GELOOF De tangbeweging in West-Frankrijk Parijs is frontstad geworden DE TAAK VAN DEN OMROEP Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scltagen: Laan 301. Telefoon 144 (2 lUnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 19 AUGUSTUS 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang. No. 194, 2 pagina's. Vd» mmmmm Hoofdredacteur: H. m c. sc:iutóui:ii. Alkmaar Advertentie-tarief: PrUt der gewone advertenties In deie Editie li cl per m.m. BIJ contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korring. Tarieven voor de ge- heele oplage op aanvrage. Deze Courant verschUnt dagelUks. HET woord geloof heeft een bijzon deren klank. Er wordt niet alleen Iets zeer persoonlijks, doch ook iets zeer heiligs mee bedoeld. De mensch onderscheidt zich door zijn geloof van alle overige wezens. Door zijn geloof komt de mensch nader tot God. Hij wordt zich bewust van zich zelf als mensch en ervaart de buiten ruimte «n tijd uitgaande, de deze wereld overschrijdende bindingen van zijn diepste wezen met het Onuitspreke lijke. Het is den mensch gegeven in bijzondere gevallen de grens van deze ervaarbare wereld te overschrijden en met zijn heele persoonlijkheid iets van het Onuitsprekelijke deelachtig te worden. Deze meest persoonlijke emotie treft, den mensch in zijn persoonstotaliteit, in zijn ik, in zijn ziel. Wie het geluk van deze grensover schrijding kent, weet ook, dat hij er een ander mensch door geworden is. Hem is deelachtig geworden het bewustzijn van een Hoogere leiding, van een Voorzienigheid. Hij weet zich geborgen in die Voorzienigheid, die voor hem mede taak, zending, roeping beteekent. Deze ervaring, die een belangrijk deel van het geloof inhoudt, is zoo oud als de mensch zelve. Zij is een oer-belevenis, een oer-binding. Enkele groote en goddelijke geesten hebben aan deze persoonlijke ervaring uit drukking gegeven in bepaalde uitingssvormen. Deze zijn ontwikkeld tot een bepaald geloof, meestal georganiseerd in een bepaalde kerk. De kerk. die op Europa haar stem pel gedruk(t heeft, is de Christelijke. Europa mag een chris' ;li.jk wereld deel en ons land, als deel van dit werelddeel, een christelijk land genoemd worden. JUIST daarom is veel van hetgeen we om ons heen zien zoo onbe grijpelijk. Er wordt thans vaak vernomen, dat het geloof een nieuwe bloeiperiode doormaakt. De kerken zouden onder den druk der tijden weer voller zijn dan eenige jaren geleden het geval was. Vele menschen zouden zi.in gaan Inzien, dat alleen het geloof antwoord kan geven op de vragen, waaraan het materialisme en het verstand nooit toe kunnen komen. Velen zouden weer intuïtief aanvoelen, dat alleen de redding uit het geloof kan komen! En voorwaar, ongelijk hebben zij niet! Maar en thans komen we bi.i het onbegrijpelijke waar is het christe lijke geloof te vinden? Wanneer het er om gaat. een een heidsfront te vormen tegen een ver meenden vijand, dan vinden, ik weet niet hoevele kerken elkaar, doordat ze zich christelijke kerken noemen. Dringt men echter dieper door in deze kerken, dan hebben ze slechts een uiterlijken naam gemeen. doch overigens bestrijden ze elkaar op leven en dood in naam van Christus. eene kerk klampt zich vast aan haar verworven en als goddelijk recht beschouwende machtspositie: bij al haar doen en laten geldt in de eerste plaats de overweging of haar (wereldlijke) macht er wel door vergroot wordt. Een andere kerk zweert bij den letter, weer een ander bij een bepaalde interpretatie van dien letter en in den strijd om den letter blijkt de geest vergeten. Nog een andere kerk meent het buiten eiken letter te kunnen stellen en stelt zich tevreden met een schoonheidsontroering. En heel deze strijd tegen elkaar wordt in alle felheid gestreden uit Zijn naam, naar Wien alle zich noemen...., want waar wordt er feller en met allerlei middelen ge streden dan op het terrein van het geloof; is het niet of de eens in Zijn naam opgerichte brandstapels nog hun schijnsel in onzen tijd werpen? Ziet het er niet evenzeer naar uit, dat de christelijke kerken in onder- llngen strijd om haar machtsposities haar eigenlijke taak vergeten zijn. Aan den eenen kant blijkt haar belangrijke taak wereldlijke machts posities le veroveren, maar aan den anderen kant is haar niet gelukt één enkel wereldlijk probleem tot oplos sing te brengen hetgeen trouwens haar taak ook niet is. Hoe is het kapitalisme met zijn noodzakelijk leggr van werkloozen in een christelijke gemeenschap moge lijk? Hoe is binnen de 25 jaar een tweede wereldoorlog mogelijk in een christelijke wereld? Hoe is zooveel haat, nijd, afgunst, verblinding, verharding des harten mogelijk, alles in Christus' naam? Zouden we met onze zeer vele christelijke kerken dan misschien toch niet op den goeden weg zijn? Zouden de vele elkaar hartstochte lijk bestrijdende christelijke kerken er dan inderdaad het bewijs van zijn dat wel uit naam, en naar het woord, van Christus veel gesproken wordt, doch dat juist niet uit Zijnen Geest in liefde gehandeld wordt? Houdt Godsdienst immers niet het dienen van God in, en blijkt dit die nen niet uit den daad. £IEN we in dezen tijd om ons heen dan is de dienende daad tot meer dere glorie Gods. dan is de dienst aan God juist bij vele zich noemende Christenen wel erg ver ie zoeken; de Zondagsche gang naar de kerk heeft, al wordt daaronder meestal gods dienst verstaan, met het wezenlijke dienen van God bitter weinig te ma ken. Waar is de onuitsprekelijke bele venis van de. de totale persoonlijk heid aangrijpende en meest innige emotie? Waar is de bewustwording Weermachtbericht uiteengeslagen Si. Malo na 3 weken dapper verzet gevallen Nieuwe landingen aan de Rivièra verhinderd Sovjet-doorbraakpogingen wederom allen mislukt UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 Aug. (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In Normandië werd westelijk van de Orne de vér vooruitspringende bocht in het front tot achter de rivier teruggenomen. De vijand trachtte niet sterke strijdkrachten in het gebied- ten oosten en ten noordoosten van Falaisc uit noor delijke richting op deze beweging in te dringen, doch hij werd na verbitterde gevechten tot staan gebracht. Onze tegenaanvallen in het gebied van Argcntan sloegen vijandelijke strijdkrachten, die een omtrekkende beweging wilden ma ken, uiteen en verwijdden daar door de nauwte tusschcn Falaise en Argentan. Om Chartrcs wordt nog steeds verbitterd gevochten. Ook in Or- leans woedden den gchcclen dag hevige straatgevechten met Amc- rikaanschc troepen, die zich in den loop van den strijd in het bezit van de stad konden stellen. liet garnizoen van St. Malo is voor de vijandelijke overmacht bezweken. Onder een onophoudelijke, zeer zware beschieting kon het zich, toen alle zware wapenen onbruik baar waren geworden, tenslotte nog slechts met handwapenen ver weren. Soldaten van alle wccr- machtsonderdcelen onder hun knmmandant, Kolonel Von Aulock, hebben hier in een heldhaftige worsteling van bijna drie weken stand gehouden tegen den storm loop van zeer sterke vijandelijke strijdkrachten en den vijand zware verliezen aan dooden en gewonden toegebracht. Hun strijd zal in de geschiedenis voortleven. In Zuid-Frank rijk kon de vij and zijn brugge- hoofd tusschcn Toulon ;n Can- nes uitbreiden versterken. Onze dekklngs- en versperrings formaties sloe gen gepantserde verkenningsaf- deelingen van det. vijand, die ver naar het noorden opdron gen, af. Ver scheidene pogin gen van den vij and om weste lijk van Toulon nieuwe troepen aan land te brengen, mis- lukten. Door strijdmiddelen der marine wer den in de Seine-Baai twee vijandelijke torpedojagers en vier transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 25.000 ton tot zinken gebracht. Een groot transportschip van 15.000 tot 20.000 ton en acht andere schepen met een gezamenlijken inhoud van 48 000 ♦on werden door torpedo's getroffen. Op grond van de waargenomen zware ontploffingen kunnen zij als gezonken beschouwd worden. Voor de Zuid- fransche kust bracht een kustbattcrij der marine twee vijandelijke mijnen vegers tot zinken en beschadigden zij één torpedojager. Het gebied van Groot-Londcn ligt overdag en des nachts onder zwaar vergeldingsvuur der V 1. Afwccrsucccs in Italië. In Italië werden verscheidene pogin gen van den vijand om den Arno over te steken en talrijke verkenningsaan- vallen verijdeld. Bolsjewisten overal teruggeslagen. In het Oosten verijdelden Roemecn- sche troepen pogingen "der Sovjets om den benedenloop van den Dnjestr over te steken. In het voorterrein der Karpathcn worden westeliik van Sanok en noord westelijk van Krosno wederom hevige gevechten geleverd. Op het Weichselbruggehoofd van Baranof mislukten herhaalde aanvallen der bolsjewisten. Pantserwagens en pantsergrenadiers braken hierbij in den tegenaanval hardnekkigen vijandelijken tegenstand en wierpen de Sovjets terug. Een aanzienlijk aantal vijande lijke tanks werd stukgeschoten. Wilkowisjken in Rus- sischo handen. Aan weerszijden van Wilkowisjken zetten de Sovjets met veertien divisies infanterie en verscheidene pantserbri gades, door talrijke slagvlicgtuigcn ge steund, hun aanvallen voort. Wil kowisjken ging opnieuw verloren. Bij Raseinen werden herhaalde vijandelijke aanvallen uiteengeslagen. Door doel treffende aanvallen van onze. forma ties slagvliegtuigen leden de bolsjewis ten zware verliezen. Alleen al in lucht gevechten werden in dezen sector 56 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Aan het Letlandsche front strandden Duitsche krijgsgevangenen als kogelvangers. Naar de commandant van St. Malo meldt, hebben de Amerikanen Duitsche krijgsgevangenen als ko gelvangers op hun tanks gezet en zoo de Duitsche steunpunten aan gevallen. Deze poging van den vij and, om de verdediging uit te scha kelen, kan zelfs niet gerechtvaardigd worden door het feit. dat de Ame- rikaansche troepen b\j hun vergeef- sche aanvallen van totdusver, die meer dan een week duren, de zwaarste verliezen hebben geleden V»J WAARSCHUWENDE FINSCIIE STEM. Ajan Suunta schrijft heden in een hoofdartikel over de ..wapenmakkers van Duitschland" o m. dat het verraad van Badoglio, dat niet alleen een ver raad jegens Duitschland, maar nog veel meer een verraad jegens zijn eigen volk is gebleken, een onvergete lijke waarschuwing blijft aan alle landen. Dit verraad jegens het eigen volk toont, dat zoo'n capitulatie niets anders beteekent dan nationale zelf moord. Alle landen, die voor de hand having van hun nationale leven tegen het gevaar uit het Oosten strijden zijn thans meer dan ooit aan Duitsch land gebonden. Zij strijden met uiter ste krachtsinspanning voor hun na tionale bestaan tegen het bolsjewisme inziende dat een andere mogelijkheid om zelf hun levensrecht te handhaven in het geheel niet bestaat Finland kent slechts de eene taak het gevaar uit het Oosten af te weren. Het Fin- sche volk is zeker van zijn volkomen vernietiging, wanneer het zich zou overgeven aan de genade van de Sov jet-Unie. Daarom moet deze strijd zoo besluit het blad tot het einde uitgevochten worden tot zijn onbe twistbaar nationaal bestaansrecht er kend en verzekerd is. Nieuws in 't kort. Bevorderingen bU de Duitsche weer macht. De FÜhrer heeft op 27 Juli den Ciiefadjudant der Wehrmacht beim Füh- rer en Chef der Heerespersonalamtes, lui tenant-generaal SPhmundt. tot Generaal der Infanterie bevorderd Op 15 Augustus heeft de FÜhrer den Generaal van de pantsertroepen Raus. opperbevelhebber van een pantserleger. tot Generaloberst bevorderd. Het Finsche legerherlcbt. Het opper bevel van het Finsche leger maakt be kend: „Ten noord-oosten van het Ladoga- meer veroverden onze troepen een vijan delijk steunpunt in het gebied tusschen het Loimolanmeer en het Tolvamcer. Van de overige fronten valt niets bijzonders te melden". van de persoonlijke laak, van niet anders te kunnen en te mogen, waar is het weten van geroepen te zijn, waar is het grootsche en verhevene, dat den mensch inderdaad verheft? Het is ondergegaan in het streven naar macht en aanzien, in onderling ;ekrakeel om vermeenden uitleg. Het heeft plaats gemaakt voor politiek. Maar daardoor kan het geloof prin cipieel niet meer zijn taak vervullen en daar bevredigen, dat wil dus zeg gen vrede brengen, waar het dit moest doen n.1. in de menschelijke ziel, en door de sfeer van het. God delijke iets van het Onuitsprekelijke bewust doen worden. JOO blijkt in onzen tijd de crisis van het Christendom, ja we mogen zeggen, dat onze tijd de crisis van het christelijke geloof is. Het is dan ook duidelijk, dat de schijn van opbloei van het geloof niet een zaak des geloofs is, doch een zaak der politiek, een politieke zaak dus. Het ls daarom allerminst te ver wonderen, dat velen zich aan den anderen kant en dit zijn niet de minst scrieuzen afwenden van de politiseerende kerk en in de politiek vinden, hetgeen ze vergeefs in de kerk zochten: geloof Is het geloof verpolitiekt, zoo zfen we een tot religie worden der poli tiek. Zien vele Christenen de oplossing .dank zij" hun voorgangers in de politiek en misbruiken zij het gebed om. als ze konden, hun valschen god politiek te beïnvloeden, don nationaal- socialistcn is bewust geworden, dat hun strijd, die in wezen een geeste lijke strijd is tegen het materialisme, onder Leiding Gods staat. Duidelijk is den nationaalsocialis- ten den 20sfen Juli de Voorzienigheid verschenen, toen zij den Führer in bescherming nam. Voorwaar, de politieke strijd van de nationaalsocalisten is mèèr dan een strijd om de politiek, het ts een strijd om het geloof; de geloofsstrijd van de Christenen echter is minder dan een strijd om het geloof, het is een strijd om de politiek. Laten wij den uitslag in vol ver trouwen op de Voorzienigheid tege moet zien. Laten zij echter, die in Christus' naam meer aan politiek doen dan dat ze geloovend God dienen, zich af vragen, of zij daarmede in Zijnen Geest handelen. de vijandelijke doorbraakpogingen ten noorden van Birsen en in het gebied van Modohn bloedig op den verbeten tegenstand onzer divisies. In Estland werden talrijke vijande lijke aanvallen afgeslagen of opgevan gen. Aan den hals tusschen het meer van Pskof en het Peipusmeer zijn hevige gevechten ontbrand met de naar den westelijken oever overgestoken Sovjets. Luchtoorlog. Bij een poging van Sovjet-bommen werpers om Kirkenes aan te vallen, werden 40 vijandelijke vliegtuigen door onze luchtverdedigingsstrijdkrachten neergeschoten, waardoor meer dan een derde van de vijandelijke formatie ver nietigd werd Gisteren werden aan het Oostelijk front in totaal 110 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Bij aanvallen van vijandelijke bom menwerpers op het gebied van Ploesti werden door Duitsche en Roemeen- sche luehtverdedigingsstrijdkrachten 18 viermotorige bommenwerpers neer geschoten In den afgeloopen nacht lieten af zonderlijke Britsche vliegtuigen bom men vallen op Mannheim, Ludwigshafen en het Rijnlandsch-Westfaals.he gebied Vesting St. Malo heeft haar plicht vervuld Trouwbetuiging aan den Führer Naar het Internationale Informa- tionsbiiro meldt, heeft het dappere garnizoen van St. Malo na een heldhaftigen tegenstand van veer tien dagen tegen ccn geweldige overmacht van vier Amerikaansche gevechtsgroepen, waarin het de vesting aan de Raïice tot de laatste granaat en de laatste patroon vcr- ded'gde, tengevolge van gebrek aan munitie zijn verzet moeten opgeven. De commandant van de vesting, Kolonel von Aulock. meldde Don derdagmiddag per radio: ..De strijd is len einde. Heil onzen Führer. volk en vaderland". De verdedigers van St. Malo hebben door hun verbeten verdediging sterke Amerikaansche strijdkrachten bijna twee weken lang gebonden en ond^r een ongekend vuur uit vele honder den batterijen van alle kalibers en een voortdurenden bommenregen uit de Amerikaansche v'iegtuigcn den vijand op het voorterrein der vesting en in het eigenlijke vestinggebied zeer zware verliezen toegebracht. Onze eer heet trouw. Kolonel Andreas von Aulock, heeft in den middag van 17 Augustus het volgende radiotelegram aan den Führer gezonden: „Mijn Führer, de strijd om St. Malo zal vandaag of mor gen zijn einde nemen Onder de hevig ste beschieting valt het eene verdedi gingswerk na het andere in puin. In dien wij ten onder gaan dan zal het slechts na een strijd tot den laatsten man zijn Moge God beschermend zijn hand boven U houden. Leve de Führer. Kolonel von Aulock". De Führer beeft met het volgende radio telegram geantwoord: ..Aan den ves tingcommandant van St Malo. Kolonel von Aulock „Ik dank U en Uw held- hartige manschappen in mijn naam en in naam van het Duitsche volk. Uw naam zal voor eeuwig in de ge schiedenis voortleven. Adolf Hitier". Hooge onderscheiding De Führer heeft den commandant van de vesting St. Malo. Kolonel An dreas von Aulock. het Eikenloof be- hoorende bü het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. Kroatische oorlogsschepen. De Kroa tische Omroep heeft in een speciaal be richt gemeld, dat in tegenwoordigheid var den minister van marine de Kroatische marine de eerste oorlogsschepen heeft overgenomen. Front-verkenning De vijandelijke omsingeling volkomen mislukt Duitschland wil operatieve bewegingsvrijheid behouden Het Normandische front heeft prac- tisch opgehouden te bestaan, nu vol gens de verklaringen van militaire kringen te Berlijn de Duitsche strijd krachten zich door de nauwe front openingen tusschen Falaise en Argen tan, grootendeels aan de dreigende omsingeling hebben weten te onttrek ken. In den sector van de Orne, op den Oosteliiken vleugel van het front zijn op het oogenblik hevige gevechten gaande. De Canadeezen trachten zich hier de noodige operatieve bewegings vrijheid te verschaffen, aldus meldt het ANP uit Berlijn. Het belangrijkste acht men hier de gevechten tusschen midden-Seine en midden Loire. waar een bewegingsoor log op groote schaal gaande is. De Amerikanen volgen hier dezelfde tac tiek als de Duitschers in 1040 en hun naar het Oosten oprukkende snelle tankformaties verspreiden zich thans waaiervormig. Parijs is inmiddels tot fronlstad geworden. In de vooruitspringende bocht van het front, v/aar de Amerikanen thans het gebied van Fiers bereikt hebben, volgden zii de distancieeringsbewcgin- gen der hier liggende Duitsche forma ties op 'korten afstand, zonder dat zij er Er was een tijd. dat de Intellectueel, de kunstenaar en ten dcele ook de weten schappelijk arbeidende mensch zich naast de werkelijkheid van het leven kon plaatsen. De wereld vervolgde haar eigen gang door de eeuwigheid doch men had zeer zeker op velerlei gebied de ge legenheid de totale levenswerkelijkheid den rug toe te draaien en zich bezig te houden met een <jeel van deze totale wereld- en levenseenheid Kunstenaar en Intellectueel schiepen zich vaak hun eigen wereld. Weinigen vonden dit onnatuur lijk, aldus Dr Ing. W a. Heruger. Di- rccteur-Generarl van den Ned Omroep In het jongste nummer van „De Schouw" De harde hand van Mars heeft nu ook den blik van deze menschen naar de thans zoo grimmige wereld- en levens werkelijkheid gekeerd. Het denken en arbeiden van intellectueel, kunstenaar en we tensehaps mensch kan zich niet meer naast de wezenlijkheid van een In oor logsgeweld barstende en krakende wereld plaatsen Elk denken, elk doen zal zich onverbiddelijk te richten hebben naar het totaal veranderde Inzicht, dat de werke lijkheid thans biedt en <jat van een blijvenden invloed zal zijn op het leven, dat zich ontwikkelt volgens wetten, die veelal nog bulten ons beperkt waar nemingsvermogen liggen. Ook de Omroep (resultante van intel lectueel, kunstzinnig en wetenschappelijk werken) was in Nederland lang buiten de werkelijkheid van de wereld-ontwik keling geplaatst, doch ook hij werd er door dc harde hand van Mars tegenover gesteld. Waar Omroep en Volk een eenheid moeten gaan vormen en het volk de wer kelijkheid aan den lijve ondervindt. Is deze onontkoombare ontmoeting met de werkelijkheid die tot een opgaan erin nioet uitgroeien slechts als een zegen te beschouwen. Drie laar maakt thans de Omroep dit ontwikkelingsproces door. De weg naar eigen geestelijke rijping en eenwording noodlg om een Juiste houding tegen over de werkeltlkheld te bereiken is nog niet geheel afgelegd, en nog veel ge stage arbeid zal hiervoor noodlg zijn. Maar wie geloof heeft In de ongekende kracht van de levens- en dus natuurwet ten, zal de ontwikkeling van dit proces met vertrouwen gadeslaan. Machtig is de aandrift, die de onderkenning van zin van het tijdsgebeuren geeft aan den I totalen arbeid van de ln den Omroep werkende, scheppende en uitvoerende menschen. Wezenlijk is ook het resultaat hiervan, dat reeds aanwijsbaar ln de pro gramma's naar voren komt Hoewel nog beperkt en bemoeilijkt door ditzelfde tijdsgebeuren, vormt zich in het totaal der programma's reeds het funda ment, waarop de in de dynamische wereld- en volksontwikkeling wortelen de Omroep zich ten volle kan ontplooien. Vele gebieden van onzen arbeid wor den ln dit Omroepnummer besoroken cn Omroepmedewerkers en anderen trachten richting en vorm aan hun denkbeelden te geven Deze denkbeelden, waarvan vele ont staan zijn uit een juist begrip vaq kul- turecle verantwoordelijkheid en een vaak verrassend zuiver naderen van de volks ziel ln de Stijgende spanning van dezen wendetijd. zullen uiteindelijk gestalte geven aan de In tweeërlei opgaven uit eenvallende tolale Omroeptaak. De eerste opgave ls. een daadwerkelijke bijdrage te léveren tot het herkennen door ons volk van zijn eigen aard; het opwekken van een gezond zelfrespect: het weer van zijn kultureel vermncon bewust te maken en de uitingen daarvan op te wekken. Doch de uitvoering van deze opgave ls niet denkbaar zonder het vor men van een sterk volksbewustzijn De tweede opgave is. onze zich thans onder de slagen van den totalen oorlog herkennende en hervormende volksge meenschap open te stellen voor de grootere volks- en kultuurgemeensehap der Europeesche volkeren. Niet alleen moet dus uit een onderling begrip en wederzljdsche waardeering tusschen de verschillende bevolkingsgroepen In ons land een hechte volkseenheid gekweekt worden, maar tevens moet de grondslag gevormd worden, waarop een goede ver standhouding en hechte vriendschap met de aan ons stamverwante volken ge- bouwd kan worden een verstandhouding, die dieper reikt dan <iie van de verhou ding tusschen goede buren De bewustwording van ons volk tot werkelijkheid te maken en het tot dc erkenning te brengen, dat het behoort tot een grootere gemeensehan dan onze landsgrenzen deden vermoeden, ls der halve de totale taak van den Omroeo. Duidelijk leeft in ons het Ijewustzlin dat deze taak alleen vervuld kan worden door menschen. die ongeacht hun verdere bekwaamheden en talenten vóór alles on» volk ln al zijn deugden en in slaagden, het verloop volgens plin van deze operaties te beiemmeren, zoo schrijft de correspondent van Interinf. Bij de sedert eenige dagen ondernomen poging om van het Zuidelijke front hier in Noordelijke richting op te ruk ken. bereikten zii het gebied van Le Mesnil en Lignou en kregen zoodoende verbinding met de ongeveer ter hoogte van Ranes uit opgerukte pantserstrijd krachten. De Duitsche troepen bieden hier overal bij het afweren en in tegen aanvallen lievig verzet. Aan weerszij den van Argentan, dat nog steeds hecht in Duitsche handen is. drukken Duitsche pantserformaties de aanval lers bii de voortzetting van hun giste ren ondernomen tegenaanvallen naar het Zuiden en Zuidoosten terug, w .ar- door zii den open kant van het hoef ijzervormige front verder openden. Dc gevechten met de naar het gebied tusschen Seine en Loire opgerukte tankvoorhoede duurde:. Vriidag den geheelen dag met de gr otste verbitte ring voort, waarbij door beide partijen nieuwe pantser- en gemotoriseerde strijdkrachten in den striid geworpen werden. In Zuid-Frankrijk zijn de geallieer den met de verovering van Cannes in het. bezit van de eerste grootere haven gekomen. Volgens hier binnenkomende berichten ontvangen de aan land ge zette strijdkrachten voortdurend ver sterkingen zoowel uit de lucht als van zee uit. Pogingen tot landingen andere plaatsen werden afgeslagen. De Duitschers beschikken over gunstiger stellingen in de bergen, van waar uit de betrekkelijk smalle kuststrook wordt beheerscht. aldus het A.N.P. De situatie in Frankrijk slaat thans, naar de „Völkischer Beobachter' schrijft, onder andere militaire wet ten dan in Juni of Juli. Herhaald moet worden, aldus het blad. dat dit ook voor de Duitsche legerleiding nieuwe beslissingen roodig maakt. Het blad schrijft verder, dat de tegen stander den vvensch koestert, den oorlog nog dit najaar door een over winning op Duitschland te beëin digen, vóór nieuwe prestaties var. Duitsche Ingenieurs en arbeiders op het slagveld tot uitwerking komen. Daar tegenover stelt de Duitsche lei ding den niet minder taaien wil. oorlog eens door het resultaat van de reorganisatie op bewapeningsgehied weer een ander cachet te geven. Met dit doel voor oogen voert de Duit sche leiding op het oogenblik de be wegingsoorlog in het Westen. Dit einddoel is voor hen belangrijker dan zelfs landstreken en steden met in de geheele wereld bekenden klank. zy wil niet bepaalde provincies, doch de operatieve bewegingsvrijheid behou den. opdat tenslotte de totale mobi lisatie van het vaderland toi uitwer king kan komen. Zoo wordt de te genwoordige veldtocht In Frankrijk niet slechts tot een striid der troepen cn hun bevelhebbers tegen elkaar, doch tot een dramatische worsteling der opperste leidende kracht-n aan beide zijden. Buitenlandsch overzicht Tusschen Caen en Cannes -kif- Door dé landing. d:e deze weclt aan de Zuid-Fransche kust heeft plaats gevonden. bewijst 't geallieerde hoofd kwartier opnieuw zijn voorliefde voor gesynchroniseerde, op elkaar afge stemde operatics. Want is begin Juni de val van Rome het sein geweest voor de landing ln Normandië, thans wordt "t overgaan van den stellingoorlog in Noord-Frankrijk tot den bewegings oorlog prompt gevolgd door de lan- dingsopcratles. waarvan de Franschil Rlviérakust het toor.eel vormt. Onge twijfeld komt in dezen gang van zaken het schema aan het licht, destijds door Stalln, Roosevelt en Churchill te Tehe ran opgesteld. Maar toch kan men deze opeenvolging der milltairo ge beurtenissen met louter en alleen al* de uitvoering van ten van te voren ontworpen programma beschouwen. Want wel degelijk wordt elke nieuwe onderneming, waartoe dc geallieerden thans op het Europeesche oorlogstoo- neel overgaan, gedicteerd door de over wegingen van het oogenbhk en du* door omstandigheden, diê mei van t« voren en zeker nog niet destijds t« Teheran waren te voorzien. Onvoor zien was bijvoorbeeld de stagnatie, welke de operaties in Normandië aan vankelijk hebben ondervonden en die niet alleen het tijdschema, door Eisen- howers hoofdkwartier opgesteld, ern stig ontwrichtte, maar die bovendien den geallieerden op zulke hooge offers aan menschen en materiaal kwam te staan, dat ook de aanvankelijk ontwor pen veraeeling der effectieven moest worden herzien en de legcrgroep- Patton, die eerst gereserveerd wa* voor operaties elders, tenslotte ook naar Normandië moest worden overgebracht. Het is zelfs aan den inzet van deze legergroep te danken geweest, dat ten slotte op 31 Juli de doorbraak bij Avranches gelukte. Onvoorzien was ook en dat weegt nog veel zwaar der dat de Engelsch-Canadeesche stormloop op de Duitsche stellingen bij Caen zonder resultaat bleef. Want bij Caen ligt nog altijd dc sleutel tot de Selnevlakte en daarmee tot het Noord-Fransch-Belgische gebied, waar de geallieerden de Duitsche hoofd macht beslissend hopen te slaan om vandaar door te breken naar het Duitsche Ruhrgebied. Bovendien kan alleen vanuit den sector bij Caen een flankaanval beproefd worden op het frontaal, aan de Kanaalkust onge naakbaar sterke gebied, van waar het Duitsche vergeldingsvuur der V. l op Londen wordt gericht. Dit alles is te bedenken bij het beoordeelen van de onloochenbare geallieerde successen in Normandië en Bretagne en bij de vorming van een geallieerd front tus schen Seine en Somme. dat langzaam opschuift naar het hart van Frankrijk en naar Parijs. Men mag deze suc cessen niet onder- maar ook niet overschatten. En juist omdat het verloop van den oorlog in het Westen, zooals deze zich nu verder ontwikkelt, te Teheran niet kon worden voorzien, moeten ook verdere operaties steeds weer, zelfs in afwijking van het oorspronkelijke programma, bij de veranderde om standigheden worden aangepast. Toen de doorbraak bij Caen mislukte, maar bij Avranches slaagde gold deze dwang tot aanpassing en dus tot im provisatie bij den verderen gang van zaken in Bretagne. In vervolg hierop deed deze dwang zich ook weer voe len bij de verdere ontplooiing van het Amerikaansche pantserleger in weste lijke richting, over Le Mans naar Chartres en stroomopwaarts langs de Loire naar Tours. Zeer zeker kan men van een improvisatie spreken bij de naar het noorden afbuigende bewe ging die de Amerikaansche pantser- spitsen vanuit Le Mans uitvoerden om de Duitsche versperring tusschcn Caen en Falaise in den rug te komen. Eenerzijds kreeg de doorbraak tus schen Seine en Loire hierdoor eerst een verder rijkende en dan wederom naar het oorspronkelijke doel naar de Seinevlakte wijzende functie, in het kader van den slag bij Caen, ander zijds werd daarmee het gevaar van een te lang gerekte onbeschermde lin kervleugel opgeheven. Maar nog ster ker dan op den linker- doet het ge vaar, dat zulks een open vleugel op levert zich voor de doorgebroken Amerikanen op hun rechterflank, aan de Loire dus gevoelen. Hier ligt de meest kwestbare zijde van de overi gens met onloochenbaar élan onder nomen poging zich bliksemsnel in het centrum van Frankrijk te nestelen. Voorloopig moet men de landing, die thans aan de Fransche zuidkust is on dernomen dus vooral als een poging zien Duitsche concentraties ten zuiden van de Loire te binden en deze open vleugel der Amerikanen dus vanuit het zuiden te dekken en hier blijkt een samenhang der fronten, die het moEeliik maakt ever één gecoördi neerd front tusschen Caen en Cannes te spreken. zwakheden kennen en het van ganscher harte liefhebben. Slechts zulke Nederlanders zullen staat zijn de klanken ln de hulskamers te brengen, welke In de diepte van ons zoo goede en trouwe volkshart doordrin gen. Slechts aan hen zal het tenslotte nimmer falende volksinsMnct gehoor geven. Onze weg zal moeilijk begaanbaar zijn. maar wij weten dat idealen slechts door voortdurenden en Ingespannen arbeid en 6trijd verwezenlijkt kunnen worden. ZWARE STRIJD VOOR DE BRITTEN. Uit Londen wordt gemeld: In een Exchange bericht uit het hoofdkwar tier van generaal Dempsey over de gevechten van het tweede Britsche leger tegen het zevende Duitsche leger wordt gesbroken van „zware afmatten de slagen." in den loop waarvan „de Britsche troepen gevoelige verliezen hebben geleden". Tabaksrantsoen verlaagd In zes weken zullen vier bonnen worden aangewezen. Het is noodzakelUk gebleken mei ingang van 20 Augustus a.s. het tabaksrantsoen te verlagen. In den vervolge krögt men de beschikking over tweederde gedeelte van de hoe veelheid tabak, sigaren, sigarillos of sigaretten, welke men tot dusverre ontving. De bonaanwUzing voor tabak en tabaksprodueten zal daarom voortaan als volgt geschieden: gedurende een tijdvak van zes weken zullen telken male voor de eersle veertien dagen twee bonnen worden aangewezen, voor de tweede veertien dagen een bon en voor de laatste veertien dagen wederom een bon Boerenuw volk vraagt brood, vet en aardappelen i scheurt grasland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1