NMRSDL'ANJ Vd» Anglo-Amerikanen in Frankrijk doen vruchtelooze aanvallen ten koste van enorme verliezen Groentenvoorziening in nieuwe banen Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar .-Voor dam c 9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lünen). Postrekening 66189. ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1014.' SCHAGER EDTTIE. Jaargang. No. 188, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M- C. SCHjtöüER, Alkmaar Advertcntle-tarlef: PrUs der gewone aiiymcnlio* in dere Editie II ct. per mCWu BH contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvrage. Deze Courant verscbUnt dagelijks. Bolsjewisme leidt tot verwording! Schr. Op deze plaats is reeds meerdere malen betoogd, dat wij Europeanen van het bolsjewisme geen 'enkel heil te verwachten hebben. Integendeel, een bolsjewistisch regime zou de totale ondergang beteekenen van die landen, die er mee „verblijd" «ouden worden. Niettemin volhardt een groot deel van het Nederlandsche Volk in zijn kinderlijke opvatting, dat het bolsje wisme vandaag den dag niet meer zóó gevaarlijk is, aangezien burgerlijke invloeden er de scherpte aan zouden hebben ontnomen. Daarnaast wijst men dan op de veranderde houding, 'die men in Sovjet-Rusland heeft aan genomen ten aanzien van Kerk en Godsdienst en voert deze veranderde houding aan als bewijs, dat het communisme eojD wereldbeschouwing is, welke men gematigd kan noemen én welke derhalve geaccepteerd kan worden, zonder al te veel risico's. De dwazen weten nog niet half wat voor risico's zij loopen, wanneer het communisme Europa zou overspoelen. gEN klein voorbeeld van wat communisme eigenlijk is, geeft de ..VÖlkische Beobachter' van 8 Aug.j.L, waarin een bericht is opgenomen uit Madrid, dat als volgt luidt: Veelbeteekenende berichten over de teugellooze agitatie der bolsje wistische godlooze beweging in Zd.-Italië bereikten Madrid. Door verspreiding van anti-religieuze berichten en georganiseerde op tochten wordt de m&sa opgehitst. In Vaticaanstad loopen dagelijks berichten binnen over aanslagen op eenzaam gelegen pastorieën, over de berooving van offerblok ken en de bevuiling van kerken ên kapellen. Voor de kerken worden aan de bezoekers van de kerkdiensten pamfletten uitgedeeld, waarin tb lezen staat: „In Sowjet-Italië zullen geen kerken bestaan" of: „Wanneer de vrienden van Stalin Rome veroverd hebben, zal de zoogenaamde heilige vader evenals Gods Zoon den kruisdood sterven. Keert IJ bijtijds van hem af, anders moet u hem gezelschap houden, evenals de moordenaars aan het kruis." Talrijke geloovigen hebben niet meer den moed ter kerke te gaan. In eenige streken waar de ver deeling der levensmiddelen reeds door communistisch gezinde elementen ter hand werd genomen, werden de levensmiddelen aan kerkgangers onthouden. In een dorp nabij Napels hebben de com munisten de heiligenbeelden, kruisen én madonna's uit een 10-tal kerken der omgeving op een brandstapel geworpen en ver brand, waarbij de communisten met hun vrouwen obscure dansen uitvoerden. De autoriteiten, aan wie deze gebeurtenissen werden medegedeeld, verklaarden, dat het hun ontbrak aan de noodige politie om tegen de leden van de godlooze beweging op te treden. Aan de noodlijdende Italiaa'nsche bevolking werden levensmiddelen beloofd, „wanneer zij zich als één man voor de Sowjet-Unie beken den". „De Paus heeft medegehol- pen uw broodkorf hooger te hangen", zoo heet. het in de pam fletten der bolsiewisten, met de cynische bëmerking: „Waar blijft de zoo dikwijls - beloofde hulp des hemels?" In Vaticaanstad is men over dit snelle afglijden, in het bijzonder van de Ponmsche bev<4king. in 't bolsjewistische godlooze vaar water, ontzet. HET doel heiligt de middelen, derhalve hulde de sluwe Aziaat Stalin zich in het. kleed der gods dienstvrijheid en de wereld wordt verlakt. Zij, die echter oogen en ooren open hebben gehouden en hun brein niet hebben laten benevelen door de gemeene fluisteringen, die tot ons komen van de overzijde van het Kanaal, zij dus. die nog zelf kunnen oordeelen en zelf hun conclusies kun nen trekken, begrepen onmiddellijk, dat de plotselinge bekeering van het communisme tot de toelating van godsdienst en kerkelijk leven een camouflage was. En dat zij goed gèzien hebben, be wijzen de berichten uit Italië. Het moet voor de zieleherders van het Katholieke deel van ons Volk wel. een bittere ontgoocheling zijn, nu zij ervaren, dat het niet de nationaal- socialisten zijn, die hun heiligste goederen met voeton treden, maar dat het juist de communisten zijn, waar mee zoo aardig aan het eoquet- teeren waren. Het is geen gemeenplaats als wij zeggen, dat het bolsjewisme tot 'verwording leidt! Wvermachlbarlchl In het Oosten worden de Duitsche tegenaan vallen met succes voortgezet Vergeldingsvuur blijft op Londen UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRERi 11 Aug. (DNB), Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied ten zuidoosten van Cacn werd het vijandelijke pene- tratiegebied afgegrendeld en het 1'rontverband hersteld. Sedert de vroege ochtenduren van heden groeit het vijandelijk artillerievuur daar wederom tot een trommelvuur aan. Jn den sector aan weerszijden van de Ome ondernam de vijand gis- teren, slechts vruchtelooze aanvallen op kleiner gebied, waarbij 32 tanks werden stukgeschoten. Buitenge woon verbitterd werd gevochten in het penetraticgebied ten zuiden van Vire, dat de vijand tengevolge van onze tegenaanvallen niet kon ver- grooten. In bet gebied van Le Mans zijn hevige gevechten gaande met den door sterke formaties vliegtuigen gesteunden en thans in noordelijke richting aanvallenden vijand. De verdedigers van St. Nazaire, Lorient en Brest. afkomstig van alle drie de onderdcelcn der weermacht, sloegen wederom alle door tanks gesteunde vijandelijke aanvallen bloedig af. Alleen al ten noordoosten van Brest. zijn' de laatste dagen meer dan veertig vijandelijke tanks stukgeschoten. Het garnizoen van St. Malo handhaafde dok gisteren de stad tegen voortgezette ver bitterde aanvallen der Amerikanen. Slagvliegtuigen vielen noordelijk van Le Mans colonnes vijandelijke voertui gen met goed gevolg aan. Door aanval len van zware gevechtsvliegtuigen werd yvoor de Normandische kust een koop vaardijschip van 4000 ton in brand gebombardeerd, een ander groot schip en een torpedojager werden zwaai> be schadigd. Bewakingsva'arluigen der marine en 'luchtdoelgeschut der marine schoten voor de kust van het Westelijk bezette gebied elf vijandelijke vliegtui gen neer. In het Fransche achterland werden 271 terroristen in den strijd vernietigd. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. Ilaliaansch front. In Italië haddengisteren geen ge vechtshandelingen van beteekenis plaats Oostfront. In het Oosten stortten tusschen Stryj en Weichsci talrijke bolsje wistische aanvallen na zwaren strijd bloedig ineen. Noordwestelijk van Baranof zetten onze troepen hun aanval voort en namen een heuvelterrein. Vijandelijke tegen aanvallen hadden geep resultaat. For maties gevechts- en slagvliegtuigen vie len met goede uilwerking het bols jewistische overzet- en aanvoerverkeer op den W^ichsel aan, Tusschen Warschau en Augustof hervatten de bolsjewisten in ver scheidene sectoren met sterke strijd krachten hun aanvallen na een gevechtspauzc van verscheidene dagen. Oostelijk van Warschau wer den alle aanvallen uitccrtgeslagcn. Ten noordwesten van Bialystok kon de vijand onze stellingen binnen dringen. Tegenaanvallen brachten hem tot staan. Ten zuidwesten van Wowno werd de stad Wilkowisjken in een tegen aanval heroverd. In de beide laatste dagen verloor de vijand hier 69 tanks en stukken storm- geschut. alsmede 61 stukken geschut. Noordelijk van de Memel zetten de Sovjets hun aanvallen niet voort, ten gevolge van de zware verliezen, de vorige dagen geleden. In den zesdaagschen slag bij Raseinen hebben onze troepen daardoor een vol ledig afweersucces bevochten. De Sov jets leden zware verliezen aan dooden en gewonden en verloren in de periode -van 4—9 Augustus het pantsereffectief van twee pantsercorpsen. Aan het Letlandsche front vielen de bolsjewisten met talrijke formaties over een breed front aan. De meeste hun ner aanvallen werden in onverwijld ondernomen tegenaanvallen afgeslagen. Alleen zuidwestelijk van het meer van Pskof drong de vliand, die meer dan tien infanteriedivisies in den strijd wierp en door formaties tanks en slag vliegtuigen gesteund werd, onze stellin gen binnen. Zware gevechten zijn hier aan den gang. Luchtoorlog. Vijandelijke bommenwerpers vielen gisteren - het gebied van Ploesti aan. Duitsche. Roemeensche en Bulgaarsche luchtverdedigingsstrijdkrachten schoten dertien vijandelijke vliegtuigen neer Des nachts vlogen vijandelijke slorings- vliegtuigen' over Zuid-Hongaarscb ge bied Twee vliegtuigen werden neer geschoten. Formaties vijandelijke jagers vlogen boven «Zuidwest- en West- Duitschland. Hierbij werd een hospi- laaltrein in het gebied van München, die duidelijk met het Roode Kruis ge kenmerkt was. met de boordwapenen aangevallen. Des nachts lieten vijan delijke vliegtuigen bommen vallen op Berlijn en Bremen. DE DISTRIBUTIE VAN INMAAKGLAZEN. Aflevering begint 15 Augustus. Van 15 Augustus af mogen inmaak- glazen en rubber ringen worden afge leverd. Ieder, die van 28 Juni tot en melj 7 Juli onbruikbare rubber inmaak- glasringen heeft ingeleverd, kan bij zijn winkelier- zes glazen met ring betrek ken. alsmede evenveel elctra nieuwe ringen als oude zijn ingeleverd, tot ten hoogste honderd extra ringen. Zij, die vóór 15 Juli j.l. bij het Rijksbureau voor Glas. Keramiek en Houtproductie een aanvraag voor inmaakglazen hebben ingediend, ontvangen, voor zoover niet afwijzend is beschikt, een leverings vergunning. Ziekenhuizen, stichtingen, rusthuizdi. pensions en slachtoffers ,van bommen ontvangen eveneens leve ringsvergunningen. Op deze vergun ningen kan men bij den leverancier die'er op vermeld staat, glazen en rin gen betrekken. Zij. die na 15 Juli- hun aanvrage voor inmaakglazen hebben ingediend, zullen een eventueele te verstrekken leveringsvergunning eerst later ontvangen. De bevoorrading van den handel vindt regelmatig voortgang. Het kan echter voorkomen, dat een winkelier nog niet van inmaakglazen is voor zien. Men zal dan met hel betl-ekken van de glazen moeten wachten tot dat dit wel het geval zal zijn. Over de verleende vergunningen of afwijzingen kan met bet Rijksbureau geen correspondentie worden gevoerd. Kruideniers voor den tuchtrechter AMSTERDAM. 11 Aug. - Voor den tuchtrechter te Amsterdam» hadden zich Vrijdagmiddag eenige kruideniers te verantwoorden, die aan den distributie- dienst onjuiste opgaven van hun voor raad suiker hadden verstrekt en niet de noodige zorg hadden besteed aan het behouden van hun voorraden. De in Juni van dit jaar opgegeven voor raad suiker bleek in sommige geval len nog maar de helft te ziin van de in November 1943 verstrekte opgave. Enkele handelaren beriepen zich er op, dat zii het met deze opgaven niet zoo nauw haddon genomen en er maar een slag naar hadden geslagen. Aangezien de opgegeven voorraden de basis vormden voor een nieuwe be voorrading en de winkeliers door het verstrekken van onjuiste gegevens in het bezit konden komen van grootere voorschotten dan waarop zii aanspraak mochten maken, heeft de tuchtrechter in deze gevallen een gevoelige waar- schuwingsboele opgelegd en daaraan de mededeeling toegevoegd, dat hij tot zwaardere strafren. waaronder ook het sluiten van zaken, zal overgaan, indien hem mocht binken, dat in het vervolg nog meer oniuiste inlichtingen worden verstrekt. Nieuws in 't kort. Hospitaattrein beschoten. Naar het D.N.B. verneemt, hebben Anglo-Amcn- kaansche vliegtuigen op 8 Augustus in scheervlucht op het station te Tours in Frankrijk een Duilschen hospltaalirein aangevallen, die duidelijk met het roode kruis was gekenmerkt.. De aanval werd ondernom.en, terwijl de gewonden uit den trein -werden gebracht. Volgens de tot dusverre ontvangen rapporten zijn 41 Duitsche soldaten om het levèn gekomen. Aanplant van oliezaden in Duitschland. Van de 600.000 ha, welke dit jaar in Duitschland voor dc*i aanplant van olie zaden werden gereserveerd, werd grootste gedeelte bebouwd met. wintcr- koolzaad. De aanplant van winterkool- zaad vormt ongeveer 85 pet. van de totale met wfnterzaden bebouwde oppervlakte. Voortaan zullen van de totale te bebou wen oppervlakte (welke thans geen ver der uitbrBiding meer behoeft) 500.000 ha. worden beplant met winteroliezaden. daar hiervan de opbrengst hooger is dan van het zomerzaad. Verlenging In Nederland opgenonv Belgisch schatkistpapier. Een- In het Staatsblad van 11 Augustus gepubliceerd besluit bepaalt, dat de op de Neder landsche markt uitgegeven en sedert 29 Mei 1940 vervallen Belgische schatkist biljetten wederom -worden verlengd met drie maanden tot 25 November 1944. Het dappere Finsche leger. De ge- heele Finsche pers publiceert commen taren op het bericht, over de vernietiging van de twee Sowjet divisies aan hef Finsche front., O.a., schrijven zij in hoofd artikelen, dat deze overwinning bij Ilo- mantsi vergeleken kan worden met de heldhaftige gevechten van den winter- oorlog bij Suomissalmi en Toloajarvi. Vooral is door dit succes het groote stra tegische doel van de Sowjct-s, de Finsche troepen ten zuidoosten van het Ladoga- meej- te omsingelen, verijdeld De ver nietiging van de 176ste en 289ste Sowjet- divisie door numeriek zwakkere Finsche strijdkrachten is er het beste bewijs voor, dat het Finsche leger nog niets van zijn dapperen geest en zijn trefkracht heeft verloren. Verhooging opcenten tabaksaccijns Vanwege het Departement van Finan ciën wordt het navolgende ter kennis van belanghebbenden gebracht: Met ingang van 15 Augustus worden de opcenten op den tabaksaccijns, Welke thans ten getale van ion worden gehevcQj verhoogd, en wel tot 200 voor sigaren en sigaretten en tot 300 voor rook- en pruim tabak en snuif. De bestaande wijze van berekening en heffing van opcenten op den tabaksaccijns blijft onveranderd. Van 15 Augustus af mogen tabaksfabri katen uit fabrieken, entrepóts of berg plaatsen, bedoeld in artikel 38 der Ta bakswet, slechts worden uitgeslagen om in het vrije verkeer te worden gebracht, indien zij zijn voorzien van zegels gel dende voor de verhoogde opcenten. Voorhanden zijnde onbeschadigde ze gels voor het vóór 15 Augustüs 1944 gel dende aantal opcenten, welke nog niet op verpakkingen of om sigaren zijn aan gebracht, moeten uiterlijk 14 Augustus 1944 franco worden opgezonden aan den controleur op den aanmaak en het be heer van zegels voor den tabaksaccijns te Haarlem. Zegels, aangebr ït op verpakkingen en om sigaren, wel zich op 15 Augustus 1944 bij fabrikanten bevinden, moeten on der toezicht van ambtenaren der accijnzen worden vernietigd of onbruikbaar ge maakt, Verzoeken hiertoe moeten uiter lijk 14 Augustus 1944 worden gericht tot den inspecteur der Invoerrechten en Ac cijnzen, in wiens inspectie de fabriek of bergplaats, bedoeld in artikel 38 der Ta bakswet, is gelegen. Navordering van opcenten ten laste van hen, die tabaksfabrikaten lp het vrije verkeer ten verkoop in voorraad heb ben, zal niet plaats vinden. I Bij verkoop in het klem mogen tabaks fabrikaten slechts worden verkocht voor een prijs, die gelijk is aan het totaal van den op het tabakszegel vermelden klein handelsprijs en het daarop vermelde be drag* wegens opcenten Overireding van de desbetreffende be palingen zal worden gestraft met een boete van ten hoogste 1090 gulden, onver minderd de inbeslagneming en verbeurd verklaring van de zegels, waarvan de voorgeschreven opzendi is nagelaten. Voor nadere bijzonderheden wordt ver wezen naar de Nederlandsche Staats courant van 11 Augustus 1944. Dcsverlangd kunnen 'te dbzer zake na dere inlichtingen worden ingewonnen bij de Inspecteurs der Inv.oerrechtén en Ac- ^iinzen en bij de ontvangers der Accijn- Met het dorschen der oliehoudende zaden, die voor onze vetvoorziening van zoo groot belang zijn, h men in den Wleringermeerpolder begonnen. Daar in dezen polder groote hoeveel heden raap-, kool- en blauwmaanzaad veroouwd zijn, moet hier vele wexen achtereen hard gewerkt worden CNF/Kuiper/Ppx m Vernielingen in Straatsburg Anglo-Amerikaansche terreurbofh- menwerpers hebben Vrijdagmiddag een luchtaanval op Straatsburg uitge voerd, die in het centrum der 'stad zware vernielingen en branden in de oude historische stad rondom de Dom kerk tengevolge had. Ook de in de ge- heele wereld beroemde en als onver vangbaar cultuurbezit van de geheele menschheid bekende Domkerk van Straatsburg werd door bomvoltreffers geraakt. Midden in het schip van de kerk. dat bezaaid ligt met puin, gapen geweldige kraters. Ook het in de on middellijke nabijheid gelegen kasteel Rólan kreeg zware treffers en onder ging ernstige verwoestingen. Talrijke andere kerken en bouwwerken liepen schade op. o.m. het Frauenhaus en de Magdalenakerk. Het historische Kauf- haus staat in brand. Het Goethehaus te Straatsburg wordt door brand bedreigd. Zware verwoestingen werden vooral ook aangericht in de woonwij ken van Straatsburg. Deze terreuraan- vaf heeft wederom vele dooden en ge wonden geëischt onder de burgerbe volking. Bfl onze Vrijwilligers. Na een afgeslagen aanval wordt rustig afgewacht, wanneer de vijand zijn outtclooze poging zal herhalen. f SS PK Mielfce O/H P.m, Centralisatie van aanvoer en spreiding Het is noodzakelijk gebleken de groenten- en fruitvoorzicning geheel in handen van het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit te leggen, nu dooi den langdurigen oorlogstoestand een geregelde voorziening vooral van de grootere bevolkingscentra vaak niet mogelijk bleek. Alleen op deze wijze, waarbij elk rechtstreeks con tact van de veilingen met den handel wordt verbroken, zal het mogelijk zijn met de ter beschikking staande pro ductei! en de voor spreiding beschik bare vervoermiddelen de algemecne voedselvoorziening onder deze om standigheden naar beliooren te dienen. Tot de'ze centralisatie van aanvoer en spreiding, die zeer binnenkort in wer king zal treden, is eerst besloten nadat met de Duitsche autoriteiten ten opzich te van de te exporteeren hoeveelheden zoodanige overeenstemming was bereikt, vaststond, welk kwantum bestemd is voor export en over welke overblijvende hoeveelheden ten behoeve van de eigen voedselvoorziening kan worden beschik' Het systeem van export van een Aeker percentage van de per velling aangevoer de hoeveelheid is hiermede komen te vervallen Een grootere aanvoer ter vei ling brengt dus niet automatisch een rui meren export met zich mede. De voor het binnenland bestemd" hoeveelheden zijn van dien aard. dat indien zóówel de teler, de velling en de handel als de consument bereid zijn de noodige ntede werking te verleenen, een eenigszlns draaglijke voorziening van groenten, cn fruit in den lande kan wonden verkregen. Men mag evenwel van deze centralisa tie geen ai te hooge verwachtingen koes teren. vooral niet, als men in aanmerking neemt den steeds minder wordenden oogst van tuinbouwproducten door ge brek aan meststoffen en arbeidskrachten, waar tegenover staat een nog steeds grootere behoefte aan deze producten bij don consument. Ook het vervoerspro bleem valt niet,te onderschatten.' De il legale handel en de hieruit voortvloeien de clandestiene export zullen in den ver volgd onmogelijk gemaakt moeten wor den. Wat de voorziening met versch fruit betreft, deze zal niet zoo kunnen zijn als men zich zou wenschen, voorat ook door de 30.01 noodig zijn jam. Aller medewerking ingeroepen Een reeds vorige jaren toegepaste centralisatie van den afzet van fruit en verschillende soorten groenten, hoofdzakelijk stapelproducten. werd uitgevoerd door liet aan- en verkoop bureau van tuin- en sierteeltproduc ten, terwijl de leiding en verantwoor ding hiervoor berustte bij het Be drijfschap. Thans is ook de uitvoering der werkzaamheden, verbonden aan de totale centralisatie, aan dit bureau opgedragen. Voor de uitvoering van dezen noodmaatregel wordt de mede werking van alle betrokken groepen ingeroepen. Het ligt niet in de bedoeling iets blij vends te scheppen, Integendeel, als straks de toestanden weer normaal worden, zul len ook deze maatregelen ongedaan wor den gemaakt en zullen zoowel de veilin gen als de handelaren in hun normale functie worden hersteld. Zeer zeker ook ten genoegen van den consument. Van de telers van groenten en fruit wordt verwacht dat beter dan voorheen wordt voldaan aan de verplichting tot veilen van ae producten. Dit is niet al leen hun plicht, maar zij dienen ook te weten; dat hierop bovendien een stren gere controle zal worden gehouden. Dé teler-kleinhandelaar zal zich even eens hebben te onthuuden van ongeoor loofde handelingen, temeer daar thans bij verordening de mogelijkheid is geopend om hem bij gebleken overtreding zijn bevoegdheid tot handelen te ontnemen. Er dient, met den meesten nadruk afkeu ring uitgesproken te worden over de 'uindeiwijze van die telers, die onder de valsche mom van vaderlandsliefde hun producten aan consumenten verkoopen tegen woekerprijzen, waarbij deze vader landsliefde alleep bestaat in het spekken van de eigen portemonnaie, Wenscht men den consument uit eigen plaats te nel- pen. dan zal men dit moéten doen op een geoorloofde wijze en tegen geoorloofde prijzen Hieromtrent "kan men bij het be drijfschap en op de veiling de noodige inlichtingen verkrijgen. Werkt - in dezen tijd allen mede om den goeden naam van den tuindersstand in Nederland te behouden. De taak van de veilingen. Van de veilingen van groenten en fruit werdt verwacht, dat ook zij begrip too- nen voor de moeilijkheden van dezen lijd. Aan den gang van zaken op de vei ling wordt, wat den aanvoer der pro ducten betreft, niets veranderd. De kwa- liteits- en sorteerlngsvoorschrifteh blij ven zonder meer gehandhaafd/" en het is en blijft de taak der vellingen voor de goede uitvoering ook verder zorg te dra gen. Ook in de prijszetting wordt niets veranderd. Deze zal, evenals de nadere instructies in dezen, zooels gebruikelijk wekelijks worden medegedeeld. Alleen in den afzet komt een geheele verandering: elk rechtstreeks contact met den handel STRIJDT IN DE WAFFEN H MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA. Keuring e n. Het jj-Ersatz-Korumando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aan melden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen H (Wiking), ft rantzer Gre nadier-brigade Nederland, Jj-Pantzer Jager-kompagnie Scbeveningen, Landstorm Nederland en Germaansche H In Nederland. 11.8.44 8—12 uur, Rotterdam. Deutsche oberschule. Westerlaan 1. 14.8.44 16—18 uur. Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15.8.44 8—12 uur, Venlo, Deutscbes Haas, Egmondstraat 16. 15.8.44 16—18 uur. Arnhem. Café Royal. 16.8.44 8—12 uur, Zwolle, Hotel Geitenbeek. 17.8.44 8—13 uur. Amsterdam Dam '4. 18.8.44 8—12 uur. utrecht, W-Ersatz-Kommando Niederlande Nebenstelle vreden- burg 19. 18.8.44 15—17 jiur, Amersfoort. Pol. Durchgangslager. Leusderweg. Tildens de keuringeD worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 Jaar die aan meldlngsplichtig zün voor de tewerkstel ling kunnen zich eveneens aanmelden cn worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen IJ kan leder worden, die na tenminste een Jaar dienst tijd zün geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voorde heen- en terugreis verstrekken de navolgende Nebcnstellen der Waf fen Ij: Amsterdam, Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56. Utrecht, Vredenburg 19. Heerlen, Saroleastraat 25. Groningen. Heerenstraat 46. Enschedé, Hengeloschestraat 30. Eveneens bU het JJ-Ersatz-Kommando Niederlande. Den Haag, Korte Vijver- beitg 5. wordt tijdelijk geheel verbroken. Voor- zopver export wordt opgelegd, komen de hicrvoot* bestemde hoeveelheden, zooals tot nu toe in handen van den export leider, die voor verdere verdeeling zorg draagt. De geheele voor het binnenland stemde aanvoer komt thans in handen van het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit, hetwelk de uitvoering der werk zaamheden heeft opgedragen aan het Aan- 'en Verkoopbureau van Tuinbouw er Sierteeltproducten. Helpt, vooral' in den beginne, naar beste krachten mee om de moeilijkheden, aan deze centrali satie verbonden, zoo goed mogelijk te overwinnen. Ook de Nederlandsche groen- ten- en fruitveilingen hebben een naarr op te houden. Van de grossiers en commissionnairs ln groenten en fruit word het noodige in zicht in dezen voor hen wellicht minder aangenarpen gang van zaken verwacht. Nu deze kwestie echter in het algemeen belang haar beslag heeft gekregen, moet op een loyale medewerking gerekend kunnen worden. Voor de commissionnairs en vele gros siers zijn tevens commissionnairs i' er een regeling getroffen, waarbij zij zelfs meer nog dan vroeger worden inge schakeld Het is akn het beleid van de eigen vakgroep overgelaten de werk zaamheden en baten naar eigen Inzicht zoo billijk mogelijk te verdeelen. Dat dientengevolge op een volledige mede werking wordt gerekend en ongewenscht^' handelingen,achterwege dienen te blijven, ,-mag wel als vanzelfsprekend worden be schouwd. Wet de grossiers betreft: ook hun be langen zijn in de nieuwe regeling vol doende gewaarborgd. Wel Is het reeht- streek-sche contact met de veilingen tijdelijk verbroken, maar ln de consump- tiegebioden blijft de grossier geheel in geschakeld. Daartoe vormt de vakgroep de noodige grossierscombinatles of wel „Groco's", waarvan de door het. Aan- en Verkoop bureau op de veilingen verkregen pro ducten worden gezonden. De verdeeling onder den kleinhaWdel geschiedt In over eenstemming en volgens de Instructies van het plaatselijk Verrfeelineskantoor. zooals dit tot nu toe reeds •-gebruikelijk was. De Groco's zullen derhalve in recht- streekseh contact komen met het Aan- en Verkooobureau en van haar mede- werk'ng zal het derhalve voor een groot gedeelte afhangen of de nieuwe wijze van afzet en snreiding naar behooren zal riagen Ook de groothandel mag in dezen het verbouwen niet beschamen. Taai-moeilijkheden Een meneer heeft kortgeleden een boek uitgegeven, wa^-in hij de ambtelijke taal in al haar dwaas heid aan de kaak stelt Hij had schoon gelijk, want officieele stuk ken zijn gewoonlijk onleesbaar van geforceerde deftigheid. Vandaar dat de meeste menschen niet in staat zijn zonder dc hulp van een in het jargon ingewijde hun aangiftebiljet voor de belasting behoorlijk in te vullen. Mij althans is het nog nooit gelukt. Inmiddels, niet alle magistraten bezondigen zich aan de taal-ver- warringen. In de rechtszalen bijvoor beeld klinkt soms een kloeke en klare taal, waar geen woord buiten- landsch bij is. Het verwarmt het hart, wanneer men een verbolgen rechter een onsympathieke ver dachte hoort toebijten: Juf frouw, U gaat najjr den bliksem'" Toch dienen ook de heeren in toga hun zelfkritiek niet te verwaarloo- zen. Want dezelfde rechter zei, toen hij dezelfde verdachte in de voorloopige hechtenis wilde nemen: Ik zal U van Uw vrijheid moe ten b e r o o v e n." En hier was de rechter, taalkun dig gesproken, fout. Want een rech ter, die iemandberooft! Dat klopt' niet. Hij zit juist achter de groene tafel om te zorgen, dat niemand' beroofd wordt. Hij had moetpn sjjreken over „ontnemen", wat overigens voor de verdachte precies hetzelfde gebleven was, want berooven en ontnemen zijn lood. om oud ijzer. Maar de rechter zou, in elk geval, meer „du ton" zijn ge bleven. Waarlijk, het Nederlandsch is om den dooien dood niet gemakkelijk! ovrentrs. V.. De kleinhandelaren Van de kleinhandelaren ln groenten en fruit wordt verwacht een voortgaan op den bekenden weg van distributie, evenwel alleen voor zoover deze weg goed bewandeld werd. Dat diegenen, die wellicht „zwarte paden" hebhen be wandeld. in dez.en op hun schreden 7,uilen moeten terugkperen, willen zü hiervan niet de schadelijke gevolgen ondervinden, zal wel niet verder be hoeven te worden aangetoond. De positie als kleinhandelaar wordt door de nieuwe regeling slechts In zoo verre aangetast, dat. ook voor den klein handelaar de rechtstreeksche aankoop op de veilingen komt. te vervallen. Teneinde evenwel het karakter van den op de veilingen koonenden kleinhandel ook voor de toekomst te hehottden zullen door vakgroep op de daarvoor In aanmerking komende veilingen combinaties van klein handelaren „Kleinco's" ln het leven wor den geroepen, die van ■'het Aan- en Ver- koonbureau ter veüintj: haar aandeel ln de te verdeelen produetle zullen ontvan gen. De nrodiicten worden dan onderling voleens de gegevens van het P.V.K. ver deeld, De flnaneieele regeling, zooals deze tot. nu toe gold. blijft behouden. In de marge komt derhalve geen verande ring. Ook de kleinhandel zal bij zün moel- lllke taak zijn medewerking zeker moeten verleenen. Voor" de nieuwe regeling en de daar aan verbonden gevolgen moge Ihajts niet alleen een beter Inzicht, maar ook een grootere belangstelling en medewerking bij alle daarbij betrokken instanties zijn getyekt en verkregen. Buitenlandsch overzicht Slag in Frankrijk -kff- Vanaf het oogenbljk toen het vaststond, dat de geallieerden vasten voet op een punt der Atlantische kust hadden verkregen en dat de vóort- durenae versterking van hun brugge- hoofd zij het onder ontzaggelijke verliezen toch mogelijk was. vanaf dat oogenblik was het ook zeker, dat een doorbraak naar de ruimte achter den Atlantikwall hun eenmaal tenslotte, vanuit dat met menschen en materiaaL volgepompte en onder stijgende hoog spanning gebrachte landingsgebied, moest gelukken. In de afgeloopen week is deze doorbraak dan ook tot stand gekomen en wel in den westelijken sec tor van het Normandische front tus schen Avranches en Mortain. Hierdoor is het aspect van den invasieslag vol komen veranderd en ls de oorlog in het Westen een nieuwe phase ingegaan. Het is thans nog te vroeg uit deze wending vaststaande conclusies te trekken, maar wel kan reeds worden aangegeven in welke richting het verloop der gevechts handelingen thans gaat en welke moge lijkheden zij bieden. De doorbraak bij Avranches wees aan de geallieerde strategie drie richtingen, die zij ook alle heeft ingeslagen. Ten eerste kan zij streven naar een verlenging van het invasiefront van Avranches tot Nantes, over een afstand van 150 km., waardoor dit front, vanaf Caen gemeten, een totale lengtefvan 250 km. zou kunnen krijgen. Ten tweede poogt zij dit front te vcrdièpen door een, bezetting van het Bretonsche schiereiland, waar zij in de havens Brest, St:, Malo en St. Nazaire de ontschepiogsmogelijkheden hooptte vinden, die Normandië nog altijd in onvoldoende mate biedt, on danks het duurgekochte Cherbourg. En ten derde kan zij 'reeds dadelijk een öperatief doel nastreven door vanuit den nieuwen frontsector,met Rennes als uitgangspunt, het geheele front in beweging te brengen en het dus uit de verstarring te wekken, waarin het al ruim twee maanden gevangen lag. Aan dit operatieve doel ontleent het^ pantseroffensief, waarmee de geallieer den over Laval naar Le Mans pogen door te stooten, zijn beteekenis en in dit offensief ligt dan ook het zwaarte punt van den strijd, waaraan de ge vechten elders op Bretagne, ten zui den van Rennes, bij Avranches. St. Lo. Vire en Caen hun plaats in het beeld van den slag ontleenen en waaruit zich nu de groote bewegingsslag in het westen van Frankrijk ontwikkelt. Reeds onmiddellijk immers heeft deze door de Amerikanen uitgevoerde bewe ging in de richting van Le Mans tot het opleven der gevechten in den Brit- schen sector bij Caen geleid. De nu met inzet van al zijn krachten door Mont- gomery .ondernomen poging door te bre ken naar La Falaise (ten zuidwesten van Caen), is daarmee onderdeel gewor den van een groote, tangvormige om-» vattingsbeweging, waarbinnen de geal lieerden willen pogen om de Duitsche weerstand in den driehoek Caen—Mor tainLe Mans te vangen en te vernie tigen. Ongetwijfeld is het winnen van de twee maanden lang zoo vurig ver langde bewegingsvrijheid als een succes voor de geallieerde legerleiding aan te merken. Maar dit succes is niet zon der groote risico's. Want deze strategie draagt op het oogenblik nog een sterk avontuurlijk karakter en wel niet zoo- zeer door de aan de Sovjets ontleen*' Amerikaansche taktiek om ongeacl flankdekking en verbindingslijnen m-t snelle pantserspitsen in het gebied v; den tegenstander door te dringen, a' wel, omdat de uitgangsbasis van c'i.t pantseroffensief gevaarlijk smal Is. De: i uitgangsbasis bevindt zich in den na- - wen trechter tusschen Mortain en Avr„.f ches. Ten eerste is het de vraag iet welken omvang en in welk tempo hier-* door versterkingen naar Bvelagne ge bracht. kunnen worden, in de tweede plaats staat deze. nauwe doorgang bloot aan Duitsche tegenaanvallen, die al bij het. winnen van enkele kilometers ter rein de geheele Bretoftsche onder neming der geallieerden van haar ach- terwaartsche verbindingen dreigen af te snijden. Beziet men het beeld, dat de slag thans biedt, nu van het stand-1 punt van den verdediger, dan is hef zonder meer duidelijk, dat hier tus- SQhen Mortain en Avranches thans hef zwaartpunt van den strijd in het westen ligt. Men begrijpt dan nok de bezorgd heid. waarvan Liddell Hart dezer dagerf in de „Daily Mail" blijk gaf, toen h!j schreef, dat de van twee zijden, van uit Rennes over Laval n vanuit Caen over^Falaise in de richting van Le M ina. gaande operaties alleen kunnen slagen, indien het Duitsche "ront in d*n sector Vire—Avranches tot wijken kan wor den gebracht. Verduister v. 21.156.15 u. 13 Aug.: Zon p 6.1S n.. onder 21.10 u. Maan op 1,"3 onder 17.30 u.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1