In Normandië verdere distancieerings- bewegingen Engeland wil nieuwe geheime wapenen vóór zijn Groot aantal Landstormers op den Führer beëedigd Interdistrictwedstrijden te Alkmaar Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Scbager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 441 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG Xt AUGUSTUS 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang. No, 195. 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHROPEtt, Alkmaar Advertentie-tarief: Prfl» der gewone advertenties in deae Editie 11 ct. per m.m. HIJ contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- bccle oplago op aanvrage. Deee Courant verschijnt dagelijks. Weermachtbericht Hevige strijd ten noorden van Toulon Bolsjewistische krachtsinspan ning vergeefsch UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 20 Aug. (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede In Normandië gaan onze divisie» al strijdende uit het gebied ten noorden van Argentan, ondank» harden tegenstand en het afweren san voortgezette vijandelijke flank- aanvallen, verder naar het oosten terug. In het gebied ten noord oosten en ten noorden van Char- tres leveren onze versperringsfor maties strijd met aanvallende vijan delijke strijdkrachten, die uit zuid westelijke. richting" versterkingen ontvaren. In Zuid-Frankrijk probeert de vijand thans, door sterke pantser- strijdkrachten in den strijd te wer pen zijn bruggehoofd aan de kan ten en In noordelijke richting uit te breiden. Vooral in de berg- dalcn ten noorden van Toulon wordt hevig gestreden. Luchtverdedigings strijdkrachten schoten boven Fransch gebied 48 vliegtnigen neer. In den strijd tegen lichte vijandelijke vtootstrijdkrachten beschadigden bevei ligingsvaartuigen van de marine ten noorden van Le Havre een torpedo jager en schoten zij twee njotor-tor- pedobooten in brand. Eén eigen vaar tuig ging verloren. Londen en de buitenwijken van Lon den liggen nog steeds onder het zware vuur der V 1. Strijd in Italië hervat. In Italië hervatte de vijand zijn doorbraakaanvallen in den Adriatischen kustsector. Zware gevechten duurden den geheelen dag voort, in het ver loop waarvan de vijand echter met, zware verliezen slechts geringe ter reinwinst kon behalen. Oostelijk front. In het zuiden van hel Oostelijk front deed de vijand na krachtige voorberei ding door de artillerie 'tusschen den Dnjestr en de Sereth talrijke vergeef- sche aanvallen. In het bruggehoofd over de Weich- sel ten westen van Baranoï leverden onze divisies den geheelen dag zware afweergevechten, waarbij zij zich door snelle tegenaanvallen lucht verschaf ten. In het bruggehoofd ten zuidoosten van Warka werden vijandelijke door tanks en slagvliegtuigen gesteunde aan vallen in harde gevechten afgeslagen Ten noordoosten van Warschau konden de bolsjewisten ook gisteren, ondanks het in den strijd werpen van nieuw aangevoerde strijdkrachten, slechts geringe terreinwinst behalen. De verbitterde gevechten duren voort. Aan weerszijden van Wilkowlsjken, alsmede ten zuiden van Schaken, werden nieuwe doorbraakpogingen 'der Sovjets verijdeld. Enkele pene traties werden afgegrendeld. Aan het Letlandsche front woeden ten westen van Modohn verbitterde gevechten met binnengedrongen Sov jet-gevechtsgroepen. In Estland hield de sterke bolsje- wistische druk ten westen van het meer van Pskof aan, zonder dat de vijand erin slaagde een groote ter reinwinst te behalen. In het hooge noorden werd een krach- tig versterkte heuvelstelling der Sov jets door een gevechtsgroep van onze bergjagers stormenderhand veroverd. Een vrij zwakke formatie Amerikaan- sche bommenwerpers viel het gebied van Ploesti aan. Vier vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten. Weermachtbericht van Zaterdag In Normandië moeien de beraamde 'listanciceringsbewegingen over Ome en Dives naar het oosten op den vijand bevochten worden, die van het noorden tot in de ruimte van Trun is doorge- stooten. Daar zijn gisteren zware pant- sergevcchtcn geleverd. In liet gebied ten noordoqstcn van Chartres zijn vijandelijke aanvallen tot staan gebracht. Ten noorden daarvan strijden onze beveiligingen aan de Seint bU Manies en Vernon met dc voorste Amcrikaansche verkennings- troepen. In Zuid-Frankrijk heeft de vijand zich in het landingshoofd versterkt. Ver scheidene door tanks gesteunde aan vallen op het Iandfront van Toulon werden uiteengeslagen. De vijand verloor gisteren in luchtge vechten boven Normandië en boven de bezette westelijke gebieden 22 vlieg tuigen. in de wateren vcor het Zuidfransche bruggehoofd is een vijandelijk transport schip van 6000 bit. door gevechtsvlieg tuigen zwaar beschadigd. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. In Italië is gisteren de gevechtsacliviteit vooral in den sector aan de Adriatische kust opgeleefd. Verscheidene door tanks gesteunde aanvallen van den vijand - den daar afgeslagen. Aan den benedenloop van de Dnjestr zijn herhaalde pogingen der bolsjewieken om over te steken uiteengeslagen. In het voorterrein der Karpathen hebben Hon- gaarsche troepen ten zuidwesten van Delatyn een domineerend heuvelterrein ingenomen. ln het bruggehoofd aan de Welchsel ten westen van Baranof js de weerstand van den vijand voor onze aanvalsgroepen aanzienlijk verstard. Ten noordoosten van Warschau Is de vijand, gesteund door tanks en slagvliegers, op een breed front tot den aanval overgegaan, doch heeft tengevolge van onze taaie verdediging en de terstond aanvangende tegenaan vallen slechts geringe successen kunnen bereiken. Ook ter weerszijden van Wilkowlsjken hebben de bolsjewieken hun doorbraak aanvallen met sterke Infanterie- en pant- serstrijdkrachten voortgezet Ook deze mislukten onder zware verliezen voor den vijand. Eenig<? penetraties werden afgegrendeld. In den sector Modohn aan het Letland sche front stortten hevige vijandelijke aanvallen Ineen. Tegen eenige penetraties zijn tegenaanvallen aan den gang. In Estland duren de zware, wisselval lige gevechten ten westen van het meer van Pskow voort. Doorgebroken bolsje wistische gevechtsgroepen werden ln een tegenaanval vernietigd. Bevelliglngsvaartuigen van een Duitsch convooi hebben ln Noord-Noorsche wa teren twee Sovjet-Russische motortorpedo- booten tot zinken gebracht en een derde zwaar beschadigd. De luchtoorlog. Amerikaansche Fransche regeering verplaatst haar zetel. Op desbetreffende vragen is in dc Wilhclmstrasse verklaard, dat de Fran sche regeering met het oog op de mili taire gebeurtenissen en gezien zekere organisatorische noodzakelijkheden ge neigd is den zetel der regeering uit Vichy naar een andere Fransche stad (e verplaatsen. Men noemt het moge lijk, dat deze verhuizing reeds aan den gang is. De vraag, of minister-president Laval zich nog in Parijs bevindt, werd ontkennend/ beantwoord. Het eikenloof voor maarschalk Mannerheim De Führer heeft den opperbevel hebber van de Finsche weermacht en maarschalk van Finland, Carl Gustof baron Mannerheim, het Eikenloof be- hoorende bij het Ridderkruis van bet IJzeren Kruis verleend. Voorts heeft de Führer aan den chef van den genc- ralen staf der Finsche weermacht, generaal der infanterie Axel Erich Heinrichs, het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. In liet verleenen van deze onder scheidingen komt tevens een groote waardeering tot uiting voor de Finsche weermacht, die onder leiding van haar maarschalk den jongsten stormloop der bolsjewisten, die zeven, weken aanhield, heeft afgeslagen en uit zware afweergevechten zegevierend te voor- s hijn is gekomen. bommenwerpers hebben Ploesti op nieuw aangevallen. #-wi upM Vier vijandelijke vliegtuigen wer den neergeschoten Een betrekkeb'V: zwakke vijandelij ke formatie bom menwerpers heeft gisteren het stede lijk gebied van Metz aangevallen. Des naclits was Dremen het doel van een Britschcn terreuraanval. Er ontstond schade aan gebouwen en verliezen aan men- schenlevens. Vrij 7.wakke vijande- 1'ike formaties wierpen bommen op Rijnsch-West- faalèth gebied en op Berlijn. lfy-0 bergruppenfübrer en General der Waffen-w, Feiix Sternar, kom- mandierender General des 3. (Germ.) tjtf-panzerkorps, die door den Fökrer met het Eikenloof met de zwaarden behoorende bij het Ridderkruis van het IJzeren Krult onderscheiden is Hoffmann/St«pf/P*x m Dramatische worsteling om den tijd Spoedige bezetting fan Nederland en België beoogd BERLIJN, 19 Aug. (C.D.). Sinds den tweeden Augustus, toen het aan Amcri kaansche tankformaties gelukte lifj Avrancbes door den stalen ring heen te breken waarmede generaal-veldmaar- schalk Rommel de geallieerde krachten in het bruggehoofd van Normandië acht wclMn lang tot machteloosheid had ge doemd, heeft dc strijd in West-Frank rijk een ander aanzien gekregen. De periode der eigenlijke invasie is tlians afgesloten en de vier Amerikaansche, Britsche en Canadeeschc legers, die op dit slagveld opereeren. zijn er in ge slaagd het lang aangekondigde tweede front op te richten. Dit feit staat in het middelpuntvvan alle Duitsche militaire beschouwingen. Zoo wel in de pers als door bevoegde sprekers wordt toegegeven, dat de tegenstander op deze wijze een succes heeft geboekt, dat men, tenzij men struisvogelpolitiek wil voeren, niet mag ontkennen, maar aan den anderen kant ziet men van Duitsche zijdé in de huidige ontwikkeling toch ook nog veel, dat tot voldoening stemt. De ketelslag mislukte. Daar is ln de eerste plaats de ketel slag, die in werkelijkheid nooit een ketel- slag geworden is. daar dank zij den Duit.- schen tegenstand de Canadeezen bij Falaise en de Amerikanen bij Argentan zoodanig werden vastgehouden, dat zij zich niet konden vereenigen. Op die ma- kon de ketel niet worden gesloten Reuter geeft thans toe. dat het mecrendeel van het zevende puitscho leger, waarvan dc vernietiging bereids als vaststaande was aangekondigd, door de sluis tusschen Falatse en Argentan kon worden geëvacueerd. Wat hierbij als een bijzonder stafltje van tactisch kunnen dient te worden genoemd is het feit, dat de Duitsche troepen kans hebben ge zien om een deel van hun zware wapenen, die bij dergelijke operaties practisch steeds afgeschreven kunnen worden, mee te nemen. Zulks hoewel de minder dan 20 km. breede doorgang van heide zijden onder artillerievuur lag, terwijl hel geallieerde luchtwapen uiteraard zijn sterkste krachten concentreerde. Het ligt voor de hand, dat dit succes met overigens gerechtvaardigden trots wordt gevierd. Tevens echter sluit men tc Berlijn de oogen niet voor de suc cessen, die de geallieerden aan andere sectoren van het front hebben geboekt De geblindeerde strijdkrachten, die op rukken uit het gebied van Le Mans-Alen- Con, in noordoostelijke richting naar den middenloop van de Seine, in zuidooste lijke richting naar den middenloop van de I.oire, vormen feiten, waarmede men terdege rekening dient te houden, terwijl de Völkischer Beobachter legt daar den nadruk op de snelheid van dezen opmarsch de grootste opmerkzaamheid verdient. Het is waarschijnlijk nog te vroeg om reecfs nu zijn gevolgtrekkingen te maken uit de richting waarin de Amerikaansche tankformaties zich bewegen; deze rich ting wordt Immers hoogstwaarschijnlijk tot groote hoogte bepaald door de grootere of kleinere Intensiteit van den Duitschen tegenstand. Zoolang de Duitsche tacti sche reserves hun krachten nog niet ten volle kunnen ontplooien, ontmoeten de Amerikanen op hun weg natuurlijk ge bieden, wa>r zli 'op betrekkelijk weinie tegenstand stuiten en die zij thans letter lijk overstroomen. Intusschen hoort men te Berlijn wel veelal de verwachting uitspreken, dat de Amerikanen en wanneer de slag aar de Orne eveneens in een bewegingsoor log zou overgaan de Engelsehen en d« Canadeezen op breed front in de richting van de Seine zullen probeeren door te dringen, omdat den groot deel van het geen zij tot dusver hebben bereikt, aan zienlijk aan waarde zou verliezen, wan neer zij de strijdkrachten van generaal veldmaarschalk Rommel in dc gelegen heid zouden stellen om zich in het kader van de distancieerlng, die met de eva cuatie van den ketel ten westen van de lijn Falalse-Argentan schijnt te zijn be gonnen, terug te trekken o_p nieuwe gunstiger stellingen. De vrees voor verdere vergelding. Daar komt nog Iets bij. Ook ln het ge allieerde kamp twijfelt men er op het oogenblik niet langer aan. of van Duit sche zijde wordt hard gewerkt aan nieuwe geheime wapenen die binnen sfzienbaren tijd in actie zullen treden. Amerikaan sche bladen hebben reeds het sensatlo- neele bericht gebracht, dat zoowel de Engelsche als de Amerikaansche inlich tingendienst hun agenten een maand ge leden opdracht hebben gegeven, om zich volledig te concentreeren op de Duitsche Militaire plechtigheid geheime wapenen. In het a'lgemeen ga.:i men bij zijn beschouwingen over de komende Duitsche wapenen van dc ver onderstelling uit, dat deze beduidend grooteren actieradius hebben dan dc V zoodat Duitschland, ook in het geval, dal cfe huidige startbanen van de vliegende bommen verloren zouden gaan en dc V 1 onbruikbaar zou worden, zijn vergelding Nederlanden tegen Groot-Brlttanje zou kunnen vooji- an ae «eaerianaen. zetten. Deze overwegingen nu hebben or toe geleid, dat Engeland het. als een abso lute noodzaak beschouwt binnen den korist mogelijken tijd zooveel gebied in Noordwest F.aropa te bezetten, dat h«t geheel of althans zoo goed als geheel builen de reikwijdte der Duitsche ge heime wapenen komt tc liggen. Op deze wijze verklaart men te Berlijn dan ook den herhaaldelijk uitgesproken eisch van leidende Engelselie persoon lijkheden, dat Noord-Frankrijk, België en Nederland n/>g in den loop van dezen zomer moeten worden bezet. Intusschen staat de Duitsche legerlei ding voor het feit, dat zij in afwachting van cfe nieuwe wapenen, waarvan door bevoegde sprekers is gezegd, dat zij den oorlog een ander gezicht zullen geven, tijd moet winnen. Dit doel streeft zij met ijzeren consequentie na en dit is ook het leidend beginsel bij den nu begonnen bewegingsoorlog in het Westen. „Dit einddoel", zegt de Volk. Beob. „is voor de Duitsche legerleiding belangrijker dan gebieden en steden van wereldvermaard heid. 2ü wil niet bepaalde provincies, maar operatieve bewegingsvrijheid -be houden, opdat tenslotte de totale mobili satie van het binnenland tot uitwerking kan komen. Zoo wordt de huidige veldtocht in rankrljk niet slechts een strijd van de troepen en hun bevelhebbers tegen elkaar, maar een dramatische worsteling tus schen dc hoogste leiding aan belde kan ten". Zondagochtend heeft op een groot sportveld in het centrum des lands een indrukwekkende militaire plechtigheid plaats gehad, tijdens welke eenige hon derden leden van den Nederlandschen Landstorm den eed van trouw aan den Führer hebben afgelegd. De Leider heeft, den eed afgenomen in tegenwoor digheid van M Obergruppenführer Rau- ter. den Kommandeur van den Land storm Nederland. tt Standartenführer Kohlroosor. tal van hooge autoriteiten van staat, partij en weermacht, bene vens tallooze familieleden van de jeug dige Landstormers. Nadat de Leider en W -Obergruppen führer Rauter de troepen hadden ge schouwd. betrad laatstgenoemde het spreekgestoelte. In dit ernstige uur, al dus spreker, staan opnieuw eenige hon derden Nederlanders aangetreden om den eed van trouw op den Führer af te leggen. Reeds meer dan 20.000 Neder- Iandsche mannen, miin kameraden, zijn u hierin voorgegaan. Zij allen staan trouw en dapper in de formaties der Waffen-iV. zii houden Nederlands naam hoog aan alle deelen van het front. Met dankbaarheid gewaagde tl -Ober gruppenführer Rauter van de heldhaf tige vastberadenheid der Nederlandsche vrijwilligers aan het Oostfront, die het mogelijk maakten, dat andere troepen zonder hinder van den vijand konden worden teruggenomen. Uitvoerig be handelde spreker verder de beteckenis van den af te leggen eed. De Leider spreekt. Hierna nam de Leider het woord. Er zijn in ons vaderland honderdduizen den volksgenooten. die on- min of meer beklagen, minstens ons belachelijk vin den. Over veertien dagen is het immers toch afgeloopen. Waarom staan wij dan hier?, vroeg de Leider. Omdat wij in nerlijk weten. welken weg ons volk gaan moet om uit zijn grooten nood .n het heden te worden verlost. Op 14 Mei 1940, na een jammerlijken oorlog van 41/: dag, had Nederland geen leger meer. Maar het Nederiandsch» volk, zal hot kunnen leven, moet ook soldaten hebben, die bereid zijn het vadirland- sehe erfgoed te verdedigen. De Neder landsche soldaat vah heden en morgen is echter soldaat van de Gcrmaansche weermacht: dat is de zin van het Nieuwe Europa, want alleen in Euro- peesch verbaftd kan een sterk en ge lukkig Nederlandscfi volk groeien en bloeien. Natuurlijk zouden wij gaarne zien. dat alje Nederlandsche jongeman nen den Germaanschen wapenrok droe gen. Zoover is bet helaas niet. Gü. miin kameraden. verricht pio nierswerk. Zoo ge hier staat, zi.it gij niet voor het Oosten bestemd, maar ter verdediging van den eigen Vaderland- schen bodem. Dit uur kan spoedig slaan. Europa's vijanden slaan voor de poor ten van Parijs. Daarmede naderen zij de rivier, die in den wereldoorlog een begrip werd van onzegbaren helden moed. de Somme. d.w.z. het voorveld Oii zult uw plicht doen. zooals uw kameraden in Cherkassy. Stalingrad. het Narwafront. en overal elders hun plicht mannelijk trouw hebben gedaan. Wii hebben een onverwoestbaar ver trouwen In .Adoif Hiller. die door God geroepen is Europa voor den chaos te bewaren. Zoo zii de eed. dien gij op hem aflegt, u heilig. Gedenkt uw roe ping voor 'eigen land en volk, voor Germanje. voor heel het Avondland. De Leider las hierop de eedsformule voor. De regimentskommandeur her haalde daarop de eedsformule in de Duitsche taal. welke door de te beëedi- gen soldaten met geheven rechterhand werd nagezegd. Het muziekcorps speel de zacht en gedragen het M-licd der trouwe. Nadat een heilgroet op den Führer was uitgebracht en een driewerf houzee on volk en vaderland, werd de indrukwekkende plechtigheid met het spelen der volksliederen besloten. AMERIKAANSCHE VERLIEZEN. EFE meldt uit New York. dat de officieele Amerikaansche verliezen aan het Fransche invasiefront tot 6 Aug. worden opgegeven als 112.673 soldaten. Verduister van 20.45-6.30 u. 22 Aug.: Zon op 6.34 u., onder 20.51 u. Maan op 10.03 u„ onder 22.31 u. Anglo-Amerikaansche luchtaanval op Maastricht Meer dan 70 dooden en ongeveer 150 gewonden In dc late middaguren van 18 Aug. is Maastricht door Angio-Amei'ikaan- sche vliegtuigen aangevallen. Er ontstond aanzienlijke schade aan woonhuizen. Tot dusver zijn de lijken van II Nederlanders geborgen, 48 werden zwaar en ruim J00 licht gewond. Aangezien het oprui min gs- werk nog aan den gang is. moet een belangrijke stijging van het aantal dooden worden verwacht. Bij dc aanvallen met boordwapens van 15 Aug is het aantal dooden gestegen tot 32. Verbijsterend beeld van verwoesting Tn de late namiddaguren van Vrijdag j.1. is. zooals gemeld, Maastricht hel doelwit, geweest van een luchtaanval van vijandelijke vliegtuigen, die boven de stad een aantal brisantbommen neerwierpen, welke vooral in de dicht bewoonde arbeiderswoonwijken groot onheil aanrichtten. Daarbij vielen vele dooden en zwaargewonden. Tallooze huizen werden vernield of zwaar beschadigd en door de geheele stad waren de sporen van dezen aanval merkbaar. Honderden gezinnen zijn door dezen aanval, den zwaarsten, dien Maas tricht tot nu toe te verduren had. dakloos geworden. Zware rookwolken hingen urenlang boven het geteisterde stadsdeel, dat een verbijsterend beeld van verwoes ting en menschelijke ellende gaf. Onmiddellijk kwam de luchtbescher mingsdienst met al zijn hulpdiensten in actie en tallooze vrijwilligers van de blokploegen' meldden zich voor het bieden van de eerste hulp bij het vervoer en het bergen van lijken en zwaar gewonden. De Technische Noodhulp en verscheidene andere hulporganisaties werden ingeschakeld en de Maastrichtsche politie, als mede leden van de Duitsche weer macht, werkten hard mede aan het scheppen van eenige orde in de ver warring, waarin de ontstelde en ver bijsterde getroffenen het eerste uur na deze ramp verkeerden, Spoedig trad ook de Nederlandsche Volksdienst in actie, terwijl in den loop van den avond en den nacht de administratieve- en evacuaticdiensten in hét getouw kwamen om den hon derden, die niet bij familie, kennissen of bij stadgenooten in de buurt een veilig onderdak konden vinden, hulp te verleenen en eten te verschaffen. In den loop van den avond was het aantal dooden reeds tot 71 gestegen. De zwaar gewonden w°rden in ver schillende deelen van de stad ter ver pleging opgenomen. De brandweer wist enkele uitge broken branden vrij spoedig meester te worden. ..DE GOUDEN STAD" TERECHT. „De Gouden Stad", waarvan onlangs een ccipie uit den Bosschen Casino- Schouwburg werd gestolen, is weer terecht. Daags na de bekendmaking, waarin de theaterdirectie ƒ1000,— uitloofde voor terugbrenging van de rolprent of voor aanwijzingen, welke hiertoe zou den kunnen leiden, vond men 's mor gens in de hal van het gebouw een pakket, dat de complete film, op acht spoelen gewonden, bevatte 'Nadere aan wijzingen ontbraken. Na 2 September weer waschpoeder Zooals reeds bekend is gemaakt, is voor de periode van 6 Augustus tot en met 2 September a.s. slechts één bon voor zeep aangewezen, namelijk bon 194 Algemeen, welke recht geeft op het koopen van één rantsoen eenheids toiletzeep. Voor deze periode is dus geen bon „Algemeen" voor waschpoe der aangewezen. Thans kan worden medegedeeld, dat het hier slechts een tijêelijken maatregel betreft, Er is namelijk toe besloten nè 2 September a.s. eventueel om de andere vierwéek- sche periode, zoowel op de Algemeene als op de Reservebonnen, weer wasch poeder beschikbaar te stellen. Het ligt tevens in de bedoeling 'ook zeepver- vangende waschmiddelen in distributie te brengen. Interessante proefneming De leiding van het tcnnlsdlstrict Noord-Holland-Noord, dat ln dc laat ste Jaren racer en meer van zich doet spreken, heelt gedurende het Jongste week-eindc een belangwekkende proef neming gehouden, welke in alle op zichten geslaagd mag heeten. Zij toen organiseerde op de Alkmaarsohe ten nisbanen een lnterdlatrlct-tournool voor haar geheele gebied en Het dit tournooi verspelen in den vorm van een halve competitie. De onderafdeellngen zorgden zelf voor haar sterkste teams, zoodat men een prachtig overzicht kreeg over het spelersmateriaal ln ons gewest, ook al rnoet men rekening houden met het feit, dat enkele der sterkste spelers door een bijzondere bepaling niet mochten uitkomen, omdat «tj ln com petitieverband ln een ander district gespeeld hadden. Zooals bijvoorbeeld Beek en schmidt. De vier ploegen, welke op deze wed strijden uitkwamen, vertegenwoordigden resp. Alkmaar, Zaanstreek, Kcnnemer- land en West-Friesland. Daarvan bleek Alkmaar ver-uit de sterkste te zijn en deze plodg won dan ook al de ontmoe tingen met groot verschil. Beverwijk ver loor van de Alkmaarders met 6—1 (drie partijen werden niet gespeeld), West- Friesland werd met 7—3 geklopt en de Zaanstreek leed met 7—2 een onverwacht groote nederlaag De West-Friezen legden beslag op de tweede plaats. Zij klopten namelijk de Zaanstreek met 64, terwijl de ontmoeting tusschen hen en de Ken- nemers weliswaar niet geheel werd uit gespeeld. maar ln feite een gelijk spel werd. De Zaanstreek klopte vervolgens Kennemerland met 6—4 en zoo werd laatstgenoemde hekkesluiter van het tournooi. De eindstand was: Alk-naar 3 3 0 0 6 20— 6 West-Friesland 3 1 t l 3 14—16 Zaanstreek .1 1 0 2 2 12—17 Kennemers 3 0 12 1 10—17 Inschrijving van amateur-tabaktelers Zooals bekend. is er in Nederland weer heel wat tabak uitgezet en van overheidswege zal wederom worden gezorgd, dat de gelegenheid bestaat, het geteelde product deskundig te laten be handelen. Al is het zeer verleidelijk de tabak zoo versch van de plant te ge bruiken, in het belang van de gezond heid moet ernstig worden aangeraden dit niet te doen. doch de tabak eerst te laten fermenteeren. Ook het zelf be handelen in weclcketels. tusschen broeiend gras of met andere fermen- teerhulpmiddelen moet sterk worden afgeraden. Het verdient daarom aanbe veling gebruik te maken van de van overheidswege getroffen regeling. Wie kerftabak, dus shag-, rook- of pruimtabak, "ivenscht terug te ontvan gen, dient zich te melden vóór 31 Aug. 1944 bii het Bureau voor de Kerftabak industrie. afd. amateurstabak. Rokin 93. Amsterdam. Voor sigaretten dient men zich vóór denzelfden datum te melden bij de Vakgroep Sigarettenindustrie, Johannes Vermeerstraat. 29. Amsterdam, in beide gevallèn onder opgave van den fermenteur. aan wien men de voor keur geeft. De namen en adres-en van de aangewezen férmeriteurs. zoowel van die voor kerftabak, als van die voor sigaretlentabak, heeft men onlangs in een officieele mededeeling kunnen lezen. „RIDDERLIJKHEID". Hedenavond spreekt Max Blokzijl om 18.45 uur via Hilversum I in zijn politiek weekpraatje over ..Ridderlijk heid". Oostelijk front Zware gevechten bij Warschau ontbrand In den centralen sector van het Oostelijke front begonnen bij tempe raturen van ongeveer 30 graden, die hooge eischen aan de strijdende troe pen stellen, ten noordoosten van Warschau zware gevechten. De bolsjewisten gingen hier na een trommelvuur van meer dan een uur en met groot gebruik van slagvlieg tuigen over een breed front tot een aanval op de Duitsche linies over. In buitengewoon verbitterde gevechten, die aan beide zijden met groote ver liezen gepaard gingen, slaagden zij erin op één plaats een vrij diepe penetratie tot stand te brengen, waar om thans nog gestreden wordt. Twee andere penetraties konden door in reserve gehouden Duitsche afdcelin- gen stormgcschut in den onmiddcl- lijken tegenaanval weder opgeruimd worden. Ontlastingsaanvallen in aangrenzende sectoren, waardoor de Duitsche strijd krachten gebonden moesten worden, mislukten alle. Ook van het brugge hoofd Warka uit ondernamen de bolsje wisten ten zuidoosten van de stad hevige aanvallsn in zuidelijke richting, waarbij zij verscheidene tamelijk gerin ge penetraties lot stand brachten, waartegen op het moment tegenaanval len worden ondernomen. In het gebied van Schaulen kwam het tot zware gevechten, tijdens welke gis teren 43 Sovjet-tanks werden stukge schoten- De Duitsche troepen, die hier op eenige plaatsen het. front rechttrok ken, stieten daarbij eerst op vrij zwak ken tegenstand, zoodai zij een aanzien lijke terreinwinst behaalden. De tegen stand der bolsjewisten werd echter steedfe sterker en zij brachten sterke pantserstrijdkrachten in den strijd en gingen tot tegenaanvallen over, die in hoofdzaak afgeslagen konden worden. Duitsche slagvliegtuigen vie len de versterkingen aan en stel den negen pantserwagens, twee zware batterijen en elf granaatwerperstel lingen buiten gevecht. De bolsjewis tische doorbraakpogingen ten westen van. Modohn werden voortgezet en door massaal gebruik van pantser wagens konden zij een vrij diepe pene tratie tot stand brengen, waardoor de Duitsche linies iets moesten worden teruggenomen. HEVIGE LUCHTGEVECHTEN BIJ BOEDAPEST. Naar het Internationale Informations- büro van zijn luchtmachtcorrespondent verneemt, zijn Zondagochtend Ameri kaansche bommenwerpers uit Italië naar Zuidoost-Duitschland gevlogen. Reeds op den heenweg werden de vijandelijke formaties aangevallen door op het alarm gestarte Duitsche en Hon- gaarsche jagers. Vooral ln het. gebied ten westen van Boedapest ontstonden hevige luchtgevechten. De nog onvolledige rapporten maken melding van vijf neergeschoten vlieg tuigen, alle viermotorige boramert- werpe». (Dc laatste cijteru bcteekencn hot tal gewonnen en verloren partijen). De«c stand Is echter niet geheel officieel, doch wel de meest zuivere. Immers, zoo ais ge zegd, werden er enkele partijen niet ge speeld, omdat de beslissing toch al ge vallen Was en de tijd voor het verdc-r spelen ontbrak. Dc wedstrijd West-Frles- land—de Kennemers, welks uitslag van belang was voor den eindstand, werd ook al niet geheel uitgespeeld, maar de Kennemers hadden bereids het tweede gemengd-dubbel gewonnen gegeven, zoodat zij tenslotte met 5-4 vóórstonden, toen nog een heeren-dubbe! gespeeld moest worden. Mr. Buiskool en stumpn kwamen togen Koopmans en v. d. Bliek °P s—'2- 2—0. toon de partij moest wor den gestaakt. Zeer vermoedelijk zou West-Friesland deze partij gewonnen heb ben. waardoor de eindstand dan cp 5— 5 was gekomen en met dezen eindstand hebben wij hier rekening gehouden. De wedstrijden zelf leverden geen be paalde verrassingen op. Merk waardig was wel dat de West-Friezen tegen de Zaar,- kanters al de hcereiwnkeispolen verlo ren, om den wedstrijd zelf toch nog met 6—4 te winnenf Vermeldenswaardig was ook het goede spel van mei. Brandsr- aie al haar partijen won en zoo langza merhand tot onze sterkste speelsters ge rekend moet worden Het laatste mag trouwens ook gezegd worden van mej. der JonRste speelsters van ori- distrtct. De ^uitslagen waren: Alkmaar—Beverwijk 6-1. Heeren-enkelspelDeetman ,i. Koop- mans 3-6. 6-3, 6-3: Kokkes sl. v. d. Bliek 6 2 Bi' 97Verr°en s'- Dc Waart* S-T v£lmrS;enI£e.lspo,: MeJ' K°PP*h mej Klok 6-3, o-l: mej. Brandse sl. mej. Pranger 7-5, 6-4. Gemengd-dubbel: Mevr. en mr. Schuur man verl, van mevr. Dinglcr en Koop- mans 5-7, 0-2. 3-6. Dames-dubbel: Dames Koppen en Baas- bank sl. dames Dlngler on Teer 6-2 6-3 Alkmaar—West-Frieslnnd 7-», Heeren-enkelspel: Doetman verl, van Sbimpel 6-8 6-4, 7-9; Kokkes sl, Gijzelaar ~t Verroen sl. Teriep 6-4. 4-6. 6-1. Dames-enkelspel: Mevr. van Baasbank J®rl. van mej. A. de Wit 0-6. 2-fi; mei Brandse sl. mevr. Postma 7-5 6-' Gemengd dubbel: Mevr. en mr. Schuur man sl. mevr, en mr. Bulskool 6-3 r-4- SSL m Raobrotk sl me) tyken en Bos 0-2. 6-4. Dames-dubbel; Dames Schuurman en v Rn S cI"', „V" dame* De WJt Buiskool 5-3, 3-0.' 2-6. Heeren-dubbel Deelman en mr. Schuur- stumpel en mr. Bulskool 6-4 lép' 5-7 ^3 e?6Haasbroek en Ter- Alkmaar—Zaanstreek 7-2 Heeren-enkelspel: Deelman verl. v. H r"n 4~6,' 8_0: s'. Dekker 6-3, fi-0; Haasbroek sl Kroon 9-7 4-6. 7-S. Dames-enkelspel: mei Koppen sl. mej. N. de Wit 6-1, 6-1; mej. Brandse sl mej. Sonneveld G-3, 7-5. - Gemengd dubbel: mevr. en mr. Schuur- ™®vr Eveleens en D v. Leyden l"8' 5"3: Koppen en Verroen sl mej. JUrjens en Veenis 0-1. n-2 Damesdubbel: dames Schuurman en v. Baasbank sl. dames E vel eens en N. de Heerendubbe!Kokkes en Kaasbroek verl. v. Dekker en Kroon 0-6. 5-7. Beverwijk—West-Friesland 5-5. Heeren-enkelspel: Koópmans sl. stum pel 6-0, e-2: v. d. Bliek sl. Buiskool 6-4, G-2; v. tJ, Ploeg sl. Bos 6-3 6-0. Dames-enkelspel: mej. Teer verl. v mej. a. de Wit 1-6, 0-fi: mej. Klok verl. v. mevr. Bulskool 1-0. 3-6. Gemengd dubbel: mft. Pranger en .Langeditk sl. mevr. Postfha er GHzrtaa- It-I, 6-1; tweede gemengd dubbel door B. gewonnen gegeven. Damesdubbel: dames Dlngler cn Pran- -I „vsrl- v- Pcstma en v. Eyken 1-6. 5-7. Heerendubbel: Koopmans en v. d. Bliek verl. v. Stumpel en mr. Buiskool 2-6, 0-2 gestas kt: v. rl. Ploeg en Lancedljk st v. Gijzelaar 'en Bos 6-1. 1-6, 6-2. Beverwijk—Zaanstreek 4-6 Heeren-enkelspel: v. d. Ploeg verl v.' D. v. Leyden 1-6, 4-6; v. d. Bliek verl. v. K v. Leyden 0-6. 6-8; de Waard sl. Kroon 9-7. 6-0. Dames-enkelspel: mej. Pranger sl. raej. Sonneveld 6-4. 6-4: mevr. Dlngler verl. v. mej. v. Walbeek 3-6. 4-6. Gemengd dubbel: mej. Pranger èn Lengedijk verl. v. mej. Jürjens en D. v Leyden &-10. 5-7: mei. Klok en do Waard verl. v. mej. v. Walbeek en Kroon 6-1. 4-6. 3-6. Damesdubbel: dames Teer en Dlngler ve^rl. v. dames Eveleens en de Wit 6-8, Heerendubbel: Koopmans en v. d. Bhek sl. D. en H. v. Leyden 2-6, 6-3, 6-3; v. d. Ploeg en Langedfjk sl. Dekker en Vccn'.s 4-6, 6-1. 6-2. West-Friesland—Zaanstreek 6-4. Heeren-enkelspel: Teriep verl v. D. v. Leyden 1-6, 1-6: Bos verl. v. Dekker 3-6, 1-6: Gijzelaar verl. v. Vccnis 7-9, 2-6. Damesenkelspel: mej. A. de Wit sl. mej. -Tilrjens 6-1. 6-2: me). Eyken sl. mej. v. Walbeek 2-6, 6-3, 6-3. Gemengd dubbel: mej. A. do WK en Stumoe) sl. mevr. Eveleens en H. v. Lev- den 6-2. 6-2: mevr. en mr. Buiskool mej. N. de Wit en Veenis 1-6. 6-1. 6-3, Damesdubbel: dames Postma en Buis kool sl. dames Jürjens en v. Walbeek 6-4. 6-4: Heerendubbel: Stumpel en mr. Buiskool verl. v. H. v. Leyden en Dek ker 1-6. 3-6: Gijzelaar en Tcrlep sl Kroon en Veenis 6-1. 3-6, 6-4. Paarden. HOOGE TOTO-UITKEERING TB LEEUWARDEN. De uitslagen van de Zondag te Leeu warden gehouden courses lulden: Prijs van Berlikum: 1. Gelukster K. w f7.80. pl. fi.60: 2. Irene n fl.30; 3. H. Zoor van Lady Bond f 1.40. Groote prijs van Leeuwarden: 1. Baron Harvester. w. f 16.10. pl. f2.50: 2. Feronica Scott f 1.70; 3. Allright f 1.80; 4. Caesar S f 3.60. Prijs van Menaldum, le heat: t. Hea Scott ln stalverband met Eppo Ooststar. beide w. f6.60; Hea Scott pl. f2.50; 2. Hel en a Scott f6.90: 3. Fanfare Ncfabrewer f 16»50: 4. Cisca. 2e heat: 1. Dictator, w. f4.30, pl. f 12,80: 2. Eppo Ooststar fs.60: 3. Cisca f2.70. 3e heat: 1. Fanfare Ncfa brewer. w. f8.—, pl. f2.60: 2. Dictator f2.40: 3. Helena Scott: 4. Cisca. Toto definitief: 1 Fanfare Ncfabrewer w. f 74.50. pl. f 18.20; 2. Helena Scott f7—; 3, Dictator f4.10. Prijs - van Gaasterland: l. Serdab, m'. fl.60; 2. Mac Mellan. Oude Wang wissel-prijs: 1 Caslndra. w. f3.—, pl. f 1.20; 2. H. Smiling fl.40; 3. Mesnil Cher fl.50. Prijs van Hardeeariip (korte baan): le serie: l. Eppo Ooststar. f2.50: 2e serie: 1. Doriethe. f 1.60: 3e serie: 1. Baron Har vester, f2.30: 4e serie: 1. Hea Scott. f 1.40. Finale: 1. Doriethe, w. fl.80; 2. Baron Harvester: 3. Hea Scott; 4. Eppo Oos(- star. Toto definitief: w. f4.70. pl. fl.60. fl.80, fl.£0 en f2.60. Draverijen te Mercveld. Do uitslagen van de Zondag op Morv- veld gehouden draverijen lulden: Prijs van Stal Nederhorst: 1. Irene Gregor, w. f8.60. pl. f2.20: 2. Edenizs Norton fl.60: 3. G. de Mascotta f 1.80. Prijs van Stal de Badhoeve: i. Dorlan. w. f 11.90. pl. f2.60; 2. Bleriot f 1.70; 3. Norbert Guy f 1,50. Prijs van Stal Henrl: I Hlustro Hanovcr w. fl.30. pl. f 1.10: 2. Intrepld f120. Prijs van Stal Wassenaar, lc heat: 1. Narclso. w. f2.20. pl. fl.60; Clamphie Scott f2.—. 2e heat: 1. Naroiso: 2. Flying Guy.. Toto rfcf.: Narciso. w. fl.90, pi fl.40: 2. Flylng Guy fi» Prijs van Stal Voorburg: 1. Harrold Hanover K. w. fl.80, pl. fl.40; 2. Aki*>n B f3.3. Absyrtus fl.80. Prils van Stal Friesland: 1. Htghway- man. w. f 2.30, pl. f 1.40; ,i Mos i WolmM 1.00.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1