FRONT EN VADERLAND VOO* Om Chartres en Orleans ontbrandden hevige gevechten DE SLAG OM FRANKRIJK Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland JC.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon iM <2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 18 AUOUSTUR 1944. BCRAGER EDITIE. 88e Jaargang. No. 193, 2 pagina's. wmmmm Hoofdredacteur: fl. M. C- SCHRbDEK, Alkmaar Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties In deae Editie 11 et. per m.m. BI) contraet binnen ren Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge ilede oplage op aanvrage. Deze Courant verscblJnt dagelijks. Aan het einde de Duitsche overwinning HE aanslag op den Führer op 20 Juli heeft zijn ontstaan slechts kunnen vinden in een bepaalde houding van geest en karakter, welke het resultaat is van een volkomen overwoekering der krachten van het instinct en het gevoel docr de krachten van een dia bolisch intellect en een ijskoude duis tere berekening, aldus Rijksminister dr. Göbbels in zijn artikel in het jongste nummer van „Das Reich". Hij herinnert, aan de bekentenis v«m de daders, dat het bij hun putschpoging in hoofdzaak erop is aangekomen, de elementen en factoren van den natio- naalsocialistischen volksstaat uit den weg te ruimen, welke in den weg stonden aan de door hen weer nage streefde reactionaire, feodale heer schappij en dat zij daarvoor het tijd stip in den oorlog hebben uitgekozen, dat hun een zekere kans op succes scheen te bieden. Deze verraders trachtten niet alleen hun putsch uit te voeren omdat aan de fronten aan zienlijke belastingen aan den dag tra den, maar zij hadden naar hun beste kunnen meegeholpen om dergelijke be lastingsverschijnselen te weeg te brengen resp. te versterken, ten einde 'n putsch met kan6 op succes te kunnen ondernemen. Wij weten precies, dat slechts een onbelangrijke groep van officieren en uit het lood geslagen burgers heeft deelgenomen. Het ge vaar bestond er slechts - in, dat zij voor een deel sleutelposities Innamen in de politieke en vooral militaire oorlog voering. Wanneer wü eenmaal aan het einde van dezen oorlog de over winning in handen hebben en de zor gen van het heden van ons afvallen, zal ons stellig dit gevaar het meest cjuivelsche lijken van alle, die wij in dezen zwaren tijd hebben moeten overwinnen. Wij bedoelen daarmede niet eens de dramatische uren van den 20sten Juli zelf, toen de inwendige crisis met een korten schok tot uit barsting kwam. Het grootste gevaar lag ongetwijfeld in de voorafgaande weken en maanden, toen deze crisis als een nachtmerrie drukte op de mi litaire leiding van den oorlog en nie mand wist te zeggen, waar vandaan zij kwam. waarin zij bestond en hoe men haar doeltreffend kon bestrijden. Zoo'n crisis kan slechts overwonnen worden doordat zij uitbreekt. De ontploffing van den op den Führer gerichten aanslag heeft de zuivering in de atmospheer gebracht, die noodig was, wanneer wij weer een vrijen blik vooruit wilden krijgen. Het was meer dan gerechtvaardigd, wanneer de Führer in zijn rede voor de Rijks leiders en gouwleiders verklaarde, dat hij juist door den 20sten Juli een vertrouwen had gekregen als nog nooit tevoren in zijn leven. voortgaande wijst dr. Góbbeis erop, dat men van vijandelijke zijde, ken merkend genoeg nagelaten heeft op deze uitspraak van den Führer een kwaadwillige kritiek uit te oefenen. Men weet natuurlijk in Washington. Londen en Moskou precies, dat men door den 20sten Juli en zijn bliksem snelle en vlotte liquidatie een bond genoot heeft verloren, die door niets kan worden vervangen. De weg naar Diutschland leidt thans niet meer via geheimzinnige leidingskanalen, maar alleen nog over het front. Met het volste recht kan men beweren, dat de 20ste Juli in zijn positieve gevolgen voor de Duitsche blnnenlandsche- en de oorlogspolitiek nog in het geheel niet te overzien is. Afgezien van de voortreffelijke consequenties, die deze datum met zich mede gebracht heeft voor de concentraties van de Duitsche oorlogsinspanningen en in de naaste toekomst nog met zich mede zal brengen, heeft hij tegenover het vij andelijke kamp een versteviging ten gevolge gehad, van de Duitsche posi tie, die in haar gevolgen zeer spoedig aan den dag zal treden. Niemand in het kamp van den tegenstander zal thans nog kunnen hopen, dat er thans nog in de Duitsche oorlogsleiding een belangrijke oppositie van militai ren of politieken aard bestaat, waar mede men een soortgelijk spel zou kunnen spelen. APNIEUW legt dr. Göbbels er den nadruk op. dat er niet meer aan kan worden getwijfeld, dat de cons: rjuen- ties van den 20sten Juli in de alge- meene oorlogvoering van Duitschland ver uitgaan boven hetgeen ien van Duitsche zijde weken geleden nauwe lijks durfde droomen. Wat dit voor het Duitsche moreele en materiëele odïlogspotentiëel beteekent, zal de toe komst bewijzen. In ieder geval hebben de vijanden niet de geringste reden erover te triomfeeren en den oorlog reeds te beschouwen als geëindigd en gewonnen. Aangezien het volk zelf medehelpt, gaan vele dingen sneller dan wij in den aanvang gedacht had den. zoo gaat dr. Göbbels verder, er reeds spoedig zullen de door ons vrij gestelde vele honderdduizenden hun intrede doen in de bewapeningsfabrie- ken en kazernes, en daarmede voor de jonge lichtingen, die reeds opgeleid worden, den weg naar het fror' vrij maken. Een geweldige hoeveelheid krachten, die tot dusverre braak lag, wordt doelmatig gebruikt. U/IJ hebben, zoo besluit de minister. in de afgeloopen vier weken opnieuw een stap dichter naar de overwinning gedaan. Het is thans weliswaar nog niet voor ieder zichtbaar maar de toe komst zal bewijzen, dat dit zoo is. Wat gereinigd moest worden is gereinigd. Wanneer de natie haar oogen uitslui tend gericht houdt op den Führer, zijn bevelen trouw en gehoorzaam volgt en slechts vervuld is van de eerzucht, dit maal zelfs zichzelf te overtreffen, dan staat aan het einde van deze reusach tige worsteling de Duitsche overwin ning. Weer macht bericht In Zuid-Frankrijk valt Cannes in vijandelijke handen NIEUWS IN HET KORT. Engclsehe schoolkinderen ondervoed. „Talrijke Engelsche kinderen lijden s ontlervoedlng." zoo schrijft de „Daily Herald", „cn kunnen darrdoor niet de school bezoeken." Deze constateering was afkomstig van den plaatsvervangenden schoolarts van het. graafschap Hereford- shire, dr. Mackenzie. Kindersterfte in Zuld-Itallë. Tenge volge van de ondervoeding in Zuid- Midden-Italië is aldaar het aantal vallen van kindersterfte verdubbeld. Van de duizend zuigelingen overlijden aldus een melding van „Assoéiated Press" tilt Rome er In 't eerste levensjaar 300, welk cijfer vroeger hoogstens 150 was. In Rome. zoo wordt verder bericht, is het met de voeding der moeders zoo slecht gesteld, dat. het meermalen voor komt. dat de kinderen reeds tijdens de geboorte overlijden. Duitsche stellingen handhaven zich aan het Oostfront HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 17 Aur. (DNB). Het opper bevel van de weermacht deelt mede: „In Normandlë zette het eerste Canadeesche leger zün hevige aan vallen in den Dives-seotor en aan weerszijden van Falalse den geheelen dag voort. Onze divisies verijdelden de door den vijand becogde door braak in wisselvallige gevechten, waarbü aan weerskanten aanzienlijke verliezen werden geleden. De verbit terde worsteling duurt voort. Onze pantserformaties gingen tegen de Amerikanen, die nit het gebied van Argentan verder aanvielen, tot den tegenaanval over cn wierpen hen naar het Oosten cn Zuidoosten terug. Gemotoriseerde vijandelijke strijd krachten rukken verder naar het Oosten in de richting van den n id- denloop van de Seine en naar het Zuidoosten In dc richting van de Loire op. De stad Drenx ging na zwaren strHd verloren. Om Chartres en Orleans zijn hevige gevechten ontbrand. In Bretagne werden verscheidene vijandelijke aanvallen ln het gevechts- gebied van Brest door geconcentreerd afweervuur uiteengeslagen. In de cita del St.. Malo bliift het garnizoen held- haftigen tegenstand bieden. De batterij Cezembre sloeg met haar vuur in weerwil van een zeer hevige vijande lijke beschieting verscheidene vijande lijke aanvallen op den citadel uiteen. In het kustgebied van Zuid-Frankrijk duren de hevige gevechten tegen den vijand, tiie in toenemende mate ver sterkingen uit de lucht en uit zee krijgt, voort. Na zwaren strijd slaagde de viland er in de stad Cannes binnen te dringen. Lichte Duitsche vlootstriidkrachten en bewakingsvaartuigen brachten voor de Fransehe Westkust in de ochtend uren van 15 Augustus in versch< "^ene gevechten met een overmachtige Brit- sche vlootformatie twee torpedojagers tot zinken en beschadigden een krui ser. Een eigen vaartuig is gezonken, een tweede werd beschadigd. In den strijd tegen de vijandelijke landings- vloot beschadigde de luchtmacht voor St. Tropez twee vijandelijke transport schepen met een gezamenlijken inhoud van 18.000 ton zoo zwaar, dat zij ver loren geacht kunnen worden. Een slag schip werd door een zware bom ge troffen. In het Fransehe achterland werden 18 terroristen in den strijd vernietigd. Het vergeldingsvuur der V. 1 op Lon den duurt voort. Van het Italiaansche front werden geen belangrijke gevechtshandelingen gemeld. In Noord-Italië zijn in de periode van 11 tot 15 Augustus 844 terroristen vernietigd. i het voorterrein der Karpathen werden Noordwestelijk van Krosno aanvallende Sovjets na een tijdelijke penetratie in den tegenaanval terug geworpen. In de verbitterde aanvals- en afweergevechten in de groote bocht van den Weichsel werden gisteren 67 vijandelijke tanks stukgeschoten. i den sector aan weerszoden van Wirballen zetten de Sovjets hun door braakpogingen met steun van sterke formaties tanks en slagvllegtuigen den geheelen dag voort. De hevige ge vechten duren voort. Aan het Letlandsche front handhaaf den onze grenadiers hun stellingen noordelijk van Birsen tegen nieuwe, hevige aanvallen der bolsjewisten. 49 vijandelijke tanks werden stukgescho ten. In Estland zijn onze troepen ten Westen van het Meer van Pskof nog steeds in zwaren strijd gewikkeld met opdringende Sovietstrijdkrachten. For maties slagvliegtuigen steunden de ge vechten van het leger in dit gebied en vielen het vijandelijke veerverkeer tus- schen het Peipusmeer en het Meer van Pskof met goed gevolg aan. Elf vol geladen veerbooten werden tot zinken gebracht. In luchtgevechten en door „Penthers* vallen aan. Da modernst# oants ar wagen ter wereld in actie aan net (roet in Italië. TerreinmoeliljkKeden bestaan er voor den .PantWer" nauwe lijks. De rupskettingen stellen Hem kt en over beken, greppels en keuvbls te trekken PK Bayer/O-H/P m Amrrlkaansch gezondheidswezen in ge vaar. De „New York Daily News" heeft geconstateerd dat het gebrek aan artsen en deskundigen van allerlei aard ln de Vereenigde Staten een dergelijken omvang heeft aangenomen, dat de toe komst hierdoor ernstig wordt bedreigd. Jaarlijks sterven er in Noord-Amerlka ongeveer 4000 artsen, terwijl er leder Jaar slechts 1000 bijkomen, zoodat de jaar- lijksche teruggang ten naaste bij 3000 be draagt. Chicago beweent een misdadiger. Dezer dagen vond te Chicago een „typi sche gangsterbegrafenis" plasts. ter nage dachtenis van den Chicagoschen misda diger Lawrence Mangano. die door zijn rivalen was vermoord. Het lijk was gelegd in een kist van puur zilver, die eer waarde vertegenwoordigde van 10.000 dol lar. Achter den lijkwagen reden «Ml prachtige auto's, rijk beladen met bloe men. terwijl 500 rouwdragers den stoet volgden. luchtdoelgeschut verloren de Sovjets 56 vliegtuigen. In de zware gevechten in den cen- tralen sector van het Oostelijke front hebben formaties vliegtuigen <n luchtdoelgeschut van een luchtvloot in de afgeloopen zes weken 889 vijande lijke tanks en 1217 vliegtuigen ver nield. Formaties vijandelijke bommenwer pers vielen plaatsen in Midden- en Zuid-Duitschland aan. Vooral in Maag denburg en Dessau werd schade aan gericht. In den afgeloopen nacht on dernamen Britsche bommenwerpers terreuraanvallen op Stettin en Kiel. In de oude stad van Stettin werd vrij groote schade aangericht. De bevolking leed verliezen. Afzonderlijke vijande lijke vliegtuigen lieten bovendien bom men vallen op Berlijn en West- Duitschland. Door luchtverdedigings strijdkrachten werden 49 vijandelijke vliegtuigen vernietigd". In aanvulling op hel weermachtsbe- richt wordt medegedeeld: Bij de verbitterde aanvals- en ver dedigingsgevechten in de groote bocht van den Weichsel heeft het 37ste batal jon pioniers onder bevel van den rid derkruisdrager kapitein Warschnauer zich door voorbeeldige dapperheid on derscheiden. BH de zware verdedi gingsgevechten ten noordwesten van Bialystok heeft zich een sectie pant serjagers van de Mecklenburgsch Pommersche 12e pantserdivisie onder bevel van luitenant, von Veltheim bij zonder onderscheiden. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren.) Van 20 AUGUSTUS t.e'm. 2 SEPTEMBER- Brood: 35 A en 36 A elk 4 rants. 35 B en 36 B elk 1 rants. Beschuit: 35 en 36, elk 1 rnnts. be schuit. Bloem: 209 en 210, elk 1 rants. Kindervoedseh D 71 250 gr. gort. E 71 250 gr. kindermeel of voe dingssuiker- Boter: 35 A en &p> B elk Y* rants. boter. Kaas: 208 100 gr. 20 of magere Melk: 35 en 36 (13/4 1) Taptemelk 35 en 36 (1 3/4 1.) Vlees oh: 35 A en 36 A elk 1 rante. 35 B en 36 B elk 1/4 rants. Suiker: 307 500 gr. Jam: 206 250 gr- Vervangingsmiddel: 205 1 rants. Koffiesurrogaat: 204 250 gr. Versnaperingen: 35, 150 gr. Tabak: 35 en 36, elk 1 rants. sigaren, tabak of sigaretten. Op deze bonnen mag reeds op 18 Aug. van des middags 12 uur af worden gekocht, uitgezonderd: vleesch, aardappelen, melk en tapte melk. Reeds aangegeven bonnen, die nog geldig zijn: Tot en met 2 Sept. 200 voor 250 gr. peulvr., 199 voor 250 gr. rogge- vlokken, C 50, D 50 en E 50 voor waschpoeder, C 58, D 58. E 58 voor waschpoeder. C 66, D 66 en E 66 (waschpoeder). 194 voor eenh. toilet zeep en E 67 voor toiletzeep. R 05 voor scheerzeep. Toelichting op dc bonnenlijst. Zooal6 bekend is voor de periode van 6 Augustus tof en met 2 September a.s. Bon 200 Algemeen voor 250 gram peul vruchten aangewezen en Bon 199 Alge meen voor 250 gram roggevlokken of havermout. In verband hiermede wordt Realistische Duitsche persstemmen Het motief van de landing in het Zuiden De AN.P.-correspondent meldt: Nu de eerste Sovjetrussische aanvals golf aan den Weichsel is vervloeid en het frontbeeld in het Oosten geen In grijpende wijziging ondergaat, vraagt het krijgsgebeuren in het Westen meer dan ooit de aandacht, vooral nu het beeld van den strijd in dit deel van Europa door de nieuwe landing In Zuid-Frank rijk wederom aanzienlijke veranderingen heeft ondergaan. Over de ontwikkeling der laatste dagen ln Noordwest-Frankrijk schrijft de „Völkisclie Beobachter". dat deze de Duitsche legerleiding voor nieuwe beslissingen stelt en dat vermoedelijk In de komende dagen zal blijken in welke richting die gaan. De gevechten ln het landingsgebied tus- schen Toulon en Canues laten op grond van d» aehaarsehe berichtgeving tot dus verre nog geen eenlgszins nauwkeurige beoordeeling toe. doch het verband met den strijd in Noord-Frankrijk is evident, daar het de bedoeling der geallieerden is Duitsche strijdkrachten te binden en volgens de eigen verklaringen van het Brltsch-Amerikaansche opperbevel een verbinding tot stand te brengen tusschen de beide afzonderlijke strijdtooneelen in Frankrijk. De geallieerden spreken dan ook van den slag om Frankrijk. Over de na de nieuwe landing ontstane situatie schrijft de „Deutsche Allgemeine Zeitung": Wij zullen in de komende dagen de militaire ontwikkeling met nog andere maten moeten meten dan tot dusver, want de tegenstand, die thans moet worden geboden nu de landing in het zuiden van Frankrijk ons een nieuw front wil op dringen. zal gezien moeten worden van het gezichtspunt, dat het er in deze phasc van den strijd alleen op aan komt den tegenstander niet tot het door hem ge- gewenschte groote succes te laten komen. Ook de andere Duitsche bladen doen uitkomen, dat de legerleiding thans voor nieuwe problemen start, die nieuwe be slissingen elschen. De Anglo-Amerikanen trachten in Normandlë den ring om de Duitsche strijdkrachten te sluiten Zoo wel de Engelschen als Canadeezen. die te dien einde in het gebied van Falaise naar het zuiden trachten op te rukken, als de Amerikanen, die zich noordwaarts bewegen en thans ten noordwesten van Argentar staan, stuiten op verbitterden Dultschen tegenstand, die een vereeni- ging der beide geallieerde legergroepen tot dusver heeft weten tc verhinderen. ïn de bevelvoering der geallieerde legers in Noord-Frankrijk is dezer dagen een wijziging aangebracht, die naar Duit sche meening noodzakelijk is geworden doordat het oorspronkelijk 100 km. lange front thans een lengte van 400 km. heeft en de sterkte der strijdkrachten dien overeenkomstig Is vermeerderd. Onder de opperste leiding van generaal F.lsen- hower, die zijn hoofdkwartier vorige week naar Frankrijk heeft verplaatst strijden ln Noord-Frankrijk thans het 3de (volgens andere opgave het 1ste) Canadeesche leger onder leiding van generaal Crecar en daaraan naar het westen aansluitende het tweede Britsche leger onder genera:! Dempsey. Beide r~ Jeugdstormfrontfonds gevormd Hoofdstormer Van Geelkerken van den Nationalen Jeugdstorm heeft ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van den Jeugdstorm, dat on 30 September feestelijk zal worden gevierd, een Jeugdstormfrontfonds ingesteld waarvan de binnenkomen de gelden bestemd zullen worden voor de op- en inrichting van een Jeugdstormherstellingsoord- Voor dit herstellingsoord komen in aanmer king jonge Nederlandschc soldaten, die als lid van den Jeugdstorm naar het front «Un vertrokken en daar zijn gewond geraakt, storm- sters, die zich aan het front hebben ondersohelden als Roode Kruisxus- ter of zich op andere wijze hebben verdienstelijk gemaakt cn herstel van krachten behoeven, stormers cn stormsters uit de geteisterde gebie den (ook uit Duitschland), die zich daar verdienstelijk hebben gemaakt en/of gewond zijn geraakt, benevens alle leden van den Jeugdstorm, die zich aan het thuisfront onderschei den en wier lichamelijke toestand een periode van rust dringend noodig maakt. Boeren, uw volk vraagt brood, vet en aardappelen scheurt grasland. legers vormen tezamen de 21ste leger groep onder leiding van generaal Mont- gomery. Hieraan sluit zich naar het wes ten het 1ste Amerikaansche leger onder generaal Hodges en het derde Ameri kaansche leger onder generaal Patton aan, «fle oorspronkelijk beide eveneens deel uitmaakten van de 21ste legergroep doch thans onder generaal Bradley een speciale 12de legergroep vormen, welke evenwel onder het opperbevel van gene raal Montgomery blijft staan. De landing in Zuid-Frankrijk heeft hier bij het groote publiek niet dien indruk gemaakt als de landingen van den 6den Juni in Noord-Frankrijk. In ingewijde Duitsche kringen werd zij op grond van de sterke troepenconcentraties op Cor sica en de concentratie van talrijke schepen ln de wateren van het eiland sedert geruimen tijd verwacht. Alleen verkeerde men ln het onzekere of «Je tegenstander een landing zou beproeven aan de Italiaansche westkust, b.v. in het gebied van Spezia. dan wel aan de Zuld- fransciie kust. De geallieerden' hebben de Zuldfransche kust gekozen, waar de Alpen diep azn de zee komen en slechts een smalle kuststrook vrijlaten. Slechts enkele rivierdalen laten hier de moge lijkheid van een landing toe. thans geïn bon voor peulvruchten of grutterswaren aangewezen. De boterbonnen 35a en 35b geven van 20 Augustus tot en met 2 September a.s. elk recht op 125 gram boter. Voorts zal met ingang van 20 Augustus a.s. het rundvet, waarvoor men destijds bon „boter 36a" bij den slager heeft moeten inleveren, afgeleverd worden. Zooals reeds werd medegedeeld wordt dit rundvet verstrekt als aanvulling op het boterrantsoen van kinderen, ge boren in 1926 of later. Tenslotte wordt van 20 Augustus af de volvette kaas of 40 kaas afgele verd, waarvoor men destijds bon „Ai- gemeen 181" bij zijn leverancier heeft moeten inleveren. WEER S KILOGRAM AARDAPPELEN. Van 20 tot en met 26 Augustus a-s. kan men op elk der bonnen aardap pelen 35 l'/i kg aardappelen koopen. Op den bon toeslag 35 is 1 kg aard appelen verkrijgbaar. Evenals vorige week bet geval was, kan men ook ditmaal reeds op Vrijdag 18 en Za terdag 19 Augustus sus. aardappelen op bovengenoemde bonnen koopen. RANTSOENBONNEN VOOR HAVERMOUT EN GORT. In d»n vervolge zal men zoowel op de rantsoenbonnen voor havermout als op de rantsoenbonnen voor gort, haver mout e. d. en gort e. d. kunnen koopen. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tusschen havermout e. d. eenerzijds en gort e- d. anderzijds. Duidelijkheidshalve wordt nogmaals een opsomming gegeven van hetgeen een rantsoen havermout en van het geen een rantsoen gort omvat. Een rantsoen havermo u t is: 250 gram havermout, haverbloem, havervlokken, havergort, gemengd meel (pannekoek- meel), roggevlokken, voedingssuiker in poedervorm of 312% gram voedinga- suiker in vloeibaren vorm. Een rantsoen gort is: 250 gram gort, gortmout, gort- bloem, gemengd meel (pannekoekmeel), grutten (a-soorlen), aardappeltapioca, aardappelmeelvlokken, vier liter gort pap (in combinatie met taptemelkbon- nen) drie pakjes gemalen gort, bereid met gemalen magere blokmelk met suiker, 250 gram voedingssuiker in poedervorm of 312% gram voedingssui ker in vloeibaren vorm. Ook op den thans geldigen bon „Al gemeen 199" kan men behalve rogge vlokken en havermout e. d. gort e- d. koopen. GEÏNTERNEERDEN IN NED.-INDIE. In verband met de zeer beperkte publicatiemogelijkheden, waardoor binnengekomen interneeringsberich- ten vooral eerst na geruimen tijd in de pers kunnen worden opgenomen, wordt aan allen die verwanten of be kenden in Ned.-Indië hebben, in over weging gegeven hiervan, voorzoover zulks nog niet is geschied, mededee- ling te doen aan de 5e afdeeling van het Ned. Roode Kruis. Jul. van Stol berglaan 27—29, 's-Gravenhage. Gevraagd wordt opgave van naam, voornamen, geboortedatum, beroep, werkgever en laatstbekend adres van deze personen (ook yan vrouwen en kinderen), alsmede de naam en het adres van dengene aan wien, in geval bericht van interneering is of wordt ontvangen, hiervan kennis moet wor den gegeven. Voor zoover de mogelijkheid bestaat, De nobelen....- In trein en tram kan men drie categorieën mannen ontmoeten. Die der eerste staan principieel voor geen enkele vrouw op. onverschillig of zij jong of oud, dik of dun is. Die der tweede staan hun plaats uit aangeboren wellevendheid aan ille vrouwen af. En die der derde tenslotte dc walgelijkste en lam lendigste categorie! rijzen alleen op voor d i e vrouwen, welke er aardig, jong en elegant uitzien! Deze lieden zijn de Don Juans-met-het- ploertenhart! Deze lieden zijn be snaard met kabeltouwen. Een verbolgen lezeres uit Zaan dam schrijft mij ten aanzien var, deze, gewoonlijk -ils heer vermomde indlviduën o.a. het volgende: „Ik kon blijven staan, want ik loop op alle dagen en zie er daarom nic-l zoo aantrekkelijk uit. Waarlijk, het heer zijn zit niet in het uiterlijk. Ik kende eens iemand, dte een boeze roen droeg, die een platte uitspraak had en smakte bij zijn eten, en toch was deze man in menigerlei opzicht méér heer dan de net ge- kleede heeren, die mij ln mijn toe stand staan lieten en opstonden voor een juf met roodgelakte nagels!" Mevrouw, U hebt volméékt gelijk. Maar laat het U een troost zijn, da* elk eerlijk man denkt, gelijk U denkt- Ik hoop, dat U een zoon krijgt, want Ik ben ervan overtuigd, dat IJ hem zult opvoeden tot een „heer", zooals U een „heer" ziet, en zooals ik een „heer" zie! VOVIDIUS, J Wij publiceerden gisteren Donderdag 17 Augustus. - Het weer- machtsbericht meldde zwaren strijd in het gebied van Chartres en verbitter den strijd om de bruggehoofden in Zuid- Frankrijk. „Amerika wenscht steunpunten in Ned. Oost-Indië wanneer Amerika he» bezit van N.O.-I. zal hebban hersteld." aldus een bericht uit Washington. Bij luchtaanvallen zijn in verschil lende deelen van ons land door Anglo- Amerikanen 24 Nederlanders gedood 20 zwaar- en 72 lichtgewond. dat bedoelde personen bij het uitbre ken der vijandelijkheden in militairen dienst waren, gelieve men bovenbe doelde opgave tevens te doen toeko men aan de le afdeeling van het Ned. Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage. zoo mogelijk boven dien met opgave van rang, stamboek- nummer en troepenonde deel. DE Z-S PROCEDURE VOOR CREDIETINSTF.LLINGEN. Van bevoegde zijde wordt herinnerd aan de toepassing van de procedure der Z-S-kaarten op het geheele gebied van het bankwezen, d.w.z. alle onder de hoofdgroepbanken ressorteerende onder nemingen. De mededeeling hieromtrent verscheen in de bladen van 4 Augustus jl„ waarbij de sluitingsdatum werd vastgesteld op 20 Augustus- Ondernemers, die in gebreke blijven vóór 21 Augustus hun aanvraag in te dienen, stellen daarmede zichzelf en hun werkkrachten ter beschikking voor gebruik elders. Waar blijft de binding tusschen deze beide? In de Nederlandschc pers Icon men onlangs bittere klachten van niet ver lof naar het vaderland gekomen frontsoldaten lezen. In die klachten zat veel, dat Juist Is en daarnaast ook wel het een en ander, dat onze vrijwilligers niet zien, omdat ze met bepaalde omstandigheden by ons niet meer zoo bekend zfjn als voor hun vertrek naar het front. Hun bitter heid richtte zich minder tegen ons volk in het algemeen, dan tegen die genen onder hun nationaalsocialisti- .sche kameraden, die gezond van UJf en leden in het vaderland wisten te blijven, dank zij hun handigheid in het verzinnen van uitvluchten. die van hun zoogenaamde onmisbaarheid uitgaan, aldus Max Blokzijl in zijn gisteravond gehouden radiopraatje. Nu, zulke moreele onderduikers zul len er onder de nationaalsociallsten, of althans onder hen. die. zich zoo noemen, wel zijn. Ik neem dat niet alleen aan, maar ik ken ook wel de noodlge gevallen, en zoo zal het velen in nns kamp gaan. maar ook op dit gebied doet men goed uiterst voor zichtig te zijn met generaliseeren. Het „Algemeen Handelsblad" dat op deze klachten van frontsoldaten die het had'nagedrukt. Inging, zei dan ook te recht het volgende: Wij nemen deze grieven met. instemming over, omdat wij er zeker van zijn, dat hieruit de geest van den frontsoldaat spreekt, de geest van de Jonge kerels die het straks na hun terugkeer zullen moeten doen, in samen werking met de revolutionnair gebleven ouderen, die niet konden gaan. maar die zelr hier hun plicht deden, er niet „be ter'- van werden, „niet dik" deden, het niet In groote huizen en groote auto's zochten, maar iti groote trouw aan de beginselen, in grooten strljdgeest en ln groote lielde voor hun tijdelijk van de ankers losgeslagen volk, en wier zo nen hun plicht deden als vrijwillig sol daat. Het ls goed, dat de verwijten der front soldaten, in hoofdzaak tot de nationa listen in Nederland gericht, met zulke woorden zijn aangevoeld. Want waar nu deze klachten dank zij de publicatie, ons allen ter kennis zijn Vebracht, eischt de rechtvaardigheid ook, dat scherper om lijnd wordt dat de moreele onderduikers in eigen kamp het verwijt wel verdie nen, maar dat ze tenslotte niet talrijk zijn. Groot is daarentegen het aantal van hen. die zelfs, waar ze voor den zwaren frontdienst zijn afgekeurd en dat zijn er tienduizend en meer toch nog al hun vrije uren en ook wel lange kazer nemaanden. er voor over hebben om den dienst te verrichten waarvoor ze nog wel geschikt zijn gebleken. Voor het overige geloof Ik niet dat der gelijke zaken ln de tegenwoordige phase vnn onzen strijd zich leenen voor een uit den aard der zaak vruchtelooze be spreking in het openbaar. Maar wat de belde bedoelde frontsoldaten meenden te moeten opmerken, ls toch belangrijk ge noeg om ons thutsgcblovenen er aan te herinneren, dat deze mannen, dte elke seconde hun leven voor hun ideaal, dat ook het onze is, op het spel zetten, het volle recht hebben niet alleen van hun kameraden natlonaalsocialisten, maar van het geheele volk van Nederland, waar voor zij ln de eerste plaats vechten, te elschen. dat het tenminste bewijst, zich van den ernst van het oogenblik bewust te zijn. Mogelijk, dat er onder onze nationaal sociallsten zijn, die meenen den volke altijd nog een levenshouding- te moeten toonen, die den indruk moet maken, als of Nederland met dezen oorlog bitter weinig heeft uit te staan. Maar zeker ls. dat ons volk ln breede lagen juist nu er blijkbaar net zoo over denkt als deze be treurenswaardige uitzonderingen. En Ik kan me voorstellen, dat véél vrijwilli gers, die hier van het front met verlof zijn, hun oogen cn hun ooren niet ge- looven, het gevoel krijgen dat de massa bij ons op een vulkaan ronddanst, en geblinddoekt een altijd nog mogelijke al- gemeene beproeving van moeilijk te schatten afmetingen tegemoet gaat. Oorlog of vacantie. In de Haagsche Courant vond Ik dezer dagen onder het opschrift „Oorlog of va cantie" ln dit verband een treffend ar tikel, dat zeer terecht scherpe critiek uitoefent op deze wonderlijke toestanden bij ons in de maand Augustus van het oorlogsjaar 1944, Het blad schreef woor delijk. „Is hot oorlog of vacantie op het oogenblik? Spelen zich betrekkelijk niet ver van onze grenzen, geen groote. ge weldige gebeurtenissen af. geladen van dramatiek en vol van historischen zin, en nemen we enkel maar „met vacantie" aan die, een nieuwe wereld vormende, gebeurtenissen deel? Zijn wij dan zoo plomp van geest, dat al die geweldige dingen, welke thans gebeuren cn die ln schier verbijsterend tempo aansturen op het einde van deze meest gigantische worsteling aller tijden. geen levende hartstochten in ons wakker roepen, onze zenuwen niet spannen tot het uiterste, onze daadkracht niet opvoeren tot het allerhoogste, zoodat we toch dood-gemoe- dereerd „met vacantie" gaan, rust. zoe ken, ontspanning? Rust in dezen tijd, waarin de wereld kreunt en dreunt In haar voegen? Ontspanning in dezen tijd waarin de bodem van het oude Europa van bloed wordt doortrokken? Zijn we dan enkel maar poppen, waar het lot mee speelt? Ontbreekt het ons aan scru pules, aan ideeën, aan dadendrang? Gaat de baatzucht der consequente individua listen dan zoo ver. dat zij voor alles nor maal willen leven, terwijl alom de dood rondwaart, het gebrek grijnst en de ver nietiging dreigt? De oorlog woedt, ln zijn felste, heftigste, bloedigste fase en wij. wij gaanmet vacantie". „Wij laken en veroordeelen scherp die vermaledijde houding van afzijdigheid, dien vervloekten geest van 't-gaat-ons- niet-aan bij een deel van ons volk. dat den oorlog ziet als een schouwspel van verre, waardoor het niet wordt geraakt en waarover het enkel zoo te hooi en te gras. wel eens iets hóoren of lezen wil Het moppert als de trein te laat ls, wan neer het pension te vol ls, en het menu te mager. Men vergeet, «fat ook dit eigen, kleine wereldje ieder oogenblik in vuur en vlam kan staan, men moppert, kan kert. klaagt en vergeet hoe duizenden landgenooten in de tropen in interne#- ringskampen leven, onze koloniale wer kers, van wie er zoovelen Jarenlang zwoegden zonder een dag met vacantie te gaan." Het blad, dat dit en nog meer schreef, is geen natlonaaWocialistlsch dagblad, en zijn redactie bestaat niet uit natlonaal socialisten. Deze uiting vari bitterheid echter sluit aan bij die van onze front soldaten. Verbijsterend beeld. Het beeld, dat ons volk ln deze beslis sende dagen en maanden te zien geeft, ls verbijsterend. Zeker ls het Juist, dat eenige honderdduizenden op bevel te werk gestelde volksgenooten wel degelijk weten wat oorlog ls, en de gezinnen welke zij achter lieten weten het ook. de moe ders en de vrouwen, die het liefste wat ztj bezaten aan de fronten hebben afge staan, weten dat nog honderdmalen beter En dat het oorlog ls begrijpen ook de helaas al te talrijke families, wier huizen «foor bommen zijn vernield, wier leden door het beschieten van treinen ln de allerlaatste dagen en weer ln toenemende mate. zfjn gedood of voor het leven ver minkt. Maar een groote volksmeerderheid heeft van dezen oorlog nog weinig meer ge merkt dan de gevolgen der distributie, wat minder treinen in het spoorboekje, kleinere kranten, en het een en an«fer waaraan men zich had gewend en dat nu niet meer te koop ls. Ik kan dan ook vaak een bitteren glim lach niet onderdrukken, als ik de huile balken van Radio Oranje al of niet ge kroond. gesteekt. of besneden, hun lesje over de vreeselljke onderdrukking hoor opzeggen, cfie ons volk naar hun meening moet. doormaken. Neen. als ze hier even om een hoek konden kijken, dan zouden ze elke Nederlandsche stad, elk Nederlandsen dorp honderd malen verkiezen boven het in puin vallende Lontfen, dat ze lntus- sehen wel in den steek gelaten zullen hebben. De verbijstering en ook de verbittering die zich van onze frontsoldaten met ver lof meester maakt als ze hier opmerken, dat ons volk voor een belangrijk deel uit struisvogels bestaat, die zelfs nu hor doen alsof er voor hen geen vuiltje aan de lucht ls, ls meer dan begrijpelijk. Zoo zien wij Nederlandsche thuisgebleven na- tionaalsocialisme ons volk ook. En blijkens het stukje in de Haagsche Cou rant, ook anderen, die den kop niet In het zand wenschen te steken. Daarom is het niet zoo tragisch te ne men, als er onder ons vechters voor den nieuwen tijd enkelen rondloopen. wier beenen te zwak voor een al te voorbarige weelde is gebleken, of wier moed in het spreken grooter dan in het handelen is. Ze vallen sinds jaar en djg onaangenaam op. Zijn ze er nog. als straks onze front soldaten terugkeeren, dan geef Ik geen uur voor hun baantje meer. Neen, zwaar der, veel zwaarder te dragen ls de men taliteit onzer massa's, het feit, dat dit volk, in rustige tijden nijver en fatsoen lijk, eerlijk en menschllevend. in de oogenblikken der beproeving zoo zlelig- kleln, zelfzuchtig en beneden «fe maat Is gebleken. Ik weet heel goed hoe men bij ons denkt: Over veertien dagen is de oorlog uit. Bij ons ls geen invasie gekomen. Jammer voor de Franse hen, maar daar kunnen wij toch niets aan doen? Dat beetje schade, die paar duizend dootfen in ons land, 't ls wel erg, die arme men- schen. maar wc moeten ons offer brengen. Voor den herfst is het zaakje gezond. Duitschland zakt ln elkaar. De koningin en de regeering komen terug, de gijze laars, de gevangenen en «f e tewerkge- stelden komen naar huis. Waarover zul len we ons verder nog druk maken. En voor het overige zorgt onze Lieve Heer. Nog niets begrepen. In werkelijkheid heeft men. In al te groote kringen bij ons van de dingen ook nu nog niets begrepen. Wat snapt men van dezen oorlog? Wat van zijn oorzaken? Wat van zijn mogelijke gevolgen? Men leest er over ln de krant, men leurt met berichten van over zee. Maar intusschen ls men al zoover, dat men zelfs niet ntear wenscht le gelooven wat van den kant van koningin, kabinet en radiorak kers komt. Het vergéldlngswapen V 1? Och wat. menschen, dat. bestaat niet, alles propaganda. Mussolint gevangen en daarna bevrijd? Wie het gelooven wil Heeft Goebbels bedacht. Bolsjewistisch gevaar ook voor ons? Daar loopen we niet ln hoor. Laat Stalln Duitschland maar verwoesten, dat hebben ze daar verdiend. Verder komt-ie beslist niet Over veertien dagen zijn hier de Engel- schen en de Amerikanen. En zoo gaat het door. Dat is de bijdrage van het volk van Nederland op het hoogtepunt van den strijd om leven of ondergang van Europa. En alleen in dit land is het mogelijk, dat aan het eind van het vijfde oorlogs jaar. ruim 4 Jaren nadat Nederland ln die worsteling betrokken werd, een vrouw aan het Hollandsche Spoor In Den Haag uitstapte, haar kinderen voorzien van emmertjes, schopjes, vlaggetjes en krul- wagentjes. en aan een Hagenaar de vraag stelde: „Kunt u mij ook zeggen, welk» tram ik moet nemen om het vlugst aan het strand te zljnf" Totale oorlog ook ln Nederland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1