Opruiming der clique voorwaarde tot de overwinning Vijand ondervindt in Bretagne feilen tegenstand Provinciale Athletiekkampioen- schappen te Amsterdam Burgemeester van Langedijk geïnstalleerd Uitgave: (üagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordara C9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66180. MAANDAG 7 AUGUSTUS 1041. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 183, 2 pagina's. mmwomm Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gc- heele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Hoofdredacteur: H. M. C- SCHRöDER, Alkmaar De FOhrer over den aanslag De Nationalsozialistische Parteikorrespondenz meldt: Op 4 Augustus zyn de Reichsleiter en de Gouwleiders aan het slot van hun bijeenkomst door den Führer in zyn hoofdkwartier ontvangen. Reichsleiter generaal Ritter von Epp maakte zich tot tolk der leidende partyinstanties, door met bewogen woorden uiting te geven aan zyn vreugde, den Führer na den snooden aanslag van 20 Juli in volle gezondheid en werkkracht te zien. Vervolgens sprak de Führer tot zyn politiek leiderscorps. Hy gaf een uiteenzetting van den achtergrond en het verband van de gebeurtenissen van 20 Juli. By de beoordeeling van de misdaad mag men, aldus zeide hy, niet vergeten, dat deze verraders in werkeiykheid niet pas sedert 1941, maar reeds sinds het aan het bewind komen van het nationaal-socialisme voortdurend de krachtsinspanning en den stryd van het land gesaboteerd hebben. De clique was in aantal beperkt, maar in invloed aanzienlyk. Veiligheid in den rug eerste vereischte De Führer zette uiteen, hoe van deze kringen een permanent verzet tegen maatregelen der regeering uitging, dat groeide tot een openlijk verraad jegens de strijdende troepen en tot directe sa botage der frontvoorziening. De over weldigende meerderheid, waaronder dui zenden flinke Duitsche officieren, heeft met deze misdadige clique niets gemeen gehad en keert zich met verontwaar diging en afschuw van haar af. De Führer zeide het als een schikking van het lot en een persoonlijke verlichting te gevoelen, dat thans eindelijk dit interne verzet, dat men tevoren nooit had kunnen aangrijpen, ontmaskerd en de misdadigersclique uit den weg ge ruimd kon worden. Thans is het zaak, uit deze gebeurtenissen de consequen ties te trekken. Tenslotte zal men eens inzien, dat deze op het oogenblik zelf zoo smadelijke daad wellicht de meest zegenrijke voor de geheele Duitsche toekomst is geweest. Den strijd tegen de buitenlandsche vijanden vrees ik niet, aldus ver klaarde de Führer. Met hen spelen wij het tenslotte ondanks alles klaar. Ik moet slechts het bewustzijn hebben, dat in onzen rug volkomen veilig heid, een geloovig vertrouwen en trouwe medewerking heerschen. Dat ig dc voorwaarde. Dc mobiliseering van alle krachten in ons volk, zooals die thans geschiedt, zouden wij niet ten uitvoer hebben kunnen leggen, als het misdadige drijven der thans uit deu weg geruimde saboteurs had voortgeduurd. Door het gebruik van alle militaire en binnenlandsche kracht van het land zullen wij alle moeilijkheden overwinnen. Ik ben, aldus de Führer. het lot. dat mij in het leven liet, dankbaar, alleen omdat ik den strijd kan voortzetten. Want ik geloof, dat ik voor het land noodig ben, dat het een man noodig heeft, die onder geen omstandigheden capituleert, maar vastberaden de vaan van het geloof en het vertrouwen hoog houdt, en omdat ik geloof, dat geen ander dat beter zou doen dan ik het doe. Welke slagen er ook van het lot mogen komen, steeds zal ik als drager dezer vaan vaststaan. Juist door den 20en Juli heb ik een vertrouwen ge kregen als nooit te voren in mijn leven. Amerikaansche wig in Bretagne Het Internationale Informations- büro meldt over de gevechten in Noord-Frankrijk: Het beeld van den grooten slag in het Normandisch-Bretonsche gebied heeft in zijn geheel, vergeleken met de voorafgaande dagen, geen beslis sende wijziging ondergaan- Nog steeds ligt het zwaartepunt der Ameri- lcaansch-Britsche acties op den wes telijken vleugel van het aanvalsfront. Hier zijn sterke Amerikaansche tank formaties diep doorgestooten op het Bretonsche schiereiland, zonder dat het daarbij tot dusver tot gevechten van eenigen omvang is gekomen, aangezien de Duitsche verdedigings strijdkrachten natuurlijk geconcen treerd zijn in de belangrijkste secto ren. Een andere, sterke Amerikaansche gevechtsgroep, bestaande uit verschei dene divisies tanks en gemotoriseerde infanterie, valt aan naar het zuiden, waar zij Zaterdag in de avonduren het gebied der stad Laval bereikte. Om trent de gevechten met Duitsche beveili- gingssstrijdkrachten, die hier zijn ont staan, zijn nog geen definitieve berich ten ontvangen. Ook in den Britschen invasiesector ligt het zwaartepunt op den westelijken vleugel van het tweede Britsche leger, welks druk in het gebied ten zuiden van Presles bijzonder sterk was. De na gestreefde doorbraak kon door de Duit sche grenadiers wederom verijdeld worden, zonder dat het noodig was reservestrijdkrachten aan te voeren. Vrijdag in den loop van den middag is het ook aan weerszijden van den weg Caen—Falaise, bij Tilly, bij Verriere en ten noorden van St. Martin tot vrij levendige gevechtshandelingen geko men. De Britten slaagden er niet in door te dringen in het Duitsche hoofd- gevechtsveld. Zij leden zware verliezen. Daarom zullen wij tenslotte dezen oor log tot een zegevierend einde brengen, Betuiging van trouw Na de toespraak van den Führer bereidden de vergaderde partijleiders hem een demonstratie van trouw en geloovig vertrouwen. Reichsleiter en Reichsarbeitsführer Hierl gaf hieraan uiting met de woor den: „Gij kent uw oude medewerkers en medestrijders, mijn Führer. Gij weet, hoe wij met u verbonden zijn. Uw leven is ons leven. Ik geloof niet dat het noodig is, u nogmaals onze trouw te betuigen. Die trouw is iets. dat vanzelf spreekt. Die trouw kan niet worden beperkt en ook niet grooter worden. Voor ons partijgenooten is er slechts één ware trouw en die sluit aRes in zich' strijd en offer, lijf en leven. Leve onz Führer. Sieg heil!" Duitsch luitenant-generaal gesneuveld Bij den strijd tegen een afdeeling Britsche tanks, die tusschen Virc en Orne de Duitsche stellingen was bin nengedrongen, is luitenant-generaal Von Drabisch-Wachter in een gevecht van man tegen man zwaar gewond. Luitenant-generaal Von Drabisch-Wach ter, die tot tweemaal toe op de beslis sende plaats de Duitsche grenadiers een tegenaanval heeft laten ondernemen, is op weg naar de verbandplaats aan zijn verwondingen bezweken. Moskou en Turkije In Berlijnsche politieke kringen acht men het zwijgen, dat de Moskousche bladen over het verbreken van de be trekkingen tusschen Duitschland en Turkije bewaren, zeer veelzeggend. Een zwijgen der Sovjets over een kwestie, die de Sovjet-Unie raakt, zoo verklaart men, moest tot dusver steeds be schouwd worden als een teeken van ontevredenheid der Sovjets. Moskou volgt daarmede een taktiek, die reeds bij vele andere gelegenheden is toege past. Zoo moet dit opvallende zwijgen beschouwd worden in dien zin, dat Moskou geenszins tevreden is over den huidigen stand van zaken en den wensch tot inwilliging van vergaande eischen op deze ondubbelzinnige wijze tot uiting brengt. Men wijst in Berlijn op de verklaringen in de vijandelijke en neutrale bladen, die in dit verband de aandacht hebben gevestigd op de Dardanellen. De „Basler Nachrichten" heeft in zake deze kwestie gemeld, dat Turkije niet voornemens is aan de geallieerden steunpunten te verleenen. Het zal in ieder geval belangwekkend zijn, zoo verklaart men tenslotte in Berlijn, de verdere ontwikkeling van deze kwestie te volgen. Weermachtbericht Roode opmarsch vordert nog slechts weinig Terreuraanvallen op Duitsch gebied UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Aug. (DNB.) Het opperbevel der weet macht maakt bekend: Ten zuiden van Caen viel de vij and herhaaldelijk, maar tevergeefs aan. Ook in het gebied ten noord oosten en ten westen van Vire, alsmede ten oosten van Avranches hadden de hevige, door tanks ge steunde vijandelijke aanvallen ge durende den geheelen dag slechts weinig succes, in eenige sectoren zijn tegenaanvallen op de binnen gedrongen vijandelijke strijdkrachten nog gaande. Uit het penetratiegebied ten zui den van Avranches dringen gemo toriseerde strijdkrachten van den vijand verder naar bet zuidoosten door. Hevige gevechten met onze garnizoenen zijn ontbrand bij Mayenne en Laval, Ook in Bretagne wordt om eenige onzer steunpunten verbitterd ge vochten. In het Fransche gebied werden wederom 57 terroristen in gevech ten vernietigd. Het vergeldingsvuur op Londen werd overdag en des nachts voort gezet. Italiaansch front. In Italië opereerde de vijand tot dus verre slechts met verkenning-afdeelin- gen tegen den geheelen Arno-seetor. Een poging om zuidelijk van Florence de rivier over te steken werd door ge concentreerd artillerievuur verijdeld. Noordelijk van Arezzo bewerkstelligde de vijand een plaatselijke penetratie, doch in een tegenaanval werd hij on middellijk teruggeworpen. Zware verliezen voor de bolsjewisten. Ten oosten van Warschau werd het sedert 1 Augustus afgesneden derde Sovjet-pantser corps na harde gevech ten, die verscheidene dagen duurden, vernietigd. Dc bolsjewisten leden zware verliezen aan dooden en gewonden en verloren 192 tanks en 45 stukken ge schut. Tusschen Weichsel en Memel zette de vijand zijn aanvallen op dezelfde zwaartepunten voort. Op plaatselijke penetraties na werd hij in zware ge vechten afgeslagen. Noordelijk van de Memel leveren onze troepen een verbitterden strijd met vrij sterke binnengedrongen Sovjet strijdkrachten. In den sector van een pantserleger werden gisteren opnieuw sovjettaaks stukgeschoten 27 andere tanks werden door slagvliegtuigen ver nietigd. Hiervan schoot majoor Rudel alleen 11 tanks stuk; hij vernielde zijn 300ste tank door de boordwapenen. In Letlani wordt vooral bij Mitau en Birsen verbitterd gevochten. Hierbij werden in een sector 40 van de 50 aan vallende vijandelijke tanks stukge schoten. STRIJDT IN DE WAFFEN l) MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA. Keuringen. Het H-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aan melden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen (Wiking), Pantzer Gre nadier-brigade Nederland, jj-Pantzer Jager-korapagnie Scheveningen, Landstorm Nederland en Gcrmaansclie H in Nederland. 14.8.41 8—12 uur, Rotterdam, Deutscbe Oberschule. Westerlaan 1. 14.8.44 16—18 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15.8.44 8—12 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 15.8.44 1G—18 uur. Arnhem, Café Royal. 16.8.44 8—12 uur, Zwolle, Hotel Geitenbeek. 17.8.44 813 uur, Amsterdam. Dam 4. 18.8.44 8—12 uur, Utrecht, H-Ersatz-Kommando Niederlande Nebenstclle Vreden- burg 19. 18.8.44 15—17 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. rersonen tusschen 19 en 35 Jaar die aanmeldingsplichtlg zijn voor de tewerkstel ling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen H kan ieder worden, die na tenminste een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navolgende Nebenstellen der Waf fen jj: Amsterdam, Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56. Utrecht, Vredenburg 19. Heerlen, Saroleastraat 25. Groningen, Heerenstraat 46. Enschedé, Hengeloschestraat 30. Eveneens bü het ü-Ersatz-Kommando Niederlande. Den Haag, Korte Vu ver berg 5, Tusschen de Duna en het meer van Pskof werden de op eenige plaatsen binnengedrongen Sovjets in den tegen aanval opgevangen. Op de landengte van Narwa misluk ten vrij zwakke vijandelijke aanvallen. Slagvliegers brachten in de baai van Narwa eén sovjetlanks-ïhip van 2000 ton en twee transportschepen tot zin ken. Twee andere schepen werden zwaar beschadigd. Aanvallen op Maagdenburg en Brunswijk. Formaties vijandelijke bommenwerpers ondernamen terreuraanvallen op plaat sen in Midden-Du itschl and. Vooral in Maagdenburg en Brunswijk ontstonden verliezen aan menschenlevens en schade aan gebouwen. Door luchtverdedigings strijdkrachten werden 36 vijandelijke vliegtuigen vernield. In den afgeloopen nacht lieten af zonderlijke vijandelijke vliegtuigen bommen vallen op het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied en op Oost-Pruisen. Legerbericht van Zaterdag Het weermachtbericht van Zaterdag luidde: In Normandië ondernam de vijand gis teren ten noorden van Vire alsmede ten noordoosten en oosten van Avranches krachtige door pantserwagens onder steunde aanvallen, die na een harden strijd werden afgeslagen. Verscheidene achter onze linies ingesloten vijande lijke gevechtsgroepen werden vernie tigd. In Bretagne boden ook gisteren de bezettingen van onze steunpunten den verder naar het westen en zuid westen opdringenden vijandelijken ge- motoriseerden strijdkrachten hevigen tegenstand. Slagvliegt.uigen kwamen met goed effect, in de gevechten tusschen- beideen sloegen vijandelijke colonnes uiteen. Des nachts vormden door den vijand bezette plaatsen en batterijen luchtdoelartillerie het aanvalsdoel van onze gevechtsvliegtuigen en nachtslag- vliegtuigen. In het Fransche achterland werden 59 terroristen in den strijd vernietigd. Londen ligt onder zwaar vergeldings vuur der V. 1. Florence werd gespaard In Italië werden onze troepen naar het gebied ten noorden van Florence terug getrokken. om de historische stad. die de vijand gisteren den geheelen dag door met zware artillerie beschoot, en haar onvervangbare kunstwaarden tc sparen. Ten noorden van Florence worden hevige gevechten gevoerd met den vij and. die bij den MoMe Altuccio in onze stellingen is binnengedrongen. Tijdens een zuiveringsactie in den Llgu- rischen kustsector werden meer dan 100 terroristen vernietigd. Italiaansche torpedovliegtuigen hebben ten Noordoosten van Bengasi een vracht schip van 7000 brt. tot zinken gebacht en twee andere van tezamen 14000 brt. zwaar beschadigd. Doorbraakpogingen in liet Oosten verijdeld. In het voorterrein der Karpathen en in de groote bocht van den Weichsel werden talrijke aanvallen van den vijand in on middellijke tegenaanvallen verijdeld. Al leen in het gebied van Milec en ten zuid oosten van Wailca konden de Sowlets ter rein winnen. Tegenaanvallen zijn hier gaande Ten oosten van Warschau zetten pant.- sertroepen vsn het leger en van de Waf fen- alsmede de valschermdivisie Her- mann Göring hun aanvallen op de inge sloten, zich verbeten verdedigdende Bols jewisten, onder bevel van den generaal- veldmaarsphalk Model met succes voort. Vijandelijke ontlastingsaanvallen misluk ten. Tusschen de Midden Boeg en de Memel viel de vijand vooral aan weerszijden van Bialystok en in den sector Sudauen- Schaken verder aan. Zijn doorbraakpo gingen werden na zware gevechten in hoofdzaak verijdeld. In eenige penetratie- gebieden wordt nog verbitterd gestreden. T-Iierbij werden gisteren alleen in het ge bied van één pantserleger 119 vijandelijke pantserwagens stukgeschoten. Bij Mitau en Bauske werden penetra ties der voorafgegane dagen opgeruimd. Ten oosten van de Duna, ten noord oosten van Sehwanenburg en op de landengte van Narwa werden sterke vi1- andelljke aanvallen in heen en weer gol vende gevechten, waarin een groot aan tal pantserwagens werden stukgeschoten, afgeslagen of opgevangen. 41 vijandelijke vliegtuigen werden in luchtgevechten en door luchtdoelartillerie neergeschoten. Tijdens den aanval van vijandelijke jagers met grooten actieradius op Ttoe- meensch gebied schoten Duitsche en Roe- meensche luchtverdedigingsstrijdkrachten tien vijandelijke vliegtuigen neer. Formaties vijandelijke bommenwerpers vielen gisteren verscheidene plaatsen in Noord-Duitsehland. vooral Bremen. Ham burg, Anklam en Schwerln aan. Door luchtverdediglngsstrijdkrachten werden 46 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Des nachts wierpen enkele vijandelijke vlieg tuigen bommen in het gebied van Inst.cr- burg en Gumbinnen. In de veenrljke gebieden van Overijsel steken vele landbouwers hun eigen turf, die, als ze gedroogd is, een prima aanvulling van den huisbrand vormt. Ean wagen met turf wordt uit het veen gereden CNF/v. Buiten/Pax m Terreuraanval op Berlijn Sterke Amerikaansche formaties bom menwerpers hebben Zondagmiddag, naar het D.N.B. verneemt, een terreur aanval o-m. op het stedelijk gebied van Berlijn ondernomen. 'Duitsche formaties jagers bestreden hen reeds bij het na deren. Boven Noordwest-Duitschland en de Mark Brandenburg werden ver scheidene felle luchtgevechten geleverd. Dén formaties bommenwerpers werden verliezen toegebracht. Ook talrijke zware afweerbatterijen schoten een reeks toestellen neer. Deelen der Ame rikaansche formaties vlogen in ooste lijke richting door. Ook zij werden door Duitsche jagers en afweergeschut energiek bestreden- Consolidatie in het Oosten In militaire kringen in de Rijks hoofdstad wees men er op, dat de groote opmarsch der Sovjets aan het oostelijke front over het algemeen tot staan ge bracht werd. Slechts op twee plaatsen aan het front van het bruggehoofd ten westen van den Weichsel bij Warka uit en aan de Oost-Pruisische grens hij Sudauen-Scharken vallen de Sovjets nog steeds met sterke strijdkrachten de Duitsche verdedigingslinies aan. G. H. L. SPELBERG OVERLEDEN Te Amersfoort is op ongeveer 70- jarlgen leeftijd overleden de "heer G. L. Spelberg, een belangrijke figuur in onderwijskringen en op hel gebied van het vrijzinnig protestantisme- Sport van Zondag Drie titels voor Mevr, Blanken Koen, De uitslagen van de Zondag te Am sterdam gehouden athlctiekkampioen- schappen in het district Noord-Holland zijn als volgt: Dames: 100 meter: 1. BlankereKoen 12.2 sec.; 2- N. Timmer; 3. Adema. 200 meter: 1. BlankersKoen 25 sec.; 2 L. Sluyters; 3. Huizinga. Vèrspringen: 1. BlankereKoen 5.51 meter; 2. Sluyters; 3. Dammers- Hoogspringen: l.Van Balen—Blanken 150 meter: 2. Martens van Leeuwen; 3. Van Dijk. Speerwerpen: 1. Dammers 39,305 m.; 2 Kunne; 3. Landwehr- Discuswerpen: 1. Niesink 39,55 m.; 2. v. d- Raat; 3. Van Leeuwen. Relay-race: 1. Sagitta 56,1 sec.; 2- Zeeburg; 3. Sagitta 2. 4x100 meter: 1- Zeeburg 50,2 sec.; 2. Sagitta; 3. Zeeburg 2. Meisjes: 80 meter: M. Overdijk 10,8 sec. 4 x 60 meter: Doves 34.1 sec. 4 x 80 meter: Sagitta 42-1 sec. 60 meter: Vleeschouwer 8.1 sec. Vèrspringen: Vleeshouwer 4.85 meter. Kogelstooten: Marissen 10.80 meter. Discuswerpen: Fouweloos 28.45 meter. Heeren: 200 meter: 1. A. van Beveren (Ajax) 24.2 sec.; 2. Frank; 3. Hoog waarden. 800 meter: 1. Kooyman (Suomi) 2 min. 9.7 sec.; 2. Welker; 3. Baarda- 3000 meter D-klasse: 1. Pronk (AAC) 10 min. 5,4 sec-; 2. v. d. Poll; 3. "£ulp. 1500 meter A- en B-klasse: 1. De Ruy- ter 4 min. 12,4 sec-; 2. Jansen; 3. Meyer. 3000 meter C-klasse: 1. v, d'. Vooren (Blauw Wit) 9 min. 45,8 sec. Jongens: discuswerpen: 1. Vetter (AV '23) 39.64 meter; Polshoogspringen: 1- Mulder (BI. Wit) 3.30 meter. Courses te Duindigt en Groningen Duindigt. De uitslagen van de Zaterdag op Duin digt gehouden draverijen en rennen lui den als volgt: Prijs van Nunspeet 1 toto winnend f 1.50, pl. Hanover f 1.30. Prijs van Wageningen: ver, toto winnend f 1.60, zlena Scott f 1.90. Zaterdagmiddag is de heer D.. Stout jesdijk ten gemeentehuize te Noord- Scharwoude door den commissaris der provincie N.-Holland, mr. A. J. Backer, geinstalleerd als burgemeester van Lan gedijk. Deze plechtigheid werd o.m. bij gewoond door dr. Ufer. vertegenwoor diger van den Beauftragte van den Rijkscommissaris in N.-Hollaod. ver scheidene burgemeesters uit de omge ving, functionnarissen van de NSB en andere genoodigden. In zijn rede ging mr. Backer uit van de woorden van Bismarck ..Regeering is ook volk" dat thans in het nat.soc. beginsel ontwikkeld wordt. Daarbij wordt als volk echter niet de kleurlooze massa bedoeld. Als voorbeeld noemde spr. den Duitschen volksstaat met zijn volksregeering. die aan het volk gebon den en in het volk geborgen is. De nat. soc. regeering moet niet worden ge bouwd op de gedachte van de meerder heid, maar op de persoonlijkheid. De enkeling moet boven de massa gesteld, de massa aan de besten ondergeschikt zijn. De nat.soc. regeeringsvorm is aris tocratisch in dezen zin. dat de besten van het volk aan het hoofd worden ge steld. Spr. herinnerde aan de rede van Hitier in het Sportoalast, waarin deze het nat.soc. „Ieder het zijne" tegenover het bolsjewistische „Ieder hetzelfde" plaatste. Gij züt nu, aldus rur. tot den nieuwen burgemeester, in het mooie land van Noord-Scharwou aangewezen om een der besten te zijn en vooraan te gaan tezamen met de anderen die U omgeven, Twee kilogram aardappelen IN HET STADGEBIED BROOD ALS AANVULLING. 's-GRAVENHAGE. 5 Aug. Van 7 tot en met 12 Augustus a.s. kan men op den bon Algemeen 203 twee kg. aard appelen en op bon Reserve B 65 één kg. aardappelen per bon koopen. Op de bonnen Toeslag 33 is een halve leg, aard appelen verkrijgbaar. Aan houders van toeslagkaarten voor bijzonderen arbeid wordt op de bon nen Reserve M 65, M 66 en M 69 één kg. aardappelen per bon beschikbaar ge steld. Als aanvulling op het aardappelrant soen wordt op de aardappelbonnen 33 van de stadskaart 100 gram brood per bon beschikbaar gesteld. Op de aard appelbonnen „33 Land" kan derhalve geen brood worden betrokken. Zelfverzorgers voor aardappelen mo gen van de bonnen Algemeen 203 geen gebruik maken voor het koopen van aardappelen. Zij zijn verplicht bij het afhalen van de eerstvolgende bonkaart de bonnen Algemeen 203 mee te bren gen en in te leveren bij het Distribu tiekantoor. Op de bonnen Aardappelen 32 en Toe slag 32 kan men nog op Maandag 7 en Dinsdag 8 Augustus a.s. onderschei denlijk 1 kg. en Vs kg. aardappelen per bon betrekken. Slachtoffers van het water Te Gorinchem zijn bij het zwemmen twee meisjes verdronken in het z.g. „Putje" buiten de Dalernpoort. n.1 de 10-jarige Johanna van Hemert en de 11-jarige Teuntje Hofland. Een 19-jarige inwoner van Santpoort, B. R., was met enkele nichtje? in het natuurbad Velserend gaan zwemmen. Na eenigen tijd misten de meisjes hem, waarna spoedig bleek, dat R. in het bad om het leven was gekomen. Te Spakenburg is de 17-jarige W. M. bij het zwemmen in de haven ver dronken. Te Amersfoort is het 11-jarige jon getje V. S. in den vijver van den plantsoengordel in het So isterkwartier verdronken. Bij het zwemmen in de Lek is onder de gemeente Vianen de 17-jarige E. H. verdronken. MAX BLOKZIJL VOOR DE RADIO. Op Maandag 7 Augustus spreekt Max Blokzijl om 18.48 uur via Hilv. I in zijn politiek weekpraatje over het onder werp: „Lof der helderzienden". om U als ambtenaren en politiek bij te staan. Na de hoop te hebben uitgespro ken dat de heer Stoutjesdijk hierin mag slagen, hing de commissaris hem de ambtsketen om. waarna mr. Backer in een persoonlijk woord herinnerde aan hetgeen de heer Stoutjesdijk gedurende de periode van 5 April 1943 tot 8 Juli 1944 reeds voor de gemeente Langedijk heeft kunnen doen en hoe hii zien in dezen korten tijd reeds aan deze meente verbonden gevoeld heeft. De burgemeester spreekt, Burgemeester Stoutjesdijk begon zijn rede met een dankbetuiging aan allen, die - hebben medegewerkt aan zijn be noeming. Spr. onderschat zijn taak geenszins, is zich van de groote verant woordelijkheid volkomen bewust en Is er van doordrongen door de aanvaar ding van dit ambt een dienaar te zijn geworden van het Nederlandsche volk, maar ook van het hoogste regeerings- gezag. Spr. ging nader in op hetgeen de nat.-soc. onder „dienen" en „offeren'' verstaan en stelde zijn'kameraden aan het Oostelijk front als voorbeeld, woorden van den Leider „ons volk is zoo goed. ons vaderland is zoo mooi en er is zoo ontzaglijk veel te doen, dit volk mag niet ten onder gaan" zijn spr. steeds in gedachten gebleven en hij acht zich gelukkig thans geroepen te zijn op dezen post aan den opbouw ook daadwerkelijk te kunnen medewer ken in het belang van dit Nederlandsche volk. Hierbij zullen de drie bronnen van het nat.-soc„ Godsvertrouwen, lief de voor volk en vaderland en eerbied voor den arbeid voor hem steeds leid draad zün. De grootsche gebeurtenissen van de zen tijd zün voor vele volksgenooten nog onbegrijpelijk, evenals de zoo noo- dige samenwerking met het Groot-Duit- schc Rijk, doch de nat.-soc. zullen steeds opnieuw en overal hun best doen de anderen hiervan te doordringen. Eei. vastomlijnd werkplan is in deze omstandigheden niet wel mogelijk. Het is ook geen nat.-soc. gewoonte om veel te beloven. Zij stellen liever daden. Ir den tijd, welke spr. nu reeds heeft kun nen toonen hoe hij zijn taak opvat, is wel gebleken, dat hii voor ieder klaar staat zonder te vragen naar godsdienst en politieke richting. Op dezen weg zal spr. voortgaan en alles in het werk stellen om de moeilijkheden, w rmede men bij hem komt, op te lossen, al zal daarbij het leidend beginsel zijn, dat het algemeen belang boven het persoon lijk belang gaat. In dit verband bedoelde spr. Winter hulp en Ned. Volksdienst. welke spr.': volle sympathie en medewerking heb ben. Hij zal den groei dezer instellingen dan ook zooveel mogelijk bevorderen en rekent op de medewerking van alle ambtenaren zonder uitzondering. Ver volgens besprak de burgemeester de positie van de ambtenaren, van wie hij verlangde dat zij steeds voor oogen houden, dat zij in dienst staan der meenschap, dus der bevolking. Ten aanzien van het onderwijs is spr. er van overtuigd, dat er zooveel moge lijk op wordt toegezien, dat voorvallen met politieken achtergrond op school tot het verleden gaan behooren. Hij wenscht dat by het onderwijzend personeel be grip baanbreekt voor den nieuwen tijd. Tot de politie-ambtenaren. die ook een opvoedende taak hebben, vooral voor de rijpere jeugd, zeide spr. van hen plichts besef te eischen. De politieman heeft den plicht zün gansche persoonlijkheid in te zetten. Hü vergete echter nooit, met tact en beleid te werk te gaan. Het gezag moet steeds hoog gehouden wor den en elke volksgenoot heeft recht op bescherming door dit gezag. Ieder, die zich schuldig maakt aan daden van sa botage of zwarten handel, zal in spr. zün vüand leeren kennen. Tenslotte deed spr. een beroep op aller medewer king en sprak de hoop uit, dat hij de inwoners dezer gemeente naar een betere, gelukkiger, nat.-soc. toekomst mag leiden. Daarna was er gelegenheid tot felici- teeren en werden ververschingen aan geboden. Prijs van Boxtel: 1 Fougue. toto win nend f3.40, pi. I 1.50; 2 Kif Kif f3.10. Orfosse f 2.60. Prijs van Harderwijk: 1 Frans, toto Winn. f 1.50, pl. fl.40; 2 David O. f3.10. Batavieren-prijs: l Oome Jan, Presto In stalverband met beide winnend f 1.20 Oome Jan pl. X 1.10; 2 BIbl f 1.30. Prijs van Elburg: 1 Hcrold Mac. winnend fl.80: pl. 1.20: 2 Hanover t i.ü Prijs van Nljkerk: 1 Zoon van Davl Guy f 20.70, pl. f5.70; 2 Parlsien f2.—. Groote Augustus-handicap: 1 Tomi. to to winnend f2.60. pl 1.20: 2 Bcaux A: fl.40; 3 Plaisir de Franco fl.30. Prijs van Putten: 1 Glorie Scott, stalverband met Norbcrt Guy. beide win nend £2.—. Glorie Scott pl. f2.70: 2 B-v- blchon f 1-80. De uitslagen van Zondag luiden: Prijs van Uddel: l Hanover w. f 1.70, pl. f 1,20: 2 Gretchen f2.70: 3 Fille de Flan- dre f3.—. Groote zomerprijs: l Evelyn Hanover. w. £4.10, pl. fl.40: 2 Caslndra f3.—; 3 Flvlng Guy f 1.90. Groote zomerprijs: I Zoon van Davld Guy. w. f8.70. pl. f2.10; 2 Herold Mc. G. fl.80: 3 Crack f 1.50. Pocahontasprijs: 1 Mer d'Antibes. \v. f 2.70, pl. f l,—: 2 Regulatrice f 1.10. Procbictendraverij le serie merries: 1 Ju- liana Lee, in stalverband met Jane tf Saint, beide w. f3.—, Juliana I.ce pt. f2.30: 2 Judge's Dochter f4 90: 2e ser:-> (hengsten): l Johannes, w. f2.10. pl. f 1.40: 2 Jay Mc. Gregor f 2.20. Finale groote zomerprijs: l Evelyn Hanover. w. 11.70, pl. f 1.10; 2 Flylng Guy fl.40; 3 Caslndra fl.30; 4 Hcrold Mc. G. f 1.50: toto definitief: w. f3.70, pl. f 1.50, f2.50, f3,80 en f2.70. Generaal G. J, A. A. Baron van Heem stra-beker: l Marjolet met lengte in stalverband met Etna 2, beide w. £1.10. Marjolet pl. f 1.10; 2 Magnor f 1.50. Prijs van Epo: 1 Nivillers, w. f 2.70. pl. fl.30: 2 Bobichon £1.90; 3 Abdullah Scott f 1.50: 4 Job fl.GO. Birkhoven-prijs; 1 Cassagnac, w. £5.50 pl. f2.10; 2 Bosto f 1.70. Groningen. De uitslagen luiden: Saffier-prijs: 1 Don Pedro. toto win nend f3.50, pi. fl.70: 2 Freule Bonntng f 1.30: 3 Edeldame f 1.40. St. Nicolaas-prijs: 1 Buztau K. W., toto winnend f«.40. pl. f2.40: 2 Darwln fl.80 Saxumborg-prijs: 1 Mac Mellan, toto winnend f 1,50. Stormlooper-prijs: 1ste heat.: t Baron Harvestef, toto winnend f3 40. pl. ï.flo: 2 Geluklooper f 1.50; 2de heat: 'l Baron Harvester. toto winnend £2.40: toto defi nitief: Baron HnrveSter winnend £3.70. pl. f4.—. Slavin-prijs: 1 Eleonora, toto winnend 1-50. pl. fl.30: 2 Feldstecher f3.30. Schultinga-prijs: 1 Serdab, toto win nend fl.30, pl, fl.20: 2 Corvillia fl.70. Slr Axworthy-prijs: lste heat: 1 Hea Scott in stalverband met Violetta, belde winnend f4.10; Hea Scott plaats £1.50: 2 Emma Signaal 1.50: 3 Cisca fl.70: 2de heat: l Cisea. toto winnend f8.60, pl £2.30; 2 Emma Signaal fl.30; 3 Diadema f3.60: 3de en beslissende heat: i Dlndc- ma, toto winnend f 10.20, pl. f2.50: 2 Em ma Signaal f 1.20: toto definitief: Emma Signaal winnend f3.—, pl. f3.10' 2 Cl-.c fl.50: 3 Diadema f3.70. Wielrennen. Wielrenwedstrijd in het Stadion Opnieuw vormde een wedstrijd over 50 km. de hoofdschotel van het wieler- prograrr.ma. dat Zaterdagmiddag in het Olympisch Stadion te Amsterdam werd gegeven. Een premie van 300.— sti muleerde de pogingen der renners. Tal rijke malen trachtten zü te ontsnappen, waardoor zich wilde en spannende jach ten ontsponnen. Arie Vooren uit Be verwijk legde in den aanvang een groote activiteit aan den dag. Hij was er echter niet bij toen Remkes, De Best. Van Gent, Middelkamp en T. Ooms zich een ruimen voorsprong konden ver schaffen. Dit vijftal draaide uitstekend en liep zienderoogen uit. In het peleton was het gevaar echter tijdig gezien. Onder leiding van Schulle, Van Am sterdam en Evers maakte een tweede- groep van ongeveer 10 renners zich los, Zij zette de achtervolging in en be reikte kort daarna de kopgroep. Der tien van de 24 gestarte renners had den zich daarmede aan den kop gesteld. Van hen viel T. Ooms in den loop van korte gevechten af. Deze gevechten be reikten hun hoogtepunt toen Schuit? 8 km. voor het einde het moment ge komen achtte om beenen te maken. Hii demareerde fel en slechts Middelkamp en B. v. d. Voort konden zijn wiel hou den. Dit drietal zette onvervaard door. Inmiddels werd het peleton zeer klein omdat de jury de op een en meer ron den achterliggende renners uit de baan nam. Wat Evers. Remkes. A. Voo ren, Joosen, De Korver en anderen in de hoofdgroep ook deden, met hun tienen waren zii niet in staat de plan nen van de groep Schulto te verstoren. De Bosschenaar nam met Middelkamp en v. d. Voort de ronden en won daar mee de uitgeloofde premie van 300.— In een oijzonder prachtigen eindstrijd won Schulte op zeer fraaie wijze voor Middelkamp en v. d. Voort. De Westfriesche tenniskampioenschappen Het tournooi om het Westfriesche kampioenschap werd Zaterdag en Zon dag op de Hoornsche tennisbanen voortgezet en er is nu in zooverre ten- kening in den strijd gekomen, dat vol gende week Zondag de halve en heclo eindstrijden kunnen worden gespeeld. Er werd over het algemeen door do deelnemers goed getennist en men heeft van tal van goed gespeelde par tijen kunnen genieten. Bij het heeren enkelspel had de favoriet Beek nogal moeite met Smit, die in de morgenuren reeds Buiskool had uitgeschakeld, maar na 3 sets moest de Hoornaar toch hef loodje leggen. Een verrassing was zeker de overwinning van Schuurman op Kokkes, met 6-4. 5-7, 6—1. Het is jam mer. dat Beek zich voorde finales heeft moeten terugtrekken wegen- deelname aan het invltatletoumooi in Nijmegen. Schuurman zal het nu moeten uitvechten tegen den winnaar Sehmid'. Deetman, van welke twee vooral de laatste bijzonder goed op dreef was. By het heeren-dubbelspel plaatsten zich in ieder geval reeds voor de finales BuiskoolStumpel, KokkesKerssemn- kers en SchuurmanBeek. Bij de dames zorgde mevr. Schuur man bijna voor een verrassing door tegen mej. de Wit den eersten set met 63 te winnen en in den tweeden met 30 voor te staan. Toen herstelde de Enkhuizer speelster zich echter en won de partij verder met 6—4 en 64. In het gemengd dubbel speelden mej. Eyken en Verron een uitnemende par tij tegen mej. Klopper en R. Keizer, welke zij wonnen met 6—1, 4—6, 6—4. Er zijn nog 15 partijen te spelen- De gedetailleerde uitslagen hopen wii morgen te plaatsen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1