Bijzonderheden over bestraffing der daders Afsnijding Bretonsche schiereiland beoogd BEWEGING EN VERSTARRING Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scliagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 6R189. ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1944. SCHAGER EDITIE. 8*e Jaargang, No. 182, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRÖDER, Alkmaar Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties In deze Editie il ct. per m.:n. ui) contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- hcele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Geallieerde Koehandel Schr. Men herinnert zich nog wel, jdat deze oorlog begon met Polen, dat, in het bezit van Engelsche garanties, pen conflict met Duitschland uitlokte over de kwestie Dantzig en den Cor ridor. Men herinnert zich ook nog ;wel hoe het Polen verging en wat er yan de garanties van Engeland en Frankrijk, aan dat land gegeven, te recht kwam. Het geheele avontuur, rneer was het niet, eindigde met een enorme militaire nederlaag en de .vlucht van de Poolsche regeering naar Engeland. Vijf jaar zijn inmiddels yerstreken, waarin het cenige, wat Engeland voor Polen deed, het ver schaffen van een onderdak a3D de ge- yluchten was. Bij stukjes en beetjes zagen wij dee- len van het Rijk der Nederlanden ver kwanselen aan Amerika en uiteinde lijk ons Oost-Indië in de weegschaal jwerpen tegen Japan, met het bekende yesultaatt |)E oorlog in het Westen gaf een verslagen Noorwegen, Nederland, België en Frankrijk te zien en van plle garanties van John Buil bleef het onderdak aan de gevluchte regce- fingen over. „Der Mohr hat seine Schuldigkeit jgetan, de Mohr kann gehen". Zoo dachten de Geallieerden er blijkbaar over, want wat zien wij ge beuren? De „Poolsche minister-presi- tlent" Mikolajczyk wordt door Enge land naar Moskou gestuurd om met JStalin te confereeren over Polen als onderdeel der Russische invloedssfeer Jn het Oosten! Frankrijk en België worden voor- Joopig nog platgegooid om t.z.t. in aanmerking te komen als welkome gebieden, waar de Anglo -Amerikaan- sche invloedssfeer mag bloeien tegen de verdrukking der wereldrevolutie in, tenminste.... als dat kans van plagen zou hebben. Nederland heeft verder de taak van fAngloAmerikaansch brugge'noofd toebedeeld gekregen en zoo hebben thans alle oude vrienden, waarvoor Engeland zich in '39 garant stelde, een idee gekregen van de schoone be loften van het perfide Albion, dat, krachtig gesteund door z'n Ameri- kaanschen „vriend'', zich langzamer hand zelf het beulstouw om den nek legt. Desondanks gaat men door met de ondermijning van Europa, teneinde de Sovjets maar tevreden te stellen, in de hoop, dat de Russische kolos als tegenprestatie zijn menschen en mate riaal op den Duitschen muur zai laten doorbeuken. totdat de nazi's om ge nade smeeken. Men meent dan dat Rusland door deze krachtsinspanning zelf zoo verzwakt zal zijn, dat het voor de Anglo-Amenkanen een koud kunstje wordt om met het communis me af te rekenen! Thans laat men de Turken het kromme zwaard trekken tegen Euro pa, hetgeen dezen maar al te graag doen in de hoop, dat de Anglo-Ame- rikanen den opdringenden Rus straks zullen beletten, zich meester te maken van de reeds eeuwenlang begeerde Dardanellen. |7N zoo heeft in dezen oorlog elk dei- geallieerden zijn eigen doelstelling die er op gericht is, den partner op het psychologisch juiste moment een beentje te lichten, om den buit zooveel mogelijk alleen binnen te halen. Daarbij schroomt men niet, om met Europa een koehandel te drijven, die eenig in de geschiedenis is. Men ziet daarbij echter over het hoofd, dat bij al dit gesjagger Europa zich meer en meer bewust wordt, dat z'n voortbestaan op het spel staat. Steeds meer wint dan ook de idee veld, dat slechts een vereenigd Euro pa zich zal kunnen handhaven tegen de opdringende ideologieën van buiten zijn grenzen, want slechts een eens gezind Europa vermag die kracht te ontwikkelen, welke noodig is om van vreemde smetten vrij te blijven. De aanslag van 20 Juli Robot-golven op Londen Een bericht; van „Stockholms Tid- ningen" uit Londen noemt den aanval met de V. 1 op Londen in den nacht van Woensdag op Donderdag en op Don derdag een van de ergste Robot-offen sieven tot dusver voorgekomen. De aanval werd doorheen uitgebreid wol kendek boven het Kanaal begunstigd, dat de verdediging volkomen het zicht heeft belemmerd. Een groot aantal ge bouwen is tijdens de aanvallen der af- geloopen 24 uur getroffen. De Robot- bommen kwamen met golven tegelijk. De verdediging heeft èen van de zwaarste dagen sedert het begin van dit Robot-offensief gehad. Werd Benjamino Gigli vermoord Volgens berichten uit het. hoofd kwartier van den Duce is men daar er van overtuigd, dat het bericht, over het fusileeren van Benjamino Gigli op waarheid berust. Naar een Zweed meldde, werd Gigli in hechtenis geno men nadat hij had geweigerd, aan an- ti-Duitsche demonstraties deel te ne men. Bij ziin verhoor door de Britsche autoriteiten weigerde de beroemde Italiaansche tenor beslist, zich met po litieke aangelegenheden te bemoeien. Uit de omstandigheid, dat Gigli in Duitschland was opgetreden, heeft men toen de aanklacht opgebouwd, dat hij met Duitschland samenwerkte. Bij een massa-terechtstelling werd toen ook Gigli doodgeschoten. (C. D.). Nieuws in 't kort. Twee broertjes Dij het baden verdron ken. Donderdagmiddag zijn bij het baden in 'n z.g. veenput In Eeserveld (gem. Borger) de broertjes J. Bos. 10 J. en G. BOS. 8 jaar, wonende in Kes, verdron ken. De Jukjes zijn inmiddels opgehaald. VcrRiftiglngsgeval. In het gezin van den landbouwer J. van Schayk te Berll- cum heeft Jch een geval van vergifti ging voorgedaan. Een 3-Jarlg zoontje Is reeds overleden. Alle leden van het ge zin, alsmede de knecht, werden in hei Grootziekengasthuis te 's-Hertogenbosch «ipgenomen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 4 Aug. (D.N.B.) Het leger heeft den Führer den wensch doen kennen om tot een onmid dellijk herstel van zyn eer, zoo snel mogelijk door een meedoogcnloozc zuiveringsactie bevrijd te worden, ook van den laatsten misdadiger, die betrokken is geweest bij den aanslag op 20 Juli 1944. De wensch luidde, dat de schuldigen vervolgens uitgeleverd zouden wordeu aan de volks- justitie. De Führer heeft aan dezen wensch voldaan, vooral aangezien het snelle en krachtdadige ingrypen van het leger zelf den volks- en hoogverradcr- lykcn aanslag in de kiem heeft gesmoord. In 'byzonderheden heeft de Führer bepaald: een eere-gerechtshof van veldmaarschalken en generaals van het leger moet onderzoeken, wie op eenigcrlei wyze by den aanslag betrokken is en uit het leger moet worden gestooten, wie als verdacht om te beginnen ontslagen moet worden. Samenstelling van het eere-gerechtshof In dit eere-gerechtshof heeft de Führer beroepen: Generaal-Veldmaar- schalk Keitel. Generaal Veldmaar schalk von RundStedt, Kol.-Generaal Guderian. Generaal der infanterie Schrolh, Luitenant-Generaal Specht. Als vertegenwoordigers: Generaal der infanterie Kriebel. Luitenant-Generaal Kirchhcin. De Führer heeft zich voorbehouden persoonlijk een beslissing te treffen over de voorstellen van het eere-ge rechtshof. Soldaten, die de Führer uit stoot, hebben geen gemeenschap meer met de millioenen fatsoenlijke soldaten van het Groot-Duitsche Rijk. die de uniform van het leger dragen en met de honderdduizenden, die hun trouw met den dood hebben bezegeld. Zij zullen derhalve ook niet voor een ge rechtshof van de weermacht, maar te zamen met andere daders voor het Volksgerechtshof terechtstaan. Het zelfde moet gelden voor de soldaten, die om te beginnen uit de weermacht ontslagen worden. De lijst der schuldigen Het door den Führer aangestelde ..eere gerechtshof van het leger is op 4 Aug. bijeengekomen en heeft op grond van de aanwezige resultaten van het onderzoek den Führer de volgende voorstellen voorgelegd: Uit de weermacht worden gestooten: a). De in arrest zijnde Generaal-veld- maarschalk von Wilzleben, de Generaal van den berichtendienst Fellgiebel, Lui tenant-generaal von Haase. Gcneraal- majoor Stieff. Generaal-majoor von Treschkow, Kolonel van den generalen Staf Hansen. Luitenant-kolonel van den generalen staf Bernhardis, Majoor van den generalen staf Mayessen, kapi- Front in Noord-Frankrijk Het Internationale Informalions- büro meldt over de gevechten in Noord-Frankrijk o,m.: De groote slag in Normandië en het. Oostelijke deel van Bretagne is gisteren met toenemende felheid voortgezet, waarbij de Amerikaan- sche formaties klaarblijkelijk op dracht hebben 't Bretonsche schier eiland af te snijden, terwijl Ameri- kaansche formaties, tezamen met Britsche divisies tanks en infanterie naar 't Z. en Z.-O. moeten opruk ken. om zoo den rechtervleugel van het Duitsche verdedigingssysteem te ontwrichten. In hel. totale beeld van den grooten slag vallen eenige afweersuccessen der Duitsche verdediging evenzeer op als de terreinwinsten, die Duitsche tank formaties in tegenaanvallen. vooral binnen den Britschen aanvalsector heb ben kunnen behalen. In den Amerikaanschen sector kon den de hier opereerende Duitsche for maties eenige ondernemingen ter ver korting van haar front en ter verste viging van het geheele Duitsche ver dedigingssysteem met succes ten uit voer leggen, ook aV lukte het niet een penetratie in de verdediging der stad Rennes te verhinderen. Volgens tot dusver ontvangen berichten worden in het Oostelijk deel van Rennes zwa re gevechten geleverd. Marinemannen offerden zich op. In een kort overzicht, van de scheeps- verliezen, die de geallieerden in de vroege ochtenduren van 3 Augustus door strijdmiddelen van de Duitsche marine hebben geleden, wordt o.m. ge zegd: Een van de opmerkelijkste gebeurte nissen van dezen nacht speelde zich af kort voor den start der strijdmiddelen. Drie officieren, een vaandrig, een on derofficier en vijf man meldden, dat zij hun vaartuig zoo dicht bij den vijand zouden brengen totdat zij een loonend doel vernietigd zouden hebben, zonder rekening te houden met den actiera dius of eigen terugkeermogelijkheden. Deze tien mannen zijn van hun tocht niet teruggekeerd. Deze vrijwillige doodsverachting voor het bereiken van een gesteld doel is het overtuigendste bewijs voor het strijdmoreel der Duitsche soldaten, speciaal echter voor de Duitsche zee lieden, die in verband met de gecon centreerde vlootstrijdkrachten van twee wereldmachten als protoype van den individueelen strijder het berei ken van hun doel hooger stellen dan hun leven. In <Un Haarlemmermeerpeldw Is man bagonnan mat he4 maaien van da rog ga CNF/Stev eru/P«* m tein Klausing, reserve eerste luitenant graaf von der Schulenburg, reserve eerste luitenant von Hagen, reserve luitenant graaf York von Wartcnburg, b). - De op 20 Jyli standreehterlijk doodgeschoten generaal der infanterie Olbricht, kolonel van den generalen slaf graaf von Stauffenberg. kolonel van den generalen staf Mertz von Quirheim, reserve eerste luitenant von Haf en. c). - De verraders die zich door zelf moord zelf schuldig verklaard hebben, kolonel generaal b. u. Beek, generaal der artillerie Wagner, kolonel van den generalen slaf von Freytag-Loringho- ven, luitenant kolonel Schrader. d). De deserteurs generaal der artil lerie Lindemann, majoor van den ge neralen staf Kuhn (naar de bolsjewie ken overgcloopen). e). Een voorstel tot uitstooting van den vroegeren kolonel-generaal Höpp- ner is overbodig, aangezien Höppner daar hij in 1942 reeds uit de weer macht was gestooten niet meer tot het leger behoorde. De uitgestootenen worden ter be schikking gesteld van het Volksgerecht of Volksgerechtshof om terecht te slaan. Het proces voor het Volksgerechtshof tegen de schuldigen vindt binnenkort plaats. D« »eh«eva toren van Pita, walk ba- roemd bouwwerk, zooalt het weer» maehtiberlpbt meldde, door Amert* kaanich artillerievuur beschadigd It Atlantic/Hol land/Pa* m TOTALtf MOBILISATIE VAN HET JAPANSCHE VOLK. In de kabinetszitting van Vrijdag zijn in de eerste plaats maatregelen voor de „totale mobilisatie van het Japan- sche volk" besproken. De beginselen daarvoor zijn reeds vastgelegd. In de volgende kabinetszitting zullen de ver schillende ministeries bijzonderheden voor het plan indienen voor 200 ver dat hun ressorten betreft. De minister van buitenlandsche zaken, Sjigemitsie, hield in de zitting een referaat over den buitenlandschen politieken 'toe stand. Er werd voorts besloten, dat de eerste minister op 8 Augustus een ra diotoespraak tot het Japansche volk zal richten. Onder vallenden hoom gedood. Tij dons het rooien van boomen kwam de 30-Jarige H. v. d. Braak onder een neer vallenden boom. Hij was vrijwel op slag dood. Het slachtoffer was gehuwd cn had een kind. W«ermachtbericht Gemotoriseerde vijandelijke troepen in Bretagne Sovjef-sfrijdkrachten bij Warschau afgesneden Florence onder zwaar artillerievuur HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 4 Aus. (DNB). - Het opper bevel van de weermacht deelt mede: „In Normandië mislukten plaatse lijke aanvallen van den vijand Zuid westelijk van Caen. In het gebied van Goulvain werden den geheelen dag hevige gevechten geleverd, zonder dat zij leidden tot een noemenswaar dige verandering in de positie. Zuid westelijk daarvan en in het gebied van Vire gelukte het, den binnenge drongen vijand door den tegenaanval van Duitsche pantserformaties terug te. slaan cn den samenhang van het front te herstellen. Vijftig vijande lijke tanks werden stukgeschoten. Een sterke vijandelijke groep is inge sloten cn wordt concentrisch aange vallen. Noordoostelijk en Oostelijk van Avranchos stortten talrijke door tanks gesteunde vijandelijke aanvallen met groote verliezen ineen. In het Oostelijk deel van Bretagne dringen de over Avranches in Zuide lijke richting doorgebroken gemoto riseerde troepen van den vijand naar het Zuiden cn het Westen op cn be vinden «ich op verscheidene plaatsen in gevecht met de garnizoenen der Duitsche steunpunten in dit gebied. In de beide laatste dagen verloor de vijand 216 tanks. Vijandelijke vloot zwaar getroffen Door strijdmiddelen der marine en door duikbooten werden in de wateren voor het invasiefront een kruiser, drie torpedojagers, twee corvetten, alsmede vijf transportschepen en een speciaal schip met een gezamenlijken inhoud van 36.000 ton tot zinken gebracht. Talrijke andere schepen met een geza menlijken inhoud van meer dan 56.000 ton werden door torpedo's getroffen. De ondergang van het grootste deel dezer schepen kan waarschijnlijk wor den geacht. Torpedomotorbooten brach ten in den nacht van 2 op 3 Augustus in het Oostelijke deel van de Seinebaai een Britsche artilleriemotorboot tot zinken. Londen en zijn buitenwijken liggen nog steeds onder het zware vuur der V. 1. In Italië distancieerden onze troepen zich op een nauw bruggehoofd dicht ten Zuiden van Florence. Hernieuwde vijandelijke aanvallen op deze stelling mislukten. De historische stad met haar onver vangbare cultuurschatten ligt onder zwaar vijandelijk artillerievuur. Oostelijk front houdt stand Aan den Noordoöstelijken rand der Karpathen is de vijandelijke door braakpoging in de richting van den Bcskidenpas mislukt. Daarbij is de 27]ste infanteriedivisie der Sovjets in gesloten en vernietigd. Verscheidene andere Sovjet-divisies leden zware verliezen aan menschen en materiaal. In de periode van 31 Juli tot 3 Aug. werden .n dit gebied 181 stukken ge schut, 13 tanks, alsmede talrijke infan- teriewapenen en auto's vernield of buitgemaakt. Herhaalde bolsjewistische aanvallen ten Westen van Reichshof werden af geslagen. Westelijk van Baranof wer den 23 vijandelijke tanks door storm- geschut vernield. Aan het overige Weichselfront zijn hevige gevechten gaande in het ge bied ten Oosten van Sandomicrz, ter weerszijden van Poelawy cn Zuid oostelijk van Warschau. Noordooste lijk van Warschau werden Sovjet- strijdkrachten door een tegenaanval van onze pantserwagens van haar achtcrwaartsche verbindingen afge sneden en op oen klein gebied op eengedrongen. 76 vijandelijke pant serwagens werden vernield. Aon het front van Warschau tot Wes telijk van Kowno mislukten alle bols jewistische aanvallen. Aan het front in Letland stortten in verscheidene sectoren vijandelijke aanvallen bloedig ineen. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld of in den tegenaanval verkleind. Op de landengte van Nar- wa liepen de Sovjets opnieuw met ne gen infanteriedivisies en vier pantser formaties storm op onze stellingen. Zij leden wederom zware verliezen zonder succes te behalen. Een vijandelijke landingsoperatie, in de ochtenduren van 2 Augustus onder de bescherming van Engelsche torpe dojagers en talrijke jachtbommenwer pers ondernomen tegen het Dalmati- sche eiland Korcoela. werd na een kor ten. hevigen .strijd door het garnizoen van het eiland afgeslagen. Terreuraanvallen op Duitsche steden. Formaties vijandelijke bommenwer pers ondernamen met schending van het Zwitsersche territorium terreur aanvallen op plaatsen in Zuid- en Zuid- west-Duitschland, vooral op Friedrichs- hafen, Saarbrücken en Kempten. Door luchtverdedigingsstrijdkrachtcn wer den 43 vijandelijke vliegtuigen, waar onder 40 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten". Z.S.-proceduve VOOR CREDIETIN STELLINGEN EN DERG. ONDERNEMINGEN. Van bevoegde zijde wordt medege deeld: De procedure der Z-S-kaarten als maatregel op grond van de verorde ning van tien Rijkscommissaris voor hi-t bezette Nedrrlatidsche gebied nr. 108/42 betreffende de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen wordt thans ook toegepast op het ge heele gebied van het bankwezen, d.w-z. alle onder de hoofdgroep Ban ken ressorteerende ondernemingen. Er moeten derhalve aan deelnemen de ondernemingen. weJke onder de volgen de groepen ressorteeren: 1. Bedrijfsgroep handelsbanken: a. vak groep valüiamakelaars en discontohande laren ,b. vakgroep incassobedrijven, c. vakgroep onderhandsche en kasgeldlee- ningen; 2. Bedrijfsgroep spaarbanken: Neder landsche Spaarbankbond vakgroep al- gemeene spaarbanken; 3. Bedrijfsgroep hypotheekbanken, a. vakgroep hypotheekbanken, b. vakgroep scheepshypotheekbanken. c. vakgroep hy potheekbanken werkzaam in het buiten land; 4. Bedrijfsgroep financieringstnstellln- gen en credleUnstellingcn voor bijzonde re doeleinden, a. vakgroep borg- en ga rantie-instellingen met de ondervak- groepon borgtochtmaatschappijen en re gionale borgstellingsfondscn. b, vak groep kerkelijke credietmstellingcn, c. vakgroep onroerende 2aken met de on dervakgroep exploitatie van en handel in onroerende zaken, waarin de secties woningbouwvereenigingen en exploitan ten van tennisbanen, en de ondervak groep financiering van onroerende za ken, d. vakgroep instellingen voor fi nanciering van huurkoop en andere a£- betallngsovcreenkomsten, e. vakgroep spaar- en betaalzegelkassen, f. vakgroep volkscrcdiet- en geldschietinstellingen met de onclervakgroepen sociale volks- credictinsteUingen en commercieele geld- schletbanken, g. vakgroep bouwkasscn, h. vakgroep loterijwezen met de onder vakgroep ttisschenpersonen loterij wezen, i. vakgroep wisselkantoren met de sectie reiscred let i nstclllngen 5. Vereeniging voor den Effectenhan del (bedrijfsgroep effectenhandel), a. vakgroep effectendepots, b. vakgroep ad ministratiekantoren, c. vakgroep trust kantoren, d. vakgroep makelaars in ef fecten, e. vakgroep vermogensbeheer. Uitzonderingen. Uitgezonderd zijn de boerenleenban ken en haar centrales, welke zijn opge nomen in de bedrijfsgroep landbouwcrc- dietbanken en waarvoor de Z-S-proce- dure immers reeds is ingevoerd. De aa.avraigfórmulieren en Z-kaarten zijn verkrijgbaar bij de Kamer van Koop handel. Z-kaarien zijn bovendien ver krijgbaar bij de Deutsche Handelskam- mer fvlr die Nlederlande in Amsterdam en Rottel'dgm. De aanvragen moeten ter stond, maar uiterlijk op 20 Augustus 1044 Ingediend worden bij den Beauftragte für die Nlederlgndische Bank, Rokin 127, Amsterdam-C. Later ontvangen aanvra gen worden behandeld als waren zij niet ingediend De verantwoordelijkheid voor de tijdige ontvangst der aanvragen 11^ hij de aanvragende firma's. Aanbevolen wordt daarom de toezending aangelee- kend te doen geschieden. Onjuiste opgaven kunnen bovendien bestraffing tengevolge hebben. Onderne mers. die in gebreke blijven vóór 21 Au gustus 1944 hun aanvraag in te dienen, stellen daarmede zichzelf en hun werk krachten ter beschikking voor gebruik elders. Nadere bijzonderheden kunnen ont leend worden aan het bij de Kamers van Koophandel verkrijgbaar gestelde toe- lichtingsveL De ambtsaanvaarding van Mannerheim Naar aanleiding van de ambtsaan vaarding van maarschalk Mannerheim als staatshoofd van Finland is heden in aanwezigheid van de regeering en tal rijke vertegenwoordigers van het corps diplomatique een plechtige zitting van den Rijksdag gehouden, aldus meldt het D. N. B. In het Finsch en het Zweedsch las maarschalk Mannerheim de plechtige verplichting voor, dat hij, die door het Finsche volk tot president der repu bliek Finland was gekozen, de aan vaarde opdracht redelijk en trouw zou uitvoeren. Rijksdagpresident Hakkila richtte vervolgens een toespraak tot den nieu wen president. President Mannerheim antv/oordde in het Finsch en het Zweedsch. „Terwijl ik nu voor de tweede maal", zoo zeide hij o.m.. „op een moeilijk historisch oogenblik voor het vader land de plichten van staatshoofd op mij neem, ben ik mij volledig bewust van de diepe verantwoordelijkheid. De moeilijkheden, die wij ter bescherming van onze toekomst en veiligheid moe ten overwinnen, zijn buitengewoon groot. Ik denk daarbij aan het Finsche leger en aan den strijd, dien het reeds meer dan vier jaar voert. In vertrou wen op- de Hoogsten hoop en geloof ik. dat het ons met hulp van den Rijksdag en de regeering en met steun van een eensgezind volk zal gelukken, de zelf standigheid van den staat en het na tionale bestaan te behouden." De eerstvolgende Rijksdagzitting zal 8 Augutus gehouden worden. De nieuwe Zeepbon GEEN BON VOOR WASCHPOEDER. 's-GRAVENHAGE. 4 Aug. Voor de periode van 6 Augustus tot en met 2 September a.s. wordt slechts één bon voor zeep aangewezen, n.1. nummer 194 Algemeen, welke recht geeft op het koopen van één rantsoen Eenheids toiletzeep. Voor deze periode wordt geen bon aangewezen rechtgevende op he koopen van waschpoeder. Op den kinderbon Reserve C 66. D 66 en E 66 kan, evenals voorheen, eén rantsoen waschpoeder worden betrokken. Op den kinderbon Reserve E 67 wordt wederom één rantsoen toiletzeep van oude samenstelling beschikbaar gesteld. De bon Algemeen 180, aangewezen voor één rantsoen waschpoeder of eenheids- zeep, wordt niet verlengd, zoodat is aan te bevelen hierop nog tot en met 5 Augustus eenheidszeep te koopen. De geldigheid der kinderbonnen Reserve C 50. D 50, E 50 en C 58. D 58 en E 58 worden verlengd tot 2 September 1944. Op deze kinderbonnen kan één rantsoen waschpoeder worden betrokken. Voor het in behandeling geven van waschgoed aan wasschcrijen behoeft in de periode van 6 Augustus tot en met 2 September geen bon te worden af gegeven. Valschermjagers op de wegen Jn Normandië. Men moet de gelegen heid benutten, dan komt men ook te voet «nel vooruit De hals over kop gevluchte burgerbevolking heelt voor bet grootste deel het vee en de paarden achtergelaten. De rijdieren komen den valschermjagers uitstekend pas. PKZimmermann/PBZ/R/P cn Vacaniie. De wijze, waarop de menseh ziin vacantie viert, is vaak even ken merkend voor zijn persoonlijkheid als bijvoorbeeld de manier, waarop hij zijn vrouw behandelt. Zoo ontmoette ik cczer dagen iemand, die plechtig voornemens was om zijn veertien vrijen dagen niet eerder dan 's morgens elf uur uit zijn bed te komen, en de rest van den dag door te brengen met het absolute luieren behouden^ de werkzaamheden, die aan ademen en eten verbonden zijn. Het is een standpunt, De vacantie immers is geschapen om den mensch eens te laten uit rusten. Maar aan den anderen kant: het is een bekend feit, dat men van het nietsdoen óokdoodmoe kan worden. OVID1US- y Een nieuw Bonzendom? Niet zonder eenige verbetenheid vraagt Unterschar'ührcr Bon van Norden zich dit af in het weekblad „Storm" van 4 Augustus. En terecht kan hU deze vraag stellen, omdat hU In 1911 zich meldde als vrijwilliger en daardoor 'n positie hij één der grootste inrichtingen in Nederland opgaf. (Red. D. v. N.-H.) Helaas bestaat In Nederland niet. dn innige morecie verbintenis tusschen front en vaderland, welke zoo kenmerkend ir. voor het Duitsche volk. De Nederlandsche frontsoldaat ondervindt, bij zijn terugkeer In het vaderland, niet de dankbare zorg van het geheele volk. zooals zijn Duit sche kameraad. Heeft hij begrijpend!» ouders, een begrijpende vrouw of ver loofde. dan zal hij zijn drie weken ver lof prettig, maar het liefste als „vergeten burger" doorbrengen Want opnieuw, na een jaar afwezigheid, ondervindt hij de wrange teleurstelling, omdat de roep van het thuisfront zoo weinig In overeenstem ming is met de werkelijkheid. Na het verlof is er de heftige hunkering, weer zoo snel mogelijk daar te zijn. waar het woord kameraadschap geen ijriele kl3nk is. Het moet maar eens gezegd wordeA aan hen voor wlen het geldt en dat zijn er velen. Als u denkt, van mede-leven druipende volksgenoot, u die ons tot ln den treur* verhaalt van uw mislukte pogingen voor den frontmzet, dat wij u gelooven, dan vergist u zich Het eensgezinde Europa komt. maar zonder u! Als u denkt, flinkdoende hoogwaard ig- heidsbekleeder In een of andere over- heidsfunctle. dat u te belangrijk bent voor den strijd aan het front, dan vergist u zich. De nieuwe tijd komt. zonder u, doch in den geest van grooteren d<c vie len. Als u denkt, defaitistische bitterstra- teeg in eigen rijen, dat u onze moraal kunt ondermijnen, dan vergist u zich. U weet niets van den frontgeest en daarom niets van onze groote kracht. Dat is het. geloof in ons ideaal en aan onzen grooten aanvoerder. Adolf Hitier. Met hem marchreren wij. gelukkig zonder u! Als u denkt, frontbrlevenvrrmenigvuldt- ger. dat wij uw bij tientallen gecyc'.o- stylde epistels leuk vinden, dan vergist u zich. Liever eenige met inkt of potlood gekrabbelde, maar uit het hart gegrepen woorden van een Jeugdstormer Want hij en niet u wordt de drager van den nieu wen tijd. En tot slot een woord tot den verklce- den burger. Het mooie uniform, waarmee u langs Nederlandsche wegen praalt, staat u keu- lig. maar het hart eronder deugt niet. Bittere woorden zult u zeggen. Helaas 1a. Maar bitterder nog is het feit. aan den vooravond van de beslissing over Euro pa's toekomst te moeten vaststellen, boe ver het hart van het Nederlandsche volk nog van ons afstaat. Daaraan heeft u veel schuld! Wel hebben de zware oorlogsjaren het respect gebracht voor den Gerniaanschen vrijwilliger, die goed en bloed offerde voor zhn Ideaal, maar uw onvruchtbaar voorbeeld weerhield den eenvoudigen, maar Sn dit opzicht wantrouwig gewor den werker uit het volk, zijn vertrouwen te schenken. Dan pas. wanneer elke weerbare man, die begrip heeft voor de zen ontzaglijken tijd, waarin het lot van een ieder, die ons na staat gewogen wordt, zijn hoogste nlicht zal vervullen, ja. dan zal waarschijnlijk het werkende deel van het Nederlandsche volk Iets van het vertrouwen terugkrijgen, wat haar •door het bonzendom uit het schimmige verleden ontnomen is. 11-Useha B. VAN NORDEN Buifenlandsch overzicht -kff- De voorspelling, in het voor jaar gedaan, dat de zomer van 1944 het hoogtepunt van den oorlog zou zijn en de beslissing zou brengen, vindt thans haar vervulling in de nog steeds toe nemende hevigheid van den strijd aan alle fronten. Eigenlijk eerst nu, duide lijker dan ooit sedert het begin van den oorlog, gaan zich de lijnen aftee- kencn, waarlangs geheel het geweldig gebeuren van onzen tijd naar één punt stuwt, naar de apotheose, die het den uiteindelijken overwinnaar mogelijk j?al maken de toekomst zijn wil op te leggen. Steeds intenser wordt de ont wikkeling, steeds sneller gaat zij. En dit heeft tot gevolg, dat nu eonerzijds de samenhang van alle, zoowel mili taire als politieke gebeurtenissen zicht baar wordt, anderzijds het tijdsbestek, waarbinnen de beslissing vallen moet, aan scherp getrokken grenzen wordt gebonden. Dit tijdsbestek ligt tusschen hel begin der invasie in het Westen op 6 Juni en het begin van het Sovjet offensief op 22 Juni en een tijdstip in den nazomer of den herfst, waarop volgens Churchill de oorlog „tot eiken prijs ten gunste der geallieerden beslist moet zijn" en dat volgens hem „op zijn laatst in October vallen moet". Want aldus de Britsche eerste mi nister „indien de oorlog door de ge allieerden in de komende weken niet gewonnen wordt, wordt hij in het ge heel niet meer gewonnen en zullen de voorbereidingen, door Engeland en de USA in de laatste 3 jaren voor den aanval op Europa getroffen, grooten- deels waardeloos zijn geworden. „Voor de geallieerden ontstaat dus een wed loop met den tijd. waarbij het besef, dat Duitschland zoowel het gebruik van geheel nieuwe methoden als van geheel nieüwe wapens voorbereidt, hen dwingt, ,om nog vóór de Duitsche lei ding van deze voorbereiding tot de ver wezenlijking kan overgaan, de schaal naar hun kant te doen doorslaan. Dit nu is slechts mogelijk, indien zij er in slagen om bij het huidige materieele overwicht, dat zij ln de oude en an ders straks verouderde wapens bezitten en met de nu nog geldende, anders straks achterhaalde methoden, de fron ten uit hun verstarring te wekken en Duitschland te nopen tot een bewe gingsoorlog, waarin het. materieel nu nog de mindere, tegenover een verplet terende overmacht zou zijn geplaatst. Reeds de invasie op 6 Juni was de eer ste poging deze verstarring te door breken. Deze poging is -mislukt. Want na de eerste stormloop, waardoor de geallieerden vasten voet op de Euro- peesche kust konden vatten, verstarde ook daar weer de strijd tot een stel lingenoorlog in de diep geëchelonneer- de werken van den Atlantikwal. Het Sovjetoffensief, op 22 Juni begonnen, scheen meer succes te hebben. Diep stootte het roode leger in de Duitsche Oostflank. Alles deed een bewegings oorlog verwachten. Maar. zooals des tijds de bolsjewisten zelf bij Stalin- grad, ontweken nu ook de Duitschers den slag. In plaats van de Duitsche hoofdmacht te omvatten, grepen de bolsjewisten in het luchtledig eener groote ruimte, waaruit de Duitsche hoofdmacht zich had teruggetrokken. Dit noodzaakte het roode leger ziin krachten te verspillen aan een moei- zamen opmarsch, die de Duitsche weer macht toen, met veel minder moeite dan indien zij het tot een bewegings slag had laten komen, kon opvangen op de Njemen- en Weichsel-linies. Ook in het Oosten verstart nu weer het front. Met eiken dag, die de zomer doet verstrijken komt de voor de ge allieerden fatale herfst echter nader en wordt de druk. die hen tot handelen dwingt heviger. Geen dag mag meer onbenut voorbij gaan. Reeds op de eerste teekenen van het wederom ver starren van het oostelijk front, werd daarom in het westen weer een poging ondernomen den strijd beweging te ge ven. Deze poging bleef bij Caen zonder succes en leidde bij St. Ló tot een Amerikaansche doorbraak tot Avran ches. dat echter als kustplaats nog steeds in de eerste linie van den At lantikwal ligt en waar het invasiefront zich nu dus wel verbreed, maar niet verdiept heeft. En eerst in de diepte der Westeui'opeeschc ruimte ligt de mogelijkheid voor de geallieerden zich aan den verstarrende» invloed van den Atlantikwal te onttrekken en hun tegenstander in een bewegingsslag te slaan. O^ok bij Avranches is die ver starring dus niet gebroken. Zal dit nu op een geheel anderen sector der I-'.uropeesche vesting beproefd worden? De politieke spanning rond Turkije richt de aandacht op den Balkan en het Zuid-Oosten. Ook hier ligt een verstard front, ook hier zal. naarmate de tijd meer dringt, door de geallieer den, niets ongedaan worden gelaten om deze verstarring te verbreken en de oorlog ook daar bewegelijk te maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1