voegt hier tegelijkertijd aan toe. dat dit alles slechts een begin vormt van het beslissende stadium, dat nog geen definitieve beoordeeling toe laat. Met een treffenden werkelijkheidszin betoogt men in toonaangevende mili taire kringen, dat het thans niet meer om steden gaat, hoe smartelijk het ver lies hiervan ook moge zijn, doch dat alles gezien moet worden in het kader van het geheel der strategie. Wat voor het westen geldt, zoo zegt men, geldt wellicht in sterkere mate nog voor het oosten: de waarschijnlijkheid, dat de tegenstander op andere punten even eens tot het offensief overgaat verbiedt het in den strijd werpen van strategi sche reserve^, zoodat de verdedigers zonder deze versterkingen 1 loeten zien uit te komen. Dat althans tactische overwinningen van den tegenstander hierbij niet te vermijden zijn moet men op den koop toe nemen. Moeilijke taak in Oost-Europa. De strategische conceptie der Duit sche legerleiding meent de Völkischer Beobachter als volgt te kunnen ken schetsen: ïn het westen de» naar een beslissing strevend-n aanv>*« van dsvt tegenstander niet uit den weg gaan, doch hier den strijd opnemen, in den loop eener vermoedelijk vrij lange reeks gevechten en slagen een beslissing, al thans voor het westelijk strijdtooneel. bewerkstelligen en pas na deze voorloo- pige beslissing den tegenstander in het oosten weder met volle sterkte tege moet treden. Het is duidelijk. zoo schrijft het blad, dat dit besluit van den beschouwer het gemakkelijkste deel van de taak eischt, n.1. dezen stand van zaken te begrijpen. Het moeilijkste deel heeft het leger in het oosten, dat tot het bereiken van deze voorloopige beslissing in het westen steeds weer een tegenstander in be dwang moet houden, die numeriek uv de meerderheid is,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1