Vijandelijke stormloop in Frankrijk wordt opgevangen Wegens misdrijven tegen bezettende macht Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der Scbager editie: Scha gen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 10 AUGUSTUS 19*1, SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 186, 2 pagina'ST MOXI Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRÖDER, Alkmaar Advertentie-tarief: PrUs der gewone advertenties in dexe Editie 11 ct. per m.m. dB IJ contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- hcele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. De arbeidschuwer) ook aan het werk Schr. - Het moet al een totaal achter de feiten aanmarcheerende zijn, die niet begrepen heeft, dat de totale arbeidsmobilisatie in Duitschland niet alleen tot dat land b^erkt blijft. Duitschland levert zijn mannen om voor Europa te vechten, derhalve zullen de oVerige landen van Europa hun mannen moeten leveren om de strijdende troepen van het noodige tè kunnen voorzien. Zoo zal dus ook Nederland het zijne er toe dienen bij te dragen om de nog voor het front benoodigde soldaten in Duitschland vrij te maken, door die plaatsen te bezetten,waar een Duit- scher gèmist kan worden. Overal ter wereld vinden wij lieden, die zich om de één of andere reden trachten te drukken, ook in ons land. Ik denk b.v. aan het spitten, het werken in Duitschland, binnenhalen v. d. oogst enz. Opvallend is hierbij, dat het steeds een bepaalde categorie menschen is, die zich aan deze werk zaamheden onttrekt onder het motto, niet gemist te kunnen worden op de plaats, waar zij staan. CPECIAAL de heeren en jongelieden, die over een ruime beurs beschikken en dus zgn. „van goede komaf" zijn, weten op soms meester lijke wijze zich en dit ten koste van den arbeider, die inderdaad moei lijk gemist kan worden aan den arbeid te onttrekken. Ondanks hun dikwijls hevige anti pathie tegen alles, wat met de Nieuwe Orde te maken heeft, zijl» zij er als de kippen bij om zich een „Ausweis" te verschaffen en waar mogelijk te profiteeren van Duitschers en NSB'ers zoolang het hun voordeel is. Listig hebben zij zich daarbij een positie laten aanmeten bij, Pa in de zaak of bij een relatie van Pa Of Ma, om den schijn te geven, aan het arbeidsproces deel te nemen. Niets is echter minder waar. Deze voor den vorm bekleede functie is niet anders te zien dan als schijnarbeid. DEZE schijnarbeid nu, is volkomen in strijd met de rechtvaardigheid, die eischt, dat wanneer er door de Overheid maatregelen worden ge nomen, waarbij het Nederlandsche Volk als één geheel wordt gezien, ook inderdaad het totale volk erbij betrokken wordt. Natuurlijk zou het dwaasheid zijn ën bovendien strijdig met het natio- naalsocialisme, dat personen, die inderdaad onmisbapen arbeid verrich ten, uit hun werkkring worden genaaid om, terwille van de recht vaardigheid, werk aan te pakken dat ver beneden hun capaciteiten ligt. M?>ar, en nu een gewetensvraag: Wie is onmisbaar? Ik geloof persoon lijk, dat er niemand 'onmisbaar is, met één enkele uit^Sndering, n.1. de Führer, hetgeen wil zeggen, dat waar Europa op het keerpunt staat, zonder twijfel duizenden hier te lande hun handen en hersens in dienst van dat Europa kunnen stellen. En waar dat plaats vindt is volkomen onbelangrijk. MEN dient hier te lande radicaal een einde te maken aan den schijnarbeid en allen, die zich daar mede hebben ingelaten, aan werke- lijken arbeid te zetten, welke in het belang van het voortbestaan van Europa noodzakelijk is. Natuurlijk is dit voor al die lieden, die zich drukken, een moeilijk te slikken pil, maar laat het dezen menschen gezegd zijn, dat bij een bolsjewistisch regeerings- systeem zij niet eens aan fatsoenlijken arbeid toekwamen, doch in het •gunstigste geval als intellectueel of kapitaalkrachtige in Siberië hun dagen zouden kunnen slijten met voor onze begrippen zeer vreemden arbeid. Men eischt van ons productief werk ten behoeve van Europa's behoud. Hieraan mag en kan zich niemand onttrekken, ook niet die lieden, die wij kennen als parasieten en wier arbeid wDrdt omschreven met het nette woord zwarte handel. Deze oorlogs-profiteurs, die dagelijks den wensch uiten, dat de ellende wat hen betreft nog wel een paar jaartjes mag duren, deze schobbers moeten direct ingeschakeld worden in het arbeidsproces. De zoo juist beëedigde Arbeids- Kontrole-Dienst (A.K.D.) kan hier prima werk verrichten. UET programma van dr. Göbbels betreffende de arbeidsmobilisatie, gepubliceerd in „Das Reich", laat aan duidelijkheid niets te wenschen over. Wij vernemen daaruit, dat ook op het terrein van tooneel, pers, vreemde lingenverkeer, literatuur en culturee- len arbeid krachtig zal worden ingegrepen. Er gaan meer menschen door luiheid ten gronde dan door vlijt, aldus dr. Göbbels. In de toekomst zal ech.1-- 1'egene, die tegen zijn ver plichtingen in zich aan den arbeid qnttrekt, als deserteur worden behan deld en degene, die hem daarbij be hulpzaam is, als medeplichtige. Radicaler kan het niet. Daarom ls het te wenschen, dat men in Neder land zich de moeite wil getroosten om de rechtvaardigheid van de totale arbeidsmobilisatie in te zien; men brengt daardoor Nederland in de Europeesche waardeering een aan zienlijken stap vooruit enmen bespaart zichzelf en zijn verwanten verdrietige oogenblikken. Weermachtbericht Lorient en Brest houden stand Aan Oostfront Duitsche tegenaanval UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Aug. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede: In^Normandië zijn thans langs het gehecle front, zuidelijk van Caen tot oostelijk van Avranches, zeer zware gevechten gaande. Met zeer groot gebruik van materiaal liep de vijand, gesteund door talrijke tanks en sterke luchtstrijdkrachten. sl weer storm tegen ons front. Hij slaagde er echter allee*h ten zuiden van Caen en ten zuiden van Vire in. in ons front binnen te dringen. Vijan delijke aanvalswiggen werden echter in de diepte der stellingen opgevan gen. In de overige sectoren bleven de vijandelijke aanvalsgroepen met de zwaarste verliezen aan dooden en gewonden reeds voor onze stellingen steken- In het gebied van Le Mans kwamhet gisteren tot verbitterde gevechten, in welker verloop de vijand de stad zelf binnendrong. In Bretagne werden de naar Lorient en Brest aanvallende Amerikaansche formaties afgeslagen en talrijke vijan delijke tanks vernield. Om St. Malo wordt nog steeds hard gevochten. Gevechtsvliegtuigen vielen de aan* voerbases Avranches en Brccey met goed gevolg aan. In de wateren voor Avranches werd in den nacht van 7 op 8 Augustus een vijandelijk koop vaardijschip van 10.000 ton door hom treffers tot zinken gebracht, Bovgn Normandië en het westelijke bezette gebied verloor de vijand 20 vlieg tuigen. In het Fransche achterland werden 69 terroristen in den strijd vernietigd. Het gebied van groot-Londen ligt onder zwaar vergeldingsvuur van de V.1. In Italië ondernam de vijand slechts )laatse!ijke aanvallen zuidoostelijk van "lorence en in het gebied noordelijk van Arezzo, die zonder resultaat ble ven. Bewakingsvaartuigen der marine brachten voor de Dalmatische kust twee Britsche torpedomotorbooten tot zinken. Twee eigen vaartuigen gingen verloren. Oostelijk front. In het oosten werden in het gebied van Baranof krachtige door tanks gesteunde Sovjet-aanvallen afgesla gen of opgevangen en 47 vijandelijke tanks vernield. Zuidoostelijk van Warka zijn pantserformaties tot den tegenaanval overgegaan en in de door den vijand hardnekkig verdedigde stellingen binnengedrongen. Ten zuidwesten van Bialystok her vatten de bolsjewisten hun aanvallen na hevige artillerievoorbereiding met sterke formaties tanks en slagvlieg tuigen. In eenige penetratieplekken duren de zware gevechten voort. Noordelijk van de Memel werden ook gisteren weer alle doorbraakpogingen der Sovjets verijdeld. Bij Rasseinen binnengedrongen vijandelijke strijd krachten werden in den tegenaanval afgegrendeld; 66 vijandelijke tanks werden stuk geschoten. Aan het Letlandsche front stortten talrijke vijandelijke aanvallen na zwa- en strijd ineen. In scheeraanvallen mengden slag vliegtuigen zich herhaaldelijk op doel treffende wijze in de gevechten te land. Gevechts- en nachtslagvliegtuigen vielen met goed gevolg verkeersinstal- laties en steunpunten der Sovjets aan. Verscheidene pontonbruggen over den Weichsel werden vernield. Bewakingsvaartuigen van een Duitsch rnvooi en scheepsafweergeschut schoten voor de zuidkust van Noor wegen acht Britsche vliegtuigen neer- Vijandelijke storingsvliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht bommen vallen op plaatsen in West-Duitschland en Oost-Pruisen. Te Keulen ontstond scha de aan gebouwen. DE WIJZIGINGEN IN HET FINSCHE KABINET. Het gisteravond bekend gemaakte nieuwe Flnsche kabinet wordt ln de ge- heele pers besproken. Eenstemmig con stateert men, dat het hier de vorming van een kabinet betreft, dat op dezelfde parlementaire basis staat als het vorige. Be wijziging beteekent een zuivere for maliteit, die in verband met het aan vaarden van het presidentschap door matrsohalk Mannerheim noodzakelijk was geworden. Bijzondere dapperheid. In aanvylling op het weermacht- bericht wordt medegedeeld: In den noordelijken sector van het oostelijke front- hebben zich de Noord-Duitsche 83ste divisie infanterie onder bevel van kolonel Götz met daarbij gedetacheerde deelen van de Oost-Pruisische 61ste divisie infanterie en de 19c Letlandsche divisie onder bevel van Brigade- führer en generaal-majoor der Waffen H Streckenbach bij aanval en verdedi ging bijzonder onderscheiden. De wachtmeester Scharf bij een brigade stormgeschut en de Unteroffizicr Janko van een afdceling kustbatterij van het leger hebben zich door bijzondere dap perheid in den strijd tegen Sovjet-tanks onderscheiden. Standvastigheid in het Oosten Generaal-veldmaarschalk Model, op perbevelhebber-midden. heeft, naar het DNB verneemt. in een gesprek over den toestand aan het Oostelijk front gezegd: „Na de weken van terugwij ken is thans weer de ti.id van de stand vastigheid gekomen. Nieuwe krachten der verdediging stroomen in steeds sterkere mate naar het ressort van de legergroep midden. Ik stel vertrouwen in de inspanning voor den totalen oor log, die aan het strijdende front reeds thans menschen en wapenen zendt om den muur tegen den Sovjet-Rus- sischen tegenstander weer hecht en on overkomelijk te maken." Proefnemingen V 2,- In Duitsch^ militaire kringen wijst men, volgens den Berlijnschen redacteur van „Het Handelsblad", op het sterk toenemende aantal ongeruste Engclsche persstemmen naar aanleiding van de V1. Men noemde verder In het bijzonder een door den Epgclscjien zender ver spreid bericht, volgens hetwelk de Sovjet-Russische troepen bij hun oprukken in Polen op een gebied zouden zijn gestuit, dat uitgebreide verwoestingen tengevolge van proef nemingen met de V 2 vertoonde. BIJ ONTVLUCHTINGSPOGING VERDRONKEN. G. de M. te Zutphen. die gearresteerd was. omdat hij verdacht werd van het plegen van een zedendelict, zag kans uit het gerechtsgebouw, waarheen hij was overgebracht, te ontsnappen. Hij sprong in de achter het gebouw gele gen Vischpoolrtgracht om aan zijn ver volgers te ontkomen, doch deze ont vluchtingspoging moest hij met den dood bekoooen. Nadat de man op den wal was gebracht, werd nog kunst matige ademhaling toegepast, echter zonder resultaat. Wij publiceerden gisteren Het volksgerechtshof van het Groot-Duitsche Rijk heeft op 7 en 8 Augustus de zaak behandeld tegen acht uit het leger uitgestooten verraders, die deelgenomen hadden in leidende functie aan de misdaad van 20 Juli. De beklaagden Erwin von Witzleben. Erich Höppner, Hellmuth Stieff, Al- brecht von Hagen, Paul von Hase, Robert Bernardis, Friedrich Karl Klau- sing en Peter Graf York von Warten- burg werden als meineedlgen. eer- loozen, eerzuchtigen wegens hoog- en landverraad ter dood veroordeeld. Hun vermogen vervalt aan het Rijk. Het vonnis is twee uur na de uit spraak voor alle veroordeelden met den strop voltrokken. In het weermachtbericht werd melding gemaakt van een nieuw vijan delijk offensief nabij Caen, waarbij af zonderlijke aanvallen uiteen werden geslagen. De Amerikanen zetten over een breed front hun doorbraakaanval- len voort, waarbij vooral ten oosten van Laval versterkte druk werd uit geoefend. In Bretagne voerden de Duitsche troepen distancieeringsbewe- gingen uit op de sectoren Brest en Lorient. Aan het Oostelijk front vie len de bolsjewisten aan bij Baranof en in Litauen, waar zware afweer- gevechten werden geleverd. deden en toekomst 23 doodvonnissen voltrokken V I-problemen in Engeland. Alle Londensche bladen'beschrijven in woord en beeld de vérstrekkende evacuatie van Londen en den toe loop naar de Londensche stations. De „Daily Sketch" meldt, dat j.1. Vrijdag per uur gemiddeld 14.000 menschen Londen hebben verlaten. De spoorwegen staan voor een reus achtige taak. Opnieuw verlaten één millioen menschen Londen en het zuiden des lands. De oorspronkelijke voor de nog vei lige deelen van Engeland gedachte evacuatiequota zijn door het Minis terie van Openbare Gezondheid ver dubbeld. Voor den eersten keer in de geschiedenis van de Engelsche evacuhties worden thans ook moe ders met kinderen boven de vijf jaar door de regeering uit Londen en Zuid-Engeland verwijderd. De lijsten met de namen diergenen, die voor de evacuatie van staatswege in aanmerking willen komen, worden langer en langer. Een zeer moeilijk op te lossen probleem is de huisves ting van kinderrijke gezinnen. In den laatsten tijd heeft men hen ii. leeg staande militaire barakken ingekwar tierd. Onder het Londensche publiek heerscht de grootste opwinding over het feit, zoo schrijft de „Daily Express", dat de vertrektijden der uxtra-treinen niet bekend gemaakt worden. Het publiek vergeet echter, dat de spoorwegen in de eerste plaats moeten zorgen voor den voor den oorlog belangrijken arbeid, voor het vervoer van troepen en voor het waarborgen ftan den militairen aan voer. Daarna komt pas de evacuatie uit Zuid-Engeland aan de beurt. Het inleggen van extra-treinen is echter zuiver een improvisatie, waarbij men van uur tot uur anders te werk gaat, al naar gelang de toestand van het oogenblik toestaat. Wie derhalve zijn zenuwen verliest, is niet alleen dom, doch denkt ook unfair. Evacuatie nog niet op hoogtepunt. Volgens de meening van den parle mentairen onderstaatssecretaris van het Ministerie van Openbare Gezondheid, Horsburgh, die in New-Castle het woord heeft gevoerd, heeft de evacua tie van Londen en Zuid-Engeland nog lang niet haar hoogtepunt bereikt. De regeering breidt de evacuatie van staatswege tot steeds nieuwe lagen der bevolking uit. Een bijzonder grooten toeloop hadden, volgens de „Daily Mail", de Londen sche stations Waterloo en Paddington in de afgeloopen dagen te verwerken, waarbij zelfs militaire politie moest optreden. Zelfs in de theoretisch nog verboden kustzone bestaat een over bevolking. Vooral geldt dit voor Brigh- ton. Hier vreezen de bewoners, datjin deze week een zeer ernstige levens middelencrisis zal ontstaan. In Southend on See kunnen de kruideniers zelfs niet eens meer de noodrantso nen ver strekken. Daarbij vraagt men zich af, waarom de menschen juist deze plaat sen opzoeken, daar zij daar eveneens zijn blootgesteld aan de vliegende bommen. De „News Chronicle" meldt, dafe de Zuid-Engelsche spoorwegmaatschappijen voor lange afstanden, teneinde de ont zaggelijke menschenmenigte te kunnen vervoeren, zelfs de laatste locomotief en de oudste personenwagens laten loopen. Iedere vertrekkende trein is tot barstens toe vol. De „Daily Express" verklaart, dat de strijd tegen de vliegende bommen en tegen de dreigende raketbom V 2 een groote militaire operatie is ge worden. BH onze Vrijwilligers. Goed gecamou fleerd, verscholen achter struiken er bloemen, wordt het terrein afgezocht naar den vijand. SS PK Apfel/O/H P.m. STRIJDT IN DE WAFFEN H MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA. Keuringen. Het H-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aan melden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen M (Wiking), H Pantzer Gre nadier-brigade Nederland, {f-Pantzer Jager-kompagnle Scheveningen, Landstorm Nederland en Germaansche SS *n Nederland. 14.8.44 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 14.8.44 1618 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15.8.44 812 uur, Venlo, Deutsches Hans, Egmondstraat 16. 15.8.44 16—18 unr, Arnhem, Café Royal. 16.8.44 8—12 unr, Zwolle, Hotel Geitenbeek. 17.8.44 8—13 uur, Amsterdam. Dam 4. 18.8.44 8—12 uur, Utrecht, H-Ersatz-Kommando Niederlande Nebenstelle Vreden- burg 19. 18.8.44 15—17 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 Jaar die aanmeldingspllchtig zijn voor de tewerkstel ling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen kan ieder worden, die na tenminste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. ZUn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terngrels verstrekken de navolgende Nebenstellen der Waf fen H: Amsterdam, Dam 4. Allernaar, Langestraat S6. Utrecht, Vredenburg 19. Heerlen, Saroleastraat 25. Groningen, Heerenstraat 46. Enschedé, Hengeloschestraat 30. Eveneens b|J het H-Ersatz-Kommando Niederlande, Den Haag. Korte Vijver berg 5. 's-GRAVENHAGE. 9 AUG- - De höhere 41» und Folizeiführer „Nord- west" maakt bekend: Het Polizeistandgericht 's Hertogen bosch heeft op 5 Augustus I:.44 onder staande Nederlanders wegens mis drijven tegen de verordening op de bescherming der orde ter dood veroordeeld: 1. den installateur Willem Santema, geb. 2 Maart 1902; 2. den winkelbediende Jan van der Laan, geb. 14 December 1914; 8. den hulpmachinist Hermanus Mooi), geb. 30 Januari 1923; 4. den belastingambtenaar Petrus van Gils, geb- 6 October 1916; 5. den vlashandelaar Friedrich Vogel, geb. 23 Mei 1909; 6. den student Rudolph van Baarie, geb. 31 Juli 1918; 7. den bestuursambtenaar Johannes Spits, geb. 18 Maart 1916; 8. den laborant Theodor Mooij, geb. 21 Februari 1920; 9. den ingenieur Jan William H. Penning, geb. 21 September 1917; 10. den boekhandelaar Douve Werk man, geb. 12 Juli 1914; 11. den winkelbediende Dionisius Engelsen, geb. 1 April 1921; 12. den handelsbediende Pieter P. Leurke, geb. 1 December 1920; 13. den kantoorbediende Johannes Hagedoorn. geb. 2 Juni 1911; 14. den drukker Everhardus Overeem, geb. 12 October 1919; 15. den conservator Steeven Bastiaans, geb. 7 Februari 1891; 16. den leeraar Hendrik Uittien, geb. 16 Scpurabcr 1898; 17. den kantoorbediende Josef van de Mortel, geb. 5 April 1910; 18. den patroonteekenaar Andries Gort, geb. 24 Januari 1914; 19. den schilder Corncli& de Graaff, geb. 3 November 1914; 20. den advocaat Louis Cornelis Dijk man, geb. 5 Augustus 1919; 21. den student Lodcwijk van Duuren, geb. 5 Augustus 1917; 22. den kantoorbediende Johannes Rainer de Mildt, geb. 26 Februari 1924; 23. den onderwijzer Jan Nauta, geb. 3 Mei 1917; 24. den magazijnbediende Arthur Viktor Martens, geb. 27 September 1917. Alle veroordeelden waren vooraanstaande actief deelnemende leden van een organisatie tot het verspreiden van ophitsende geschriften. Allen waren reeds vóór de oprichting dezer organisatie werkzaam in andere illegale vereenigingen. -Volgeite een bepaald organisatieplan namen zij deel aan de samenstelling en vrspreiding van een vrij omvangrijk illegaal ophitsend geschrift, dat den laatsten tijd openlijk opriep tot strijd tegen de bezettende macht. Ook vereen zelvigt zich het geschrift met degenen, die Nederlandsche nationaalsocialisten vermoorden. Het bevatte verder zeer onbehoorlijke caricaturen, die den Führer van het Groot-Duitsche Rijk en zijn soldaten moeten beleedigen, maar tegelijker tijd Stalin verheerlijken. Het Standgericht heeft geconstateerd, dat in dezen kring van daders de aurtores intellectualis moeten worden gezien van talrijke misdaden tegen bezettende macht, die de laatste maanden gepleegd zijn. Op grond van deze over weging en omdat de in de verordening op de bescherming der orde genoemde strafbare feiten in meer dan één opzicht aanwezig zijn. moest de doodstraf worden uitgesproken. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie aan 23 veroordeelden voltrokken. De Nederlander Andries Gort werd begenadigd tot 15 jaar tuchthuisstraf. Maatregelen in Turkije De Turksche Nationale Vergadering heeft tijdens haar laatste zitting wets ontwerpen over de bescherming en evacueering van steden en dorpen voor het geval van een gedeeltelijke of al- geheele mobilisatie ontworpen. Voorts werd besloten, het verkeerswezen en de nieuwsdienst voor hetzelfde geval te reorganiseeren. De volgende zitting zal op Maandag 4 September plaatsvinden. De hoofdpunten van de nieuwe wetten zijn vandaag bekend gemaakt. Bij uit zonderingstoestand of in geval van oorlog zullen, wanneer vijandelijke troepen met parachutisten landingen doen of de grens overschrijden, alle mannen van 16 tot 40 jt^r in een cir kel van 15 km. van het bedreigde ge bied worden opgeroepen voor den dienst. De leeftiidsgrens voor vrouwen ligt tusschen 20 en 45 jaar. De reeds van kracht geworden wetten hebben betrekking op ongeveer 9 millioen personen. 4 DE VERKIEZINGSCAMPAGNE IN DE VEREENIGDE STATEN, De regeeringen van 26 van de 48 af zonderlijke staten der Ver. Staten, dus meer dan de helft, bevinden zich op het oogenblik in handen der oppositie. De gouverneurs van deze 26 staten zijn in St. Louis voor een we^k-vergadering bijeengekomen, die. volgens den corres pondent van de Times, een volledige eensgezindheid aan den dag heeft doen komen. De gouverneurs hebben zich ver plicht om de verkiezingscampagne voor Dewey energiek en voor de volle hon derd procent te steunen. Zii hebben tezamen met Dewey een programma opgesteld, dat negen eischen bevat op het gebied der binnenlandsche politiek. De regeering-Roosevelt verwijt men een verwaarloozing van het vaderland en het ophitsen tot den klassestrijd. Betaalt niet te veel! PUBLIEK HEEFT ZELF CONTROLE. In de Staatscourant van 31 Juli J.1. nr. 147, zijn een drietal belangrijke prijsvoor- schriften verschenen, n.1. het Prijsvoor- schrift 1944 Houten Huishoudelijke Arti kelen no. 2, het Prijsvoorschrift Rietmeu belen en aanverwante artikelen en het Prijsvoorschrift 1944 Speelgoederen. In deze beschikkingen wordt aan fabrikan ten de verplichting opgelegd hun artike len te voorzien van den door den Ge machtigde vcor de Prijzen vastgestelden verkoopprijs, alsmede van het door deze instantie voorgeschreven kenteeken. Deze prijsvoorschriften, die op 1 Augus tus 1944 in werking zijn getreden, houden tevens het voorschrift in, dat ongeco deerde artikelen niet meer mogen wor den verkocht. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de kunstnijverheidsvoor- werpen. Hier heeft de groothandel nog 2 maanden, de kleinhandel nog 3 maanden de gelegenheid de oude voorraden tever- koopen. Na dien datum zal het ook in deze branche verboden zijn ongecodeerde artikelen te verkoopen. Daar het den fa brikanten in houten huishoudelijke artl-, kelen, rietmeubelen en aanverwante ar tikelen en speelgoederen reeds lang ver boden was ongecodeerde artikelen aan den handel af te leveren, kan worden aangenomen,, dat zoowel grossiers als de taillisten van deZe artikelen geen voor raden meer hebben. Het publiek kan dus thans zelf controleeren of het te betalen bedrag overeenstemt met den door don Gemachtigde voor de Prijzen goedgekeur- den prijs. Ook dit jaar zijn «venals bet vorige door hel N.A.F. arbeldtontspannings- gerden In Valkenburg en Mooie ge opend voor die werkers, die in het belang van hen gezondheid eenige weken rast behoeven. Werkers maken een wandeling m da omgeving «en Mook CNF/Breijer/Paxn. BURGEMEESTER EN TWEE WACHTMEESTERS VERONGELUKT. Woensdagochtend omstreeks zeven uur is op den spoorwegovergang De Vink in het baanvak VoorschotenLei den een auto door een trein gegrepen. In de auto bevonden zich de burge meester van Voorschoten, de 43-jarige heer M. F. Berkhout en de wacht meesters van de politie A. Leeuwis en H. de Vrij, beiden 31 jaar oud. De burgemeester, de heer Berkhout, was Woensdagochtend in de vroegte voor dienstaangelegenheiden per poli tieauto van Voorschoten vertrokken om zich| naar Nijmegen te begeven. Aan het stuur zat de wachtmeester H. de Vrij. De slaphtoffers hadden in Was senaar de auto met gas laten vullen en gingen dus van Wassenaar via de richting Leiden. De boomen waren ge sloten en werden bediend door een tijdelijk overwegwachter. Deze heeft de boomen voor de wachtende auto open gedaan en daar er een dikke mist hing, den trein uit Leiden niet zien naderen. Nagenoeg op hetzelfde oogen blik had de botsing plaats. Eer«t na nog ongeveer 600 meter te hebben ge reden kwam de trein tot stilstand. Door de botsing was de auto in brand gevlogen. Twee slachtoffers waren uit de auto geslingerd, het derde werd in de wrakstukken aangetroffen. De drie slachtoffers waren reeds op slag gedood. -v De heer^Befkhout. die sedert 1936 zijn burgemeestersambt in deze ge meente vervulde, laat een gezin met zes kinderen, de heer Leeuwis vrouw en twee kinderen en de heer De Vrij vrouw en één kind achter. Omtrent de begrafenis is ong niets bekend. Het is, meen ik, dc heer Jules Verne geweest, die gezegd heeft, dat de wereld in den meest letter lijken zin van het woord nog wel eens op haar kop zou komen te staan. In menigerlei oplicht doet zij dit heden ten dage. De winkelier, die vroeger boog bij Uw binnentrede en U naderhand weer buigend tot dc deür uitge leide deed met het onderdanige verzoek, ook in de toekomst „Uw gunst te mogen genieten", vraagt U thans „Wat ge mot?" en trekt een gezicht, dat de bedreiging uit drukt: „Als je niet gauw opschiet, gooi ik je er uit". De goeden, die op dezen regel de uitzondering vormen. natuurlijk buiten beschouwing gelaten. Ik heb den kruiperigen winkelier van voorheen, die zich voor een paar centen tot de vloermat van zijn klanten verlaagde, nooit kun nen lachten, omdat ik kooper cn verkooper altijd als gelijkwaardige partners beschouwd heb. waarvan de laatste heusch geen knieval be hoeft te doen voor den eerste. Maar evenmin is het noodig, dat de huidige klant de voetveeg wordt van den winkelier, die zich maar al te vaak achter zijn toonbank als een onwellevende majesteit ge draagt. Het komt zelfs voor, dat men den winkeliers, die vijf- en zesdubbele prijzen berekenen, nog bidden en smeeken moet om alsje blieft door henopgelicht te mogen worden! Wanneer deze heeren eens be dachten. dat er weer een tijd kan komen, waarin de klant zijn borst naar voren en zijn mond open kan zetten! OVIDIUS. J r d e n por Draverijen Alkmaarsch Sportpark ILLUSTRE HANOVER WINT HERHALING DERBY 3-JARIGEN. De vacantiedraverij WoAsdag op Bet Sportpark gehouden is uitstekend ge slaagd en een groot succes geworden voor het Comité Vooruit. Niet alleen door het buitengewoon groote bezoek, maar vooral ook door de goede drafnummers De herhaling van de Derby voor 3- Jarigen was een succes voor W. H. Geer- sen, die met Illustre Hanover een goede overwinning behaalde en na afloop door den heer Blom, voorzitter van Vooruit, hartelijk werd gefeliciteerd onder het aanbieden van een fraaien krans en een prijs voor den rijder, een bloemenmand met wijn. die was aangeboden door den heer Teuaissen van Café Schuyt. Ook bracht de heer Blom dank aan 't Cen traal Bestuur De openingsdraverij werd gewonnen door Elvira met Diana Guy als tweede. Xaverius won de amateurrijderscourso, nadat Caïd als eerste was gediskwalifi ceerd. De heatdraverij was in twee heats beslist in 't voordeel van de kleine, maar pittige Fred Mc. Klyo K. De Zandvoort- prijs was welverdiend voor Domina. Ten slotte werd de Kortehaandraverij uil 17 deelnemers gewonnen door Harrold Ha nover ,K met Douglas H als tweede. Zaterdag en Zondag worden de vacan-- tiedraverijen op het Alkmaarsche Sport park voortgezet. Zaterdag om hal£ drie Zondag om 1 uur. De uitslagen van Woensdag volgen hier onder. I. Kamperduinprijs. dr. voor paarden ie nog geen f3000 hebben gewonnen 2040 m. Uitgekomen 9 paarden. 1 Elvira 2060 m. van P. Dekker, rijder C. Bak. tijd 3.20.4 (1.37.3): 2 Diana Guy; 3. Eton Bre- wer; 4. Greychylos. Toto winnend- f 10.90 pl. f2.50. D. Guy pl. f3.50. Eton Br. pl f3.30. Uitgeschakeld H. Fozettl. Dumas Hanover en Humpie Scott. n. Bergenprijs. Pr. dr. Intern voor amateurrijders. 2320 m. Uitgekomen 9 paarden. 1. Xaverius 2360 m. van A E. Groenink, rijdor N. Doeve, tijd 3.39.5 (1.32.2); 2. Colombine S; 3. Bleriot: rest uitgeschakeld. Caïd als eerst aankomende gediskwalificeerd. Toto winnend:, Xave rius en Amethyst f2.20. Xaverius pl. f 1.40. Colomb. S pl. f3.40. Bleriot pl. f2.50. in. Wijlt aan Zeeprijs Heatpr. dr voor Ned. paarden, die f 3000 doch nog geen f 13000 hebben gewonnen. 1740 m. Uitge komen 11 paarden, le heat: 1. Fred Mc Klyo K 1740 m. van Stal Nederhorst rijder W. Leeuwenkamp, tlld 2.41.4 (1.32.2): 2. Don Brewer; 3. Y Zelda Peter. Toto: winnend f4.30 pl. f2 10, f3.60 en f3.7ft Uitgeschakeld Farida, Fiat V en Faust B. Gedlstanceerd: Geraldina B en Donna M 2e heat: Beslissing 6 paarden. 1. Fred Mc Klyo K. tijd 2.38.4 (1.31): 2. Freddy Scott; 3. Jack Toto; winnend f4.60 pl. f 1.90 en f 1.80 Uitsl. dcf.: 1. Fred Mc Klyo K 2 p.; 2. Don Brewer 6 p.: S. Freddy Scott 7 p.; 4. Jack. Toto def.: Fred Mc Klyo K winnend ff.30 pl. f 1.90. Don Brewer pl. f2.60. Freddy Scott pl. f 1.50. IV. Zandvoortprijs. Dr. Intern, voor paarden die f 13000 of meer hebben ge wonnen. 2040 m. Opgekomen 7 paarden 1. Domina 2020 m. van P Dekker, rijder A. R. Nottelman. tijd 3.03.6 (1.30.9): 2. Ciamphie Scott; 3. Y Kernei; 4. Cisca B Uitgeschakeld Zampa v. N Z Toto: win nend: f 1.50 pl f 1.30, f 1.70. f 1,70. a V. Groote prijs der 3-jarigen. 2000 m. Opgekomen 5 paarden. 1. Illustre Hanover 2060 m. van Stal de Badhoeve, rijder W. H. Geersen, tijd 3.13.5 (1.34); 2. Irene D. 3. Intrepid; 4. I. Grady van Vredenhof. Toto: winnend: fl.20 pl. f 1.20 en f2.10. VI. Schevenlngen-prijs. Kortehaandra verij 690—900 m. Opgekomen 17 paarden, le 'serie: l. Harrold Hanover K, tijd 1.05. toto fl. 2e serie: 1. Douglas H. tijd 1.03,4. flS0-,-1e serie: 1. ïpie Gregor, tijd I.09. totq fS.20: eerstaankomende Eltsabeth gediskw. 4e serie: 1. Gonnl Z. tijd 1.06.2. Beslissing: 1. Harrold Hanover K 700 m, van Stal Badhoeve, rijder W. H Geersen, tijd 1,02.7; t. Douglas H- 3. ïpie Gregor; 4. Gonni Z. Toto. H. Hanover winnend f 1.70. Toto definitief: £7 40 pl. 1-70, fï.10. f3.10 en f 7.60. Verduister v. 21.156.15 u. 11 Aug.: Zon op 6.15 u., onder 21.14 u. Maan op 0.22 u., onder 15.09 u. (L. K, 4.52 u.) Beperking taxi-gebruik Met ingang van heden zullen de vol gende bepalingen gelden: 1. Ritten met taxi's en huurauto's zijn verboden, indien daartoe benzine wordt verbruikt. 2. Taxi's en huurauto's met genera tor- of gasaandrijving mogen ln be ginsel slechts gebruikt worden, indien hiertoe een dringende noodzaak be staat, openbare vervoermiddelen niet. gebruikt kunnen worden en de rit over een afstand van niet meer dan 10 km. (heen en terug 20 km.) gaat. 8. Verhuur voor meer dan één rit is verboden. 4. Iedere Dlezierrit met taxi's en huurauto's, zooals naar theaters, bios copen en restaurants, is verboden. 5. Van taxi's en huurauto's mag slechts gebruik gemaakt worden: a. door de politie, door doktoren en vroed vrouwen voor de uitoefening van hun ambt/beroep; b. door personen met zeer zware bagage en door invaliden; c. door zieken, teneinde naar een zie kenhuis. hospitaal of een dokter te worden gebracht, indien de ziekte zóó hevig is. dat vervoer met een auto noodzakelijk is: d. door personen in do uitoefening van hun beroep in gevfl van dringende dienst- of zakenreiMt,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1