Geringe terreinwinst der geallieerden in het Westen De arbeidsmobilisatie in Duitschland komt op gang De moordaanslag op reizende Nederlanders Hevige tankslag en verwoede ver dedigingsgevechten in het Westen Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lUrien). Postrekening 66189. VRIJDAG 11 AÜGÜSTUS 19U. SCHAGER EDITIE. mmmmm 88e Jaargang, No. 187, 2 pagina's. Hoofdredacteur: II. M. C. SCHR5DER, Alkmaar Advertentie-tarief: PrUs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor do ge heels oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Eerder meer dan minder plichten RIJKSMINISTER Dr. G8bbel« schrijft in zijn artikel in het nieuwste nummer van het weekblad „Das Reich" over de eerste maatrege len op het gebied van het totale gebruik van arbeidskrachten voorden oorlog. Deze eerste maatregelen, zoo schrijft hij o.m., zijn thans getroffen, resp. bezig te ontstaan. Doorslaggevend voor de geheele actie is dat zij volkomen ondoctrinair is en geen ander doel nastreeft dan honderdduizenden arbeidskrachten n. de bewapeningsfabrieken en honderd duizenden soldaten naar het front te brengen en te dien einde het leven van het Duitsche" vaderland zooveel slechts mogelijk is in overeenstem ming te brengen met den oorlog. Reeds in den aanvang van de actie hebben wij er op gewezen, zoo schrijft de minister, dat zij zal voltrokken worden volgens bepaalde regels, welker belangrijkste ons het beginsel der rechtvaardigheid lijkt. Na uitvoerig uiteengezet te hebben hoe dit bereikt moet worden, merkt de minister o.a. op: Natuurlijk zal ook een heele reeks maatregelen uitgevoerd moeten worden, welker plan op langen termijn is opgesteld en die er toe moeten dienen de hyper- bureaucratiseering van zekere staats apparaten een einde te doen vinden. Wi.i hopen tegelijk daarmede ook een einde te kunnen maken aan den papierenooriog. Van belang is dat minder met papier en meer met verstand en improvisatie geregeerd wondt. Alle overwoekeringen van onze staatsbureaucratie zal men niet kunnen opheffen, maar stellig een groot, deel ervan en daartoe willen wij het signaal geven. Ook het open bare leven heeft er dringend behoefte aan op de helling gezet te worden, om aangepast te worden aan den huidigen stand van den oorlog. Wan neer wi.i daarbij een deel van onzen cultureelen sector in stand houden, geschiedt dat in hoofdzaak om ons zwaar werkende volle nog zekere mogelijkheden tot stichting en ont spanning te geven, maar geenszins om den betrokken cultuurinstellingen een voortbestaan ver ter zijde van den oorlog te verzekeren. Dit komt voor niemand en niets meer in aan merking. WANNEER groote deelen van ons volk reeds hun heele have en goed ten offer gebracht hebben aan den oorlog, zullen wij ook niet mogen aarzelen om groote deelen van het. openbare leven te schrappen. Dit geschiedt niet als beginsel maar op grond van een gebiedenden politiek- militairen dwang, waaraan wij ons niet kunnen en mogen onttrekken. Het heeft derhalve ook niet het geringste uit te staan met klassen strijd. Het is duidelijk, zoo schrijft de minister tenslotte, dat deze geheele andere instelling een zekeren tijd zal noodig hebben. Daarnaast echter loopt nog 'n reeks maatregelen, die groote contingenten krachten voor front en bewapenings productie vrij zullen maken, zoodat in geen geval het gevaar ontstaat dat het effect te lang op zich laat wachten. MEN kan dus verwachten dat de eerste resultaten van de actie van den totalen oorlog reeds zeer sooedig aan den dag zullen treden. Hoe onwaarschijnlijk het ook moge klinken, er is in geheel Duitschland thans geen meer populaire eisch, dan die ten aanzien van de totale uitbui ting van al onze nationale reserves voor de doelstellingen van den oorlog. Dat is een welsprekend teeken voor het hoogstaande oorlogsmoreel van ons volk. dat aan het einde van het vijfde oorlogsjaar voor zichzelf eerder meer dan minder plichten dan totdusverre opeischt. Met dit volk moet de oorlog onvoorwaardelijk gewonnen worden. Duitschland zal zich thans eerst tot. zijn volle kracht ontplooien. Het volk wil het en zijn leiding is er vast toe besloten. Mil- lioenen handen grijpen naar hamer en zwaard. De wereld zal in het verder vervolg van dezen oorlog de beste kanten van ons volk leeren kennen. Beperking Spoorwegverkeer UTRECHT. 10 Aug. - De Ned. spoorwegen deelen ons mede. dat ingaande Zondag 13 dezer, uit sluitend op de geëlectrificeerde baanvakken, de dienst op werk dagen des avonds zal worden be perkt en op Zon- en feestdagen over den gehcelen dag. Wijzigingsbladen op den reis gids van 17 Juli 1944 zijn van Zaterdag 12 dezer- des namiddags af op de stations verkrijgbaar. W»ermachtb«richt In het Oosten wederom alle Sovjet-aanvallen afgeslagen Duitsche tegenaanvallen aan den gang UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Aug. Het opper bevel van de weermacht deelt mede: Zuidelijk van Caen zette de vijand ztjn hevige aanvallen voort en breidde hij zijn penctratiegebied naar het zuiden en zuidoosten uit. Onze tegenaanvallen vingen echter de vijandelijke gevechtsgroepen op en brachten ze tot staan Van 7 tot 9 Augustus verloor de vijand ten zuiden van Caen en ten westen van de Ome 278 pantserwagens. Ook aan de rest van het front zette de vijand zijn hevige aanval len od dezelfde zwaartepunten voort. Hij kon echter alleen zuide lijk v&n Le Plèssis en zuidelijk van Vire terrein winnen. De zware ge vechten duren voort. In Bretagne werden aoor 'tanks gesteunde aanvallen der Amerika nen in het gebied van St. Nazaire, Lorient en Brest afgeslagen, waar bij talrijke tanks werden stukge schoten. De dappere verdedigers van St. Malo leveren een zwaren strijd tegen den van alle kanten aanvallenden vijand. In het Fransche gebied werden 128 terroristen in den strijd vernietigd. 25.500 ton tot zinken gebracht. In de wateren ten westen van Brest werd een groote vijandelijke torpedo jager door bomtreffers zwaar bescha digd. Door speciale strijdmiddelen der marine verloor de vijand in de Seine- baai wederom zes volgeladen ravitail- leeringsschepen met een gezamenlij- ken inhoud van 25.500 ton. een torpe dojager en een bewakingsvaartuig. Zuidelijk van het eiland Jersey brach ten bewakingsvaartuigen van een Duitsch convooi twee Amerikaansche torpedomotorbooten tot zinken, waar van één door haar te rammen. Londen ligt onder zwaar storings- vuur. Italiaansche front. In Italië hervatte de vijand aan de Adriatische kust zijn aanvallen met sterke strijdkrachten. Zij stortten met zware verliezen ineen. Oostfront. In het oosten zijn bij Sanok en Mielec hevige gevechten met binnen gedrongen vijandelijke strijdkrachten gaande. Noordwestelijk van Baranof werden herhaalde vijandelijke aanval len uiteengeslagen en de Sovjets in een tegenaanval teruggeworpen. In de periode van 6 tot 9 Augustus werden hier in de zware gevechten 108 vijan delijke tanks stukgeschoten. Zuidoostelijk van Warka wint de tegenaanval onzer pantserformaüe te gen hardnekkigen viiandelijken tegen stand verder terrein. Westelijk van den bovei.-Naref wer den herhaalde aanvallen der bolsje wisten afgeslagen of opgevangen. Bij Wilkowisjken zijn tegenaanvallen on zer troepen gaande. Noordelijk van de Memel mislukten in het gebied van Raseinen hernieuwde doorbraakpogin gen der Sovjets met zware verliezen aan dooden en gewonden: 52 vijande lijke tanks werden stukgeschoten. In Letland bleven talrijke aanvallen van den vijand tusschen Mita en het meer Pskof zonder resultaat. Formaties slagvliegtuigen vielen vooral ln de groote bocht van den Weichsel en in het gebied ten westen van Kofno gereed" staande Sovjettroe pen en tankconcentraties met goed gevolg aan. Des nachts waren vijan delijke troepenconcentraties noordwes telijk van Baranof en zuidoostelijk van Warka het doel onzer gevechts- en nachtslagvliegtuigen. De vijand ver loor gisteren 41 vliegtuigen. Vijande lijke bommenwerpers lieten bommen vallen op het gebied van Boedapest. Des nachts viel een vrij zwakke for matie vijandelijke bommenwerpers het gebied van Ploesti aan. waarbij hij 14 vliegtuigen verloor. In West- en Zuidwest-Duitschland werden vooral Saarbrücken. Karlsruhe, Pirmasens en Luxemburg aangevallen. Door luchtverdedigingsstrijdkrachten werden 33 vijandelijke, vliegtuigen, waaronder 31 viermotorige bommen werpers. vernield. DE POOLSCH-RUSSISCHE ONDER HANDELINGEN AFGEBROKEN De B-correspondent van het ANP meldt: De vrij onverwachte onderbreking der Poolsch-Russische onderhandelingen in Moskou wekt bijna den schijn, dat men beter over het afbreken der onder handelingen kan spreken, te meer daar in eenige informaties de redenen voor het plotselinge vertrek van Miko- lajczyk genoemd worden. Zoo heeft b.v. ook in Londen het bericht, dat Stalin in een persoonlijk onderhoud met Miko- lajczyk den Polen den eisch heeft gestéld, dat zij in de toekomst van alle garantieverdragen met Engeland, dus ook dat van 1935, afstand zullen moe ten doen, geen geringe consternatie verwekt. Sovjet-Rusland zal in de gebieden, zoo wordt verder gezegd, welke het tot zijn invloedssfeer rekent, onder geen enkele voorwaarde een vreemd veiligheidssysteem dulden. Mikolajczyk verklaarde tegenover journalisten, dat geen overeenstemming bereikt is, maar dat de onderhande lingen een vriendschappelijk karakter hebben gedragen. In Berlijn verwacht men binnen af- zienbaren tijd nieuwe en duidelijke parolen der bolsjewisten vooi; de Oost- Europeesche gebieden. DOODVONNIS VOLTROKKEN. De Nederlander Hendrik Peter de Bie is bij vonnis van het Duitsche Obergericht rer dood veroordeeld, daar hij in het verboden bezit van een vuurwapen met munitie was en anti- Duitsche geschriften had verspreid. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrokken. Ingrijpende maatregelen in cultureel en openbaar leven Onbuigzame wil tot aan zege vierend einde De Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor de oorlog, Rijksminister dr. Göbbels, deelt mede: Nadat de vorige week reeds door het verhoogen van den arbeidsplicht voor vrouwen tot 50 jaar en door het decreet tegen den schijnarbeid aanzienlijke arbeidskrachten vrij gemaakt zijn, die thans door de arbeidsbureaux overge bracht worden naar de voor den oorlog belangrijke bewapeningsproductie, zijn de verdere maatregelen voor de totali seering van het gebruik van Duitsche arbeidskrachten voor den oorlog op gang gekomen, respectievelijk worden zijn voorbereid. Deze maatregelen zijn voor een deel van improvisatorischen aard, voor een deel echter ook prin cipieel en ingrijpend. Zij zullen op de meest verschillende gebieden van het openbare leven leiden 'tot belangrijke beperkingen, waaraan de geheele be volking moet deelnemen. De Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van de arbeidskrachten voor den oorlog zal er bij zün maat regelen het grootste belang aan hechten, dat de lasten zoo rechtvaar- Een waarschuwing aan alle pleizier-reizigers Blijft thuis, reist niet, ook U loopt gevaar Voor mij op mijn schrijfbureau ligt een stille getuige van nameloos leed, dat Zaterdagmiddag in enkele minuten door een aanval van Anglo-Amerlkaansche Jagers op een electrischen trein in het westen des lands werd te weeg gebracht, aldus schrijft de sportredacteur van het A.N.P. De stille getuige, een mitrailleurkogel van middelzwaar kaliber, is een van de duizenden projectielen, welke de Anglo- Amerikanen op' de weerlooze inzittenden van den electrischen trein afschoten. Het was een voortrein, welke met eenige vertraging te kampen had en die zoo vol was, dat tientallen reizigers in de tusschenstations geen plaats konden krijgen en tot den volgenden trein moesten wachten. Als zij geweten haddon welk een onbeschrijfelijk leed zij daar mede ontliepen, zouden zij minder tekeer zijn gegaan bij het vertrek van den over- bezetten trein. Ik zat, aldus gaat het verhaal verder, rustig te lezen in een hoek van een tweedeklas wagon. In H. was er lucht alarm en ik bemerkte aan de vele bur gers, die naar het noorden wezen, dat dasr iets te zien moest zijn. Ik zat aan den anderen kant van den trein en ver diepte mij dus verder in mijn lectuur. De trein vertrok en reed binnen enkele minuten op volle snelheid, toen plOt!k.*~,.r.g een der passagiers, die- aan de andere zijde van den trein de verrichtingen der overvliegende formaties volgde, brulde „bukken, daar komen ze." Nauwelijks had de man dezen kreet ge uit of het geluid van neersuizende vlieg tuigen vervulde den wagon, waarvan de meeste ramen In verband met de hitte wijd open stonden, met direct daarop het knetterende geluid van mitrailleurs en inslaande kogels. Het eerste salvo had mij niet getroffen. Bij het tweede salvo. dl"°' a""P 0"=' O"*", terug 1„ de» drie jagers den trein aanvielen), keek ik naar buiten en zag de meeste voor den trein bestemde projectielen in den berm aan de overzijde van de sloot langs den spoordijk inslaan als uiteenspattend vuur werk. Ik zonk op mijn knieën en drukte mijn hoofd in de kussens in afwachting van het volgende salvo, dat niet lang op zich liet wachten. Overal ln het rond hoorde en voelde ik aan mijn tot het uiterste gespannen, zenuwen de kogels in slaan. Rinkelend vielen de glasscherven en het inslaan der projectielen in het houtwerk gaf een zonderling krakend ge luid. Toen stond de trein stil. Een overbuur man sprong uit het rasm. Dat voorbeeld volgde ik terstond. Daar kwamen de vliegtuigen opnieuw aan. Ik hoorde het aan het geluid der motoren. Ik wierp mij plat op de spoorbaan vlak onder den wagon Hier liet ik weer drie salvo's over mij heengaan. Nu beheerschte mij nog slechts één gedachte, weg, zoo gauw mogelijk ver weg van dezen trein. Ik sprong op en nam de langs de spoorbaan liggende sloot met een te korten sprong; ik haalde amper d? overzijde en plonste met mijn beenen in het water. Daar hoorde ik opnieuw de toestellen naderen. Ik zonk -omlaag en liet wederom drie salvo's over mij heengaan. Een naast mij liggende jongeman begon te brullen. Ik zag hoe het bloed spoot uit zijn linker schouder. Weer sprong ik op en liep eenige tientallen meters langs de spoor baan. Daar kwamen de monsters wéér aan: opnieuw zocht ik dekking en zoo bleef het voortduren, totdat ik zag. dat de Jagers zich voor goed van den trein verwijderden. Ik kon wel juichen. Ik mankeerde niets. Ik zwaside met mijn armen ten teeken voor de tientallen reizigers, die nog steeds voortrenden en schreeuwde: „keert terug, het gevaar is geweken," doch zij schenen mij niet te hooren. Door een panischen schrik bevangen, renden zij verder. Ik liep naar den trein terug en schrok, want steeg daar niet een rookkolom op? Gauw Fronten-overzicht Doorbraakpogingen in het Oosten totaal gestuit in felle afweerstrijd Groote aanval op den Arno oever verwacht Nog duidelijker dan op de voor gaande dagen bleek Woensdag het doel van het geallieerde opperbevel in Noord- Frankrijk. door een omsingelings operatie van grooten omvang de Duit- i. i -. ,T jweraen voorts* geievera in net gcoiea S«S'r"?„kr??S",'" ~°rï22,.!£ Y'«-Chere„ce» De hier opereorenSe vrijwilligers formatie werden stukge schoten. In den loop van Donderdag ochtend deden de Canadeezen opnieuw pogingen, de nieuwe Duitsche hoofd stelling ten oosten van de Orne te doorbreken, doch zij wer.den bloedig afgeslagen. Verbitterde verdedigingsgevechten werden voorts^ geleverd in het gebied Bretagne in te sluiten en te vernieti gen, aldus Interinf. Het zwaartepunt lag bij de van Le Mans uit naar het noorden en noordoosten aanvallende Amerikaansche divisies, die blijkbaar de opdracht hebben zich zoo Spoedig mogelijk te vereenigen met de Cana deezen, die oostelijk van de Orne Woensdag meer terrein in de richting van Falaise trachtten te winnen. Terwijl de Amerikanen er in slaagden vrij groote terreinwinsten te behalen, kon het eerste Canadeesche leger, dat als een keurtroep der geallieerden moet worden beschouwd, tengevolge van de zware verliezen der voorgaande dagen. Woensdag nog slechts met minder stoot kracht opereerden. Het slaagde er wel iswaar in, aan weerszijden van den straatweg Caen—Falaise eenige kilo meters naar het zuiden op te dringen, doch het moest elke vordering met zware verliezen aan dooden en gewon den en aanzienlijke tankverliezen beta len. In de laatste drie dagen zijn oostelijk van de Orne 278 zware tanks door den Duïtschen afweer vernield, waarvan er Woensdag 90 door een H- Amerikaansche divisies liepen den geheelen dag van alle kanten storm op de Duitsche linies, zonder dat zij er in slaagden in het Duitsche hoofd gevechtsterrein binnen te dringen. De verliezen der aanvallers waren buiten gewoon zwaar: 239 zware tanks wer den buiten gevecht gesteld en 8 gemo toriseerde houwitserbatterijen vernie tigd. Aan hetLoirefront kwam het in de streek van Angers en noordelijk van Nantes tot gevechten tusschen plaat selijke Duitsche beveiligings-strijd- krachten en gepantserde gevechtstroe pen der Amerikanen. Deze gevechten duren nog voort. De verbitterde ge vechten om St. Malo duurden Woensdag met onverminderde hevigheid voort, waarbij de aanvallende Amerikanen zeer zwaren verliezen aan doodfn en ge wonden en aanzienlijke verliezen aan materiaal leden.' Alleen al door strijd middelen voor den korten afstand kon een Duitsche formatie 19 moderne tanks buiten gevecht stellen. 1 Het zwaartepunt der groote afweer- STRIJDT IN DE WAFFEN Vl MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA. Keuringen. Het H-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aan melden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen H (Wiking), U Pantzer Gre nadier-brigade Nederland, jj-Pantzer Jager-kompagnie Scheveningen, Landstorm Nederland en Germaansche H in Nederland. 14.8.44 8—12 nnr, Rotterdam, Deutsche Oberscbule. Westerlaan L 14.8.44 16—18 uur. Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15.8.44 8—12 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 15.8.44 16—18 uur. Arnhem. Café Royal. tfi.8.44 812 uur, Zwolle,"' Hotel Geitenbeek. 17.8.44 8—13 uur, Amsterdam Dam 4. 18.8.44 8—12 uur. Utrecht, tf-Ersatz-Kommando Niederlande Nebenstelle Vreden- burg 19, 18.8.44 15—17 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, koken etc. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aanmeldingsplichtlg zUn voor de" tewerkstel ling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen jj kan leder worden, die na tenminste een Jaar dienst tijd zün geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zün: gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navolgende Nebenstellen der Waf fen 11: Amsterdam, Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56. Utrecht, Vredenburg 19. Heerlen, Saroleastraat. 25. Groningen Tïeerenstraat 46. Enschedé, Hcngeloschestraat 30. Eveneens bjj het H-Ersatz-Kouufaando Niederlande, Den Haag, Korte Vijver berg 5. BU onze vrijwilligers. Onze mannen be dienen de scinapparaten en zorgen voor het doorgeven van de belangrijke be richten voor het front. (U P.K. Puohnickv O/B P, m) gevechtefi aan het Oostelijke front lag ook Woensdag in het gebied van Baranof en ten noorden van Memel, terwijl in alle overige gevechtssectoren de be drijvigheid geringer was. Intusschen duiden zekere teekenen er op, dat de bolsjewieken, ondanks de tegenslagen der laatste dagen, op den zuidelijken vleugel van hun aan valsfront na het aanvoeren van snelle formaties en nieuwe formatis tanks den druk op de stellingen der Karpathen denken te hervatten. Aangezien zij tegelijkertijd naar den sector van Baranof nieuwe versterkingen bren gen, kunnen de operatieve bedoelingen van het Sovjet-Russische opperbevel in groot verband gezien aldus geïnter preteerd worden, dat hier klaarblijkelijk een poging in het werk zal worden gesteld om den geheele zuidelijken 'vleugel door den tangoperatie van grooten omvang te doen instorten. Over de gevechten van Woensdag meldt het Interinf dan verder o.m. nog, dat een vrij diepe penetratie ten noor den van den Tate-pas is gezuiverd door Duitsche en Hongaarsche bergtroepen. .Bij Sanok handhaafden de Duitsche troe pen hun stellingen, terwijl ten westen van Milec, in het penetratiegëbied van Baranof. sterke bolsjewistische pant serstrijdkrachten stonden aangetreden voor een nieuwen grooten aanval naar het zuiden. De doorbraakpoging stuitte weer en bleef liggen. Ook ten zuid oosten van Warschau, waar het den bolsjewisten was gelukt over 'e Pilica een vrij groot bruggehoofd te vor men, hadden tegenaanvallen van Duit sche gepantserde gevechtswagens, on danks verbeten bolsjewistischen weer stand, successen, Wilkowisjken werd door een verrassenden aanval heroverd en verscheidene kilometers werden naar het noorden gewonnen. De bij Raseinen staande Duitsche formaties moesten de plaats na harde gevechten die den geheelen dag duurden, echter in den avond weer opgeven. Ten wes ten van de geheel verwoeste plaats werden de bolsjewistische doorbraak pogingen met succes afgeweerd. Op den noordelijken vleugel van het Ooste lijke front kwam het bij Mitau en ten noorden van de Duna tot felle "afweer- gevechten, in den lo'op waarvan de Duitsche formaties zich volledig hand haafden. Over de groote gevechten van Woens dag in den Adriatischen kustsector meldt Interinf, dat de aahvallende Britsche formaties in het geconcen treerde Duitsche afweervuur buiten gewoon zware verliezen aan dooden en gewonden leden, zoodat de Engel- schen verschillende formaties door andere moesten vervangen. Met deze versche strijdkrachten gingen zij in den nacht van Woensdag op Donder dag opnieuw tot een grooten aanval over. Gistermorgen duurden de ge vechten nog in volle hevigheid voort. In het gebied van Florence zijn vrij groote troepenconcentraties waargeno men. Uit het aanvoeren van zwaar materiaal voor bruggen kan men aflei den. dat het Britsche commando voor nemens is binnenkort van het gebied van Florence uit een grooten aanval tegen den noordelijken oever van den Ajdo te hftginhMv regenjas hingen er nog; en dan wilde ik wel eens weten, watv^tr van de plaats, wa&r lk had gezeten,*overgebleven was. Doch welk een verschrikkelijk schouw spel, erger, veel erger dan wat Ik be leefde tijdens de beschieting der ja gers, deed zich aan' ml) voor. Wat ik zag langs de spoorbaan en in de ver schillende wagons leent zich ternau wernood voor een beschrijving. Op het voorbalkon knielde een moeder naast haar in eeri bloedplas badende 19-jarige dochter. Een eind verder stond een ra delocs in de handen wringende vader naast het ontzield op den bodem lig gende lichaam zijner 20-jarige dochter. Samen tilden wij haar op en legden haar op één van de banken, waar een later gearriveerde geestelijke haar het H. Oliesel toediende. Verder in den wa gon lag voorover op den bodem het ontzielde lichaam van een ongeveer 30- jarige vrouw, badend in haar bloed. Het bleek, dat een kogel in het hoofd den schedel had verbrijzeld. Een jam merende juffrouw vestigde mijn aan dacht op een ouden man. die geheel in elkaar gedoken op zijn knieën onbewe gelijk tusschen de banken gedoken zat. Dood. zijn gebit lag vóór hem op den grond, evenals zijn verbrijzelde bril. Op één der voorbalcons lag een bejaard echtpaar. HU een schot in den arm en zij in de heup. De arm was snel ge noeg afgebonden, doch de vrouw moest wachten op geneeskundige hulp. Iedere wagon telde zoovele slachtof fers. Langs den spoorberm lag de zwaar ge troffen jongeman nog steeds te kermen. Naast de vreeselUke wonde in zUn lin kerschouder miste hU ook de helft van zUn linkervoet. Iets verderop lag een ongeveer dertigjarige vrouw te zielto gen in de brandende zon. Ik knielde naast haar neer en voelde nog een zwak ken polsslag, doch ook hier naderde de dood met rassche schreden. Nog steeds begrijp ik niet, dat ik zoo zonder lichamelijk leed deze vuurproef heb doorstaan. Wie dat heeft meege maakt, stapt zoolang deze krankzinnige strijd duurt, niet meer voor een pleizier- reisje of een familiebezoek in een trein, noch stelt hij zijn gezinsleden aan derge lijke gevaren bloot. De waanzin in de oorlogvoering doet zich hier gelden. Hier is immers elke menscheUjkheld zoek. on geacht het doel dat wordt nagestreefd. En toch zijn er duizenden, die zich ner gens aan storen en de treinen bevolken, alsof er geen gevaren dreigen. „Waarom ben ik toch met mijn kind op reis gegaan!" Nog hoor ik het de moeder, knielend naast het ontzielde li chaam van haar dochter, uitroepen. De kruik gaat te water tot ze breekt. Beschermt uzelf tegen de gevaren, die u dreigen in dezen verschrikkelijken oor logstijd. BlUft thuis. Ook u dreigt op reis ieder oogenblik ernstig gevaar. )e briljanten voorSeppDieirich— De Führer heeft het eikenloof met zwaarden en briljanten bü het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan tf-Obcrstgruppen- führer. commandccrend generaal van liet ft -pantsercorps „Leib- siandarte H Adolf Hitier", S e p p D i c t r i o h, als zestienden sol daat der Duitsche weermacht. De Führer heeft de onderscheiding persoonlijk overhandigd. H-Obcrst- gruppenführer en kol.-generaal der Waffen Sepp Dietrich heeft met het eerste M -pantsercorps Leib- standarte in gevechten van twee maanden in het gebied van Caen beslissend de steeds weer met uiterst sterke strijdkrachten uitgevoerde aanvallen der Engelsch-Canadeesche troepen gestuit en de voorgenomen doorbraak verijdeld. dig mogclük worden verdeeld. Zin en doel van deze maatregelen is arbeids krachten vrjj te maken voor de be wapening en oorlogsindustrie en sol daten voor het front. Binnen het bestek van deze maat regelen zijn de volgende regelingen reeds getroffen: Alle vrouwelijke hulpkrachten in huishouding en bedrijf van andere dan Duitsche nationaliteit zullen in de be wapeningsindustrie te werk worden ge steld. De op het oogenblik nog haar beroep als personeel in huishouding en bedrijf uitoefenende Duitsche arbeids krachten zullen voor een deel tewerk worden gesteld bij de bewapening, voor een deel werk toegewezen krijgen in huishoudingen waar zij dringend noodig zijn. Dus in de eerste plaats kinderrijke gezinnen. Een heele reeks lichtingen onontbeer lijk verklaarden, waaraan het front bijzonder dringend behoefte heeft, wordt uit het geheele ojgpnbare leven en na overleg met deif^rijksminister voor bewapening en oorlogsproductie, Albert Speer, voor een groot deel ook uit de bewapeningsindustie genomen, nadat de vervangende werkkrachten daar in gewerkt zijn. De kringen der bevolking, die totdus verre weinig gelegenheid hadden tot deelneming aan de gemeenschappelijke oorlogsinspanningen zullen door zoo groot mogelijke intensiveering van den thuisarbeid dienstbaar gemaakt worden aan de wapenproductie. Voor thuis arbeid komen in de eerste plaats in aanmerking arbeidskrachten, die niet onder den arbeidsdienstplicht vallen. Het cultureele leven in al zijn ver takkingen wordt belangrijk beperkt. De desbetreffende afzonderlijke maat regelen zijn reeds ter hand genomen O.m. zal reeds in de eerstvolgende dagen de geheele Duitsche opleiding r film en theater gesloten worden, terwijl de jonge acteurs en actrices naar de wapsnindustrie worden over geheveld. Verdere, belangrijke krachten bespa rende. maatregelen op het gebied van het algemeen binnenlandsche bestuur, de spoorwegen, de posterijen en het cultureele leven zijn aan den gang of worden voorbereid. Zij worden het publiek voor het van kracht worden van geval tot geval bekend gemaakt. Wat den stijl van het openbare leven betreft, deze moet thans principieel worden aangepast aan den totalen oor log. Niet het uiterlijke vertoon van een plechtigheid zal in de toekomst gelden als maatstaf voor haar beteekenis. maar haar eenvoud en doelmatigheid. Alle openbare plechtigheden, welker aard niet door den oorlog bepaald wordt, zooals recepties, installaties in functies, feest- én schouwburgweken, muziekdagen, opening van tentoonstel lingen en herdenkingsplechtigheden, die niet dienstig zijn aan de onmiddellijke bevordering der gemeenschappelijke oorlogsinspanningen, moeten achterwege blijven. De onvermijdelijke rest van zulke plechtigheden moet voltrokken worden in een kader, dat ieder niet met den tijd overeenstemmend vertoon ver mijdt en geheel gericht is op het doel van de plechtigheid. Wanneer thans en in toenemende mate gedurende de komende weken en maanden ieder volksgenoot zijn geheele kracht in dienst stelt van de natie en daardooy zün persoonlijke levensstijl noodzakelijkerwijze steeds meer in overeenstemming komt met den oorlog, moet ook uit het openbare leven thans alles verdwijnen dat niet meer harmonieert met de hardheid van den Duitschen historischen strijd. Het Duitsche volk zal in al zün levensuitingen alleen nog den onbuig- zamen wil doen zien ora dezen strijd om zün bedreigde nationale bestaan, het koste wat het koste, te doorstaan tot aan het zegevierende einde. De geschiedenis herhaalt zich WEER EEN „KATYN" VOOR POOLSCHE OFFICIEREN Op 9 Agustus is de volgende radio boodschap der opstandige Poolsche for maties achter de Sovjetlinies uit Kowel aan den Poolschen zender te Bari opgevangen: „Wij zijn door de Russen ontwapend. Dit is het einde van het Poolsche leger, leve Polen." Kowel heeft den Poolschen zender verzocht, deze boodschap aan alle bereikbare Poolsche zenders door te geven. In dit verband merkt men te Ber lijn op, dat, terwijl de chef der uit geweken Poolsche regeering zich op aanraden van Engelschen en Amerika nen naar Moskou heeft begeven en daar nog onderhandelt over een compromis, dat met het bolsjewisme nooit moge lijk is, Stalin de Poolsche emigranten weer eens voor een voldongen feit stelt. Hij laat de Poolsche formaties achter de Sovjet-linies eenvoudig ont wapenen en arresteeren. Vernomen wordt, dat de Poolsche officieren reeds van de manschappen gescheiden zijn en worden overgebracht naar Kief. waar hen hetzelfde lot wacht als hun kameraden van Katyn. Uit de manschappen worden alle niet-bolsje- wistlsche elementen geselecteerd. Nieuws in 't kort. Gedeeltelijke evacuatie van Istanboel. Het stadsbestuur van Istanboel heeft be sloten, naar Radio-Ankara meldt, om 14000 personen naar Anatollë te evacuee- ren. Ook de kinderen zullen naar Ana tollë worden overgebracht. Tito te Rome. In een bericht van 'United Press uit Vaticaanstad wordt me degedeeld, dat Tito zich met zijn staf te ^xm baviadl Wij publiceerden gisteren In ons Hoofdartikel namen wij stel ling tegen den schijnarbeid en tegen al die lieden, die zich ten koste van den arbeider drukken van werk, dat in verband met de oorlogvoering ons Volk dient te verrichten. Het weermachtbericht meldde het opvangen van den vijandelijken storm loop in Frankrijk, waarbij de vijand zware verliezen leed aan menschen en materiaal. In Italië kwam het slechts tot plaat selijke aanvallen ten zuidoosten van Florence en in het gebied van Arezzo, echter zonder eenig resultaat. Aan het Oostfront consolideert zich de stabiliteit. De vijand leed zware tank- verliezen. Duitsche tegenaanvallen boekten succes. Wegens misdrijven tegen de bezetting werden 23 doodvonnissen voltrokken na behandeling door het Polizei-Stand- "gericht te 's-Hertogenbosch op 5 Aug. j.1. De daders waren vooraanstaande deelnemende leden eener illegale or ganisatie. Afgekondigd werd een bepaling be treffende het gebruik van taxi's, waar bij ritten met benzine-auto's verboden zijn. Taxi's met generator- of gasaan- drijving mogen slechts in zeer bijzon dere gevallen gebruikt worden. De strijd in den Stillen Oceaan. Dinsdag werd Rabaul wederom door 80 vijandelijke vliegtuigen bestookt. Ook in het westelijk deel van Nieuw-Guinea zijn de aanvallen in kracht toegenomen. Ma- noekwari en de Kaoebaal op het eiland Halmaheira zijn eveneens door vijandeltl- ke formaties aangevallen, waarvan de sterkte varieerde van 20 tot 30 toestel len. Kleinere aanvallen vinden bijna iede- ren dag op de eilanden Palau, Yap, Me- royon, Truk en Oenape plaats. Het JaarlUksche congres der Labour- partU. Naar Reuter meldt, heeft het offlcleele orgaan van de Britsche Labour- partlj, de „Daily Herald", medegedeeld, dat het jaarlljksehe congres van de La- bourpartij. dat met Pinksteren werd uit gesteld, thans in den herfst gehouden zal worden. Naar Reuter nog meldt, hèeft in kringen der Labourpartij het vordagen der conferentie levendige eritlele ont moet. Uit het bezette Italië. Ongeveer hon derd hoogere officieren van het Italiaan sche leger zijn, naar de Sunday Times meldt, in de afgeloopen dagen in Rome gearresteerd. Deze officieren verklaarden hun eed. dien zij op Mussolinl en het re- publikeinsch-fasclstlsche regime hadden •afgelegd, niet tp willen breken. Men ge looft, dat zich onder deze officieren en kelen met een grootg veyna^rdheld l*>-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1