mmrnrnid vomi Parijs het doel der Amerikanen Harde gevechten bij Evreux en Lisieux Vóór den Herfst Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager edltlei Schagen: Laan 201. Telefoon 144 (2 lijnen). Postrekening 68189. WOBNSDAO 13 ATTöCrcrrUS 1944. SCITAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 197, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDF.R, Alkmaar (afw.) Advertentie-tarief: Prils der gewone advertenties In deae Editie II et. per m.m. BIJ contraet binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor do ge- beele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Generaal Dittmar STRIJDLUST VAN DEN DUITSCHEN SOLDAAT BLEEF ONWANKELBAAR t Operaties van den vijand bleven zonder uiteindelijk resultaat J)E gevechtsgebcurtcnlsscn in het Westen hebben in de afgeloopen weken een ontwikkeling getoond, die het Duitsche volk nieuwe, zware zorgen geeft, aldus It.-gencraal Dittmar in z^jn radio-rede van Dinsdag, waarbij hij den toestand aan de fronten schetste. Over het verloop der dingen hebben de weeniiachtberichten, welker onopgesmukte voorstelling zelfs de vijand heeft erkend, zich zeer duidelijk uitgelaten. Dit alles voltrok zich terwijl het Duitsche afgrendelingsfront aan den voet van 't Normandische schiereiland, met het front naar het Noorden, nog In zware gevechten gewikkeld was met F.ngelschen en Canadeezen. Het was een, gezien dit feit, volkomen voor de hand liggende operatie, dat de. Amerikanen vanuit hun penetratiegebied met sterke strijdkrachten naar het Noorden in den rug van het Duitsche gevechtsfront afbogen, teneinde zich met den bondgenoot, die vanuit het gebied van Cacn aanviel, ongeveer ter hoogde van Argentan te vereenigen. Daaruit moest een omsingeling van grooten omvang voortvloeien, en wel des te zekerder naarmate het Duitsche gevechtsfront verder naar het Noorden, dus in het gebied van Falaise en Fiers, onwrikbaar standhield. Het onder den vijandelyken druk van het Noorden, Westen en Zuiden uit langzamerhand op een naar het Onsten geopend hoefijzer gelijkende front bood gunstige vooruitzichten voor een tangoperatie, welke van het Zuiden en Noorden uit gelijktijdig werkte en zoover mogelijk naar het Oosten en op de diepe Duitsche flanken werd uitgevoerd. wankelbare strijdlust van den Duitschen soldaat. Hiervoor is ons de heldhaftige tegenstand van St. Malö een bewijs. Het is overbodig over het militaire nut van een dergelijk heldendom te spre ken. Dit ligt vooral bij den huldigen toestand voor de hand, waarbij het er met name op aankomt den tijd te geven tot overbrugging van een overgangs toestand van zwakte op menig terrein van groot gewicht. LIET is geen grootspraak wanneer wij het front in het Oosten als voorbeeld noemen van de wijze, waarop de Duit- Omsingeling mislukte r\E Duitsche leiding heeft het bui- tengewoon moeilik gehad om deze met zeer groote overmacht toegebrachte slagen te parceren. Het strijden op een nauwbegrensd gebied, het op terugtochten over winnen van sterke sectoren als Orhe en Dlvcs, vormt in elk geval op zichzelf reeds een buitengewoon moeilijke taak, dubbel zwaar onder de omstandigheden van het Weste lijk front, waar de enorme vijande lijke overmacht In de lucht elke beweging kan bemoeilijken. De Duitsche strijdkracht he*ft zich tegenover de vijandelijke troepen op den grond in totaal nog steeds zoo weten door te zetten, dat de door de leiding van den vijand voorgenomen grootschcepscbe om singeling tot dusver mislukte. LIET verbreken van den versperrings- grendel, dien de Canadeezen voor onzen terugtocht hadden geschoven, door Duitsche pantserformati'es, moet een geduchte teleurstelling voor onze vijanden zijn, aangezien op die wijze een grootscheeps opgezette operatie van onze vijanden, ondanks z.eer zware ver liezen, zonder uiteindelijk resultaat bleef' Doch er zullen nog buitengewone gevechtsprestaties van onze troepen en een zeer koelbloedige leiding noodig zijn, om de Duitsche formaties ook door den eerstkomenden moeilijken tijd heen te brengen. Reeds teckent zich naast de nauwere directe omsingeling van het noorden en zuiden uit, van welke onze formaties zich wisten te bevrijden, een tweede belangrijk verder grijpende tangbe weging af. die bij Mantes en Vernon den vijand reeds op den oostelijken oever van de beneden-Seine onge veer halverwege Rouaan en Parijs heeft gebracht. Het gebruik van lucht landingstroepen en sterke gemotori seerde en panlserformaties in dit ger bied duidt er op in welken omvang onze westelijke tegenstander er hier naar streeft een beslissing te forceeren Daarbij zal in de eerste plaats de ge dachte een rol spelen, gebruik te ma ken van den huidigen stand der weder- zijdsche krachten en middelen in eigen voordeel, aleer daarin een belangrijke wijziging te onzen gunste kan intre den, een mogelijkheid, waarmede zij volgens, alles wat wij weten, ernst!* rekening houden. Doch ook andere redenen zijn daarbij ongetwijfeld van belangrijk gewicht. Redenen, welke, hoewel zij voorloopig zuiver militair werken, toch een sterken politieken invloed niet ontberen. Niet voor niets zijn de Amerikanen in feite de dragers van het vérgaande doelen nastrevende offensief, dat met de doorbraak van Avranches begon; wellicht geleid door het gevoel, dat het nu de tijd is de matelooze aanspraken op politieken invloed door militaire successen te steunen, niet in de laatste plaats met het oog op de tegenwoordige bondgenooten, die zeer wel als vijan den van morgen kunnen gelden. Met alle terughoudendheid moeten wij thans nog de geallieerde landing in het gebied van Toulon en in het.gebied der Zee-Alpen aansnijden. De sterke deelneming van Gaullistische troepen duidt er op, dat deze wel ten doel heeft zoo snel mogelijk ook van het zuiden uit een opneming van Fransche strijdkrachten in het geallieerde 'front te bereiken, een minder militair dan wel politiek doel. Groot risico voor den vijand- MIEMAND kan den ernst van den huidigen toestand in het Westen zorgeloos opnemen. Doch wij twijfelen er niet aan, dat het mogelijk is ook hem te stabiliseeren en wel in een vorm, die den tegenstander dwingt opnieuw de volledige hardheid van den strijd, waarvan hem de slagen in Normandie e?n voorproefje hebben gegeven, op zich te nemen. Deze strijd zal hoe lan ger hoe minder onder de zelfde ongun stige voorwaarden staan, die kenmer kend waren voor de totnutoe gevoerde gevechten. Integendeel, hij zal het risico, dat de vijand op zich moet nemen, in belangrijke mate kunnen vergrooten, wanneer slechts ontwikke lingen rijp worden, waaraan wij met vol vertrouwen gelooven, omdat de belangrijkste grondslag van onzen tegenstand onaangetast bleef, de on- sche leiding zelfs een buitengewoon ernstigen toestand meester wist te wor den. Dat" de tijd van zeer harden af weer ook daar nog geenszins voorbij is, weten wij. Juist in deze dagen, nu de Sovjets in het gebied van Dnjestr en Sereth tot een nieuw groot offensief zijn overgegaan het derde in. den loop van dezen zomer na hun aanval len, welke op een beslissing aan stuurden eerst in den centralen sec tor en dan in het gebied van Lera- berg—Kowel, wordt ons duidelijk dat nog steeds belangrijke deelen der Sovjetkrachten tot dusver niet trokken zijn geweest bij de gevech ten van dezen zomer, doch de totale gebeurtenissen in het Oosten tooncn toch een toenemend evenwicht der krachtsverhoudingen, waarop in dezen vorm' weken geleden nog niet ge hoopt kon worden. Wij hebben er als eens op gewezen, dat het verbazingwekkende bij het opvangen der dingen in het Oosten gezien moet worden in het feit. dat het met naar verhouding geringe aan voer van strijdkrachten gelukte. Wij zullen ons nauwelijks vergissen wan neer wij in dit feit een bevestiging zien van onze herhaalde uitspraak, dat ook de Sovjet-Russische gevechtskracht geenszins onuitputtelijk is. Richten wij nog eenmaal den blik naar het Westen. De strijd, welke daar op 't oogenblik ontbrand is, dreigt veel van alles twijfelachtig te maken, wat wij sedert den zegevierenden zomex-- veldtocht van 1940 als essentieel onder deel der grondslagen van onze mili taire machtspositie mochten beschou wen. Wellicht zijn wij gedwongen ook hier de oorlogvoering op een nieuwe, smallere basis te plaatsen Wij moeten ook deze consequentie vastberaden der het oog zien- Wij publiceerden gisteren Dlnsd-g 22 Aug - Het bureau van den Wehrmachtbefehlshaber In den Nieder- landen deelde mede: Door het Kriegsgericht zijn ter dood veroordeeld: 1. Wegens poging tot oprichting en bewapening van een illegale verzet- organisatie Gerrit van den Boogerd, cand.-notaris, geboren 22 Aug. 1908 en Antonius Fredericus Slot. smid. geboren 11 Sent. 1918. 2. Wegens het maanden lang verber gen van neergeschoten vijandelijke piloten en poging dezen bij de vlucht te helpen Martinus Lelivelt. timmer man. geboren 18 Jan. 1896. 3. Wegens spionnage Gustav Karei Fikkert. kantoorbediende, geboren 18 Jan. 1906; Edzard Korrix. kantoorbe diende. geboren 24 Sept. 1908; Franzis- kus Jacobus Ludwig Tempel, musicus, geboren 20 Maart 1898; Friedrich Fritz Willemsen. kantoorbediende, geboren 30 Mei 1921. De beklaagde Willemsen heeft in het bijzonder het in hem door de Duitsche weermacht, die hem als kantoorbedien de in dienst had geqomen. gestelde vertrouwen op grove wijze misbruikt. Alle doodvonnissen zijn na onderzoek van de mogelijkheid van gratie vol trokken. Anglo-Amerikanen hebben op Brus sel. Rijssel en Gent bomaanvallen ge daan. In Brussel alleen al werden 50 personen gedood, onder wie 32 kin deren. In 1940 werd Parijs- gespaard „In 1940 hebben wfl Parijs gespaard cn dat willen wij ook nu doen", is Maandagmiddag van officieele Duit sche zijde verklaard. Onder verwijzing naar de berich ten uit geallieerde bron over de acti viteit der Marquis in Parijs zeide de Duitsche woordvoerder: De Parüze- naars dragen na zelf de verantwoor delijkheid voor het lot van hun stad. Wanneer zü de voorkeur geven aan oorlogsrecht in hun stad, kannen zjj dat krijgen. Daarover hebben zij zelf te beslissen. Boterbonnen 34A en B inleveren Te beginnen met de maand Septem ber zal wederom op een deel der boterbonnen margarine verkrijgbaar zijn. Om de handelaren in de gelegen heid te stellen zich met margarine te bevoorraden, moet men den boterbon 34B vóór 26 Augustus a.s- bij zijn mar garineleverancier inleveren. Teneinde het den handelaren mogelijk te maken zich van boter te voorzien, moet men voor boter bon 34A vóór 26 Augustus a.s. bij zijn boterleverancier inleveren. Laatste berichten Aanval op Brest verwacht (Interinf). —De Anglo-Amerika- nen zijn nog steeds bezig de aan de Seinc naar voren gebrachte gemotoriseerde en tankformaties te versterken, blijkbaar met het doel de Seine boven Parijs te bereiken en vandaar uit, de Seine langs trek kend, Parijs te veroveren, alsmede de aan den midden- en beneden loop staande formaties op den westelijken oever van de Seine'".* te omsingelen. Voor deze operaties staan op het moment twee Amcri- kaansche legergroepen ter sterkte van elk vier tot zes divisies ter beschikking. De poging om de Duitsche strijd krachten, die in het gebied van Argentan—Falaise ingesloten zijn geweest, opnieuw te omsingelen, werd weliswaar ook Maandag in den loop van den dag voortgezet, doch de Amerikaansch-Canadcesche formaties kwamen als gevolg van dc aanzienlijke verliezen, die /ij in de zeer zware slagen van dc voorafgaande dagen hadden gele den, slechts met vrij zwakke krach ten in den strijd, zoodat het de Duitsche leiding zonder moeite mogelijk was. deze aanvallen af te weren en de bewegingen, die 'li voornemens was, volkomen stelsel matig uit te voeren. Het karakteristieke der gevechten van Maandag was de zeer groote ver mindering van den steun van slagvicg- tuigen .aan Anglo-Amerikaansche zijde. Op vele plaatsen aan deze gevechts fronten hielden relatief zwakke deelen der Duitsche troepen stand tegen een veelvuldige overmacht en 'dank zij den fanatiek strijdenden Duitschen troepen konden niet alleen de operaties stel selmatig worden uitgevoerd, doch ook den aanvallers aanzienlijke verliezen worden toegebracht. Tusschen Seine en Eurg kwam het tot harde gevechten met de oprukkende Amerikaansche pantserformaties. Slechts tusschen Mantes en Ventheuil gelukte het den Amerikanen aan een lus van de Seine een bruggehoofd aan den noordelijken oever der rivier te vor men. De poging om vandaar uit waai ervormig op te rukken werd echter op succesvolle wiize met groote verliezen afgeslagen. Zware gevechten ten Z. van Parys. Ten zuidwesten van Parijs kwam het opnieuw tot een verbitterde worsteling in het gebied van Etampes en Maies- herbes, welke plaatsen na meer dan 15 uren strijd, die met groote verbitte ring werd gevoerd, moesten worden opgegeven. De aanvallen op de achter waarts gelegen posities der Duitsche formaties konden echter afgeslagen worden, evenals de pogingen der Ame rikanen de Duitsche versperringsstel lingen vóór Farijs in het gebied van Rambouillet en ten zuiden daarvan te forceeren. Aan het Loirefront bleef het verder rustig. Ook in het gebied der vestingen in Bretagne kwam het nergens tot ge vechten van grooten. omvang. Alleen in het voorterrein van Brest. waarvan de Amerikanen zich in elk geval meester willen maken, legden zij levendige ver kenningsactie aan den dag, die door de Duitsche batteriien door goe'"ericht vuur verhinderd werd. De Amerikanen voeren voortdurend nieuwe strijdkrach ten. vooral zware wapens in dit ge bied aan. zoodat binnenkort het begin van hun aanval te verwachten valt. Toulon binnengedrongen. In de Provence gelukte het den in vasietroepen van het noorden uit het vestinggebied van Toulon binnen te dringen. Daarbij ontstonden buitenge woon verbitterde gevechten, die aan beide zijden met groote verliezen ge paard gingen. Ook van zee uit nam de vijand het geheele vestinggebied zwaar onder vuur. De Duitsche kustbi.tterijen bleven het antwoord echter niet schul dig en plaatsten op een slagschip en op een vrij grooten kruiser verscheidene zware treffers, die hevige branden ten gevolge hadden. W eermachtbericht Vijandelijke krachten in het zuiden teruggeworpen Bolsjewistisch* stormloop strandt op het hechte afweerfront UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 22 Aug. (DNBJ. Het opperbevel van de weermacht njaakt bekend; In Normandië werden nog meer onderdeelen van onze uit het gebied ten noorden van Argentan door gebroken gevechtsgroepen achter onze linies opgenomen. Bij Lisieux cn ten zuiden van Evreux vlei dc vijand met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachtcn aan. Na harde gevechten slaagde hij erin om in het gebied ten westen van Lisieux een penetratie in ons af weerfront tot stand te brengen, waartegen tegenaanvallen worden ondernomen. Ten westen en noorden van Dreux kon de vijand pas na verbitterde gevechten In noorde lijke richting enkele kilometers terrein winnen. De bij Mantes op den noorde lijken oever van dc Seine over gebrachte vijand werd door onze tegenaanvallen tot staan gebracht. Vijandelijke strijdkrachten, die in den sector van de Seine ten zuiden van Parijs het terrein verkenden, werden door onze bevciligings- strijdkrachten in de vooruitgescho ven stellingen afgeslagen. In Zuid-Frankrijk volgt de vijand onze distancieerings- bewegingen tusschen de kust en de Durance naar het westen snel. Om Tou lon woeden verbitterde ge vechten. Bij Aix en in het dal van de Du rance werden vijandelijke strijdkrachten in een tegen aanval terugge worpen. In het Fransche ge bied werden bij verscheidene zuiverings operaties 229 terroristen in den strijd ver nietigd. Zwaar vergeldingsvuur ligt op Londen. Doorbraakaanvallcn in Italië. In Italië hervatte de vijand zijn door- braakaanvallen in den sector van de Adriatische kust gisterenmiddag na krachtige voorbereiding door de artil lerie. Enkele heuvelstellingen kwamen in zijn bezit. Oostelijk front. In het zuidelijke deel van het Ooste lijk front staan Duitsche en Roemeen sdie troepen ten zuidwesten van Tiras pol. alsmede tusschen de Proeth en de Sereth in een zware worsteling met sterke Infanterie- en pantserstrijdkrach ten van de Sovjets. In het verloop van deze gevechten werden totdusver 200 vijandelijke pantserwagens stukge schoten. Ten zuidwesten van Miclec duren de verbitterde gevechten voort. In de bruggehoofden over de Welchse!als mede ten noordoosten van Warschau, aan weerszijden van Wilkowisjken en bij Raseinen werden vijandelijke aan vallen afgeslagen. Hernieuwde aanval len der bolsjewisten bij Bauske en tn het penetratiegebied ten westen van Modohn stortten door den' vastberaden tegenstand van onze diyisies ineen. Ten westen van het meer van Pskof zetten de Sovjets hun hevige aanvallen voort. In de enkele penetratlegcbicdcn wordt nog gevochten. Door Jagers cn lucht doelartillerie van de luchtmacht wer den aan het Oostelijk front 43 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten, Luchtoorlog. Bij aanvallen van vijandelijke bom menwerpers op Hongaarsch gebied schoten Duitsche en Hongaarsche lucht- verdedigingsstrijdkrachtcn 9 vijandelijke vliegtuigen neer. Succesvolle zeeoorlog. Duikbooten brachten van convooion en tijdens afzonderlijke tochten 7 vij andelijke schepen tot zinken met een Max Blokzijl tot Neer- Hands positieve jeugd— Max Blokzijl spreekt Donderdag avond te 6.45 uur over den zender Hilversum I tot alle vrienden en vriendinnen van onze positief ge richte Nederlandsche jeugd. Zijn radiopraatje zal door muziek wor- den omlijst- Het geheim van de laatste oorlogsfase OP zijn laatst binnen een half jaar zul len wij weten, wat heden nog weinl- Tijdens don groanoogs* h» ringorweerpoldor profil»»ri de me' vacantia zijnd» schooljeugd v*n gelegenheid, een dagje bij de bo«c«r door te brengen en t»vem wat orei mee naar huls nerr»«» CNF/KnW/P<ur m len wij weten, wat heden nog wei gen weten: dat de oorlogsfase, die op den zesden Juni 1944 aanbrak, een geheim ge had heeft en dat de drie maanden Juni, Juli en Augustus in werkelijkheid een geheel ander aspect hebben dan wij al len geloofden. De geschiedenis heeft toch Immers altijd bewezen, dat zich achter de coulissen van de volken dingen heb ben afgespeeld, die op 't moment abso luut niet zichtbaar v/aren; dat oogen- blikken een zóó merkwaardig dubbel ge zicht vertoonden, dat heele naties rade loos werden, dat continenten dikwijls ge boeid op een gebeurtenis staarden die geheel zonder belang was, en dat, achter af bekeken.' onopgemerkt en geheel over het hoofd gezien, voortdurend nog een deur openstond, die onmiddellijk naar de overwinning voerde. Overwinning dat is het woord, waar om onze gedachten onophoudelijk cirkel den. Vrede alléén bestaat niet meer. er is alléén nog maar dc overwinning. Wan neer wij in gedachten nog eens nagaan, hoeveel vreesdij ks, hoeveel leed en nood haat en ruwheid deze vijf oorlogslaren over Europa gebracht hebben en dat hei noodlot onsen alle andere volken ge- dwongen heeft, deze ontzettende reke ning mede te onderteekenen, schuldig of niet. dan kan bil de gedachte aan de verblinding van de samenzweerders van den 20sten Juli en den weg tot het gra tieverzoek. dien zij bewandelen wilden, de adem stokken. Deze tijd. dien wij nu. im onmiddellijk doormaken, is het meest (Wamatische wat de wereldgeschiedenis ooit beleven kan. Latere tijden zullen eens klaar en duidelijk doen 'z'cn. dat het op millimeters cn seconden aankwam en dat het moet uit te rekenen geweest zijn. waarom Dultschland overwon. Het is een fantastische gedachte, zich in te denken dat het zoo zeker is, want op het oogen blik ziet de wereld er voor ons immers heel anders uit. Charkow viel, Stallno Dnjepropetrowsk. Uman, Smolensk, Ples- kaü. Witcbsk vielen. de Sovjet-Russen komen steeds nader, almaar nader. Kiew is gevallen, Lemberg is sevallen. zit staan voor Warschau, voor Krakau. voor Oost- Pruisen. Divisies worden hun tegemoet geworpen en moeten terug, ononderbro ken terug. Regimenten gaan ten gronde, oneindig veel materiaal verzinkt in de Russische modder, vliegers ontbreken of artillerie of pantsers, Iets moet hen toch eindelijk tot staan brengen. Maar de vol gende dag brengt óók niets. Langzaam, maar gestadig komen de Sovjets naderbij. In Italië breekt het Nettuno-gezwel door, Rome valt, de Engelschen marcheeren, marcheeren, marcheeren met hun na sleep van waanzinnige hoeveelheden ar tillerie en vliegers en zij staan nu bij Florence. Den zesden .Tuni begint de in vasie met een woedend Inferno van hom men en granaten, de Engelschen en Ame rikanen vreten zich vast in Normandië. de tegenaanvallen falen. En zonder on derbreking rolt het Engelsche bommeri- wapen over Dultschland en slaat steden in puin. Zoo zien Juni 1 Van de hand van Joachim Fernau troffen wJJ ln de ..Deutsche Zeitung I. d. Nie- derlanden" van 21 Augustus j.1. een artikel aan, dat door zijn realisme en weldoor dachtheid de aandacht van onze lezers ten volle waard Is. i Juli zelf niet wisten en niet zouden kun nen bewijzen, zou Churchlll zelf ons het best den juisten stand van zaken kunnen vertellen, en hij zou ook niet aarzelen, want voor hem ziet dit beeld er in wer kelijkheid anders uit. Binnen een half laar zal toch iedereen het weten. Dan zal het een gevoel zyn, als wanneer na een loeienden. donkeren onweersnacht, vol gei aas van den donder, den volgenden morgen een dag aanbreekt, heel stil. heel zuiver en eenvoudig in alles en niets vreesaanjagends meer en niets dreigends. De geheele voorbije nacht is dan haast onbegrijpelijk. Ik schrijf dit opstel aan het front van Normandie en ik ben zelf soldaat. Ook mij zijn de bomaanvallen op Dultschland niet vreemd, ik zat midden in een bom mentapijt in Berlijn. Mij is ook de zorg om mijn vrouw, ziekte en nood niet vreemd. Maar er is iets wonderlijks ge beurd: sinds mii deze eedechtengang duidelijk geworden is en ik hem overal bevestigd vind. heeft de striiri ert heb ben alle berichten uit het oosten niets van hun ernst, maar wel het schrikaan jagende verloren. Reeds toen wij een jaar geleden het reusachtige Russische land stuk voor stuk begonnen te verliezen, vergisten wij ons. toen wij daarom schrokken. Wij wa ren als de man. die achter een glazen deur slaat en bij 'drie menschen toekijkt, die „hartenjagen" zitten te spelen, zon der dat hij een woord hoort. HU bekijkt de kaarten van é*n der spelenden ♦ypl- sclie harten-kaarten en hij begint te schrikken als hij ziet hoe de eene slag na den anderen binnenkomt. Hij schrikt héél erg Dan is het spel uit en hij ziet met verbazing, dat de twee anderen den spe ler feliciteeren. Wat hij namelijk niet wist. was. dat heelemaal geen ..brenvon", maar ..halen" gespeeld werd. Dit Is cfe in werkelijkheid zeer eenvoudige verklaring voor het belangrijke of onbelangrijke van al onze landverllezen. Alleen moet men dn.-irtoe van tevoren het noodice land hebben gehad. En dat hadden wij. Dat was de zin van de voorbije jaren, onge twijfeld. Pij deze formuleering merkt men reeds, dat 't begrip „tijd" op de een of andere wijze een rol speelt, die wij tot nog toe niet gekend hebben, Men moet eens het volgende bedenken: Engeland en Ame rika beginnen in 1939 in een jaar, dat zoo ongunstig is als men zich maar den ken kan, met den corlog. Bolde staten zijn nog niet klaar. De USA is nog niet eens zóó ver. dat het officieel aan den oorlog kan gaan deelnemen. De Dultschp meerderheid is nipt mis te verstaan. Dat v eet ook Engeland, alleen kent het den geheelen omvang niet. Zijn berekening was namelijk heusch wel geniaal en gaat wat staatkundig inzicht betreft terug tot William Pltt. Men moet van tevoren ver hinderen. dat het door krijgskunde, massa of dapperheid tot een vroege beslissing komt. de oorlog moet onder alle omstan digheden de fase van de algemcene uit- outting. van den eindstrijd dus. bereiken Want dan heeft hij het karakter aan genomen. dat Engeland en de Ver. Sta ten noodig hebben: de golfbeweging, de schommel. Ik kom op dit begrip, dat wU "'et willen vergeten, dadelijk terug. Führer heeft dit heel precies gewe- n. Hij heeft getracht dit plan te doorkruisen, alle. door Engeland tot dit doel vooruitgeschoven landen, snel te bo- 1 waardigs. D'i zetten en een strategische beslissing 'in 1940 af te dwingen. Wij waren er zeer dicht bij,, maar het mislukte, omdat Sov jet-Rusland de daad zonder weerga be ging, door zich met het kapitalisme te verbinden en aan den oorlog te gaan deelnemen. Engeland herademde." Het deelde volstrekt niet. Stalln1!: geloof, Duitschland .strategisch te kunnen over winnen. maar het herademde slechts, om dat de oorlog nu werkelijk den vorm van de goirbewegin" waarop de gelschen en Amerikanen hun geheele plan hadden opgebouwd. Hun generaal ..Tijd" was geen verzinsel. Hij begon inderdaad ran het werk te gaan. De golfbeweging werd zichtbaar. Door een strategische daad. door een slag, was Soviet-Rusland niet te overwinnen, een beslissing werd op de lange baan geseho ven. de tild sing voorbii, Engeland en USA bewapenden, wij daarentegen waren bloedig bezig. Het was tegelijkertijd een voortdurende aderlating. Onze oorlogs- nroduetie. ingericht in 1939, werkte oo dezen voet verder. Engeland daarentegen begón nu pas. Zijn organisatie begon in 1941/42. De golfbeweging, welker grond beginsel de Engelsehen in de geschiedenis altijd nagestreefd hebben, sloot de eerste fase waarbij Duitschland hoven en de anderen onder lagen af. Nu steee Engeland. Dat was de tweede fase. De oorlog begon als 't ware nog eens. Allen waren reeds afgemat, allen getroffen, het tildstip van het eind kon sehilnbaar niet ver meer zijn alleen was het nu in de fase terecht gekomen dat Engeland boven lag. Dat was Churchill's berekening. F.en zeer verstandige berekenipg. De weten schap van deze ontwikkeling heeft den Engelschen de kracht gegeven, de jaren t940 en 1941 te doorstaan, de jaren, waar in zij bllna aan het einde waren. Intusschen ging de oorlog In het Oosten en in Afrika verder. Het zag er naar uit. alsof de Führer altitd nog het doel na streefde. op dc belde groote slagvelden strategisch met de oude middelen de be slissing af te dwingen. Churchlll wreef zich in de handen. De tweede oorlogsfase, praktisch het hernieuwde begin van dei* oorlog met de nieuwe Engelsche Ame rikaansche middelen, moest Hiller dus vrecselijk treffen. Ook de Engelsche natie was reeds zeer verzwakt, maar nu scheen zooals reeds opgemerkt de waarbórg ge geven dat het einde in dat tiidsbestek zou liggen, dat de Duitsche krijgsmldde ien uitgeput, en verouderd waren en waarin de Amerikaansche bewapenln? opnieuw met den oorlog begon, waarbil naar Churchill's woord Engeland boven lag. Men kan deze situatie met een alle- daogsch voorbeeld verklaren. Twee auto's rilden naar een gemeenschappelijk doei. Het. is niet zeker, of zij met hun benzine rullen toekomen, zonder dat rij met tan ken nog oponthoud zullen kriieen. De eene kiest den koristen weg. die moei lijker ls en is overtuigd, dat hij genoeg benzir.e heeft. Maar hij klaart het met het klimmen van den weg niet en moet nu op den grooten straatweg terug. De •■"dere was reeds In het begin achterge bleven. omdat hij. na een derde deel van den wee afgelegd te hebben, moest btj- vullen. Nu rijden zij op dezelfde hoogte slechts met dit verschil, dat de eene. Engeland, reeds nieuw getankt heeft. Hij 's thans absoluut vol vertrouwen. nAT was de situatie 1943. De Engelschen en Amerikanen lieten praktisch de handen in den schoot rusten en Heten den oorlog doorgaan. Zij verwierven de meer derheid op zee en -in de lucht, versloe gen Dultschland langzaam, maar zeker en hielden zich zelf ver van het slag veld. Met deze rust zouden zij den oorlog tot aan het eind hebben kunnen afwach- Er gebeurde echter Iets heel merk- Tn 1943 begon een kolossale stormloop tegen Duitschland. Geen mensch twijfelde er aan, dat dit een uiting was van het grootste krachtsoverwicht. De Engelschen kwamen niet meer met honderd bom menwerpers, maar met duizend Zij land den in Nettuno. zij schoten 200.000 projec tielen op één sector per dag af. zij deden op den zesden Juni een algemeene inva sie. In het o*sten viel Stalin met alle reserves aan. Het was imponeerend voor de wereld. Nlomand merkte, dat dit alles hoogst merkwaardig wis en dat deze offers vlak vóór het einde geheel on- noodig geweest zouden zijn. indien alles zich werkellik zóó zou hebben toegedra gen Maar de toedracht was heel anders! Een jaar van tevoren wist Churchlll reeds iets van ons. wat wij zelf niet eens vermoedden. De Engelsche minister van blnnenlandsche zaken heeft het eenlge dagen geleden in het Lagerhuis nog eens uitgesproken. Hil antwoordde op de vraag, wat er met Duitschland. aan de hand was, woordelijk: „Ik weet van vi selijke dingen". De reusachtige stormloop van 1944 geen krachtsoverwicht, maar hoogste nood en panische angst. Evenals bij een autorijder, die merkt, dat het doel nog verder ligt, dan hij meende, en dat de benzine niet meer toereikend is. In dezen zielstoestand plegen alle autorijders zinloos en hevie op het gaspedaal te drukken.. Het is namelijk, om bij dit voorbeeld te blilven, nu zoö gekomen, dat de beide auto's niet .meer naast el kander rijden, maar dat de eene, Duitsch land, ver achtergebleven weer van den straatweg afbuigt. Wij zelf geloofden, dat het weer probeeren wilde een korteren weg te vinden Tn werkelijkheid besloet het onmiddellijk voor de eindspurt nog te tanken. Churchill begreep dit zeer vroeg, reeds twee jaar geleden. Voor hemzelf was de voorsprong niet groot genoeg, hetzelfde nóg eens ta doen. Er hing nu alles van af. dat zin wagen met de benzlng, d.w.z. binnen de tweede oorlogsfase, nog aan zijn doel kwam. Da» is het geheim, dat Churchill kent. TïC herinner mij nog heel goed, dat de terroristen In Frankrijk in het afge loopen jaar het volgende teeken op de muren schreven: ,,191f—1943", Het Jaar 1943 zou ons 1918 worden. Vandaag weet ik. dat dit geen propagandtheorle was maar een program van uiterste noodza kelijkheid. Churchill kan namelijk reke nen: HU kende termijnen, die wij zelf niet eens kenden en vandarg nog niet kennen. Wij vonden bij een gevangene een eenige jaren oud Engelsch tijdschrift, waarin de V 1 afgebeeld was, weliswaar fout. maar toch ongeveer. Toen Ik dat zag was mij alles dui delijk. Het bewijst: 1 Churchlll heeft van het komende wapen vroegtijdig geweten 2. Hij heeft den bouw niet kunnen ver hinderen. 3. Hij heeft het niet vóór ons kunnen constraeeren. 4. Hij heeft geen afweer ertegen gevonden, 5 Hij wist daarmede, dat er een termijn zou zijn. waarop een derde oorlogsfase begint en waarop nu Duitschland. precies als in het laar 1942. den oorlog nog eens van voren af aan beginnen zou. En in deze fase zou dan Duitschland boven liggen. Zooals hij van de V 1 wist. zal hij ook van andere „vreeselijke dingen" weten. En hij weet nog Iets wat voor hem veel verschrikkelijker ls- HIJ kent den termijn! Daarom schreef hij „1918—1943". daarom had het einde het voor ons berekende einde door uitputting beslist In 1943 moeten komen. Het Jaar gtng voorbij. Wij zelf vermoedden niet. wat dat voor Churchlll en Roosevelt beteekende. Nu was er slechts nog één poging voor hen over: In de laatste minuten van ..hun" oorlogsfase een wanhoplgen gezamen- inzet riskeeren. en dit beleven wij nu. gezamenlijken Inhoud van 40.000 brt., alsmede 3 bewakingsvaartuigen cn motor-kanonneerboot. Bovendien werd 1 vijandelijk vliegtuig neergeschoten, In aanvulling op het weermacht- bericht wordt nog medegedeeld: Bij de gevechten in het gebied van Modohn heeft zich de Rijnlandsch- Westfaalsche 263e infanterle-divisle. onder bevel van kolonel Hemman, door bijzondere standvastigheid onder scheiden. Wiking onderscheidt zich. Ten westen van het meer van Pskof heeft zich een gevechtsgroep der <W- Stormbrigade „Wallonië", onder he vel van den M-Sturmbannfülirer Loon Dcgrelle. door taaiheid en aan- valsgccst schitterend gehouden. Oswaldo Sebastiani gedood Oswaldo Sebastiani. die vele jaren privé-secretaris van Mussolini was. en de functie bekleedde van president van een der opperste hoven. vond. toen hij op 16 Aug. j.1. thuis kwam, zijn vrouw In zijn woning in Passirano (provincie Brescia) in gesprek met'een groep van twaalf gewapende mannen. Dezen dwongen hem mee te .gaan. Op den morgen van den negentienden Augus tus vonden bewakers van een telefoon leiding zijn lijk op ongeveer drie kilo meter afstand van zijn woning. Plaatsvervanger van Himmler benoemd H-Obergruppenführer en generaal van de Waffen-H. Hans Jüttner, is thans permanente plaatsvervanger van den Rijksleider H, Himmler. geworden, in diens kwaliteit van bevelhebber van het reserveleger. De „Völkischer Beobachter" publi ceert een foto bii het bericht, waarop men Jüttner bii den Führer in diens hoofdkwartier. in tegenwoordigheid van Himmler en generaal Gudarlan ziet. Nieuws in 't kort. Iraneezen gedeporteerd. Naar uit Teheran wordt gemeld, zijn sinds de ge deeltelijke bezetting van Iran door Sov jettroepen 140.000 Iraneescho arbeiders door de Sovjets gedeporteerd. Een klein deel van deze gedeporteerden Is later naar Iran teruggezonden, om daar als bolsjewistische agitatoren op te treden. Stadscentrum van Namen verwoest. De stad Namen Is door Engelsch-Ameri- kaansche tcrreurvllegers zwaar gebom bardeerd: het centrum van de stad Is bijna geheel verwoest. Extra keuringen voor Waffen-H (Wiklng). H-wachtbaUil- lon, Landstorm Nederland. Germaansche H In Nederland. Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog 'n extra keuring worden gehouden op: Donderdag 21 Augustns 8.—13.— nur, Den Haag, gebouw Amlcitla, West- einde 15; Vrijdag 2S Augustus 13.— nur, Am sterdam, Dam 4; waar Iedere gezonde Nederlander ilch kan aanmelden teneinde gekeurd te worden. Tijdens dc keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen tusschen 19—35 Jaar. die aan- meldlngspltchtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-H kan leder wor den, die nii minstens een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bU het H-tvacbtbataillon te Amersfoort, welke dienst ln Nederland doet, kan men zich op hovenstaande keuringen melden. Alle Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor dc heen. en terugreis zijn verkrijg baar bU de navolgende Nebensteilen der Waffen-H: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 58; Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 48; Enschede. Hengeloschestraat ld en Utrecht, Vredenburg 19. Eveneens bij het H-Enatzkommando Nlederlande, Den Haag. Korte Vijverberg 5 en Marlneannahmestellè-Weit, Utrecht. Plompetorengraeht 24.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1