Vd3>Jt Aanvallen ter weerszijden van de Orne afgeslagen Amerikanen dragen voor- naamsten last Twee belangrijke course-dagen te Alkmaar Uitgave: legblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 411 (2 lijnen). Postrekening 60189. MAANDAG 14 AUGUSTUS 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 189, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H- M. C. SCHRöDER. Alkmaar Advertantle-tarlafi PrU» der gewone advertenties in dw Editie 11 et. per m.m. Bi) contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvragr. Deze Courant vcrscbUnt dagelijks. W«ermaehtbericht Amerikanen teruggeworpen uit Sf. Ma/o Bolsj ewistische druk hoofd zakelijk in Letland HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiliRER, 13 Augustus (DNB), - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Aan het front ter weerszijden van de Orne en ten Zuiden van Virc heeft de vi.iand talrijke afzon derlijke aanvallen uitgevoerd, die tot verbitterde gevechten leidden en die grootcndeels afgeslagen werden. Om verscheidene penctratieplekken wordt nog gestreden. De gevechten in het gebied van Alencon hebben zich nog meer naar het Noorden verplaatst en zijn toe genomen in omvang en felheid. Na krachtige luchtaanvallen zijn dc Amerikanen opnieuw overgegaan tot den aanval op St. Malo. Weder om werden zij na felle gevechten, waarbij onze kust- en luchtafweer- arlilleric doeltreffend ingreep, bloe dig afgeslagen. In de stad doorge broken vijandelijke troepen werden in een tegenaanval teruggeworpen, gevangenen werden binnengebracht. Beveiligingsvaartuigen der marine hebben in de wateren ten Westen van Le Havre een vijandelijke tor pedomotorboot tot zinken gebracht en een tweede zwaar beschadigd. Marine-afweergeschut en beveili gingsvaartuigen hebben boven de Icust van West- en Zuid-Frankrijk 15 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. In het Fransche achterland wer den 102 terroristen in den strijd ge dood. Het vergeldingsvuur op Lon den duurt voort. In Italië zijn geen gevechtshande lingen van grooteren omvang voorge komen. s In het Oosten zijn tusschen het bron- gebied van de Proeth en de groote bocht van de Weichsel verscheidene aanvallen der bolsjewieken afgesla gen, waarbij talrijke tanks werden vernield. Formaties slagvliegers on dernamen ten Westen van Baranow doeltreffende aanvallen op bolsjewis tische tanks en colonnes voertuigen. Ten Noordwesten van Bialystok werden nieuwe doorbraakpogingen van ruim 10 bolsjewistische divisies infan terie in harde gevechten opgevangen. Aan hot Letlandsche front heeft de vijand ook gisteren weer op talrijke plaatsen tevergeefs aangevallen. Al leen ten Zuidwesten van het meer van Pskof kon hij zijn penetratiege- bied uitbreiden. Zware gevechten duren hier voort. 58 Bommenwerpers neergehaald. Na een aanval overdag van Ameri kaansche bommenwerpfers op de stad Metz hebben vrij zwakke Britsche formaties vliegers in den nacht bom men geworpen op Brunswijk, Hildes- heim. Rüsselsheim en Kiel. Door nachtjagers en afweergeschut werden 58 terreurbommenwerpers neergescho ten. Weermachtbericht van Zaterdag „Ten zuidoosten van Caen en aan weers zijden van de Orne wercfen krachtige plaatselijke aanvallen met groote ver liezen voor den vijand afgeslagen. In den sector ten zuiden van Vire-Mortaln zette de tegenstander zijn doorbraakpogingen den geheelen dag voort. Door onze on middellijk ondernomen Jegena: nvallen kon hij echter op geen enkele plaats be langrijke terreinwinst behalen. Hevige gevechten zijn nog gaande. Ten noorden van Le Mans heeft de vijand zich versterkt en streeft hij er naar door 'n aanval naar het noorden in den rug van ons hoofdfront te stooten. Om Alenson zijn hevige gevechten ont brand. Het dappere garnizoen van St. Malo sloeg ook gisteren weer alle vijan delijke aanvallen in verbitterde gevech ten met groote verliezen voor den tegen stander af. Duikbooten brachten voor de kust van het invasiegebied en in andere zeegebieden vier vrachtschepen van tezamen 22.000 brt. en twee mijnenvegers tot zinken. Drie andere schepen en een torpedojager werden getorpedeerd, drie vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Het gebied van Groot-Londen ligt dag en nacht onder zwaar vergeldings vuur van de V. 1. Uit Italië wordt geen melding gemaakt van gevechtshandelingen van beteekenls. Doorbraakpogingen in het Oosten verijdeld. In het Oosten werden hernieuwde aan vallen der Sovjets bij Sanok en Moelec na harden strijd evenzeer uiteengeslagen als in de groote bocht van den Weichsel ten westen van Baranof en ten zuidoosten van Warka. Een vrij groot aantal vijan delijke pantserwagens werd stukgeschoten. Ten noordwesten van Bialystok werden hernieuwde doorbraakpogingen der Sow- jets door onze pantserformaties ver ijdeld. In een penetratleplek zijn de ge vechten nog aan den gang. Aan het Letlandsche front werden voortdurende ai nvallen der Bolsjewisten, die door pantserwagens en slagvllegtui- gen werden gesteund, in hoofdzaak afge slagen Plaatselijke penetraties werden af gegrendeld. Ten Z.W. van het meer van Pskof kon de vijand na verbitterde ge vechten, die met groote verliezen ge paard gingen, eenig terrein winnen. Aan het Narwafront bleven aanvallen der Sowjets zonder succes. Amerikaansche bommenwerpers onder namen terreuraanvallen op zuidwest Duitschland. Vooral in de steden Straats burg, Saarbrücken en Mtilhausen ont stond schade in woonwijken en aan cul tuurmonumenten. De Straatsburger Dom kerk werd beschadigd. Des nachts viel een vrij zwakke formatie storingsvliegtulgen de Rijkshoofdstad aan Elf terreurbommenwerpers werden neer geschoten." In aanvulling op het weermachtbericht wordt medegedeeld: De bewakingsformaties, die onder bevel van den kapiteln-ter-zee Rehm de Itali- a.msche westkunst beveiligen hebben zich bij den afweer van vijandelijke aan vallen ter zee en uit de lucht bijzonder onderscheiden. In de afgeloopen drie ma?nden hebben deze formaties een cor- vet en veertien motortorpedobooten tot zinken gebracht. Een duikboot en 21 motortorpedobooten werden zoo zwaar beschadigd, dat het waarschijnlijk is, dat een deel van deze schepen verloren is gegaan. Bovendien werden talrijke vlieg tuigen neergeschoten. In de groote bocht van den Weichsel heeft zich luitenant Wittrock van een regiment grenadiers door voorbeeldige dapperheid onderscheiden. V 1, kort voordat j afgeschoten wordt Telefoto Hoffmann/Stapf/Pax Westelijk front B'u onze Vrijwilligers. Onze mannen onderzoeken een kapotgeschoten vijande- lijkcn pantser. SS PK Büschel/O/H P.m. Amerikaansche schending van het Volkenrecht Eenige dagen geleden heeft de wereld door berichten in de pers kennis gekregen van een oorlogs misdaad van Amerikaansche sol daten aan het Itallaansche front. Zes Duitsche soldaten, onder wie een zwaar gewonde, die bil Castel- lina Marittima. na hun laatste mu nitie te hebben verschoten, in Amerikaansche gevangenschap ge raakt waren, werden door elemen ten van een Amerikaansche infan teriedivisie in een stal gedreven en daar met handgranaten en karabijn- schoten vermoord. Na een grondig onderzoek van dit voorval, waarbij het eerste rapport tot in bijzonderheden werd bevestigd, heeft het Duitsche Ministerie van Buiten- landsche Zaken deze ongelooflijke vol kenrechtsschending tot het voorwerp van een nota gemaakt, die aan het Zwitschersche politieke departement is overhandigd om te worden doorgege ven aan de Amerikaansche regeering Deze nota luidt: „Op 5 Juli 1944 heeft een groep van zeven Duitsche soldaten oostelijk van Castellina Marittima. nadat zij haar munitie verschoten had en door Ameri kaansche infanterie omsingeld was, zich aan deze overgegeven. De tot deze groep behoorende gewonde Duitsche grenadier Gögge werd direct in een stal door een Amerikaanschen soldaat met de karabijn doodgeschoten. De andere zes gevangen genomen Duitsche soldaten werden eerst verhoord en daarbij door de Amerikaansche solda ten van al hun voorwerpen van waar de beroofd. Daarop werden zij even eens in den stal gedreven en daar te gen een muur gezet. Van ongeveer zeven meter afstand schoten de Ameri kaansche soldaten met karabijnen op de Duitsche krijgsgevangenen en wier pen ook verscheidene handgranaten naar hen. De Duitsche luitenant Stro bel verzocht, om zijn lijden te verkor ten. een Amerikaanschen soldaat hem in het hoofd te schieten, waarop deze den luitenant door een schot in het hoofd doodde. De Duitsche Getreiter Werner Tiet. die door een handgra naat gewond en daarna door de lijken zijner kameraden gedekt was. slaagde er na eenige uren in uit den stal te ontkomen en naar zijn onderdeel te rug te keeren. Deze gebeurtenis, die door de onder eede afgelegde verklaringen van den Duitsche Getreiter onomstootelijk be wezen is. beteekent een ongehoorde schending van het volkenrecht door de Amerikaansche weermacht. De Duit sche regeering verwacht, dat de schul dige Amerikaansche soldaten voor dezen zuiveren moord gestraft worden en dat de Amerikaansche regeering maatregelen treft om een herhaling van i dergelijke moorden verhinderen." Hervatting der Canadeesche aanvallen verwacht Het Internationale Informatioos- biiro meldt over de gevechten aan het Westelijk front: De groot opgezette omsingelings operatie van het geallieerde opper bevel in Normandië in het gebied tusschen Caen en Le Mans teekenl zich steeds duidelijker af. De Ame rikanen, die met verscheidene ge motoriseerde en tankformaties uit Le Mans verder naar het Noorden oprukken, moesten ook Zaterdag, zooals reeds voortdurend in de laat ste dagen, den voornaamsten last van den strijd dragen. Het eerste Canadeesche leger, dat ten Oosten van de Orne naar het Zuiden in de richting van Falaisc moest doorbre ken, heeft, afgezien van eenige plaatselijke aanvallen, hergroepee ringen in zeer grooten stijl uitge voerd, welke in de eerste plaats wel veroorzaakt zullen zijn door de zware verliezen aan tanks, maar ook aan manschappen gedurende de voorafgaande dagen. Nadat de tol dusver ondernomen doorbraakpo gingen alle met verliezen mislukt waren, kon thans een bijzonder sterke concentratie van aanvalswa pens van allerlei aard, talrijke tank formaties en de opstapeling van ar- tillerievvapens waargenomen worden, zoodat de hervatting der Canadee sche groote aanvallen in den aller- naasten tijd verwacht moet worden. Tegenover deze voornaamste zwaar tepunten spelen de gevechten aan de lange, naar het Zuidwesten loopende flank tot in het gebied van Mortain slechts een ondergeschikte rol. Daar entegen komen aan den uitersten Wes telijken top van de Duitsche wig weer levendige gevechten tot ontwik keling. De hier staande Duitsche for maties werden naar een eenige kilo meters verder naar het Oosten liggen de linie verplaatst, zonder dat de Amerikanen deze beweging konden storen. Ook aan het front van de Loire beperkten de gevechtsondernemingen zich tot wederzijdsche activiteit van verkennings- en stoottroepen, waarbij opnieuw uitgebreide schanswerken waargenomen worden, die in zeer sterke mate met gebruikmaking van de burgerbevolking zijn opgeworpen. Deze schanswerken liggen onder het levendige vuur der Duitsche artillerie en het bombardement van de gevechts formaties van het Duitsche luchtwa- pen. Verdere consolidatie in het Oosten CHURCHILL IN ITALIë. Naar Reuter meldt heeft het Gealli eerde hoofdkwartier de aankomst van Churchill in Italië bekend gemaakt. Omtrent het doel of den waarschijnlij- ken duur van zijn bezoek werd niets medegedeeld. Nieuws in 't kort. Eén krant per stad. Te Bellijn is medegedeeld, dat in principe in iedere stad, de allergrootste daargelaten, slechts één dagblad zal worden getolereerd. Bananen worden verbrand. Naar United Fruit Co. volgens Folkets Dagblad uit Londen meUt, moet als gevolg van tonnage- en afzetmóeilijkheden drievijfde deel van den West-Indischen bananen- oogst van dit Jaar verbrand worden. Hongaarsche bloem van het Roode Kruis. VOOR KINDEREN. GEBOREN IN DE JAREN 192C TOT EN MET 1939. Door bemiddeling van het Roode Kruis is een hoeveelheid bloem uit Hongarije geïmporteerd. Deze bloem zal in den vorm van een extra rant soen beschikbaar worden gesteld voor kinderen, geboren In de jaren 1926 tot en met 1939. Daartoe moet de bon „Reserve C 70" of „Reserve B 70" vóór of op 19 Augustus a.s., tegen ontvangstbewijs, bij den de taillist worden ingeleverd. Tusschen 17 September en 14 October a.s. zal men vervolgens op het ontvangstbe wijs 500 gram bloem per bon ont vangen. Roosevelt ziel nog geen einde President Roosevelt heeft, volgens Reuter. Zaterdagavond in de haven van Seattle aan boord van een daar voor anker liggenden torpedojager een ra diorede uitgesproken, waarin hij, spre kende over zijn reis op den Stillen Oceaan, zeide niet te kunnen voorspel len, wanneer de oorlog in het Verre Oosten of in Europa zou eindigen. Ruim een millioen Amerikaansche soldaten strijden heden op het oorlogstooneel van den Stillen Oceaan. „Het Japan- sche gevaar" moet uit den weg ge ruimd worden. Dan pas zal er gelegen heid bestaan voor een economische ontwikkeling en bevordering van een omvangrijken handel met China en het gebied van den Stillen Oceaan. „WAAROM ZIJT GE NIET AAN HET FRONT?" Op Maandag 14 Augustus te 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 in zijn politiek weekpraatje over het onderwerp: „Waarom zijt gij niet aam het front?" Sport van Zondag STRIJDT IN DE WAFFEN SS MEDE V Kenringe VOOR EEN NIEUW EUROPA. Het jj-Ersalz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aan melden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen SS (Wiking), SS Pantzer Gre nadier-brigade Nederland, jj-Pantzer Jager-kompagnie Scheveningen, Landstorm Nederland en Germaanscbe SS in Nederland. H.8.44 8—12 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule. Westerlaan I. 1-1.8.44 1G18 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant., Markt 45. is.8.44 8—12 uur. Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 15.8.44 1618 uur. .rnhem. Café Royal. ifi.8.44 8—12 uur, Zwolle, Hotel Geitenbeek. 17.8.44 8—13 uur, Amsterdam. Dam 4. 18.8.44 8—12 uur, Utrecht, M-Ersatz-Kommando Niederlande Nebenstelle Vreden- burg 19, 18.8.44 15—17 uur, Amersfoort, Pol. Durcbgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringeD worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 Jaar die aanmeldingspllchtlg zijn voor de tewerkstel ling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van dc tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan leder worden, die na tenminste een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding beeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Alie verdere Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navolgende Nebenstellen der Waf fen jj: Amsterdam, Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56. Utrecht, Vredenburg 19. Heerlen, Saroleastraat 25. Groningen HeerenstTaat 46. Enschedé. Hengclnschestraat 50. Eveneens bij het jj-Ersatz-Koinmando Niederlande, Den Haag, Korte Vijver berg 5. Naar het DNB verneemt, hebben de thans uit het binnenland toevloeiende nieuwe Duitsche strijdkrachten klaar blijkelijk een verdere consolidatie van den toestand bewerkstelligd. Zoo ble ven ook Zaterdag alle aanvalspogingen der Sovjets, die deels met krachtigen steun van tanks en slagvliegtuigen on dernomen werden, zonder resultaat. Bovendien ondernamen de Duitschers overal met succes tegenaanvallen, om op de brandpunten de bolsjewisten te rug te werpen of plaatselijke penetra ties op te heffen. Zwaartepunten der Sovjetaanvallen waren ook Zaterdag het gebied ten Noordwesten van Bialystok en de sec tor tusschen Mitau en het meer van Pskof. De vliegende bommen In bevoegde kringen te Berlijn ves tigt men, volgens het DNB. dc aan dacht op den opmerkelijken climax, die de laatste dagen bij de aanvallen op Londen viel waar te nemen. De oorzaak daarvan ziet men in een ster ke toeneming der Duitsche productie en in de betere afstelling van de vlie gende bommen. Zoodoende is het mo gelijk de voor den oorlog belangrijke quadraten in 't gebied van Groot-Lon den volgens een afwisselend systeem nu eens met: V. 1 brisantbommen, dan weer met V. 1 brandbommen goed te treffen. Volgens uitlatingen van be voegde instanties vormt het gebruik van de V. 1 technisch gezien den eer sten stap naar de eeuw van de raket ten. De volgende stap zal resultaten opleveren, die, gemeten naar de maat staven van dit moderne strijdmiddel, verrassend moeten worden genoemd. Bij de snelle ontwikkeling van hel Duitsche geheime wapen en zijn resul taten is het zeer moeilijk de grenzen van de toekomstige snelheid, den ac tieradius, het gewicht van de bom en de uitwerking van beproefde nieuwe ontploffingsmiddelen reeds thans vast te stellen. In elk geval, zoo meent men in Berlijn, bevindt zich de aanval met de raketbom nog steeds in progressie ve ontwikkeling, zoodat de moeilijk heden voor Groot-Brittannië niet minder zullen worden, doch nog steeds met sprongen kunnen toenemen. Zaterdagmiddag hadden onder groote belangstelling de draverijen plaats. Het openingsnummer werd gewonnen door Eton Brewer, die winnend f 18 uitbetaalde. Het tweede nummer was voor FreJdy Scott, die nog f5.10 bracht. De heatdraverij was In drie heats be slist ten voordeele van Job. die evenals Bobichon 7 p. behaalde, doch wegens de beste prestatie ln de Jerde heat den voorrang kreeg. Een fraaie overwinning behaalde op nieuw Domina. die ondanks de 20 m. die zij er bij kreeg, schitterend gereden door Nottelman, afn Zampa V. N.Z. geen kans gaf. De KortebaanJraverij bracht Siderius den eersten prijs met Nerold Mc. G. De tweede aankomende Fiat V sprong door en finish, waardoor Fleetness T tweede en Zampa v. N.Z. Jerde werd. De gedetailleerde uitslagen waren: I. De Kaagprijs, dr voor paarden die nog geen f 3000 hebben gewonnen. Af stand 2040 m. Uitgekomen 10 paarden 1. Eton Brewer 2060 m. van J. A. Bakker, rijder A. J. Bakker, tijd 3.21.8 (1.38): 2. Diana Guy; 3. George W; 4. H. Fozetti Toto winnend: f 19, pi. f3.30, f 1.80, f2.60. IT. Uddelermeerprijs. dr. voor N. paar den f 3000—f 900(1. 2040 m. Uitgekomen 12 paarden. 1. Freddy Scott 2080 m. van Stal Vita Nova, rijder W. H. Geersen, tijd 3.12.9 (1.32,9), 2. Herold Mc. G: 3. Yack: 4. Fiat V. Uitgeschakeld: Harold Hanover en Francisca. Toto winnend f5.10, pi- f2.20, f2.10, f4 III. Alkmaardermeerprijs. Heatdr. voor amateurrijders, 1740 m. Uitgekomen 11 paarden, le heat: 1. Bobichon 1780 m. van Stal Nederhorst, rijder H. J. Venneman. tijd 2.42.7 (1,32.5); 2. Edward Anlal: 3 Xaverius. Uitgeschakeld: Boyke Norton. Donna M en Admiraal Gray. Colomblnc S ingehouden voor de tweede heat. Toto winnend f7.30, pl. fl.WO, f2.10 cn f2.80. 2e heat. 7 paarden: 1. Clsca B 1780 m. van Stal Delfia. rijder J. Je Lijster, tijd 2 43 2 (1.31.7): 2. Job: 3. Bobichon. Xaverius uit geschakeld. Eriuard Anvll en Cisca ge- distancecrd. Toto: winnend f 4.30. pl fl-90. f2 en f140. 3e heat. 4 paarden: 1 Job 1800 m van Stal Dick. rijder C. H Gademan. tijd 2.43 (1.30.6): 2. Cisca B: 3 Bobichon: 4. Wladimir. Toto: winnend fl.90. pl. f 1.30 en f 1.50. Definitieve uit slag heat: 1 Job 7 p (beste prestatie ln de derde heat): 2 Bobichon 7 p.; 3. Cisca B 9 p.: 4 Wladimir 13 p. Toto definitief winnend f 19.80, pl. f4.90, f2 en f 2.90. IV. Loosdreehtsch'eplassenprijs. Dr. In tern. voor paarden die f 2000 of meer hebben gewonnen. 2320 m. Uitgekomen 7 paarden. (Dromcleague bij den start teruggenomen) 1. Domina 2340 m. van P. Dekker, rijder A R. Nottelman. tijd 3.27.3 (1.29.4): 2. Zampa van N.Z.; 3. Guy Ha nover: 4. Fiscus. Toto: winnend f 1.60. pl f 1.20. f 1.20 en f 1.20. V. Uitgeestermeerpri.is. Dr Korte baan Afstand 690—800 m. Uitgekomen 18 paar den. le serie: 1. Herold Mc. G, tijd 1.03, toto: f 190. 2e serie: 1. Fleetness T, tijd 104, toto: f2.10. 3e serie:l. Flat V. tijd 1.06.f, toto f 2.70. 4e serie: 1. Zampo v. N.Z.. tijd. 1.04. toto: f2.40 Beslissing: 1 Harold Mc. G 710 m. van Stal Friesland, rijder M. Siderius. tijd 1.02.3; 2. Flcetnes: T. 3. Zaïnpa van N.Z. De tweede aan komende Fiat V gediskw. wegens sprin gen door de finish. Toto finale: winnend f 1.70. Toto definitief: Herold Me. G win nend f2.60, pi. f2. Fleetness T pl. f2.40, Zampa van N. Z. pl. f3.40. Domina opnieuw onverslaanbaar. Zondag werden de draverijen met veel succes voortgezet met een programma dat uit 7 nummers bestond. Nadat Irene D het eerste nummer met miniem ver schil gewonnen had voor Gratie Hanover, won w. II. Geersen met Harold Hanover K het tweede nummer. De heatdraverij, waarin Domina er 20 m. had bijgekregen. was in twee heats beslist in 't voordeel van Domina, die Dr. GöRDELEIt GEARRESTEERD. Naar de Beriijnschc B.-correspondent meldt is de voormalige burgemeester van Koningsbergen en daarna eerste burgemeester van Leipzig b. d„ dr. Górdeler, die sedert den 20sten Juli door de Duitsche politie wegens mede plichtigheid aan den aanslag op Adolf Hitier gezocht werd. Zaterdag gearres teerd. De arrestatie geschiedde in Oost-Pruisen, niet ver van de grens. De onverslaanbare draak Het duurdere rookertje J.l. Zaterdag werd een verhooging van den tabaksaccijns aangekondigd- De banderolle van een pakje siga retten vermeldde tot dusver bijvoor beeld 35 cent 17% cent. De prijs wordt nu, becijfert het Rott. N.bl., 35 cent 4- 35 cent, daar het aantal opcenten op sigaretten is verdub beld, zoodat een pakje van 52% cent voortaan 70 cent zal kosten. De prijs van een pakje van 60 30 of 90 cent wordt 60 60 of 120 cent en die van een pakje van 80 40 of 120 cent wordt 80 80 of 160 cent. De prijs van een pakje shag van 48 14% of 62'/» cent wordt nu 48 43% of 91'/i cent, daar het aantal opcenten op tabak tot 300 is ver hoogd- Voor sigaren wordt het aantal opcenten, evenals voor sigaretten, verdubbeld, zoodat een sigaar van 12 cent (namelijk 10 cent 2 cent) voortaan zal kosten 10 cent 4 cent is 14 cent. Daar sommige soor ten sigaren niet met 20 maar met 25°/o worden belast, wordt de prijs van een sigaar van 10 cent waarop tot dusver 2'/i cent belasting was en die dus 12% cent kostte, binnen kort 10 5 is 15 cent. met haar rijder Nottelman weer schitterende prestatie leverde. Eduard Anvil behaalde een on wachte zege in de B. v. Brediusprijs. De groote prijs voor tweejarigen werd in twee series van 6 geloopen. Jason won de eerste en Judge's Dochter de tweede serie. Beide paarden uit Friesland en kinderen van Judge Scott. De eigenaars der winnende paarden werden door den heer Blom hartelijk toegesproken en met een krans omhangen. Judge's Dochter had den snelsten tijd getoond en de rijder N. Oosting kreeg den prijs door Bakkers Bouwbedrijf voor dien rijder uitgeloofd, n.1. een kruiwagen met bloemen en wijn De Amateurrijderscourse werd na een zeer spannenden strijd tusschen Fleetness T en Ellsabeth door de eerste gewon nen. Tenslotte won Harrold Hanover K de Kortebaandraverij voor Guy Hanover. De Zondagultslagen volgen hieronder- I. Mastboschprijs. dr. voor paarden, die nog geen f 3000 hebben gewonnen. 2040 m. Uitgekomen 9 parrden I. Irene D 2000 m van Stal West-Frisia. rijder D Zuldland. tijd 319.7 (1.38.9): 2. Gratie Hanover: 3. Eton Brewer; 4. George w. Uitgeschakeld George Wilker. Toto: winnend 0.80. pl. f2.10, pl. f 1.60 en f2.10. II. Zeisterboschprijs, dr. v. Ned. paar den die f3000 doch nog geen f 10000 heb ber» gewonnen. 2040 m. Uitgekomen 12 paarden. 1. Harold Hanover K 2040 m. van Stal Badhoeve, rijder w. H Geersen. tijd 3.10.8 (1 33 5): 2. Freddy Scott; 3. Fran cisca; 4. Herold Md. G Toto: winnend f2.60, pl. f 1.30. f 1.40, f2 en f140 III. Soerenseheboschnrijs. Heatpr.dra verij voor paarden die f 14000 of meer hebben gewonnen. 1740 m. Uitgekomen 7 paarden. Ie heat: 1. Domina 1760 m. van P. Dekker, rijder A R. Nottelman. tijd 2.33.1 (1.27): 2. Douglas H; 3. Zampa van N.Z, 4 Ciamphl Scott. Uitgeschakeld: Wladimir en R Kernei. Toto winnend: fl.50. pl. f 1.30, pl. f 1 RO en fl.80, 3e heat Beslissing. 5 paarden. 1. Domina, tijd 2.36 (1.28.6): 2. Zampa van N.Z.: 3. Douglas H: 4. Boyke Norton Toto: winnend f 1.20. pl. f 1.30 en fl.60. Defenitieve uitslag: 1. Do mina 2 p.: 2. Zampa van N.Z. 5 p; 3. Douglas H 5 p..- 4. Boyke Norton 9 p.; Toto definitief: Domina winnend f130. pl fl.30 Zampa van N.Z. pl. fl.fO. Douglas H p], f 1.70. IV. Bosch v. Brediusprijs. Hand. dr. in tern. basis 132 ?3on m Uitgekomen 6 paarden. 1 Eduard Anvil 2300 m. van P. Koster, rijder e!g„ tijd 3.38 (1.34 FT): 2. Ad miraal Guy: 3. Cisca B- 4. Donna M Toto: winnend f 8 40. pl f3.30 en f2.50. V. Groote prijs der 2-jarfgen. Dr. voor 2-j. Ned. paarden lioo m 12 deelnemers, geloopen in 2 series, le serie. S paarden: 1. Jason 1100 m. van R. B. v d. Veen. rijder A. B v d. Veen. tijd 1.52.4 (1.42.2): 2 Junior Axkit; 3. Johannes; 4. John D Toto: winnend f9 70, pl f3.30 en f2.20 2e serie. 6 paarden: 1. Judge's Doch ter 1100 m. van Stal Oosting. rijder N Oosting, tijd 1.47 (1.37.3) 2 Ju-Ju; 3 Juncler: 4. Jonker Axkit. Toto: win nend fS.10. pl. fl.80 en f 1.40 VT. Groenendaalschc Boschprijs. Dr. In tern. voor paarden die f 10000 of meer hebben gewonnen. Amateurriiders. m Uitgekomen 8 paarden. 1. Fleetne_ 2020 m. van Stal Dick. rijder C. H. Gademan. tijd 3.05 5 (1.31.9); 2. Elisabeth 3. Caïd: 4. Fiscus. Toto: winnend f 3.80, pl. f 1.40. fl.90 en f 1.40. Vil. Veluwcprijs. draverij kortebaan 690 —800 m. Uitgekomen 17 paarden, le serie- 1. Guy Hanover, tijd 1 03 4, toto: f2.10. 2c serie: Ipie Gregor. tijd 1.04 8 toto: f2. 3e serie: 1. Herold Mc. G, tijd 1.05 2, toto: f 1 50. 4e serie: 1 Harrold Hanover IC. tijd 103. toto: f 1.10. Besllsslne: 1. Har rold Hanover K 710 m. van Stal Bad hoeve. rijder W. H Geersen, tijd 1.02.5: 2. Guy Hanover; 3. Herold Me. G; 4. Iple Gregor. Toto: Harrold Hanover K en Guv Hanover ln Stalverb. fl.30 Toto definitief: Harrold Hanover K en Guv Hanover ln stadverb, f2. H H. K ri fl.30, G. H f 1.70, Harold Mc. G. pl. fl.40, Ipie Gregor pl. f 1.8O. Do oude Godenleer spreekt over draken, die ook wanneer men hun kop en ledematen afgehakt had tóch springlevend bleven. In onze moderne Mythologie treft men eveneens zulke draken aan. Dc heilige Bureaucratius Is er één van. Brieven aan don Raad van Arbeid kunnen ongefrankeerd verzonden worden. Dat is nobel van den Raad van Arbeid. Maar een eer zame inwoner van Hoorn kendo die goedcrticrendheid niet en zond zijn brief naar den Raad van Arbeid te Alkmaar met een post zegel van zeven en een halve cent erop. De Alkmaarsche Raad van Arbeid restitueerde per ommegaande den briefschrijver het bedrag! Ja. dat zou U dénken, Maar die Raad deed anders! Hij redeneerde ongeveer alsvolgt: „Een brief aan mij. Raad van Arbeid, kan port vrij verzonden worden en wie het waagt zijn brief tóch te frankce- ren, krijgt hem ongeopend terug". En onze Hoornsche lezer kreeg inderdaad zijn brief retour, met de vermelding op de enveloppe: „Ge weigerd om het porto". Wie zei ook weer. dat er meer gekken "buiten dan in het krank zinnigengesticht rondloopen? QVIDIUS. J Weer scheermesjes BON R 09 VAN TAUAKSKAART INLEVEREN In den loop van de maand September wordt wederom een aantal scheer mesjes beschikbaar gesteld voor man nelijke personen, die een Tabakskaart bezitten. Men dient daartoe bon R 09 van d< Tabakskaart tusschen 14 en 19 Augus tus a.s. in te leveren bij zijn leveran cier (détaillLst). Het is daarbij niet noodig oude scheermesjes in te leveren. De leverancier geeft voor de in ont vangst genomen bonnen een ontvangst bewijs. Het aantal scheermesjes, dat men per bon ontvangt, wordt nader bekend gc-maakt. In afwijking van de voorgaande distributieperiode mag de winkelier niet eerder overgaan tot aflevering van scheermesjes tegen inlevering van het ontvangstbewijs vóór een bepaalden nog nader bekend te maken datum. Het ontvangstbewijs dient men zorgvuldig te bewaren, daar men slechts onder inlevering daarvan de scheer mesjes zal kunnen verkrijgen. Op ver zoeken om beschikbaarstelling van scheermesjes in gevallen, dat het ont vangstbewijs is verloren gegaan, dan wel, dat men verzuimd heeft zijn bon tijdig in te leveren, zal niet kunnen worden ingegaan. In het belang van een zoo vlot moge lijk verloop van dc distributie icvere men de bonnen in bij winkeliers, die dit artikel regelmatig verhandelen. De nationale zwemkampioenschappen HILVERSUM, 13 Aug, - De natio nale zwemkampiopnschappen, welke gisteren en vandaag in het zwembad Crailoo werden gehouden leverden weinig verrassende resultaten op. Verschillende kampioenen van ver leden jaar wisten zich te handhaven. Jammer was het ongetwijfeld, dat twee kampioenen van verleden jaar thans niet in de gelegenheid wapen den titel te verdedigen Zoo ontbrak Iet van Feggelen op de 100 meter rug slag en op de 200 meter schoolslag Nel van Vliet. Deze beide titels kwamen nu in handen van de Hilversumsche zwemsters. Annie Veldhuizen legde niet alleen beslag op de 100 meter rug slag. doch ook op de 400 meter borst- crawl. Wil Haverlag werd kampioene op de 200 meter schoolslag. Zij was een van de uitzonderingen, die een behoorlijken tijd noteerde, nl. 3 min. 2.7 sec. Ook de tUd van Annie Veld huizen op de 400 meter borstcrawl 5 min. 47.6 sec., mag er zijn. Bij het schoonspringen wisten de beide kampioenen. respectievelijk Rie Muijtiens en C. de Goede, zich te handhaven. De finale 100 m. borstcrawl bracht een verrassende zege voor S. -Moele- naar, die met 0.4 sec. voorsprong np den kampioen van verleden jaar. J. van Merkesteyn. aantikte. De 100 meter borstcrawl dames was ook dit jaar onbedreigd voor Bep van Schaik, die in den tijd van 1.9.4, ruim twee seconden voor haar eerste rivale, aankwam. In het nummer 100 meter rugcrawl heeren wist Frits de Geest zijn kam pioenschap te hernieuwen. Hu maakte op deze 50 meter baan den tijd van 1 min 13.8 sec Bij de 100 meter rugcrawl dames ontbrak de kampioene van verleden jaar, Iet van Feggelen. zoodat de strijd hier open was. Annie Veldhuvzen van De Robben behaalde dit kampioenschap in den tiid van 1 min. 20.3 sec. De 200 meter schoolslag bracht een interessanten en feilen strijd tusschen W. Seton en H. Smitshuvzen, welke tenslotte in het voordeel van eerstge noemde werd beslist. De tiid van den nieuwen kampioen, die daardoor Smits huizen onttroonde, was niet slecht: 2 min. 51.2 sec. De 200 meter schoolslag dames bracht minder strijd dan men mocht verwachten Wil Haverlag zwom regel matig op haar concurrenten uit en won in den goeden tijd van 3 min. 2.7 sec. Frits de Geest behield ook zijn kam pioenschap in het nummer 400 meter borstcrawl heeren. Hij maakte den tijd van 5 min. 20.6 sec. Annie Veldhuizen behaalde haar tweede kampioenschap door de 400 m borstcrawl dames te winnen, Haar tijd was zeer goed. n.1. 5 min. 47.6 sec. Ben van Schaik. die als kampioene onttroond werd. moest feilen strijd leveren met W. Soetckouw. Zij werd nog tweede in 5 min. 59 4 sec. De R. D. J.-zwemster tikte 0.2 sec. later aan W ielrennen. Baanwedstrijden Wieringen Op de baan in" Wieringen werden gisteren opnieuw interessante wed strijden gehouden. De uitslagen luiden Wedstrijden 10 K.M. voor nieuwe lingen cn amateurs: 1. F. Leeman tijd 15.5.2/5; 2. J E. Bruin; 3. J. J van Rijn. Afval wedstrijd profs: 1 J. Lust; 2. W. Reuter; 3. B van der Wal. Klassementswedstrijd voor nieuwelingen en anuteurs; 1. F. Leeman: 2. P. Smit. Eigenkrachtwedstrijd profs. 10 K.M 1. W. Reuter tijd 13.19.2/5; 2. B. v. d. Wal; 3. J. Lust. Koppelwedstrijd 60 k.m. 300 ronden: 1 Peters—Klink 7 pnt., tijd 1.26; 2. Bakker—Ooms 11 pnt. op een ronde: 3. Buuron—Schelfhout 11 pnt.. op 1 ronde: 4. Reuter—v. d. Wal 7 pnt. op 1 ronde; 5. Middelkamp—Pauwels 5 pnt. op 1 ronde; 6. Lust—Pronk op 2 ron den. Dammen. Westfr. kampioenschappen Door een overwinning op Oud wist Grooteman beslag te leggen op het kampioenschap van West-Friesland. Meester en Leibbrand wisten Bizot nog voorbij te streven door resp. van Krui- der en Ravenstijn te winnen. Rab won zijn partij tegen Bizot, waardoor laatst genoemde naar de 4e plaats afzakte De drie hoogst geplaatsten zullen nu bin nenkort uitkomen in den wedstrijd om het provinciaal kampioenschap. De eindstand is als volgt: 1 (en kam pioen) A. Grooteman 11 pnt.; 2 en 3 C J- J. Leibbrand en J. Meester, 9 pnt.; 4 A. H. Bizot 8 pnt.; 5. D. C. W Rah 6 pnt-; 6 L. Ravenstijn 5 pnt.; 7 en 8 M Oud en H. Kruider 4 pnt., #ll?n uit 7 parti^ax^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1