N09KHD1J!AN> Buitengewoon felle strijd in Normandië Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 1 AUGUSTUS 1941. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 178, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar (afw.) Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.tn. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- heeie oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. De Turksche kwestie Aan den vooravond van belangrijke beslissingen in de buitenlandsche politiek van Turkije bespreekt heden de Auslands-informationsdienst actu- eele problemen van dit land. Men wijst er op, dat men in Berlijn ,de bij eenkomst van de Turksche nationale vergadering met kalmte en gelaten heid tegemoet ziet. „Niet Duitsch- land", zoo schrijft de A.I.D. verder, ..maar Turkije staat voor een ernstige beslissing met groote consequenties. Geen Duitsche Taadgevipgen of waar schuwingen kunnen deze beslissing bepalen, maar alleen de scherpzinnig heid der Turksche staatslieden even als de onveranderlijke belangen van de Turksche natie. In deze oorlog heeft Turkije zich een ongewoon ster ke positie verschaft, doordat het zijn onafhankelijkheid heeft kunnen be houden. Het fundament der Turksche onafhankelijkheid was de Turksche neutraliteit. Die is weliswaar nu en dan als nonbelligerente status geïn terpreteerd of ook wel als status van een bondgenoot van Engeland. Maar dit Turksch-Engelsche bondgenoot schap werd gecompenseerd door het Duitsch-Turksche vriendschapsver drag. Dank zij dit verdrag kon Turkije buiten het Duitsch-Russische conflict blijven en zijn prestige als leidende mogendheid in het nabije Oosten nogmaals vergrooten. o HE Engelsche pers tracht den indruk te wekken alsof de thans op Tur kije uitgoefende druk tot verbreking der betrekkingen met Duitschland in gelijke mate door Groot-Brittannië, de Ver. Staten en de Sovjet-Unie wordt uitgeoefend. Dit is niet juist. Het initiatief ligt overwegend bij de Engelsche politiek. De Amerikaansche neemt om doorzichtige redenen een gereserveerde houding aan, terwijl de Russische het Engelsche streven se- cundeert. Wanneer de Turken derhal ve gelooven, dat zij met de verbre king der betrekkingen met Duitsch land in gelijke mate tegemoet komen aan de wenschen van de drie gealli eerde groote mogendheden, geven zij zich over aan een illusie, welker ge vaarlijkheid de verdere ontwikkeling aan den dag zal brengen. De verbreking der betrekkingen met Duitschland is van den kant van de Britsche diplomatie slechts ge dacht als een voorspel voor verdere eischen. Op het verbreken der betrek kingen zal het afstaan van steunpun ten aan de Anglo-Amerikanen volgen. Steunpunten voor de Engelschen en Amerikanen beteekenen automatisch steunpunten ook voor de Russen. Dat die in de geographische zone van Turkije zullen liggen, die de Russen al eeuwen strategisch wenschen te beheerschen, behoeft niet vermeld te worden. Evenzeer kan men tot de conclusie komen, dat het verleenen van steunpunten aan ue drie mogend heden. die Duitschland bestrijden en die deze steunpunten wenschen ter bestrijding van Duitschlands wen schen. Turkije vroeg of laat in den oorlog moet trekken. Deze oorlog zal voor Turkije niet uit zijn, wanneer de oorlog tusschen Duitschland aan den eenen kant, en de beide Angelsaksi sche mogenheden ep de Sovjet-Unie aan den anderen ten einde is. Turkije wordt tot oorlogstooneel niet voor ja ren, maar waarschijnlijk voor tiental len jaren. o £EN verkeerde beoordeeling van de huidige militaire positie, die de Turken zou kunnen bewegen tot het verbreken van de betrekkingen met Duitschland, zal zeer groote conse quenties met zich mede brengen. o HET verloop van den oorlog is nog op geen enkele wijze beslist, hoe wisselvallig het beeld aan de fronten ook moge zijn. Het potentieel van Duitschland* is ongebroken en be kwaam tot een opvoering, die de we reld al spoedig verbaasd zal doen staan. Maar aangenomen, dat Britsche voorspellingen over het verloop van den oorlog juist zouden zijn, dan zou het voor Turkije desondanks een ver keerde politieke conclusie zijn om krachtiger aanleuning te zoeken bij Groot-Brittannië. Het lot van Polen, de Baltische republieken, de discus sie over de Finsche kwestie, die over de Balkanlanden hebben voldoende bewezen, dat Gr.-Brittanje's macht als gewicht tegenover Russische eischen zoo licht weegt als een veer. Zonder de macht der Ver. Staten is zij gelijk nul. Roosevelt is echter niet bereid deze macht in het perk te brengen tegen de Sovjet-Unie. De raag, of de zee-engten in Turksch of Russisch bezit zijn, is voor de Ameri kanen in laatste instantie onverschil lig. Want de Middellandsche Zee is voor de Ver. Staten niet van vitaal belang. Let op den coloradokever! Dit jaar zijn tot in de provincie Utrecht en zelfs in meer noord oostelijke richting, hetgeen tot nu toe niet het geval was, vele colora dokevers gevonden- Ook thans kan het gelukken de vestiging van dez-en kever onmogelijk te maken, als alle plaatsen, waar de kevers zijn terecht gekomen en zich hebben voortge plant, worden ontdekt. Iedere ver bouwer van aardappelen ook hij, die slechts voor eigen gebruik teelt dient er regelmatig op te letten, of kevers op zijn gewas dan wel vreterij van larven aan het gewas te hüpeuren zijn. ®e kevers zijn ruim 1 cm groot, geel tol bruingeel van kleur met overlangsche zwarte strepen op den rug. De larven zijn kenbaar aan een dik, gezwollen lichaam van roode kleur met zwarte stippen op de zij den. Van elke vondst stelle men J onmiddellijk de politie in- kennis, j nadat men de vindplaats met een stok of tak duidelijk heeft gemerkt. Weermachtbericht Doorbraakpogingen van de Amerikanen mislukt Aanval op de stad Warschau afgeslagen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 31 Juli (DNB). - Het opper bevel der weermacht deelt mede: De vijand breidde in Normandië zijn met groot gebruik van materiaal gevoerden grooten aanval gisteren uit tot het geheele front van ten Zuidwesten van Caen tot aan Westkust van het «chiereiland Coten- tin. De gevechten worden aan beide kanten met steeds toenemende ver bittering gevoerd. Ten Zuiden van Hottot werden alle vijandelijke aan vallen uiteengeslagen. Aan weerszij den van Caumont kon de vijand een vrij diepe penetratie in ons front be werken. Eigen tegenaanvallen zijn daar gaande. Noordwestelijk en Wes telijk van Torigni-sur-Vire mislukten hevige doodbraakpogingen der Ame rikanen. Met buitengewone felheid woedden de gevechten Zuidelijk van Sourdeval en Cerences. Pantserfor maties zijn overgegaan tot den aan val op den ver binnengedrongen vijand. Uit het gebied ten Noorden van Sourdeval baande zich een pantsergevechtsgroep der YVaffenW, die tijdelijk van haar verbindingen was afgesneden, een weg naar het gros onzer strijdkrachten. Des nachts vielen formaties gevechtsvliegtuigen scheepsconccntraties voor den mond van Ome en Seine aan. De vijand verloor elf vliegtuigen. In het Fransche gebied werden 97 terroristen in gevechten vernietigd. Duitsche torpedomotorbooten vielen in den afgeloopen nacht een vijandelijk convooi onder» de Engelsche kust ten Oosten van Eastbourne aan en plaats ten torpedotreffers op drie groote schepen. Londen ligt vrijwel ononderbroken onder zwaar vergeldingsvuur. In Italië heeft de .vijand zijn grooten aanval op Florence tengevolge van de geleden verliezen gisteren niet voort gezet. Hij deed alleen hevige plaatse lijke aanvallen Zuidelijk en Zuidooste lijk van de stad, die met zware verlie zen ineenstortten. De afweerslag in het Oosten. In het Oosten duurt de strijd tusschen de Karpathen en de Finsche Golf met de uiterste felheid voort. In het voorterrein der Karpathen mislukten talrijke vijandelijke aanval len. Bij Sambor schoot een pantser divisie 20 van de 30 aanvallende tanks stuk:, In verschillende sectoren wierpen onze troepen den vijand in den tegen aanval terug. In het gebied van Warschau werd in zware gevechten een doorbraak van sterke vijandelijke strijdkrach ten uaar de stad verhinderd. Na her baalde Sovjetaanvallen op Siedlce te hebben afgeslagen, distancieerden onze troepen zich daar naar nieuwe stellingen verder naar het Noorden. Dr. Göbbels over de arbeidsmobilisatie Zeer ingrijpende maatregelen Onder voorzitterschap van den chef der Rijkskanselarij, Reichsminister dr. Lammers, is te Berlijn een bespreking gevoerd door de Rijksministers, de lei ders der hoogste Rijksautoriteiten, de chefs van het burgerbestuur in de be zette gebieden en de Staatssecretarissen der Rijksministeries, in het middelpunt van welke besprekingen uiteenzet tingen stonden van den Rijksgevol machtigde voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor den oorlog, Rijksminister dr. Göbbels. In uiteenzettingen, die meer dan een uur duurden en diep op het onderwerp ingingen, waarbij hij ook talrijke be langrijke afzonderlijke problemen be lichtte, gaf Rijksminister dr. Göbbels een overzicht over de beginselen en methodes, waarmedè hij voornemens is zijn opdracht als Rijksgevolmachtig de voor het totale gebruik van ar beidskrachten voor den oorlog ten uit voer te leggen. Hij zeide o.m: „Onze vaste wil om den huidigen oorlogstoestand meester te worden dwingt ons ertoe ingrijpende maat regelen te nemen. Moedig en zonder voorbehoud moet er een begin ge maakt worden het geheele Staats apparaat uitsluitend op dc oorlogs- noodzaak in te stellen. Werkzaam heden die niet rechtstreeks met de oorlogsbehoeften in verband staan, moeten stopgezet worden. Ook met de stopzetting van heclc arbeidsge bieden van den openbaren dienst moet rekening gehouden worden, aangezien vooral door zulke diep in grijpende maatregelen groote krachts reserves voor het rechtstreeksche oorlogsoptreden aan het front en in de bewapening worden vrijgemaAt." Rijksminister Göbbels legde in dit verband opnieuw den nadruk op het beginsel, dat alle offers en lasten die het Duitsche volk daarbij zullen tref fen, gelijkmatig en zonder onderscheid moeten worden verdeeld over alle la gen der natie en door hen gemeen schappelijk gedragen moeten worden. Aan het slot van zijn uiteenzettingen richtte hij een bijzonder beroep op alle chefs der hoogste Rijksinstanties om met eigen initiatief voort te gaan in de ontwikkeling van Duitschland tot een waar „volk in den oorlog". Wij hebben, zoo zeide Rijksminister dr. Göbbels nadrukkelijk, de doeltreffend ste panden der overwinning in de hand, wanneer wij ze slechts volslagen mobiliseeren. Ik ben ervan overtuigd, dat wij ook het nieuwe, door den Führer aangegeven doel bereiken en dat dit in den waren zin van het woord beslissend voor den oorlog zal zijn. Rijksminister dr. Lammers gaf in aansluiting op de uiteenzetingen van den Rijksgevolmachtigde voor het to tale gebruik van arbeidskrachten voor den ooriog uitdrukking aan den wil der leden van het Rijkskabinet en alle aanwezigen om Rijksminister dr. Göb bels in aaneengesloten eensgezindheid te steunen en zijn eischen met alle energie in de daad om te zetten. Hij herinnerde aan het voorbeeld, dat de Führer met zijn wilskracht aan alle Duitschers geeft en besloot de bijeen komst met een trouwgelofte aan Adolf Hitier en met de uitdrukking van on buigzame vastberadenheid tot den strijd tot aan de overwinning van de rechtvaardige Duitsche zaak. Tusschen den middenloop van den Boeg en Olita werd het front gehand haafd. Bij Kowno zetten de bolsjewis ten hun aanvallen voort en kpnden zich in weerwil van hardnekkiger: te genstand van onze troepen van de stad meester maken. In Letland wordt hevig gevochten om Mitau en bij Birsen. Westelijk van Ostrof werden bolsjewistische aanval len in hoofdzaak afgeslagen. Op de landengte van Narwa verijdelden onze divisies in samenwerking met afdee- lingen der marine ook gisteren alle doorbraakpogingen van sterke Sovjet strijdkrachten in zware gevechten. De vijand leed buitengewoon zware ver liezen aan menschen en materiaal. Eskaders slagvliegtuigen stelden bij aanvallen in scheervlucht talrijke vij andelijke tanks en kanonnen buiten gevecht en vernielden verscheidene honderden voertuigen. Luchtaanvallen op Hongarije. Een formatie Amcrilcaansche bom menwerpers viel gisteren het gebied van Boedapest en eenige andere plaat sen in Hongarije en Kroatië aan. Duit sche en Hongaarsche luchtverdedi gingsstrijdkrachten vernietigden 15 vij andelijke vliegtuigen, waaronder elf viermotorige bommenwerpers. Duikbooten hebben drie koopvaar dijschepen met een gezamenlijken in houd van 22.000 ton, twee bewakings vaartuigen ep een mijnenveger tot zinkgn gebracht. Noviteit voor ons land' VOETBAL-TENNIS. Onder zeer groote belangstelling is Zaterdag en Zondag op de achter- terreinen van het Gemeentelijk- Sportpark te Hilversum een demon stratie gegeven met 't zgn- voetbal- tennis. Om dit spel in breederen kring ingang te doen vinden, wor den thans in net geheele land de monstraties gegeven. Het voetbal- tennis wordt gespeeld op een veldje van achttien bij zeven meter; aan weerszijden van een in het midden van het veld opgehangen lint of net staan twee spelers achter elkaar, i.p.v, met een racket wordt de bal een gewone leeren voetbal over en weer over lint of net getrapt of gekopt. De bal mag hoog stens eenmaal stuiten en de pun tentelling is juist als bij gewoon tennis- Het bleek een zeer interes sant spel te zijn, dat vooral den trainingslust der voetbalclubs zal kunnen verhoogen want voetbal- tennis is een prachtige oefening in balbehandeling, snel reageeren en uithoudingsvermogen. De belang stelling was in Hilversum van dien aard dat men hier ook edh unicum beleefde, nl. een voetbal-tennistour- nooi dat door 't Gooi was georgani seerd. Rieraan namen Gooische voet balclub^' deel. De finale ging tus schen 't Gooi en Hilversum, waar-^ bij 't Gooi met 64 won. Osendarp werd kampioen op de 100 meter voor heeren tijdens de jaerlijksche Nederlandsche athletiek- kampioensehappen, welke Zondag in het Olympisch stadion te Amsterdam werden gehouden CNF/De Haan/P»* m Wegens communistische actie terechtgesteld Het Duitsche Obergericht in het be zette Nederlandsche gebied heeft als Sondergericht den Nederlander Jan Postma ter dood veroordeeld. Postma was een der leidende figuren van de C.P.N. en heeft op een voor aanstaande plaats gedurende de jarén 1942 en 1943 als leidend functionaris der illegale C.P.N. en als uitgever van een communistisch opruiend geschrift geijverd. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrokken. De Nederlanders 1. Albert Huisman, kolenhandelaar te Zaandam. 2. Josephus Swolfs, laborant te Zaandam, 3. "Willem van den ^urgh, politie beambte te Amsterdam. zijn bij vonnis van het Duitsche Ober- gericht als Sondergericht ter dood ver oordeeld. De veroordeelden zijn op illegale wijze werkzaam geweest in dienst van de ver- boaen communistische partij en wel Huisman en Swolfs door deelneming aan aanslagen op verkeersinstaliaties en installaties der Duitsche weermacht. Van den Burgh door het doorgeven van vuurwapenen. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrokken. MEDEDEELING VAN HET NSKK GRUPPF, LUFTWAFFE. 's-GRAVENHAGE, 31 Juli. De aan dacht wordt erop gevestigd, dat alle ver zoeken om inlichtingen over dienstne ming en/of aanmelding moeten worden gericht aan het NSKK Gruppe Luftwaf- fe, Ersatz-Dienststelle, Lange Vijverberg 10, Den Haag. Voor alle kwesties betreffende de ver zorging van de NSKK-mannnen in het algemeen, dient men zich te wenden tot den Fürsorgeofflzier van het NSKK, Lange Vijverberg 10, Den Haag. Nieuws in 't kort. Indië hongert. In terzake kundige Britsche kringen ls men van meening, dat Indië opnieuw voor een honger-ca- tastrofe staat, welker gevolgen vermoe delijk nog grooter zullen zijn dan van den hongersnood van het vorige jaar. (CD.) Sneeuw in Noord-Zweden. In Noord- Zweden is reeds de eerste sneeuw ge vallen. Na een korte hittegolf in het be gin van Juli schijnt de zomer reeds nu Zweden den rug te gaan toekeeren. (C.D.) Geallieerde druk op Turkije Berlijn verwacht afbreking der diplomatieke betrekkingen Wantrouwen in de Sovjets ANKARA, 31 Juli. (Interinf). - De 2e Augustus, de dag, waarop de Turksche nationale vergadering weer bijeen zal komen, tal den af gevaardigden een verrassing bren gen. Dien dag zal den afgevaardig den een besluit der Turksche regeering worden voorgelegd tot verbreking der diplomatieke en eco- nomisohe betrekkingen met Duitsch land, zoo wordt uit Sovjet-Russische bron vernomen- Verder verneemt men hier, dat d besluit der Turksche regeering aan En gelsche en Sovjet-Russische zijde be schouwd wordt als een eersten stap op den weg van deelneming aan den oor log door Turkije. Het moet ook de Turksche regeering duidelijk zijn, dat eenigerlei territoriale garanties door Engelschén en Amerikanen niet aan Turkije gegeven zullen worden. Bin nenkort zouden dan de verdere stappen der geallieerden volgen. Evenals bij de kwestie van het chroom heeft de Turksche regeering zich geplaatst gezien tegenover een En- gelsch ultimatum, dat door de Ameri kanen en Sovjet-Russen ondersteund werd, nadat een principieele overeen stemming tot stand was gekomen tus schen de drie geallieerden aangaande de behandeling van de Turksche kwes tie. Binnen afzienbaren tijd zal de over eengekomen gemeenschappelijke druk der geallieerden op Turkije een aan vang nemen om hen op Turksch gebied zoodanige faciliteiten voor de actieve oorlogvoering te verleenen als zij voor operaties in de Egeïsche Zee en op den Balkan noodzakelijk achten. Deze zou den in de eerste plaats neerkomen op het afstaan van lucht- en marinebases Uit dit stadium van passieve oorlog voering zou dan voor Turkije automa tisch de actieve deelneming aan den oorlog voortvloeien- De overeenstemming met de Sovjet- Unie is ditmaal voor de Engelschen niet gemakkelijk geweest, daar zij reke ning moesten houden met het Turksche wantrouwen in de Sovjet-Unie. Zij zouden echter ten slotte de in „zeer krachtige taal" naar voren gebrachte bijzondere Sov-jet-Russlsche belangen hebben erkend tan aanzien van het recht der Sovjet-Unie op steunpunten en operatiebases aan de Dardanellen. Oorlog in het vooruitzicht De Bcrlijnsche ANP-correspon- dent meldt: Na een langen tijd van zwijgen publicecren de Duitsche bladen heden eensluidende berichten over den van Anglo-Amerikaansche en Sovjet- Russische zijde op Turkije uitge- oefenden druk, die dit land zou no pen een ondubbelzinnige beslissing te nemen. Deze berichten hebben in politieke kringen alhier sterk de aandacht getrokken, daar zij er wei nig twijfel over laten bestaan, dat de Turksche nationale vergadering in haar Woensdag a.s. te houden bij- General-Oberst Guderian .Bolsjewistische indringers zullen worden verdreven" Het Oostelijk front General-Oberst Guderian, de nieu we chef van den generalen staf van het leger, heeft ccn militair mede werker van het D. N. B. een kort onderhoud toegestaan. Deze mede werker trof den General-Oberst op een wandeling in zijn kwartier en overhandigde hem de laatste vijan delijke berichten over den toestand aan het Oostelijk front, vooral de dramatische Britsche berichten, en verzocht hem hierover zijn oordeel tc geven. General-Oberst Guderian zag dc berichten door en merkte daarna met een ironischen glimlach op: „Wat moet ik U daarvan zeggen? U weet even goed als ik, dat de vijand met het publiceercn van dergelijke berichten, die lijnrecht in strijd zijn met de feiten, zeer bepaalde, concrete politieke doeleinden najaagt. Ik ben soldaat!" Vraag: „Hoe beoordeelt U echter den toe stand aan het Oostelijk front?" „Natuurlijk bezorgt ons 't numerieke overwicht der Sovjets werk, maar wij zullen het klaarspelen. Onze troepen leveren verbazende prestaties. Hun verdedigings- en aanvalsgeest zijn voorbeeldig. De aanvalsgeest kan wel iswaar voorloopig slechts op 'bepaalde punten van het front naar voren ko men, maar hij zal daar in zeer korten tijd den bevolen toestand scheppen". Vraag: „Er kan dus klaarblijkelijk geen sprak* van zijn, dat de beslissing in den oor log tusschen Duitschland en de Sov jet-Unie gevallen is, zooals de Engel schen beweren?" „Van deze Britsche bewering zullen wij goede nota nemen. Niets is gunsti ger voor een oorlogvoerende dan dat de vijand zichzelf bedriegt. Zeker is, dat de Sovjets voornemens zijn ons on der de voet te loopen. Even zeker is het, dat hun aanvallen te meer het stempel van het avontuur dragen, naarmate zij het gebied vin Duitsch land en zijn bondgenooten naderen. Het overzicht, dat ik heb over den toestand en over onze verdere maatre gelen, geeft mij de zekerheid dat de huidige Sovjetstormloop niet alleen gebroken zal worden, maar ook, dat dc bolsjewistische indringers uit alle gebieden, die zij thans zoo bruut ver woesten. verdreven zullen worden". Martin Hallensleben optimist Dc militaire correspondent van het D. N. B., Martin Hallensleben. geeft in zijn beschouwing van heden over den stand van den oorlog als zijn meening te kennen, dat de Duitsche oorlogsleiding, dank zij haar weder toenemende qualitatieve superiori teit, tenslotte zal bewerken, dat deze ooriog zal eindigen met de garantie van het eigen leven van alle Euro- peesche volken. Wil men, zoo schrijft hij. de moeilijk heden waarvoor de huidige militaire toestand de opperste Duitsche oorlogs leiding plaatjt, in de juiste verhouding zien, dan moet men zich eenige funda- menteele feiten realiseeren. In de eer ste plaats moet niet uit het oog verlo ren worden, dat de Duitschers voor 1944 niet alleen rekening hebben moe ten houden en naar uit meer dan één aanwijzing blijkt ook rekening gehou- De Führer en rijksminister dr. Goebbels, die benoemd is tol RijksgevoL I machtigde voor den totalen ooriogsinzet Telefoto Hoffmann/Staof/Paxm den hebben met een oorlogstechnische maximumprestatie der geallieerden, doch dat zij ook dit jaar de grootste krachtsontplooiing hunner tegenstan ders op alle oorlogstooneelen moesten verwachten. Geallieerden wilden dezen herfst een beslissing. Het was reeds het vorige jaar duide lijk en door Teheran bevestigd, dat de tegenstanders van Duitschland het doel nastreefden uiterlijk in den herfst van 1944 de beslissing te hunnen gun ste af te dwingen. Daar de Duitschers met deze ontwikkeling rekening moes ten houden, kan men aannemen, dat het sterkere defensieve karakter van hun oorlogvoering alleen erop gericht was, den geallieerden te verhinderen dit doel te bereiken. Het kon er voor hen in de eerste plaats slechts op aankomen tijd te winnen voor het ten volle ef fectief worden vdn bepaalde eigen in spanningen. De harde tegenstand der Duitschers op alle oorlogstooneelen is een bewijs, dat zij van de leiding tot aan den laatsten grenadier ervan overtuigd zijn den oorlog de laatste be slissende wending te geven, zoodra het gelukt het algemeene offensief der ge allieerden van dit jaar het hoofd te bieden en hun het laatste succes te be twisten. zelfs met zeer zware verliezen. Deze opvatting schijnt reeds juist te zullen blijken. De uitlating van den nieuwen chef van den Duitschen gene ralen staf, Guderian, wordt in kringen der Duitsche generaliteit ten volle be aamd. Generaloberst Guderian liet Zater dagavond tegenover een bekenden Duitschen journalist doorschemeren, dat de toèstand aan het Oostelijk front geenszins eenigerlei alarmeerend ka rakter draagt, dat weliswaar de al daar sedert jaar en dag blijkende numerieke overmacht van den vijand thans menig ernstig probleem op werpt, doch dat de getroffen Duitsche tegenmaatregelen niet alleen door hun omvattend karakter het allereerst na gestreefde defensieve succes zullen waarborgen, d.w.z. de zekere tenuit voerlegging van het geheele strategi sche oorlogsplan van de opperste Duit sche oorlogsleiding, doch dat zij daar enboven de onbetwistbare militaire overwinning op de vijanden vai> Euro pa zullen brengen. Dit is des te op- merkeiykei' omdat deze man. die zoo karig met woorden is. behoort tot de vertegenwoordigers der Duitsche ge neraliteit. wier terughoudendheid elke opmerking, die over hun lippen komt. zeer nauwkeurig en voorziehtig doet afwegen. De Duitsche maatregelen. Dc DUltsche maatregelen zijn se dert dien getroffen met een energie, die de opmerkelijke uitlating van den chef van den Duitschen gene- r. len staf in ieder opzicht als bij de werkelijke kracht van het Duitsche potentieel ten achter blijvend moet doen schijnen. Dit geldt niet slechts voor het Oosten, waar de ontwikke ling zeker voor den niet ingewijde de laatste weken zeer dreigende vormen scheen aan- te nemen, het geldt in het bijzonder ook voor den luchtoorlog en voor den paptser- oorlog, eenkomst de economische cn diplo matieke betrekkingen met Duitsch land zal afbreken. De woordvoerder der Duitsche regeering v.-enschte aan de desbetreffende Duitsche persbe richten niets toe te voegen, wees er echter op. dat het afbreken der di plomatieke betrekkingen in dc meeste gevallen oorlog betcekent. De Duitsche commentaren herinne ren er aan, dat de Turksche regeering zich steeds met hand en tand er tegen heeft verzet, dat het land in den oor log zou worden betrokken, een politiek, die grootendeels werd ingegeven door het wantrouwen, dat Turkije -jegens de Sovjet-Unie koestert. De militaire ontwikkeling in het Oosten schijnt evenwel niet zonder invloed op de Turksche houding te zijn gebleven, vandaar dat men hier thans een wijzi ging in verwacht. Zou Turkije zijn neutrale houding laten varen, dan brengt dit ook de. po sitie van Bulgarije in het geding, zoo als trouwens de geheele situatie in Oost-Europa in dit geval een wijziging ondergaat. De betrekkingen tusschen Bulgarije én de Sovjet-Unie zijn het onderwerp van talrijke geruchten, die ten deele uit Moskou afkomstig zijn. Men laat hier de vraag in het midden, in hoe verre deze een onderdeel van den zenuwenoorlog vormen. Von Papen te Ankara In de Wilhelmstrasse werd heden meegedeeld, dat de Duitsche ambassa deur in Turkije, Von Papen, van zijn zomerverblijf naar Ankara is terugge keerd. Hij heeft de laatste dagen be sprekingen gevoerd, onder meer heeft hij een onderhoud met den Turkschen minister-president Saradzjogloe gehad. De Duitsche ambassadeur heeft den Turkschen ministerpresident in zeer ernstigen vorm uiteengezet, dat deze onder druk van Engeland voorgenomen verbreking Turkije thans definitief zal berooven van zijn vrijheid van hande len. die het als trotsche natie tot dus verre zoo naijverig bewaakt heeft. En geland wil met dezen stap zonder eeni- gen twijfel het door dat land geëischte deelnemen aan den oorlog door Turkije jnet alle voor dit land zoo ernstige con sequenties afdwingen- SCHAGEN. EEN PANNEKOEKENFEEST IN DE KLEUTERSCHOOL. De „groote" kleuters van de kleu terschool. die met September a.s. naar de groote school zullen gaan, hebben Zaterdag, ,toen zij voor het laatst naar de kleuterschool gingen, een fijn af scheidsfeest gevierd. Het werd een pannekoekenfeest. dat. dank zij de medewerking van vele ingezetenen, uitstekend geslaagd is. De kinderen hebben pannekoeken gegeten, zij wer den getracteerd op versnaperingen en limonade, kortom het was een echt kinderfeest. De kinderen zullen, be halve aan hun prettigen kleuterschool- tijd bij de dames Tiddens en Raar, aardige herinneringen hebben aan dit mooie afscheidsfeest. JAARVERGADERING „DE WIEL". De vereeniging bestaat la 1946 zestig Jaar De Vrijdagavond Iti café „De Post hoorn" gehouden algemeene jaarverga dering van de bad- en zweminrichting „De Wiel", was niet druk bezocht Dat een zoo geringe belangstelling van de zijde der leden niet altijd bevorderlijk ls voor den goeden gang van zaken, ia dezen avond gebleken. In den regol wordt aangenomen, dat, wanneer de le den niets van zich laten hooren, het be stuur het „wel goed doet". Uit de ge voerde besprekingen ten aanzien van het „gescheiden zwemmen" bleek echter, dat er onder de leden, voornamelijk onder de dames, wel belangstelling bestaat voor het gelegenheid geven tot' gescheiden zwemmen. Het bestuur had, nadat eent- gen tijd geleden hierover een bespre king was gevoerd met den kapelaan der R.K. Parochie, gemeend voorlodpig een afwijzend standpunt te moeten innemen, doordat er voorheen, toen er wel be paalde uren voor gescheiden zwemmen waren vastgesteld, prachtlsch geen ge bruik van werd gemaakt. Nadat door verscheidene aanwezigen over deze aan gelegenheid gesproken was, besloot men op voorstel van den voorzitter in prin cipe op de agenda van de .volgende al gemeene vergadering, welkë dan vóór den aanvang van het seizoen zal worden gehouden, een voorstel te plaatsen, om eenige uren voor gescheiden zwemmen beschikbaar te stellen. Dan kunnen de leden zich hierover uitspreken. Voor het loopende seizoen is het ai te laat om het nu nog uit te voeren. De voorzit'er, de heer C. D. Schmalz, deelde o.m. mede, dat den heer Kouse band, die wegens vertrek naar elders voor het lidmaatschap heeft bedankt, een dankbetuiging ls gezonden voor al les, wat hij in de afgeloopen 20 jaren voor de r.wemvereeniging en voor de sport in het algemeen heeft gedaan. De gemeente Schagen zal wederom een subsidie van f 425.per jaar voor het schoolzwemmen verleenen. In het vervolg zal de inrichting Maan dag, Woensdag en Zaterdag van 3—6 uur voor het gewone publiek gesloten zijn. Een verzoek van de voetbalvercent- ging Sparta om op een Zondag de be schikking over het zwembad te mogen hebben, is afgewezen. Het jaarverslag, samengesteld door dun heer Koordes, vermeldde »o.m. dat het ledental 264 (v. J. 204)bedroeg. kinderen 566 (v. j. 311). Er zijn in het afgeloopen seizoen 84 leskaarten afgegeven. De fu sie met het Witte Kruis-bad heeft gun stige gevolgen gegeven. Er neerseht een zeer goede sfeer in de vereeniglng en ln de inrichting. De «rekening van den penningmeester, den heer Koordes. sloot op een totaal bedrag van f 2437.03. met een saldo van f 1314.55. Begonnen was met f 113.88, Op voorstel van het bestuur besloot men f 1500.— te reserveeren voor een bouw fonds. De begrooting 1944 werd vastgesteld op een bedrag van f 3325.—, met een post voor onvoorzien van f 465.—. Van de nog uitstaande 231 obligaties van f 10.— werden er 25 uitgeloot. De aftredende bestuursleden. mej. Blaauboer en de heeren Tolle en Schmalz werden herkozen. In de vaea- ture-Kouseband werd de heer A. Prins gekozen. Statuten en huishoudelijk reglement dienen aan een herziening te worden on derworpen. Hiervoor zullen in de vol gende jaarvergadering voorstellen wor den gedaan. Men had gedacht spoedig het 50-jarig bestaan der verecnisring te kunnen herdenken, maar bij nader In zien zal zij In 1946 reeds «0 jaar be staan. Medegedeeld werd. dat volgens het reglement kindereu tot 14 jaar "s avonds na 7 uur niet meer in de badinrichting

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1