Slechts gering vijandelijk succes in Normandië WAAR HET OM GAAT Oproep van dr. Göbbels tot het hoerendom Uitgave: Uagbiad voor Noord-Holland N.V Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scliager editie: Scbagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 86189. DINSDAG 15 AUGUSTUS 1M4. SCHAGER EDITIE. 86e Jaargang, No. 190. 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. Tr. SCHRöDER. Alkmaar Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertentie» In dete Editie 11 ct. pèr m.m. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvrage. Deze Conrant verschijnt dagelijks. W»ormachtb»richt Vooral aan hei Leilandsche froni verbitterde strijd Voortdurende vergelding op Londen HOOFDKWARTIER. VAN DEN FiiHRER, 14 Aug. (DNB). - Het op perbevel van de weermacht deelt mede: ..Aan het Noriuandische front hield «1e sterke vijandelijke druk aan, zonder dat de vijand noemenswaar dige successen kon behalen. In. het gebied ten Noorden van Alencon rukten gepantserde gevechts groepen op tegen den door sterke luchtstrijdkrachten gesteunden, op- dringenden vijand. Er ontsponnen zich hevige gevechten, die nog voortduren. Door luchtdoelgeschut «Ier flucbtmacht werden 12 viermoto rige '•noramenwerpers neergeschoten. De verdedigers van St. Malo sloe gen ook gisteren alle vijandelijke aanvallen af. Zuidelijk van het eiland Guernsey beschadigden mij nenvegers 'n vijandclijkcn torpedoja- v ger door talrijke treffers van het geschutvuur. In het Franscho gebied werden 122 terroristen In den strijd vernie tigd, Londen en zijn buitenwijken liggen nog steeds onder zwaar vergeldings- vuur der V. 1. Uit Italië worden geen bijzondere gevechtshandelingen gemeld. Verbitterde gevechten ®»n het Oostfront. In het voorterrein der Karpathen tot aan den Weichsel werden plaatse lijke Sovjetaanvallen uiteengeslagen deels in den tegenaanval. Op de Weiehselbruggonhoofden ten Westen van Baranof en ten Zuidoosten van Warka zijn verbitterde gevechten gaande. Noordoostelijk van Warschau en Zuidwestelijk van Bialystok werden talrijke vijandelijke aanvallen afge slagen en plaatselijke penetralies af gegrendeld. Noordwestelijk van Bia lystok drongen de bolsjewisten, ge steund door talrijke tanks en slag vliegtuigen, onze troepen in een ver bitterden strijd eenige kilometers naar het Westen terug. Aan het Letlandsche front strand den de met overmachtige strijd krachten ondernomen doorbraakpo gingen van den vijand op den hard- nekkigen tegenstand onzer divisies. In het penetratregebied ten Zuid westen van het meer van Pskof duurt de verbitterde vorsteling met de verder opgedrongen Sovjetstrijd krachten voort. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen lieten des nachts bommen op Hannover .vallen". In een aanvulling op het weer- machtsbei'icht wordt gemeld: Luite nant von Bpstell van een afdeeling stormgeschut heeft zich bijzonde? on derscheiden bij de operaties tegen vijandelijke tanks in het gebied van Modohn. Front in Noonj-Frankrijk Amerikanen boeken zeer zware verliezen. Het Internationale Informations- büro meldt over de gevechten in Noord-Frankrijk; Het zwaartepunt der gevechtcu in Normandië lag Zondag nog steeds in het gehied noordelijk van Le Mans, waar de Amerikanen met ongeveer vier divisies van Alengon naar het noordwesten zwenkten. Het kwam daarbij tot buitengewoon zware ge vechten, vooral in het gebied van f'arrouges, waarbfj do Amerikanen slechts stap voor stap cn met zeer zware verliezen aan menschen. en materiaal terrein wonnen, A.'tnvallen in de richting van Argentan, wat nog steeds hecht in Duitsche handen ls, werden afgeslagen- Het 1ste Canadeesche leger, dat met buitengewoon sterke strijdkrachten, nl. 7 infanteriedivisies, 2 pantserdivisies en 3 pantserbrigades in twee groepen tus- schen Orne en Laize in de algemeene richting van. Conde en Falaïse moest oprukken, beperkte zich ook gisteren tot verkenningsaanvallen en tot het opruimen van de zeer uitgestrekte mijnenvelden in zijn aanvalsgebied. De hergroepeeringen bij de Canadeesche strijdkrachten schijnen grootendeels voltooid te zijn, zoodat ook hier binnen kort een hervatting van den grooten aanval verwacht kan worden. Vestingen in Bretagne houden stand. In de vooruitspringende bocht ln het front tan zuidelijk van Vire deden zich geen belangrijke gevechtshandelingen voor. De Amerikanen konden hun pe- netratiegebied bij Truttemer iets uit breiden. In de vestingzönes van Bretagne kwam het tot zeer zware gevechten bij St. Malo, waar de Amerikanen in vier richtingen, bij Dinard en St. Servan, storm liepen op de stad zelf en het fort De La Varde, Het brandpunt lag in het gebied van Pleurtuits,. den verdedi gingssector, die het verst naar het zuiden vooruitspringt. Voor den krach- tigen druk moest Pleurtuits worden prijsgegeven, doch de doorbraakpoging kon vlak achter deze plaats worden opgevangen en tot staan gebracht. We derom moesten de Amerikanen hun streven naar terrreinwinst met buiten gewoon zware verliezen betalen. Voor al de Duitsche kustbatterijen schoten geweldige bressen in de dichtte gelede ren der aanvallers. Van de andere vestingzönes ln Bre tagne worden slechts zwaar artillerie vuur en troépenconcentaties der Ame rikanen gemeld. Het Japansche offensief !n Hoenan Het Japansche offensief in de pro vincie Hoenan, dat den 8sten Augustus tot de verovering van Hengyang leid de, wordt naar het keizerlijke hoofd kwartier meldt na afloop van de zui veringsactie in dat gebied voortgezet. Volgens dit bericht hebben de Tsjoengkineesche strijdkrachten. se dert het begin van den veldtocht op 27 Mei. tot 8 Augustus 66.468 gesneu velden op het slagveld achtergelaten en 27.477 man aan gevangenen verlo ren. De Japanners maakten 335 kanon nen, 1505 lichte en zware machinege weren en 13666 geweren buit Boven dien werden 869 vliegtuigen neerge schoten, in brand geschoten of bescha digd.. De Japansche verliezen bedragen naar het keizerlijk hoofdkwartier me dedeelt 5.343 gesneuvelden. ROODEKRUIS AUTO'S AANGEVALLEN. Vier vliegtuigen der geallieerden hebben op 10 Augustus op den weg Joanina—Larissa in 't Pindusgebergte vier duidelijk gekenmerkte vracht wagens van het Internationale Roode Kruis met boordwapens aangevallen. De auto's vervoerden levensmiddelen voor de Grieksche bevolking. Alle voertuigen vlogen in'brand en werden vernield. Gevolmachtigden van het Roode Kruis, die meereden, en de chauffeurs werden gewond. DE UITWERKING VAN DE VLIEGENDE BOMMEN. Naar Reuter meldt, heeft lord Halifax na zij terugkeer te Washington op de persconferentie verklaard, dat gemid deld 700 huizen per uur dooi de vlie gende bommen worden beschadigd. Een val, een ruk EEN tl -VALSCHERMBATAILLON STORT ZICH OP TITO S HOOFDKWARTIER. De Vla&msche tt-oorlogsverslagge ver Callewaert maakte den eersten inzet der H-valschermjagers mee; sprong met zijn kameraden uit het vliegtuig en beschrijft in een speciale reportage de lotgevallen van zijn ka meraden. Dit is de inleiding van een uiterst spannende reportage van den eersten inzet der tt-valschermjagers gepubli ceerd in Storm-tl. 21-7-44 er; in vele andere Nederlandsche dagbladen. Het tt-Ersatzkommando Niederlande ontving daarop vele aanvragen oir dienst te kunnen nemen bii deze jong ste afdeeling der Waffen-tl. Thans deelt tyet Ersatzkommando ons mede, dat vrijwillige dienstname mo gelijk is en zich iedere gezonde Neder lander in derf leetiid van 17 tot 45 jaar kan melden als tt-valschermjager. Inlichtingen geven het tt-Ersatzkom mando. den Haag. Korte Vijverberg 5 en de navolgende nebenstellen der Wafenf-tt: Amsterdam. Lam 4; Alk maar, Langestraat 56; Utrecht, Vre- denburg 19; Heerlen. Saroleastr. 25; Groningen. Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30. Bü onze Vrijwilligers. Zeer belangrijk is het werk van «le mannen, die steeds zorgen, dat de verbindingen in orde zijn. SS PK J3i-0llm/O/H P.m I STRIJDT IN DE WAFFEN tt MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA. K e u"r n g o n. Het tt-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aan melden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen t) (Wiking), H Pantzer Gre nadier-brigade Nederland, tt-Pantzer Jager-kompagnie Scheveningen, Landstorm Nederland en Germaanscbe tt ln Nederland. ir.8.44 8—12 uur, Zwolle, Hotel Geitenbeek. 17.8.44 8—13 uur, Amsterdam. Dam 4. 18.8.44 8—12 uur. lltrecbt, tt-Ersatz-Kommando Niederlande Nebenstelle Viaden- burg 19. 18.8.44 IS—17 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, dunr der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusseben 19 en 35 Jaar die aanmeldingspllchtig zijn voor de tewerkstel ling kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. 'nft Officier in de Waffen tt kan leder worden, die na tenminste een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zUn: gedrag, karakter, prestatie. Alle verdere Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verstrekken de navolgende Nebenstellen der Waf fen tt: Amsterdam, Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56. Utrecht, vredenburg 19. Heerlen, Raroleastraat 25. Groningen H«:ercnslraat 46. Enschedé, Hengeloschestraat 30. Eveneens bij het tt-Ersatz-Kommando Niederlande. Den Haag, Korte Vijver- berg 5. Scherpschutters voor Narwa In de smalle streep door granaten doorploegd land heerscht doodsche stilte. Nu en dan rulscht de „doo- dende zeis", zooals de Sovjets het machinegeweer „42" noemen. Dan licht weer een drukkende stilte over het landschap. Een druilerige regeh- morgen weent onder valen hemel. Kniehoog staat het water in de voorste scherpschuttersstandplaats en klokt tot aan den rand van de rubberlaarzen der mannen. Zij staan daar, uren- ja dagenlang en spieden roerloos, voor den vijand onzicht baar, de vijandelijke loopgraven af. Gebukt komen twee mannen dooi de loopgraaf. Op 't moment dat zij elkaar voorbij gaan, richten zij zich een weinig op. Een zweepslag slaat door de stilte. Allen bukken zich instinctief. Wie wil sterven, zelfs in deze natte grauwe ochtenduren? Weer is het doodstil. Onbeweeg lijk staan de mannen en turen naar de vijandelijke linie, trachtende de fij'ne regensluiers over het „Nie mandsland". te doorboren. Zoo staan scherpschutters in de voorste linies- Een van hen is een 20-jarige Nederlander uit Amsterdam. Zijn harde, jonge oogen zoeken rustig en koel de vijandelijke loopgraven af. Fluisterend meldt hij: „Niets bij zonders". Hij is een der beste en meest ervaren scherpschutters van zijn compagnie. Zijn vaste hand en zekertreffend schot zijn bij zijn kameraden bekend, aan de overzijde 'berucht en gevreesd. ..Halt!" Aan den overkant, nauwe lijks zichtbaar in het bladergroen, danst een vreemd gevormde staal- helm op en neer. „Een bolsjewist op aflossing", Een kort richten. Schot! De helm verdwijnt. Is hij getroffen? Of heeft hij' zich bliksemsnel ge bukt? tyeer wacht hij kalm en rustig, urenlang. Eindelijk weer een doel Weer kraakt een schot. De man aan den overkant blijft staan, slaat dan achterover. Een potloodstreep aan den houten wand. Die telt: die schiet niet meer o*p kameraden. Soms ontdekt men onze scherp schutters, bepaalt hun standplaats en dan ontwikkelt zich een duel op leven en dood. Schot op schot zwiept over de smalle strook „Nie mandsland". Alle listen en slimmig heden om den tegenstander te mis leiden worden toegepast. Van een andere plaats wordt een magazijn doelloos leeggeschoten om den tegenstander tot een vuurstoot uit te lokken. Daarna wordt ijlings de oude standplaats weer opgezocht. Is de standplaats aan de overzijde een maal uitgemaakt, dan is meestal ook het scherpschuttersduel beslist. Menigmaal blijft ook de eigen kameraad- Maar anderen nemen zijn plaats in, even koel, even rustig. Weer gaan wij door de vernielde straten der rulnenstad Narwa. De zware artillerie legt zijn vuurwals vèr over het bruggehoofd. Achter ons echter blijven de .on verbiddelijke vijanden de? Sovjets, het geweer in aanslag en spieden dag '2n nacht. De scherpschutters der tt-Brigade „Nederland", aan het Narwa bruggehoofd. tt -Oorlogsverslaggever. E. KERNMAYER. De actie „Zeep voor been" Aan de huisvrouwen te Delft, Den Haag en Utrecht is een genoegen ge daan door tegen inlevering van 5 of 2 kg beenderen zeep of waschpoeder be- scnikbaar tek stellen. Het betreft een proefneming, welke aan de gestelde verwachtingen heeft voldaan. Daarom is besloten deze door het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen verzorgde regeling uit- te breiden tot de geheele provincies Zuid-Holland en Utrecht en de provincie Noord-Hol land. De behoefte aan grondstoffen voor onze beenderenverwerkende industrie ten behoeve van de vervaardiging van houtlijm, gelatine, beenzwart, beende- renmeel, vetzuur e.d. is zoo groot, dat tot den bijzondcren maatregel is beslo ten, dat behalve tegen inlevering van bonnen ook zeep beschikbaar wordt gesteld tegen inlevering van een ze kere hoeveelheid beenderen. Reeds voor een halve kg beenderen wordt een spaarzegel verstrekt. Het doet er niet toe, of de beentjes "eeds flink zijn afgekookt; toch bevatten deze voor de fabrieken nog voldoende waardevolle bestanddeelen. In de drie genoemde provincies kan men thans in de grootere plaatsen, al waar een en ander per strooibiljet, ad vertentie en bij de slagers opgehangen aanplakbiljetten is bekend gemaakt, beenderen .inleveren. De huismoeders doen verstandig ook kleinere hoeveelheden beenderen te bewaren. Desnoods leggen enkelen „botje bij botje"- om tezamen het zoo welkome stuk zeep of pak waschpoe der te kunnen verkrijgen. Op de in- zamelplaatsen wordt de zeep tegen 0-25 en de waschpoeder tegen 0.14 en tegen inlevering van de beenderen of zegels zonder eenige verdere for maliteiten uitgereikt. NIEUWS IN HET KORT. Koorddanser neergestort. Te Geer- trutdonberg ls de amateur-koorddanser Dupont van een 9 meter hooge staalkabel gevallen en zwaar gewond. In den uit 1508 datoerendeo ouden kruittoren te Hoorn heeft de ver- eenlglng _Oud Hoorn hear zetel gevestigd en houdt hier van tijd tot tijd haar bijeenkomsten betreffende het wel en wee der fraaie oudheden van Hoorn en omgeving CNF/Kulper/Pax m De bisschoppen over de voedselvoorziening In verschillende diocesen in Neder land is jongstleden Zondag 'n herder lijk schrijven der bisschoppen voorge lezen, waarin de vroegere opmerkin gen inzake de ontoelaatbaarheid van den zwarten handel en den daaruit voortvloeienden woeker herhaald wor den en de boeren en andere landbouw producenten opnieuw aangespoord worden de door hen. geoogste produc ten ter beschikking te stellen van de daartoe bevoegde Nederlandsche in stanties. Slechts deze instanties zijn in staat, zoo wordt in het herderlijk schrijven gezegd, een eerlijke en recht vaardige verdeeling van de dringend noodzakelijke levênsmiddelen voor de geheele bevolking van het land, in het bijzonder ook voor de minder be middelde inwoners der steden, tot stand te brengen. Zooals bekend ligt de levensmidde lenvoorziening van het Nederlandsche volk uitsluitend in handen van de Ne derlandsche instanties. Evenzeer is het bekend dat de in Nederland geprodu ceerde levensmiddelen in vollen om vang beschikbaar ziin voor de voor ziening van de bevolking en boven dien uitsluitend voor de voorziening van de bezetting. Het Duitsche Rijk stelt zelfs vrij groote hoeveelheden graan beschikbaar, waarvoor een over eenkomstig kwantum groenten en andere speciale producten naar het Duitsche Rijk gaat. Wanneer derhalve levensmiddelen in den zwarten handel komen, worden deze slechts onttrok ken aan de normale voorziening van de Nederlandsche bevolking. NADERE REGELING VAN DE BELASTING OP BIER 's-GRAVENHAGE, 14 Aug. Van wege het Dep. van Financiën wordt het volgende ter kennis van belang hebbenden gebracht: Met ingang van 15 Augustus 1944 wordt bij invoer van bier een accijns geheven van 10,— per hectoliter. Het specifiek invoerrecht op bier, ander dan Duitsch bier, bedraagt van 15 Augustus 1944 af ƒ4.50 per hectoliter. Voorts worden van genoemden datum af ,100 opcenten geheven op den accijns voor bier, dat hier te lande wordt vervaardigd dan wel uit het buiten land wordt ingevoerd. Ten aanzien van hoeveelheden bier, met inbegrip van nog niet geheel afge werkte brouwsels, welke bierbrouwers op 15 Augustus 1944 vooi'handen heb ben, wordt nagevorderd en wel ten b'edrage van 5,60 per hectolitergraad wort dat voor de bereiding van die hoeveelheden is gebezigd. De bier brouwers zijn verplicht van die hoe veelheden vóór 19 Augustus 1944 schrif telijk aangifte te doen bij den ontvan ger der Accijnzen onder wiens kantoor de brouwerij is gevestigd. Overtreding van de desbetreffende bepalingen zal worden gestraft met eên geldboete van ten hoogste 1000,—. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het besluit en naar de beschikking tot nadere regeling van de belasting' op bier, welke zijn op genomen in de Nederlandsche Staats courant van 11 Augustus 19'44. Desverlangd kunnen te dezer zake nadere inlichtingen worden ingewon nen bij de inspecteurs der Invoerrech ten en Accijnzen en bij de ontvangers der Accijnzen Piëieii. ÏSAMERAADSCHAP! Ik zal gaasne be- Iv kennen, dat dit woord, me dikwijls ellenlang de keel uithangt, omdat het zoo dikwijls wordt uitgesproken en nog zoo zelden wordt toegepast, althans in den menschelijken zin van het woord. Men zal goed doen het sociale begrip kameraadschap van het lndividueele be grip te onderscheiden, teneinde het veel vuldig gebruik van dit woord niet ge heel als misbruik te bestempelen, want dat zou ook verkeerd zijn. Recht schapen naturen denken bij het begrip kameraadschap aan de dierbare eiva- r'ng, dat twee ol meer menschen zoo Innig met elkaar verbonden zijn, dat ze metterdaad lief en leed met elkaar deelen cn zoowel in het kleine als In het groote voor elkaar opkomen. De front soldaat, die smachtend naar wat tabak zijn laatste twee sigaretten deelt met zijn makker, heeft de kameraadschap onder den druk van één en hetzelfde gevaar, dikwijls, als een vanzelfsprekend heid leeren kennen, en ook ln andere levensverhoudingen ontstaat tusschen menschen plotseling dat wonder tier ka meraadschap, dat bewerkstelligt, dat men niet meer tegen elkaar opbotst, doch voortaan hand ln hand door het leven gaat. Doch laten we er heusoh geen doekjes om winden, deze doorleefde, hechte en tegen vuurproeven opgewas sen kameraadschap behoort nog niet tot de alledaagsche levensverschijnselen. En zal dat met 3lle respect voor schoone toekomstdroomen ook wel nooit gaan behooren. Wel bestaat er een sociaal begrip ka meraadschap. dat wijd en zijd verspreid is en dat als zoodanig een enorme be- teekcnls heeft En over dit begrip wilde lk hier schrijven; het gaat hier om de opvatting van den Duitschen arbeider, dat hij ln samenwerking met ,-sl zijn. mede-arbeiders in zijn land en in Euro pa meer zal kunnen presteeren, dan de arbeiders van de tegen dit werelddeel opgestane landen met hun systeem van concurrentie dat zullen vermogen te doen. De Duitsche arbeider, en hoe lan ger hoe meer ook de Europeesche- ar beider, stelt den in onderlinge kame raadschap verrichten arbeid tegenover de in onderlinge concurrentie geleverde prestatie. En deze tegenstelling vormt weer één van die prlncipieele dingen, waar het eigenlijk om gaat in den gi- gantischen strijd, welke thans tusschen ons vasteland en de omringende mach ten gestreden wordt. Men heeft ln de kranten kunnen lezen. dat de wapenindustrie ln Duitschland, ondanks de bombarde menten, gestegen is en zelfs een hoog tepunt heeft bereikt. Er zullen velen zUn, die deze mededeeling glimlachend als propaganda beschouwd zullen heb ben. Het glimlachen zal hun vergaan, wanneer ze in de practijk deze mede deeling bewaarheid zullen zien. Voor deze menschen schrijf ik bier niet: al leen de feiten kunnen en zullen hen overtuigen. Ik schrijf liier voor hen, die op welk standpunt zij zich overigens ook stellen toch dit ge meen hebben, dat zU in allen ernst zich willen verdiepen In de werkelijke drjjfvecren van dezen oorlog, en dat zU willen weten, waar het eigenlijk om gaat: Welnu, dan moeten wij het volgende bedenken; wat weten wij ervan, tot wel ke resultaten een in kameraadschap ar beidende gemeenschap kan geraken? Wij beschikken ln dit opzicht Immers nog over geen ervaring, nog over geen pre cedenten en velen van ons, die groot werden In een tijd, waarin het beginsel der concurrentie het alleen zaligmaken de was, zijn zóó vastgeroest in de daar mede verband houdende opvattingen, dat zij moeilijk in staat zijn zich het bestaan van andere, betere, méér resultaat af werpende arbcidsbeginsclen in te den ken. En toch moeten zij dat. pogen te doen, willen, zij een Inzicht krijgen ln de beteekenis van de energieën, die in dezen tijd vrij komen cn die zich tot on gekende afmetingen ontwikkelen. Zij moeten begrijpen, dat één van de prln cipieele kanton van den huldigen strijd in de wereld ls de hotsing tusschen eenerzljds: kameraadschap, ander zijds: concurrentie! Tot welke resultaten het systeem der concurrentie leiden kan, weten wij aan de hand van langdurige ervaringen: de concurrentie is in staat om het produc tie-apparaat tot massale krachtsinspan ningen als het ware op te zwepen. De prikkeling van den ouderlingen naijver en het tot steeds hoogere productiecij fers dwingende winstbejag hebben een zeer hoog productiecijfer tot natuurlijk gevolg. Daarvandaan de zoo gevreesde en in een op het concurrentieheginsel gegrondveste maatschappij steeds op nieuw optredende verschijnselen van overproductie en dientengevolge: werk loosheid. Nu is weliswaar een ln de laatste ja ren zeer geliefde redeneering deze, dat ln het foncurrenticstelsel overal daar waar het noodlg is gecorrigeerd wordt en dat in dii stelsel al de voordeelen,, welke een .zoogenaamde gelelde econo mie met zich kan brengen, bereids in den vorm van zulke correcties zijn aan gebracht. Ziet, dat vind ik een karak- tarloóze redeneering, geuit door men schen, die wel weten, dat er een tijd is van komen, doch die hardnekkig ont kennen, dat er evenzeer oen tijd is van gaan. Een -redeneering, die me doet den ken aan vaders, die hun zoons niet be schouwen als nieuwe lévens met eigen kansen, doch die hun zoons het stempel van hun eigen leven willen opdwingen en hen tot het object maken van de fouten, die zij in hun eigen leven maak ten. Neen! Laten wij dan liever ruiter lijk cn ridderlijk bekennen, dat er een op concurrentie gegrondveste samenle ving I s en dat die in het strijdperk staat tegen een op kameraadschap ge baseerde arbeidsgemeenschap. I)e betere idee. En waartoe nu is deze op kameraad schap gebaseerde arbeidsgemeenschap in staat? W.ij beschikken ln het verleden niet over ervaringen, daarover kunnen slechts diegenen U veïtellen. die in deze arbeidsgemeenschap werken en strijden En zij kunnen U vertellen, dat zeker in één belangrijk en beslissend op zicht het beginsel der kameraadschap het principe der concurrentie verslaat. De kameraadschap levert de betere Idee op. De concurrentie mag de drijfveer vormen (tot ln ziekelijke en wanstaltige verhoudingen toe) van een grootere massa, dit beginsel werkt on tegenzeggelijk remmend op de ontwikke ling van de Ideeën, van de uitvindingen, die aan de producten vorm, inhoud en beteekenis geven. Want juist door. de concurrentie, door den angst der produ centen, dat de concurrenten een voor sprong zouden kunnen verkrijgen, wer den vele nieuwe uitvindlngeh ln de brandkast opgebofgen. Nieuwe uitvin dingen worden pas voor den dag gehaald op het oogenblik, dat de oude vindingen geen winst meer opleveren en derhalve een verscherping van de concurrentie noodzakelijk is. Dat ls de zwakte van het concurrentieheginsel, ook al pogen overheden en andere machts- en be stuursapparaten deze zwakte door cor recties te verhelpen. Het igaat tenslptte om het beginsel. De zwakte zit niet in het stelsel, maar ln het beginsel van het stelsel. DE kracht van de op kameraadschap gebaseerde arbeidsgemeenschap is. dat nieuwe Ideeën ongehinderd tot ont wikkeling komen en dat nieuwe uitvin dingen onverwijld in de practijk worden toegepast. Er is binnen het kader van zulk een gemeenschap heelemaal geen reden om de toepassing van nieuwe uit vindingen tegen te houden. Integendeel, een zoodanige arbeidsgemeenschap is in alle opzichten gebaa* bij een zoo spoe dig mogelijke toepassing van*nieuwe in venties. Remmen, zooals het concurren- tiesysteem deze in dit opzicht kent, zijn de op grond van kameraadschappelijke uitwisseling en aanmoediging werkende arbeidsgemeenscnap totaal vreemd. En hierin ligt nu de kracht van deze ge meenschap. Hierin ligt de kracht van het Duitsche volk, hierin ligt hoe lan ger hoe meer de kracht' van een door gelijke gevaren bedreigd en door gelijke belangen vereënigd Europa. Hiermede wil echter niet zonder meer gezegd zijn, dat Europa betere uitvin dingen bezit dan de andere werelddee- len. Het is moeilijk te beoordeelen, of de gedachten, die de uitvinders in Ame rika en Engeland in deze jaren voort brengen, opwegen tegen de ideeën, die ln Duitsche en andere Europeesche uit- vindersgeesten rijzen, Hoewel hier met recht bij opgemerkt mag worden, dat de bittere noodzaak, om voor het naakte leven te vechten en de inspiratie der nieuwe fascineerende levensbeschouwing aan Europeesche zijde sterkere stljnu- lansen voor nieuwe uitvindingen zullen vormen, dan de zuivere belangenstrijd, welke aan de overzijde hoofdzakelijk de drijfveer van den oorlog vormt. Doch we kunnen hier gerust heelemaal in het midden laten, welk land over betere uit vinders beschikt. Het gaat er om welk land de uitvindingen het eerst en het best in de practijk kan toepassen. En dan moet vastgesteld worden, dat het beginsel der kameraadschap het verre van het principe der concurrentie kan en derhalve zal winnen! (Wordt vervolgd) Om een halve sigaret Een 34-jarigeKopenhaagsche kantoorbediende, die zijn tabaks rantsoen had opgebruikt, geraakte buiten zichzelf van woede, toen hij zijn zuster na het ontbijt een halve sigaret «zag opsteken. Hij stortte zich op haar en greep haar bij de keel. Slechs het tijdig tusschen- beide komen van zijn moeder kon het leven van het meisje redden. De woesteling, die zoo slecht van tabaksgenot afstand kon doen, werd door de politie overweldigd en in gerekend- (C.D.) PETROLEUM VOOR KOOK- DOELEINDEN •s-GRAVENHAGE. 14 Aug. Van 15 Augustus tot en met 2 September 1944 geeft elk der bonnen „30" van de bonkaart U 403 voor kookdoeleinden recht op" het koopen van één liter petroleum. DIEVEN NAMEN „DE GOUDEN STAD" MEE. Uit de Casino-Schouwburg te 's-Her- togenbosch is eenigen tijd geleden een copie van Veit Harlan's bekende film „De Gouden Stad" gestolen. Ondanks alle nasporingen slaagde men er niet in licht in dezen diefstal te brengen. Thans heeft de directie een bedrag van duizend gulden uitgeloofd voor inlich tingen. welke leiden tot opsporing van de rolprent. Een vrouw verloor haar man, met wlen zij vele jaren volgens haar zeggen een edel, braaf en nobel leven geleid had. Esnzaam en bedroefd bleef zij achter, en de melkboer, dc slager, de vuilnisman, de kruidenier kortom allen, die wel en niet bij haar aan de deur kwamen kre gen bij elke gelegenheid opnieuw een schildering van het edele hu welijksleven, dat zij achter den rug had en dat haar geheele verdere leven zijn stempel op haar zou blijven drukken. Vooral de melkboer zag hoog teg-sn de vrouw op en hij ging nóg hooger tegen haar opzien, toen zij hem op zekeren dag nadat hij haar toevertrouwd had, dat hij zoo bar slAht in de kleeren zat een pak, dat haar man nagelaten had, ter overname aanbood. De melkboer was in de wolken' Maar hij kwam weer hard op 'den beganen grond, toen de treurende weduwe hemvijfhonderd gul dentjes vroeg voor een afgedragm costuum, dat nieuw hoogstens vier tientjes gekost had.*; De teedere weduwe dacht ook: wie zijn gestorven man lief heeft ge had, verkoopt zijn oude pakken niet te goedkoop, en zaken zijn zaken! OVIDIUS. J De Duitsche voedselvoorziening Rijksminister dr. Göbbels hecfi Vrijdag in tegenwoordigheid van Rijksminister Backe de voor een werkbespreking in Berlijn aanwezi ge boerenleiders ontvangen. In zijn toespraak behandelde dr. Göbbels nog eens de gebeurtenissen van 20-Juli. Deze dag is in zekeren zin geworden tot een signaal voor de totale en onvoorwaardelijke oor logsinspanningen van ons geheele volk. Naast den arbeid voor de oor logsproductie hangt het succes van onze geweldige krachtsinspanningen hoofdzakelijk af van de bereidheid van den Duitschen boer om zijn uiterste krachten in le spannen om onze voedselvoorziening te waar borgen en zoodoende de eerste voor waarde voor het zegevierende einde van dezen lotsstrijd te vervullen. Voorts sprak de minister over de voelbare verliezen aan gebied, die Duitschland in de afgeloopen twee jaar heeft moeten aanvaarden ert die vanzelfsprekend ook van invloed zijn op de" voedselvoorziening. Duitschland kan nu niet meer uit een overvloed putten, doch moet veeleer al zijn vlijt en zijn geheele organisatietalent in den strijd werpen om de gestelde taak te vervullen. Voor den Duitschen boer beteekent dit de eisch naar een nog intensievere grondbewerking dan tot dusver. De minister verklaarde, dat het Duitsche hoerendom in de afgeloopen jaren schitterende prestaties heef' volbracht. Het geheele volk waardeert dankbaar, dat de Duitsche boer in staat is geweest het dagelijksche brood te waarborgen en dat, afgezien van onbeteekenende meestal als gevolg van bepaalde seizoenen ontstane ver schijnselen van schaarschte, de Duit sche voedselvoorziening in dezen oor log als absoluut gewaarborgd kon en kan worden beschouwd. Thans komt nog als een verzwaring hierbij, dal in het Oosten groote gebieden verloren gingen. Dit beteekent, dat Duitsch land in hoofdzaak nu in zijn vader- landsch gebied alles moet producee- ren, wat het volk voor zijn voeding noodig heeft. Ik ben er zeker van, aldus dr. Göb- "oels, dat het Duitsche landvolk even als totdusver ook in de toekomst deze groote taak met oude beproefde daad kracht zal weten op te lossen. Sprekende over de krachtsinspan ningen voor de totale oorlogvoering verklaarde dr. Göbbels, dat Duitsch land gedwongen is in de komende we ken en maanden van het Duitsche volk groote offers te vergen. Thans wordt in het Duitsche volk maar één stem gehoord, zoo verklaar de dr. Göbbels tenslotte, n.1. alles te doen en te gebruiken om dezen oorlog snel en zegevierend te beëindigen. Z.S.-PROCEDURE VOOR CREDIETINSTELLINGEN EN DERGELIJKE ONDERNEMINGEN- Van bevoegde zijde wordt medege deeld: Enkele Kamers van Koophandel had den aan credietinstellingen enz. bij vergissing afdrukken (toelichtingsvel- lan en aanvraagformulieren) uitgereikt, welke bestemd waren voor het gebruik door de industrie. Voor de leden der hoofdgroep banken zijn speciale formu lieren vervaardigd, welke in de ko mende dagen bij de Kamers van Koop handel verkrijgbaar zullen zijn. Men wordt daarom verzocht bij het indienen der aanvragen voor de Z.S.-procedure er goed op te letten, dat de juiste for mulieren worden gebruikt. Voor zoover aanvragen reeds op andere formulieren aan den Beauftragte voor de Neder landsche Bank verzonden werden, wor den deze aan de afzenders teruggege ven- Tevens wordt er nog op gewezen, dat ingeval de achterzijde van het aan vraagformulier niet voldoende ruimte biedt voor het vermelden der employe's, moet worden verder gegaan op speciaal hiervoor vervaardigde vervolgformu- lieren. welke aan weerskanten zijn voorzien van de tabellen. CHLOOR IN HENGELO. Tengevolge van een lek in een chloortank van de Nederlandsche zout- industrie. welke op het spoorweg emplacement te Hengelo (O.) stond, verspreidde zich Vrijdagavond over een deel der stad een prikkelende, be nauwende chloorlucht. Vooral op het station kregen eenige personen het :e kwaad. Men slaagde er niet in het uit- stroomende gas voldoende met water te neutraliseeren. zoodat Zaterdagoch tend in de vroegte door gasmaskers dragende leden van het politiecorps en de luchtbescherming, geholpen door burgers, die natte doeken voor neus en mond bonden, honderden gezinnen werden gewekt en aangemaand deuren en ramen te sluiten. Ook het gebruik van maskers of natte doeken werd aanbevolen. Ontruiming van de bin nenstad bleek gelukkig niet noodlg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1