mmmmm vaas Turkij e breekt met Duitschland Vijandelijke aanvallen bij Caen ineengestort Sprekende cijfers over uitwerking van de V1 Uitgave: agüUd voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau de? Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 414 (2 lijnen). Postrekening 66189. PONDERDAG 3 AUGUSTUS 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 180, 2 .pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDKR, Alkmaar Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per tn.nj. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- hcele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Gevaarlijk keerpunt in de Turksche politiek De Turksche regeering heeft Woensdag, volgens het D.N.B., de Turksche Nationale Vergadering de beslissing voorgelegd de economische en politieke betrekkingen met Duitschland af te breken- Na felle gedachtenwisselingen in een geheime fractiezitting der Turksche Volkspartij op Dinsdag, heeft de Turksche Nationale Vergadering de beslissing der regecring aanvaard. Daarmede heeft Turkije met verbreking van het DuitschTurksche Vriend schapspact zijn tot énsver traditloneele politiek van vriendschap met Duitschland en van neutraliteit als voorwaarde zijner onafhankelijkheid prijsgegeven. Ondanks de waarschuwingen van Duitschland heeft de Turksche regeering, gevolg gevend aan den druk van Engeland, Amerika en de Sovjet- Unie, een weg ingeslagen, die haar berooft van de vrijheid en zelfstandigheid van handelen. De chef van het Protocol van het departement van buitenlandsche zaken heeft den Turkschen zaakgelastigde meegedeeld, dat zijn missie in Duitschland ten einde is en hem'tevens uitgenoodigd terstond Duitsch gebied te verlaten. Turkije en het Turksche volk wil en kan vertegenwoordigen. Met het tegen Duitschland en zijn bondgenooten af gekondigde chroomuitvoerverbod heeft Turkije voor eenigen tijd de eerste etappe afgelegd van dezen duisteren weg naar ce afhankelijkheid van de vijanden van Duitschland. Met het he den genomen besluit is een keerpunt bereikt, dat slechts een zeer gevaarlijk stadium genoemd kan worden van de Turksche politiek. Nog geen verklaring. Op de persconferentie van het mi nisterie van buitenlandsche zaken werd medegedeeld, dat nog geen ver klaring kon worden afgelegd over het besluit der Turksche natiopala verga dering tot verbreking der politieke en economische betrekkingen met Duitsch land. Dit zal pas geschieden, als een officieel bericht, alsmede de tekst met de motiveering van den stap. te Ber lijn zullen zijn ontvangen. DE MEENING VAN BERLIJN. Met het ernstige besluit tot verbre king der economische en diplomatieke betrekkingen met Duitschland heeft .Turkije een weg betreden, die volko men tegengesteld is aan de tot dusver gevoerde politiek eener traditioneele Vriendschap met Duitschland en die in zijn consequenties nooit dienstig kan zijn voor de welvaart en het geluk van het Turksche volk. De tot dusyer door de Turksche regeering bij alfe gele genheden naar voren gebrachte standhouding der neutraliteit werd zonder dwingende redenen voor Tur kije zelf opgegeven en daarmede is een begin gemaakt met een politiek, die, mocht Turkije op dezen gevaarlijken weg voortgaan, niet moeilijk in haar consequenties te beoordeelen is. Want Volstrekt noodzakelijk zou de oorlog met Duitschland dan het gevolg wor den. Turkije heeft zich met dezen maat regel een ernstige verantwoordelijk heid, zoovel tegenover zijn eigen po litiek als zijn geschiedenis, op den hals gehaald. Er zal wel niemand zijn met een eenigérmate helder in zicht, die niet aan het einde van zoo'n oorlog ook het einde van een vrij en zelfstandig Turkije zou moe ten verwachten. Bij een beschouwing van den feite lijken toestand moet in het oog gehou den worden, dat de Turksche regee ring met het verbreken der diploma tieke en economische betrekkingen te gelijkertijd ook het DuitschTurksche vriendschapsverdrag verbrak, dat, zelfs wanneer men de juridische zijde bui ten beschouwing laat, 'n bijzonder' as pect kreeg, doordat de vriendschappe lijke banden tusschen de volken van Turkije en Duitschland op 'n volstrekt hartelijk en niet platonisch niveau la gen en haar diepere wortels hadden in een levendige cultureele uitwisseling, die zoowel rekening hield met de artis tieke belangen als met de wetenschap pelijke. Turkije heeft met zijn stap in laatste instantie aan den druk en de influiste ringen van een groep mogendheden toegegeven, welker bekende imperiale doelstelling er al voldoende bewijs voor zal zijn, dat zij nooit de belangen van Dagorder van Himmler Oproep tot het reserve- leger De Reichsführer ff Heinrich Himm ler heeft als bevelhebber van het aan vullende leger den volgenden dagorder uitgevaardigd: „Op 20 Juli heeft onze Führer en opperste oorlogsleider Adolf Hitier mij benoemd tot bevelhebber van het re- serveleger en chef van de legerbewa- pening. Vandaag, op 1 Augustus, den dag waarop 30 jaar geleden de strijd om het behoud, om het leven van ons Duitsch# volk begon, wend ik mij voor het eers\ tot U. Front en vaderland verwachten terecht van het reserve le ger de grootste verrichtingen. Wij zul len noch de kameraden aan het front, noch het dierbaarste wat ons volk heeft, kinderen, vrouwen en ouders, teleurstellen. Ik weet, dat het binnen- landsche leger voorbeeldig zal zijn in zijn trouw en gehoorzaamheid. Ik beveel, dat in garnizoenen en sta ven dag aan dag minstens zoolang op geleid, dienst gedaan en plicht vervuld wordt als de wapenarbeider in zijn fa briek werkt. Ik verlang, dat officier en sol daat en alle leden van het leger zon der voorbehoud en oprecht afstand doen van elke zelfzuchtigheid en van den vervloekten étappegeest. Ik ver lang, dat elke officier en elke soldaat, die in het binnenland bespaard kan worden, overeenkomstig zijn wensch naar het front gezonden wordt of, wan neer hij daarvoor niet geschikt is om redenen van leeftijd en gezondheid, wordt vrijgegeven voor den bewape- ningsarbeid. Van de officieren en ambtenaren in het bijzonder verwacht ik, dat zij slechts gebruik maken van fiet eene voorrecht, meer plichten te vervullen, meer dienst te doen en aan het front nog dapperder en standvasti ger dan de manschappen te zijn. Nooit wankelend in onze trouw en in ons geloof, zonder aarzeling in o gehoorzaamheid, fatsoenlijk in onze gezindheid, nooit moede in onze vlijt, nauwgezet in de vervulling van onze plichten hebben wij ons voorgenomen, door daad en prestatie de schande vap- den 20den Juli te doen vergeten en het nationaal-socialistische volksleger -van den Führer en zijn Rijk te worden". Generaal veldmaarschalk Rommel gewond Generaal veldmaarschalk Rommel heeft op 17 Juli in Frankrijk tenge volge van een luchtaanval een on geluk gehad met zijn auto. Hij be kwam daarbij verwondingen en een hersenschudding. Zijn toestand is bevredigend. Er bestaat geen lévens gevaar. FÜHRER BEZOEKT GEWONDEN VAN DEN AANSLAG. Naar uit door de Duitsche pers ge publiceerde foto's blijkt heeft de Führer een bezoek gebracht aan de medewerkers en leden van den Wehr- machtführungsstab, die bij den moord aanslag op 20 Juli gewond werden. Op de foto's ziet men den Führer aan het bed van Generaalmajoor Scherff ei aan het ziekbed van Generaal Boden- schatz. De drager van het Eikenloof, Major Remer, de commandant van het Berlijnsche Wachtbataljon „Grojz- deutschland", die zich volgens mede- desling van Rijksminister dr. Goebbels bij het bliksemsnelle neerslaan der staatsvijandelijke actie van de ver raderski iek groote verdienste heeft verworven PK Broenner/HH/St/P m Nieuws in 't kort. Hongaar vindt zak-schrijfmachine, uit. Een Hongaarsche fabriek voor opti sche instrumenten heeft patent genomen op een zak-schrijfmachine, die slechts één kilogram weegt, dertig centimetër lang, vijftien breed en vijf hoog is. Het voornemen bestaat, deze zak-schrijfma chine na den oorlog tegen een zoo laag mogelijken prijs in den handel te bren gen. (C.D.) De scheeve toren van Pisa beschadigd. Het Internationale Informatlonsbtiro meldt van het Itallaansche oorlogstoo- neel: De scheeve toren van Pisa is gis teren door Amerlkaansch artillerievuur beschadigd. WeermachtberichT 1 In het Oosten wisselvallige gevechten Balkan-benden verloren 13 000 dooden HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 2 Aug. (DNB). Het opper bevel der weermacht deelt mede: „Ten Zuiden van Caen stortten door tanks en hevig artillerievuur ge steunde vijandelijke aanvallen met zware verliezen ineen. Ook aan weerszijden van Moyon en in het gebied Percy-Villedieu werden alle aanvallen der Amerikanen uiteenge slagen, waarbij dertig tanks werden stukgeschoten. Zuidelijk en Oostelijk van Avran- ches zijn hevige gevechten gaande met 'opdringende vijandelijke tank formaties. 34 tanks werden daar stukgeschoten. Des nachts vielen gevechtsvliegtui gen vijandelijke pantservoorhoeden en door den vijand bezette plaatsen met goed gevolg aan. In het Fransche gebied werden 102 terroristen in gevechten vernietigd. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. In Italië mislukten wederom alle doorbraakpogingen van den vijand ten Zuidwesten en ten Zuiden van Flo rence. Vijandelijke artillerie beschoot gisteren Florence, hoewel de stad. om haar cultuurgoederen te sparen, door het Duitsche commando niet militair gebruikt wordt en geen troepen her bergt. Ook de historische Scheeve To ren van Pisa, in welks omgeving zich geenerlei militaire installaties bevin den, werd door vijandelijk artülerie- vuur beschadigd. Duitsche torpedovliegtuigen vielen voor de Noordafrikaansche kust een vijandelijk convooi aan. Vier vracht schepen met een gezamenlijken inhoud van 26.000 ton en een torpedojager werden vernietigend' getroffen. Boven dien werden zeven andere koopvaar dijschepen met een gezamenlijken in houd van 49.000 ton door torpedo's ge troffen. Bij den strijd tegen de communisti sche benden op den Balkan leed de vijand in Juli buitengewoon zware verliezen aan dooden en gewonden. Behalve 13.000 dooden verloor hij. 3800 man aan gevangenen en overloopers, alsmede talrijke lichte en zware in- fanteriewapenen, Meer dan twintig groote ravitailleeringskampen en mu nitiedepots werden buitgemaakt - of vernietigd. Strijd in voorterrein der Karpathen. Op de Noordelijke helling der Kar-- pathen werden de naar den Beski- denpas opdringende vijandelijke strijdkrachten in een tegenaanval teruggeworpen. Verder naar het Noordwesten kwam het in het voor terrein der Karpathen, in het bijzon der in het gebied ten Westen van Sambor en bij Reichshof, tot hevige plaatselijke gevechten. In de groote bocht van den Weich- sel werden talrijke vijandelijke aan vallen afgeslagen. Tegen een vijan- Vele nijver# en rappe handen zijn (hans druk bezig met het binnenhalen van den rogge-oogst in on* land CNF/W. P. Zeljlemaker/Pex m delijk bruggehooi'd Zuidelijk van Warschau zijn tegenaanvallen gaan de. Slagvliegtuigen brachten op den Weichsel 28 met troepen volgeladen veerbooten der Sovjets tot zinken. Noordoostelijk van Warschau wier pen troepen van het Ipger en van de Waffen-ff, gesteund door slagvliegtui gen, de bolsjewisten in den tegenaan val terug. Tusschen het woud van Augustow en .de Memel kwam het tot zware heen en weer golvende gevechten, in het verloop waarvan de plaatsen Kal varia en Wilkowisjken verloren gingen. In Letland werd het Zuidelijke deel van Mitau, waarin verscheidene dagen hevig gevochten is. ontruimd, nadat de bruggen vernield waren. Birsen werd in een tegenaanval heroverd. Tusschen de Duna en de Finsche Golf mislukten verscheidene plaatselijke Sovjet-aan vallen. Anglo-Amerikaanschc vliegtuig- verliezen. In de maand Juli vernielde de lucht macht 1830 Anglo-Amerikaansche vlieg tuigen, waaronder 1236 viermotorige bommenwerpers. Alleen bof/en Duitsch gebied werden 804 vijandelijke vlieg tuigen in luchtgevechten en door lucht doelgeschut neergeschoten". OPVOLGER VAN KOL.-GENERAAL KORTEN. Als opvolger van den bij den aanslag op den Führer om het leven gekomen Kol.-Generaal Korten heeft Rijksmaar schalk Göring den Lt.-Generaal Werner Kreipe, tot dusver Generaal der vlieger opleiding, aangesteld tot chef van den generalen staf van het luchtwapen. Lt.- Generaal Kreipe heeft in 1923 deelgeno men aan den Marsch van den negenden November. Hij is drager van de bloed- orde. De presidentswisseling in Finland Naar aanleiding van de presidents wisseling in Finland werd gisteren in •de Wilhelmstrasse gewezen op de uit voerige uiteenzettingen en motivee ringen van bevoegde Finsche zijde. De president, aldus verklaarde men. heeft met het oog op den ernst van den toe stand besloten het militaire en poli tieke gezag in één hand te leggen, om een concentratie van krachten te be reiken. Maarschalk Mannerheim is de man, die alle vraagstukken van het oogenblik kan oplossen. Men kan niet zeggen, welke politieke maatregelen deze structuurverandering met zich brengt. De concentratie spreekt even wel een duidelijke taal en kan be schouwd worden als een teeken. dat Finland een politiek volgt, die klaar blijkelijk de inspanning van alle krach ten en niet haar verlamming ten doel heeft. De scheidende president Rytl heeft zich, zoo verklaart men verder, een man van helder verstand, grooten moed en een groot vaderlandslievend gewe ten getoond, zoodat hij zijn plaats heeft verworven niet alleen in de Finsche, maar ook in de Europeesche geschie denis. Tien textielpunten aangewezen Met het doel het aanschaffen van de noodzakelijkste reparatiemiddelen mogelijk te maken, zijn met ingang van heden de punten 41 tot en met 50 van de textielkaart „V 115 voor man nen en jongens van 15 jaar en ouder" en van de textielkaart ,,V 215 voor vrouwen en meisjes van 15 Jaar en ouder" en de punten 1 tot en met 10 van de textielkaart „V 715 toeslag- kaart voor jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar" geldig verklaard. In het algemeen kan de winkelier niet uit voorraad leveren. Voorts wordt nog eens onder de arndacht gebracht, dat het den winkelier in het algemeen niet mo gelijk is textielgoederen, welke onder in levering van speciale vergunningen kun nen worden gekocht, uit voorraad te le veren. De productie is n.1. niet voldoen de voor het in voorraad geven van tex tielgoederen bij de vele winkeliers. In de gevallen, dat de winkelier het gevraagde artikel niet in voorraad heeft, neemt hij de vergunning in ontvangst, hij levert echter het artikel eerst af, nadat hij op de vergunning is bevoorraad. Het spreekt vanzelf, dat men hierdoor eeni gen tijd en, wanneer de productie op dat oogenblik onvoldoende is om aan de vraag te voldoen, zelfs geruimen tijd op de levering van het gevraagde artikel zal moeten wachten. Indien een winkelier een vergunning niet zou willen aannemen, wende men zich tot een anderen winkelier. In elk geval zal men, indien men zich daartoe eenige moeite getroost, binnen den gel digheidsduur van de vergunning zeker een winkelier vinden, die de vergunning gaarne in ontvangst neemt. De vergun ningen zullen daarom in het algemeen niet verlengd kunnen worden. Wanneer men gegronde redenen heeft om aan te nemen, dat een bepaalde win kelier, die weigert op dé vereischte dis tributiebescheiden een textielartikel af te geven, dat artikel wel in voorraad heeft, kan men zich met een klacht daarover wenden tot de Centrale Textiel Inspectie, .Tan Willem Brouwersplein 20 te Amster dam. Met bijzondere wenschen en eischen kan geen rekening worden gehouden. De textielpositie laat niet toe, dat met bijzondere wenschen of eischen ten aan zien van kwaliteit of soort rekening wordt gehouden. De winkelier kan slechts die goederen leveren, welke hij in voor raad heeft of zelf ontvangt. Het publiek zal dus genoegen moeten nemen met die kWaliteit of soort van het artikel, die de handelaar kan leveren. Indien men b.v. een vergunning voor een deken heeft, kan men, indien slechts dekens van een andere soort voorradig zijn. dus niét ver langen, dat men een gestikte deken ont vangt. De vermelding op een vergunning „een deken naar keuze" beteekent, dat de winkelier die deken mag leveren, welke hij op dat oogenblik in staat is af te leveren of welke hij ter aflevering toegezonden krijgt. GENERATOR-ANTHRACIET EN -TURF IN AUGUSTUS 1944. Van 1 tet en met 31 Augustus 1944 geeft elk der bonnen „Generator-anthraciet twee en dertigste periode" recht op het koopen van 1 hectoliter (max. 75 kg) an- thracietnootjes 4 of 5; gedurende hetzelf de tijdvak geeft elk der bonnen „Gene- ratorturf twee en dertigste periode'' recht op het koopen van 50 stuks bag- gerturf. Churchill voor het Lagerhuis „Men moet waakzaarri blijven" Churchill heeft Woensdag in een Lagerhuisrede verklaard, dat tot dusver tengevolge van het vuur der Duitsche V. 1 4735 dooden en ruim 14.000 zwaar gewonden zijn gevallen. Bovendien zijn een groot aantal per sonen lichter verwond, 17.000 huizen zijn verwoest en 800.000 beschadigd. Voorts heeft Churchill zich bijna ge heel bezig gehouden met het geven van een uiteenzetting over den oorlogstoe stand. De quintessence van zijn uiteen zetting was, dat de geallieerden op het oogenblik in de lucht, ter zee en onder water de meerderheid hebben. De ver liezen door het optreden der vijande lijke duikbooten sedert het.begin van 1944 noemde hij, vergeleken, met die van de vorige jaren, zonder beteekenis. Hij wees er echter op. dat te allen tijde de mogelijkheid bestaat, dat het pro bleem van den duikboot-oorlog weer acuut wordt. Voorts noemde hij het „te allen tijde mogelijk", dat de Duit- schers een relatfèf voordeel met hun luchtwapen kunnen behalen. Engeland mag derhalve in zijn inspanningen voor zijn luchtwapen niet „onbehoor lijk verslappen" om zijn krachtenpo- tentieel in andere kanalen te leiden. "Wij moeten, zoo verklaarde Chur chill, ten aanzien van de mogelijkheid van onverwachte en onzekere dingen, die in de toekomst kunnen opduiken, zeer waakzaaipf' zijn. Voorts héTinnerde hij nogmaals aan de in Januari 1942 in Washington af gelegde verklaring, dat Duitschland moet worden beschouwd als de voor naamste vijand en dat slechts een minimum der noodzakelijke krach ten voor de operaties tegen Japan moest worden uitgetrokken. invasie De Betreffende de gevechten in Europa verklaarde Churchill o.m., dat men ee" .heel boekdeel vol zou moeten schrijven om de geschiedenis van den overtocht over het Kanaal en de lan ding op Franschen bodem na te ver tellen. Aangezien hij slechts enkele. minuten den tijd had, moest hij een selectie toepassen. Uit zijn verhaal bleek, dat de keuze der kuststrook, waar zou worden geland, reeds ge daan was bij de besprekingen- in Quebec. In Teheran is Stalin de belof te gegeven, dat het invasieplan eind Mei of begin Juni zou worden verwe zenlijkt. Stalin van zijn kant heeft be loofd dan alle Russische legers in den strijd te werpen, hetgeen inderdaad bij het algemeene offensief in het Oosten ook gebeurd is. Reeds sedert meer dan een jaar zijn voortdurend Ameri- kaansch oorlogsmateriaal en troepen naar Engeland getransporteerd. Het is bekend, zoo zeide Churchill, dat hij er tegen was, dat de invasie over het Ka naal reeds in 1942 zou worden onder nomen. Later was het toen wegens de operaties aan de Middellandsche Zee onmogelijk de onderneming ten uitvoer te leggen. Hij geloofde ook niet, dat zij vroeger had kunnen worden onder nomen, dan thans is geschied. Het grootste deel der scheepstonnage voor de invasie is in de Ver. Staten ge bouwd. aangezien de Engelsche werven overbelast en tot het uiterste in beslag genomen waren. Over de aanvallen met de V. 1 zeide Churchill. o.m. nog. dat bijna een mil- lioen menschen bij de evacuatie van Londen steun hebben gekregen. Op nieuw sprak Churchill het vermoeden uit, dat de Duitschers nog doeltreffen der nieuwe wapens zouden kunnen gebruiken. Wat de Russisch-Poolsche kwestie betreft noemde Churchill den toestand voor de Polen op het oogenblik hoop vol. Voorts maakte Churchill bekend, dat Turkije op den grondslag van het Anglo-Turksche bondgenootschap de betrekkingen met Duitschland heeft verbroken. Belangwekkend w*ren de' uitla tingen van Churchill ten opzichte van de verliezen der Engelsche luchtvloot. Zoo zeide hij, dat in verhouding tot het aantal in den strijd geworpen mannen van het vliegend personeel de verliezen der luchtvloot die der an dere weermachtsdeelen verre zouden overtreffen. Ook de verliezen der Amerikaansche luchtmacht zijn bui tengewoon zwagr. Wij publiceerden gisteren. Woensdag 2 Aug. Het weermaehtbe- richt gaf melding van een nog toenemen de gevechtsactie in Normandië. waarop eenige dlstancieeringen zijn gevolgd. Ook de toestand aan het Oostelijk front bleef gekenmerkt door zware Vijandelijke aan vallen, waarbij o.m. verbitterde straatge vechten werden geleverd in Mariampol en Mitau. In Italië bleef Florence, ondanks sterken vijandelijken druk, nog steeds in Duitsche hand. Het vergeldingsvuur op Londen duurde zonder onderbreking voort. De president van de Finsche republiek Risto Ryti heeft in een brief aan de re geering medegedeeld, dat hij zijn ambt van president der republiek neerlegt. Als zijn opvolger zal optreden maarschalk Mannerheim. Te bevoegder plaatse te Londen, aldus werd uit Stockholm gemeld, schatte men in het begin der vorige week, dat er ge middeld 120 vliegende bommen per dag in het stadsgebied van Londen vielen. Uitreiking nieuwe bonkaarten De plaatselijke distributiediensten reiken van 7 Augustus tot en met 2 September a.s. tegen overlegging van de tweede distributiestamkaart met daarbij behoorend inlegvel de volgende bonkaarten uit. Aan houders van een inlegvel GA 401, éen bonkaart KA 410, aan houders van een inlegvel GB 401: een bonkaart KB 410, aan houders van een inlegvel GC 401: een bonkaart KC 410. aan houders van een inlegvel GD 401: een bonkaart KC 410, aan hou ders van een inlegvel GD 401: een bonkaart 410 en aar. houders van een inlegvel GE 401: een bonkaart KE 410. Men kan zijn bonkaarten uitsluitend afhalen bij den distributiedienst', waar van het kringnummer vermeld staat op de tweede distributiestamkaart en het bijbehoorende inlegvel. Zij, die niet in de gelegenheid zijn hun distri butiebescheiden af te halen of. te doen afhalen, dienen hun tweede distribu tiestamkaart met inlegvel aangeteekend, op te zenden aan den distributiedienst van de gemeente, welke de tweede dis tributiestamkaart heeft afgegeven. Slechts schippers en hun gezinsle den, die in het centraal bevolkings register zijn opgenomen en een tweede distributiestamkaarf met inlegvel heb ben, voorzien van den letter D., kun nen hun bonkaarten bij den distributie dienst naar eigen keuze afhalen. Bij de uitreiking der bonkaarten voe dingsmiddelen worden resp. de bonnen A 410 tot en met E 410 der inlegvellen ingehouden. Tevens wordt in het vak je 410 A. van de tweede distributie- stamkaart een diagonaal kruisje ge plaatst. Bij het in ontvangst nemen der kaarten dient men terstond na te gaan, of men alle bescheiden, waarop men aanspraak kan maken, heeft ont vangen. Latere reclames worden niet in behandeling genoipen. \BONNEN VOOR MOTORBRANDSTOF. Van 1 tot en met 31 Augustus 1944 geeft elk der met 50ste Periode gemerkte bon nen voor motorbrandstof, zoowel de A- als B-bonnen, recht op het koopen van de op de bonnen vermelde hoeveelheid motorbrandstof. GENERATORèoNNF.N VOOR TURFCOKES. Van 1 Aug. 1944 af tot nader order rei ken de distributiediensten aan houders van door de Rijksverkeersinspectie uitge geven machtigingen, nieuwe generator- turfcokesbonnen uit, die paars gekleurd zijn en voorzien van drie strookjes, waar op de afmeting vermeld staat, n.1. 1/5, 5/20 of 20/40. Deze bonnen geven elk recht op 10 kg turfcokes van de op de strookjes aangegeven afmeting, voorzoo- ver deze strookjes niet zijn doorge streept met inkt of anilinepotlood. Op deze bonnen kan men bij de daartoe aan gestelde wederverkoopers van de vier groote benzinemaatschappijen de turfco kes betrekken. De oude groengekleurde generatorturfcokesbonnen zijn van 1 Au gustus 1944 af ongeldig. Normandië. Door pantserwagens vee het type „Panther" ondersteund, gaan Duitsche grenadiers tot den tegen aanval over PK Merz/DV-R/P m De uitvoering van de Ziektewet Van de zijde der Federatie van Be- drijfsvereenigingen en de Vereeniging van Raden van Arbpid wordt verzocht het volgende bekend te maken: Teneinde te voorkomen dat ziekengeld wordt uitgekeerd aan personen, die daarop geen recht hebben, is het noodig gebleken de controlevoorschriften te verscherpen. In hoofdzaak komt de wijziging hier op neer. dat de arbeider, nadat hij zich ziek gemeld heeft, onder alle omstan digheden thuis moet bliiven. totdat de eerste controle heeft plaats gehad. Dit geldt ook voor dengene die. tengevolge van ziekte, geen gehoor kan geven aan een oproep om op het spreekuur van den controleerend geneesheer te ver schijnen. Ook in dit geval dient men thuis te blijven, totdat er controlebe zoek komt. Doodelijk ongeval te Barsingerhorn In het Westeinde dezer gemeente heeft Woensdagavond een ernstig ver keersongeluk plaats gehad. De heer J. Bouma zou met zijn vrachtauto van achteren een aan den rechterkant van den weg staande melk auto van de C. Z. „Lutjewinkel" passeeren, toen van den anderen kant de heer D. Duin- ker, wonende te Barsingerhorn. met zijn echtgenoote per tandem naderde en ook de melkauto wilde passeeren. De tandem werd door de vrachtauto gegrepen en de heer Duinker werd daarbij zoodanig getroffen, dat dr. Werner, die zeer spoedig ter plaatse was, slechts den dood kon constateeren. De marechaussee van Schagen stelt een onderhoek na^r de schuldvraag 1q, De kleeren maken de vrouwniet Onlangs was ik getuige "van een kleine woordenwisseling tusschen een Amsterdamschen tramconducteur en een dame althans een vrouw, die een keurig grijs tailleurtje aan had, fraaie glimmende kousen droeg en wier haren gesierd werden door een coquet hoedje. De kwestie, waar het om ging. bleek de dame zich nogal sterk aan te trekken, want eensklaps gilde zij een scheldwoord, dat iets uit te staan scheen te hebben met „klee ren" en „lijder". Het was overigens slechts een inleiding. Met een kleine variatie op Multatuli kon gezegd worden: „Zij schold in de weinige scheldwoorden, die, lezer, U en ik kennen, en in de vele, die wij, U en ik, nóóit zullen kennfcn." En zij besloot haar bombardement met den voltreffer: „Je mot nog leere hoe je tegen een dame hep op te treje, boef." De conducteur, die onder zijn uni formjas een smoezelig en gerafeld boordje droegbepaalde zich hoofdzakelijk tot zwijgen. Over „dame" en over „kleeren" gesproken! v OVIDIUS. J 19de Westfriezendag te Alkmaar DE LIEFDE TOT ZIJN LAND IS IEDER AANGEBOREN. De onder voorzitterschap van den heer G. Nobel uit Lutjewinkel te Alkmaar gehouden 19de Westfriezendag van hei Westfriesch Genootschap kenmerkte zien door groote belangstelling en een stre ven om het eigene in eere te houden, onder de leuze: „Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam nletweerd". Vooral bij de rondvraag kwam dit tot uiting. Verschillende sprekers kwamen met voorstellen om met steun van de gemeenten mooie oude boerderijen, ge- denksteenen en Interieurs voor onder gang te behoeden en wat er nog mooi is, zoo spoedig mogelijk in beeld te bren gen. De voorzitter deelde mede. dat voor dit doel ln vele gemeenten reeds corres pondenten waren aangesteld en hij wek te de aanwezigen op, het bestuur van belangrijke zaken op de hoogte te hou den. Aan den vertegenwoordiger van de Beemster, die steun vroeg voor de res tauratie van de poort van de vroegere buitenplaats „De Spaansche Vliet" al daar, die ter hand ls genomen en ruim f 3000.— kost, zegde de voorzitter ern stige 'overweging door het bestuur toe. Dank zij dé medewerking van het be stuur, de verschillende commissieleden en vele anderen, aldus de voorzitter ln zijn openingswoord, krijgt het genoot schap groote beteekenis voor Noord-Hol land, Spreker herdacht de overleden op richters, Jb. Portegijs te Nibbixwoud en V. Kaaij te Hauwert. die steeds met groote belangstelling aan het doel van het genootschap hadden medegewerkt. Door de bemoeiingen met het land- schapsschoon wordt de taak van het Ge nootschap veel belangrijker. Met voldoe ning constateerde spreker, dat het le dental reeds boven de 700 was gestegen. De Westfriesche bundel, die het vorig jaar wegens papierschaarschte niét kon verschijnen, zal dit jaar uitkomen, doch de inhoud is beperkt tot wetenschappe lijke artikelen. Onder instemming der vergadering deelde de voorzitter mede. dat het be stuur besloten had den 79-jarigen archi varis van Enkhuizen, den heer D. Brou wer, de eerepenning in zilver van het Genootschap aan te bieden. Namens de overige bestuursleden hul digde de heer H. Galis den voorzitter, die persoonlijk 300 leden had aange bracht, met bloemen. De vergadering was dit evenwel niet voldoende en zij be sloot bij acclamatie, op voorstel van den heer Roselaar, ook den voorzitter met de eerepenning te verblijden. Het Jaarverslag. Uit het door den secretaris, den heer Th. P. H. Wortel (Alkmaar), uitgebrach te jaarverslag deelen wij mede. dat sinds het vorig jaar het ledental met 115 was vooruitgegaan en thans 722 bedraagt. De op initiatief van den voorzitter ingestel de commissie voor Landschapsschoon van Hollands Noorderkwartier heeft reeds veel en goed werk verricht en meermalen aan officleele instanties des kundige adviezen verstrekt. De commis sie voor Landschapsschoon binnen den Westfrieschen Omloopdijk had in het af- geloopen jaar bemoeiingen met verschil lende restauraties. Ook aan de inventari satie van zaken van oudheidkundige waar de is de volle aandacht geschonken. Me' den eigenaar van den meelmolen te St. Pancras werd een bespreking gevoerd crr. dezen molen voor het dorpsbeeld te behouden, hetgeen een eereplicht word geoordeeld van het grootbedrijf, dat daar zijn oorsprong vond. Het Rijksbureau voor Monumentenzorg vroeg de bemiddeling van het Genoot schap ter voorbereiding van een opgra ving ter plaatse van de voormalige Ab dijkerk te Egmond-Binnen. De belangrijke artikelen van den ar chivaris D. Brouwer over oud-Enkhui zen zullen op initiatief van de West Frieze SJtyk in boekvorm verschijnen. Deze Styk zal ook een maandblad „De Westfries", onder leiding van mr. De Goede, uitgeven. De vergadering betreurde het. dat mr De Goede over de schrijfwijze van het West-Friesch met het bestuur geen over leg had gepleegd. Uit het verslag van de penningmees- tejfesse, mej. C. Ruyterman te Hauwerf bleek, dat het batig saldo f 2233.62 be draagt. De ontvangsten bedroegen f 3243 - en de uitgaven f 1009.38. Het bezit van het Klaas Barentsfonds bedraagt f 789.92. De bestuursleden, mej. C. Ruyterman. en de heeren P. Kikkert en Th. P. H, Wortel, werden herkozen, terwijl in de vacature-Jb. Portegijs gekozen werd de heer P. Noordeloos te Grootebroek. De heer G. Nobel werd herkozen als Wd voor Landelijk Schoon. Hierna werd een aantal boeken ver loot, w.o. een vijftal exemplaren van het Juist in het West-Friesch bij de Uitg. Mij. West-Friesland van de hand van den heer F. Butter verschenen boek „De Bullebak", die de schrijver beschik baar had gesteld en waar^por de voor zitter hem dank bracht. Des middags hield de archivaris van Alkmaar, de heer Wortel, oen lezing met lichtbeelden over de van 1470 tot 1520 gebouwde Gothische Basiliek „De Groo te Kerk", met welker restauratie men reeds jaren onder deskundige leiding bezig is, op een wijze, die waarborgt, dat dit wonderschoone bouwwerk voor eeuwen bewaard blijft. Na de lezing werd de gereedgekomen restauratie bezichtigd en vereenigde men zich ln het gereedgekomen gedeelte, waar de Alkmnarscho declamator G Grondsma met zijn machtig stemgeluid o.a. verzen van ds. De Stoppelaar. We- rumeus Buning en Jan Engelman, waar in de schoonheid van het land bezongen wordt, op Indrukwekkende wijze de clameerde. De heer J. Rotgans zong. onder orgelbegeleiding van den heer H. van Westrienen, ontroerende liederen van Schubert, Cath. van Hennes en RönJgeij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1