IDASBL4D S NOmiXJAtO Waf niet begrepen wordt Anglo-Amerikaansche landingen in Zuid-Frankrijk Nog geen samenhangende actie Nieuwe vijandelijke aanvallen bij Caen tot st^an gebracht Landingen in het Zuidfranscbe kustgebied f'. 1 f Wi Uitgave: Duiblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam c 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. JVOENSDAG U AUGUSTUS SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang. No. 191, 2 pagina's. Hoofdredacteur: 11. M. C. SCHRflDER. Alkmaar Advertentie-tarief: PrtJs der gewone advertenties lu deer Editie 11 ct. per m.m. BIJ contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc ge- heele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Schr. Op een bijeenkomst van functionnariösen der N.S.B. heeft de Leider van het Néderlandsche Volk de vraag gesteld: „Wanneer krijgt onze revolutie in Nederland nu haar beslag? Het antwoord dat hij daarop zelf gaf, luidt: Wanneer het behoorlijke, werken de volk het principe van onze levenshouding heeft aanvaard. Het is niet noodig te wachten tot de universiteiten het nationaalsocialis- me hebben ontdekt. Het is voldoende als het fatsoenlijke arbeidende deel van ons volk ons wil volgen. Ik ben er van overtuigd, alduB de Leider, dat het volk bereid is het nationaal- socialisme te aanvaarden, maar het wil het nationaalsocialisme wel eens zien. Het .tragische is, dat wat heden geschiedt doorgaans het tegenge stelde is van nationaalsocialisme. Zouden wij gedurende een half jaar in de gelegenheid zijn het natio naalsocialisme in de practijk te toonen, dan „zouden' wij geen last hebben. De oorlog, die alles en allen opeischt, verhindert dit echter en de breede massa is niet in staat te beseffen dat het de oorlog is die verhindert dat het nationaalsocialisme in practijk wordt gebracht. DIT is iets dat men blijkbaar niet begrijpt. Uit tal van brieven komt steeds de klacht naar voren, dat men heusch niet zoo gesteld is op het oude van vóór 1940, maar dat men van' het nationaalsocialisme niets ziet, zóodat men er ook niet voor gewon nen kan worden. Integendeel er ge beuren dagelijks dingen die ook vroeger plaats vonden, maar die nu in verergerden vorm aan het dag licht treden, 'doch in sommige geval len nimmer aan het licht komen. De groentenvoorziening gaat stroef, er zijn weinig kolen, er i$ gasdistfi- butiej wij kunnen moeilijk 'aan fiet sen en banden komen, de linnenkast vertoont leege plekken, de schoenen zijn min of meer afgetrapt, de radio toestellen zijn weg, wij rijden niet meer in taxi's. Enfin noemt U maar op, er is nog zóóveel dat niet meer kan en dat er niet meer is, en dat alles wordt op rekening van het nationaalsocialis me geschoven. Iemand die even wil nadenken zal tot' de conclusie moeten komen, dat dit kletskoek is. Het is n.1. oorlog en deze oorlog eischt van de Overheid maatregelen die door het Volk dik wijls als zeer onaangenaam worden gevoeld en ik geef het volmondig toe het ook inderdaad dikwijls zijn, maar de oorlog heeft zijn eigen wetten, die niet van vandaag of gis teren zijn, doch die zich door de eeuwen heen hebben laten gelden. Do oorlogvoerenden hebben het recht en tegenover zichzelf den plicht om alles te doen en in het werk te stellen om de zege aan hun zijde te brengen. J7LKE maatregel, die genomen wordt, is hiervan een uitvloeisel. Nu kunnen wij gaan debatteeren over de vraag, wat wij Nederlanders met dien oorlog te maken hebben en wij kunnen daaraan toevoegen, dat wij heelemaal geen oorlog wilden, maar dit is een politiek van den struisvogel, die bij alles wat zich voordoet den kop In het zand steekt en zóó gedekt denkt te zijn. Er is oorlog, onze gevluchte regeering koos lang vóór Mei 1940 partij, met het gevolg, dat, toen het conflict uit brak, wij midden in den strijd kwa men. Nederland was niet meer neu traal, doelbewust hadden wij ons aan de zijde van Engeland geschaard. Daarom werden wij door Duitsch- land bezet. Waren de Duitschers hier niet ge komen, dan hadden wij de Engcl- schen hier gekregen en waren dezelf- dè maatregelen waar wij thans zoo 1 tegen te keer gaan, genomen, vjant het gaat niet om ons; het gaatom den oorlog te winnen. Wij zijn n.1. een stukje van het werelddeel waarom gestreden wordt, n.1. Europa, en als onderdeel daarvan hebben wij ir nonnale tijden de lusten en in ab normale tijden ook de lasten te dra gen. £)EZE lasten worden ons niet opge legd door het nationaalsocialis me.- Er is geen nationaalsocialisme aan het werk, oorlogsnoodzaak be- heerscht het leven van allen dag. Dat het 't nationaalsocialisme nu en dan gelukt om dan op dit, dan op v dat terrein iets te verbeteren in het belang van het eigen Volk, valt ech ter niet weg te cijferen. Nationaal socialisme is opbouw naar de wetten der sociale rechtvaardigheid. Wat wij thans beleven is afbraak. Maar wij moeten toch eerst afbreken om te kunnen opbouwen. Heeft U ooit een nieuw huis zien bouwen op de ver molmde fundamenten van een oud? En vermolmd \#is het hier in Ne derland, daarover zijn wij het toch wel eens. Het heeft geen zin om hier op deze plaats voor de zooveelste maal feiten naar voren te brengen. Iedereen kent ze en iedereen weet, dat al die feiten zijn voortgekomen uit de oude politieke vormen, die langzamerhand tot degeneratie heb ben geleid. Straks, als deze oorlog uitgestreden en uitgeleden is, dan pas is het woord, beter: de daad, aan het natio naalsocialisme en zal het Neder- landsche Volk leeren zien, dat deze wereldbeschouwing het Volk verheft in geestelijken en stoffelijken zin. Tot. dat moment zullen wij geza menlijk de lasten moeten torsen, die de oorlog ons allen oplegt, óók den nationaalsocialisten. Van minderen omvang dan invasie in v Normandië Op grond van drledaagsche zware aanvallen van Anglo-Amerikaansche luchtstrijdkrachten* op de versterkingen aan de kust van Zuld-Frankrflk en op grond van de door de Duitsohe verkenning waargenomen ^bewegingen van een landfngsvloot die In totaal ongeveer uit 100 schepen bestond, beschermd werd door oorlogsschepen en sterke luchtstrijdkrachten en van de westelijke havens van Corsica was ultgeloopen, kon een nieuwe Aoglo-Ainerikaarschc landingsonderneming verwacht worden. Gisternacht werd een eerste landingspoging gedaan in de baai van Bormes, ongeveer 20 kilometer ten oosten van Hyères. Deze poging mislukte bloedig door de waakzaamheid der kustverdediging. Sedert de vroege ochtenduren van gister lag de kust tusschen Cannes en Nizza onder zwaar vuutf van het vijandelijke scL cpsgeschut. Van verschil lende punten tusschen Touion en Cannes worden nieuwe landingspogingen gemeld, ook van een honderdtal transportzweefviiegtnigen, die krachtig be schermd werden. Een deel dezer pogingen is reeds verijdeld, op andere plaat sen zijn gevechten gaande met de Dnltsche kustverdediging. kingstroepen gingen terstond tot te genaanvallen over. Een landingspoging noordwestelijk van Port Dramont strandde op het vuur van Duitsche batterijen. Op talrijke punten in den kustsector tusschen Cannes en Nizza ziin zware gevechten gaande. Moeilijk landingsgebied Naar het D.N.B. nader meldt ztfn de Britten eo Amerikanen aan de Zuldfransche kust geland met als zwaartepunt het gebied tusschen St. Raphael en Kaap Carmarat. Deze kuststrook heeft een lengte van on geveer 25 km en ligt ongeveer mid den tusschen Nice en Touion. Het strand is hier slechts over een ge ringe breedte vlak, dan stijgen ter stond de uitloopers der Provcncaal- sche Alpen tot een hoogte van 1800 m op. Hun hellingen zijn door de Duit- sche troepen krachtig versterkt. Reeds de gevechten van de eerste uren toonen, dat de nieuwe Iandings- onderneraing van den vijand, zoowel ten aanzien van de aanvalsbreedte als wat betreft het gebruik van strijdkrachten veel minder omvang heeft dan de invasie in Normandië op 6 Juni. Overal trof den aanvaller bliksemsnel de geconcentreerde Duitsche afweer en bracht den lan dingstroepen gevoelige verliezen Moe. Duitsche kustverdediging actief y Na verscheidene dagen van zvjare luchtaanvallen op het gebied Marseille -TouionNizza, die in den nachf zeer hevig werden, kwam de Britsch— Amerikaansche landingsvloot, die de laatste dagen bli Corsica was waarge nomen. dichter bij de kust van Zuid- Frankrijk. Afleidingsmanoeuvres, zoo als het laten vallen van levensgroote poppen boven Marseille. moesten de voorgenomen landingsplaatsen c&mou- fleeren. In de ochtendschemering gin gen bij Bormes, oostelijk van Touion, de eerste, vrij zwakke, vijandelijke strijdkrachten aan land. De onmiddel lijk reageerende Duitsche kustafweer nam de landingsvaartuigen onder vuur en vernietigde een groot deeli van een vijandelijke stoottroep, die in een -mijnenveld werd gedrongen. In het gebied van Cannes naderden ongeveer lüO transportvliegtuigen met zweefvliegtuigen de kust. Zii moesten blijkbaar versterkingen aanvoeren voor de landingscommando's, die bij Bor- les in zwaren strijd gewikkeld waren. Tezelfdertijd gingentusschen Cannes en Nizza onder-. dq bescherming van sterke formaties bommenwerpers zwaar vuur van het vijandelijke scheepsgeschut andere troepen aan land. Ook hier trad de Duitsche kust verdediging onmiddellijk energiek op. Kort daarop werden in het gebied van St. Raphael Britsch—Amerikaai^che valschermjagers ter sterkte van een bataljon neergelaten. Duitsche bewa- HOOGE ONDERSCHEIDING "VOOR VON PAPEN. De Führer heeft op voorstel van den Rijksminister van buitenlandsche ken von Ribbentrop aan Franz von Papen, tot dusver Duitsch ambassadeur in Turkije, voor bijzondere prestaties en persoonlijk optreden in dienst van het Duitsche Rijk het Ridderkruis van het Kruis voor Oorlogsverdiensten met de zwaarden verleend»^ Het doel van den vijand De landingsondernemingen der An- glo-Amerikanen aan de Zuidfransche kust zijn, naar het DNB verder ver neemt. vooreerst in hoofdaaak geba seerd op de punten St. Rapfiael en Kaap Dramont. Van een samenhan gende actie op breed front kan nog niet gesproken worden. Veeleer lijkt het, dat de viiand er vooreerst naar streeft de Golf van St. Tropez en het vliegveld bij St. Raphael in handen te krijgen, teneinde hier versterkingen door de lucht en over zee aan land te brengen en te concentreeren. In de Golf van St. Tropez hebben de Duit sche kustbatteriien een dicht versper- ringsvuur gericht op de Anglo-Ameri kaansche transportvloot. Ter hoogte van Kaap St. Pierra ontstonden aan boord van getroffen landingsschepen verscheidene ontploffingen. Eenige vrachtschepen zonken. Luchtlandings troepen en eenheden valschermjagers zijn neergelaten in het mondingsgebied van de rivier Argens. Zij kwamen in zwaar afweervuur der Duitsche defen sie. werden naar de kust weggedron gen en voor een groot deel reeds ver? nietigd. De «eerste gevangenen zijn binnengebracht. CANADA WIL EIGEN VLAG. Mackeazie King, de Canadeesche premier,heeft in het parlement den eisch gesteld, dat Canada een el^«" vlag en een eigen volkslied moet be zitten. (C.D.) Operatie over 200 K.M. Het Internationale Informations- büro meldt: De nieuwe landingsoperatie der Anglo-Amerikanen aan dc Zuid- Fransehe kust, die door sterke bom bardementen op dc kustverdedigings- werken was voorbereid en in de ochtenduren van 15 Augustus werd begonnen, strekt zioh volgens de (hans ontvangen rapporten uit over een kuslsector van rond 200 kilometer en 'omvat ongeveer het gebied van Cannes tot ten westen van Touion. De Duitsche kustverdediging was op de operatie voorbereid en overal ge alarmeerd. Aan dit feit is niet alleen het volkomen mislukken van de eerste landingspoging in de Baai van Bbrmes, die nog in den nacht werd uitgevoerd, doch ook den afweer van verdere lan dingen te danken, die ongeveer op hetzelfde tijdstip op vijf plaatsen wer den verricht. Twee van deze pogingen, nl. In de Baai van Hyeres en bij St. Rafarel werden afgeslagen, op drie andere plaatsen wordt nog gestreden. Ret vuur van de vijandelijke oorlogs bodems. die de Jandingsvloot bescher men heeft zich tot het gebied van San Remo In het oosten en Touion in het westen uitgebreid en wordt door de zware Duitsche kustbatteriien met volle kracht beantwoord. Talrijke landingsbooten werden tot zinken gebracht, of 'in brand geschoten. Andere bereikten weliswaar de kust, doch kenterden als gevolg van de uit gestrekte versperringen. V.olgens de totdusver ontvangen rap porten* is het den Anglo-Amerikanen alleen in de baai van St. Tropez lukt, ook pantserstrijdkrachten land te brengen. Men verneemt, dat valschermjagers van het invasieleger ongeveer ter sterkte van een bataljon in een be paald gebied afchter de Duitsche kust- versterkingen probeerden te dalen. Zij werden echter door de daar lig gende Duitsche alarmeenheden onder zeer zwaar vuur genomen, waardoor zij zware verliezen leden. In hetzelfde gebied door middel van vrachtzweefvliegtuigen gelande lucht landingstroepen van ongeveer dezelf de sterkte werden eveneens onmiddel lijk in zware gevechten gewikkeld. Ook de uitgestrekte mijnenvelden in de versterkinszone werden den aan land gezetten troepen op verscheidene plaatsen noodlottig. Wij publiceerden gisteren Het weermachtsbericht meldde een voortdurenden sterken vijandelijken druk, zonder dat de vijand noemens waardige successen kon behalen: de verdedigers van St. Malo sloegen ook nu alle aanvallen af. De belangrijkste strijd aan het Oostelijk front werd geleverd in Letland, v/aar behou dens een enkele penetratie alle aanvallen konden worden afgeslagen. Formaties Anglo-Amerikaansché bommenwerpers hebben Maandag ter- reuraanvallen gepleegd op Mannheim en Trier, waarbij talrijke bommen werden uitgeworpen op woongebieden en cultuurmonumenten; tien vliegtui gen werden neergehaald. Vanwege het Dep. van Financlëën Is een moderne regeling bekend gemaakt van de belasting op bier, welke een verhooging inhoudt, ingaande 15 Aug. Nogmaals de onver slaanbare draak.... De .Tromp" vergaan uit Berlijn wordt aan „Het Volk ge meld: Volgens de Engelsche bericht geving is het verlies bekend gemaakt van den kruiser „Tromp". (De „Tromp" was een flottieljelei der van 3350 ton, die in 1936 hl Am sterdam op stapel was gezet. Het schip liep 32.5 mijl en was bèwapend met zes kanonnen van 15 cm., een aantal mitrailleurs en zes torpedokanonnen. De bemanning bestond uit 295 koppen. Weermachtbericht Estland strijdcentrum in het Oosten HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 15 Aug. (DNB). Het opper bevel van de weermacht deelt mede: „Ten zuidoosten en ten zuiden van Caen is dc viiand thans opnieuw met sterken steun van artillerie en tahks tot den grooten aanval overgegaan, om den noordelijk van tarrouges staanden Amerikaanschcn formaties, die gisteren door onzen tegenaanval in de verdediging werden gedrongen, tegemoet te rukken. Na verbitterde gevechten slaagde de viiand cr in eenige sectoren in ons front binnen te dringen. Tegenaanvallen brachten hem tot staan. 40 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. In het gevechtsgebied van Brcst werden plaatselijke aanvallen van den viian<j afgeslagen cn nieuwe concentraties door geconcentreerd artillerievuur uiteengeslagen. De 'gar nizoenen van St. Malo en Dinard handhaafden hnn steunpunten tegen den opnieuw met overmachtige strijdkrachten aanvallenden vijand. Het fort De La Varde ging na held- haftigen tegenstand van zijn geslon ken garnizoen in de avonduren ver loren. Nadat de viiand de laatste dagen zijn luchtaanvallen op verdedigings werken en verkeersinstallatles in het Zuidfranschc kustgebied aanzienlijk versterkt had, landde bil in dc vroege ochtenduren van heden in het gebied TouionCannes. Onze kustverdediging is in gevechten met de vijandelijke landingstroepen ge wikkeld. Luchtdoelbatterijen der marine en bewakingsvaartuigen schoten boven de kustwateren van west- en zuid-Frank rijk dertig vijandeliike vliegtuigen neer. In het Fransche achterland werden 26 terroristen in den strijd vernietigd. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. j Bij onze Vrijwilligers. Een der helden van Caen, die dagenlang vertoefd heeft onder een regen van bommen en pro jectielen van het scheepsgeschut van den viiand, tijdens een korte rust. SS PK Mielke O/H P.M. STRIJDT IN DE WAFFEN ft MEDE VOOR EEN NIEUW EUROPA. Keuringen. Het ii-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aan melden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen H (Wiking), ft Pantzer Gre nadier-brigade Nederland, -Pantzer Jager-kompagnle Scheveningen, Landstorm Nederland en Germaanscho W In Nederland. 17.8.14 8—13 uur, Amsteydam Dam 4. 18.8.44 8—12 uur, utrecht, {J-Ers&tz-Kommando Niederlande Nebenstellc Vredcn- burg 19. 18.8.44 15—17 uur, Amersfoort, Pol. Durcbgangslager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle# inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19 en 35 Jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling kannen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen kan leder worden, die na tenminste een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezm). Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter prestatie. r Alle verdere Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de been- en terugreis verstrekken de navolgende Nebenstellen der Waf fen Amsterdam, Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56. Utrecht, Vredenburg 19. Heerlen, Saroleastraat 25. Groningen, Heerestraat 46. Enschedé, Hengeloschestraat 30: Eveneens bij het jj-Ersatz-Kommando Niederlande, I berg L Den Haag, Korte V IJver- In Italië verliep de dag bij geringe plaatselijke gevechtsbedrijvigheid zon der bijzondere gebeurtenissen. Oostelijk front. In het voorterrein der Karpathen kwam het gisteren slechts tot plaatse lijke gevechtshandelingen.-In den loop der nog voortdurende gevechten ten westen van Baranof werden gisteren alleen al in den sector van een leger corps 51 vijandeliike tanks stukgescho ten. Zuidoostelijk van Warka vielen de bolsjewisten met verscheidene divisies infanterie aan. Ook hier ziin de ge vechten nog m vollen, gang. In Litauen wierpen onze grenadiers, gesteund door pantserwagens en stormgeschut. bjj Raseinen de bolsje wisten uit ehn penetratie, die de laat ste dagen ontstaan was. 63 vijandelijke tanks en 18 stukken geschut werden vernield. In Estland mislukten herhaalde Sovjetaanvallen bij Modohn. In het penetratiegebied zuidwestelijk van het. Meer van Pskof konden de,bols jewisten. in weerwil van een zeer groot gebruik van strijdkrachten, tegen onze hardnekkig en verbeten vechtende troepen slechts weinig terrein winnen. Formaties slagvlieg tuigen steunden de afweergevechten en brachten den vijand zware ver- •liezen aan men3chen err materiaal toe. Dc terreuraanvallen op Duitschland. Door de aanvallen van formaties vijandeliike bommenwerpers werd gis- terep schade aangericht in Mannheim, Ludwigshafen, Trier en Kaiserslautern. De bevolking leed verliezen. De Dom van Trier werd zwaar getroffen, den afgeloopén nacht lieten vijande lijke vliegtuigen bommen vallen op Berlijn en het RiinlandschWestfaal- sche gebied. Boven Duitschland en het westelijke bezelte gebied verloor da vijand gisteren 22 vliegtuigen". Bijzondere onderscheiding. Bij dé gevechten in het gebied van Raseinen hebben zich de troep,ep van generaal der artillerie Wuthmann in aanval en verdediging opnieuw bijzon dér onderscheiden. De formaties van het 9de legercorps waren reeds in de zware «verdedigingsgevechten sedert 22 Juni door buitengewone volharding en dapperheid op den voorgrond getreden. De successen- van leiding" en troepen züo bekroond door den zesdaagschen slag bü Raseinen. waarin twee volle dige, modern uitgeruste vijandelijke garde-pantsercorpsen en minstens één divisie infanterie uiteengeslagen 365 viiandeliike tanks vernield werden. Door den heldhaftigén tegenstand der troepen van dit corps werd de door den vijand beoogde doorbraak in het gebied ten noorden van TUsit verhin derd en de voorwaarde geschapen voor eén verdere succesvolle verdediging der grenzen van Oost-Pruisen. De 70e pantserdivisie onder generaal-majoor Mauss had daaraan een belangrijk aandeel. De oorlog in de lucht Naar het Internationale Informa- tionsbüro van zijn luchtwapencorres- pondent verneemt, hebben Duitsche jagers gisterochtend naar het Duitsche gebied vliegende Anglo-Amerikaan sche formaties bommenwerpers reeds op den heenweg bestreden. De over 't IJsselmeer naderende formaties wer den reeds in het gebied bezuiden Zwolle in de eerste gevechten ge wikkeld. Ofschoon de viermotorige bommenwerpers weer door sterke for maties lange afstandsjagers werden geëscorteerd, konden de Duitsche ja gers volgens de tot dusver ontvangen berichten zonder uitzondering vier motorige bommenwerpers neerschieten. Op verscheidene plaatsen braken zij in frontalen aanval door de vijandelijke jagersbescherming heen en kwamen midden in de groepen bon nenwer- pers. Uit het gebied ten oosten van het IJsselmeer zetten de luchtgevech ten zich voort tot in het gebied ten noorden van Essen. Ook in het gebied van Rijn en Main werden gevechten geleverd met hier binnengevlogen Xmerikaansche formaties. Verscheidene toestellen werden neergeschoten.'Vol gens de tot dusver ontvangen berich ten werden in deze gevechten 26 vier motorige Anglo-Amerikaansche bom menwerpers vernield. Departement voor verkeer en energie Ir. E. VAN DIEREN SECRETARIS-GENERAAL. Het Rijkscommissariaat deelt mede: Bij verordening nr. 40/1944 van 10 Aug. 1944 heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied onderstaande arbeidsterreinen ge plaatst onder 4e bevoegdheid van „Secretaris-Generaal voor Verkeer Energie": het transportwezen, met name de spoor- en tramwegen, het wegverkeer, de geheele binnen zeescheepvaart, alsmede de luchtvaart, de electriciteitsvoorziehing. de gas- voorzienfng en de drinkwatervoorzie ning. Op grond van deze verordening heeft de Rijkscommissaris den Secretaris- Generaal van het Departement van Waterstaat, ir. van der Vegte op diens verzoek ontheven van het beheer ten aanzien van de zaken, wélke thans in het departement voor Verkeer en Energie zijn ondergebracht en gelijk tijdig ir. E. van Dieren te Rotterdam benoemd tot Secretaris-Generaal voor Vefkeer en Energie. „ER IS GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT." Op Donderdag 17 Augustus, te 18.45 uur, spreekt Max Blokzijl, via Hilver sum r, in de serie brandende kwesties over het onderwerp: „Er is geen vuil tje aan de lucht." NIEUWE TABAKSBON VOOR MILITAIREN. Blijkens verordening van den Rijks commissaris is met ingang van heden de bestaande militaire distributiebon ongeldig verklaard en is een nieuwe blauwrose militaire distributiebon met zwarten opdruk voor een dagrantsoen tabak ingevoerd, waarop dezelfde hoe veelheid tabak als op den ongeldig verklaarden, bon wordt verstrekt. Waar het om gaat (Slot). Het beperkte begripsvermogen. ER zijh in Nederland veten, die niet meer in een ..come-back" van Duitschland gelooven; liet zijn vodral diegenen, die wel omdat-bet-moet, maar niet naar den geest in de op kameraad schap gebaseerde arbeidsgemeenschap le ven. Mag ik diegenen echter ultnoodigen in gedachten terug te gaan tot het begin van dezen oorlog, vijf jaren geleden? Had men toen de geweldige krachts ontplooiing van Duitschland verwacht, zooals die zich in de werkelijkheid dier dagen voor de verwonderde oogen van velen voltrok? Neen! Achteraf beschouwd weten we, dat het zoo gebeurd is, maar wanneer Ge U even inspant, om U in de tijdens die dagen heerschende gees tesgesteldheid terug te denken, dan moet Ge vaststellen, dat niemand het gering ste vermoeden ervan had, dat zooiets als Duitschland toen presteerde, mogelijk was! En dat kwam, omdat Duitschland volkomen nieuwe uitvindingen toepaste. Ja en dat is het hoogst merkwaardi ge! wij wisten wel. dat Duitsch land over nieuwe middelen, over vlieg tuigen, tanks, valschermjagers en wat dies meer zij beschikte, maar wij b e- s e f t e n het niet, wij waren niet in staat om vanuit onzen door het beginsel der concurrentie begrensden gezichts kring ons bewust te worden van de krachtsinspanning, waartoe een door het andere principe der arbeidskameraad- schap geleide levensvorm in staat zou zijn. Wil gedroegen ons als een muls, die met zijn oogen de aanwezigheid van een muizenval en de constructie er van haarfijn kan vaststellen, doch die het begrip mist om de beteekenls ervan tot zich te laten doordringen en die derhalve'het slachtoffer ervan wordt. Welnu, de mensch, die uit het beginsel $an de concurrentie lééft, verhoudt zich tot den mensch, die uit het beginsel der arbeidskameraadschap leeft als een muis met zijn beperkte begripsvermogen tot een wezen met een grooter begripsver mogen, dat in staat is een muizenvèl te construeeren. W/ANNEER wij nu de situatie be- schouwen, waarin wij In deze dagen verkeeren, dan moet ons een overeen komst met het begin van den oorlog in het oog vallen. Niet alleen in strategisch opzicht, maar ook en vooral wat den geest betreft, waarin zich de gebeurte nissen voltrekken. Wij staan volgens de in dat opzicht gemaaJrte aankondigingen aan den vooravond van nieuwe krachts ontplooiingen van Duitschland. En ook nu weer: men wéét heV maar men be seft het niet. men ls vanuit zijn eigen beperkten gezichtskring schouwend niet In staat, om zich de mogelijkheden in te denken van een dpqr hqt be^iOBel Er zijn meer draken dan S". Bureaucratius. Ook is cr de draak van het Misverstand, en die heeft Maandag mot zijn vurige klauwen een uitval naar mij gedaan. Want.*aan den Raad van Arbeid mogen alleen en uitsluitend ongefrank eerde brieven ge zonden worden, wanneer genoemde Raad iemand iets gevraagd heeft, en voor het antwoord een dienst- enveloppe bijsloot. Alle andere stukken moeten van postzegels voorzien zijn. Dit is de ëéne kop van het Mis verstand. Maar als elke draak heeft het Misverstand meer koppen. De Hoornsche afzender kreeg zijn brief namelijk niet retour, omdat zij gefrankeerd was, maaromdat hij te weinig port droeg. De in zender. kon echter tot een andere conclusie komen.omdat de retour brief geen strafpostzegels ver toonde. doch alleen de medcdéeling: „Geweigerd om het port." Overigens, is Ovidius gelukkig een mensch, zoodat een dwaling hem vergeven zal moeten worden en zeker wanneer hij gelijk bij deze zich openlijk hult in hel kleed der boete, dat naar hij tot zijn troost weet vanouds den zondaar pleegt te sieren. V OVIDIUS. kameraadschap gedreven productlc-app;. raat. Typeerend in dit opzicht is reed de wijze, waarop Engeland reageert op de toepassing van de V l. ChurchUl zegt reeds langen tijd geweten te hebben, dat dit wapen zou komen. Waarom echter i- Londen dan niet reeds lang geëvacueerd en waarom begint men nu onder de ha merslagen van dit nieuwe wapen pas dc Brltsche hoofdstad overhaast te cvacuec- ren? Hier past ook weer dit ccnig juiste antwoord: het uit- bepaalde beginselen levende Engelsche volk ls weliswaar in staat om waar te nemen hetgeen een uit andere beginselen levend volk voort brengt, maar het ls door de begrenzing van zijn bepaalde levenshouding niet in staat dat volk en hetgeen dat volk pro duceert te begrijpen. En tusschen waarnemen en begrijpen ls een enorm verschil! Daarom zal de gehcclc op de oude beginseien (waarvan de concurren tie één der belangrijkste Is!) gegrondves te samenleving even traag op de nieuwe, door de Jonge volken te ontketenen eve nementen blijven reageeren, als zij tot nu toe gedaan heeft. Omdat ze niet an ders kin. Daarom ook zuilen velen, on danks alle aankondigingen en waarne mingen. niet gelooven in een nieuwe we glorierijke krachtsontplooiing van Duitschland. Even zeker als dit ls zal echter ook het feit zijn, dat die krachts ontplooiing komen zal! De volgens het principe der concur rentie werkende landen zijn wèl In staat om een ontstanen achterstand massaal op te halen. Dit ls dan ook juist hetgeen Engel-.nd en Amerika in den afgcioopen tijd bewezen hebben. Het overwicht van <t>uitschland was in het begin onder mec*- gebaseerd op de heerschappij in de lucht. De Engelschen en Amerikanen hebben dezen achterstond, neen. niet door nieuwe vindingen, maar door een massale productie ingehaald. ZU hebben echter met hun massaal, doch daardoor tevens zoo log productie-apparaat cr niet op gerekend, dat dc Duitschers met hun bewegelijk productie-apparaat eensklaps instrumenten voort zouden brengen, die bommenwerpers overbodig maken! En die nieuwe Duitsche krachtsontplooiing welke met de V l Ingezet is, zal nog menige verrassing brengen en wellicht lelden tot een In beginsel geheel nieuwe wijze van oorlogvoeren. Beschouwing in grooter verband. Het ls natuurlijk mogelijk, dat de op oude beginselen gegrondvesto wereld ook dezen voorsprong eens massaal zal in- halen. Maar ook dan weer zal dc uit nieuwe beginselen levende wereld voor nieuwe vormen, voor'nieuwe strijdmid delen om haar bestaan zorgen. En zoo zal het proces zich op natuurlijke en lo gische wijze voortzetten over de geheele wereld. Het nieuwe zal In actie en reac tie het oude overal voprbij streven, tot dat ook dit nieuweweer oud is. Tot dat dus weer een nieuwer beginsel dat van den kameraadschappelljkcn gemeen- schapsarbeid en de geleide economie verdringt. Doch dat is de zorg voor ko mende generaties. Het is "echter goed om te pogen de ontwikkeling dezer dagen een oogenbtik ln grooter verband te be schouwen, omdat men daaruit wijze les sen kan trekken voor de dagen, waarin wij nu werken en strijden. En om den cirkelgang van deze rede neering te sluiten, wil ik terugkomen op de opmerking, waarmee lk begonnen ben te schrijven. Namelijk de opmerking betreffende het Indlviduccle begrip: Ka meraadschap. Ik zei dan. dat dit woord te dikwijls misbruikt wordt door men sehen, die eigenlijk heelemaal niet be seffen wat het beteek ent. Ik geloof ook. dat we er goed aan doen het individu- eele begrip: kameraadschap en het so ciale begrip: kameraadschap duidelijk te ónderscheiden. Want natuurlijk hebben die twee begrippen verband met elkaar, en wel een zeer Innig verband. Het is toch zóó, dat een volk slechts dan in kameraadschappelljkcn gemeenschapsar beid kan werken en strijden wanneer er menschen onder hen gevonden worden die op grond van het feit. dat zij het individueele begrip kameraadschap b e- 1 ij d e n, aanspraak op leiderschap kun nen maken. Het is onjuist, om van elk lid van een volgens het beginsel van de kameraad schap werkende gemeenschap te elschen. dat ze de individueele kameraadschap belijden. Dat zou voor den gemiddelden mensch een veel te hoogen eisch zijn' Wel echter moeten in een volk. dat vol gens dit beginsel wenscht te leven, on voorwaardelijk leidersfiguren naar vo ren treden, die in hun x Individueele le ven' dit begrip kameraadschap ruivei weten te belijden. Het in «oclale kame raadschap werkende volk fcioet in zich de menselielijfc-gave leiders bezitten, welke zich tot voorbeeld kunnen stellen in hun gedachten en in hun daden. Dat Js het waar het om gaat. Karei van Heusden. mm Cor Rwy* m zi* v*n Z. Exc. POM/Ravertijf» in het biijtpél ,'t Begon zoo onschuldig' ven F ren* Gribkz. waarvan in den Prineeweschoowburg ie Den Haag de eerste opvoering werd gegeven CNF/5 ihl—n slponntiM».A*e« m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1