wast Vijandelijke druk in West- en Zuid-Frankrijk duurt voort Sovjet-aanvallen over het geheele front DE SLAG OM FRANKRIJK Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau «lcr Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 114 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 22 AUGUSTUS 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 196, 2 pagina's. mmmmm Hoofdredacteur: 11. M. C- SCHRubEK, Alkmaar Advertentie-tarief: PrtJ» der gewone advertenties ln dete Editie U ct. per m.m. nu contract binnen oen jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- heele oplago op aanvrage. Deze Courant verscbünt dagelijks. Weermachtbericht opgevangen Vergeldingsvuur op Londen UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Aug. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië h$hben onze divi sies in het gebied ten noorden van Argentan na een verbitterde wor steling den vijandciüken versper ringsgrendel in noordoosteliikc rich ting doorbroken en de verbinding met een haar tegemoetkomende pantsergroep tot stand gebracht. Sterke vijandelijke aanvallen op ons aftveerfront aan de Div^p en Vie- sector werden afgeslagen, In enkele sectoren zijn eigen tegenaanvallen nog gaande. Tusschen de Eure cn de Seine oefent de vijand druk uit in noor delijke richting. Daar werden bü Pacy-Vernon vijandelijke aanvals- voorhoeden uiteengeslagen. In het gebied ten oosten en noordoosten van Chartres houdt de druk van den viiand op den middenloop van de Seine aan. zonder dat hij er in slaagde nienwe vorderingen te ma ken. In het bergterrein ten noorden van Toulon valt de vijand met sterke strijd krachten in westelijke en noordweste lijke richting aan. Hevige gevechten zijn gaande. Kustbatterijen van de ma rine schoten vóór Toulon een vijande lijk slagschip en een kruiser in brand. Een torpedojager en twee torpedoboo ten werden beschadigd. Het vergeldingsvuur op Lond n werd overdag en 's nachts voortgezet. Italië. In Italië zette de vijand ook gisteren in den sector van de Adriatische kust zijn aanvallen den geheelen dag voort. Hel aanvankelijk verloren gegane heu velterrein rondom Cerasa werd in een tegenaanval heroverd. Oostfront. In het oosten breidden de bolsjewis ten hun aanvallen nu ook uit tot den zuidelijken sector. Met krachtig gebruik van slagvliegtuigen gingen zij ten zui den van TirasDOl en ten noordwesten van Jassv tot den aanval over. Verbit terde gevechten zijn in beide sectoren gaande. In het voorterrein van de Karpa- then ten zuidwesten van Mielec, in de bruggehoofden over de Weich- scl ten westen van Baranof, ten westen van Lublin en ten zuidoos ten van Warfea werden de bolsje wistische aanvallen na hevigen strjjd afgeslagen of opgevangen. Ten noordoosten van Warschau wer den de doorbraakaanvallen der Sov jets in de richting van den Boeg in de diepte van onze stellingen opgevangen. Ten zuiden van Wilkowisjken en bij Siken duren de harde afweergevech- ten voort. In Letland herstelden Dultschc pant ser: jrmaties. via Tuckum aanvallend, de tijdelijk verloren gegane verbinding met de in Koerland strijdende formaties van het leger. Een Duitsche vlootfor- matie mengde zich ter ondersteuning in deze gevechten te land. Alle pogin gen der Sovjets om hun penetratiege- bieden ten westen van Modohn en ten westen van het meer van Pskof uit te breiden, werden door den taaien tegen stand van onze divisies afgeslagen en een vrij groot aantal pantserwagens stukgeschoten. De luchtmacht mengde zich in de gebieden der zwaartepunten on doeltrefcnde wijze in de gevechten Engeland vecht tot den laatsten Franschman Met ingang van 1 September zal de Engelschc wet op den krijgs dienst ook van toepassing worden verklaard op alle Franschcn, die geen lid zijn van Franschc forma ties, zoo meldt Exchange Telcgraph. Met ingang van I November zullen van Engclsche zijde Franschcn voor den militairen dienst worden opge roepen. Luchtaanvallen op Brussel, Rijssel en Gent Naar het Internationale Informations- büro van zijn luchtmachtcorrespondent verneemt, hebben Anglo-Amerikaan sche bommenwerpers de steden Brussel, Rijssel en Gent aangevallen- De Anglo- Amerikaanschc vliegtuigen wierpen lukraak hun bommen in dicht be bouwde stadswijken. Ook op het stads park van Brussel, in de nabijheid waar van zich geenerlei militaire doelen be vinden, werden bommen geworpen. In het. druk bezochte park werden vijftig personen, onder wie 32 kinderen, on middellijk gedood. Bovendien werden dertig personen, van wie twintig zwaargewonden, naar de ziekenhuizen gebracht. Ook talrijke woonhuizen wer den beschadigd. te land en bracht den bolsjewisten zware verliezen aan menschen en materiaal toe. Luchtoorlog. In luchlgeveAten en door luchtdoel- artillerie verloor de vijand gisteren aan het Oosteliik front 41 vliegtuigen. Formaties vijandelijke bomr..enwer- pers vielen overdag enkele plaatsen in Zuidoost-Duitschland en in Hongarije aan. In den nacht wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bommen neer in het gebied van den Opper-Donau. Door luchtverdedigingsstrijdkrachten werden bij dezen aanval 15 terreurbora- menwerpers neergeschoten. Bij de afweergevechten ten westen van Bialystok hebben zich het eerste bataljon van het pantsergrenadierre- giment 25 onder bevel van kapitein Blancbois en de pantserverkennings- afdeeling 12 .onder bevel van kapitein Ibach aoor bijzondere hardheid en dapperen aanvalsgeest onderscheiden. De weermachtberichten der verbondenen FINLAND. Het Finsche weermachtbericht luidt: Op de Kareiische Landengte viel de vijand na hevige voorbereiding door artillerie twee eilanden in. de baai van Viipuri alsmede onze stellingen ten zuidwesten van Ihantala en ten noorden van Karisalma aan. De aanvallen wer den afgeslagen: de viiand leed aanzien lijke verliezen. Onze wapens beschoten met succes viiandelüke afdeelingen, die zich in enkele sectoren hadden gegroe peerd. alsmede andere doelen. Van de andere fronten valt niets bij zonders te melden. ROEMENIE. Het Roemeensche weermachtbericht van 20 Augustus luidt: Sedert 19 Aug. valt de viiand aan het geheele Roe meensche front krachtig aan. Hevige gevechten zijn gaande in de gebieden van Sodomeni, Helestieni. Poku-Iloaei, Jassy en ten zuidwesten van Tighina. De vijandelijke luchtmacht ondernam krachtige aanvallen op Constantza en Sulina. Saboteurs en spionnen ter dood veroordeeld liet bureau van den Wehrmacht- befcjilshaber in den Niedcrlanden deelt mede: Door het KriegSKcricht ziin ter dood veroordeeld: 1. Wegens poging tot oprichting en bewapening van een illegale verzetor- ganisatte Gerrlt van den Boogerd, oand.- notaris, geboren 23 Ang. 1908 ca Anto- nius Fredericus Slot. smid, geboren II September 1918. 2. Wegens het maanden lang verber gen van neergeschoten vijandelijke pi loten en poging dezen bfi dc vlucht te helpen Martinus Lellvelt. timmerman, geb, 18 Januari 1896. 3. Wegens spionnage Gustav Karei Fikkert. kantoorbediende, geb. 18 Jan. 1906; Edzard Korrix, kantoorbediende, geboren 24 September 1908; Franziskus Jacobus Ludwig Tempel, musicus, geb. 20 Maart 1898; Friedrich Fritz WUlcm- sen, kantoorbediende, geb. 30 Mei 1921. De beklaagde Willemsen heeft in bet bilzonder het in hem door de Duitsche weermacht, die hem als kantoorbedien de in dienst had genomen, gestelde ver trouwen op gTovc wijze misbrnikt. Alle doodvonnissen ziin na onderzoek van de mogelijkheid van gratie vol trokken. Nieuws in 't kort. Dc wereld onder controle van de Sovjets en Anglo-Amerikanen. Uit Amerikaansche bron ls gemeld, dat er reeds een prlnclpieele overeenstemming is bereikt, dat de volle verantwoordelijk heid voor het handhaven van den vrede na den oorlog bij de Vereenigde Staten, Engeland en de Sovjetunie moet liggen en geenszins aan andere landen mag worden overgedragen. Volgens dc hier bestaande meening is dc tendentie van de conferentie te Dumbarton Oaks en het doel van de onderhandelaars vol doende gekarakteriseerd. Amerika, En geland en de Sovjetunie zouden zich het algemeene gezag willen verschaffen en den overigen mogendheden slechts de rol van uitvoerende organen willen toe staan. Aanval op geallieerde vlootformatie. In de avonduren van 20 Augustus heb ben kustbatterijen van de marine een vijandelijke vlootformatie onder vuur ge nomen. die Toulon beschoot. De forma tie bestond uit verscheidene slagsche pen, negen kruisers en een aantal tor pedojagers. De kustbatterijen plaatsten treffers op een slagschip en een kruiser. Op beide schepen ontwikkelden zich zware branden. Andere treffers werden geplaatst op een torpedojager en twee torpedobooten. Duitsche doorbraakpoging door geallieerden ver sperringsgrendel in het westen Groote verliezen der invasie troepen in het zuiden De belangrijkste gebeurtenis van den strijd in Normandië is de door braak van Duitsche pantserwagens pn gemotoriseerde formaties door den sterken Amerlkaansch-Cana- deeschen versperringsgrendel in het gebied van Falaisc-Argentan, waar door het gelukt is de verbinding tot stand te brengen met de ten westen van deze gebieden in de omgeving van St. Lambert-sur-Dive en ten zuidoosten van Trun in zware ge vechten gewikkelde Duitsche forma ties. In buitengewoon zware gevechten, die den geheelen dag met groote ver bittering werdén gevoerd, konden ster ke Amerikaansch-Canadeesche eenhe den vernietigd worden. De resten daar van werden naar het noorden en noord oosten of naar het zuidoosten gedrukt. Ook de Duitsche verliezen bij deze suc cesvolle onderneming waren natuurlijk nietonaanzienlijk Evenals bii de ge vechten in Zuid-Italie hebben ook hier Duitsche valschermjagers door hun strijdlust en taaiheid tot het opmerke lijke succes bijgedragen. Seine-scclor. Het gros fan de Duitsche strijdkrach ten. die tot dusver ten oosten van de lijn Argentan—Falaise waren ingeslo ten. staat thans ten westen van de Seine en heeft daar ingegrepen in de verbitterde afweer- en aanvalsgevech- ten. De Amerikaansche gemotoriseerde en tankstriidkrachten. die naar de Sei ne oprukken, opereerden gisteren hoofdzakelijk met sterke formaties in het gebied van Vernon en Mantes, waar zii met infanterie kleine bruggehoof den op den noordelijken oever van de Seine poogden te vormen. Vrij krach tige Amerikaansche aanvallen in het gebied van Vernon werden afgeslagen en het binnendringen in de stad verhin derd. Overigens beperkten de Amerika nen zich ertoe de tusschen hun aanvals- wiggen liggende Duitsche verzetgroepen uit te schakelen en zich de noodzake lijke dekking in den rug voor verdere operaties te verzekeren. Tot dat doel voerden zij vrij sterke gemotoriseerde formaties aan. die thans in het geheele gebied tusschen Orleans en Dreux met de ook van Duitsche zijde aangevoerde versterkingen in levendige gevechten gewikkeld zijn. Pogingen der Amerika nen om met afzonderlijke pantserwagens van het zuidwesten uit het gebied van Parijs te bereiken, werden opnieuw, vooral in het gebied van Rambouilet, verijdeld, Thuisarbeid In dienst der bewapening. Bunkernetten Inplaats van gekloste kant In het kader van da totale oorlogsvoering heeft Rijksminister Speer ook den thuisarbeid In de oorlogsindustrie betrokken. Inplaats van kant werken e.d. knoopen de vrouwen thuis thans bunkernetten en dergelijke voor den' oorlog belangrijke dingee StleWPBZ/R/P Loire-front. Aan het Loire-front bleef het, afge zien van verkenningsaanvallen. die nu en dan werden ondernomen en van eenige schermutselingen met Duitsche beveiligingstroepen, rustig. Bretagne-front. In het vestinggebied van Bretagne legden de Amerikanen storingsvuur op Lorient. Duitsche strijdkrachten zuiver den het voorterrein der vesting van Amerikaansche verkenningstroepen en terroristengroepen. Pogingen van Ame rikaansche pantserwagens om het voor terrein van de vesting Brest Oe nade ren werden wederom door goed gerich te salvo's der Duitsche batterijen ver ijdeld. Vestinggebied Toulon. Het totale beeld van den toestand aan het Zuid-Fransche front heeft geen groote verandering ondergaan. De in drie groepen naar het noorden, noord westen en noordoosten opdringende lan dingsstrijdkrachten hebben de Duitsche bewegingen, die nauw aangeleund tegen het vestinggebied van Toulon worden uitgevoerd, slechts schoorvoetend ge volgd. In het vestinggebied van Toulon is het na de eerste met groote verliezen gepaard gaande aanvallen der invasie troepen niet tot nieuwe gevechten van grooteren omvang gekomen. VERSTERKING DUITSCHE ARBEIDSPOTENTIEEL. De Duitsche minister v_ de bewa pening en oorlogsproductie. Albert Speer, heeft een fabricageverbdd uit gevaardigd voor bepaalde niet voor de oorlogvoering noodzakelijke producten, teneinde te komen tot een zoo gunstig mogelijk gebruik van arbeidskrachten. Hierbij zal eert gedeelte van het thans in bewapeningsbedrijven werkzame personeel vrijkomen voor nog dringen der werkzaamheden, waardoor in ande re bedrijven personen vrijkomen voor den militairen dienst. DE V 1 WEER IN ACTIE. Naar de Britsche berichtendienst meldt, hebben de Duitschers ook Zon dag hun vliegende bommen naar Zuid- Engeland en het Lpndensche gebied ge zonden. Er ontstond schade en er vielen slachtoffers. Extra keuringen voor Waffen-H (Wiking), JJ-wachtbatail- lon. Landstorm Nederland, Germaansche Ji in Nederland. Wegens de zeer vulc aanmeldingen zal nog 'n extra keuring worden gehouden op: Donderdag 24 Augustus 8.—13.— uur, Den Haag, gebouw Amicitla, Wcst- clnde 15; Vrijdag 25 Augustus 8.—13.— uur, Am sterdam, Dam 4; waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot «1e verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen tusschen 19—35 Jaar, die aan- meldingsplichtlg zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van dc tewerkstelling vrijgesteld. Officier in dc Wallen-JJ kan ieder wor den, die na minstens een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. ZUn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het H-wachthataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. Alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen. en terugreis zQn verkrijg baar bil de navolgende Nebenstetlen der Waffen-JJ: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede. Hengeloschestraat 30 en Utrecht, Vrcdenburg 19. Eveneens bU het H-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag. Korte VUverberg 5 en Marineannahmestelle-West, Utrecht, Plompetorengracht 24. SPORT Turnen. HET NED. GYMNASTIEK VERBOND IN 1943. Gestadige groei van het ledental. Aan het dezer dagen verschenen jaar verslag van het Nederlandsche Gym- nastiek-Verbond. dat nog werd uit gebracht door den overleden secretaris L. J. A. van Ekeren. ontleenen wij het volgende: Hoewel do omstandigheden een nor maal functionneeren van de verschil lende vercenigingen. kringen en ook van het Verbond belemmeren, groeit het ledental geregeld aan en bedroeg dit aan het einde van het jaar 1943 109.947 personen. Uit een uitgebreid overzicht blijkt verder, dat de verschillende vaardig- heidsproeven nog steeds de groote belangstelling genieten van turnend Nederland. In 1943 namen er niet min der dan 5069 candidaten deel. Aan de Bondsvaardigheidsproeven namen 4234 candidaten deel; hiervan slaagden er 3424 of wel 81 pet. Zeker een zeer goed resultaat. Ook het cursuswezen bleek in het afgeloopen jaar van zeer grooten om vang. De leiders(stera)-cursus, de voor- turncursus en de keur-voorturncursus mochten zich in goede deelname ver heugen. Voor de technische studie-bijeen komst (waarvan eT o.a. één te Alte maar is gehouden) was eveneens een groote deelname. Het overigens door omstandigheden beknopte verslag ein digt met een uitvoerig overzicht van de verschillende turnkringen, waarbij de Turnkring Alkmaar en Omstreken, alsmede de Zaansche en de Kennemer geen slecht figuur slaan. Het technische verslag schetst aller eerst de vele opofferingen, welke de keurturners zich getroost hebben en roemt de groote saamhoorigheid in de beide korpsen. De dames gaven vier demonstratie-uitvoeringen, terwijl het heeren-keurkorps er zeven verzorgde. Vooral het optreden van deze beide keurkorpsen is van zeer groote pro pagandistische waarde. De leiding van de korpsen berustte voor de dames bij den heer Meijer en veor de heeren bij den heer Klazema. De districts-keurturnwedstrijden, zoo als die te Purmerend hebben plaats gehad, genieten steeds meer belangstel ling. Was in 1939 het aantal deelnemers 82, in 1943 is dit gestegen tot 212, waar bij nog moet worden aangeteekend, dat verschillende turnèrs zich moesten terugtrekken. Na een vermelding van de wedstrij den om het kampioenschap te Ede en enkele andere door het Verbond ge organiseerde wedstrijden. geeft dit technische verslag tenslotte een vluch tig beeld van het vele werk. dat door het Nederlandsche Gymnastiek Ver bond. in het belang van de lichame lijke vaardigheid van het Nederland sche volk. heeft verricht. En met het constateeren van dit feit. willen wij dit korte overzicht beslui ten met tevens te wijzen op het vele werk, dat door de verschillende Turn kringen wordt verricht en waarin ten slotte slechts menschen zitting hebben, die dit alles doen uit zuivere liefde voor het turnen. Moge het jaar 1944 eenzelfde veel belovend beeld geven, als het jaar 1943. doch bovenal moge het werk van het N.G.V. door betera omstandigheden nog meer vruchten kunnen afwerpen HET GEBRUIK VAN SCHUILNAMEN. Volgens een bepaling van den secre taris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kui tuurbescherming mogen schuilnamen voor deelnemers aan sportwedstrijden, demonstraties e.d. alleen worden ge bruikt mef toestemming van dit depar tement. Z.S.-PROCEDÜRE. Voor de Ned. ..Bedrijfsgroep Wegvervoer". Van bevoegde zijde wordt medege deeld: De procedure der Z-S-kaarten als maatregel op grond van de verorde ning van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied nr. 108/42 betreffende de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen wordt thans ook toegepast op het geheele ge bied van de Nederlandsche „Bedrijfs groep Wegvervoer". Er moeten der halve aan deelnemen alle ondernemin gen. welke onder de volgende groepen ressorteeren: 1. vakgroep personen vervoer; 2. vakgroep goederenvervoer; 3. bedrijfsgroep tramwegen. De aanvraagformulieren zijn bij de Kamers van Koophandel en haar filia len verkrijgbaar. Bevoegd voor het behandelen der in te leveren Z-kaar- tenaanvragen is alleen de Bevollmach- tigte für den Nahverkehr, Zeist, Utrechtscheweg 84. De aanvragen moeten op de enve loppe worden voorzien van de opmer king „Z-S-procedure". Duitsche onder nemingen, waarvan de eigenaars of de meerderheid Riiksduitschers zijn, als mede ondernemingen, waarvan het ka pitaal voor meer dan 50 pet. zich in Rijksduitsch bezit bevindt, of die een Rijksduitschen Treuhander hebben, moeten haar aanvragen indienen bij de Deutsche Handelskammer für die Nie derlande in Amsterdam of Rotterdam. De formulieren en Z-kaarten zijn voor deze bedrijven bij de Deutsche Han delskammer verkrijgbaar. De opgaven moeten onmiddellijk, doch uiterlijk 31 Augustus 1944 bij den Bevollmacbtlgte für den Nahverkehr in Zeist worden ingediend. Later bin nenkomende opgaven worden als niet ingediende aanvragen behandeld. De verantwoordelijkheid voor het op tijd inzenden der aanvragen berust bij de inzendende firma's. Voor haar reke ning blijft ook het gevaar van verlies bij de verzending. Het is derhalve aan te raden de aanvrage aangeteekend te verzenden. Onjuiste opgaven kunnen bovendien bestraffing tengevolge hebben. Onder nemers. die in gebreke blijven vóór 1 September 1944 hun aanvraag in te dienen, stellen hierdoor zichzelf en hun werkkrachten ter beschikking voor gebruik elders. Er wordt speciaal op gewezen, dat onder nr. 8 van het witte bedrijfsfor- mulier ook moet worden opgegeven: het aantal en soort der zich in het bezit van het bedriif bevindende en voor bedrijfsdoeleinden gebruikte auto voertuigen (personenauto^, omnibus sen of bestelauto's). Nadere bijzonderheden kunnen ont leend worden aan het bii de Kamers van Koophandel verkrijgbaar gestelde tcfelichtingsvel. DE HOOFD-INSPECTIE VOOR DE LUCHTBESCHERMING VRAAGT: 4, Hebt U water in potten, pannen, de niet gebruikte emmers en het bad klaar staan? Paardensport. NAT. CONCOURS IIIPPIQUE TE ALKMAAR. Zondag 3 Sept. za] op het gemeente lijk sportpark to Alkmaar hot jaar- lijksche nationale concours hippique worden gehouden, dat ook dezen keer het grootste gebeuren op' hippisch ge bied in Noord-Holland genoemd mag worden Niet alleen, dat het aantal rubrieken bijzonder groot is (15), doch er zijn twee rubrieken, welka voor een apart' cachet zorgen: een Jachtrit en een speciaal nummer hoogeschool- dressuur, En tenslotte en misschien is dat wel het voornaamste van alles is aan dit concours het Nederlandsch kampioenschap tweespannen verbon den! Voetbal. SCHAGEN I—UOLLANDIA II 9—0. De overwinning die Schagen Zon dagmiddag op de reserves van het Hoomsche Hollandia behaalde, liet aan duidelijkheid niets te wenschen over. Het frissche open spel dat Schagen vertoonde maakte deze groote zege tot een zeer verdiende. De Hoomsche ach terhoede waarvan de keeper veruit de beste was bleek tegen de snelle aanvallen niet opgewassen en met de regelmaat van een klok noteerden we de doelpunten. Aanvankelijk leek het er niet op dat de Schager overwinning zoo groot zou worden, want het duurde bijna een half uur voordat Peetoom van een slecht weggewerkten bal gebruik wist te maken om het eerste doelpunt te maken. Toen was het hek van den dam. Stam, Anneveldt en Schoorl zorgden in korten tijd dat de stand 4—0 werd, waarmee de rust inging. Na de thee onderging het spelbeeld geen verandering. Schagen bleef over alles sterker en een hoekschop van links bracht reeds spoedig het verdiende succes. Anneveldt kopte keurig in. doch de lat bracht nog redding vóór aat de bal opnieuw werd ingeschoten (5—0). Daarna zorgde Stam na eenige missers voor no. 6, terwijl het zevende doelpunt ontstond uit een trekbal van Peetoom, welke door D. Schoorl goed werd benut (7-0). Zoo bleef het tot pl.m. 5 min. vóór heteinde. Anneveldt Jr. werd toen veravngen door Anneveldt Sr., die eerst met Boontjes samen het achtste doel punt fabriceerde en in de laatste monu- ten ook nog voor het negende en laat ste zorgde. Pogingen om de dubbele cijfers te bereiken faalden tenslotte. Schagen be reikte door deze overwinning de demi- finale van dc wedstrijden om den beker van de Afd. Noord-Holland van den NVB. Op de Amsterdamsche sinletbaao wee den Zoodag de dames- c I ubleewo- picvenscViappen ven Nederland ge houden. Nievrouw Faany Blaokers Koen won de TOO meier "CNF/Nosfce/Pax m KNOEIENDE WINKELIERS. Publick zü op z*n hoede. Controleurs van den C.C.D. hebben vastgesteld, dat er winkeliers zijn, die het publiek benadeelen door uit pakjes boter vóór de aflevering een beetje boter te nemen. Zoo werd onlangs bij een winkelier te Rotterdam een partij van 44 pakjes van 1/4 kg. boter aange troffen, die stuk voor stuk 710 gram te licht waren. Bij huiszoeking werd 1 kg. aan het publiek ontstolen boter aangetroffen, die verkregen was door van elk pakje een plakje boter af te nemen. De winkelier bekende dit reeds langen tijd zoo te doen. Het publiek zij op zijn hoede; men kan de controle steunen door zelf de. gekochte pakjes te wegen en van belangrijke onderwichten den C C.D. op de hoogte te stellen. EET GEEN ONGESCHILD FRUIT. Ouders opgepast! Naar wij vernemen, doet zich te Kolhorn een niet ernstig geval van kinderverlamming voor. Er wordt nadrukkelijk de aan dacht op gevestigd, dat het ge- wenscht is géén ongeschild fruit te eten, om eventueele besmetting tegen te gaan. UIT DEN OMTREK. Wieringen. Politie. - Gevonden een leeren dames handschoen. een blauw werkjasje, een bankbiljet en twee portemonnaies, in houd klein geld. Inl. Gemeentebode. Middenmeer. Vergadering Konljnenfokvereenlging. Onder leiding van <fen heer G. v. cl. Male werd ln Hotel Smit een vergadering ge houden van bovengenoemde verecniging. De opkomst was matig. Na afhandeling der gewone plichtplegingen deelde de voorz. mede dat de heer R. Kolhorn was benoemd tot voorz. der tatoueercommls- sle. Voorts werd medegedeeld dat de tafelkeuring voor jonge getatoueerde die ren gehouden zal worden op Zaterdag 23 Sept. a.s. In Hotel Smit te Middenmeer. Als keurmeester zal fungeeren de heer J. F. Hannema te Winkel. Inleggeld en toegangsprijzen werden vastgesteld, ter wijl de secretaris Inschrijvingsformulieren zal toezenden aan de leden. Deze inschrij vingsformulieren worden uiterlijk 9 Sept. terug verwacht bij den secretaris. Tevens verzoekt het bestuur het inleggeld op ge- melden datum in te zenden aan R. Kol horn.O.M. Meerweg M. 21, W'Werf. Voor deze eerste tafelkeuring wordt een groote belangstelling verwacht; het pro pagandistisch element zal zich ook niet onbetuigd laten. Enkele vragen bU rondvraag werden afdoende beantwoord. Een nieuw lid werd Ingeschreven, waarna de voor*, sloot met dank voor de opkomst. Barsingerhorn. Benoeming onderwijzer. Met Ingang van 1 September 1944 Is benoemd tot on derwijzer aan de Openbare lagere school te Barsingerhom de heer J, P. Molenaar wonende t» Koedijk. Wieringerwaard. Athletiek wedstrijd Handbal vereen!- ging „Olympia". - De onderlinge ath. letiekwedstrijd, georganiseerd door de afdecling Handbal der gymnastiek- en athletiekvereeniging ..Olympia" to Wieringcrwaard. welke Zondagmiddag op het gemeentelijk sportterrein to Wieringerwaard gehouden werd, is, ondanks de vrij geringo opkomst, goed geslaagd. De dames hebben hun beste beentje voorgezet cn hebben daardoor 'n goede athietlektraining gehad voor de a.s. handbalcompetitie. Tot de oefeningen, welke gehouden werden, behoorden o.m. hardloopen, bal werpen, enz. Hier volgen de uitslagen Adspiranten mcisjesklassc: le pr Betsy Bakker. 2e pr. Dina Hoogeveen en 3e pr, N. Blaauboer. Damesklasse: le pr. mej, Ant. Bak ker Jd.. 2e pr. mej. Gerda Speijer. 3e pr. mevr. Schenk, geb. Eriks. 4c pr. mej. Janny Mosk. 5e pr. mej. Nel Voorthuljsen en 8e pr. mej Finkje de Vries. De prijzen werden met ccn toepas selijk woord door den trainer der hand- balafdecling. den hoer Jb Blaauboer. in de gymnastiekzaal uitgereikt. Tevens werd medegedeeld, dat voor de le prijs- winnaressen een wissolbckcr beschik baar gesteld zal worden; deze zal bin nenkort eveneens worden uitgereikt. Groot succes voor „Jong Leven". Do tooneelvereenlglng „Jong Leven" van Noord-Scharwoude heeft ook In onze ge meente met de opvoering van „uw wil geschiede", een tooneelspel van Henk Bakker en Ed. J. M. Terllngen, een groot succes behaald. De zaal van den heer Breed was geheel bezet en alhoewel het publiek zat te puffen van de warmte, zal men 2ich toch niet hebben beklaagd. Wat de opvoering betreft kunnen we niet anders zeggen dan „alle hulde". He» was niet de eerste maal dat „Jong Leven" hier een uitvoering gaf cn wc zullen do Langedljkers gaarne nog eens weerzien. Zwommen. Vrijdagavond J.l. werden ln ons bad de wekclljksche onderlinge elubwedstrljden gehouden. Er werd fel gestreden en er Is goede vooruitgang merkbaar Marr er moet nog veel ge traind worden, vooral op starten en keeren. Kunnen nu a.s. Vrijdag alle leden eens aanwezig zijn? De gedetailleerde uitslagen luiden: 25 m. schoolslag meisjes: l. R. Hofsté 24 sec.: 2. H. Jlmmink 30.4 sec. 25 m. schoolslag Jongens: 1. T. de Jong en S. 4i' Vries, belden 26 2 sec. 50 m. schoolslag dames. 1. T. Taubcr 52.1 sec.; 2. Gré Stammes 52.7 sec. 50 m. schoolslag adsp. meisjes: 1. C v. Twuyver 49 sec.; 2. D. Hoogeveen 52.9 sec. 100 m. borstcrawi heeren: l. c. Mosk t min. 23 sec.; 2. J. Burger 1 min. 32 sec. 25 m. rugslag adsp. meisjes 1. D Hoogeveen 25.4 sec.: 2. C. v. Twuyver 28.4 sec. Dirkshorn. „Dc Dobber". - Onder begunstiging van schitterend hengelweer heeft de Hengclclub „De Dobber" Zondagmor gen haar vijfden wedstrijd gehouden, wederom langs Schagerwaard en Koe tenburg. Veertien leden waren aan wezig en onder leiding van Jan Mei- nema. die ditmaal als controleur fun geerde, werden in totaal 245 baarzen gevangen. De uitslag was als volgt: le pr. R. Ypma, grootste baars. 20 cm. en 23 st.: 2e pr. W. Kistemaker. mot 30 st.; 3e pr. r. de Vries, met 29 st.; i' 'i)W «C'' Koster, met 28 st.. 5e pr. J. Rijs. met 25 st.; 6e pr. P. Stroet. met 19 st.; 7e pr. C. Ko&sen. met 17 st, en 8e pr. R. Smit, met 16 st. Kolhorn. Filmvertoonlng. Er vloeide bloed. Een eivolle zaal heeft weer eens kun nen genieten van het schitterende spel van Zarah Leander in de film „Die grosze liebe", met als medespelers Paul Hörbi- ger en Vlctor Staal, Na afloop kreeg de operateur „den bout", ln dit geval een stuk van de boven zijn hoofd hangende lamp. op „den kop". Hij toonde echter zijn groote liefde, want al bloedde hij tamelijk, hij gaf yeen kik. 's Middags was de jeugdfilm ook weer druk bezocht. Oudesluis. Jeugdzwemwcdslrijd. - Door de jeugd van Oudesluis werd hier Zon dagochtend eèn onderlinge zwemwed strijd georganiseerd over een afstand van ruim 1000 m. Nummer 1 van de meisjes werd Tiny Aarsen in 17 min. 56 sec.; nummer 1 van de jongens Jb. de Goede ln 18 min. 02.5 sec. De volgorde bij de meisjes was ver der: 2. Klaasje Slikker 19 min. 15 sec.: 3. Marie Tol 19 min. 35.2 sec.; 4. Nelly Slikker Rd. 19 min. 41 sec.; 5. Nelly Hoogland 21 min. 22.6 sec.; bij de jon gens: 2. A. Watertor 18 min. 59.6 sec.: 3. P. Voorthuijsen 19 min. 07.5 sec.; 4. C. Sflver Jzn. 19 min. 30 seo.: 5. Jb. Bas 19 min. 44.5 sec. Een talrijk, enthousiast publiek volgde den strijd met veel belangstelling, zoo dat men voldoening van zijn moeite had. De heer D. Pool gaf den uit slag per microfoon door, afgewisseld met gramofoonplaten. hetgeen men teer op prijs stelde. HANDELSREGISTER. Nieuwe inschrijvingen: Wleringen: de Hajn's vlsehhandel, Slin gerweg il, Hippolytushoef. Wognum: N. J. van Straalen. Zomerdijk F 23, transportbedrijf. Opheffing: Wleringen: O. J. Bosker. Kerkplein 19, maken van kanalen, scheepshelling. HET ELECTRICITEITSPROCBS VAN DE GEMEENTE ALKMAAR. Zooais bekend procedeert de gemeente vanaf 1938 tegen de voorgenomen naas ting van het Gem. Electriclteitsbedrijf door de Provincie. Het proces werd destijds ln Haarlem voor de arrondissements-rechtbank door de gemeente gewonnen. Dc Provincie ging in hooger beroep bij het gerechtshof, dat de rechtbank onbevoegd verklaarde deze zaak te berechten. Daarna is de gemeente ln cassatie gegaan. De Hooge Raad heeft thans uitspraak gedaan en uitgemaakt, dat de rechtbank wel de bestreden bevoegd heid bezit. In verband daarmede is het vonnis vernietigd en de zaak terug ver wezen. De gemeente stelt zich nog steeds op het standpunt, dat zij. volgers art. 4 der overeenkomst, als gegadigde" is te beschouwen en dat de Provincie ver plicht is aan gegadigden stroom te leveren. Burgerlijke Stand. BAR8TNGERRORK. Geboren: Gerardus A„ z v. J. A. Snelleman en M. Fokke; Dirk A.. z. v. T. Visser en M Been*: Coroell». z. v C. Kempc en A. Hamelink. Ondertrouwd: Barteld van Lei jon an Margaretha W. Dlngelhoff. Gehuwd: A de Brutjne en M. Kempe: B. van Leijen «n M. w. Dtngel- hoff. Overleden: Johaunes da M aao-i <xxta I J«z«n,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1