N09R9O1AID De breuk van Turkije met Duitschland In Normandië voortdurende vijandelijke druk Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordatn C 9. Bureau der Schager editie: Scllagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. .VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1941. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 181, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDEK, Aikmaar Advertentie-tarief: PrUs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks- De opvoeding, zooals die moei zijn Naar aanleiding van ons hoofdartikel in ons nummer van Zaterdag 29 Juli j.1. schrijft onze opvoedkundige mede werker het volgende: LIET is niet toevallig, dat de vijan delijke machten, die ieder op haar beurt zich reeds zeker wanen van het oude Europa, zich om de toekomstige opvoeding bekommeren. De opvoeding der jeugd beslist nu eenmaal over de toekomst van land en volk; wil men deze jeugd op een bepaalde wijze naar zijn hand zetten, zoo is daarvoor de opvoeding voor zoover er dan nog van opvoeding ge sproken kan worden! vereischt. Maar er is nog een diepere, achter grond. Zooals aan elk doel van de opvoe ding een bepaalde wereldbeschouwing ten grondslag ligt, zoo leidt elke wereld beschouwing tot een bepaald doel van de opvoeding. Dat het communisme een bepaalde wereldbeschouwing is zal niemand wil len ontkennen: ten aanzien van het 'Amerikanisme is dit minder duide lijk. maar toch blijkt het, mdien er over zooiets als een Amerikaansche eultuur(gesproken wordt. Nu wil het geval, dat zoowel het communisme als het super-kapitalisme beide door en door materialistisch en rationalistisch zijn. In Rusland, evenals in Amerika, heeft de door geen bindingen gebonden mensch geen begrip van religie, volk en gemeenschap. Hij is een losgeslagen en ontworteld atoom, een zielloos me chanisme in een mechanische wereld. Voor den mensch als persoonlijkheid, als cultuurschepper, is in deze wereld geen plaats. Slechts macht is het doel van alles en voor zoover kennis de macht kan vermeerderen staat ze hoog in aanzien. Nu vond de ontevredenheid met onze opvoeding en ons onderwijs haar oor zaak juist in het feit, dat door een veel te intellectualistische instelling wel ontwortelde intellectualisten ge kweekt werden, maar geen sterke ka rakters en groote persoonlijkheden. Ook in ons land is de roep om ka rakters echter luide vernomen. Zoolang men zich evenwel niet los kon maken van het intellectualistische en mechanische onderwijs, waarin zelfs niet het denken, doch het geheugen het belangrijkste was, zoolang men genoe gen nam met den autonomen intellec tualist. zoolang nam men niet alleen genoegen met een „mensch", maar ook met een „volksgemeenschap" zonder ziel. Wat ons als zegeningen van een bolsjewistische of Amerikaansche op voeding te wachten zou staan is juist datgene, wat ons als eenzijdigheid en tekort langzamerhand van onze opvoe ding bewust is geworden. WIJ zijn ons namelijk l^ngzamer- - hand bewust geworden, dat de mensch niet alleen een verstandelijk wezen, doch ook een gevoelswezen is, dat wil dus zeggen, dat elke opvoeding, die hoofdzakelijk of uitsluitend haar taak ziet in verstandsontwikkeling, schromelijk te kort schiet en aan het zuiver menschelijke niet toekomt. Ook, dat niet de geen-binding-ken nende en dus ontwortelde intellectua list het doel van de opvoeding moet zijn. doch de persoonlijkheid, die juist de binding aan bloed en bodem kent, die als lid organisch geordend is in de gemeenschap, waartoe hij volgens zijn bloed behoort. Dit alles is ons bewust geworden en vindt zijn uitdrukking In het nationaalsocialisme en zijn opvoeding. Wij willen inderdaad door een nieuwe opvoeding opvoeden tot een nieuwen mensch. tot den gemeenschapsmensch, die zich organisch lid van zijn volks gemeenschap weet. Daartoe moet ieder in de gelegen heid gesteld worden alle gaven tot ont plooiing te brengen, maar nu niet ten eigen voordeele, doch ten dienste van het geheel, als dienst aan de volks gemeenschap. Het mag niet voorkomen, dat begaaf den. om welke redenen dan ook. niet in staat zijn hun gaven te ontplooien. 1UATUURLIJK is het eenvoudig der- 11 gelijke idealen en eischen op papier te stellen: papier is nu eenmaal zeer geduldig. Maar wat komt er in deprac- tijk van terecht? Hierop is nu te antwoorden, dat sinds twee jaren in ons land een opvoedingsinstituut bestaat waar in derdaad zonder aanzien des persoons den lichamelijk en geestelijk begaaf den een opvoeding gegeven wordt, die het beste van hetgeen in deze begaafden aanwezig is tot ontplooiing brengt. Op de Reichsschule te Valkenburg ontvangen de jongens niet een oplei ding, die uitsluitend hun geheugen ont wikkelt, doch een opvoeding, die hen tot harmonische persoonlijkheid op voedt. Daar worden innerlijke tucht en houding tot bewustzijn gebracht, even als de bindingen aan bloed, bodem en Schicksal, daar worden de besten van ons volk tot verantwoordingsvolle per soonlijkheden opgevoed, die eens ons volk zullen leiden, kortom: op de Reichsschule te Valkenburg wordt s de grondslag gelegd voor het komende Germaansche Rijk voor de nieuwe op voeding. Duitsch-Italiaansche leger Maarschalk Graziani commandant. Uit het Italiaansche hoofdkwartier wordt gemeld: De minister van oorlog, maarschalk Graziani, heeft het bevel over een Duitsch-Italiaansch leger op zich genomen en naar aanleiding daar van een dagorder tot de troepen ge richt. waarin hij zich tot de Duitsche en Italiaansche kameraden richt. Hij neemt, naar in de dagorder wordt gezegd, het bevel over het leger op zich, dat volgens den wil van den Führer en van den Duce uit Duitsche en Italiaansche eenheden is gevormd voor den 'rijd aan het front tegen den gemeenschappelijken vijand. De op stelling van dit leger symboliseert de wapenbroederschap en kameraadschap der beide volken en is van groote ideëele en geestelijke beteekenis. Het leger, dat onder het opperbevel van veldmaarschalk Kesselring en on der diens rechtstreeksche commando staat, zal de. geheele wereld bewijzen, dat de Italianen der socialistische re publiek getrouw aan het pact, dat bei de volken vereenigt, thans aan de zijde van den Duitschen bondgenoot den strijd tot aan de zekere overwinning beginnen. Saradzjogloe „Dit is geen besluit tot oorlog" Minister-president Saradzjogloe heeft in zijn rede voor de groote Nationale Vergadering, welke voorafging aan het besluit om de betrekkingen met Duitschland te verbreken, o.m. ver klaard: De Turksche buitenlandsche politiek is steeds vreedzaam geweest. Turkije was van opvatting met vreedzaam overleg alles te kunnen bereiken. De gebeurtenissen in de wereld hebben hierin wijziging gebracht. Spr. ver meldde in dit verband den Italiaan- schen oorlog tegen Abessinië, dien hij het uitgangspunt voor het Turksch- Engelsche verdrag noemde. Voorts noemde hij alle wijzigingen op de kaart van Europa, zooals de aansluiting van Oostenrijk enz., „dreigende wolken aan den politieken horizon". Ten aanzien van den Duitschen opmarsch in het vroegere Zuid- Slavië en in Griekenland, sprak Saradzjogloe de meening uit, dat „Tur kije ieder offensief op den Balkan als een gevaar gevoelt". Op 12 Mei 1939 is Turkije zoo ging de 6pr. verder reeds uit zijn neutraliteit getreden, door het pact met Engeland te onder teekenen, waarop in Juni een over eenkomst met Frankrijk volgde, waar na, bij het uitbreken van den oorlog, het driemogendhedenverdrag met Enge- en Frankrijk werd gesloten. Duitschland is toen tot een overeen stemming gekomen met Roemenië en begon „den Balkan te bedreigen". Turkije stond plotseling alleen te genover de Duitschers. Duitschland heeft gevraagd, of Turkije oorlog te- Berlijn over Churchill's rede Ongerechtvaardigd optimisme. In politieke kringen te Berlijn la men, volgens het D. N, B„ van mee ning, dat men bij een nauwkeuriger bestudeering van de rede van Chur- chill niet kan ontkomen aan de nuchtere conclusie, dat deze met zooveel spanning verwachte verkla ringen in weerwil van een aanzien lijke hoeveelheid rethoriek niets an ders waren dan een misluk Je poging om een ongerechtvaardigd optimisme ten aanzien van de huidige positie van Engeland te verbreiden en van den oorlogstoestand in het algemeen een beeld te ontwerpen, dat niet in overeenstemming 'is met de feiten. Het doel, dat Churchill met deze rede wilde najagen, is duidelijk: Een s'us- sen der openbare meening met het oog op de enorme steeds toenemende verliezen in Normandië en anderzijds een optreden'tegen de groeiende pa niek in Londen en Znid-Engeland tengevolge van de vernielende uit werking der V. 1. Deze poging is mislukt. De door Churchill aangevoerde argumenten waren te zwak. de feiten van een in het geheel niet rooskleurige positie van Engeland zijn te duidelijk, dan dat de ..oude heksenmeester" ze zou hebben kunnen verbloemen. Wat *bij deze verklaringen bijzonder verheugt is de bekentenis, die den Britschen premier bewust of onbe wust uit den mond viel, nl. dat Stalin in Teheran den Anglo-Amerikanen de belofte heeft afgedwongen, dat de in vasie nu eindelijk zou beginnen. De uitwerking der V. 1. Ook ten aanzien van de gevechten in het Verre Oosten moest Churchill den buitengewoon grooten tegenstand en strijdgeest van den tegenstander er kennen. Buitengewoon interessant was hetgeen Churchill onder den druk der openbare meening moest toegeven ten aanzien van de uitwerking der V. 1. Ofschoon zijn cijfers wel niet geheel 'n overeenstemming met de feiten zul len zijn, geven toch reeds deze cijfers een bijzonder indrukwekkend beeld van de door dit wapen veroorzaakte vernielingen en verliezen. Churchill kon geen tegenmiddel noemen. Veeleer moest hij het publiek vertrouwd ma ken met de mogelijkheid van nog krachtiger wapenen. In politiek opzicht teleurstellend. De groote verwachtingen, die men met het oog op de vele brandende po litieke vraagstukken van dezë rede had gekoesterd, zijn, aldus meent men hier te kunnen constateeren. door Churchill volledig teleurgesteld. Een bijzonder staaltje van Britsche on oprechtheid permitteerde hij zich ten aanzien van de betrekkingen tusschen de Sovjet-Unie en Polen, waarvan hij zeide dat dit een hoopvol oogenblik was, een cynisme, dat gezien het vol ledige opofferen van Polen aan Mos- kou zijn weerga nauwelijks vindt. gen Duitschland wilde voeren, Tur kije heeft daarop geantwoord, dat dit van de Duitschers afhing. Daarop heeft Duitschland zijn troepen van de Turksch-Bulgaarsche grens terug getrokken. Aan het „vriendschaps- en niet-aanvalsvcrdrag" met Duitsch land is voorafgegaan, dat Turkije zich tot de geallieerden heeft gewend en de uitdrukkelijke voorwaarde gekre gen heeft, dat het verdrag niet in tegenstelling mocht staan tot het bondgenootschap van het Drielan- denpact. Thans is Turkije door de geallieerden uitgenoodigd de diplo matieke betrekkingen met Duitsch land af te breken. De geallieerden hebben den Turken beloofd hen n»et alle financieele en militaire hulp schadeloos te stellen. Turkije heeft den geallieerden dus medegedeeld, dat het de diplomatieke betrekkingen met Duitschland vanaf 24 uur iu den nacht van Woensdag op Donderdag als verbroken beschouwt. Dit besluit Is geen besluit tot oorlog. De beslis sing over oorlog en vrede is afhanke lijk van de houding, die de tegen partij zal aannemen. Weerslag op het Turksche zakenleven De fractievergadering van de Turk sche Volkspartij is Dinsdag om 17 uur begonnen en heeft met een onderbre king van een uur geduurd tot Woens dagmorgen vier uur. President Ineur.u verbleef verscheidene uren in zijn werkkamer in het parlementsgebouw en hoorde de debatten door middel van een microfoon aan. Ongeveer midder nacht verliet de staatschef het parle ment, terwijl de discussies over de uit eenzettingen van den president nog voortduurden. In Ankara en Istanboel is sedert ver scheidene dagen in het zakenleven een bijna volkomen stilte ingetreden. In het koopen van levensmiddelen heerscht evenwel een hausse. Tegel kertijd vragen de menschen contant geld op bij de banken. Duitsche persstemmen „Onder geallieerden druk", zoo luidt het motto waaronder de Berlijn- sche bladen heden commentaar leveren op het verbreken van de betrekkingen van Turkije met Duitschland. De Berli- ner Börsenzeitung schrijft o.m.: Men hoeft geen profeet te zijn om te weten welken loop, volkomen onafhan kelijk van de houding van Duitschland. de ontwikkeling in Turkije zal nemen, wanneer daar geen mannen zijn, die den uitgesproken vredeswil van het volk kunnen doorzetten. Bolsjewieken, Britten en Amerikanen zullen zich nestelen op marine- en luchtsleunpun- ten op Turkschen bodem. Zij zullen op den rug van Turkije hun machtsstrijd om de Dardanellen uitvechten en Tur kije dwingen tot het verrichten van handlangersdiensten om den schuldig gewordene daarna aan eigen narigheid over te laten. Tenslotte vraagt het blad: Gelooft men in Ankara, toezeggingen van bolsjewistische zijde ernstiger te kunnen opnemen dan de bewering van Moskou, dat het optreedt voor een „sterk en onafhankelijk Polen" en ge looft men daar dat eventueele Britsche en Amerikaansche beschermingsbelof ten meer zullen beteekenen dan de Poolsche garantie? DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren.) VAN 6 AUGUSTUS TOT EN MET 19 AUGUSTUS. Brood: 33A en 34A, elk 4 rants.; 33B en 34B, elk 1 rants. Beschuit: 33 en 34, elk 1 rants. beschuit. Bloem: 201 en 202, elk 1 rants. bloem, brood of gebak. Peulvruchten: 200, 250 gr. (geldig t.e.m. 2 Sept.). Roggevlokken of Havermout: 199, 250 gr. (geldig t.e.m. 2 Sept.). Vermicelli: 198, 100 gr. Kindervoedsel: D 65 (res.), 250 gr. gort. E 65 (res.), 250 gr. kinder meel of voedingssuiker. Boter: 33A en 33B, elk rants. boter. Kaas: 197, 100 gr. 20+. Melk: 33 en 34, (1 3/4 1.). Taptemelk 33 en 34 (1 3/4 1.). Vlcesch: 33A en 34A. elk 1 rants.; 33B en 34B, elk 1/4 rants. Suiker: 196, 500 gr. Jam: 195, 250 gr. Versnaperingen: 33, 150 gr. Tabak: 33 en 34, elk 1 rants. tabak, sigaren of sigaretten. Eenheidstoiletzeep: 194, 1 rants. (geldig t.e.m. 2 Sept.). Waschpoeder: C 66, D 66 en E 66, elk 1 rants. (geldig t.e.m. 2 Sept.). Toiletzeep: E 67, 1 rants. (geldig t.e.m.' 2 Sept.). BIJZONDERE RANTSOENEN. B 68, C 68, D 68 en E 68, elk rants. boter. Op deze bonnen mag reeds op 4 Aug. van des middags 12 u. af wor den gekocht. Uitgezonderd vleesch, aardappelen, melk en taptemelk. Bon 32A voor 125 gr. boter is geldig tot en met 19 Aug. Toelichting op de bonnenlijst Van 6 Augustus tot en met 2 Septem ber, derhalve gedurende een tijdvak van vier weken, geeft bon „algemeen 200" recht op 250 gram peulvruchten. Bon „algemeen 199" geeft gedurende dit tijdvak recht op 250 gram rogge vlokken of voor zoover voorradig ha vermout e.d. In verband met de bevoorrading van den handel moet men er rekening mede houden, dat de peulvruchten en de rog gevlokken niet overal reeds op 6 Aug. aanwezig zullen zijn. In den loop de zer vier weken zal echter een ieder in de gelegenheid zijn de op deze bon nen verkrijgbare artikelen te koopen. Verder geven de boterbonnen 33a en 33b elk recht op 125 gram boter, ter wijl voor personen, geboren in 1926 of later, een bijzonder rantsoen van 125 gram boter verkrijgbaar is op de bon- nep reserve b.68, c.68, d.68 en e.68. In den vervolge zal men farine lac- tee niet meer od melkbonnen. doch op beschuitbonnen kunnen koopen. Op 5 beschuitbonnen ontvangt men een pakje van 350 gram farine lactee. op 3 be schuitbonnen een pakje van 200 gram. Tenslotte kan men. zooals reeds is meegedeeld, voortaan de bonnen voor melk en taptemelk eerst 'op Maandag in plaats van zooals tot dusverre reeds op Zaterdag gebruiken voor het koopen van melk. Bon 139 algemeen wordt niet aange wezen en kan derhalve worden vernie tigd. Weermachtbericht Successen bleven echler uilersl gering Groote verliezen aan bolsjewisten toegebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 3 Aug. (DNB). - Het opper bevel der weermacht deelt mede: „In Normandië zette de vijand, gesteund door heftig artillerievuur en talrijke jachtbommenwerpers, zijn hevige aanvallen in het centrale en Westelijke deel van het landings- hoofd den geheelen dag voort. Hij werd op de meeste plaatsen met aan zienlijke verliezen, maar in zware gevechten afgeslagen en kon slechts op enkele punten successen behalen. Daar zijn onze troepen tot den te genaanval overgegaan. Zuid-Oostelijk van Villedieu bevinden eigen pant serformaties zich in een zich ont wikkelenden aanval naar het Westen. De over Avranches naar het Zuiden en Westen opgedrongen vijandelijke strijdkrachten vielen met haar pant servoorhoeden Rennes en Dinan aan, In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Ook thans weer strijden Neder- landsche Vrijwilligers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. O. H. P.m. Witte Cornelisz. de With 29-4- 1599/8-11-1658, vice-admiraal van Holland en West-Fries land, O.-Indië 1616, Jacatra, West-Indië 1623, Molukken, Zilvervloot, Duins, Denemar ken 1644, Brazilië 1647. Slagen bij Nieuwpoort. Texel en Ter Heijde. Sneuvelde in de Sont. Graftombe te Rotterdam. O/H. P.M. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook g|j U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 jaar en kan ge schieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Nlederlande te.Utrecht, alle Haten- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstelle der Waffen-^, alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. VJ waar zij werden afgeslagen. Slagvliegtuigen verstrooiden vijan delijke marschcolonnes in het gebied ten Zuiden van Avranches en ver nielden een vrij groot aantal tanks, kanonnen en voertuigen. Boven Nor mandië en het bezette gebied in het Westen werden 18 vijandelijke vlieg- tuigen neergeschoten. In het Fransche gebied werden 118 terroristen in den strijd vernietigd. Bij deze zuiveringsoperatie hebben de bandieten sedert zes Jnni onge veer 7300 dooden en 4700 gevangenen verloren. Het gebied van Groot-Londen ligt nog steeds onder zwaar vergeldings- vuur van de V 1. In Italië hebben onze troepen gok gisteren alle vijandelijke doorbraakpo gingen in de richting van Florence met zware verliezen verijdeld. Zij blijven den vijand Westelijk en enkele kilo meters Zuidelijk van de stad hardnek- kigen tegenstand bieden. Talrijke Sovjet-aanvallen mislukt. Op de Noordelijke helling der Karpathen mislukten talrijke door tanks gesteunde Sovjetaanvallen. Door tegenaanvallen, vooral Ooste lijk van den Beskidenpas, werd de vijand verder teruggeworpen. In de groote bocht van den Weich- sel werd de vijandelijke dl/uk Wes telijk van Baranof sterker. Verder naar het Noord-Oosten stortten tal rijke aanvallen der bolsjewisten met zware verliezen ineen. Verscheidene pogingen om de rivier over te steken werden verijdeld. Noord-Oostelijk van Warschau kwam het tot zware heen en weer golvende gevechten. De stad Radzymin werd in een te genaanval door onze tank9 heroverd. Terwijl aan den midden-Boeg en ten Zuiden van Augustow herhaalde vijan delijke aanvallen mislukten, zijn in den sector Seinen-Wilkowisj en bij Mïtau verbitterde gevechten gaande. In het gebied van Birsen namen onze grena diers bij tegenaanvallen verscheidene plaatsen. Oostelijk van de Duna en op de landengte van Narwa werden krachtige doorbraakpogingen der Sov jets in zware gevechten verijdeld. In den grooten afweerslag tusschen de Karpathen en de Finsche Golf zijn in de maand Juli alleen al door troe pen van het leger en de Waffen-W 3908 vijandelijke tanks stukgeschoten. 250 andere vijandelijke tanks werden door de luchtmacht vernield. In dezelf de periode verloren de Sovjets in luchtgevechten en door afweergeschut der luchtmacht 1329 vliegtuigen." Ter aanvulling op het weermachtbe richt van heden wordt meegedeeld, dat de tweede pantserdivisie onder leiding van haar commandeur, luitenant-gene raal Freiherr von Lüttwitz van 13 Juni tot 30 Juli de volgende successen heeft behaald: 180 tanks vernietigd, een tank buitgemaakt. 28 vliegtuigen neerge schoten. 27 pantserauto's vernietigd. 52 pantserafweerkanonnen vernietigd, 20 vrachtauto's buitgemaakt, en 663 ge- Wij publiceerden gisteren. Donderdag 3Aug. Het weermacht- bericht deed mededeeling van inet zwaar materiaal uitgevoerde vijandelijke aan vallen in het gebied van Normandië; bij Caen stortten deze aanvallen ineen, ter wijl bij Avranches zware gevechten gaan de waren met den opdringendQn vijand Aan het oostelijk front werd vooral ln de omgeving van Warschau zwaar ge vochten: noord-oostelijk van deze stad werden de bolsjewisten in een tegen aanval teruggeworpen. Bij gevechten te gen de communistische benden ln den Balkan werden hiervan ln Juli 13000 le den gedood, De Turksche regeering heeft Woensdag de Turksche Nationale Vergadering de beslissing voorgelegd de economische en politieke oetrekkingen met Duitschland af te breken. Na felle gedachtenwisselln- gen in een geheime fractiezitting der Turksche Volkspartij op Dinsdag, heeft de Turksche Nationale Vergadering de beslissing der regeering aanvaard. Churchill heeft Woensdag in een La gerhuisrede verklaard, dat tot dugver tengevolge van het vuur der Duitsche V 1 4735 dooden en ruim 14000 zwaar gewon den zijn gevallen. Bovendien js een groot aantal personen lichter verwond: 17000 hulzen zijn verwoest en 800000 bescha digd. Met het doel het aanschaffen van de noodzakelijkste reparatiemiddelen moge lijk te maken, zijn met ingang van heden de punten 41 tot en met 50 van de tex- tlelkaart „V115 voor mannen en jongens van 13 jaar en ouder" en van de textiel- kaart „V 215 voor vrouwen en meisjes van 15 Jaar en ouder" en de punten 1 tot en met 10 van de textielkaart „V 715 toeslagkaart voor jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar" geldig verklaard. Generaal-veldmaarschalk Rommel heeft op 17 Juli In Frankrijk tengevolge van een luchtaanval een ongeluk gehad met zijn auto. Hij bekwam daarbij verwon dingen en een hersenschudding. Zijn toe stand is bevredigend. Er bestaat geen le vensgevaar. Dr. Göbbels in „Das Reich" Onze vijanden hebben le vroeg r iriomfeerd.... Riiksmjnists Göbbels verklaart in zijn artikel var. aeze week in „Das Reich". dat het Duitsche volk op 20 Ju li en de daar op volgende dagen groo te besluiten heeft genomen en dat zijn leiding dralen kon noch wilde om die zoo snel mogelijk te verwezenlijken. Geen enkele van deze besluiten, zoo schrijft de minister onder meer, kwam neer op een verzwakking, alle hadden zij slechts een concentratie en verster king der Duitsche oorlogsinspanningen tengevolge. Een welsprekender teeken voor het hooge peil van het Duitsche oorlogsmoreel kan men zich niet voor stellen. Een volk dat aan het einde van het vijfde jaar van zóó'n oorlog geen an dere gedachte voedt, dan nog vlijtiger te werken en nog dapperder te strij den dan tot dusverre, en dat zoo'n aan- slag op het leven van zijn Führer en daarmede op zijn eigen leven met zóó'n golf van vertrouwen en geloof beant woordt. is er toe voorbestemd de over winning te behalen. Wanneer de 20ste Juli dus een boven zijn actueele betee- kennis uitgaanden zin heeft, is het dat hij ons als volk in zijn geheel evenals ieder van ons individueel weer heeft teruggebracht naar de oorsprongen van onze levenskracht en wij allen weer hebben leeren inzien, dat wti m het verloop van den oorlog weliswaar erge dingen achter den rug hebben gekregen, dat dit echter steeds weer kon worden goedgemaakt, maar dat er erger dingen zün, die wanneer zij tot feiten werden in het geheel niet meer goedgemaakt zouden kunnen worden. Nadrukkelijk wijst de minister er ver volgens op. dat het geen bijzondere eer zou zijn voor het Duitsche volk wan neer men aan het openbare leven, afge zien van de door luchtaanvallen geteis terde gebieden, den oorlog nauwelijks zou merken. Wij willen, zoo verklaart hij, dat men dit in het vervolg bij iede re stad zal kunnen zien. Wij voelen ons gelukkig in het 'bewustzijn dat wij met onze maatregelen en ons streven volle dig in overeenstemming zijn met het g;heel van ons volk. Men kan hier in derdaad zeggen: het volk wil het. Dr. Göbbels wijst dan op een heele reeks maatregelen, die betrekking neb ben «p de reorganisatie van het staats apparaat en van het geheele openbare leven. Men kan niet verwachten, zoo zei hü. dat de vaak becritiseerde mis standen morgen al zijn verdwenen. Het geheele reorganisatieproces moet wélis- waar snel. maar organisch voltrokken worden. Met één woord, zoo besluit de minister: Wii allen willen zonder eeni- ge uitzondering den oorlog als een ge geven en vooreerst onveranderlijk feit erkennen en iedere poging achterwege laten om hem te ontwijken. Zoo zul len wy dan ook alle moeilijkheden, die in den loop van den oorlog voor ons zullen opkomen, meester worden. Het lot heeft ons op 20 Juli een vingerwij zing gegeven. Hier waren krachten aan het werk. die het kwade hebben gewild en het goede hebben verricht. In een weergalooze krachtsinspanning stelt het Duitsche volk zich teweer tegen de moeilijkheden, die door den langen duur en de hardheid van dezen oorlog nood zakelijkerwijze toenemen en het zal ze op deze wijze meester worden. Nooit hebben wii zoo vast in de overwinning geloofd als op dit oogenblik. Het kan zyn dat nog menige crisis en moeihjk- heid over ons heen zal komon. wij zün er niet bang voor. Onze vüanden heb ben te vroeg getriompheerd. Niet hy zal in deze worsteling overwinnen, die de lauweren van den triomph op voorschot neemt, maar hü, die dapper en trouw zün plicht vervult, ook in den storm niet wankelt en aan het einde van üen oorlog nog steeds rechtop op zijn slag veld staat. Rundvet voor kinderen Van 20 Augustus tot en met 30 Sept. a.s. zal op den aanvullingsbon voor kin deren inplaats van boter rundvet be schikbaar worden gesteld. Om voor dit rundvet in aanmerking te komen moet men den bon „boter 36a" vóór of op 12 Augustus a.s. bij den slager inleveren. De aflevering van het vet mag van 20 Augustus a.s. af geschieden. Per bon ontvangt men 100 gram rundvet, zy, die bon „boter 36a" niet of niet tijdig by een slager inleveren ontvan gen géén rundvet. Boter wordt op de zen bon niét verkrijgbaar gesteld. In zakformaat. Een Hongaar heeft een zakschrijf- machine uitgevonden en wanneer wij de desbetreffende dagbladberich- ten mogen gelooven, verschilt het ding in afmeting niet veel van een notitieboekje. Het is wederom een verheugende schrede in de richting van den voor uitgang. Bovendien biedt het nieuwe perspectieven. Nu de schryfmachine in zakformaat er is. zal ook de automobiel in zakformaat niet lang meer op zich laten wachten. De mensch moet véél meer in zijn zak krygen. Wij slaan ons toch im mers voldaan en trotsch op de borst, wanneer we kunnen zeggen, dat we dit of dat, of dien of dien „in ons zak hebben". Ik zie den tijd naderen, waarin wij het heele lieve leven „in ons zak zullen hebben," en dan pas zal het goed worden. Als iedereen iedereen in zijn zak heeft! QVIDIUS. J Onze aardappelpositie Sedert 1 Juli zijn de oude aardappelen op en is Nederland voor de aardappel voorziening geheel aangewezen op vva' er dagelijks wordt gerooid. Dit bljjftzoo tot einde Augustus, aldus deelt het Rijk6- bureaü voor de voedselvoorziening >n Oorlogstijd mede. Dan begint de groote aardappeloogst en is het mogelijk ln de consumptiegebieden weer voorraad te vormen. Normaal hadden wij in Neder land zóóveel vroege aardappelen, dat er nog een behoorlijk deel geëxporteerd moest worden. Onze eigen behoefte aan vroege aardappelen Is nu echter veel grooter dan normaal. In 1940 werden er verbouwd 8.400 ha vroege aardappelen in 1944 bijna 14000 ha (in 1943 ruim 1400» ha), consumptie-aardappelen worden er niet meer geëxporteerd, wel wordt de Duitsche weermacht n.et onze aardappe len voorzien, maar deze hoeveelheid is bij lange na niet zoo groot als de_ vroe gere export. Evenals vroeger wordt een deel van de aardappelen als goedgekeurd pootgoed gereserveerd. Er zijn dus vrij wat meer vroege aardappelen voor de Nederlandsche consumptie beschlkbaat dan normaal, maar de behoefte is nog veel meer gestegen. Daarbij komt. dat de vroege aardappeloogst dit Jaar laat is en sterk heeft geleden door een zeer zware nachtvorst in begin Mei. Als de echte vroege aardappelen ge rooid zijn volgen de zgn. middelvroege- Deze middelvroege zijn dit jaar ook laat maar daarenboven is in het hoofdpro ductiegebied van deze aardappelen door de inundaties, zooals reeds is medege deeld. de productie lager dan norfnaal. Wel heeft de verbouw, zoowel van vroe ge als middelvroege aardappelen. zich weer over het geheele land verspreid maar dit is niet voldoende om het tijde lijke tekort geheel aan te vullen. Hierbij komt, dat er in het landbouw bedrijf gebrek aan arbeidskrachten is en in dezen tijd de oogstwerkzaamheden moeten worden verricht, terwijl ook het koolzaad voor het volgend jaar binnen kort gezaaid moet worden. Om het rooien zooveel mogelijk te be vorderen. is voor deze week dc produ centenprijs der aardappelen, die in de zen tijd van het jaar anders regelmatig naar beneden gaat, niet verlaagd. De pro ducenten moeten evenwel bedanken, dat er méér redenen zijn om snel te rooien dan 3lleen een hoogere prijs. Het Neder landsche volk kan zich zonder aardappe len niet voeden en de periode, waarin het rantsoen slechts 2 kg kan bedragen, moet zoo kort mogelijk zijn. Om dat te bereiken vraagt het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd van den producent inspanning van al zijn krachten. SCHAGEN. Boerende lijd dringt! Scheurt vóór iO Augustus, Uw volk behoeft vet. VEEMARKT SCHAGEN. Aanvoer: 13 magere geldekoeien. taxatie f 360—f 650; 40 vette geldekoeien, centrale; 1 pink, taxatie f 275; 5 pinken, centrale: 1 graskalf, centrale: i graskalf, taxatie f70: 101 vette schapen, centrale; 23 vette varkens, centrale; 25 biggen, vastgest. prijs; 219 konijnen 11 per kg; 101 kippen f 0.90 per kg. MARKTOVERZICHT SCHAGEN. Men kon Donderdag op de markt be merken, dat het vacantietijd is, Er was veel bezoek van toeristen. De aanvoer van vee was echter niet groot. Voor de Centrale werden aange voerd 40 koeien, 5 pinken, 1 graskalf, 23 vette varkens en 101 schapen. Voor de Taxatiemarkt werden aange voerd 13 koeien, waarvan de prijzen va rieerden van f 360.— tot f 650.Eén pink bracht f275.op; het eenige aangevoer de graskalf werd getaxeerd op f 70. Eén koe ging weer mee naar huis. Op de biggenmarkt was het vrij stil. De aanvoer, 25 stuks, was gering, het geen in dezen tijd meestal het geval is. De boeren hebben veel werk thuis. De handel was zeer kalm en verliep tegen dc vastgestelde prijzen. Op de konijnenmarkt was ook weinig te beleven. Er was een stugge handel. Jon ge konijnen werden verkocht voor f 1.50 tot f2.50 per stuk. Ook de kippenhandel was niet graag. Met belangstelling wordt weer uitge zien naar het vrijgeven van den «chapen- handel. OPENLUCHTVERGADERING NED. ARBEIDSFRONT. Donderdagmorgen hield het Neder I Arbeidsfront op de Markt te Schagen een openluchtvergadering, waar een spreker een uiteenzetting heeft gegeven van het doel en streven van het NAF. In ver band met de pcsitle. welke ons volk thans inneemt, is her noodzakelijk, dat dit volk zich vast aaneensluit orq zijn taak te volbrengen. Het is noodig, dat eensgezind gearbeid wordt, opdat zooveel mogelijk geproduceerd wordt om ons op een kleine oppervlakte wonende volk te kunnen voeden. Hoe de uitslag van dezen oorlog ook mag zijn, het zal van onszelf afhangen, hoe het er na dezen oorlog met ons volk zal voorstaan. Het gebeurde bij de meel fabriek te Schiedam memoreerende, zet- de spr., dat het NAF tegen alle reactie ln zal voortgaan met zijn actie ln het belang van ons volk. Werkgever rn werknemer moeten niet tegenover el kaar staan, maar bedrijfsleider en per soneel moeten als één geheel optrek ken. Spr. herinnerde aan de uitspraak van een voorzitter der Eerste Kamer van vóór 1940, die zeide. dat het in Neder land zoo goed was te leven. HU stelde daar tegenover de toestanden, waarin dc arbeiders in dien tijd verkeerden en wek te, na de vraag te hebben gesteld, hoe het er thans met de arbeiders zou heb ben voorgestaan zonder het NAF. de toe hoorders op, zich bij hét NAF aan te sluiten. CONCERT DOOR HET HELDERSCHE FANFARECORPS. Zondag 6 Augustus zal door het Hel- dersch Fanfarecorps, onder leiding van den heer Th. C. Lugtenburg, behoudens toestemming van den burgemeester, een concert gegeven worden in den Muziektuin te Schagen. Het concert duurt van 3.30 tot 5 uur des namiddags. Het programma luidt als volgt: 1. Mont la Ville, marsch H. Chaillet. 2. Neron. Ouv. dramatique. Francis •Popy. 3. Freischütz, Weber, arr, M- J. Kcssels. 4. Auimato. marsch C. J. W. Cori. 5. Ouv. FantastiQue. 6. Bouquct d'airs Choisis. N. Genottc, 7 Ruö- ettsmè i. 01*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1