Vijandelijke aanvallen ondervinden krachtigen weerstand Sovjet-aanvallen bij Baranow, Bialystok,Memel en aan den Noordelijken vleugel üitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - voortlaro C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. PINSDA(\ 8 AUGUSTUS 1941. SCHAGER EDITIE. mmmmm i Jaargang, No. 184, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER. Alkmaar •Advertentie-tarief: Pr(jx der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvrage. Deze Courant verscbUnt dagelUks. Azië grijnst UET bolsjewisme werd geboren in het 11 gistende Tsaristische Rusland, het haast oneindige grensland tuSschen Azië en Europa, dat aan zijn tweeslachtig heid ten gronde ging, aldus H. G. van Maasdijk in het jongste nummer van „De Waag", waaraan wij het volgende yerder ontleenen; In dit geweldige rijk, met zijn tiental, len verschillende volksstammen, met de ten hemel schreiende verschillen tus- schen overdaad en bitteren nood, kon een bolsjewistisch stelsel vasten voet vatten, dat met zijn ftaar beneden nlvelleerende tendenz zich voedde uit de afgunst van de bezitlooze. ontwor telde arbeidersmassa's der industrie centra. De inspanning der vier oorlogsjaren had de wereld van het Westen uitgemer geld. Deze fatale jaren van uitputten- den strijd tusschen de hoogstontwikkelde blanke volkeren der aarde hadden gedurende de 15-jarige periode na 1918 als reactie een zoodanige demoralisatie, zoodanige ontworteling en verwording ten gevolge, dat van een eensgezinde houding tegenover het weergaloos ver schijnsel van een georganiseerde, syste matisch moordende en brandschattende proletariërs-dictatuur, laat staan van een doeltreffend gezamenlijk optreden daartegen geen sprake kon zijn. Een onderling verdeeld Europa zon der bezielende gedachten rolde sedert 1918 via de eene sociale of economische crisis naar de andere, via de eene on vruchtbare internationale conferentie naar de andere, zijn ondergang tege moet. totdat met de wedergeboorte van een sterk Duitschland onder Adolf Hit- Ier de Europeesche menschheid een kans kreeg, de verlammende geestelijke lethargie, de wereldondergang-stem ming, van zich af te werpen en zich te wijden a$n de vernieuwing zijner gemeenschap. Maar een stortvloed van negatieve propaganda over het nieuwe Duitsch land, gebruik makend van het inge boren en eeuwig verzet der massa's tegen het baanbrekend nieuwe, ver mocht de sterke regen.ereerende krach ten van de natióflaal-socialistische revolutie, die niet slechts door de jeugd, maar door breede kringen der idealis tisch gezinden in Duitschland gedragen werd, als levensgevaarlijk voor de wereld te doodverven. TAEZE propaganda, bedreven door een onder sterken joodschen invloed staande wereldpers, gesteund door kortzichtige politici in alle landen, die onder geen beding een sterk Duitsch land wenschten te zien opstaan, slaagde er in de aandacht af te leiden van de oergezonde reactie tegen een ziek ge worden gemeenschap, die het nationaal- socialisme in zijn diepste wezen betee- kent. Thans staan wij in den zomer van het jaar 1944. De Duitsche en verbonden, legers hebben in de jaren 1941 en 1942 de her metisch gesloten grenzen van de Sov jetwereld opengebroken. Bij de snelle verovering van uit gestrekte gedeelten der Sovjet-Unie bleek steeds duidelijker, hoe juist het hem zelf zonder twijfel zoo zwaar geval len besluit van Adolf Hitier geweest is. de voorbereidingen der Sovjets te doorkruisen en zelf tot den aanval over te gaan, voordat de («motoriseerde roode legers naar het Westen konden oprukken. De geheele vfBreld kon uit de geleidelijk openbaar wordende ware toestanden in de Sovjet-Unie inzien, dat de wederopstanding van een weer baar Duitschland een uiting der Voor zienigheid geweest is. Maar tijdens deze geweldige inspanning van Duitschland konden Amerikaansche legers naar En geland worden overgebracht, konden de talrijke Amerikaansche en Engelsche bombardementsvliegtuigen gebouwd worden en konden de menschonteerende terrcuraapvallen op Duitschlands groote steden wofden geïntensiveerd. nUITSCHLAND verdedigt zich in u West- en Zuid-Europa met taaie verbetenheid tegen het aanstormende geweld, dat door twee sterke wereld machten wordt ontketend, moet krach ten aan het Oostfront onttrekken en alleen daardoor aan de roode legers gebieden prijsgeven, die sedert eeuwen het stempel der Europeesche kuituur droegen, gebieden, die Europa nader hand weer "met het zwaard zal moeten terugveroveren. Groeit in dit uur Europa's een dracht? Groeit in ons volk, het volk van Nederland, begrip voor de lotsgemeen- schap, die de Europeesche volkeren declen? Begrijpt het in zijn breede lagen den waren toestand waarin Europa verkeert? Is het zich bewust dat slechts de Duitsche legers en de in het oosten, zuiden, westen en noor den van Europa door Duitschland beheerschte orde ons allen voof het grootste drama der wereldgeschiedenis behoeden, een drama, dat uiteindelijk en onherroepelijk het logisch gevolg van een doorbraak der Sovjetlegers zoude zijn? Men zoude aan hen. die meenen met een Duitsch-vijandige houding hun volk te dienen, aan hen, die op een wonder baarlijke redding uit het Westen hopen en die meenen afzijdig te moeten staan totdat een duidelijke beslissing aan de fronten is gevallen, aan hen allen een spiegel willen voorhouden: hoonend grijnst over hun schouder de Aziaat hen aan. Weermachtbericht Geallieerde opmarsch op alle fronten gestuit Roode regimenten vernietigd UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 7 Aug. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend- Westelijk van dc Ornc ondernam de vijand, om onze strijdkrachten te binden, over een breed front plaat selijke aanvallen, die na zware gevechten werden afgeslagen. In het gebied ten* westen en ten zuidwesten van Vire en oostelijk van Avranches ging de vijand ver volgens met in totaal ongeveer negen divisies en met krachtigen steun van zijn luchtmacht over tot zware aanvallen, die in den loop van den dag voortdurend in heftig heid toenamen. Pas na urenlangen strijd slaagde de vijand er met zware verliezen in, in onze stellin gen binnen te dringen. De penetra- tieplekken werden afgegrendeld. Onverwijld ingezette tegenaanvallen maken goede vorderingen. Bij Mayenne en Laval leveren onze garnizoenen strijd met vijandelijke gemotoriseerde strijdkrachten. Ook zuidoostelijk van St. Malo en in het gebied der vesting zelf zijn zware gevechten ontbrand. Alle vijande lijke aanvallen werden hier uiteen geslagen. Onze steunpunten in Bretagne bleven den vijand vast beraden tegenstand bieden. Torpedovlicgtuigen brachten in dc baai van de Seinc drie vijan delijke torpedojagers tot zinken. Twee lichte kruisers, écn torpedo jager en één troepentransportschip van 4000 ton werden zwaar bescha digd. In het Fransche achterland wer den 260 terroristen in den strijd ver nietigd. Londen ligt onder zwaar vergel- dingsvuur der V1. Italiaansche front. In Italië trachtte de vijand meer malen vergeefs, in het gebied van Flo rence den Arno over te steken. Zwakke strijdkrachten, die er in geslaagd waren vlak ten oosten van de stad over te steken, werden uiteengeslagen. Bij verschillende zuiveringsacties in het Italiaansche gebied werden in de periode van 1—5 Augustus 1212 terro risten en saboteurs in den strijd ver nietigd. Duitsche mijnenvegers brachten voor de Dalmatische kust twee vijandelijke motorzeilvaarluigen tot zinken en be schadigden één Britsche torpedo-motor boot. Oostelijk front. In het Oosten werden aan weers kanten van Mielec en ten noordwesten van Baranof krachtige Sovjet-aanvallen afgeslagen, en naar het noorden opge drongen vijandelijke strijdkrachten in den tegenaanval verstrooid. Zuidoostelijk van Warka wierpen onze pantserwagens de bolsjewisten naar het oosten terug. Ten noordwesten van Bialystok werd een na krachtige artillerie-voorbereiding Brest, doel der Amerikaan sche hoofdmacht AANVAL OP ST. MALO AFGESLAGEN Het Internationale Informationsbüro meldt over de gevechten in Noord- Frankrijk: Het zwaartepunt der gevechtshande lingen in het Normandisch-Bretonsche gebied is de laatste dagen verscheidende malen volkomen naar het westen ver schoven, terwijl het op den oostelijken vleugel, dus ten oostert van de Orne, en in' het gebied van Caen, betrekke lijk rustig bleef. De hoofdmacht der Amerikaansche aanvalsformatie opereert op het oogenblik in Bretagne met het volkomen duidelijke doel. de geheele noordkust van Bretagne, met inbegrip van de zeehaven Brest. in handen te krijgen. Partieele Amerikaansche strijd krachten vielen gisteren de vesting St. Malo aan, doch moesten afdeinzen. Een tweede groote gevechtsgroep der Amerikanen opereert uit het penetratie- gebied ten zuiden van Avranches ter sterkte van minstens vijf pantser-divi sies en vier tot vijf groote formaties infanterie in algemeen zuidwestelijke richting, waarhij zij er in slaagde Mayenne te veroveren. Om de zuidelijker gelegen stad Laval wordt nog gestreden. De in het gebied Vire—St. Pois—Mor- tain staande Duitsche troepen hebben gisteren bijzonder zware afweergevech- ten moeten leveren. Nadat de stad Vire in den loop van den dag verscheidene malen van bezitter was veranderd, bleef zij bij het aanbreken van den nacht in handen der Amerikanen. Een tweede Amerikaansche penetratie, en kele kilometers ten westen van de Vire. die bereikt was door bijzonder sterke pantserformaties, werd in een tegen aanval door Duitsche infanterie met steun van stormgeschut weer ongedaan gemaakt, waarbij hier 28 Sherman- tanks in Duitsche handen vielen. In het geheele overige gebied stortten (alle aanvallen voor de Duitsche linies ineen, onder uiterst zware verliezen voor den aanvaller. De Fflhror ontving In zijn hoofdkwartier een aantel Natlonaal«oelall»tUche FGhrunaïodiziere. Achter den Führer Generaal-veldmaarjchalk Keitel en de chef van den NS-Führungsstaf van het leger, General Rltter von Hengl Moffmann/Stapf/Pax m ondernomen Sovjet-aanval in een strijd op korten afstand uiteengeslagen. Noor delijk van de Memel verijdelden onze troepen de ook gisteren voortgezette doorbraakpogingen der bolsjewisten en vernielden daarbij 78 tanks. In Letland kwam het bij Birsen en oostelijk van de Duna tot verbitterde gevechten. Hier werden alle vijande lijke doorbraakaanvallen opgevangen en twee vijandelijke regimenten vernie tigd. Bij de afweergevechten der laatste dagen aan den Weichsel heef* zich de Obergefreiter Schneider van het 253e regiment artillerie bijzonder onder scheiden, door na het uitvallen van den vooruitgeschoven waarnemer en den tweeden radiotelegrafist uit eigen initiatief het vuurcommando over zijn batterij op zich te nemen en in zijn stelling, omringd door den vijand, ver scheidene uren stand te houden. Door het welgerichte vuur kon een eigen tegenaanval met succes ten uitvoer gelegd worden. Luchtoorlog. Formaties vijandelijke bommenwer pers deden gisteren terreuraanvallen op Berlijn en Hamburg en op eenige plaatsen in het Oostzee-gebied. In den afgeloopen nacht lieten af zonderlijke vijandelijke vliegtuigen bom men vallen op het Rijnlandsch-West- faalsche gebied. Boven Duitschland en het bezette gebied in het Westen werden 57 vijan delijke vliegtuigen, waaronder 45 vier motorige bommenwerpers. neerge schoten. Duikbooten brachten vijf schepen met een gezamenlijken inhoud van 31.000 ton en twee torpedojagers tot zinken. In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbonden heid met hun Duitsche kame raden. O/H P m. Michiel Adriaansz. De Ruyter 24.3.1607/29.4.1676. De grootste admiraal aller tijden. Beroemd door zijn vele zeeslagen in den eersten Engelschen oorlog, 1652- 1654 en den tweeden Engelschen oorlog, 1665-1667, in het bijzon der door den stoutmoedigen tocht naar Chattam, Juni 1667 O/H P.m. GOED VOORGAAN DÖET GOED VOLGEN! Zet ook gy U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan ge schieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Nlederlande te Utrecht, alle Haten- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstelle der Waffen-^, alwaar tevens alle gewenschte Inlichtingen worden verstrekt. Groote slag bij Memel werd volledig afweersucces Het Internationale Informationsbüro meldt over den toestand aan het oostelijke front o.m., dat de voornaamste zwaartepunten der bolsjewistische activiteit ook gisteren gelegen waren in de gebieden van Baranow, Bialystok en de streek ten noorden van Memel, waar pogingen in het werk werden gesteld om het front te doorbreken en open te scheuren. Als vierde gebied van groote aanvallen kan men nog gebieden aan den noordelijken vleugel met als zwaartepunt Birsen noemen. Het Narwafront had rust In het voorterrein aer Karpathen hield de bolsjewistische druk op eenige pas-wegen 4an. De Hongaarsche Hon- vedformaties konden echter verschei dene zeer sterke aanvallen met afgren deling van een penetratie opvangen. Bijzonder verbitterd werd gestreden, in de bolsjewistische penetratieruimte van Baranow, waar den geheelen dag bui tengewoon hard werd gevochten met als resultaat, dat de naar het zuiden- gerichte bolsjewistische tankaanval op e?n breedte van drie kilometer eenige honderden meters terrein korf winnen zonder het Duitsche front open te scheuren- De naar het noorden gerichte aanvallen mislukten. Terwijl het aan het lange Weichsel- front ten zuidoosten van Warschau gis teren betrekkelijk rustig was, onderna men de bolsjewieken uit hun brugge- hoofd bij Magnuszen ten zuiden van Warschau met 5 divisies infanterie en steun van tanks een hernieuwden door- braakaanval. Opgerukte Sovjetformaties werden echter afgeknepen en vernie tigd, terwijl het bruggehoofd ernstig kon worden ingedrukt. Aan de fronten van Warschau en ten oosten van Warschau verliep de dag zonder belangrijke gevechtshandelingen, daarentegen zetten de bolsjewieken ten noordwesten van Bialystok weer een grooten aanval in, drongen tijdelijk de Duitsche linies binnen, doch werden teruggeworpen. Ten noordoosten van Sudauen en bij Wilkowisjken kwamen slechts plaatselijke gevechtshandelingen voor. Ten hoorden van de Memel daaren tegen kwam een groote afweerslag tot ontwikkeling met een Sovjet-Rus sisch aanvalsleger van ongeveer 9 divisies infanterie en twee brigades tanks. Na langdurigen strijd wisten de bolsjewieken een penetratie te berei ken, doch de Duitsche afweertroepen slaagden er in deze af te grendelen, zoodat men hier kan spreken van een Finsche pers over Mannerheim De Zaterdagochtendbladen wijden hun commentaren uitsluitend aan de ambts aanvaarding van masrschalk Mannerheim als president van Finland. „Hufvudstadsbladet" schrijft: Zooals de maarschalk Mannerheim kan rekenen op de onvoorwaardelijke toewijding der Finsche weermacht, zoo ls de president Mannerheim zeker van het algeheele ver trouwen van het Finsche volk. De „Suomen Sozlaldemokraatti" zegt. dat geen Finsche staatsman ooit tevoren zulk een vérgaande machtsconcentratie heeft bezeten als maarschalk Mannerheim In het huidige uur. De bladen verklaven. dat een overdreven optimisme van het Finsche volk, alleen op grond van het feit, dat de teugels thans in andere handen zijn, schadelijk is. De weg dien het Finsche volk nog moet afleggen, zal veeleer nog steeds moeilijk zijn en iedereen nog op een zware proef stellen. Nieuws in 't kort. Roemeensch weermachtbericht. Het Roemeensche weermachtbericht van 6 Augustus luidt: Aan den Beneden- Dnjestr, ln Midden-Bessarabie en aan het front in Moldavië geen belangrijke gevechtshandelingen. Britsch-Amerikaan sche jagers hebben, uit Rusland komend, verscheidene stations, treinen en plaatsen ln Oltenie met boordwapens aangevallen en daarmede opnieuw de elementairste grondregelen van de oorlogvoering ge schonden. Er zijn slachtoffers onder de reizigers en de landelijke bevolking te betreuren. Finsch weermachtbericht. Het Finsche weermachtbericht luidt: Op de Kareli- sehe landengte werd een vijandelijke stoottroep bij Vuasalmi afgeslagen. Noord oostelijk van het Ladogameer in eenige sectoren levendige bedrijvigheid van stoottroepen en storingsvuur der zware wapenen. In heftige gevechten bij Ilomantsi werden onder meer 5 vijande lijke wagens met pantserafweergeschut vernietigd. Tn de richting van Urkajërvi niets nieuws te melden. Onze jagers en ons afweergeschut schoten drie vijande lijke vliegtuigen neer. volledig afweersucces, te meer daar 83 Sovjet-tanks werden vernield, practisch het geheel der beide in het veld ge bracht pantserbrigades. De gevechten in het gebied Bauske- Birsen waren bijzonder zwaar. De Duit sche verdedigingsstrijdkrachten moesten eenige kilometers terrein afstaan, doch wisten iedere penetratie te verhinderen, terwijl 36 Sovjet-Russische tanks ver nietigd werden- Ten zuidwesten van Pleskau werden twee regimenten Sovjet-Russische in fanterie afgesneden en vernietigd. Aan het front van de Narwa verliep de dag zonder belangrijke gevechtshan delingen. Boeren, uw volh vraagt brood, vet en aardappelen scheurt grasland. Dagorder van maarschalk Mannerheim De opperbevelhebber van de Finsche weermacht, maarschalk Mannerheim, heeft vandaag de volgende dagorder tot het leger gericht: Krachtens de door den Finschen Rijksdag aangenomen wet heb ik het hooge ambt van president der repu bliek op mij genomen. Volledig bewust van de groote verantwoordelijkheid, heb ik dit gedaan gedreven door het zelfde plichtsgevoel, dat de Finsche soldaten bezield. Soldaten. De strijd om het bestaan en de toekomst van het land wordt voortgezet. In mijn kwaliteit van op perbevelhebber der weermacht doe ik een beroep op uw uithoudingsvermogen en standvastigheid. Een onwrikbaar wederzijdsch vertrouwen en de een heid van ons volk zijn de sterkste bescherming van het land. De betrekkingen tusschen de Sovjet-Unie en Turkije Bittere verwijten der Sovjets. Bij het beoordeelen van de verhou ding tusschen de Sovjet-Unie en Turkije wordt in Berlijnsche politieke kringen groote aandacht geschonken aan een commentaar van het persagentschap der Sovjet-Unie Tass, waarin, naar men ^verklaart, Turkije zeer bitter verweten wordt, dat het totdusver steeds oppor tunistisch geweest is en eerst thans bereid gevonden is de betrekkingen met Duitschland te verbreken, om zich niet geheel en al te isoleeren. Afgezien van het feit, dat deze stap veel te laat komt, zooc verklaart Tass, mag men niet ver geten, dat .deze stap beteekent, dat Tur kije aan dén oorlog deelneemt. Met deze verklaring, zoo verklaart men te Berlijn, bevestigt Moskou de wetenschap, die men in verband met het zwijgen der Sovjets over deze Turksche aangelegenheid al had, n.1. dat zwijgen een teeken is geweest van de ontstemming over een ontwikkeling, waarover de Sovjet-Unie niet tevreden is. Moskou, zoo verklaart men, wenscht, dat Turkije aan den oorlog gaat deel nemen teneinde met Turkije in nauwer contact te komen en zijn doel beter te kunnen nastreven. Belangwekkend zijn ln dit verband stemmen uit Lissabon, die meenen te weten, dat Turkije dezen stap alleen ge daan heeft om in zekeren zin met steun van den Engelschen bondgenoot de plannsn der Sovjet-Unie, het verkrijgen van steunpunten, tegen te werken. Het is duidelijk, zoo verklaart men, dat dit streven zeer in strijd is met de Sovjet- belangen en dat hierdoor het wantrou wen van Moskou nog grooter wordt Evenals met Euopa het geval Is, zoo strekt het Kremlin ook zijn voelhorens uit naar het Nabije Oosten. Een aan duiding hiervoor js het aanknoopen van diplomatieke betrekkingen met Syrië en Libanon. Anglo-Amerikaansche terreuraanvallen Meer dan 200 slachtoffers ii 2 dagen. 's-GRAVENHAGE, 7 Aug. - Op 4 en 5 Augustus hebben Anglo- Amerikaansche vliegers weer in verschillende deelen des lands van vlakbij met boordwapenen aan vallen gedaan op rijdende perso nentreinen, op auto's en wande laars. Den 4en Augustus werden 3 Nederlanders gedood en 14 zwaar gewond. Zaterdag was het aantal slachtoffers nog veel grooter. Vol gens dr totnutoe binnengekomen berichten vielen op 5 Augustus als Nederlandsche slachtoffers der AngIo-Amerikaan9che aanvallen 53 dooden, 51 zwaargewonden en 103 lichtgewonden. Braille-typemachines gevraagd Het Arbeidsbureau voor validen, dat belast is inel de 3oc: reclasseering van alle Nederlandsche oorlogsslachtoffers, kan eenige oorlogs- blindsn aan arbeid helpen als typist of stenotypist, indien betrokkenen een braille-typemachine bezitten. Helaas zijn deze machines niet meer in den handel. Men moet ze toevallig kunnen overnemen van iemand, die het apparaat niet meer behoeft. De gebrui kelijke hulpbronnen ten dezen zijn reeds opgedroogd. Daarom doet het bureau een ernstig beroep op het publiek om ten behoeve der blinde oor logsslachtoffers na te gaan of men zelf dan wel onder zijn verwanten of be kenden, zulk een blinden-braillemachine kan missen. Ook aan gewone schrijf machines en blindenhorloges bestaat behoefte. Gaarne worden de kosten vergoed. Aanbiedingen aan 't Arbeids bureau voor Oorlogsinvaliden, Nicolaas Maesstraat 52, Amsterdam, telefoon Bepaalde belastingvrijstelling Voor kleine onderlinge verzekeringsmy.en. De Secretaris-generaal van het depar tement van Financiën heeft aan den belastingdienst medegedeeld, dat het in het voornemen ligt, kleine onderlinge verzekeringsmaatschappijen vrij te stel len van vennootschapsbelasting, ver mogensbelasting II en ondernemings belasting. De vrijstelling wordt gerecht vaardigd door dc omstandigheid, dat de heffingskosten van de genoemde belas tingen geacht moeten worden, de fiscale baten te boven te gaan. Het schrijven van den Secretaris-generaal bevat tevens de eischen, waaraan de vrij te stellen onderlinge verzekeringsmaat schappijen moeten voldoen- De vrijstelling vindt mede toepassing ten aanzien van vereenigingen, welke op onderlingen grondslag als ver zekeraar optreden, doch niet den rechts vorm eener onderlinge verzekerings maatschappij hebben. EEN TENTOONSTELLING WAAR DE JEUGD GENIET. Dagelijks bliikt meer en meer welk een goede gedachte het geweest is van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten om de tentoonstelling „Jeugd vooraan", welke gehouden wordt in het gebouw „Bellevue". Marnixstr. te Amsterdam, te organiseeren. Hier toch vinden jongens en meisjes tal van wetenswaardigheden op nrettige wijze aanschouwelijk voorgesteld. Door duidelijke toelichting worden oogen- schljnlijk ingewikkelde vraagstukken voor de jongens begrijpelijk gemaakt. Dit is o.a. het geval bij de inzending van de Nederlandsche vereeniging voor Luchtvaart, waar modellen van vleugel- profielen in een bak met stroomend water worden gezet, om den v-eerst nd van die profielen te onderzoeken. Door toevoeging van kopervijlsel a n het water worden de ..wervelingen" (zoo als de technische benaming luidt) van het vleugelprofiel in het water duide lijk zichtbaar. Tal van jongens, die de tentoonstelling bezoeken, toonen hier voor groote belangstelling. Maar ook de Interessante modellen van slagschepen en kruisers trekken bijzonder de aandacht, want welke Hollandsche iongen zou met een onver schillig gezicht zoo'n schip voorbij kun- qen gaan? Dan ls natuurlnk ook het groote spoor-emplacement met electri- sche locomotieven, overwegen, seinpa len en brandende booglampen een at tractie. waaromheen de jongens zich, in rijen dik, dagelijks verdringen, en wel- Geschoren Elk vak moet geleerd worden, met alle gevolgen van dien. Een begin nend timmerman slaat weieens op zijn duim in plaats van op den spijker en wanneer je bij een aan komend barbier onder het mes raakt, vloeit er allicht bloed. Ik heb mij mijn heele leven afge vraagd op wie de leerling-barbier zich in de praktijk oefent. Op zijn baas. op zijn erfoom of op de snor van de kat. Nü ben ik er achter. Dezer dagen stapte ik namelijk in een Noordhollandsch stadje een kap perswinkel binnen. Ik was er de eenige klant temidden van drie volslagen figaro's en een krullen jongen. De patroon wisselde een blik van verstandhouding met de anderen en zei tegen het jongmaatje: „Voor jou, Klaas". Natuurlijk, ik was ook maar een vreemdeling-op-doortocht, die ver moedelijk toch wel nooit meer zou terugkomen. De knaap zette het mes op mijn wang en ik gevoelde de onzekerheid van een ijsliefhebber, di voor de tweede maal op de schaatsen staat. Besneeuwd met vier watjes op mijn gezicht heb„ ik tenslotte het scheer- hol verlaten. Inderdaad, je bent geschoren wan neer je door een leerling geschoren wordt! Maar in elk geval was ik wat wijzer geworden, en wijsheid is wel drie dagen vermindering van manlijk schoon waard! V OVIDIUS. J Z-S-procedure voor de Nederlandsche bouwindustrie Van bevoegde zijde wordt medegedeeld' De procedure der Z-S-kaarten als maatregel op grond van de verordening van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied no. 108/42 be treffende de verplichting tot het ver strekken van Inlichtingen, wordt thans ook toegepast op het geheele gebied van de Nederlandsche bouwindustrie. Er moeten derhalve aan deelnemen de ondernemingen, welke onder de volgen de groepen ressorteeren: 1. Vakgroep burgerlijke en utiliteits bouw met de ondervakgroep a) woning bouw voor de markt, 2. Vakgroep grond- en waterbouw met dc ondervakgroepen: a) constructieve be-- tonbouw en b) heiwerken. 3. Vakgroep wegenbouw met dc onder groepen: a) bitumineuze wegenbouw, b) betonwegenbouw, c) klinkerwegen, kei wegen en tegelpaden. 4. Vakgroep baggerwerken. 5. Vakgroep aanverwante bedrijven. Tot deze vakgroep worden ook gere kend do volgende bedrijven voorzoover zü niet reeds als ondervakgroepen be staan: a) bitumineuze vloeren. b> niet naadlooze vloeren, c) bitumineuze dak bedekkingen. d) oven. en schoorsteen- bouw. e) isolatiewerken, f) bergingsbe drijven. Ook firma's, vereenigingen van huis eigenaren of ondernemingen voor on roerende goederen welke niet zijn aan gesloten bij de bedrijfsgroep bouwin dustrie of bij de vak- en ondervakgroe pen, moeten, voorzoover zij eigen ar beidskrachten in dienst hebben voor werkzaamheden van bovchgenoemden aard, aan de Z-S-procedure deelnemen. Ondernemingen, welke zich behalve met dergelijke werkzaamheden ook nog be zighouden met industrie (b.v. de beton- warenfabricage) of handel (b.v. handel in bouwstoffen) en voor dit deel van haar bedrijf reeds behandeld zijn, zijn in dit geval slechts met het gedeelte van haar bedrijf, waarmede zij bij de be drijfsgroep bouwindustrie zijn aangeslo ten. bij de procedure betrokken. Er dient vooral aandacht aan te wor den geschonken, dat ook die firma's tot aanmelding verplicht zijn. welke reeds bij een andere gelegenheid verzoeken hebben ingediend en intusschen haar Z-kaarten. voorzien vgn een beslissing, hadden achtergehouden. Hieronder val len ook die bedrijven, welke voor de weermacht werken. In dit geval dient echter slechts het voor dit doel bestem de gekleurde formulier te worden inge vuld: Z-kaarten moeten niet opnieuw worden bijgevoegd. Dc aanvraagformulieren zijn bij de Ka mers van Koophandel en haar% filialen verkrijgbaar. Bevoegd voor het behan delen der in te leveren Z-kn?.rtenaan- vragen is alleen de ..Bevollmachtigtc für die Bauwirtschaft", Amersfoort. De aanvragen moeten op de enveloone worden voorzien van de aanduiding ..Z-s-procedure". Duitsche ondernemin gen. waarvan de eigenaars of de meer derheid Rijksduitschers zijn. alsmede on dernemingen. waarvan het kapitaal voor meer dan 50 pet. zich in Rijksduitsch bezit bevindt of die een Rijksduitschen Treuliander hebben, moeten haar aan vragen indienen bij de Deutsche Han- delskammer für die Niederlande te Am sterdam of Rotterdam. De formulieren en Z-kaarten zijn voor deze bedrijven bij de Deutsche Handelskammer ver krijgbaar. Buitenlandsche ondernemingen ln Ne derland d.w.z. ondernemingen, waarvan de eigenaars of de meerderheid van de eigenaars geen Rijksduttscher en geen Nederlander zijn. alsmede ondernemin gen, waarvan het kapitaal zich voor meer dan 50 pet. niet in Duitsch en niet in Nederlandsch bezit bevindt, moeten haar aanvragen evenals dc Duitsche on dernemingen indienen bij de Deutsche Handelskammer für die Niederlande te Amsterdam en Rotterdam. De formulie ren en Z-kaarten zijn voor deze bedrij ven eveneens bil de Deutsche Handels kammer verkrijgbaar. De ongaven moeten onmiddellijk, tot uiterlijk op 3i Augustus 1944 bij den Bc- vollmSchtlgte für d;e Bauwirtschaft to Amersfoort worden ingediend. Later bin nenkomende opgaven worden behandeld als niet-lneedlendc aanvragen. De ver antwoordelijkheid voor het op UJd in zenden der aanvragen berust bij de in zendende firma's. Voot haar rekening blijft ook het gevaar van verlies bij de verzending. Onjuiste, onduidelijke en on volledig ingevulde aanvragen gelden al» niet ingediend en worden niet behan deld. Onluiste opgaven kunnen boven dien bestraffing tengevolge hebben. On dernemers. die ln gebreke blliven uiter lijk 31 Augustus 1944 hun aanvraag in te dienen, stellen daarmede zichzelf en hun werkkrachten ter beschikking voor ge bruik elders. Bouwvergunningen worden voortaan nog slechts verstrekt onder voorwaarde, dat bewez.en wordt, dat de werkzaamheden worden verricht door firma's, welke hebben deelgenomen aan de Z-S-procedure. Nadere bijzonderheden kunnen ont leend worden aan het bij de Kamers van Koophandel verkrijgbaar gestelde too- uchtlngsvel. ke belangstelling alleen wordt, overtrof fen door die van de ..schiettent". Als de schietwedstrijd ten einde Is, kunnen de jeugdige bezoekers en be zoeksters want ook veel jonge meis jes komen een klikje nemen hun hart ophalen in het bioscoopzaaltje. waar verschillende leerrlike films en ver makelijke teekenfilmpjes worden ver toond. Met onverflauwde belangstelling volgen zij de vervaardiging van gramo- foonplaten of andere Interessante film opnamen. Tot en met 19 Augustus kan de jeugd nog van deze aardige en leerrijke ten toonstelling genieten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1