vaas Gevechtsactie in Normandië neemt nog toe Ryti treedt af als president van Finland Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam c 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1944. SCHAGER EDITIE, mmmmm I8e Jaargang, No. 179, 2 pagina's. Hoofdredacteur: II. M. C. SCHRöDER, Alkmaar Advertentie-tarief: PrUs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.m. HIJ contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven vóór de ge- heele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Moet Europa aan gruizels Sc5r. De strijd om Europa woedt hardnekkiger dan ooit te voren. In spanning aller krachten is geboden om den oprukkenden v vijanden het hoofd te kunnen bieden, waarbij de lasten hiervan gelijkelijk over allen, zonder aanzien des persoons, ver deeld worden. Desondanks is men in verschillende kringen van het Neder- landsche volk alweer aan het be ramen hoe men onder dezen last uit kan komen, d.w.z. hoe men dezen last op de vlugste manier kan afwen telen op de schouders van minder sluwe voiksgenooten. Daarbij ver geet men echter inr deze kringen, dat de bittere noodzaak eischt, dat een ieder zijn steen bijdraagt teneinde den ondergang van Europa te voor komen. Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat Europa onherroepelijk verloren is indien Rus en Anglo- Amerikaan vasten volt krijgen. Bei de machten beteekenen voor het zelf standig voortbestaan van het Avond land het nekschot. WAT vzoo kan, neen zoo moet men zich 'afvragen, kan Rusland ons brengen? Daarvoor moeten wjj den blik richten naar de Sovjet Unie, waar het communisme alles, wat voor den individueelen mensch geestelijke en stoffelijke waarden bezit» heeft weggevaagd. Grauwe massa's slijten hun leven in den vreeselijken tred molen der mechanisatie, waarin geen enkel lichtpunt gloort. Vraagt onver schillig wecken Oostfront-strijder naar zijn ervaringen in het Russische land en u zult versteld staan over de wijze, waarop de Sovjets met hun volken omspringen. De idee. dat het commu nisme langzamerhand een min of meer burgerlijk chachet gekregen heeft, is krankzinnig. Doel en streven van de Sovjets is de wereldrevolutie. En waar de An- glo-Amerikanen zonder een grein ge wetenswroeging Europa aan Rusland hebben uitgeleverd, onder het motto „safety first", is het in hoofdzaak Rusland, waar wij Europeanen en dus wij Nederlanders mee te maken zou den krijgen als Duitschland zijn strijd zou verliezen. Europa is overgelaten aan de in vloedssfeer van Rusland. En allen die zeggen: „Nu ja, 't is niet zoo erg," moeten gebrandmerkt worden als be wuste volksverraders. Zij toch pro- beeren hun voiksgenooten zand in de oogen te strooien, want het commu nisme is Wèl erg. WAAROM had Nederland vóór 10 Mei 1940 geen vertegenwoordiger bij het Kremlin. waarom deed Neder land practisch geen zaken inet Rus land (de laatste jaren eenige haring export en scheepsbouw), waarom ging men in christelijke kringen steeds te keer tegen het communisme? Waar om kregen de communisten hier en in Indië geen been aan den grond? Ne derland had zelfs in het Rijk een con centratie-kamp, waar communisten werden opgeborgen als hun agitatie hinderlijk werd, met name Boven- Digoel in N. O. I. Wat anders. Wie predikte „Indië los van Holland", wie was de geeste lijke vader van het parool, „geen man en geeh cent" toen de legeruitgaven verhoogd moesten worden? Wie zat er achter het drama der „Zeven Pro vinciën"? Welke invloed zat et ach ter de leveringen aan rood-Spanje, en achter de Jordaan-opstanden in Am sterdam? Wie zitten vandaag den dag achter de moordaanslagen in ons land, wie zijn er voor verantwoorde lijk. dat wij hier wild-west toestan den meemaken? Och, lezers, het is maar een greep. Ik hoor nog Pater Borromeus de Gre- ve in de Willebrorduskerk te Amster dam te keer gaan tegen het commu nisme, „een uit den duivel geboren wereldbeschouwing", zooals hij het noemde! En nu ineens wil Nederland zich vol overgave onder de koesterende vleugels van deze duivelsche wereld beschouwing stellen. WIE de Goden verderven, worden met blindheid geslagen! Want blind zijn allen die, omdat zij nu de lasten van dezen, door hun vrienden in het leven geroepen oorlog, moeten dragen, denken, dat het regime van Stalin hen zal koesteren. De Russen staan thans op ca. 1975 km van Winterswijk en maken zich met hun helpers gereed Europa aan gruizels te slaan, om het dan des te gemakkelijker als prooi voor. de we reldrevolutie te kunnen werpen. Geluklug echter bezit Europa zijn Fiihrer die. óók voor de verblinden, den strijd heeft aangebonden tegen' het communistische gevaar. De niet verblinden weten het. Duitschlands superioriteit neemt toe en wel in die mate, dat de tegen maatregelen, 'die thans getroffen kun nen worden, uiteindelijk een onber- twistbare overwinning, op de vijanden van Europa zullen brengen. En het is zooals Domela Nieuwen- huis eens zeide op het moment, dat hij z'n zwaarsten strijd streed: „Zij die gelooven, haasten niet!" Generaal Korten bijgezet Tezamen met leidende figuren van partij, staat en weermacht, heeft de Rijksmaarschalk en opperbevelhebber van het luchtwapen, Hermann Göring, in een officieele plechtigheid aan den voet van het monument van den Tan- nenberg, afscheid genomen van den chef van zijn generalen staf, Generaloberst Günther Korten, die om het leven is ge komen. bij den moordaansjleg op den Führcr. Uit het hoofdkwartier van den Führer was een delegatie verschenen met aan het hoofd generaal-veldrnaar- schalk Keitel en den opperbevelhebber der marine, groot-admiraal Dönitz. In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Ook thans weer strijden Ne derlanders voor Europa's vrij heid ter zee in trouwe ver bondenheid met hun Duitsche kameraden. O-H/7 m •Pieter Pietersz. Heijn 1578/20/6- 1629. Vice-admiraal der West Ind. Comp. 1623, Admiraal 1626. zilvervloot 1628, Lt. Admiraal van Holland 1629. Gesneuveld tegen Duinkerken. Grafmonu ment te Delft Oude Kerk. O/H P. m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarinc. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 17—45 jaar en kan ge schieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstelle der Waffen-H, alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. Weermachtbericht Aanhoudende vijandelijke druk bij Warschau Onwrikbaar verzet bij Florence. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 1 Aug. (DNB). Het opper bevel van de weermacht deelt mede: In Normandië hielden onze troepen tegen alle aanvallen van den vijand tusschen Hottot en de Vire in zware gevechten stand. Daarna -distancieer- den zij zich in eenige sectoren enkele kilometers naar het Zuiden. In de nieuwe stellingen werden alle aan vallen van den krachtig volgenden vijand afgeslagen. Ook in den sector ten Noordoosten van Percy misluk ten met sterke pantserstrijdlu-achh j ondernomen en door hevig artillerie vuur gesteunde vijandelijke aanvallen. De op onzen Westelijken vleugel diep in onze stellingen binnenge drongen vijand werd vlak ten Zuiden van Avranches in den tegenaanval opgevangen. Zware gevechten wa ren langs het gcheele front nog in de avonduren gaande. In het Oostelijke deel van het landingshoofd deed de vijand zijn artilleriebedrijvigheid in den loop van den nacht tot een trommelvuur aangroeien. Des nachts deden zware gevechtsvlieg tuigen doeltreffende aanvallen op vij andelijke strijdkrachten in het gebied ten Noordwesten van Avranches. Tor pedovliegtuigen brachten in de Seine- baai schade toe aan twee koopvaardij schepen met een gezamenlijken inhoud van 15.000 b.r.t. In het Fransche achterland werden i terroristen in gevechten vernietigd. Het vergeldingsvuur der V. 1 op Londen werd overdag en des nachts voortgezet. De strijd in Italië. In Italië hervatte de vijand zijn doorbraakaanvallen op Florence. Zij strandden opnieuw op den onwrikba- ren tegenstand van onze pantsergrena-' diers en valschermjagers met zware verliezen - aan dooden en gewonden voor den vijand. Kleine plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. De gevechten, die van béide zijden met Oostelijk front Gunstige wijziging in situatie •Het Internationale Informationsbüro meldt over den toestand aan het Ooste lijke front: De groote gevechtsdag van gisteren heeft in het teeken gestaan van doel treffende tegenacties der Duitsche ver dedigingsstrijdkrachten- Slechts op twee plaatsen konden de bolsjewisten win sten van eenige beteekenis boeken. Zij slaagden er in bij Mariampol en Mitau de Duitsche stadsverdediging binnen te dringen, zoodat het gisteren en heden ochtend in beide plaatsen tot heftige straat- en huizengevechten kwam. Alle overige terreinwinsten, die de bolsje wieken aan het Oostfront konden be halen, zijn zonder belang. Zij worden meer dan goedgemaakt door de versteviging van den Duïtschen afweer in belangrijke frontsectoren, evenals door de duidelijke aanvalssuc- cessen van Duitsche gevechtsgroepen, die vooral in den middensector van het Oostelijke front den Sovjet-Russischen opmarsch ten zeerste stoorden =n den bolsjewieken verliezen aan menschen en materiaal' toebrachten. Ook bij een uiterst voorzichtige waar deering zal men uit de huidige situatie de conclusie mogen trekken, dat het de Duitsche leiding in 'het Oosten gelukt is door het aanvoeren van verscheidene nieuwe formaties der centrale reserve en door nieuwen aanvoer van zware afweer- en aanvalswapenen de ontwik keling van het gevechtsgebeuren weer in hooge mate onder haar contröle te krijgen. Het feit, dat het dén bolsje wieken gisteren nergens meer gelukt is het systematische verloop der Duitsche concentratiebewegingen in de belang rijke gevechtssectoren te verstoren en dat zij ook niét meer in staat waren een reeks krachtig uitgevoerde Duit sche tegenacties te stuiten, spreekt een duidelijke taal. Tot het teweegbrengen van deze situatie heeft het doeltref fende opreden van het luchtwapen op de voornaamste brandpunten van het gevechtsgebeuren evenals ook de om vangrijke verkenningsactivitcit belang rijk bijgedragen. de grootste verbittering gevoerd wr- den, duren voort. Voortgaa»de distancieeringen in het Oosten. Op de Noordelijke helling der Kar- pathen dringen vijandelijke strijdkrach ten op naar den Beskidenpas. Tegen aanvallen zijn gaande. Tusschen het brongebied van den Dnjestr en de groote bocht van de Weichsel wierpen onze pantserdivisies de Sovjets in ver scheidene sectoren terug, waarbij zij een groot aantal tanks stukschoten. Bij de groote bocht van de Weichsel wer den alle bolsjewistische pogingen, de rivier over te steken, verijdeld, op een penetratie na, waarom nog wordt ge vochten. Bij Warschau houdt de hevige vijan delijke druk aan. Tusschen den middenloop van de Boeg en Augustov werden plyatselijRe distancieeringsbewegingen in weerwil van het krachtig volgen van den vij and volgens de plannen ten uitvoer ge legd, waarbij talrijke Sovjet-aanvallen werden afgeslagen. Ten Westen van Kowno viel de vij and aan weerszijden van de Memel vruchteloos aan. In Mariampol woeden verbitterde straatgevechten. Ook in de stad Mitau wordt hevig gevochten. In het gebied van Birsen wierpen tegen aanvallen den binnengedrongen vijand terug. Oostelijk van de Duna werden alle aanvallen der bolsjewisten in tegen aanvallen uiteengeslagen. - Op de landengte van Narwa zette de vijand zijn grooten aanval gisteren tengevolge van de zware verljèzen niet voort. Zwakkere aanvallen mislukten. Nederlanders bij succes vollen afweer Aan den succcsvollcn alweer van de groote Sovjctaanvallen der laatste dagen heeft het derde (Germaansche) JJ -pantsercorps onder bevel van den iï-Obergruppenführer en generaal der Waffen-M Steiner, met de Ger maansche vrijvvilligersdivisies ti- Nordland en M-Nederland, de twin tigste Estlandsche vrijwilligersdivisie, de 11de Oost-Pruisische infanterie divisie alsmede aan het landfront in den strijd gebrachte afdeelingcn van marine, legerartillerie en granaat werpers een bijzonder aandeel gehad. In de Finsche (frölf werden twee Sovjet-mijnenvegers en een patrouille vaartuig door mijnen vernietigd. Bo ven het zelfde gebied schoten bewa kingsvaartuigen der marine, en jacht- vliegers tien Sovjet-bommenwerpers neer. Eskaders slagvliegtuigen grepen met goed gevolg op de zwaartepunten in de gevechten te land in en vernietigden meer dan 300 vijandelijke voertuigen. De luchtoorlog. Amerikaansche bommenwerpers vie len gisteren Boekarest en het gebied van Ploesti aan. Door Duitsche en Roe- meensche luchtverdëdigingsstrijdkrach- ten werden elf vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Onder de bescherming van een dicht wolkendek deden Amerikaansche bom menwerpers terreuraanvallen op de steden München, Mannheim, Ludwigs- hafen. In weerwil van de moeilijke af- weeromstandrgheden werden 15 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. Vijandelijke verliezen ter zee. Marine en luchtmacht hebben in de maand Juli 25 vracht- en transport schepen met een gezamenlijken inhoud van 149.000 ton tot zinken gebracht. Twintig transportschepen met een ge zamenlijken inhoud van 110.000 ton. werden beschadigd. Aan vijandelijke oorlogsschepen werden twee kruisers, tien torpedojagers, een fregat, een mijnveger, twee patrouillevaartuigen en elf torpedomotorbooten tot zinken gebracht. Een slagschip, vier kruisers, elf tor pedojagers, een torpedoboot, twee "spe ciale landingsschepen en verscheidene torpedomotorbooten werden deels zwaar beschadigd door bommen, torpe do's en artillerietreffers. Vlootstrijd- krachten, afweergeschut van koopvaar dijschepen en luchtdoelgeschut der ma rine schoten in de periode van 1 tot 31 Juli 196 vijandelijke vliegtuigen neer." „JEUGDPROBLEMEN". 's-GRAVENHAGE, 1 Aug. - Op Don derdag 3 Augustus om 18.45 spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 in de serie Brandende Kwesties over het on derwerp. „Jeugdpcohlemen", Engeland en de vergelding Te bevoegder plaatse te Londen, aldus verneemt men te Stockholm in bepaalde kringen, schatte men in het begin der vorige week, dat er gemid deld 120 vliegende bommen per dag in het stadsgebied van Londen vielen. Geen wijk is verschoond gebleven. Eenige ministers z(jn zoozeer onder den indruk van het nieuwe wapen gekomen, dat zij onlangs op een kabi netsbijeenkomst hebben gepleit voor een volledige evacuatie van Londen, vooral voor een decentralisatie der Voor den oorlog belangrijke bedrijven. Dit leidde tot een schep disp.uut in het kabinet. Churchill kon weliswaar de argumenten niet ontzenuwen, doch hij was tegen een volledige evacuatie, daar de wereld daarin een capitulatie van Londen zou zien. Hij staat op het stand punt, dat deze oorlog tot eiken prijs op zijn laatst in October ten gunste van de geallieerden beslist moet zijn. De geal lieerden moeten al het mogelijke doen om deze beslissing te forceeren, vóór er van Duitsche zijde nieuwe vergel dingswapenen in actie kunnen komen en de oorlog daardoor op een nieuwen grondslag zou komen te staan. Alleen om Montgomery dit besluit mede te deelen, is Churchill voor de tweede maal naar Normandië gegaan. Het is Montgomery's eerste taak, Parijs zoo snel mogelijk in te nemen. Op het onderhoud tusschen Churchill en Mont- gomery, dat vijf uur duurde, volgde het offensief van Dempsey, dat een volle dige teleurstelling bracht. Daarna had men te Londen groote verwachtingen van de Amerikanen, die intussehen in den westelijken sector vanhet brugge- hoofd tot het offensief overgingen, doch daarbij wordt gezegd, dat dit offensief alleen de uitbreiding van het brugge- hoofd en niet de inneming van Parijs t'=n doel heeft. Bij het onderhoud in het hoofdkwartier van Eisenhower zijn Churchill en de Amerikaansche minis ter van oorlog. Stimson, het er over eens geworden, dat de oorlog in Europa eind September, op zijn laatst begin October met de oude wapenen beslist moet zijn- Want ook Stimson is van meening, dat de Duitschers niet meer met hun nieuwe wapenen in actie mo gen komen. Indien dit niet gelukt, be houden zich de Amerikanen verder alles voor. Amerikaansche druk op Japansche linies Het Keizerlijke hoofdkwartier heeft Dinsdag het volgende bekend gemaakt: In de wateren van het eiland der Ma- rianen, Goeam, hebben de Japansche troepen in de Akatsjibaai en de Sjowa- baai den vijand belangrijke schade toe gebracht. Sedert de landing van vijandelijke strijdkrachten in het Noorden van het eiland Tinian hebben de Japansche troe pen verdere ondernemingen van den te genstander verhinderd ®n brachten zij hem groote verliezen toe. Op 23 Juli ge lukte 't den vijand de laatste verdedi gingslinie van de Japanners binnen te dringen, zoodat de linies thans door el kaar heen loopen. De Japansche bezetting van het eiland Rota heeft dagelijks bombardementen door artillerie en vijandelijke vliegtui gen te verduren. Tot nu toe trachtte zij niettemin iedere vijandelijke landingspo ging te verhinderen. De aanslag op den Fiihrer Tegen dpn vroegeren burgemeester van Leipzig, dr. Karl Gördeler, die in 1932-1933 Rijkscommissaris is geweest voor de prijsvorming, is wegens mede plichtigheid aan den aanslag op den Führer, een verzoek tot aanhouding uitgevaardigd. Zijn laatste woonplaats was Leipzig. Sedert 20 Juli is hij voort vluchtig. Voor mededeelingen, die leiden tot zijn arrestatie, is een belooning van een millioen Rijksmark uitgeloofd. Wij publiceerden gisteren. Dinsdag 1 Aug. In het weermacht- bericht werd gemeld, dat In Normandië de vijand met groot gebruik van mate riaal zijn aanval uitbreidde tot het front van ten Zuidwesten van Caen tot aan de Westkust van net schiereiland Cotentin; doorbraakpogingen van de Amerikanen mislukten. Bij den af weer slag in het Oosten werd een ioorbraak van sterke vijandelijke strijdkrachten naar de stad Warschau verhinderd; ver dere distancieeringen werden uitgevoerd. Londen lag vrijwel ononderbroken on der zwaar storingsvuur; Dr. Göbbels heeft belangrijke me dedeelingen gedaan over de totale ar- beidsmobilisatie en zeer ingrijpende maatregelen aangekondigd. Werkzaam heden die niet rechtstreeks met de oor logsbehoeften in verband staan, moeten stopgezet worden. Ook met de stopzet ting van heele arbeidsgebieden van den openbaren dienst moet rekening gehou den worden. Uit Turkije kwam het bericht, dat 2 Augustus aan de Nationale Vergade ring het besluit der Turksche regeering zal worden voorgelegd tot verbreking der diplomatieke en economische be trekkingen met Duitschland. In Ber- lijnsche kringen is men van oordeel, dat dit het voorspel is tot een oorlogs verklaring. Het Duitsche Obergericht in het be zette Nederlandsche gebied heeft we derom een viertal personen ditmaal wegens communistische actie terecht gesteld. De vonnisseh zijn inmiddels voltrokken. Britsch offensief in het Westen BERLIJN, 1 Aug. (Interinf). - Het In ternationale Informationsbüro meldt van het invasïefront: Zooals verwacht werd, zijn de Britten heden ha een trommelvuur van verschei dene uren ten Oosten van de Orne, in het gebied tusschen Bourguebus en St. Martin, tot den aanval overgegaan. Alle, in verscheidene golven dicht op elkan der volgende aanvallen der Engelschen werden in het versperringsvuur der Duitsche artillerie ineengeslagen. Tegelijkertijd ondernamen sterke Brit- sche infanterie- en pantserstrijdkrach ten in het gebied ten Zuiden van Cau- mont een met uiterst sterke concentra tie van strijdkrachten uitgevoerden aan val in Zuidoostelijke richting met het doel door te dringen in het gebied der midden-Orne ten Zuiden van Caen. Hier waren in den loop van den middag felle, wisselvallige gevechten aan den gang. Reeds eerder werd gemeld: Ook Maandag werd de groote Anglo- Amerikaansche -aanval op het Duitsche verdedigin^ëfront in het gebied tus schen Caumont en - de westkust van Normandië, volgens Interinf., met on verminderde hevigheid voortgezet. Het zwaartepunt lag daarbij op den weste lijken vleugel, waar om Avrenches he vige gevechten wordïn gevoerd. In de naar het oosten aansluitende gevechts- sectoYen konden de Duitsche divisies bij afweer en tegenaanval goede resul taten behalen- Ten zuiden van Cau mont werden krachtige Britsche door braakpogingen verijdeld =n in tegen aanval enkele plaatsjes heroverd. Vol gens totdusver ontvangen rapporten hebben de Duitsche afweerstrijdkrach- ten tijdens de gevechtshandelingen van Maandag ten zuiden van Caumont 29 Britsche pantserwagens stuk geschóten. Electriciteitsrantsoeneering De 'rantsoeneeringspercentages van de navolgende bedrijven zijn met ingang van de eerste meteropneming na 1 Juli 1944 als volgt vastgesteld: kappersbe- drijven 50 pet-, winkels en warenhuizen 30 pet. en hotels, café's en restaurants 40 pet. Mannerheim zijn opvolger De president van de Finsche republiek Risto Ryti heeft volgens hef D. N. B. In een brief aan de regeering medegedeeld, dat hij zijn ambt van president der republiek neerlegt. Ik ben, zoo schrijft hij in zijn brief, tot de overtuiging geko men, dat het hoogste uitvoerende gezag zoowel op het gebied van het militaire alsook van -het burgerlijke bestuur in dezen tijd in handen van een en dezelfde persoon geconcen treerd dient te worden. Derhalve heb ik besloten het ambt van president der republiek neer te leggen. Bij het nemen van dit besluit heeft ook het feit zijn invloed doen gelden, dat mijn gezondheid als gevolg van de zware verantwoordelijke last, die ge durende vele jaren op mijn schou ders heeft gerust, geleden heeft. Na het aftreden van Ryti. Minister-president Linkomies heeft in zijn toespraak tot den Rijksdag nog me degedeeld, dat de regeering na het af- Spoorwegplonieri in het Westen. De afgemonteerde spoorrails worden door een kraan opgetild en op de dragers bevestigd. Spoedig rijden de treinen weer PK Scheck/O/H/P »n treden van Ryti besloten heeft om over eenkomstig artikel 25 van de Grondwet te verklaren, dat de minister-president de behartiging van de loopende zaken van den afgetreden president der repu bliek op zich genomen heeft. Maarschalk Mannerheim volgt Ryti op. Minister-president Linkomies heeft in een toespraak tot den Finschen Rijksdag medegedeeld, dat de maarschalk van Finland, Baron Mannerheim, zich op ver zoek van de regeering en den Rijksdag bereid neen verklaard het ambt van president der republiek te \anvaarden. De regeering, zoo verklaarde minis ter-president Linkomies verder, is tot het besluit gekomen, dat het houden van een eigenlijke verkiezing niet noodig is, doch dat het ambt van president der republiek direct en zonder verkiezing aan maarschalk Mannerheim moet worden toevertrouwd. In den Rijksdag is diensvolgens een wetsvoorstel inge diend om het ambt van president der republiek aan maarschalk Mannerheim toe te vertrouwen. De regeering wenscht, dat dit wetsvoorstel in den Rijksdag zeer snel behandeld zal worden. On middellijk na de bekrachtiging van de wet zal de nieuwe president der re publiek zijn ambt aanvaarden. Daar maarschalk Mannerheim als opperbe velhebber van de weermacht een zwa re taak en groote verantwoordelijkheid heeft, dient, naar de minister-president zeide, een zoodanige regeling getrof fen te worden, dat hij in afwijking van de grondwet het recht heeft bepaalde taken als president van de republiek aan den minister-president over te dra gen. Ten slotte betuigde de minister-presi dent den afgetreden president Ryti den dank van het Finsche volk voor zijn waardevolle diensten Finland bewezen. Maarschalk Mannerheim zal bij het overnemen van zijn zware taak gesteund worden door het onwrikbare vertrou wen van het Finsche volk. De behandeling van het wets voorstel. De Rijksdag heeft vandaag, naar het Rijksinlichtingenbureau mededeelt, vijf geheime zittingen gehouden voor de grondwettelijke behandeling van het genoemde wetsvoorstel. Het voorstel werd in tweede lezing aangenomen, waardoor het voor de definitieve be slissing overeenkomstig reglement van den Rijksdag op zijn vroegst over drie dagen in derde lezing behandeld kan worden. In derde lezing kan echter al leen maar gestemd worden over het al of niet aannemen van het voorstel. Er kan dan geen verandering ia het wets voorstel zelf mee* worden aap gebracht. Letterkundige kroniek Rijzend getij DOOR MARIA DE VRIES—VOGEL. Een roman van de meesterklasse. Met „Rijzend Getij" heeft mevrouw bo VriesVogel stellig een der belang rijkste romans geschreven, die in de laatste vijf, wellicht zelfs tien, jaar :n ons land het licht hebben gezien. Hier werd een poging ondernomen en deze slaagde luisterrijk om een boek te schrijven, breed van opzet* rijk aan ge dachten en visie, en bekoorlijk v.. stijl. Af en toe klinkt de taal als het teedere geluid van trillend kristal. Psv- chologische ontleding en milieu-schilde ring vullen elkaar in dezen rom schoon en harmonisch aan. De hoofdpersoon is Sara de Clercq een mooi en begaafd meisje uit de be tere Amsterdamsche kringen, dat eenige jaren vóór den grooten wereldoorlog van 19141918 haar geestelijke ont plooiing begint te beleven. Zij is het type van de vrouwelijke student verwant aan de studeerende meisjes uit Ada Gerlo's „Herinneringen van een onafhankelijke vrouw" die geheel oo zichzelf aangewezen wil zijn, die „zelf standig" begeert te leven en in het •^verstand" het eenig-begec'ijke le venswapen ziet. Kortom zij is de stu dente, die vooral niet wil aangezien wor^sn voor „een lief meisje". In een merkwaardig Zwitsersch pen sion, geleid door de geleerde Ferrols, gaat deze Sara zich -«bekwamen voor het examen M.O. Fransch, dat zij wil af leggen en binnen deze bonte gemeen schap er wonen in het lichte huis Franschen, Duitschers, Engelschen, De nen, Nederlanders, ja ook een Pers, bij elkander in een beteugeld Bohémienis- me gaat Sara haar eerste innerlijke conflict tegerppet. Met warme belangstélling verwacht men het tweede deel (de bedoeling is het schrijven van esn trilogie) van de zen buitengewoon belangwekkenden en boeienden roman. H. P. VAN DEN AARDWEG. Ook gij behoort bij ons! Europa is in oorlog De beveiliging van de kusten en de bestrijding van den vijand vergen de hoogste inspanning van den soldaat en den arbeider. Het front heeft wapens, munitie en voedsel noodig, iederen dag weer. Het luchtwapen van de Duitsche weefmacht is een groote afnemer. Te dien einde is er een speciale transport-' organisatie geschapen, welke alles, wat het luchtwapen noodig heeft, aan voert. Deze organisatie draagt dén naam van NSKK-Gruppe Luftwaffe. Reeds honderdduizenden kilometers hebben de groote NSKK-vrachtauto's. waarop nu eens bommen van 2000 kilo. dan weer mudzakken aardappelen of andere levensmiddelen, door geheel Europa afgelegd. Het grootste aandeel in deze organisatie hebben de Neder landers. Duizenden vrijwilligers staan in de NSKK-regimenten Nederland, waarvan het grootste deel van het ka der eveneens uit - Nederlanders bestaat. Deze mannen hebben zich door hun schitterende prestaties als chauffeur, maar niet minder als soldaat, reeds in enkele jaren een uitstekenden naam bij de hoogste leiding van het NSKK ver worven. Iedere gezonde Nederlander tusschen 17 en 45 jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet ter zake kan zich melden voor het regiment Neder land der NSKK-Gruppe Luftwaffe. Het spreekt vanzelf, dat er behalve aan chauffeurs ook behoefte is aan koks, verplegend en administratief personeel, enz. Na een korte oefening in het ge bruik der wapens en een opleiding tot chauffeur of monteur op een motor- school van het NSKK kunnen de man nen hun plaats in de kolonnes inne men. Over zijn achtergebleven gezin kan de NSKK-vrijwilliger geheel onbezorgd zijn. Voor hem en zijn gezin gelden nl. in alle opzichten dezelfde regelingen als voor de Duitsche soldaten. Er wor den extra-levensmiddelen en -koleti- bonnen verstrekt, etc. Vrouw en kinde ren kunnen zoo noodig in mooie rust huizen gedurende eenigen tijd worden opgenomen, terwijl bij voorkomende moeilijkheden een speciaal daarvoor aangestelde verbindingsstaf hulp ver leent. De NSKK-Gruppe Luftwaffe zal. nu de laatste phase van den strijd, naar het zich laat aanzien, weldra zal aap- breken, op volle toeren moeten draai en. Daarom is het zaak. de gelederen tijdig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt U bij het werfkantoor der NSKK-Gruppe Luftwaffe, Lange Vij verberg 10. Den Haag. want: Ook gij behoort bij ons. Amateurtabak oogst 1944 Ieder, die tabak voor eigen gebruik heeft geteeld, kan deze 'tabak evenals vorig jaar, ook thans weer bij een daar toe aangewezen fermenteur en kerver laten verwerken. Bovendien is thans de mogelijkheid opengesteld in plaats van kerftabak si'garetten te do^n vervaardigen. Voor nadere bijzonderheden hierom trent verwijzen wij naar in dit blad te plaatsen officieele publicaties. MELKBONNEN OP VRIJDAG EN ZATERDAG INLEVEREN. Zooals bekend, kan met ingang van de distributieperiode, die op 6 Aug. a.s. begint, het publiek eerst des Maandags op de nieuwe melkbonnen melk betrek ken in plaats van, zooals tot nu toe, reeds dés Vrijdags en Zaterdags. Het is gebleken, dat de meening heerscht, dat men nu ook eerst des Maandags de nieuwe melkbonnen aan den melkslij- ter moet afgeven. Dit is echter onjuist- De melkbonnen zijn nl. bestelbonnen, d.w.z. dat de melkhandelaar eerst dan melk van de fabriek kan krijgen, wan neer hij daarvoor van te voren bonnen heeft ingeleverd. Indien men des Maan dags en volgende dagen melk wenscht te betrekken, dient men op den daar aan voorafgaanden Vrijdag of Zaterdag de bonnen bij den melkhandelaar in te leveren- BEZOLDIGING' EN VERZORGING VAN MILITAIR EN BURGERLIJK PERSONEEL DER VOORMALIGE ZEE. EN LANDMACHT. 's-Gravenhage 31 Juli. Het Verorde ningenblad van 29 Juli bevat het dertien.- de uitvoeringsbesluit van den Commissaris voor do belangen van den voormaligert Nederlandschen Weermacht nopens maat regelen ten «anzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk per- soneel der voormalige Nederlandsche ***- «ft MftdQWefe*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1