Sovjet-aanval bij Bialystok ingezet Nieuwe taktiek bij nachtelijke bombardementen Taai verzet tusschen Eure en Seine „Oude spullen" en nieuwe wapens MM Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C». Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1844. SCHAGF.R EDITIE. 88e Jaargang, No. 198, 2 pagina's. mmmmm Advertentie-tarief: Prils der gewone advertenties In deze Editie II ct. per m.m. BI) contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de ge- beeie oplage op aanvrage Deze Courant verschijnt dagelijks. Hoofdredacteur; II. M. C. Sf.'HRODER, Aikma; Frontenoverzicht Duitschers veroveren de stad Ergli Omsingelingspogingen bij de Seine opgevangen (Interinf). In Noord-Frankrijk lag het zwaartepunt der acties wederom b(j de Amerikaansche legers. Deze zetten ook Dinsdag de herhaaldelijk mislukte pogingen om de Dultsche strijdkrachten ten zuiden van de Seine In te sluiten en te vernietigen, met toenemend gebruik van gemotoriseer de. en pantserformaties, voort. U-pant- sergrenadiers slaagden erin alle door braakpogingen aan weerszijden van Lisieux te doen mislukken. Ook ver der strekkende omsingclingsbewegin- üen der Amerikanen, die zich uit strekten tot het gebied van Conches en vanwaar uit zij naar het noorden wilden oprukken, konden na verbit terde gevechten worden opgevangen. De Dultsche strijdkrachten ten zuiden van de Seine werden naar verkorte en dichter opeenliggende stellingen terug gelegd. Een Amerikaansch bruggehootd aan den noordelijken oever van de Seine kon door een krachllgen tegenaanval der Dultsche grenadiers, die zich hier tegen een numeriek overmachtigen vijand weer den, eerst ingedrukt cn later ondanks den taaien tegenstand, der Amerikanen opgeruimd worden. Hiermede kunnen de Amerikaansche overzetbewegingen voor- looplg als mislukt worden beschouwd. In den stadsgordel ten westen en ten zuiden van Parijs kwam het nergens tot gevechten vun grooten omvang. Daaren tegen hield de sterke druk aan den bo venloop van de Seine. vooral in het ge bied van Arpajon—Corbell en bij Melun aan. Ook ten westen van Fontainebleau kwam het tot een zwaren strijd met op gedrongen Amerikaansche tankvoorhoe den. Deze werden door vooruitgeschoven antitank-strijdkrachten en gemotoriseerd geschut onder vernietigend vuur geno men en trokken na het verlies van 14 gevechtswagens snel terug. In het gebied der vestingen ln Bre- tagne werd krachtig Amerikaansch sto- ringsvuur op de omgeving van Lorient gericht. Tot aanvallen kwam het daar echter niet. De strijd in de Provence. In de Provence staan de gevechten om Toulon, waarin aan weerskanten met buitengewone verbittering wordt gestre den. nog steeds op den voorgrond De Amerikanen, die zoowel van het noorden als van het noordoosten uit aanvielen, poogden ln de eerste plaats van een ten oosten van de vesting gelegen penetratie- plek uft verder terrein te winnen. De verdedigers waren er echter in geslaagd ln den loop van Dinsdagnacht daar vrij sterke artilleriestrljdkrachtcn te concen-. treeien, die de aanvallers steeds weer door zwaar vuur bedwongen. Ook ln het gebied van de Durance. waar de vijand fOe bewegingen der Duitsche troepen krachtig volgde, kwam het den geheelen «lag tot verbitterde gevechten met de Duitsche beveiligingstroepen, die den te genstander steeds weer gevoelige verlie zen konden toebrengen. Oostelijk front. Duitsche pantsergrenadierformatles heb ben in het gebied ten zuiden van War schau een opmerkelijk afwcersucces be haald in den strijd tegén vier aanvallen-1 den Adn.atischen sector werden Dins- de bolsjewistische infanteriedivisies, waar- '-■* aan verscheidene pantserbrigades waren toegevoegd, Hoewel de bolsjewisten met verschillende sterkte op verscheidene plaatsen aan een betrekkelijk breed aan valsfront poogden door te breken, wisten de Dultsche Unies zich niet alleen over de geheelc frontbreedte te handhaven, doch bovendien kon een plaats, die den vorigen dag verloren was gegaan, her overd worden. In het middelpunt der gevechten stond een hevige pantserslag. die door het grootere bereik der Duit sche zware pantserwagens op ondubbel zinnige wijze in het voordeel der verde digers beslist werd. Ten westen van Bialystok gingen de bolsjewisten tusschen Boeg en Naref na een urenlang artillerievuur en onder voortdurend gebruik van slagvliegtuigen tot den verwachten grooten aanval over. Daarbij ontstonden den geheelen dag aan het geheele aanvalsfront buitenge woon zware wisselvallige gevechten, die tenslotte leidden tot hel achteruit leg gen van de Duitsche linie met ongeveer 3 km. Het UjdeUilc ontstane gevaar, dat vrij sterke eenheden door het met zoo aan zienlijk gebruik van artillerie, zware wapens en slagvliegers begonnen groote offensief omvér geloopcn en afgesneden zouden worden, kon door den tegen aanval van een aldceiing Duitsche „tijgers" voorkomen worden. Deze drongen in het kritieke stadium van den slag diep tusschen de aanvallende Sovjet-formaties door en dwongen deze ten deele tot een vrij snellen terug tocht Gebruikmakend van deze ver warring en onder het heschermend vuur der Dultsche „tijgers" gelukte het den Duitschen troepen, zich al strll- dendc en met medevoering van alle wapens naar een nieuwe hoofdge vechtslinie terug te trekken. Van daar uit werden alle verdere doorbraakpo gingen op bloedige wijze afgeslagen. Van de overige deelen van den centra- len sector zijn geen berichten over ge vechtshandelingen van grooteren omvang ontvangen. Uit den noordelijken sector wordt ge meld. dat ten noorden van de Duna een nieuwe Duitsche aanvalsonderneming na harde gevechten tot de verovering van dp. stad Ergli heeft geleid, welke on- Bulgarije's streven op den Balkan Relaties met Duitschland en Turkije De Rulgaarsehe minister van Buitenlantf- sche Zaken. Draganof. begon zijn uiteen zettingen voor het parlement met behan deling van de betrekkingen met Duitsch land. Hij herinnerde aan den gemeen- sch appfcljjken strijd van heide landen tijdens den wereldoorlog, waaraan Bul garije heeft deelgenomen, ten einde het ideaal van het Bulgasrsche volk verecniging van alle Bulgaren te wezenlijken. Niet zoozeer de wapenbroe- derschap verbindt de beide landen, zoo verklaarde hij, als wel 't onrechtvaardige lot. dat aan beide landen is opgelegd door dc overwinnaars in den vorigen oorlog. Wal Turkije betreft, verklaarde de minister, dat de wcderzijdsche betrek kingen altijd goed geweest zijn en Tur kije ingezien heeft, dat Bulgarije een uit gang naar de Zwarte Zee noodlg heeft Wanneer het tot verwikkelingen mocht komen, geschiedt zulks tegen den wil van beide volken. In aansluiting hierop wees Draganof op de vriendschappelijke betrekkingen met Rusland. De oorlogs verklaring aan Engeland en Amerika noemde spr. een vergissing, hij stelde echter in 't licht. dat. de Engelsehen zelf de schuld aan deze ontwikkeling dragen, aanzezien hierin een consequentie gezien moet worden van de niet-nakoming der garantiebeloften van 1919. Voortgaande kwam minister Draganof te spreken over de politiek van koning Boris. dien hij een stac-tsman van Europeesch formaat noemde. Hij verklaarde, dat zijn regee ring deze politiek aal voortzetten, welke afgebakend is volgens deze gezichtspun ten; 1. Vreedzame regeling van alle aange legenheden 2. overeenstemming met alle naburige landen; 3. vermijding van den oorlog voor het Balkangebied. der danks verscheidene tegenaanvallen bolsjewisten behouden kon blijven. Po gingen der bolsjewisten om van het zui den uit naar Dorpat door te stoeten, mislukten wederom door den dapperen afweer der Dultsche troepen, die in te genaanvallen de aanvallers ten deele tot achter hun uitgangsstellingen terugwier pen. In den zuidelijken sector voeren de bolsjewisten voortdurend sterke strijd krachten naar belde penetratieplekken, welke ten deele van achter het front, deels echter ook uit naburige frontsectoren af komstig zijn en in hoofdzaak uit pantser wagens en gemotoriseerde formaties be staan. De Dinsdag werd dan ook geken merkt door pantserslagen,, die aan weers zijden met buitengewone verbittering werden gevoerd. Alleen aan den Benc- den-Dnjestr konden gisteren 92 sovjet- pantserwagens worden stukgeschoten, in het gebied Van Jassy 54. Wanhoop tn Warschau. Berlijnsche A.N.P.-correspondent meldt: Van den toestand te Warschau, waar de bij de nadering van het Sovjet-Russi- schc front ontketende opstand door de Duitsche tegenmaatregelen een ontijdig einde heeft gevonden, geeft een te Kra- kau verschijnend Poolsch blad een aan grijpend beeld De leider der opstandelin gen is generaal Bor, achter welk pseudo niem zich de gewezen ritmeester van het Poolsche leger Komorowski, vóór den oorlog een bekend ruiter, verbergt. De pogingen zijner aanhangers, de burger bevolking aan den opstand te doen deel nemen, acht men mislukt. De onbeschrij felijke nood, die de brandende millioe- nenstad als gevolg van het gebrek aan water en levensmiddelen doormaakt, heeft onder de bevolkihg een wanhopige stemming doen ontstaan. Alleen de op standelingen beschikken in hun gebarri cadeerde schuilplaatsen nog over levens middelen, waarvan slechts diegenen, die hen bij het bouwen van barricaden of het vervoer van munitie helpen, een klein deel ontvangen. De verliezen der burgerbevolking zijn hoog en ontelbare gezinnen hebben have en goed verloren. Op de binnenplaatsen en ln de tuinen van verlaten of verwoeste hulzen liggen lijken van burgers, waarvan de teraarde bestelling onmogelijk is. De weerzinwek kende lijkenlucht vermengt zich met den rook der steeds op nieuwe plaatsen uit brekende branden, die tengevolge van watergebrek niet bestreden kunnen wor den en waarvan de uitbreiding door het langdurige warme weer nog begunstigd wordt. De algemeene stemming der bevolking i vertwijfeld en niemand verwacht, dat de revolte van Komorowski zal slagen. Duizenden inwoners van Warschau trach ten door de vlucht aan de hel te ontko men en aan de uitvalswegen van de stad spelen zich onbeschrijfelijke tooneelen af. Ten deele in lompen gehuld, bemodderd en het gezicht zwart beroet, trekken de vluchtelingen met het weinige, dat zij hebben kunnen redden, weg van de stad. Sommigen zijn van meenfng. dat deze tragedie wel eens met de volledige ver woesting der grootste Poolsche stad zou kunnen eindigen. De strUd in Italië. De aanvallen der Britsche hulptroepen dag aanmerkelijk minder krachtig. Bij de poging zich in de Duitsche distanciee- ringsbewegingen te dringen, leden zij zóó zware verliezen, dat zij er zich toe moes ten beperken allereerst .de sterk geteis terde Poolsche bataljons aan te vullen Alleen ln de onmiddellijke nabijheid van de kust liepen vrij zwakke strijdkrach ten vergeefs storm op de nieuwe Duit sche opvangstelllng aan den noordelijken oever van de Metauro. De aanvallen ble ven zonder uitzondering in het gecon centreerde vuur van alle wapens steken Van de overige sectoren van het Itallaan- sche front wordt slechts levendige we- derzijdsche verkenningsactie gemeld. Met het oog op het massale gebruik van strijdkrachten ln Frankrijk schijnt het den vijand niet mogelijk te zijn, aan het Itallaansche front de voor een groo ten aanval noodzakelijke strijdkrachten aan te voeren. Zijn aanvallen hebben derhalve het karakter van bindingsaan- vallen en staan ln beteekenls ver achter bij de geweldige worsteling op de Fran- sche oorlogstooneelen. In hoofdzaak dient het Italiaansche schiereiland de vijande lijke luchtmacht als basis voor haar aan vallen op de Zuidfransche havens en op steden in Zuidoost-Europa Verklaring van dr. Ley Rcichsorganisationsleiter dr. Ley heeft op een bedrijfsappèl in een bewapeningsbedrijf o.a. verklaard; Duitsche uitvinders, constructeurs en arbeiders zullen den techni- schen voorsprong, dien de vijand op het gebied van enkele wapens op het ooganblik bezit, reeds weldra opgeheven hebben. De dag zal komen, waarop wij weer aan bod zijn. Overal in Duitschland stroo men thans duizenden en nog eens duizenden nieuwe arbeiders naar de fabriekan en de weermacht om de Duitsche pantservuist voor de be slissende ronde zoo sterk te maken, dat de eindoverwinning ons is- Verdedigingslinie in Oost-Pruisen Dc Duitsche verslaggever Kurt Pauli heeft Erich Koch, den Rijkscommissaris r de defensie en Goywleider van Oost- Pruisen. vergezeld op een tocht langs en door dc Oost-Pruisische verdedigings linies. Het ging dus om de versterkingen, die in een paar weken tijds door een kwart mllltoen menschen letterlijk- uit den grond gestampt werden. Koch vertelde het volgende: Op een morgen ontving Ik van den Führer bevel om een verdedigingslinie te bouwen. Ik ri^p onmiddellijk alle kringleiders samen en zocht daar degenen uit, die mij het energiekst leken. Ieder van hen wees ik een sector toe en ik gaf ieder eis bijbe- hoorende k^art alsmede de opdracht, den volgenden ochtend met het werk te be ginnen, De bespreking had niet langer dan 45 minuten geduurd. Twaalf uren later werkten, bij zonsopgang, reeds 60.000 mannen ln den leeftijd van 16 tot 65 jaar. Twee dagen later arbeidden er vlak achter het Dultsche front 250.000 menschen aan de eerste Oost-Pruisische verdedigingslinie. Men noemt Oost-Pruisen tegenwoordig wel de korenschuur van Duitschland. .In dit llcnt wordt het logisch, dat na enkele dagen alle arbeiders, die op den akker noodig waren, weer naar het veld wer den gestuurd. De oogst werd door het Wij publiceerden gisteren Woensdag 23 Aug. - Het weermachV- bcricht maakte melding van harde gevechten bii Evreux en Lisicux, waar- bil het den viiand gelukte een penetra tie tot stand te brengen. In Zuid- Frankrijk volgde de viiand de distan- cleeringsbewegingcn der Duitsche troe pen. 0 Volgens Interinf was het eerste doel der Amerikanen Parijs. Ten Z.-W. van de Fransche hoofdstad kwam het tot een verbitterden strijd. De viiand drong Toulon binnen, gesteund door scheeps geschut. dat echter krachtig beant woord werd door de Duitsche kust- batterlien. Generaal Dittmar heeft een overzicht gegeven van de gebeurtenissen van de afgeloopen week en wees er op, dat de strijdlust van c^en Duitschen soldaat onwankelbaar bleef en dat de operaties van den viiand zonder uiteindelijk re sultaat waren. Te beginnen met de maand Septem ber zal wederom op een deel der boter bonnen margarine verkrijgbaar zijn. Om de handelaren in de gelegenheid tc stellen zich met margarine te be voorraden. moet men den boterbon 34B vóór 26 Augustus a s. bij ziin marga- rineleverancicr inleveren. Teneinde het den handelaren mogelijk te maken zich van boter te voorzien, moei men voor boter bon 34A vóór 26 Augustus a.s. bij ziin boterleverancier inleveren. tlei dagen ongewoon mooie zomerweer eerder binnengehaald dan normaal. Toen Kurt Pauli aan Koch vroeg, hoe hij over de militaire waf rde van de Oost- Prulslsche verdedigingslinie dacht, ant woordde deze; Geen duidelijker antwoord dan de reactie van den tegenstander. De linie-werken liggen dagelijks onder het vuur der Sovjetvliegers en waar hot den aanvallers mogelijk is. artillerie in wer king te brengen, daar sparen zij geen mu nitie. De aanwezigheid van deze linie echter beteekent een beveiliging van de gevechtskracht en van het moreel der Dultsche troepen, aldus besloot Koch. Aanvallen in losser verband De Duitsche luchtvaartmedewerker Karl Zeppelin heeft over den nachte- lijken luchtoorlog het volgende geschre ven: Het Britsche „bomber command" heeft na een betrekkelijk lange pauze, waar- In geen zware nachtelijke bombarde menten op het Duitsche Riiksgebicd voorkwamen, den nachteliiken lucht oorlog tegen Duitsche steden hervat. Uit de recente aanvallen on Kiel, Stutt- gart en Stettin kon men constateeren, dat men in Groot-Brittannië een nieuwe aanvalstaktiek aan 't uitwerken is. Het waren in zekeren zin „experimenten". Het is nog wat te vroeg om zich reeds een nauwkeurig beeld te vormen van de ontwikkeling van den nachte liiken luchtoorlog >n de komende maan den. Veel teekenen wijzen er evenwel op, dat de Britsche bombardements vliegers niet meer op dezelfde wijze als in den afgeloopen winter zullen optre den. Men mag aannamen, dat de gecon centreerde aanval in gesloten formatie zal worden afgelost door een aanvals- vorm van in losser verband vliegende toestellen. Hiermee in overeenstemming is ook. dat de zware Britsche bombar dementseskaders bii hun laatste aan vallen op Wet Rijksgebied niet meer één afzonderliik doel namen, doch in verschillende groepen gelijktijdig enkele steden aanvielen. Bovendien werd bij de hervatting van het luchtoffensief in veel sterkere mate dan vroeger ge poogd. om door gebruikmaking van storingseskaders het eigenlijke zwaarte punt. of liever gezegd: de eigenlijke zwaartepunten van het offensief zoo lang mogelijk te versluieren. Zoodoende zijn de aanvallen nog meer dan voor heen tot zeer gecompliceerde operaties geworden, die diepgaande voorbereiding vergen. Het gaat er voor het „bomber com mand" ongetwijfeld om. met alle moge lijke middelen de Duitsche nachtjagers op een.dwaalspoor te brengen en een systematische exploitatie v deze eskaders waar mogelijk te verhinderen. Zeker is. dat de nachtelijke luchtoorlog dientengevolge voor beide partijen moeilijker wordt. Maar aldus besluit Karl Zeppelin hoe de komende a vallen» ook ziin zullen, de nachtelijke Duit3che luchtverdediging zal iedcrcn nachteliiken aanval tot een riskante zaak maken. Weermachtbericht Distancieering bij Parijs en in Z.-Frankrijk Doorbraakpoging bij Warschau verijdeld UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 23 Aug. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten westen van den benedenloop van de Seine volgt de vijand onze 'listancieerinRsbewegingcn naar den Touques-sector aan weerskanten van Linieux snel. Bij en ten westen van Evreux, alsmede tusschen Eure en Seine, bieden onze divisies taai verzet tegen den met sterke strijd krachten ln noordelijke richting aanvallenden vijand. HU kon ten koste )(an zware verliezen slechts geringe terreinwinst behalen. Onze tegenaanval op het vijandclUke bruggehoofd ten noorden van Man- tes wierp den vijand na zware gevechten verder naar de rivier terug. Ten zuiden van Parijs viel de vijand onze vooruitgeschoven be veiligingen met sterke strijdkrachten aan en drong deze tot de Seine terug. Verder zuidelük wordt aan - de Tonnc gestreden. In Zuid-Frankrijk houdt de bezetting van Toulon in 'verbitterde gevechten stand tegen den aanvallenden vijand. Ten zuiden van de Durance dlstancieer- den onze divisies zich onder krachti- gen vijandelijken druk overeenkomstig het bevel verder naar het westen. Op dc paswegen aan de Fransch- Italiaansche grens werden verschei dene groepen terroristen met zware, bloedige verliezen teruggeworpen en voor het grootste deel vernietigd. Gevechts- en slagvliegtuigen vielen het vijandelijke overzetverkeer over de Seine ten noorden van Mantes met goede uitwerking aan. Verscheidene pontonbruggen en volgeladen veer- booten werden vernield. In het zeegebied ten noorden van Le Havre brachten mijnenvegers e duikbootjagers drie Britsche motor- torpedobooten tot zinken en bescha digden zij nog drie andere. Op het voor St. Maló gelegen eiland He de Cécembre sloegen de nog steeds hardnekkig vefrzet biedende marine batterijen den aanval van een formatie vijandelijke torpedojagers af. Beveiligingsvaartuigen der marine schoten boven de Fransche kust van den Atlantischen Oceaan zeven vijan- De Führer overhandigt ambassadeur Von Papen het Ridderkruis van het Kruis voor Oorlogsverdiensten met de Zwaarden. De Führer heeft op voorstel van den Rijksminister van Buitenlendsche Zaken, Von Ribbentrop, aan Franz von Papen, tot dusver Duitsch ambassadeur in Turkije, voor bijzondere prestaties en persoonlijk optreden in dienst van het Rijk het Ridderkruis van het Kruis voor Oorlogsverdiensten met de Zwaarden verleend. In het midden de Rijksminister van Builenlandsche Zaken, Von "'hhnntroo Hoffmann/Stapf/Pax n» delijke bommenwerpers neer Twee eigen vaartuigen gingen na bomtreffer* verloren. Het vcrgcldingsvuur der V 1 op Lon den duurt voort. Italia&nsch front. In Italië hervatte de vijand zijn door braakpogingen in den sector van de Adrlattsche kust gisteren niet. Oostelijk front. In Zuid-Bessarablë cn in Moldavië bleven de Sovjets met sterke pantser en gemotoriseerde strijdkrachten aan vallen. Dultsche en Rocmeensche for maties brachten de vijandelijke aan- valsvoorhoede na diepe penetraties op verscheidene plaatsen tot staan. Ten noordwesten van Baranof sloegen onze troepen, door artillerie en gra naatwerpers prachtig gesteund, vrij sterke Sovjetgevechtsgroepen uiteen. Ten zuidoosten van Warka cn ten noordoosten van Warschau werden hcr- nlcuwdé doorbraakpogingen der Sov jets verijdeld. Een pantserdivisie schoot alleen bij deze gevechten 32 vijandelijke pantserwagens stuk. Tusschen Boeg en Narew gingen de Sovjets opnieuw tot den aanval over, waarbij zij sterke pantserstrijdkrachten en slagvliegtuigen in den strijd wier pen. In zware gevechten werd de vijand in de achterwaartsche linies opgevan gen. In het penctratiegebied ten Westen v. Modohn werden de Bolsicwisten in een tegenaanval na harden striid terugge worpen. Ten westen van het meer van Pskof mislukten talrijke vijandelijke aanvallen. Formaties gevechts- en slagvliegtui gen mengden zich op de zwaartepunten doeltreffend in den striid te land cn vernielden in aanvallen in scheervlucht talrijke vijandelijke pantserwagens, stukken geschut en verscheidene 'hon derden voertuigen. Door jagers en luehtdoelartlllerie van de luchtmacht verloren de Sowjets aan het oostelijke front gisteren 62 vliegtuigen. Bij een luchtaanval van Britsche vliegtuigen op een Noord-Noorseh steunpunt schoten beveiligingsvaartui- gen nog zeven bommenwerpers neer Vier hiervan werden alleen door een patrouillevaartuig neergehaald. In de Noordelijke IJszee viel een van onze duikbooten een kruiser van dc Dido-klasse aan. Na 3 torocdotreffers brak de kruiser in tweeën en zonk. Amerikaansche bommenwerpers vie len het gebied van Weenen cn enkele plaatsen in Opper-Silezië aan. Duitsche en Hongaarsche luchtverdedigingsstrijd krachten schoten 57 vijandelijke vlieg tuigen neer. waaronder 51 viermotorige bommenwerpers. In den nacht werden boven West- Hongarije nog drie vijandelijke bom menwerpers neergeschoten. Aanvulling op het weermachtbericht. In aanvulling op het weermachtbe richt wordt nog medegedeeld: Dc Neder-Saksische 19e pantserdivisie onder bevel van luitenant-generaal Këllner heeft zich in de zware gevech ten ten zuidoosten van Warka door on wrikbare standvastigheid en schitteren den aanvalsgeest bijzonder onderschei den. In de harde afweereevechttJfT bfl Wilkowisiken heeft zich een gevechts groep van de pantsergrenadier-divisie Feldherrnhalle door bijzondere dapper heid onderscheiden. Nieuwe landingen Met steun van Fransche vrijseharen hebben naar het D.N.B. verneemt dc Amerikanen den 22sten Augustus na zware beschieting met scheepsartillerie een kleine groep strijdkrachten bij St. Jean de Luz nabij de Fransch-Spaansche grens aan land gezet. Een poging, deze groep onder bescherming van een aan vallende vlootformatle verder te verster ken, mislukte door het vuur van kust- batterijen der Duitsche marine. Duitsche uitvindersgeest levert een technische vereffening DE tegenwoordige oorlog moet worden gemeten met een maatstaf, zooals nog in geen enkelen oorlog daarvóór het geval is geweest. Het gaat ditmaal om het bestaan, om geheel het volk cn niet meer om het bereiken van de een of andere basis voor onderhandeling, by welke men nog zoo- en zooveel gewicht op de weegschaal kan leggen. Derhalve is het ook tot een totalen inzet van alle machtsmiddelen en mogelijkheden gekomen. In uitgestrekte gebieden botsen de zicji ontladende energieën op elkaar. Daarby worden geheele landen door legers bezet of weer verloren, steden, welker bezit vroeger eens succes garandeerde, worden veroverd en moeten weer worden opgegeven. Het is een heen en weer golven van veldslagen, waarbij noch steden, noch grondgebied op den duur de beslissing brengen. Deze ligt veeleer slechts opgesloten in de vraag of het gelukt, de kracht van den tegenstander uit tc putten. Slechts wat betreft de voorwaarden tój. en dc instandhouding van deze kracht komt het soms ook aan op grondgebied en steden als grondslag van het oorlogspotentieel, anders niet aldus dr. Paul Schnadt in dc .,D. Zeitung i.d. N.". zich daardoor gelijktijdig ook verdere mogelijkheden hebben voorgedaan, welke men sedert langen tijd heeft na gegaan en welker massale toepassing ons tegenwoordige probleem van den t ij d heeft gesteld- Tn het bijzonder het front, dat op het oogenblik is blootgesteld aan de mas sale actie der oude wapentechniek van den vijand, welke massale actie wij b.v in Frankrijk moeten beantwoorden met een beweeglijke oorlogvoering, heeft met dit tijdprobleem te maken, doch óók met onze nieuwe wapentechniek, welke aan dit front, o.a. in den vorm van het V 1 wapen, zoo hoopvol duide lijk is geworden. Een ontembare strijdlust gaat langs het front; de wil n.1. om in ieder geval den tijd door te komen totdat de nieuwe wapens en de aangevulde divisies kun nen worden ingezet- „Wel verdraaid", zeide onlangs een frontsoldaat, „het zou om uit je vel te springen zijn, wanneer de vijanden met hun verouderde spullen nog vijf minu ten vóór twaalf, vóórdat wij onze nieuwe wapens hebben ingezet, hun doel zouden kunnen bereiken. Daar is natuurlijk geen sprake van. Ook na vijf oorlogsjaren hebben wij nog zulk een hoop kracht achter de hand, dat wij onze nieuwe wapentechniek en wat er bij hoort zullen gebruiken." Met zulke ongekunstelde uitdrukkin gen van soldaten is het probleem van de tegenwoordige oorlogvoering zoo helder als glas -uitgedrukt en er be hoeft .tiets meer aan te worden toege voegd. In hetzelfde gevoel hebben het geheele Duitsche volk en zijn Europee- sche vrienden thans nog méér offers cn lasten op zich genomen De weg omhoog Dat wij uitgestrekte gebieden in het Oosten en nu ook reeds cenige mogelijkheden in Frankrijk hebben verloren, is naar van zelf spreekt b.v. ten aanzien van dc voedsel voorziening - ons niet onverschillig. Voor de fase van een oorlogsont wikkeling echter, waarin aan onze zijde een geweldige technische voor sprong bezig is zich een weg tc banen, welke de kracht van den tegenstander zal vernietigen. is alleen deze technische voorsprong in ieder opzicht beslissend en zal de verwerkelijking daarvan op baar beurt dadelyk ontlasting brengen naar alle zijden, als daar zijn: ver nietiging van den tegenstander, nieuwe terreinwinst en beschik baarstelling van krachten, óók voor de voedselvoorziening. Op zich zelf is het daarbij betreurens waardig, dat op het oogenblik aan het worstelende Europa nog geen concreet inzicht kan worden gegeven in de nieuwe Duitsche wapentechniek, welke immers met de V 1 in géén en deele ls uitgeput, een wapentechniek, die niet slechts het kenmerk van een vergel ding, doch in 't algeméén van een om wenteling zal hebben. Deze zwijgzaamheid is evenzeer be treurenswaardig als aan den anderen kant natuurlijk- Men behoeft zich echter slechts duidelijk voor oogen te stellen, dat het wapen V 1 het geniale gebruik maken beteekent van natuur kundige beginselen, welke Duitschland thans beheerscht en waarmee het zich een enormen voorsprong heeft ver schaft, om zich te kunnen indenken, dat Biuncn afzienbaren tjjd De „oude spullen" van den tegen stander, zijn bommentapijten en vlieg tuigen, zijn scheepsgeschut en fosfor- bommen mogen op het oogenblik smar telijk worden gevoeldwij hebben mèt den infanterist de zekerheid, dat de Duitsche uitvindersgeest de tech nische vereffening daarvan binnen af- zienbaren tijd zal leveren! In deze zekerheid incasseeren wij dan ook ver liezen aan landstreken en steden. Het zou niet kwaad zijn, indiïn al thans eenig vermoeden van deze onze zekerheid der overwinning iets mee: tot de Nederlandsche open bare meening zou kunnen doordringen De Nederlandsche pers wees er in het afgeloopen weekeinde reeds op, dat En geland 't als 'n absolute noodzakelijk heid beschouwt, om in den kortst moge lijken tijd zóóveel gebied in N.W,-Euro pa te bezetten, dat 't geheel, of zoo goed als geheel uit het gebied van de draag wijdte der Duitsche geheime wapens komt te liggen, en dat Engeland der halve wenscht, Mc >rd-Frankrijk, België en Nederland nog ir. den loon van dezen zomer le bezetten Het is echter geenszins duidelijk, hoe zulk een bezetting invloed zou kunnen hebben op het algeinééne karakter van onze zich ontwikkelende wapentech niek. Met dezen Engelschen wansch wordt, ten slotte slechts aangeduid, dat ook Nederland oorlogsgebied zou kun nen worden. Dat is géén reden voor de „anti's", om te juichen. Integendeel wij wenschen in ieder geval den Neder landers niet toe, dat zij onder puin- hoopen zullen worden begraven! De uitlatingen van een burgerlijke zatheid, van de zijde van een zeker niet gering aantal personen hier te lande, laten ons koud, en wij overschatten haar gewicht niet. De tijd is niet ver meer. dat deze stemmen zullen verstommen, wanneer de geheele ernst der beslissing voor allen duidelijk zichtbaar zal worden! Duitschland heeft nog steeds lijd ge noeg. om af te wachten totdat dc ,,af- wachters", op wie het immers hcelc- maal niet aankomt, zullen zijn bekeerd Ook zij behooren tot de „oude spullen", waarvan de frontsoldaat sprak- Datgene echter, wat in Nederland gezond en vol verantwoording is, zal mèt ons weer den weg omhoog gaan. Of het ook hier te lande door bloed en over puinhoopen moet gaan, weten wij op dit oogenblik nog niet; wij ken nen alleen de middelen welke ons den weg omhoog zullen openen. Zijn juiste richting zal de toekomst leeren. Het is een harde weg, waaraan de Ironie en de lichtzinnigheid niet kunnen bouwen, (mêar; het is een weg, dien het de moeite loont te gaan! Luchtslag boven Wiener-Neustadt Naar Interinf van zijn luchtmachtscor- respondent verneemt, is het in de och tenduren van Woensdag tot hevige lucht gevechten boven Zuid-Oost-Duitschland gekomen. Formaties Amerikaansche bom menwerpers, beschermd door Jachtvlieg tuigen met grooten actieradius, die van Italië uit naar de Oostmark doordrongen en haar bommen op verschillende plaat sen in het gebfect van Oroot-Weenen wierpen, werden reeds voor het bereiken van haar doelen door sterke Dultsche jachtstrijdkrachten tot den strijd ge dwongen Boven Wiener-Neustadt ont stond een verbitterde luchtslag, waarin de Duitsche jagers de vijandelijke bevel- liging doorbraken en de groepen bom menwerpers onder geconcentreerd vuur van hun zware boordwapens namen. Door waarnemingsposten in dit gebied is mel ding gemaakt van het neerschieten van talrijke Amerikaansche bommenwerpers. Ecnige Amerikaansche piloten, die met het valscherm omlarg waren gesprongen, konden door het energieke ingrijpen van de bevolking onmiddellijk worden gear resteerd. Door het goed gerichte vuur van de tn de omgeving van Weenen ge- statlonneerde batterijen luchtdoelartillerie leed de vijand nog meer verliezen. Nieuws in 't kort. Geit «ls dievegge. op een stukje land aan den Nieuweweg te Loosduinen had een arbeider zijn jasje aan een hek gehangen en was. na zich deze opluch ting te hebben verschaft, aan het werk gegaan. Toen hij zijn sehaftkwartiertje wou beginnén, kwam hij tot de onpretti ge ontdekking, dat zijn portefeuille, waar in een bankbiljet van f 25.— en een van f 10.— en een rookerskaart waren gebor gen. uit het jasje was verdwenen, hoe wel bij zijn weten niemand anders dan hijzelf in de buurt was geweest. Lang behoefde hij echter niet te zoeken: een verknabbeld restant van de portefeuille lag vrij dicht bij het hek in het gras ver scholen. terwijl een geit met een dood onschuldig gezicht daar stond te blaten. Kennelijk waren de beide bankbiljetten en dc tahakskaart In de geitenmaag ver dwenen. dofch was de portefeuille door het geitje te taai gevonden. Stank verraadde clandestien vlecsch. Gisternacht waren twee rechercheurs te Amsterdam ln de omgeving van de Nieuwe Keizersgracht, toen hun aan dacht werd getrokkep door een viezen stank welke uit een pakhuis op die gracht kwam. Zij gingen op onderzoek uit en vonden in een kelder onder het pakhuis drie mannen doende met een groote partij schapen- en varkensvleesch. dat een ondragelijke lucht verspreidde. Het vleeseh werd in beslag genomen en naar het abattoir vervoerd, waar bleek, dat het reeds ln verregaanden staat van bederf verkeerde. Het was n.1. direct na de slachting ln kisten verpakt en per auto naar Amsterdam gebracht. zooddT de lading verstikt was. Drie mannen, dio in den kelder werden aangetroffen, wer den gearresteerd. Amateurstabak-oogst 1944 Daar de weersomstandigheden sterk vertragenden invloed hebben gehad op het rijpen an de hier te lande geteelde tabak, waardoor de tabaksoogst is ver laat, is het noodig gebleken den ter mijn, binnen welken de amateurs zich moeten aanmelden voor het laten ver werken van hun tabak, te verlengen. Naar wij vernemen, is in verband hiermede nader bepaald, dat de ama teurtelers van tabak zich uiterlijk 30 September 1944 ter registratie moeten hebben aangemeld bij één van de vol gende adressen, t-w. bij het Bureau voor de Kerftabakindustrie, afdeeling Ama teurstabak, Rokin 93, Amsterdam, In dien men voor zijn labak rook-, shag- of pruimtabak wenscht terug te ont vangen; en bij de Vakgroep Sigaretten industrie, bureau Johannes Vermeer straat 29, Amsterdam, indien men zijn tabak tot sigaretten wil laten verwer ken. Zoo spoedig mogelijk zal worden ha kend gemaakt, welke prijzen de ama teurs voor de door hen ontvangen tabaksproducten uiteindelijk zullen moeten betalen. Extra keuringen voor Waffen-H (Wiklng), H-wachtbatail- Ion, Landstorm Nederland, Germaanich' tt tn Nederland. Wegens de zeer vele aanmeldingen ui nog 'n extra keuring worden gehouden op: Vrijdag 25 Augustus 8.—13.—uur, Am sterdam, Dam 4; waar Iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden Tijdens do kenrlngen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen tusschen 19—35 Jaar. die un- meldlngsptichtig zUn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Warren-H kan leder wor den, die na minstens een Jaar diensttijd z«n geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding fs niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseerde compagnie b|J het H-wachtbatalllon te Amersfoort, welke dienst In Nederland doet. kan men zich op bovenstaande keuringen melden. Alle Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen. en terugreis zijn verkrijg baar bU de navolgende Nebcnstellen der Waffen-H: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar. Langestraat 36; Heerlen, Saroleastraat 23: Groningen, Heerestraat 46 Enschede, Hengeloschestraat M en Utrecht, Vredenburg 19. Eveneens bij het H-Ersatzkommando Vicderlandc, Den Hut. Korte Vijverberg 5 en Marlneannahm*stelle.We»t, Plompetoreocaoht H. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1