NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Radiografisch bestuurd klein vliegtuig. In het Nederlandsche wassenbeelden-spel te Londen. Zware gevechten aan de Berezina. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 30 JUNI 1944, SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 151, ,2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCIIRöDER, Alkmaar, (afw.). Advertentie - tar I ef Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang- rljko korting. Tarieven voor de gchcelc oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Beschaving en primitiviteit. DIJKSMINISTER, dr. Göbbels, ver langt, in zijn artikel in het weekblad „Das Reich", uitgaande van het feit, dat het oorlogsdoel van de vijanden tegenover Duitschland totaal is, begrip voor de noodzakelijkheid, dat ook van Duitsche zijde de oorlog als een totale oorlog gevoerd wordt. Hij wijst ei^daar- bij met nadruk op, dat het Duitsche volk in dezen oorlog vofcr verreweg hel grootste deel meer dart zijn plicht doet. Onze vijanden, zoo schrijft hij o.a., hebben het plan ons volk met wortel en tak uit te roeien en niet de gering ste overblijfselen te laten van wat ons in een, zij' het ook verre toekomst, mo gelijk zou maken ons nationale en volksche leven nieuwen vorm te geven. Het is in het geheel geen fraze, wan neer wij zeggen, dat wij om ons naak te bestaan strijden. F\E minister wijst er ook.op, dat deze oorlog een conflict is tusschen cul tuur. resp. beschaving en primitiviteit. De vijanden werken met het grootere getal en wel zoowel wat menschen als materiaal betreft. Dit beteekent, dat van Duitsche zijde het potentieel aan menschen en materiaal nog rationeeler moet worden uitgeput dan tot nu toe het geval is geweest. Men moet ons niet misverstaan, zoo zegt hij o.a. Ook wij zien in de primitiviteit van onze levenswijze in den oorlog slechts een middel tot het doel. doch het doel, dat wij er mede nastreven, n.1. het behoud van onze veiligheid en vrijheid en ons nationale bestaan, is zoo groot en ver plichtend, dat men geen middel, dat tot de verwezenlijking ervan zou kunnen dienen, mag versmaden. WIJ weten allen, dat het Duitsche volk in dezen oorlog meer dan zijn plicht heeft gedaan en doet. Zouden wij anders nu reeds bijna vijf jaar lang tegen zulk een wereldcoalitie van vij anden hebben kunnen standhouden? Doch juist dat dwingt ons. onszelf te overtreffen en onze inspanningen nog verder te vergrooten in een mate, die de zekere overwinning waarborgt. De totale oorlog stelt ons allen harde eischen. Hij ontleent zijn karakter en zijn intensiteit aan de totale doelstel ling van onze vijanden jegens ons Wie zou willen betwisten, dat deze doelstel ling onvoorwaardelijk is en geen com promissen kent? Ligt het dus niet voor de hand, dat wij daaruit de gevolgtrek king maken even onvoorwaardelijk en zonder compromis da§rtegen op te tre den en ons te verweren? Hoe meer wy vandaag tot geven bereid zijn des te meer zullen wij morgen verkrijgen. Ge schonken wordt ons niets. De „V1". Uitwerking niet te vergelijken met bommen. In verband met het feit, dat de vliegende Duitsche ontploffende projectielen thans reeds veertien dagen ononderbroken Zuid-Engeland en het gebied van Londen on der storingsvuur leggen, geeft de militaire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben bijzonderheden over het nieuwe Duitsche wapen voor den verren afstand, de „V 1". Hjj schrijft: Weliswaar zwijgen de officieele Duitsche Instanties nog steeds doch in belangheb bende kringen maakt men toch eenige verhelderende opmerkingen. Volgens deze kan men de „V 1" alleszins vergelijken met 'n radiografisch bestuurd klein vlieg tuig zonder bemanning. Een speciale raketaandrijving geeft dit nieuwste Duitsche toestel voor den luchtoorlog de groote snelheid. De grootte van de aandrijving richt zich naar den afstand, dien het toestel bestrijken moet. Het kan wel als ta melijk zeker w,orden aangenomen, dat het bereik van dit nieuwe Duitsche verdra gende wapen veel verder strekt dan het tegenwoordige doelgebied. Drie schictmetliodes. De beschieting van Zuid-Engeland geschiedt volgens een nauwkeurig plan Naar het schijnt zijn er drie manieren, waarop de ontploffende projectielen naar hun doelen worden geslingerd, nl. ten eerste de afzonderlijke start, ten (weede de seriestart, of, zooals de mi litaire uitdrukking luidt: de Feuer- schliige" en ten 3de de massale start met onregelmatige tusschehpoozen. Opmer kenswaardig is ook, dat de atmosferi sche omstandigheden in het geheel geen rol spelen bij het gebruik van hot ge heimzinnige Duitsche wapen, terwijl de afweermogelijkheid van den vijand be moeilijkt wordt door bewolking, nevel sn regen, waarvan het Duitsche „V 1"- commando gebruik schijnt te maken. Op de doelkaartea van het „V 1" commando staan reeds vele zwarte kruisjes geteekend. Deze geven aan waar de totdusver in Zuid-Engeland neergekomen toestellen geëxplodeerd zijn en hun vernielend werk hebben verricht. Een deskundige, die in nauw contact staat met het „V l"-commando, ver klaarde, dat men totnutoe slechts de eerste versnelling heeft ingeschakeld Spoedig zal volle kracht bevolen wor den. Het storingsvuur van totdusver kan inderdaad slechts beschouwd wor den als het begin van de vergelding Bovendien staan nog andere wapens gereed, die wat de vijand tot op heden met de „V 1" heeft beleefd, nog verre overtreffen. Tenslotte verluidt nog, dat van de ervaringen, die het commando der ,.V 1" met het toestel opdoet, voort durend gebruik wordt gemaakt tot ver betering van de geheele apparatuur van dit ecste vergeldingswapen. Sneller dan de snelste jagers De uitwerking van een enkele „V 1" is enorm- Zij kon noch met die van een projectiel uit het reus achtige vèrdragendc geschut, noch met die van vliegtuigbommen van het zwaarste kaliber vergeleken worden. Volgens betrouwbare in- inlichtingen bestaat de mogelijkheid binnen den mar. iel ontplofbare of brandveroorzakende stoffen te ge bruiken. Dientengevolge zouden ook de Engelsche berichten juist kunnen zjjn, die zeggen, dat Duit sche „vliegende bommen" wanneer zij in 't doelgebied inslaan een zui ver brisanteffect of een zuiver brandeffect hebben. Er zjjn er ook wier inhoud een combinatie van ontplofbare of brandveroorzakende stoffen is. Totdusver heeft men nog geen enkel aanknoopingspunt aan gaande den aard van deze mengsels. Met de vraag, waar eigenlijk de ba ses van het „V l"-wapen liggen of drij ven is het niet anders gesteld. Er is geen enkele bevestiging, dat de bom vrije arsenalen van dit wapen zich aan de kust van 't Kanaal of zelfs op Fran- schen bodem bevinden- Vast staat slechts dat de weg van de radiografisch be stuurde machine over het Kanaal gaat Ook aangaande de snelheid krijgt men geen concrete cijfers. Men laat slechts doorschemeren, dat de snelste Britsche jachtvliegtuigen niet kunnen concur- reeren tegen de snelheid van de „V I". De vlieghoogte yan het toestel schijnt overigens naar welgevallen te kunnen worden ingesteld. Deze richt zich waar schijnlijk naar het gewenschte effect, nl. of de machine stijl moet neerko men of dat het doel een horizontaal naderen noodzakelijk maakt. Verduisteren v. 22.00-5.30 u. 1 Juli: Zon op 5.21 u., onder 22.0G u. Maan onder 2.40 u., op 10.44 u. Vergeefsche Sovjet-aanvallen in Finland. Het Finsche wecrmachtsbcricht van Donderctas lutdt: In hot wcsteliik deel van de Kare- Hschc landengte was de vijandelijke druk liet sterkst tusschen Suomen- vcdenpohje en Tall. In ononderbro ken harde gevechten sloegen onze troepen verscheidene aanvallen af, die met sterke vliegtuig- en pantser- formaties werden ondernomen. De heen en weer golvende gevechten, waarbU de vijand met groote verlie zen slechts plaatselijke successen be haalde, duren nog voort. Ten noorden van Heinjoki en AeyrSpaii werden de telkens weer herhaalde vijande lijke aanvallen afgeslagen. Ook wer den aan Se Vuoksen pogingen om deze te passeeren afgeslagen. Op de landengte van Aunus viel de vijand bij Vitele, na artillerlevoorberel- ding aan. Het gelukte hem op één plaats onze stellingen binnen te dringen, doch in een tegenafnval werd hij er weder uitgeworpen; Verder naar het oosten viel de vijand met steun van pantserwagens onze stellingen aan. In harde gevechten werden totdusver 7 pantserwagens vernietigd. Op de landengte van Maaselka plaat selijke afweergcvechten tegen den vijand, die met geringe strijdkrachten aanviel. Aan den oever van het Onega- meer werd bij de distancieeringsbewe- gingen van onze troepen Kontuphja prijs gegeven. Op de landengte van Aunus werden de operaties van onze landstrijdkrachten door onze kustbatterijen gesteund. Eigen bommenwerpers alsmede Duitsche duik bommenwerpers en Jachtkruisers onder namen de laatste 24 uur talrijke succes volle aanvallen op vijandelijke doelen in het gebied van Tali. Finsche en Duitsche jagers en luchtdoelartillerie schoten twee waarnemingsballons en in totaal 61 vijandelijke vliegtuigen neer. Vijf daar van werden op de landengte van Aunus omlaaggehaald. Grenzen der kustvisscherij. Het Bureau van den Weermachts bevelhebber in Nederland deelt mede: Op grond der Verordening van den Rijkscommissaris 100/41 worden de grenzen der kustvisscherij van IJmui- den en Schevcningen als volgt, vast gesteld: 1 Binnenste grens twee zeemijlen, buitenste grens vijf zeemijlen van de kust af daagwaterlyn); 2 Noordelijke en Zuidelijke grenzen als tot dusver, IJmuiden van dwars voor Petten tot dwars voor Wijk aan Zee, Schevcningen van dwars voor Zandvoort tot dwars voor Kijkduin. Boompjes verwisselende excellenties. Aan het gisteravond voor de microfoon van den Ned. Omroep gehouden praatje door Max Blokzijl ontleenen wij het vol- 8GHeti gaat dezen keer minder om een brandende dan om een uitgebrande kwes tie aldus Blokzijl. We verlaten een oo- pp-.'ibllk den openbaren weg, en treden binnen in een panopticum. Plaats der handeling Is Londen, of wat er vandaag nog van overeind slaat. Niet meei han delende personen zijn eerf stelletje ren die volgens de bordjes aan hun voeten excellenties zijn. Den bezoeker wordt verzocht, In deze groep om de groene tafel levende Nederlandsche mi- W?"waren8 h'et eigenlijk bp 1 Mei 1940? •De Staatsalmanak 1940 vertelt het ons: Minister van algemeene zaken: jhr. mr. Vnistcr van bujtenlandsche zaken: mr. E N. van Kleffens. Minister van" Justitie: prof. mr. P. Gerbrandy. Minister van binnenlandsche zaken. V^3lnistcr van onderwijs, kunsten en we tenschappen: G. BolkeStein Minister van financiën: jhr. mr. D. J. ^"Minister van defensie: A. Q. H. Dijx- h Minister van waterstaat: ir. J. W. Al- barda. Minister van economische zaken: mi. Steenberghe. Minister van sociale zaken: dr. J. v. d. TMinister v. koloniën: Ch. J- J. M. Wel- tCOp 13 Mei 1940 namen deze excellen ties de beenen. en vluchtten met koning in en koninklijke familie, en met een tros van ambtenaren, journalisten, in- dustrieeien en andere groote vaderlan ders naar Londen, teneinde tegen alle grondwettelijke voorschriften van daar uit het koninkrijk te blijven regeeren, en verder vooral Nederlandsch-Indië voor bezetting te vrijwaren. Wat, gelijk be kend, ook schitterend is gelukt. Met dit lijstje in dc hand wandelen we door het panopticum en zoeken naar de overeenkomstige wassen beelden. Maar al dadelijk ontbreekt de minister-presi dent. tevens minister van algemeene za ken en van financiën. Natuurlijk: die z:t al sinds jaar en dag weer in Den Haag. nadat hij cr op 4 September 1940 de brui aan had gegeven, in Londen langer pal jas van Churehill te zijn. een passagiers- biljet voor het vliegtuig Londen-Batavta had aanvaard, maar wijselijk in Lissabon was uitgestapt, omdat het heimwee naar het Haagje hem toch te erg werd. Juist, nu herinneren we ons alles weer. En in zijn plaats kwam professor Gerbrandy, die nog altijd den minister-president speelt, aan het hoord van alle overige, kroon en vaderland in den vreemde trouw gebleven, excellenties. Maar hoe? Ook dat is alweer niet juist '^Wat zegt U? Er is sindsdien opnieuw een opruiming onder de wassen beelden gehouden? Niet mogelijk. Laten we eens goed rondkijken. Inderdaad Daar zit een groep met het jaartal September 1943. En hoe ziet die er uit? Minister-president en minister voor al gemeene oorlogvoering: prof. Gerbrandy. tevens justitie. Minister van binnenlandsche zaken. Van Kleffens. Minister van sociale zaken. Van den Tempel. x Minister van waterstaat: Albarcia. Minister van onderwijs: Bolkestein. Maar daar houdt het lijstje der getrou wen dan ook mee op. Minister De Geer is niet de eenige, die het panopticum heeft verlaten Waar zijn de heeren Dijx- hoorn, Steenberghe en Weiter gebleven? Op hun stoelen vinden we: Minister van Koloniën: II. J. van Mook. Minister van oorlog: jhr. Lidt. de ^"do- Minister van marine: admiraal FOrst- ner. (Defensie is dus weer in twee dcc- len gesplitst). Minister van justitie: J. R. H. van An- geren. In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbonden heid met hun Duitsche kame raden. O/H. P.m. Jacob van Heemskerk, 1-3-1567/ 25-4-1607. Tocht naar Nrd. Pool- zee 1595. Overwintering op Nova Zcmbla 1596. Bevelhebber Ned. vloot in slag bij Gibraltar 25 April 1607, waar hij den hel dendood stierf. Monument in Oude Kerk te Amsterdam. O/H. P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN I Zet ook gij U derhalve In voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bU de Krlegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17—45 Jaar en lenn geschieden bij de Marlneannahmestelle West Zweigstelle Nlederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffcn IJ alwaar tevens alle gewenschte Inlichtingen worden verstrekt. J Minister van* handel, visscherij en nij verheid: P. A. Kerstens. Minister van financiën: J. v. d. Broek. Minister zonder portefeuille; J. A. W. Burger. Gelijk gezegd: Dat is blijkbaar de groep van September 1943. Maar cr is'nog een verder kabliici, van ons panopticum. Het draagt den datum 2 Juni 1944, en is dus nogal actueel, of schoon ik er niet voor insta, dat heden, 29 Juni 1944. de situatie nog dezelfde is. Men kent wellicht de stem van Zij pc Excellentie prof. dr. Gerbrandy? Het is een Indrukwekkend, meesleepend, ja op- zweepend geluid. Onnavolgbaar, zooals hij die twee loodzware woorden „De regee ring pleegt uit te spreken. Wel nu: dc regeering heeft, met het oog op de huidige en komende gebeurtenissen (lees: invasie, bevrijding, terugkeer, fan fares. eerepoorten, chaos, bolsjewisme) na rijpe overweging (voor de zooveelste maal). eenige ingrijpende wijzigingen aangebracht in de arbeidsverdeellng en de werkwijze van het kabinet. Allereerst heeft daarbij het beheer van de koop vaardijvloot haar bijzondere aandacht ge had. Gezien de belangrijkheid van onze koopvaardij aldus Gerbrandy niet al. leen ten aanzien van de oorlogvoering, maar ook van haar bijdrage tot het toe komstige economische herstel van het koninkriik. is besloten een afzonderlijk departement van scheepvaart en vissche rij op te richten, onder leiding van een vak-minister De zorg voor de scheep vaart ressorteerde tot nu toe onder het departement van scheepvaart en visschc- scheepvaart. Tot leider van het nieuwe ministerie is benoemd de heer .T, M. dc Booy. oud-zeeofficier en directeur der Bataafsche Petroleum Maatschappij-. Aan den heer P A. Kerstens werd de leiding van het departement van handel, nijver heid en landbouw aangeboden, doch zegt Londen verder woordelijk daar hij zich met de herindeeling en de mu taties op dit tijdstip niet' heeft kunnen vereenigen, heeft de heer Kei-stens aan Hare Majesteit zijn ontslag aangeboden Dit ontslag is aanvaard. Weg met Kers tens uit het panopticum. Ook de minister van justitie dr. J. M R.. van Angeren heeft zijn portefeuille ter beschikking gesteld En zeker niet om gezondheidsredenen. maar omdat hij al weer lang genoeg had van het panopti cum Hier echter is Hare Majesteit bij hooge uitzondering boos geworden. Tiet ontslag is "n i e t aanvaard. Van Angeren moei hangen, tenzij hij nog tijdig onder duikt. Het departement, van handel, nijver heid en landbouw zal worden waargeno men door den minister van financiën jhr. mr. de Geer.... halt, de Geer is al weer geen minister van financiën meer. daar Is een zekere meneer ir, .T van den Broek immers voor in de plaats geko men. Ja, hier heet het oppassen. Van den Broek is dus waarnemende excel lentie van handel, nijverheid en land bouw Maar we zijn er nog niet. Ook. in de bezetting van binnenlandsche zaken en van algemeene zaken is een wijziging gebracht. Hoe nu? Deserteert ook van Boeyen? Neen de officieele lezing ver klapt ons het geheim- „Gezondheidsrede nen hebben den minister van binnen landsche zaken, den heer van Boeven aanleiding gegeven H.M. de Koningin z.ijn ontslag aan te bieden, daar zijn post een sterken pljysieken toestand vereischt gezien de mogelijkheid dat de leider van genoemd departement tot een der eer sten zal behooren het staat er woor delijk zoo die na de bevrijding van ons land zal terugkeeren. Hare Majesteit heeft deze zienswijze ge waardeerd en er mee ingestemd en tol nieuwen minister van binnenlandsche za ken benoemd den heer mr J. A. W. Bur ger De heer van Boeven heeft zich be reid verklaard als minister van alge meene zaken in het kabinet te blijven zoodat dit bij voortduring profijt kan trekken van zijn ervaring en deskundig heid", Hieruit Is af te leiden, dat prof Ger brandy dus behalve minister-president alleen nog maar minister voor algemeene oorlogvoering is. zonder dat hier echter van een departement gesproken ma" worden, druk zal hij het niet hebben daar immers voor de oorlogvoering de fensie wper ls uitgeschakeld Fn de goe de oude departementen van oorlog en ma rine ziln herleefd Terwiil de lasten va" algemeene zaken al in Seotember 19-1? vermoedelijk als al te opvallende lijntrek kerij, uit het lijstje der departementen werden geschrapt om in Juni 1944 op nieuw uit het graf te worden gehaald ten einde den levensmoeden heer van Boeven aan een banntie te helpen officieele lezing doet niet eens moeite deze comedie met den mantel der liefde te bedekken, maar zegt venijnig en woor delijk: „Eenige zaken, tot nu toe ressor- tcerend onder binnenlandsche zaken, zijn naar algemeene zaken overgebracht". Dat pleegt men een begrafenis eerste klasse te noemen. Hand op het hart, luisteraars. En deze vertooning noemt u nog „de regcering". Dit droevig geval daarginds in Londen aanvaardt u nog als wettig, wetgevend, volksleidend? In ernst, maakt ge u op om aan deze zielige wassenbeelden de toekomst van ons volk toe te vertrou wen? Ik weet, dat het wreed van mij is, deze menschjes In het volle licht tc heb ben gezet, opdat Nederland zich krom lacht. Maar het is tenslotte het eenige geneesmiddel voor hen, die nog ziek zijn. Het gaat niet om dat stelletje regeerings- moeden en boompj ever wisselaars. Het Is ons volkomen onverschillig of ze over een maand wellicht hun schijndeparte- ment alweer anders ingedeeld en vol komen nieuw bezet hebben, er zijn in Londen zeker nog honderden deserteurs, diep op hun beurt wachten om een paar maanden minister zonder land te zijn Maar deze collectie grappige excellen ties regeert nog van uit haar panopti cum, en er zijn altijd weer saboteurs te vinden, die met zulke wetten en veror deningen van het wassenbeeldencollege fatsoenlijke Nederlandsche ambtenaren, be ambten en particulieren in de war bren gen, die er verstandiger aan deden, de brochure ..Bezet Nederland" van den Secretaris-Generaal van het werkelijke departement van justitie, mr. J. J Schrieke, eens goed te bestudeeren. (Zie ons blad van Zaterdag 3 Juni 1944. Eed.) Tn plaats van gehypnotiseerd te blijven staren naar een regeering. welker huidige stelling ze stellig pas uit dit radiopraatje vernemen en welker wettig gezag ver dwenen is met haar bagage op 13 Mei '49 Als ik de draagster der kroon zonder volk en zonder land een raad mag ge ven, dan is het deze: laat alle excellen ties gaan met dank voor de vele en be langrijke diensten den lande bewezen en benoemt u den dapperen volksleider Ger brandy tot minister van berouw, inkeer en ballingschapsbelangen 1n de hoogste oensloensklasse, ingaande heden. De man heeft hel verdiend De andere heeren ex cellenties mogen dan een reeeeringseom- missie vormen ter bestudeering van de bestrijding der Duitsche geheime wape nen. Dat heeft Churehill aan ze ver diend. Want die moest tenslotte al die Nederlandsche departementen in het le ven houden. En dat. waar het Britsche wereldrijk toch al op zoo hooge lasten zit Noteert u vooral de namen der mi nisters van heden. Ik garandeer niet, dat dit lijstje ln Juli nog geldig is. Dr. H. A. Naber overleden. BEKEND FIGUUR IN HOORN. In den ouderdom van 76 jaar is de bekende wis- en natuurkundige, dr. H. A. Naber, te Utrecht over leden. Dr. Naber werd te Zwolle gebo ren als zoon van den later zoo be kenden hooglecraar S. A. Naber. Hij studeerde aan de Amsterdam- sche Universiteit en promoveerde daar in 1901 in de. wis- en natunr- kunde op een proefschrift over den stercometer van Archimedcs. Daarna werd hij achtereenvol gens ieeraar in Zierikzcc en Hoorn. Het was in Hoorn, waar hij van 1905 tot 1932 woonde dat hij in 1923 een demonstratie gaf in een eenmans-duik boot. die hij volgens de gegevens over de eerste duikboot, die door den Ne derlander, Cornelis Drebbel, in den 80-jarigen oorlog was uitgevonden, had gebouwd. Hij deed dit om aan te too- nen, dat de duikboot van Drebbel. die bemand was met 12 roeiers en 1 stuur man, werkelijk had kunnen varen. Het door dr. Naber geconstrueerde duik- bcotje, dat thans in het museum te Hoorn berust, kon inderdaad onder water varen, van welke mogelijkheid tal van leerlingen van dr. Naber, na den eersten tocht door zijn maker, ge bruik hebben gemaakt Hiermede was de opvatting van verschillende geleer den, dat de duikboot van Drebbel nooit op de Theems onder water kon hebben gevaren op even origineele als afdoende wijze weerlegd. Talrijk zijn de werken, die dr. Naber heeft geschreven en die getuigen van zijn koenen en oorspronkelijken geest. Deftig Ik las dezer dagen in één onzer groote dagbladen de navolgende advertentie: „Deftige dame zeekt bij eerste klas pensionhouder twee mooie kamers. Brieven te richten aan enz." Wanneer ik een eersteklas pension bezat wat overigens volkomen uitgesloten is, omdat ik geen enke len 'aanleg heb ooit „eersteklas" te worden zou ik die dame niet moeten hebben, ook al klonk het in mijn pension hol van do lcegc kamers. Eigen roem, leert een vader- landsch spreekwoord, geurt niet naar Boldoot of 4711, en een dame, die van zichzelf zegt, dat ze deftig is tusschen twee haakjes: wat Is „deftig" eigenlijk, wanneer je een gouden lorgnet draagt en zijden borstrokken in plaats van katoe nen? lijkt me ronduit gezegd een yreeselijk wezen! Afgezien van het feit, dat het obk heelen.aal niet deftig is om van je zelf te vertellen, dat je deftig bent. OVIDIUS. J Aanvallen op Duitsche bolwerken. Minsk het eerste doel. Het Rooclc Leger is zijn offensief begonnen tegen het centrale deel van het front, dat een groote, naar het oosten uitspringende bocht vormde. Dc concentrisch op deze bocht ondernomen aanvallen richt ten zich in hun opzet in het bij zonder tegen de belangrijkste bol werken van het Duitsche front, met name tegen Witebsk, Orsja. Mogi- lef en Bobroeisk cn naar men in Duitsche militaire kringen aannam, is het eerste operatieve doel van de aanvallen, die ongetwijfeld als een samenhangend geheel moeten worden beschouwd, de verovering van het belangrijke verkccrscentrum Minsk, de hoofdstad van Wit-Rus- land. Een onderdeel van deze ope raties Is de strijd om den autoweg tqsscheu Orsja en Minsk. Dc strijd is zeer fel en het front is over een groote breedte in beweging. Dc Duitschers ondernemen, waar dit als gevolg van den druk der Sov jet-Russische aanvallen noodig is, uitwijkbewegingen, die door plaat selijke tegenaanvallen wofden afge wisseld.. Naar 'men weet houdt men in Duit sche militaire krin gen ernstig rekening met een verdere uitbreiding van den strijd in het Oosten. De bijzonder ster ke troepenconcentra ties in het gebied van Kowel maken het mogelijk, dat de Sovjet-Russen, zoodra de daar aan den gang zijnde ope raties verder zijn gevorderd en de Pri- pet-moerassen niet langer een beletsel voor gecoördineerde operaties vormen, hun aanvalsfront naar het zuiden zul len uitbreiden. Omtrent de ge vechten verneemt het Interinf nog het volgende: terwijl sterke bolsjewisti sche aanvallen op Polozk, die van het oosten, zuidoosten en zuiden werden ondernomen, met uiterst zware ver liezen aan men schen en materiaal voor de aanvallers konden worden afgeslagen, wonnen de bolsjewieken bij Bobroeisk en Mogllef tegen de verbitterd vechtende Duitsche beveiligingen verder ruimte in algemeen Weste lijke richting. Aan den autoweg, die van Orsja naar het Westen loopt, ontwikkelde zich gisteren een zware pantserstrijd, waarbij de Sovjets 65 tanks verloren Her haalde pogingen der bolsjewieken, de Duitsche afweerstellingen hier te omsinge^n en van de flank uit aan te vallen, wedden bloedig verijdeld. Concentrische aanval len op het Duitsche garnizoen van Mogilef werden in een harden strijd afgeslagen. Weermachtbericht. Geringe vorderingen van den vijand in Italië. In Normandië aanvallen over 5 k.m. breedte. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië heeft de vijand zijn sterke aanvallen tot bijna 5 km. breedte uitgebreid. Bijzonder verbitterd waren de gevechten in het gebied ten zuidwesten van Cacn. waar de vijand in het on overzichtelijke terrein vol struik gewas een smalle penetratie kon bereiken. De in de avonduren on dernomen tegenaanval van Duit sche gepantserde gevechtsgroepen drong de vijandelijke aanvalsspitsen op een uiterst nauw terrein sa men. De vijand leed uiterst zware verliezen aan menschen en mate riaal. Alleen een pantserafdeeling vernietigde daarbij 53 vijandelijke tanks. In dezen sector hebbdd zich bij de gevechten der laatste dagen dc lc -pantserdivisie (Hitler- innend) onder bevel van Standartcn- führer en Kolonel der Waffen M Me.ver, in het bijzonder dc gevechts groepen van den M Sturmbann- führer Olbötter, bijzonder onder scheiden. Ten oosten van de OrVie zijn her haalde door sterke artillerie onder steunde aanvallen «van den vijand bloe dig ineengestort. In het gebied van Cherbourg blijven zich verscheidene van onze steunpunten tegen de vijan delijke overmacht handhaven. De haven is verwoest, de ingang nog altijd ver sperd. Een aanval van vijandelijke torpedo jagers op de Kanaaleilanden. werd door Duitsche beveiligingsstrijdkrach ten afgeslagen. Een van onze patrouil lebooten maakte daarbij het bedienend personeel van het geschut van een torpedojager onschadelyk en plaatste van vlak nabij talrijke artillerie-vol treffers op het vaartuig. De vijande lijke torpedojager geraakte in brand 'en werd na een zware ontploffing in zinkenden toestand achtergelaten. Twee eigen vaartuigen gingen tijdens het harde zeegevecht verloren. Boven het landingshoofd en de be zette Westelijke gebieden werden 41 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Londen ligt nu sinds twee weken on der het onophoudelijke vuur van de V-l. Italiaanschc front. In Italië ontstonden gisteren bijzon der verbitterde gevechten in het ge bied ten zuiden en zuidwesten van Siena, waar de vijand geringe vor deringen kon maken. Vlak ten westen van het Trasimeensche meer behaal den onze divisies wederom een-volle dig afweersucces. Herhaalde, met geconcentreerde in fanterie- en pantserstrijdkrachten on dernomen doorbraakpogingen werden hier in gevechten op korten afstand uiteengeslagen, waarbij een aantal vij andelijke tanks werd stuk geschoten. Een plaatselijke penetratie werd af gegrendeld. Bij de zware afweerge- vechten in dezen sector hebben zich de eerste valschermjagersdivisie, onder luitenant-generaal Heidrich en de 334e divisie infanterie, onder genernal- majoor Böhlke, door bijzondere dapper heid cn standvastigheid onderscheiden. Oostelijke front. In den centralen sector van het Oos telijke front hebben de bolsjewieken in het 'verloop vanden verbitterden afweerslag op eenige plaatsen verder terrein gewonnen. De garnizoenen van Bobroeisk en Mogilef boden den met overmachtige strijdkrachten .aanstor menden vijand feilen tegenstand. Oos telijk van den midden- en bovenloop van de Berezina. alsmede ten zuiden van Polozk duren de zware gevechten met de opdringende holsjewieken voort. Ten zuidoosten van Polozk zijn nieuwe vijandelijke aanvallen met verliezen voor de bolsjewieken mislukt. Bij de gevechten ten zuidoosten van Plesknu heeft zich de Oost-Pruisische 121e divi sie infanterie, onder bevel van Kolo nel Löhr, voortreffelijk geweerd. Formaties slagvliegers mengden zich doeltreffend in de gevechten te land en brachten den vijand zware verliezen toe aan menschen en materiaal. Een formatie lichte Duitsche en Fin sche zeestrijdkrachten beschoot in de Finsche Golf Sovjet-Russische batterij- stellingen op het eiland Narwi en bracht een -vijandelijk bewakingsvaar tuig tot zinken. Luchtoorlog. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers deed gisteren een aanval op het stadsgebied van Boekarest. Duitsche en Roemeensche jagers haal den 12 vijandelijke vliegtuigen, waar onder 10 viermotorige bommenwerpers, omlaag. Formaties Amerikaansche bommenwer pers ondernamen gisterochtend een terreuraanval op de stad SnarbrUckcn Des nachts wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied en op het gebied van Saarbrücken. De stem der SS. Luistert op Zondag 2 Juli van 11.30 tot 11.45 uur over den zenderHilver sum 1 op golflengte 415 «10161/ naar de stem der onderwerp: „Beëediging op Zonnewende". Telefoonwijziging N.V.D. De Nederlandsche Volksdicnsl ver zoekt ons te melden, <^pt het hoofdkan toor van den N.V.D. te Nijmegen, Ge- rard Noodtstraat 17, met ingang van heden telefonisch uitsluitend te berei ken is onder nummer 20545 (4 netlijnen)- Alle thans geldende nummers zijn don vervallen. Zaansche rechercheurs in hooger beroep veroordeeld. Het gerechtshof te Amsterdam heeft drie jonge rechercheurs uit Zaandam, die, na een tip te hebben ontvangen van een slooper, 250 kg. cacao ten eigen bate in beslag hadden genomen. in hooger beroep veroordeeld. Het hof legde Tj, H een jaar en zes maanden op, D. van de D. een jaar en H. B. een jaar en zes maanden. In alle gevallen zal het voorarrest in mindering wor den gebracht. Aanvankelijk waren de rechercheurs door de rechtbank te Haarlem tot resp. twee jaar, twee jaar en één jaar en drie maanden veroor deeld. De straf van den slooper J. D., zijnde acht maanden, werd bevestigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1